ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE"

Transkript

1

2

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě. Byl to rok bohatý na vnější události (volby prezidenta, nečekané odstoupení papeže a volba nového, pád vlády, předčasné volby ), což se samozřejmě promítlo i do naší činnosti. Finanční nejistota zejména v první polovině roku stála nás všechny zbytečně spoustu nervů, času a energie. Přesto všechno se v průběhu roku mnoho dobrých věcí podařilo, jak se dočtete dále a nakonec i ty finance dopadly nad očekávání dobře. Abych vás neuspal hned na začátku, omezím se v tomto úvodu pouze na velice stručný chronologický přehled událostí. Podrobnosti o jednotlivých aktivitách se dočtete na dalších místech výroční zprávy. Počátek roku je už tradičně spojen s Tříkrálovou sbírkou, která proběhla ve dnech od 1. do 14. ledna Součástí Tříkrálové sbírky bývá tradiční průvod Tří králů na koních městem se zakončením u živého Betléma na náměstí v Místku. Chci na tomto místě poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem na Tříkrálové sbírce podíleli. V prvé řadě děkuji všem koledníkům, vedoucím skupinek a koordinátorům v obcích, dále patří velké poděkování kněžím ve farnostech za jejich podporu a pomoc, pracovníkům obecních a městských úřadů za vstřícnost a spolupráci při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček. Velký dík patří také všem dárcům, kteří tuto sbírku podpořili svým darem. Ve dnech 30. a 31. ledna proběhla na novém středisku Týdenní stacionář inspekce kvality. Zjištěné skutečnosti byly pro nás podnětem pro další zkvalitňování poskytovaných služeb. Následující den jsme měli tu čest přivítat na některých našich střediscích návštěvu z Magistrátu v čele s primátorem Michalem Pobuckým. Na neděli 24. února jsme připravili poděkování koledníkům a koordinátorům Tříkrálové sbírky, které se uskutečnilo ve Velkém sále Lidového domu v Místku. Setkání se všem zúčastněným líbilo a odcházeli spokojení a povzbuzení. O tři dny později, tedy ve středu 27. února, se konal ve frýdlantském kulturním domě benefiční koncert Bratří Ebenů, který jsme uspořádali ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí. Slavnostního večera se zúčastnili také představitelé města a zástupci sponzorských firem. Marek Eben svým osobitým humorem přispěl k vytvoření výborné atmosféry, která provázela přítomné po celý večer. Pracovníci Terénní služby Rebel připravili na sobotu 13. dubna již třetí ročník přehlídky amatérských kapel z nízkoprahových klubů Rebel Fest. Velký dík všem, kdo se na přípravách a zdárném průběhu podíleli. Ve středu 15. května se pracovníci i klienti Charity zúčastnili diecézní charitní pouti do městečka Branice v Polsku, které leží nedaleko od Krnova kousek za hranicemi. Navštívili jsme rozsáhlý areál pro psychicky nemocné, který zde vybudoval ve třicátých letech biskup Náthan a nazval jej Městečko milosrdenství. Hned následující den připravily členky Charitního klubu seniorů ve Velkém sále Lidového domu v Místku oslavu Svátku matek. Tohoto slavnostního odpoledne se již tradičně zúčastnili také zástupci Magistrátu a duchovním slovem nás povzbudil místecký pan děkan Mons. Josef Maňák. Program pomáhají každým rokem zpestřit svým hudebním vystoupením žáci a učitelé Základní umělecké školy duchovní hudby v Místku, za což jim patří veliký dík. Ve čtvrtek 27. června se pracovníci a dobrovolníci naší Charity zúčastnili hudebního festivalu Sweetsen Fest. V rámci festivalu se každým rokem koná sbírka na potřeby neziskových organizací, působících v našem městě. Charita vybrala přes 4 tisíce korun. 1

4 V době prázdnin a dovolených se naše střediska Klub Nezbeda, Pramínek a Rebel aktivně zapojily do každoročního projektu v rámci prevence kriminality Prázdniny ve městě. Na 10. srpna připravili pracovníci a dobrovolníci Charity Odpoledne her a výher pro veřejnost v areálu Sokolíku v Místku. Díky různým atrakcím a soutěžím měla akce velký úspěch a chtěli bychom ji zopakovat i v dalších letech. Poslední sobotu v srpnu přijala Charita pozvání Obecního úřadu Dobrá na Velkou Doberskou, kde různými soutěžemi pro děti pomohli dobrovolníci a pracovníci středisek Nezbeda, Pramínek, Rebel a ZOOM zpestřit odpolední program rodinám s dětmi. Pro dospělé měly pracovnice Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby připraveno ve svém stánku měření tlaku a cukru, střediska Maják a Oáza pokoje zde s velkým úspěchem nabízely výrobky svých klientů. V úterý 3. září vyjely 4 autobusy poutníků na charitní pouť na Svatý Hostýn. Tentokrát nám počasí nepřálo, po předchozích krásných dnech od rána pršelo a bylo chladno. I přes nepřízeň počasí však byla nálada poutníků výborná. Program pouti připravil místecký pan děkan Mons. Josef Maňák, který nás každoročně na pouti doprovází. Na zpáteční cestě už nám svítilo sluníčko, které ještě umocnilo radostnou náladu poutníků. Vraceli jsme se spokojení a posilnění do dalších všedních dnů. Letos poprvé se konal Den sociálních služeb také ve Frýdlantu nad Ostravicí. V pátek 20. září byl na zahradě frýdlantského Domova pro seniory připraven pestrý program, do kterého se zapojila se svými aktivitami a soutěžemi pro děti také naše střediska. O týden později, ve čtvrtek 26. září, se jednotlivá střediska Charity opět aktivně zúčastnila Dne sociálních služeb, který pořádá každým rokem Magistrát města Frýdku-Místku v Národním domě. Naše zaměstnankyně, Marie Vlčková z Charitní pečovatelské služby, obdržela na slavnostním shromáždění, které bylo součástí celodenního programu, Cenu sympatie. Již třetí ročník charitní aukce výtvarných děl se konal v pátek 11. října v rytířském sále frýdeckého zámku. Akce se velice vydařila, výsledek byl nejlepší ze všech tří ročníků. Oživení v sále způsobil příchod tehdejšího ministra životního prostředí Tomáše Podivínského, který se v rámci předvolební cesty po našem kraji přišel na aukci také podívat. Čtrnáct dnů předtím v pátek 27. září navštívil pan ministr naše dvě střediska Dům pokojného stáří a Oázu pokoje, kde besedoval s pracovníky i klienty. Ve středu 4. prosince uspořádaly členky Charitního klubu seniorů tradiční předvánoční setkání seniorů spojené s Mikulášskou nadílkou. V tomto adventním čase nás přišel duchovním slovem potěšit a povzbudit Mons. Josef Maňák, místecký děkan. Za Magistrát nás přišli pozdravit a popřát všem krásné vánoce a vše nejlepší do nového roku náměstek primátora Libor Koval a pracovnice odboru sociálních služeb paní Magda Máchová. Stojíme na počátku nového roku 2014 a všichni jsme plní očekávání, co nám tento rok přinese a jaký bude. Máme od Boha veliký dar a velikou moc. Jsme přizváni k tomu, abychom se podíleli svou prací a modlitbou na tom, aby ten letošní rok byl pro nás všechny rokem dobrým a šťastným a abychom se snažili učinit jej dobrým a šťastným i lidem kolem nás. Chci proto popřát vám všem i vašim blízkým hodně štěstí, zdraví a hojnost Božího požehnání po celý rok, radost, pokoj a dobro jak na pracovištích, tak i ve vašich rodinách. A věřím, že se nám s pomocí Boží podaří prožít letošní rok tak, abychom se na konci roku neměli za co stydět. Ing. Pavel Bužek, ředitel Charity Frýdek - Místek 2

5 OBSAH Úvodní slovo ředitele...1 Organizační struktura...4 Vznik a poslání organizace...5 Současné aktivity: Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké...6 Týdenní stacionář...8 Centrum odlehčovacích služeb...9 Oáza Pokoje pro psychicky nemocné...11 Charitní ošetřovatelská služba...13 Charitní pečovatelská služba...15 Klub Nezbeda...17 Denní centrum Maják...19 Rodinné centrum Frýdlant n. O Terénní služba Zoom...24 Terénní služba Rebel...26 Centrum Pramínek...28 Dobrovolnické hnutí...30 Tříkrálová sbírka Fundraising...33 Projekty Charity Frýdek-Místek...34 Výrok auditora...37 Zpráva o hospodaření...36 Aktuální kontakty

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA editel St ediska terénních služeb St ediska ambulantních služeb St ediska pobytových služeb editelství Charitní ošet ovatelská služba Denní centrum Maják D m pokojného stá í u Panny Marie Frýdecké Ekonomický úsek Charitní pe ovatelská služba P j ovna pom cek Terénní služba Zoom Klub Nezbeda Poradenské centrum Týdenní stacioná Centrum odleh ovacích služeb Projektový úsek Pracovník pro vztahy s ve ejnos Projektový manažer Fundraiser Dobrovolnické hnu Technický úsek Terénní služba Rebel Centrum Pramínek "Oáza pokoje" pro psychicky nemocné 4

7 VZNIK A POSLÁNÍ Charita Frýdek-Místek je nezisková organizace působící v regionu Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravicí. Patříme mezi největší poskytovatele sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Poskytujeme již 22 let široké spektrum pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb a zdravotních služeb určených seniorům, lidem s psychickým onemocněním, rodinám s dětmi a mládeži ohrožené sociálním vyloučením. Naším cílem je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Katolická farní charita Místek byla založena Olomouckým arcibiskupem 20. ledna 1992 a byla jí od počátku delegována právní subjektivita. O měsíc později vznikla Farní charita Frýdek, která působila jako dobrovolná. V roce 1996 došlo ke sloučení obou charit a vznikla jedna Charita Frýdek-Místek s oblastní působností. Jako první začala působit charitní ošetřovatelská služba, která byla zřízena Poté se Charita postupně rozrůstala o další střediska a poskytované služby. V roce 1999 to byl Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké a Klub Nezbeda. V roce 2000 byla založena další střediska: Mateřské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, které ukončilo svou činnost k , dále Oáza pokoje pro psychicky nemocné a Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné (dnes Denní Centrum Maják). Od roku 2003 působí při Charitě Dobrovolnické hnutí a v roce 2006 začalo nabízet své služby ve Frýdlantu nad Ostravicí Poradenské centrum. Rok 2006 byl určitým přelomem, kdy byly jednotlivé sociální služby, poskytované Charitou Frýdek-Místek, zaregistrovány podle nového Zákona o sociálních službách. V roce 2010 jsme začali poskytovat nové sociální služby v rámci Individuálního projektu Moravskoslezského kraje, a to Terénní služba Rebel a Terénní služba ZOOM. V roce 2011 pak vzniklo Centrum Pramínek v sociálně vyloučené lokalitě. Od roku 2012 zahájily svou činnost další dvě nové služby - Odlehčovací služba a Týdenní stacionář. Naše organizace zaměstnává 142 pracovníků. Většina z nich pracuje přímo s našimi uživateli. Jedná se o pečovatelky a ošetřovatelky, zdravotní sestry, pracovníky, kteří pracují s dětmi, fyzioterapeutky a sociální pracovníky. Chod celé organizace zajišťují režijní pracovníci, jako ředitel, ekonom, účetní, mzdová účetní, pracovníci technického úseku, projektový manažer, fundraiser, pracovník pro vztahy s veřejností. Všichni naši zaměstnanci musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zákonem. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb se také všichni naši zaměstnanci účastní odborných školení, aby si zvyšovali svou odbornou kvalifikaci. 5

8 DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ U PANNY MARIE FRÝDECKÉ Registrovaná služba dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (domov pro seniory) Číslo registrace: PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké je domovem pro seniory, kde se celoročně poskytují služby sociální péče osobám se sníženou soběstačností ve věku od 45 let. Jsme pobytovým zařízením s kapacitou 85 lůžek umístěných ve dvou budovách. Dům pokojného stáří je jeden z mála domovů, který v našem regionu přijímá uživatele z celé republiky. Posláním domova je zajistit služby sociální péče starým, nemocným lidem, kteří pro svou nepříznivou sociální, často krizovou situaci, své stáří a nemoc, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě starat a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Naším cílem je vytvořit těmto lidem takové prostředí, které jim pomůže v jejich tíživé situaci a zajistí jim tak dostatek pohody, lásky a soukromí pro prožití důstojného života. POSKYTUJEME: ubytování, celodenní stravování (snídaně, oběd, svačina, večeře, příp. II. večeře pro diabetiky), ošetřovatelsko-zdravotnickou péči (zabezpečena naším personálem), lékařskou péči (zajišťuje naše lékařka a odborní lékaři, kteří pravidelně docházejí do našeho domova), návštěvy k lékařům mimo domov, rehabilitaci (elektroléčba, magnetoterapie, léčebná tělesná výchova, měkké techniky, atd.), zájmové a volnočasové aktivity (vyšívání, kreslení, pečení, zpěv, práce s keramikou, apod.), pomoc při kontaktech s rodinou a se společenským prostředím, ekumenickou duchovní péči (2x týdně mše svatá v kapli, možnost osobní návštěvy kněze a pastora). KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: Mariánské náměstí 146 Frýdek-Místek, ,

9 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 V roce 2013 bylo v našem zařízení nově přijato 24 uživatelů. Z celkového počtu 85 uživatelů jsou více než tři čtvrtiny starší 76 let, průměrný věk uživatelů byl ke konci roku 82 let. Necelá polovina uživatelů je trvale upoutána na lůžko a stravuje se za pomocí pečovatelů. Během roku bylo 25 úmrtí. V průběhu roku jsme na domově vyměnili vstupní skleněné dveře v budově s č. p. 1287, pořídili 2 nové přístroje na vaření čaje, 3 polohovací lůžka, vyměnili 2 plynové ohřívače vody a kouřovod komínu v budově s č. p Během roku tráví klienti svůj volný čas převážně v Klubovně domova. Zde spolu s aktivizačními pracovnicemi zpívají, vyšívají, malují a připravují různá jídla. Třikrát týdně také spolu cvičí a rehabilitují. V únoru si klienti připomněli svátek sv. Valentýna, při kterém si sami připravili jednohubky a zmrzlinové poháry, v březnu společně vyráběli velikonoční ozdoby a oslavili Velikonoce společnou mší svatou. V květnu jsme společně cestovali do polských Branic, kde proběhla diecézní pouť charit v Městečku milosrdenství. V letních měsících klienti rádi tráví čas na zahradě vedle domova a v blízkém opraveném areálu basiliky. V červenci klienti navštívili kapličku v Hájku a prošli se po nové opravené trase kolem přehrady Olešné. V srpnu a září k nám zavítaly pracovnice Denního centra Maják a zpříjemnily nám dopoledne při Koktejlové párty a Kávovém dýchánku. Protože byl letošní podzim poměrně teplý, zorganizovali jsme v říjnu společný výlet na Grúň v Beskydech, kde jsme spolu s otcem Drobiszem slavili mši svatou a navštívili nedalekou Švarnou Hanku. Koncem října jsme také společně smažili placky, které nám všem moc chutnaly. Počátkem prosince klienti vyráběli adventní věnce a pekli cukroví. Před Vánocemi jim zahrála cimbálová muzika a studenti z několika škol zazpívali koledy a známé vánoční písně. 7

10 TÝDENNÍ STACIONÁŘ Registrovaná služba dle 47 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - týdenní stacionář Číslo registrace: PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Jsme pobytovou sociální službou, kde poskytujeme služby Týdenního stacionáře osobám se sníženou soběstačností ve věku od 55 let, osobám s poruchami zraku, sluchu, s lehkým stupněm demence a onemocněním pohybového ústrojí a interním onemocněním. Péči poskytujeme především osobám, kterým jejich rodinní příslušníci nejsou schopni vzhledem k pracovním povinnostem zajistit dostatečnou celotýdenní péči, a které jsou ještě schopny akceptovat častou změnu prostředí. Pomoc je poskytována nepřetržitě v týdenním režimu. O víkendech a svátcích je uživatel ve svém přirozeném prostředí a v péči svých blízkých. Posláním domova je poskytovat pomoc či podporu při péči o vlastní osobu, pomoc při trávení volného času formou aktivit nebo rehabilitace, které přispívají k udržení dosavadních schopností uživatele. Naše služby jsou nabízeny dle individuálních potřeb či zájmů uživatelů a možností poskytovatele. Zprostředkováváme také uživatelům pomoc v duchovních potřebách. Sídlíme v půdních prostorách Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. V nově vybudovaném oddělení poskytujeme službu Týdenního stacionáře společně s Centrem odlehčovacích služeb. Prostory byly vybudovány především díky prostředkům Evropské Unie. Kapacita služby jsou 3 lůžka. POSKYTUJEME: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně; celodenní stravování (snídaně, oběd, svačinka, večeře, příp. II. večeře pro diabetiky); ubytování (v 1 jednolůžkovém a 1 dvoulůžkovém pokoji); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně-terapeutické činnosti; pomoc při uplatnění práv; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; ekumenickou duchovní péči (2x týdně mše svatá v kapli, možnost osobní návštěvy kněze). KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: Mariánské náměstí 146, Frýdek-Místek, , (odděl.) (soc. pracovník) 8

11 CENTRUM ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB Registrovaná služba dle 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (odlehčovací služby) Číslo registrace: PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Jsme pobytovou službou, kde poskytujeme odlehčovací službu osobám se sníženou soběstačností ve věku od 45 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit osobě, která dlouhodobě pečuje o svého blízkého, čas nezbytný pro řešení osobních záležitostí a čas na nezbytný odpočinek. Služba není určená osobám, které jsou v akutním stavu závislosti na alkoholu nebo jiných návykových látkách; osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním; osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení; osobám, které jsou v akutním stavu psychiatrického onemocnění a osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití. Sídlíme v rekonstruovaných půdních prostorách Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. V nově vybudovaném oddělení poskytujeme odlehčovací službu společně se službou Týdenního stacionáře. Prostory byly vybudovány především díky prostředkům Evropské Unie. Službu poskytujeme max. na dobu 3 měsíců max. pro 12 osob. POSKYTUJEME: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; pomoc při osobní hygieně; celodenní stravování (snídaně, oběd, svačinka, večeře, příp. II. večeře pro diabetiky); ubytování (ve 2 jednolůžkových a 5 dvoulůžkových pokojích); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně-terapeutické činnosti; pomoc při uplatnění práv; výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; ekumenickou duchovní péči (2x týdně mše svatá v kapli, možnost osobní návštěvy kněze a pastora). KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: Mariánské náměstí 1287, 1288, Frýdek-Místek, , (odděl.) (soc. pracovník) 9

12 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 V roce 2013 jsme poskytli službu Týdenního stacionáře celkem 6 novým klientům, jeden klient u nás strávil celý rok. Centrum odlehčovacích služeb poskytlo služby celkem 111 klientům, některým i opakovaně. Počátkem roku se někteří zaměstnanci jako už pravidelně zúčastnili Tříkrálové sbírky. Koncem ledna proběhla v Týdenním stacionáři kontrola služby formou inspekce kvality sociálních služeb. Výsledek dopadl vcelku dobře. Bylo odhaleno několik chyb a následně doporučeno několik změn, které jsme v průběhu celého roku zapracovávali do našich Standardů kvality sociálních služeb a do naší každodenní práce. Zpětně vnímáme inspekci jako velmi pozitivní. V průběhu roku jsme pořádali v Týdenním stacionáři i v Centru odlehčovacích služeb několik přednášek a besed pro klienty i zaměstnance. Byli u nás mimo jiné policisté ČR, kteří nám řekli něco o bezpečnosti seniorů, dále horolezci, kteří nám vyprávěli zážitky ze svých cest po Beskydech a promítli nám svůj film. V březnu jsme se připravovali na Velikonoční svátky a prožili společně Velkopáteční křížovou cestu. V letních měsících jsme na naší zahradě společně s rodinami klientů smažili vaječinu. Mimo to jsme s klienty pořádali několik procházek a výletů po okolí. Byli jsme na Olešné, u kapličky v Hájku a často také v opraveném areálu místní baziliky. V předvánočním čase jsme pekli cukroví, perníčky, vyráběli ozdoby, kterými jsme vyzdobili celé naše oddělení a také jimi nazdobili vánoční stromeček. Společně jsme si zazpívali koledy i se studenty škol, kteří k nám jako už každým rokem zavítali se svými vánočními besídkami. Během celého roku s klienty malujeme, vyrábíme přáníčka, ozdoby k různým příležitostem, zpíváme a rádi také posloucháme hudbu a sledujeme naučné filmy a dokumenty. Pravidelně s rehabilitační pracovnicí cvičíme a dle zdravotního stavu také rehabilitujeme. 10

13 OÁZA POKOJE PRO PSYCHICKY NEMOCNÉ Registrovaná služba dle 50 zákona č. 108/2006 o sociálních službách Domov se zvláštním režimem. Číslo registrace PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME: Náš domov poskytuje služby lidem starším 30 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby z důvodu chronického duševního onemocnění a nemohou žít ve svém domácím prostředí. Přijímáme klienty z Moravskoslezského kraje, případně zájemce, kteří mají ke kraji vztah (mají zde příbuzné, rodiště). Máme možnost ubytovat až 50 osob a nabízíme veškeré služby, které klient vzhledem k svému stavu potřebuje: čistý a vkusně vybavený dvoulůžkový pokoj, koupelnu v těsné blízkosti pokoje, bezbariérový přístup do všech prostor, stravu 5x denně, volně přístupnou zahradu pro relaxaci a ochotný personál poskytující pečovatelskou a zdravotnickou pomoc 24 hodin denně. Pro klienty organizujeme také jednodenní výlety na kulturní památky a výstavy, plesy, návštěvy kin a divadel, pravidelné návštěvy bazénu a jednou ročně pořádáme 6 denní ozdravný pobyt. Pobyt a strava je hrazená klientem a to ve výši dle aktuálního ceníku. POSKYTUJEME: Ubytování a stravování Sociální a zdravotní péči Lékařskou péči psychiatr, neurolog, praktický lékař Rehabilitaci Paměťové tréninky, společenské hry Výtvarné vyžití - keramika, malování, zpěv, aj. Možnost práce i relaxace na přilehlé zahradě Výlety a ozdravné pobyty Pohybová cvičení a návštěvy bazénu Canisterapii KONTAKTY TY Adresa: Telefon: Web: K Hájku 2971, Frýdek-Místek, , , ,

14 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 Během roku klienti navštěvovali v dopoledních hodinách keramickou dílnu, výtvarnou dílnu a nově košíkářskou dílnu, v letním období se věnovali zahradnickým pracím. V odpoledních hodinách se mohli účastnit trénování paměti, společně si zazpívat, za pomoci dobrovolníků si něco dobrého uvařit nebo upéct, případně se seznámit s prací na počítači. Rovněž si klienti v průběhu celého roku příjemně užívali návštěvy canisterapeutického psa. Na jaře jsme šli společně do kina na Babovřesky hříšná ves a do divadla na představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. V květnu jsme se účastnili Diecézní poutě charit v Městečku milosrdenství v Branicích v Polsku. Poslední květnový den proběhl tradiční Májový bál v Lidovém domě v Místku. V červnu jsme obdivovali krásy Punkevních jeskyní a propasti Macocha v Moravském krasu a navštívili jsme také Archeopark a Rybí dům v Chotěbuzi. Od července do listopadu jsme pravidelně navštěvovali Aquapark ve Frýdku Místku. Týdenní pobyt klientů se uskutečnil v malebném prostředí Valašských Beskyd v obci Hutisko-Solanec na úpatí kopce Soláň v Turisthotelu EURO. V listopadu se část klientů účastnila dvoudenního výletu do Prahy a v posledním měsíci v roce jsme si společně zazpívali s Evou a Vaškem na jejich koncertě, který se uskutečnil ve společenském sále Základní školy Dobrá. 12

15 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOS) Charitní ošetřovatelská služba je domácí zdravotní péče poskytovaná v domácnostech pacientů kvalifikovanými zdravotními sestrami. PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Služba je určena pacientům v domácnosti, kteří potřebují zdravotní péči. Je hrazena ze zdravotního pojištění s podmínkou předpisu lékaře. Péči o pacienty zajišťujeme ve spolupráci s Charitní pečovatelskou službou a půjčovnou pomůcek. Tyto služby tvoří dohromady komplex terénních služeb, schopných plně zabezpečit například ležícího pacienta. Pacientům jsme schopni zapůjčit koncentrátory kyslíku a elektrické či mechanické odsávačky a injekční dávkovače. POSKYTUJEME: Ošetřování ran Odběry biologického materiálu Aplikaci inzulínu, injekcí, infúzí Rehabilitační ošetřování Ošetřování stomií, drénů atd. Komplexní péči o náročné pacienty Zaučování pečujících v péči o nemocné Péče o pacienty v terminálním stádiu života KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: F. Čejky 450 Frýdek-Místek, ,

16 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 Charitní ošetřovatelská služba v roce 2013 fungovala bez větších otřesů a výkyvů. Během roku nám sice ubyly dvě zdravotní sestry, ale bylo to jen vyústěním situace z roku předchozího. Situace byla vyřešena navýšením úvazků stávajících zdravotních sester. Rovněž jsme byli ušetřeni pozornosti revizí ze strany zdravotních pojišťoven. Tak jsme mohli nerušeně pracovat a pečovat o naše pacienty. V roce 2013 jsme měli celkem 251 pacientů a vykonali jsme u nich návštěv. Dvakrát jsme se sešli jako kolektiv mimo pracovní dobu jednou na jaře jsme smažili vaječinu a v předvánočním čase jsme měli společné setkání i s pečovateli v Denním centru Maják, kde jsme si při malém, vlastnoručně napečeném občerstvení vyměnili drobné dárky. Také jsme se dále vzdělávali. V lednu se zúčastnila Kamila Vargovská a Ludmila Laníková opět v Pardubicích kongresu na téma Mezioborová spolupráce v léčbě ran a defektů, kde vystoupila K. Vargovská s přednáškou a L. Laníková byla spoluautorkou. Na podzim absolvovaly Lenka Weberová a Jarmila Karlická Certifikovaný kurs Hospicové péče, který měl 50 hodin teorie a 10 hodin praxe. Kurs byl pořádán Charitou Ostrava a praxe proběhla v Hospici sv. Lukáše. Kurs obsahoval kromě zdravotnických přednášek i přednášky z psychologie, pastorační péče a teologie. Poslední vzdělávací aktivitou byl Kurs rehabilitačního ošetřování v Praze na Rehabilitační klinice na Albertově. Tento třídenní intenzivní kurs absolvovala Svatava Fábiková a Ludmila Laníková. Kamila Vargovská odebírá krev na akci Velká Doberská. Návštěva u paní Stolařové - bývalé vedoucí Charitní ošetřovatelské služby 14

17 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách 40 jako pečovatelská služba. Číslo registrace PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME: Jsme terénní služba, jejímž posláním je umožnit starším a nemocným osobám se sníženou soběstačností, žijícím v regionu Frýdek-Místek, žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomocí. Pomáháme také rodinám se třemi a více dětmi narozenými v jednom roce, tak aby zvládaly běžný chod své domácnosti. Naším cílem je umožnit uživatelům žít a dožít v prostředí vlastní domácnosti a tím si udržet své sociální vazby, podpořit soběstačnost uživatelů a povzbudit jejich vlastní aktivitu, poskytnout uživatelům i jejich rodinám podporu při orientaci v možnostech zlepšení nebo vyřešení jejich nepříznivé sociální situace (prostřednictvím poradenství a kontaktů na navazující služby), umožnit rodičům plně se věnovat výchově svých dětí a dát jim možnost odpočinku tím, že zajistíme část chodu domácnosti. Služby jsou konkrétně určeny seniorům a dospělým lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech a chtějí žít ve svém domácím prostředí a dále rodinám se 3 a více dětmi narozenými ve stejném roce, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Charitní pečovatelská služba spolupracuje v péči o uživatele s Charitní ošetřovatelskou službou. Naše služba má také k dispozici Půjčovnu kompenzačních pomůcek (pro klienty i širokou veřejnost). POSKYTUJEME: Pomoc při osobní hygieně Pomoc při zajištění chodu domácnosti Pomoc při zajištění stravy, aj. KONTAKTY TY Adresa: Telefon: Web: F. Čejky 450 Frýdek-Místek, ,

18 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 V letošním roce to bylo již více než tři roky, během kterých jsme pomáhali v rodině s trojčátky. Děti v dubnu oslavily 4 roky a tak dosáhly věku, kdy bezplatná sociální služba končí. Do Charitní pečovatelské služby byla přijata nová pečovatelka na zkrácený úvazek, která zastupuje stávající pracovnici po dobu její dlouhodobé nemocenské. Pracovníci pečovatelské služby absolvovali některé vzdělávací kurzy, školení, stáže a supervizní setkání. Své služby jsme prezentovali na Dni sociálních služeb ve Frýdku-Místku, kde naše pečovatelka paní Marie Vlčková získala Cenu sympatie. Opět jsme se zúčastnili akce v obci Dobrá Velká Doberská, kde jsme rovněž prezentovali své služby. V pečovatelské službě pracovalo v roce 2013 celkem 10 pracovníků v přímé péči a vedoucí. Využili jsme na výpomoc 5 pracovníků na dohodu. V péči jsme měli 133 uživatelů, z toho 53 mužů a 80 žen. Během roku jsme vykonali návštěv. Pečovatelky s trojčaty Marie Vlčková při přebírání Ceny sympatie. 16

19 Registrovaná služba dle 62 zákona č. 108/2006 o sociálních službách - služba sociální prevence. Číslo registrace PRO KOHO JSME A CO DĚLÁME Klub Nezbeda je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM). Pojem nízkoprahový v tomto případě znamená maximálně přístupný pro cílovou skupinu to je pro děti a dospívající ve věku 6 20 let, které většinu svého volného času tráví pasivně a na ulici, jsou ohroženy rizikovým způsobem života, vyrůstají v málo podnětném, konfliktním a problémovém prostředí a nemohou nebo nechtějí využívat standardních volnočasových aktivit (kroužků, sportovních zařízení apod.) Cílem pracovníků klubu je poskytovat těmto dětem a mládeži bezpečný prostor pro trávení volného času, nabízet jim podporu a pomoc v jejich problémech, motivovat je k samostatnosti a zodpovědnosti i spolupráci a pochopení druhých. To vše se děje formou rozhovorů, her, různých aktivit a výchovně vzdělávacích prožitkových programů práce s jednotlivci i skupinkami. V Klubu Nezbeda pracují dvě pracovnice, služby a aktivity jsou dětem poskytovány zdarma. POSKYTUJEME: sociální služby: kontaktní práci, situační intervenci, informační servis, základní poradenství, pomoc v krizi, zprostředkování dalších návazných služeb ; preventivní, výchovné a pedagogické programy: programy primární prevence a diskuse na aktuální téma, jedno rázové a příležitostné výchovně vzdělávací programy, doučování, práce na PC; volnočasové aktivity: jsou prostředkem a nástrojem pro realizaci sociálních služeb v klubu. Jsou to: různé aktivity - pohybové - sportovní a taneční, hudební, rukodělné a výtvarné, stolní hry, scénky, hry a soutěže. Akce - jednodenní výlety, vícedenní pobyty, prezentační akce (vystoupení), společensky prospěšné aktivity (Tříkrálová sbírka), kulturní akce a sportovní turnaje a utkání. KONTAKTY Adresa: Telefon: Web: F. Čejky 450 Frýdek-Místek,

20 ČINNOST A AKTIVITY ZA ROK 2013 Tento rok se v našem středisku radikálně změnila cílová skupina. Klub opustili starší klienti nad 15 let a do zařízení začaly docházet děti převážně mladšího školního věku. Změnily jsme proto náplň programů a zařazovaly do nich více hravých, poznávacích a interaktivních prvků, které jsou pro rozvoj dětí v tomto věku důležité a u dětí oblíbené. Výrazně byl tento rok zájem o výtvarné aktivity. Děti se zapojily do několika různých soutěží v rámci klubu, Charity i krajské soutěže v Opavě. Hodně nás pracovnice překvapil také zájem o diskusní programy. Jejich témata vyplynula většinou z aktuální potřeby, situace nebo se vázala k tradici, období či události. Bylo z nich poznat, jak citlivé a vnímavé dokážou děti být jakých si všímají detailů, které nám dospělým unikají. Prostřednictvím Projektu prevence kriminality si každé z dětí mohlo sestavit svou vlastní originální Mozaiku nových poznání. Tak se tento projekt jmenoval a děti díky němu blíže poznaly mnoho zajímavých míst v okolí FM a regionu, zhlédly dvě divadelní představení, v rámci sportování si byly několikrát zaplavat na bazéně, byly se podívat v ZOO a dokonce navštívily i hlavní město Prahu. Všechny činnosti v klubu však nejsou jen o poznávání a pobavení. Patří sem i doučování a příprava do školy. A ty daly mnohým pořádně zabrat. Námaha však stála za to - písemky, zkoušky, referáty či dokonce reparáty nakonec vždy dobře dopadly. 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více