VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/ října 2014

2 OBSAH 1. Charakteristika školy str Základní údaje str Tabulka vzdělávacích programů str Charakteristika ŠVP str Statistické údaje str Činnost SRPŠ str Záměr školy str Vybavení školy str Školská rada str Výsledky výchovy a vzdělávání str Hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2013/2014 str Hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2013/2014 str Prospěch žáků celkový průměr str Snížený stupeň z chování str Celkový počet neomluvených hodin str Počet integrovaných žáků ve šk. roce 2013/2014 str Učební plán žáka 1. stupně str Učební plán žáka 2. stupně str Volitelné předměty ve šk. roce 2013/2014 str Nepovinné předměty ve šk. roce 2013/2014 str Zájmové útvary ve šk. roce 2013/2014 str Výjezdy žáků mimo školu str Zápis do 1. tříd str Výsledky přijímacího řízení str Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o prevenci rizikových projevů chování str Údaje o zapojení školy do rozvojových, mezinárodních a dlouhodobých projektů str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Údaje o předložených školou nebo SRPŠ a školou realizovaných projektech financovaných z cizích str Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů vzdělávání str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků str Seznam akcí proběhlých ve školním roce 2013/2014 str Základní údaje o hospodaření str Další údaje o škole str Účast žáků v soutěžích str Přehled kontrol ČŠI, případně jiných kontrol str Seznam příloh str. 30 1

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Základní údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, Adresa školy: Krestova 1387/36A, Ostrava-Hrabůvka, Organizace: příspěvková Identifikátor školy: Zřizovatel školy: Město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih se sídlem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka právní forma: obec (obecní úřad) IČ: Odloučená pracoviště: Ředitelka školy: Školní jídelna ZŠ, Krestova 1426/38A, Ostrava-Hrabůvka Mateřská škola, Ignáta Herrmanna1550/23, Ostrava-Hrabůvka Mgr. Ladislava Měchová Františka Hajdy 16 Ostrava-Hrabůvka, Škola sdružuje: 1) Základní škola IZO: kapacita: 700 žáků 2) Školní družina IZO: kapacita: 180 žáků 3) Mateřská škola IZO: kapacita: 80 dětí 4) Školní jídelna MŠ IZO: kapacita: 120 jídel 5) Školní jídelna ZŠ IZO: kapacita: 800 jídel Datum zařazení do rejstříku škol: Změna v zařazení do rejstříku škol:

4 1.2 Tabulka vzdělávacích programů Ročník Vzdělávací ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP program Učební plán RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvVv RvHv/ RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv Vzdělávací programy: ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; Škola, která si zpívá a kreslí; č.j.: 549/2011; Charakteristika školního vzdělávacího programu - Škola, která si zpívá a kreslí Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo ve všech ročnících dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který byl vytvořen pedagogy naší základní školy a nese název Škola, která si zpívá a kreslí. Náš školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru. Základní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je otevřenost školy nejen vůči dětem, ale i rodičům a široké veřejnosti. V našem ŠVP klademe důraz nikoli na množství získaných poznatků, ale na jejich trvalost a propojenost s praktickým životem, na utváření a upevňování mezilidských vztahů, vytváříme prostor pro realizaci a seberealizaci jednotlivce. Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, umožňujeme žákovi vyjadřovat otevřeně své názory, rozvíjet jeho osobnost a individualitu. Používáme takové metody a formy výuky, které podporují samostatné myšlení žáků a schopnost využít získané poznatky při řešení problémů. Velký důraz klademe na rozvoj vnitřní motivace žáků a motivace k celoživotnímu vzdělávání. K osvojování klíčových kompetencí směřuje každodenní činnost školy, ale i mnohé další činnosti a akce, které se školou souvisejí. Chceme všestranně rozvíjet zdravě sebevědomé děti, které znají svou cenu, svoje přednosti a dovednosti. Vytváříme proto takové učební prostředí, které umožňuje dětem pracovat s různými zdroji a takovým postupem, který je mu blízký. Snažíme se o maximální rozvoj všech dětí, přičemž přihlížíme k jejich individuálním možnostem a potřebám. Vzdělávání dle našeho ŠVP má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Hlavními cíli vzdělávacího programu jsou: 1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 2. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet jejich vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. 3. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. 3

5 4. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 5. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 1.3 Statistické údaje Dne Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele ,7 14, ,4 15, ,1 15, ,2 14, ,4 14, , ,8 14, ,9 14, ,2 14, ,6 15,3 KATEGORIE DLE VĚKU - PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ A ŠD 61 a více let 7% let 32% let 4% let 18% let 39% 4

6 1.4 Činnost SRPŠ Viz výroční zpráva SRPŠ za rok příloha. 1.5 Záměr školy Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, se již 22. rokem věnuje rozšířenému vyučování hudební výchovy a 19. rokem rozšířenému vyučování výtvarné výchovy. Kromě osnovami předepsané skupiny předmětů nabídla škola žákům seberealizaci v kroužcích a nepovinných předmětech (sborový zpěv 3x, doučování Aj, hra na flétnu, keramický kroužek 4x, dopravní kroužek, tenisový kroužek, jóga pro děti, plavání). Tradicí se již stává účast pedagogů a žáků na pořádání Klubu předškoláčků určených pro budoucí žáky prvních tříd. V hudební oblasti spolupracuje škola se ZUŠ v Ostravě-Vítkovicích, kdy učitelé ZUŠ docházejí po dopolední výuce do budovy naší základní školy a vyučují zde děti hře na různé hudební nástroje. Prostorové podmínky základní školy neumožňují koexistenci s dalšími vzdělávacími subjekty v době pravidelného dopoledního školního vyučování. Všechny místnosti jsou plně využity pro hlavní činnost, kterou je výchova a vzdělávání žáků. Ve výchovné oblasti se zaměřilo vedení školy opět na opatření v rámci účinné prevence šikany a dosáhlo spolu s výchovnou poradkyní Mgr. Zdeňkou Volochovou a školním metodikem prevence Mgr. Inge Čechovou řady opatření vedoucích k předcházení tohoto nežádoucího jevu. Mezi tato opatření patřilo zejména: zpracování metodiky řešení šikany - Program proti šikanování, úprava pedagogických dozorů se zaměřením na kritická místa školy, opětovné poučení zaměstnanců o postupu v případě zjištění tohoto nežádoucího jevu, informování žáků na třídnických hodinách a v hodinách výchovy ke zdraví o tom, co dělat, na koho se obrátit, jsou-li oběťmi šikany nebo svědky šikany, škola spolupracuje s Městskou policií Ostrava, která pořádá pravidelně ve škole besedy se žáky, škola spolupracuje s o. p. s. Pavučina, pořádají se etické dílny pro žáky ročníku naší základní školy. Ve všech výchovných předmětech vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. 5

7 Ve školním roce 2013/2014 došlo k těmto personálním změnám: Od pracuje jako vychovatelka školní družiny Hana Lehotská za vychovatelku Danu Krupovou. Od nastoupila Mgr. Soňa Krayzlová za Mgr. Kláru Pavlišovou. K odešla Mgr. Marcela Levíčková a na její místo nastoupila Mgr. Hana Šafner. K odešla na MD Mgr. Pavlína Adamíčková a na její místo nastoupila Marie Stuchlíková. Do školní kuchyně nastoupila na místo kuchařky dne Edita Onderková, která pracovala do K byl ukončen pracovní poměr s Mgr. Lubomírem Volným a na jeho místo nastoupila po rodičovské dovolené Mgr. Šárka Zezulková. 1.6 Vybavení školy V budově základní školy se nachází celkem 31 učebna, z toho 1 tělocvična. V současné době jsou vybudovány a plně využívány odborné učebny chemie a přírodopisu, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy pro 1. stupeň, výtvarné výchovy pro 2. stupeň, hudební výchovy (velká a malá hudebna), 2 učebny pro výuku informatiky a výpočetní techniky, cvičná kuchyně, učebna pro výuku dílenských prací světa práce, učebna cizích jazyků a interaktivní učebna. 1.7 Školská rada Od pracuje na ZŠ Školská rada ve složení: Mgr. Hana Horečková za pedagogické pracovníky Eva Mohamed za rodičovskou veřejnost Mgr. Adam Kosniovský zástupce zřizovatele Předsedou Školské rady byla zvolena Eva Mohamed. 6

8 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 2.1 Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo žáků vyznamenáním ž. - zahraničí Celkem ž. - zahraničí Celkem Celkem 1. a 2. stupeň ž. - zahraničí 2.2 Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo žáků vyznamenáním ž. - zahraničí Celkem ž. - zahraničí Celkem Celkem 1. a 2. stupeň ž. - zahraničí 2.3 Prospěch žáků celkový průměr Celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 1. stupeň+2. stupeň 1,479 1,484 7

9 2.4 Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet Počet Celkový počet neomluvených hodin Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet žáků Počet neomluvených hodin Počet žáků Počet neomluvených hodin Počet integrovaných žáků ve školním roce 2013/2014 Z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované žáků bylo integrováno se speciálními vzdělávacími potřebami Počet integrovaných dětí s individuálním učebním plánem: Učební plán žáka 1. stupně Časová Min. časová Předmět/ročník dotace dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Disponibilní dotace Přírodověda , Vlastivěda ,5 Hudební výchova 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 10/5 Výtvarná výchova 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/ Svět práce Tělesná výchova Informatika

10 2.8 Učební plán žáka 2. stupně Předmět/ročník Časová dotace Min. časová dotace Disponibilní dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova 2/1 2/1 1 2/1 8/ Výtvarná výchova 1/2 1/2 2 1/2 4/8 Svět práce dílny dílny 1 volba povolání/ vaření 1 volba povolání/ vaření Informatika cizí jazyk Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volitelný předmět Poznámky k vzdělávacímu programu: Od 7. ročníku je zařazen druhý cizí jazyk jako volitelný předmět (německý jazyk nebo ruský jazyk). V sedmém ročníku je zařazen předmět Seminář z dějepisu v dotaci 1 hodiny týdně. V 8. ročníku zařazujeme Chemicko-biologická praktika jako volitelný předmět (1 hodina týdně). V 9. ročníku zařazujeme jako volitelný předmět Cvičení z matematiky (1 hodina týdně). Ve školním roce 2013/14 dále ještě Aplikovanou informatiku pro žáky 9. ročníku s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a Cvičení ze zeměpisu - pro žáky s rozšířenou výukou hudební výchovy (1 hodina týdně). 2.9 Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014 Název Ročník Aplikovaná informatika 9. Ruský jazyk 7., 8., 9. Německý jazyk 7., 8., 9. Seminář z dějepisu 7. Chemicko-biologická praktika 8. Cvičení z matematiky 9. Cvičení ze zeměpisu 9. 9

11 2.10 Nepovinné předměty ve školním roce 2013/2014 Název Ročník Sborový zpěv Sborový zpěv Sborový zpěv Zájmové útvary ve školním roce 2013/2014 Název kroužku Jméno a příjmení vyučujícího Počet hodin měsíčně Keramický kroužek I Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek II Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek III Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek IV Mgr. Iveta Bakončíková 4 Jóga pro děti Mgr. Šárka Ďásková 4 Hra na flétnu Mgr. Zuzana Šimůnková 4 Tenisový kroužek Mgr. Ivana Koczonová 4 Plavání Mgr. Jitka Ottová 4 Dopravní kroužek Mgr. Jitka Ottová 4 Doučování Aj pro žáky 4. ročníku 1 Mgr. Hana Horečková 4 Doučování Aj pro žáky 4. ročníku 2 Mgr. Hana Horečková Výjezdy žáků mimo školu počet výjezdů počet žáků Vzdělávací výjezdy 0 0 Škola v přírodě, ozdravné p., 2 90 turistické kurzy Lyžařské kurzy Zápis do 1. tříd Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet zapsaných 79 Počet zapsaných 52 žáků žáků Z toho počet odkladů 0 Z toho počet odkladů 0 (údaje ze statistiky S 53-01) 10

12 2.14 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 5 1 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na střední školy zřizované krajem a církevní střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední umělecké celkem akademie školy školy střední školy odborná učiliště školy c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) přijato: z devátého ročníku z nižších ročníků

13 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘEHLED ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ - PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI - 2. pololetí 2013/2014 Aprobace Počet *Pracovní P.č. Úvazek Název funkce Předměty, Skut. poč. hod. týdně Počet Třídnictví žáků smlouva kterým I. stupeň II. stupeň přesp. ve třídě vyučuje hodin 1. 1 ředitelka školy Nš-Tv Vv, Sp N 2. 1 zástupce statutárního orgánu Nš-Dv Aj N 3. 1 výchovný poradce Rj-Ov Rj, Nj, Vo, Vz, Sp, D N 4. 1 koordinátor ICT M-F F, Inf ano 17 U do školní metodik prevence M M, CvM, Vz, Vo ano 29 N 6. 1 koordinátor EVVO Rj-Z Aj, Rj, Z, Vz ano 23 N 7. 1 metodik ŠVP M-ZT-Inf M, Inf ano 19 N 8. 1 učitelka Nš ano 22 U do učitelka Nš-Vv Nš ano 23 N učitelka Nš-Vv Nš ano 23 N učitelka Nš-Tv Nš ano 24 N učitelka Nš U do učitelka spec.ped. Nš ano 28 N učitelka Nš-Hv Nš, Sz ano 24 N učitelka Čj, D Č, D, SD ano 12 U zástup za RD učitelka NŠ Nš ano 22 N učitelka Nš-Vv Nš ano 20 N učitelka Ch-Bi Př, Ch, ChBP ano 17 U zástup za RD učitelka Z-Tv Z, Sp, SZ, Př, Vl, Čj, Vz ano 22 N učitelka Ing. Aj, Vo ano 22 N učitelka Čj-Hv Hv, Sz, Čj ano 20 N učitelka Čj-Hv Aj, Čj N učitel Tv-ZT Tv U zástup za RD učitelka Vv-ZT Vv, Sp N 12

14 PŘEHLED DALŠÍCH PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY P.č. úvazek ŠD úvazek ŠK úvazek v ZŠ Název funkce Pracovní smlouva Kvalifikace Počet hodin přímé výchovné činnosti ŠD ŠK 1. 1 vedoucí vychovatelka N SŠ + DPS vychovatelka N SŠ vychovatelka do SŠ ,625 vychovatelka N SŠ 17,5 PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY (k ) P.č. úvazek MŠ 1. 1 Název funkce Pracovní smlouva Důchodce Kvalifikace Počet hodin přímé výchovné činnosti MŠ Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání N VŠ - Bc. 20 ano Výuka spec. třídě 2. 1 učitelka MŠ N VŠ - Bc. 31 ano 3. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ano 4. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ano 5. 1 učitelka MŠ N D SŠ 31 ne 6. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ne 7. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ne 8. 1 učitelka MŠ U do VŠ - Bc. 31 ne 13

15 PŘEHLED OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY P.č. Úvazek Název funkce Pracovní smlouva Důchodce 1. 1 Zástupce pro ekonomiku N 2. 1 referentka U zástup za RD 3. 1 školník-údržbář U do ,750 uklízečka N 5. 0,875 uklízečka N 6. 0,875 uklízečka N 7. 0,875 uklízečka N 8. 0,5 uklízečka N D 9. 1 vedoucí ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ U do

16 PŘEHLED OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY P.č. Úvazek Název funkce Pracovní smlouva Důchodce 1. 1 uklízečka N 2. 1 uklízečka N 3. 0,25 vedoucí ŠJ MŠ N 4. 1 kuchařka ŠJ MŠ N 5. 0,75 kuchařka ŠJ MŠ N 15

17 Základní škola a mateřská škola Ostrava Hrabůvka, Krestova 36, 4. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ Viz zpráva školního metodika prevence (příloha Výroční zprávy). 5. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH, MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ A DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ V tomto roce je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Dále škola spolupracovala s Městskou policií na projektu pro žákyně 9. ročníku Nechci se stát obětí. Žáci 1. ročníku se účastnili projektu Čtenář, který pro ně připravili zaměstnanci Knihovny KD K-Trio. V tomto roce jsme se zapojili do projektu Ostraváček, který je zaměřen na pohybové aktivity směřující k celkovému rozvoji dětí v míčových hrách, zejména v přehazované a minivolejbalu. Tréninkové jednotky byly určeny pro žáky ročníku a probíhaly 2x týdně v tělocvičně školy. Trenéři také spolupracovali vyučujícími tělesné výchovy v 1. ročníku. Několikrát navštívili hodiny tělesné výchovy a ve spolupráci s vyučujícími zpestřovali výuku zajímavými sportovními činnostmi. 6. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2013/2014 proběhla školení DVPP viz čl. 9. V září 2013 výchovná poradkyně ukončila program na prohlubování odborné kvalifikace Výchovné a kariérové poradenství E-Kariéra+ v rozsahu 90 hodin e-learningovou formou. 7. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH ŠKOLOU NEBO SRPŠ A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast volného času - oblast dětí a mládeže - Přijďte si k nám zazpívat ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast kultury Pěvecké soutěže Písnička a Poptalent ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast kultury Koncertní činnost žáků ZŠ Krestova ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast školství - Afrika jiný svět ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast školství - Originální mozaikové tvoření MMO - Dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok oblast školství - Klub předškoláčků MMO Dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dva 14ti denní turnusy školy v přírodě Ve školním roce 2013/2014 byla škole poskytnuta Účelová neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší č. 2543/2013/OŽP. Výše poskytnuté dotace byla Kč. Dotace jsme využili k uspořádání dvou turnusů školy v přírodě. Akce se celkem zúčastnilo 90 žáků ročníku naší základní školy. Akce byla zaměřena na prevenci

18 a léčbu respiračních chorob pro žáky, kteří dlouhodobě pobývají v prostředí ohroženém znečištěním ovzduší. Lokalita byla vybrána se zaměřením na oblast s čistým ovzduším Beskydy. Horský hotel Liptov díky svým službám, vybavení a lokalitě je ideálním místem k pořádání akcí tohoto typu. Akce byla pořádána ve spolupráci s CK Gama Tours. Informace o poskytnutí dotace jsme zveřejnili na webových stránkách školy Informační leták s propozicemi ke škole v přírodě byl označen texty a logem: Na školu v přírodě byla poskytnuta dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Magistrátu města Ostravy. TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA Stejný text byl umístěn i na materiály k organizačnímu zajištění školy v přírodě, které jsou součástí dokumentace školy. Poskytnutá dotace byla v plné výši využita na zajištění ubytování, stravy a dopravy (4 500 Kč/1 žák). Jelikož cena ubytování, stravy a dopravy dosáhla částky Kč/1 žák, činil doplatek účastníků pobytu 500 Kč/1 osoba. Další výdaje si hradili účastníci školy v přírodě sami. Hodnocení akce Škola v přírodě - 1. turnus Pobytu se zúčastnilo 42 žáků 4. ročníku ZŠ Krestova 36A, Ostrava Hrabůvka, 4 pedagogické pracovnice ZŠ, noční služba a zdravotník z Ostravské univerzity. Žáci byli ubytováni ve 3 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Strava byla zajištěna 5x denně s celodenním pitným režimem. Ubytování i strava byly na úrovni odpovídající horské chatě. Během pobytu se dopoledne konala výuka předmětů: Ma, ČJ, AJ, Vl, Př, ostatní výchovné předměty byly vyučovány v odpoledních nebo večerních činnostech. V rámci pobytu proběhl celodenní výlet na Pustevny s výstupem na Radhošť a také půldenní výlety na Sepetnou (plavání v relax bazénu), na přehradu Šance, do Muchovic (ekologická farma s koňmi) a na Ostravici tělocvična a peřeje (projížďka vlakem). Jeden a půl dne byl program organizován Střediskem volného času Ostrava Zábřeh. Aktivity byly zaměřené na ekologickou výchovu, týmovou spolupráci, výtvarné činnosti, večer se členové střediska podíleli na dramatizaci pohádky Červená Karkulka. Součástí pobytu byla hra Putování Liptováka, společný záznam aktivit do Deníku Liptováka, průběžné hodnocení skupin na mapce Cesta z města. V rámci společných programů se konaly turistické hry Stopovaná, Fáborková, Dobývání obrů, besedy s myslivcem a členem horské služby, karaoke, taneční škola, škrabošková diskotéka, večerní hledání při svíčkách, třídnické hodiny, hra Bingo, volba Miss a Missáka Liptováka. Aktivity byly voleny především s ohledem na co nejčastější pobyt ve volné přírodě, zaměřeny byly na zdravý životní styl, poznávání rostlin a živočichů žijících v horském prostředí. Hodnocení akce Škola v přírodě - 2. turnus Pobytu se zúčastnilo 48 žáků 3. ročníku ZŠ Krestova, Ostrava Hrabůvka, 3 pedagogičtí pracovníci ZŠ, vychovatelka (studentka Ostravské univerzity), zdravotnice (studentka OU) a noční služba (studentka OU). Žáci byli ubytováni ve 3 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Strava byla zajištěna 5x denně s celodenním pitným režimem. Ubytování i strava byly na úrovni odpovídající horské chatě. Téma školy v přírodě Šnečí olympijské hry prolínalo celý pobyt. Děti byly rozděleny do pěti týmů (5 olympijských kruhů), ve kterých plnily zadané úkoly zaměřené na týmovou práci, proběhla také Aprílová olympiáda jednotlivců v netradičních disciplínách. Během pobytu se uskutečnily dva celodenní výlety (Pustevny, Lysá hora) a výlety půldenní (Hlubočanka pod Smrkem, Ke Zbujovi, peřeje Ostravice). Proběhla návštěva bazénu v hotelu 17

19 Sepetná a v Muchovicích se děti projely na ponících. Středisko volného času Ostrava Zábřeh připravilo program zaměřený na environmentální výchovu. Vyučovalo se v sedmi tříhodinových blocích. Proběhla beseda se členem horské služby. Aktivity byly voleny především s ohledem na co nejčastější pobyt ve volné přírodě, zaměřeny byly na zdravý životní styl, poznávání rostlin a živočichů žijících v horském prostředí. V rámci večerních programů se konaly soutěže: Šnečí hlas, I Šnek má talent, Šnečí princ a princezna, Šnek k nepoznání. 18

20 8. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ ÚMOb. Ostrava-Jih Školská rada Krajský úřad Ostrava PPP Ostrava SCIO Mensa Pavučina o.p.s, Ostrava Nakladatelství FRAUS Společenství VITA OZO - Centrum odpadové výchovy Planetárium ZOO Ostrava ZŠ A. Kučery - plavecká škola ZŠ A. Kučery - dopravní hřiště Městská Policie, Policie ČR Červený kříž HZS MSK KVIC Ostrava, NIDV Knihovna Města Ostravy, KTrio Divadlo loutek, Národní divadlo moravskoslezské, KD KTrio, DK Akord Úřad práce Ostravské muzeum Odborová organizace při ZŠ a MŠ Krestova Ostravská univerzita Spolupráce při formování vizí, pořádání akcí pro žáky školy Finanční zajištění provozu školy, granty Podíl na chodu školy Metodologie čerpání státního rozpočtu Spolupráce při realizaci individuálních plánů Testování žáků Testování žáků - IQ Etické dílny pro žáky ročníku Vzdělávací programy pro pedagogy Činností z oblastí ochrany životního prostředí, ekovýchovy a vzdělávání Vzdělávací programy pro různé věkové skupiny o systému nakládání s odpady v oblasti Ostrava a o správném nakládání s odpady Multimediální pořady - vzdělávání a popularizaci astronomie pro veřejnost. vzdělávací a výchovné činnosti v rámci EVVO Plavecká výuka pro žáky 2. a 3. ročníku Výuka dopravní výchovy Besedy pro žáky, MP projekt pro dívky 9. ročníku Nechci se stát obětí Zdravotní dozor na akcích školy, besedy pro žáky Besedy, preventivní akce pro žáky Spolupráce při zajištění DVPP pro pedagogické pracovníky Besedy pro žáky Pořádání kulturních představení Besedy pro žáky 8. ročníku, volba povolání Besedy, přehlídky a výstavy Vytváření kolektivní smlouvy a dalších dokumentů školy Praxe a náslechy studentů, reciproční činnost 19

21 9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH I NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Čechová Inge Matematika jinak Drholcová Danuše Zdravotník zotavovacích akcí Faruzelová Kamila Jak realizovat mediální výchovu ve výuce chemie Fučíková Petra Abeceda a práce s čítankou Hanáčková Slávka Nové předpisy pro stravování Hanáčková Slávka Znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví Horečková Hana Metodická poradna Horečková Hana Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Chovancová Dáša Znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví Chovancová Marie Školní hodnocení Chovancová Marie Konference OUP Jendrišáková Olga Mateřské školy očima České školní inspekce Jendrišáková Olga Metodická poradna pro vedoucí pracovníky MŠ Juřicová Monika Práce s textem ve fyzice Kašíková Zuzana Zdravotník zotavovacích akcí Kašíková Zuzana Pohybem hrou Kaucká Eva Metody aktivizace a motivace žáků v M Koczonová Ivana Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Kończynová Danuše Účtování majetku a problematika inventarizace v PO v r Koníčková Iveta Jóga v příbězích Kořenková Dana Nebojme se grafiky Kořenková Dana Mozaiky a koláže Kořínková Libuše Zdravotník zotavovacích akcí Lisníková Šárka Zdravotník zotavovacích akcí Lišková Yvona Refresh-kurz Aj 9/13-6/14 Měchová Ladislava Pedagog mezi paragrafy Minářová Hana Seminář vedoucích jídelen Minářová Hana Krajská konference hromadného stravování podzim Minářová Hana Seminář pro vedoucí jídelen Minářová Hana Nové předpisy pro stravování Němčeková Eva Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Ottová Jitka Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Ottová Jitka Interaktivní tabule pro pokročilé 11,18,25.9.,2.10. Ottová Jitka Hry v hodinách Matematiky Ottová Jitka Zdravotník zotavovacích akcí Šimůnková Zuzana Jak lépe učit češtinu ve 4. a 5. ročníku Špačková Jitka Zdravotník zotavovacích akcí

22 Tanźynová Věra Pracovnělékařské služby Tanźynová Věra Účtování majetku a problematika inventarizace v PO v r Tanźynová Věra Aktuální problematika účetnictví a účetní závěrka Tanźynová Věra Účetní závěrka 2013 a změny Tanźynová Věra Tvorba a čerpání FKSP Tanźynová Věra Personalistika od Tanźynová Věra Účetnictví PO v roce Veličková Hana Prevence ve škole II-Školní nekázeň a její řešení Volochová Zdenka Jak pracovat s dětmi s problémovým chováním Volochová Zdeňka Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování

23 10. SEZNAM PROBĚHLÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁŘÍ 1.AB,9.AB Vítání žáků 1. tříd žáky 9. tříd 1.AB Týden mobility, knihovna DK K-Trio 3.AB Zahájení plavecké výuky ŘÍJEN 9.AB Školení první pomoci, Červený kříž 3.A,5.AB Knihovnická lekce 1. a 2. stupeň Běh naděje 9.AB Výuka v ZOO 5.B Tvůrčí dílna, SVČ Dubina 6.AB, 7.A Vzdělávací program E-BEZPEČÍ DPS 4lístek Výjezdní soustředění, Liptov (2 dny) 1.AB, 2.B, 4.AB Tvůrčí dílny pro děti a jejich rodiče 1.AB Projekt Ostraváček-ukázková hodina LISTOPAD 5.A Knihovnická lekce 9.AB Exkurze Mital 9.AB dívky Návštěva posilovny OC Karolina 6.AB Exkurze OZO Ostrava 4.AB, 5.AB Výuka na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery žáci MŠ Pěvecká soutěž Hledáme talenty DPS Mendíci Soustředění žáci 1. a 2. stupně Zlatá šiška, pěvecká soutěž žáci 2. stupně Dějepisná olympiáda, výběr žáků 6.AB, 7.A, 8.AB Etické dílny 5.A Výuka v Lesní škole 3.AB Exkurze Nová radnice 1.B Prima pokusy, interaktivní program žáci 1. a 2. stupně Předvánoční koncert žáků ZŠ Krestova, KD K-Trio PROSINEC žáci MŠ Pěvecká soutěž Hledáme nové talenty 8. a 9. ročník Olympiáda v českém jazyce, výběr žáků 5.B Výuka v Lesní škole 4.B Hodina zpívání, DK Akord 6.AB, 7.A, 8.AB Etické dílny 9.AB Svět techniky 1.AB, 2.AB Mikulášské dovádění ročník Mikulášská nadílka 1.AB, 2.B Tvůrčí dílny pro děti a jejich rodiče DPS Mendíci Vánoční koncert Frýdek-Místek DPS Mendíci Mikulášské dopoledne, OC Laso DPS Mendíci Vánoční koncert KD K-Trio DPS Mendíci Vánoční koncert s H. Vondráčkovou 22

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více