VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/ října 2014

2 OBSAH 1. Charakteristika školy str Základní údaje str Tabulka vzdělávacích programů str Charakteristika ŠVP str Statistické údaje str Činnost SRPŠ str Záměr školy str Vybavení školy str Školská rada str Výsledky výchovy a vzdělávání str Hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2013/2014 str Hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2013/2014 str Prospěch žáků celkový průměr str Snížený stupeň z chování str Celkový počet neomluvených hodin str Počet integrovaných žáků ve šk. roce 2013/2014 str Učební plán žáka 1. stupně str Učební plán žáka 2. stupně str Volitelné předměty ve šk. roce 2013/2014 str Nepovinné předměty ve šk. roce 2013/2014 str Zájmové útvary ve šk. roce 2013/2014 str Výjezdy žáků mimo školu str Zápis do 1. tříd str Výsledky přijímacího řízení str Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o prevenci rizikových projevů chování str Údaje o zapojení školy do rozvojových, mezinárodních a dlouhodobých projektů str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Údaje o předložených školou nebo SRPŠ a školou realizovaných projektech financovaných z cizích str Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů vzdělávání str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků str Seznam akcí proběhlých ve školním roce 2013/2014 str Základní údaje o hospodaření str Další údaje o škole str Účast žáků v soutěžích str Přehled kontrol ČŠI, případně jiných kontrol str Seznam příloh str. 30 1

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Základní údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, Adresa školy: Krestova 1387/36A, Ostrava-Hrabůvka, Organizace: příspěvková Identifikátor školy: Zřizovatel školy: Město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih se sídlem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka právní forma: obec (obecní úřad) IČ: Odloučená pracoviště: Ředitelka školy: Školní jídelna ZŠ, Krestova 1426/38A, Ostrava-Hrabůvka Mateřská škola, Ignáta Herrmanna1550/23, Ostrava-Hrabůvka Mgr. Ladislava Měchová Františka Hajdy 16 Ostrava-Hrabůvka, Škola sdružuje: 1) Základní škola IZO: kapacita: 700 žáků 2) Školní družina IZO: kapacita: 180 žáků 3) Mateřská škola IZO: kapacita: 80 dětí 4) Školní jídelna MŠ IZO: kapacita: 120 jídel 5) Školní jídelna ZŠ IZO: kapacita: 800 jídel Datum zařazení do rejstříku škol: Změna v zařazení do rejstříku škol:

4 1.2 Tabulka vzdělávacích programů Ročník Vzdělávací ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP program Učební plán RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvVv RvHv/ RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv Vzdělávací programy: ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; Škola, která si zpívá a kreslí; č.j.: 549/2011; Charakteristika školního vzdělávacího programu - Škola, která si zpívá a kreslí Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo ve všech ročnících dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který byl vytvořen pedagogy naší základní školy a nese název Škola, která si zpívá a kreslí. Náš školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru. Základní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je otevřenost školy nejen vůči dětem, ale i rodičům a široké veřejnosti. V našem ŠVP klademe důraz nikoli na množství získaných poznatků, ale na jejich trvalost a propojenost s praktickým životem, na utváření a upevňování mezilidských vztahů, vytváříme prostor pro realizaci a seberealizaci jednotlivce. Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, umožňujeme žákovi vyjadřovat otevřeně své názory, rozvíjet jeho osobnost a individualitu. Používáme takové metody a formy výuky, které podporují samostatné myšlení žáků a schopnost využít získané poznatky při řešení problémů. Velký důraz klademe na rozvoj vnitřní motivace žáků a motivace k celoživotnímu vzdělávání. K osvojování klíčových kompetencí směřuje každodenní činnost školy, ale i mnohé další činnosti a akce, které se školou souvisejí. Chceme všestranně rozvíjet zdravě sebevědomé děti, které znají svou cenu, svoje přednosti a dovednosti. Vytváříme proto takové učební prostředí, které umožňuje dětem pracovat s různými zdroji a takovým postupem, který je mu blízký. Snažíme se o maximální rozvoj všech dětí, přičemž přihlížíme k jejich individuálním možnostem a potřebám. Vzdělávání dle našeho ŠVP má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Hlavními cíli vzdělávacího programu jsou: 1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 2. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet jejich vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. 3. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. 3

5 4. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 5. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 1.3 Statistické údaje Dne Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele ,7 14, ,4 15, ,1 15, ,2 14, ,4 14, , ,8 14, ,9 14, ,2 14, ,6 15,3 KATEGORIE DLE VĚKU - PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ A ŠD 61 a více let 7% let 32% let 4% let 18% let 39% 4

6 1.4 Činnost SRPŠ Viz výroční zpráva SRPŠ za rok příloha. 1.5 Záměr školy Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, se již 22. rokem věnuje rozšířenému vyučování hudební výchovy a 19. rokem rozšířenému vyučování výtvarné výchovy. Kromě osnovami předepsané skupiny předmětů nabídla škola žákům seberealizaci v kroužcích a nepovinných předmětech (sborový zpěv 3x, doučování Aj, hra na flétnu, keramický kroužek 4x, dopravní kroužek, tenisový kroužek, jóga pro děti, plavání). Tradicí se již stává účast pedagogů a žáků na pořádání Klubu předškoláčků určených pro budoucí žáky prvních tříd. V hudební oblasti spolupracuje škola se ZUŠ v Ostravě-Vítkovicích, kdy učitelé ZUŠ docházejí po dopolední výuce do budovy naší základní školy a vyučují zde děti hře na různé hudební nástroje. Prostorové podmínky základní školy neumožňují koexistenci s dalšími vzdělávacími subjekty v době pravidelného dopoledního školního vyučování. Všechny místnosti jsou plně využity pro hlavní činnost, kterou je výchova a vzdělávání žáků. Ve výchovné oblasti se zaměřilo vedení školy opět na opatření v rámci účinné prevence šikany a dosáhlo spolu s výchovnou poradkyní Mgr. Zdeňkou Volochovou a školním metodikem prevence Mgr. Inge Čechovou řady opatření vedoucích k předcházení tohoto nežádoucího jevu. Mezi tato opatření patřilo zejména: zpracování metodiky řešení šikany - Program proti šikanování, úprava pedagogických dozorů se zaměřením na kritická místa školy, opětovné poučení zaměstnanců o postupu v případě zjištění tohoto nežádoucího jevu, informování žáků na třídnických hodinách a v hodinách výchovy ke zdraví o tom, co dělat, na koho se obrátit, jsou-li oběťmi šikany nebo svědky šikany, škola spolupracuje s Městskou policií Ostrava, která pořádá pravidelně ve škole besedy se žáky, škola spolupracuje s o. p. s. Pavučina, pořádají se etické dílny pro žáky ročníku naší základní školy. Ve všech výchovných předmětech vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. 5

7 Ve školním roce 2013/2014 došlo k těmto personálním změnám: Od pracuje jako vychovatelka školní družiny Hana Lehotská za vychovatelku Danu Krupovou. Od nastoupila Mgr. Soňa Krayzlová za Mgr. Kláru Pavlišovou. K odešla Mgr. Marcela Levíčková a na její místo nastoupila Mgr. Hana Šafner. K odešla na MD Mgr. Pavlína Adamíčková a na její místo nastoupila Marie Stuchlíková. Do školní kuchyně nastoupila na místo kuchařky dne Edita Onderková, která pracovala do K byl ukončen pracovní poměr s Mgr. Lubomírem Volným a na jeho místo nastoupila po rodičovské dovolené Mgr. Šárka Zezulková. 1.6 Vybavení školy V budově základní školy se nachází celkem 31 učebna, z toho 1 tělocvična. V současné době jsou vybudovány a plně využívány odborné učebny chemie a přírodopisu, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy pro 1. stupeň, výtvarné výchovy pro 2. stupeň, hudební výchovy (velká a malá hudebna), 2 učebny pro výuku informatiky a výpočetní techniky, cvičná kuchyně, učebna pro výuku dílenských prací světa práce, učebna cizích jazyků a interaktivní učebna. 1.7 Školská rada Od pracuje na ZŠ Školská rada ve složení: Mgr. Hana Horečková za pedagogické pracovníky Eva Mohamed za rodičovskou veřejnost Mgr. Adam Kosniovský zástupce zřizovatele Předsedou Školské rady byla zvolena Eva Mohamed. 6

8 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 2.1 Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo žáků vyznamenáním ž. - zahraničí Celkem ž. - zahraničí Celkem Celkem 1. a 2. stupeň ž. - zahraničí 2.2 Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo žáků vyznamenáním ž. - zahraničí Celkem ž. - zahraničí Celkem Celkem 1. a 2. stupeň ž. - zahraničí 2.3 Prospěch žáků celkový průměr Celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 1. stupeň+2. stupeň 1,479 1,484 7

9 2.4 Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet Počet Celkový počet neomluvených hodin Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet žáků Počet neomluvených hodin Počet žáků Počet neomluvených hodin Počet integrovaných žáků ve školním roce 2013/2014 Z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované žáků bylo integrováno se speciálními vzdělávacími potřebami Počet integrovaných dětí s individuálním učebním plánem: Učební plán žáka 1. stupně Časová Min. časová Předmět/ročník dotace dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Disponibilní dotace Přírodověda , Vlastivěda ,5 Hudební výchova 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 10/5 Výtvarná výchova 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/ Svět práce Tělesná výchova Informatika

10 2.8 Učební plán žáka 2. stupně Předmět/ročník Časová dotace Min. časová dotace Disponibilní dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova 2/1 2/1 1 2/1 8/ Výtvarná výchova 1/2 1/2 2 1/2 4/8 Svět práce dílny dílny 1 volba povolání/ vaření 1 volba povolání/ vaření Informatika cizí jazyk Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volitelný předmět Poznámky k vzdělávacímu programu: Od 7. ročníku je zařazen druhý cizí jazyk jako volitelný předmět (německý jazyk nebo ruský jazyk). V sedmém ročníku je zařazen předmět Seminář z dějepisu v dotaci 1 hodiny týdně. V 8. ročníku zařazujeme Chemicko-biologická praktika jako volitelný předmět (1 hodina týdně). V 9. ročníku zařazujeme jako volitelný předmět Cvičení z matematiky (1 hodina týdně). Ve školním roce 2013/14 dále ještě Aplikovanou informatiku pro žáky 9. ročníku s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a Cvičení ze zeměpisu - pro žáky s rozšířenou výukou hudební výchovy (1 hodina týdně). 2.9 Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014 Název Ročník Aplikovaná informatika 9. Ruský jazyk 7., 8., 9. Německý jazyk 7., 8., 9. Seminář z dějepisu 7. Chemicko-biologická praktika 8. Cvičení z matematiky 9. Cvičení ze zeměpisu 9. 9

11 2.10 Nepovinné předměty ve školním roce 2013/2014 Název Ročník Sborový zpěv Sborový zpěv Sborový zpěv Zájmové útvary ve školním roce 2013/2014 Název kroužku Jméno a příjmení vyučujícího Počet hodin měsíčně Keramický kroužek I Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek II Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek III Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek IV Mgr. Iveta Bakončíková 4 Jóga pro děti Mgr. Šárka Ďásková 4 Hra na flétnu Mgr. Zuzana Šimůnková 4 Tenisový kroužek Mgr. Ivana Koczonová 4 Plavání Mgr. Jitka Ottová 4 Dopravní kroužek Mgr. Jitka Ottová 4 Doučování Aj pro žáky 4. ročníku 1 Mgr. Hana Horečková 4 Doučování Aj pro žáky 4. ročníku 2 Mgr. Hana Horečková Výjezdy žáků mimo školu počet výjezdů počet žáků Vzdělávací výjezdy 0 0 Škola v přírodě, ozdravné p., 2 90 turistické kurzy Lyžařské kurzy Zápis do 1. tříd Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet zapsaných 79 Počet zapsaných 52 žáků žáků Z toho počet odkladů 0 Z toho počet odkladů 0 (údaje ze statistiky S 53-01) 10

12 2.14 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 5 1 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na střední školy zřizované krajem a církevní střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední umělecké celkem akademie školy školy střední školy odborná učiliště školy c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) přijato: z devátého ročníku z nižších ročníků

13 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘEHLED ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ - PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI - 2. pololetí 2013/2014 Aprobace Počet *Pracovní P.č. Úvazek Název funkce Předměty, Skut. poč. hod. týdně Počet Třídnictví žáků smlouva kterým I. stupeň II. stupeň přesp. ve třídě vyučuje hodin 1. 1 ředitelka školy Nš-Tv Vv, Sp N 2. 1 zástupce statutárního orgánu Nš-Dv Aj N 3. 1 výchovný poradce Rj-Ov Rj, Nj, Vo, Vz, Sp, D N 4. 1 koordinátor ICT M-F F, Inf ano 17 U do školní metodik prevence M M, CvM, Vz, Vo ano 29 N 6. 1 koordinátor EVVO Rj-Z Aj, Rj, Z, Vz ano 23 N 7. 1 metodik ŠVP M-ZT-Inf M, Inf ano 19 N 8. 1 učitelka Nš ano 22 U do učitelka Nš-Vv Nš ano 23 N učitelka Nš-Vv Nš ano 23 N učitelka Nš-Tv Nš ano 24 N učitelka Nš U do učitelka spec.ped. Nš ano 28 N učitelka Nš-Hv Nš, Sz ano 24 N učitelka Čj, D Č, D, SD ano 12 U zástup za RD učitelka NŠ Nš ano 22 N učitelka Nš-Vv Nš ano 20 N učitelka Ch-Bi Př, Ch, ChBP ano 17 U zástup za RD učitelka Z-Tv Z, Sp, SZ, Př, Vl, Čj, Vz ano 22 N učitelka Ing. Aj, Vo ano 22 N učitelka Čj-Hv Hv, Sz, Čj ano 20 N učitelka Čj-Hv Aj, Čj N učitel Tv-ZT Tv U zástup za RD učitelka Vv-ZT Vv, Sp N 12

14 PŘEHLED DALŠÍCH PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY P.č. úvazek ŠD úvazek ŠK úvazek v ZŠ Název funkce Pracovní smlouva Kvalifikace Počet hodin přímé výchovné činnosti ŠD ŠK 1. 1 vedoucí vychovatelka N SŠ + DPS vychovatelka N SŠ vychovatelka do SŠ ,625 vychovatelka N SŠ 17,5 PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY (k ) P.č. úvazek MŠ 1. 1 Název funkce Pracovní smlouva Důchodce Kvalifikace Počet hodin přímé výchovné činnosti MŠ Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání N VŠ - Bc. 20 ano Výuka spec. třídě 2. 1 učitelka MŠ N VŠ - Bc. 31 ano 3. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ano 4. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ano 5. 1 učitelka MŠ N D SŠ 31 ne 6. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ne 7. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ne 8. 1 učitelka MŠ U do VŠ - Bc. 31 ne 13

15 PŘEHLED OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY P.č. Úvazek Název funkce Pracovní smlouva Důchodce 1. 1 Zástupce pro ekonomiku N 2. 1 referentka U zástup za RD 3. 1 školník-údržbář U do ,750 uklízečka N 5. 0,875 uklízečka N 6. 0,875 uklízečka N 7. 0,875 uklízečka N 8. 0,5 uklízečka N D 9. 1 vedoucí ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ U do

16 PŘEHLED OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY P.č. Úvazek Název funkce Pracovní smlouva Důchodce 1. 1 uklízečka N 2. 1 uklízečka N 3. 0,25 vedoucí ŠJ MŠ N 4. 1 kuchařka ŠJ MŠ N 5. 0,75 kuchařka ŠJ MŠ N 15

17 Základní škola a mateřská škola Ostrava Hrabůvka, Krestova 36, 4. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ Viz zpráva školního metodika prevence (příloha Výroční zprávy). 5. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH, MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ A DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ V tomto roce je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Dále škola spolupracovala s Městskou policií na projektu pro žákyně 9. ročníku Nechci se stát obětí. Žáci 1. ročníku se účastnili projektu Čtenář, který pro ně připravili zaměstnanci Knihovny KD K-Trio. V tomto roce jsme se zapojili do projektu Ostraváček, který je zaměřen na pohybové aktivity směřující k celkovému rozvoji dětí v míčových hrách, zejména v přehazované a minivolejbalu. Tréninkové jednotky byly určeny pro žáky ročníku a probíhaly 2x týdně v tělocvičně školy. Trenéři také spolupracovali vyučujícími tělesné výchovy v 1. ročníku. Několikrát navštívili hodiny tělesné výchovy a ve spolupráci s vyučujícími zpestřovali výuku zajímavými sportovními činnostmi. 6. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2013/2014 proběhla školení DVPP viz čl. 9. V září 2013 výchovná poradkyně ukončila program na prohlubování odborné kvalifikace Výchovné a kariérové poradenství E-Kariéra+ v rozsahu 90 hodin e-learningovou formou. 7. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH ŠKOLOU NEBO SRPŠ A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast volného času - oblast dětí a mládeže - Přijďte si k nám zazpívat ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast kultury Pěvecké soutěže Písnička a Poptalent ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast kultury Koncertní činnost žáků ZŠ Krestova ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast školství - Afrika jiný svět ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast školství - Originální mozaikové tvoření MMO - Dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok oblast školství - Klub předškoláčků MMO Dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dva 14ti denní turnusy školy v přírodě Ve školním roce 2013/2014 byla škole poskytnuta Účelová neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší č. 2543/2013/OŽP. Výše poskytnuté dotace byla Kč. Dotace jsme využili k uspořádání dvou turnusů školy v přírodě. Akce se celkem zúčastnilo 90 žáků ročníku naší základní školy. Akce byla zaměřena na prevenci

18 a léčbu respiračních chorob pro žáky, kteří dlouhodobě pobývají v prostředí ohroženém znečištěním ovzduší. Lokalita byla vybrána se zaměřením na oblast s čistým ovzduším Beskydy. Horský hotel Liptov díky svým službám, vybavení a lokalitě je ideálním místem k pořádání akcí tohoto typu. Akce byla pořádána ve spolupráci s CK Gama Tours. Informace o poskytnutí dotace jsme zveřejnili na webových stránkách školy Informační leták s propozicemi ke škole v přírodě byl označen texty a logem: Na školu v přírodě byla poskytnuta dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Magistrátu města Ostravy. TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA Stejný text byl umístěn i na materiály k organizačnímu zajištění školy v přírodě, které jsou součástí dokumentace školy. Poskytnutá dotace byla v plné výši využita na zajištění ubytování, stravy a dopravy (4 500 Kč/1 žák). Jelikož cena ubytování, stravy a dopravy dosáhla částky Kč/1 žák, činil doplatek účastníků pobytu 500 Kč/1 osoba. Další výdaje si hradili účastníci školy v přírodě sami. Hodnocení akce Škola v přírodě - 1. turnus Pobytu se zúčastnilo 42 žáků 4. ročníku ZŠ Krestova 36A, Ostrava Hrabůvka, 4 pedagogické pracovnice ZŠ, noční služba a zdravotník z Ostravské univerzity. Žáci byli ubytováni ve 3 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Strava byla zajištěna 5x denně s celodenním pitným režimem. Ubytování i strava byly na úrovni odpovídající horské chatě. Během pobytu se dopoledne konala výuka předmětů: Ma, ČJ, AJ, Vl, Př, ostatní výchovné předměty byly vyučovány v odpoledních nebo večerních činnostech. V rámci pobytu proběhl celodenní výlet na Pustevny s výstupem na Radhošť a také půldenní výlety na Sepetnou (plavání v relax bazénu), na přehradu Šance, do Muchovic (ekologická farma s koňmi) a na Ostravici tělocvična a peřeje (projížďka vlakem). Jeden a půl dne byl program organizován Střediskem volného času Ostrava Zábřeh. Aktivity byly zaměřené na ekologickou výchovu, týmovou spolupráci, výtvarné činnosti, večer se členové střediska podíleli na dramatizaci pohádky Červená Karkulka. Součástí pobytu byla hra Putování Liptováka, společný záznam aktivit do Deníku Liptováka, průběžné hodnocení skupin na mapce Cesta z města. V rámci společných programů se konaly turistické hry Stopovaná, Fáborková, Dobývání obrů, besedy s myslivcem a členem horské služby, karaoke, taneční škola, škrabošková diskotéka, večerní hledání při svíčkách, třídnické hodiny, hra Bingo, volba Miss a Missáka Liptováka. Aktivity byly voleny především s ohledem na co nejčastější pobyt ve volné přírodě, zaměřeny byly na zdravý životní styl, poznávání rostlin a živočichů žijících v horském prostředí. Hodnocení akce Škola v přírodě - 2. turnus Pobytu se zúčastnilo 48 žáků 3. ročníku ZŠ Krestova, Ostrava Hrabůvka, 3 pedagogičtí pracovníci ZŠ, vychovatelka (studentka Ostravské univerzity), zdravotnice (studentka OU) a noční služba (studentka OU). Žáci byli ubytováni ve 3 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Strava byla zajištěna 5x denně s celodenním pitným režimem. Ubytování i strava byly na úrovni odpovídající horské chatě. Téma školy v přírodě Šnečí olympijské hry prolínalo celý pobyt. Děti byly rozděleny do pěti týmů (5 olympijských kruhů), ve kterých plnily zadané úkoly zaměřené na týmovou práci, proběhla také Aprílová olympiáda jednotlivců v netradičních disciplínách. Během pobytu se uskutečnily dva celodenní výlety (Pustevny, Lysá hora) a výlety půldenní (Hlubočanka pod Smrkem, Ke Zbujovi, peřeje Ostravice). Proběhla návštěva bazénu v hotelu 17

19 Sepetná a v Muchovicích se děti projely na ponících. Středisko volného času Ostrava Zábřeh připravilo program zaměřený na environmentální výchovu. Vyučovalo se v sedmi tříhodinových blocích. Proběhla beseda se členem horské služby. Aktivity byly voleny především s ohledem na co nejčastější pobyt ve volné přírodě, zaměřeny byly na zdravý životní styl, poznávání rostlin a živočichů žijících v horském prostředí. V rámci večerních programů se konaly soutěže: Šnečí hlas, I Šnek má talent, Šnečí princ a princezna, Šnek k nepoznání. 18

20 8. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ ÚMOb. Ostrava-Jih Školská rada Krajský úřad Ostrava PPP Ostrava SCIO Mensa Pavučina o.p.s, Ostrava Nakladatelství FRAUS Společenství VITA OZO - Centrum odpadové výchovy Planetárium ZOO Ostrava ZŠ A. Kučery - plavecká škola ZŠ A. Kučery - dopravní hřiště Městská Policie, Policie ČR Červený kříž HZS MSK KVIC Ostrava, NIDV Knihovna Města Ostravy, KTrio Divadlo loutek, Národní divadlo moravskoslezské, KD KTrio, DK Akord Úřad práce Ostravské muzeum Odborová organizace při ZŠ a MŠ Krestova Ostravská univerzita Spolupráce při formování vizí, pořádání akcí pro žáky školy Finanční zajištění provozu školy, granty Podíl na chodu školy Metodologie čerpání státního rozpočtu Spolupráce při realizaci individuálních plánů Testování žáků Testování žáků - IQ Etické dílny pro žáky ročníku Vzdělávací programy pro pedagogy Činností z oblastí ochrany životního prostředí, ekovýchovy a vzdělávání Vzdělávací programy pro různé věkové skupiny o systému nakládání s odpady v oblasti Ostrava a o správném nakládání s odpady Multimediální pořady - vzdělávání a popularizaci astronomie pro veřejnost. vzdělávací a výchovné činnosti v rámci EVVO Plavecká výuka pro žáky 2. a 3. ročníku Výuka dopravní výchovy Besedy pro žáky, MP projekt pro dívky 9. ročníku Nechci se stát obětí Zdravotní dozor na akcích školy, besedy pro žáky Besedy, preventivní akce pro žáky Spolupráce při zajištění DVPP pro pedagogické pracovníky Besedy pro žáky Pořádání kulturních představení Besedy pro žáky 8. ročníku, volba povolání Besedy, přehlídky a výstavy Vytváření kolektivní smlouvy a dalších dokumentů školy Praxe a náslechy studentů, reciproční činnost 19

21 9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH I NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Čechová Inge Matematika jinak Drholcová Danuše Zdravotník zotavovacích akcí Faruzelová Kamila Jak realizovat mediální výchovu ve výuce chemie Fučíková Petra Abeceda a práce s čítankou Hanáčková Slávka Nové předpisy pro stravování Hanáčková Slávka Znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví Horečková Hana Metodická poradna Horečková Hana Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Chovancová Dáša Znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví Chovancová Marie Školní hodnocení Chovancová Marie Konference OUP Jendrišáková Olga Mateřské školy očima České školní inspekce Jendrišáková Olga Metodická poradna pro vedoucí pracovníky MŠ Juřicová Monika Práce s textem ve fyzice Kašíková Zuzana Zdravotník zotavovacích akcí Kašíková Zuzana Pohybem hrou Kaucká Eva Metody aktivizace a motivace žáků v M Koczonová Ivana Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Kończynová Danuše Účtování majetku a problematika inventarizace v PO v r Koníčková Iveta Jóga v příbězích Kořenková Dana Nebojme se grafiky Kořenková Dana Mozaiky a koláže Kořínková Libuše Zdravotník zotavovacích akcí Lisníková Šárka Zdravotník zotavovacích akcí Lišková Yvona Refresh-kurz Aj 9/13-6/14 Měchová Ladislava Pedagog mezi paragrafy Minářová Hana Seminář vedoucích jídelen Minářová Hana Krajská konference hromadného stravování podzim Minářová Hana Seminář pro vedoucí jídelen Minářová Hana Nové předpisy pro stravování Němčeková Eva Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Ottová Jitka Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Ottová Jitka Interaktivní tabule pro pokročilé 11,18,25.9.,2.10. Ottová Jitka Hry v hodinách Matematiky Ottová Jitka Zdravotník zotavovacích akcí Šimůnková Zuzana Jak lépe učit češtinu ve 4. a 5. ročníku Špačková Jitka Zdravotník zotavovacích akcí

22 Tanźynová Věra Pracovnělékařské služby Tanźynová Věra Účtování majetku a problematika inventarizace v PO v r Tanźynová Věra Aktuální problematika účetnictví a účetní závěrka Tanźynová Věra Účetní závěrka 2013 a změny Tanźynová Věra Tvorba a čerpání FKSP Tanźynová Věra Personalistika od Tanźynová Věra Účetnictví PO v roce Veličková Hana Prevence ve škole II-Školní nekázeň a její řešení Volochová Zdenka Jak pracovat s dětmi s problémovým chováním Volochová Zdeňka Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování

23 10. SEZNAM PROBĚHLÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁŘÍ 1.AB,9.AB Vítání žáků 1. tříd žáky 9. tříd 1.AB Týden mobility, knihovna DK K-Trio 3.AB Zahájení plavecké výuky ŘÍJEN 9.AB Školení první pomoci, Červený kříž 3.A,5.AB Knihovnická lekce 1. a 2. stupeň Běh naděje 9.AB Výuka v ZOO 5.B Tvůrčí dílna, SVČ Dubina 6.AB, 7.A Vzdělávací program E-BEZPEČÍ DPS 4lístek Výjezdní soustředění, Liptov (2 dny) 1.AB, 2.B, 4.AB Tvůrčí dílny pro děti a jejich rodiče 1.AB Projekt Ostraváček-ukázková hodina LISTOPAD 5.A Knihovnická lekce 9.AB Exkurze Mital 9.AB dívky Návštěva posilovny OC Karolina 6.AB Exkurze OZO Ostrava 4.AB, 5.AB Výuka na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery žáci MŠ Pěvecká soutěž Hledáme talenty DPS Mendíci Soustředění žáci 1. a 2. stupně Zlatá šiška, pěvecká soutěž žáci 2. stupně Dějepisná olympiáda, výběr žáků 6.AB, 7.A, 8.AB Etické dílny 5.A Výuka v Lesní škole 3.AB Exkurze Nová radnice 1.B Prima pokusy, interaktivní program žáci 1. a 2. stupně Předvánoční koncert žáků ZŠ Krestova, KD K-Trio PROSINEC žáci MŠ Pěvecká soutěž Hledáme nové talenty 8. a 9. ročník Olympiáda v českém jazyce, výběr žáků 5.B Výuka v Lesní škole 4.B Hodina zpívání, DK Akord 6.AB, 7.A, 8.AB Etické dílny 9.AB Svět techniky 1.AB, 2.AB Mikulášské dovádění ročník Mikulášská nadílka 1.AB, 2.B Tvůrčí dílny pro děti a jejich rodiče DPS Mendíci Vánoční koncert Frýdek-Místek DPS Mendíci Mikulášské dopoledne, OC Laso DPS Mendíci Vánoční koncert KD K-Trio DPS Mendíci Vánoční koncert s H. Vondráčkovou 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více