VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/ října 2014

2 OBSAH 1. Charakteristika školy str Základní údaje str Tabulka vzdělávacích programů str Charakteristika ŠVP str Statistické údaje str Činnost SRPŠ str Záměr školy str Vybavení školy str Školská rada str Výsledky výchovy a vzdělávání str Hodnocení za 1. pololetí šk. roku 2013/2014 str Hodnocení za 2. pololetí šk. roku 2013/2014 str Prospěch žáků celkový průměr str Snížený stupeň z chování str Celkový počet neomluvených hodin str Počet integrovaných žáků ve šk. roce 2013/2014 str Učební plán žáka 1. stupně str Učební plán žáka 2. stupně str Volitelné předměty ve šk. roce 2013/2014 str Nepovinné předměty ve šk. roce 2013/2014 str Zájmové útvary ve šk. roce 2013/2014 str Výjezdy žáků mimo školu str Zápis do 1. tříd str Výsledky přijímacího řízení str Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy str Údaje o prevenci rizikových projevů chování str Údaje o zapojení školy do rozvojových, mezinárodních a dlouhodobých projektů str Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení str Údaje o předložených školou nebo SRPŠ a školou realizovaných projektech financovaných z cizích str Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů vzdělávání str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků str Seznam akcí proběhlých ve školním roce 2013/2014 str Základní údaje o hospodaření str Další údaje o škole str Účast žáků v soutěžích str Přehled kontrol ČŠI, případně jiných kontrol str Seznam příloh str. 30 1

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Základní údaje Název školy: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, Adresa školy: Krestova 1387/36A, Ostrava-Hrabůvka, Organizace: příspěvková Identifikátor školy: Zřizovatel školy: Město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih se sídlem Horní 3, Ostrava-Hrabůvka právní forma: obec (obecní úřad) IČ: Odloučená pracoviště: Ředitelka školy: Školní jídelna ZŠ, Krestova 1426/38A, Ostrava-Hrabůvka Mateřská škola, Ignáta Herrmanna1550/23, Ostrava-Hrabůvka Mgr. Ladislava Měchová Františka Hajdy 16 Ostrava-Hrabůvka, Škola sdružuje: 1) Základní škola IZO: kapacita: 700 žáků 2) Školní družina IZO: kapacita: 180 žáků 3) Mateřská škola IZO: kapacita: 80 dětí 4) Školní jídelna MŠ IZO: kapacita: 120 jídel 5) Školní jídelna ZŠ IZO: kapacita: 800 jídel Datum zařazení do rejstříku škol: Změna v zařazení do rejstříku škol:

4 1.2 Tabulka vzdělávacích programů Ročník Vzdělávací ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP ŠVP program Učební plán RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvHv/ RvVv RvHv/ RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv RvVv Vzdělávací programy: ŠVP - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání; Škola, která si zpívá a kreslí; č.j.: 549/2011; Charakteristika školního vzdělávacího programu - Škola, která si zpívá a kreslí Ve školním roce 2013/2014 se vyučovalo ve všech ročnících dle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který byl vytvořen pedagogy naší základní školy a nese název Škola, která si zpívá a kreslí. Náš školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru. Základní myšlenkou našeho vzdělávacího programu je otevřenost školy nejen vůči dětem, ale i rodičům a široké veřejnosti. V našem ŠVP klademe důraz nikoli na množství získaných poznatků, ale na jejich trvalost a propojenost s praktickým životem, na utváření a upevňování mezilidských vztahů, vytváříme prostor pro realizaci a seberealizaci jednotlivce. Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, umožňujeme žákovi vyjadřovat otevřeně své názory, rozvíjet jeho osobnost a individualitu. Používáme takové metody a formy výuky, které podporují samostatné myšlení žáků a schopnost využít získané poznatky při řešení problémů. Velký důraz klademe na rozvoj vnitřní motivace žáků a motivace k celoživotnímu vzdělávání. K osvojování klíčových kompetencí směřuje každodenní činnost školy, ale i mnohé další činnosti a akce, které se školou souvisejí. Chceme všestranně rozvíjet zdravě sebevědomé děti, které znají svou cenu, svoje přednosti a dovednosti. Vytváříme proto takové učební prostředí, které umožňuje dětem pracovat s různými zdroji a takovým postupem, který je mu blízký. Snažíme se o maximální rozvoj všech dětí, přičemž přihlížíme k jejich individuálním možnostem a potřebám. Vzdělávání dle našeho ŠVP má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. Hlavními cíli vzdělávacího programu jsou: 1. Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. Vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. 2. Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet jejich vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. 3. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně odpovědný. 3

5 4. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi. 5. Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 1.3 Statistické údaje Dne Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na 1 třídu Počet žáků na 1 učitele ,7 14, ,4 15, ,1 15, ,2 14, ,4 14, , ,8 14, ,9 14, ,2 14, ,6 15,3 KATEGORIE DLE VĚKU - PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ZŠ A ŠD 61 a více let 7% let 32% let 4% let 18% let 39% 4

6 1.4 Činnost SRPŠ Viz výroční zpráva SRPŠ za rok příloha. 1.5 Záměr školy Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, se již 22. rokem věnuje rozšířenému vyučování hudební výchovy a 19. rokem rozšířenému vyučování výtvarné výchovy. Kromě osnovami předepsané skupiny předmětů nabídla škola žákům seberealizaci v kroužcích a nepovinných předmětech (sborový zpěv 3x, doučování Aj, hra na flétnu, keramický kroužek 4x, dopravní kroužek, tenisový kroužek, jóga pro děti, plavání). Tradicí se již stává účast pedagogů a žáků na pořádání Klubu předškoláčků určených pro budoucí žáky prvních tříd. V hudební oblasti spolupracuje škola se ZUŠ v Ostravě-Vítkovicích, kdy učitelé ZUŠ docházejí po dopolední výuce do budovy naší základní školy a vyučují zde děti hře na různé hudební nástroje. Prostorové podmínky základní školy neumožňují koexistenci s dalšími vzdělávacími subjekty v době pravidelného dopoledního školního vyučování. Všechny místnosti jsou plně využity pro hlavní činnost, kterou je výchova a vzdělávání žáků. Ve výchovné oblasti se zaměřilo vedení školy opět na opatření v rámci účinné prevence šikany a dosáhlo spolu s výchovnou poradkyní Mgr. Zdeňkou Volochovou a školním metodikem prevence Mgr. Inge Čechovou řady opatření vedoucích k předcházení tohoto nežádoucího jevu. Mezi tato opatření patřilo zejména: zpracování metodiky řešení šikany - Program proti šikanování, úprava pedagogických dozorů se zaměřením na kritická místa školy, opětovné poučení zaměstnanců o postupu v případě zjištění tohoto nežádoucího jevu, informování žáků na třídnických hodinách a v hodinách výchovy ke zdraví o tom, co dělat, na koho se obrátit, jsou-li oběťmi šikany nebo svědky šikany, škola spolupracuje s Městskou policií Ostrava, která pořádá pravidelně ve škole besedy se žáky, škola spolupracuje s o. p. s. Pavučina, pořádají se etické dílny pro žáky ročníku naší základní školy. Ve všech výchovných předmětech vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. 5

7 Ve školním roce 2013/2014 došlo k těmto personálním změnám: Od pracuje jako vychovatelka školní družiny Hana Lehotská za vychovatelku Danu Krupovou. Od nastoupila Mgr. Soňa Krayzlová za Mgr. Kláru Pavlišovou. K odešla Mgr. Marcela Levíčková a na její místo nastoupila Mgr. Hana Šafner. K odešla na MD Mgr. Pavlína Adamíčková a na její místo nastoupila Marie Stuchlíková. Do školní kuchyně nastoupila na místo kuchařky dne Edita Onderková, která pracovala do K byl ukončen pracovní poměr s Mgr. Lubomírem Volným a na jeho místo nastoupila po rodičovské dovolené Mgr. Šárka Zezulková. 1.6 Vybavení školy V budově základní školy se nachází celkem 31 učebna, z toho 1 tělocvična. V současné době jsou vybudovány a plně využívány odborné učebny chemie a přírodopisu, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy pro 1. stupeň, výtvarné výchovy pro 2. stupeň, hudební výchovy (velká a malá hudebna), 2 učebny pro výuku informatiky a výpočetní techniky, cvičná kuchyně, učebna pro výuku dílenských prací světa práce, učebna cizích jazyků a interaktivní učebna. 1.7 Školská rada Od pracuje na ZŠ Školská rada ve složení: Mgr. Hana Horečková za pedagogické pracovníky Eva Mohamed za rodičovskou veřejnost Mgr. Adam Kosniovský zástupce zřizovatele Předsedou Školské rady byla zvolena Eva Mohamed. 6

8 2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 2.1 Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo žáků vyznamenáním ž. - zahraničí Celkem ž. - zahraničí Celkem Celkem 1. a 2. stupeň ž. - zahraničí 2.2 Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Ročník Počet Prospělo s Prospělo Neprospělo žáků vyznamenáním ž. - zahraničí Celkem ž. - zahraničí Celkem Celkem 1. a 2. stupeň ž. - zahraničí 2.3 Prospěch žáků celkový průměr Celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 1. stupeň+2. stupeň 1,479 1,484 7

9 2.4 Snížený stupeň z chování Stupeň z chování Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet Počet Celkový počet neomluvených hodin Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet žáků Počet neomluvených hodin Počet žáků Počet neomluvených hodin Počet integrovaných žáků ve školním roce 2013/2014 Z toho postižení: SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované žáků bylo integrováno se speciálními vzdělávacími potřebami Počet integrovaných dětí s individuálním učebním plánem: Učební plán žáka 1. stupně Časová Min. časová Předmět/ročník dotace dotace Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Disponibilní dotace Přírodověda , Vlastivěda ,5 Hudební výchova 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 10/5 Výtvarná výchova 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 5/ Svět práce Tělesná výchova Informatika

10 2.8 Učební plán žáka 2. stupně Předmět/ročník Časová dotace Min. časová dotace Disponibilní dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova 2/1 2/1 1 2/1 8/ Výtvarná výchova 1/2 1/2 2 1/2 4/8 Svět práce dílny dílny 1 volba povolání/ vaření 1 volba povolání/ vaření Informatika cizí jazyk Výchova ke zdraví Tělesná výchova Volitelný předmět Poznámky k vzdělávacímu programu: Od 7. ročníku je zařazen druhý cizí jazyk jako volitelný předmět (německý jazyk nebo ruský jazyk). V sedmém ročníku je zařazen předmět Seminář z dějepisu v dotaci 1 hodiny týdně. V 8. ročníku zařazujeme Chemicko-biologická praktika jako volitelný předmět (1 hodina týdně). V 9. ročníku zařazujeme jako volitelný předmět Cvičení z matematiky (1 hodina týdně). Ve školním roce 2013/14 dále ještě Aplikovanou informatiku pro žáky 9. ročníku s rozšířenou výukou výtvarné výchovy a Cvičení ze zeměpisu - pro žáky s rozšířenou výukou hudební výchovy (1 hodina týdně). 2.9 Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014 Název Ročník Aplikovaná informatika 9. Ruský jazyk 7., 8., 9. Německý jazyk 7., 8., 9. Seminář z dějepisu 7. Chemicko-biologická praktika 8. Cvičení z matematiky 9. Cvičení ze zeměpisu 9. 9

11 2.10 Nepovinné předměty ve školním roce 2013/2014 Název Ročník Sborový zpěv Sborový zpěv Sborový zpěv Zájmové útvary ve školním roce 2013/2014 Název kroužku Jméno a příjmení vyučujícího Počet hodin měsíčně Keramický kroužek I Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek II Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek III Mgr. Iveta Bakončíková 4 Keramický kroužek IV Mgr. Iveta Bakončíková 4 Jóga pro děti Mgr. Šárka Ďásková 4 Hra na flétnu Mgr. Zuzana Šimůnková 4 Tenisový kroužek Mgr. Ivana Koczonová 4 Plavání Mgr. Jitka Ottová 4 Dopravní kroužek Mgr. Jitka Ottová 4 Doučování Aj pro žáky 4. ročníku 1 Mgr. Hana Horečková 4 Doučování Aj pro žáky 4. ročníku 2 Mgr. Hana Horečková Výjezdy žáků mimo školu počet výjezdů počet žáků Vzdělávací výjezdy 0 0 Škola v přírodě, ozdravné p., 2 90 turistické kurzy Lyžařské kurzy Zápis do 1. tříd Tento školní rok 2013/2014 Minulý školní rok 2012/2013 Počet zapsaných 79 Počet zapsaných 52 žáků žáků Z toho počet odkladů 0 Z toho počet odkladů 0 (údaje ze statistiky S 53-01) 10

12 2.14 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 5 1 soukromá gymnázia - - církevní gymnázia - - b) na střední školy zřizované krajem a církevní střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední umělecké celkem akademie školy školy střední školy odborná učiliště školy c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) přijato: z devátého ročníku z nižších ročníků

13 3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘEHLED ORGANIZACE VYUČOVÁNÍ - PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI - 2. pololetí 2013/2014 Aprobace Počet *Pracovní P.č. Úvazek Název funkce Předměty, Skut. poč. hod. týdně Počet Třídnictví žáků smlouva kterým I. stupeň II. stupeň přesp. ve třídě vyučuje hodin 1. 1 ředitelka školy Nš-Tv Vv, Sp N 2. 1 zástupce statutárního orgánu Nš-Dv Aj N 3. 1 výchovný poradce Rj-Ov Rj, Nj, Vo, Vz, Sp, D N 4. 1 koordinátor ICT M-F F, Inf ano 17 U do školní metodik prevence M M, CvM, Vz, Vo ano 29 N 6. 1 koordinátor EVVO Rj-Z Aj, Rj, Z, Vz ano 23 N 7. 1 metodik ŠVP M-ZT-Inf M, Inf ano 19 N 8. 1 učitelka Nš ano 22 U do učitelka Nš-Vv Nš ano 23 N učitelka Nš-Vv Nš ano 23 N učitelka Nš-Tv Nš ano 24 N učitelka Nš U do učitelka spec.ped. Nš ano 28 N učitelka Nš-Hv Nš, Sz ano 24 N učitelka Čj, D Č, D, SD ano 12 U zástup za RD učitelka NŠ Nš ano 22 N učitelka Nš-Vv Nš ano 20 N učitelka Ch-Bi Př, Ch, ChBP ano 17 U zástup za RD učitelka Z-Tv Z, Sp, SZ, Př, Vl, Čj, Vz ano 22 N učitelka Ing. Aj, Vo ano 22 N učitelka Čj-Hv Hv, Sz, Čj ano 20 N učitelka Čj-Hv Aj, Čj N učitel Tv-ZT Tv U zástup za RD učitelka Vv-ZT Vv, Sp N 12

14 PŘEHLED DALŠÍCH PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY P.č. úvazek ŠD úvazek ŠK úvazek v ZŠ Název funkce Pracovní smlouva Kvalifikace Počet hodin přímé výchovné činnosti ŠD ŠK 1. 1 vedoucí vychovatelka N SŠ + DPS vychovatelka N SŠ vychovatelka do SŠ ,625 vychovatelka N SŠ 17,5 PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY (k ) P.č. úvazek MŠ 1. 1 Název funkce Pracovní smlouva Důchodce Kvalifikace Počet hodin přímé výchovné činnosti MŠ Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání N VŠ - Bc. 20 ano Výuka spec. třídě 2. 1 učitelka MŠ N VŠ - Bc. 31 ano 3. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ano 4. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ano 5. 1 učitelka MŠ N D SŠ 31 ne 6. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ne 7. 1 učitelka MŠ N SŠ 31 ne 8. 1 učitelka MŠ U do VŠ - Bc. 31 ne 13

15 PŘEHLED OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY P.č. Úvazek Název funkce Pracovní smlouva Důchodce 1. 1 Zástupce pro ekonomiku N 2. 1 referentka U zástup za RD 3. 1 školník-údržbář U do ,750 uklízečka N 5. 0,875 uklízečka N 6. 0,875 uklízečka N 7. 0,875 uklízečka N 8. 0,5 uklízečka N D 9. 1 vedoucí ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ N kuchařka ŠJ ZŠ U do

16 PŘEHLED OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY P.č. Úvazek Název funkce Pracovní smlouva Důchodce 1. 1 uklízečka N 2. 1 uklízečka N 3. 0,25 vedoucí ŠJ MŠ N 4. 1 kuchařka ŠJ MŠ N 5. 0,75 kuchařka ŠJ MŠ N 15

17 Základní škola a mateřská škola Ostrava Hrabůvka, Krestova 36, 4. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ Viz zpráva školního metodika prevence (příloha Výroční zprávy). 5. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH, MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ A DLOUHODOBÝCH PROJEKTŮ V tomto roce je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Dále škola spolupracovala s Městskou policií na projektu pro žákyně 9. ročníku Nechci se stát obětí. Žáci 1. ročníku se účastnili projektu Čtenář, který pro ně připravili zaměstnanci Knihovny KD K-Trio. V tomto roce jsme se zapojili do projektu Ostraváček, který je zaměřen na pohybové aktivity směřující k celkovému rozvoji dětí v míčových hrách, zejména v přehazované a minivolejbalu. Tréninkové jednotky byly určeny pro žáky ročníku a probíhaly 2x týdně v tělocvičně školy. Trenéři také spolupracovali vyučujícími tělesné výchovy v 1. ročníku. Několikrát navštívili hodiny tělesné výchovy a ve spolupráci s vyučujícími zpestřovali výuku zajímavými sportovními činnostmi. 6. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Ve školním roce 2013/2014 proběhla školení DVPP viz čl. 9. V září 2013 výchovná poradkyně ukončila program na prohlubování odborné kvalifikace Výchovné a kariérové poradenství E-Kariéra+ v rozsahu 90 hodin e-learningovou formou. 7. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH ŠKOLOU NEBO SRPŠ A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast volného času - oblast dětí a mládeže - Přijďte si k nám zazpívat ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast kultury Pěvecké soutěže Písnička a Poptalent ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast kultury Koncertní činnost žáků ZŠ Krestova ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast školství - Afrika jiný svět ÚMOb. Ostrava-Jih - Účelová dotace pro rok oblast školství - Originální mozaikové tvoření MMO - Dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok oblast školství - Klub předškoláčků MMO Dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší dva 14ti denní turnusy školy v přírodě Ve školním roce 2013/2014 byla škole poskytnuta Účelová neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší č. 2543/2013/OŽP. Výše poskytnuté dotace byla Kč. Dotace jsme využili k uspořádání dvou turnusů školy v přírodě. Akce se celkem zúčastnilo 90 žáků ročníku naší základní školy. Akce byla zaměřena na prevenci

18 a léčbu respiračních chorob pro žáky, kteří dlouhodobě pobývají v prostředí ohroženém znečištěním ovzduší. Lokalita byla vybrána se zaměřením na oblast s čistým ovzduším Beskydy. Horský hotel Liptov díky svým službám, vybavení a lokalitě je ideálním místem k pořádání akcí tohoto typu. Akce byla pořádána ve spolupráci s CK Gama Tours. Informace o poskytnutí dotace jsme zveřejnili na webových stránkách školy Informační leták s propozicemi ke škole v přírodě byl označen texty a logem: Na školu v přírodě byla poskytnuta dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší Magistrátu města Ostravy. TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN S FINANČNÍ PODPOROU STATUTÁRNÍHO MĚSTA Stejný text byl umístěn i na materiály k organizačnímu zajištění školy v přírodě, které jsou součástí dokumentace školy. Poskytnutá dotace byla v plné výši využita na zajištění ubytování, stravy a dopravy (4 500 Kč/1 žák). Jelikož cena ubytování, stravy a dopravy dosáhla částky Kč/1 žák, činil doplatek účastníků pobytu 500 Kč/1 osoba. Další výdaje si hradili účastníci školy v přírodě sami. Hodnocení akce Škola v přírodě - 1. turnus Pobytu se zúčastnilo 42 žáků 4. ročníku ZŠ Krestova 36A, Ostrava Hrabůvka, 4 pedagogické pracovnice ZŠ, noční služba a zdravotník z Ostravské univerzity. Žáci byli ubytováni ve 3 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Strava byla zajištěna 5x denně s celodenním pitným režimem. Ubytování i strava byly na úrovni odpovídající horské chatě. Během pobytu se dopoledne konala výuka předmětů: Ma, ČJ, AJ, Vl, Př, ostatní výchovné předměty byly vyučovány v odpoledních nebo večerních činnostech. V rámci pobytu proběhl celodenní výlet na Pustevny s výstupem na Radhošť a také půldenní výlety na Sepetnou (plavání v relax bazénu), na přehradu Šance, do Muchovic (ekologická farma s koňmi) a na Ostravici tělocvična a peřeje (projížďka vlakem). Jeden a půl dne byl program organizován Střediskem volného času Ostrava Zábřeh. Aktivity byly zaměřené na ekologickou výchovu, týmovou spolupráci, výtvarné činnosti, večer se členové střediska podíleli na dramatizaci pohádky Červená Karkulka. Součástí pobytu byla hra Putování Liptováka, společný záznam aktivit do Deníku Liptováka, průběžné hodnocení skupin na mapce Cesta z města. V rámci společných programů se konaly turistické hry Stopovaná, Fáborková, Dobývání obrů, besedy s myslivcem a členem horské služby, karaoke, taneční škola, škrabošková diskotéka, večerní hledání při svíčkách, třídnické hodiny, hra Bingo, volba Miss a Missáka Liptováka. Aktivity byly voleny především s ohledem na co nejčastější pobyt ve volné přírodě, zaměřeny byly na zdravý životní styl, poznávání rostlin a živočichů žijících v horském prostředí. Hodnocení akce Škola v přírodě - 2. turnus Pobytu se zúčastnilo 48 žáků 3. ročníku ZŠ Krestova, Ostrava Hrabůvka, 3 pedagogičtí pracovníci ZŠ, vychovatelka (studentka Ostravské univerzity), zdravotnice (studentka OU) a noční služba (studentka OU). Žáci byli ubytováni ve 3 4 lůžkových pokojích s příslušenstvím. Strava byla zajištěna 5x denně s celodenním pitným režimem. Ubytování i strava byly na úrovni odpovídající horské chatě. Téma školy v přírodě Šnečí olympijské hry prolínalo celý pobyt. Děti byly rozděleny do pěti týmů (5 olympijských kruhů), ve kterých plnily zadané úkoly zaměřené na týmovou práci, proběhla také Aprílová olympiáda jednotlivců v netradičních disciplínách. Během pobytu se uskutečnily dva celodenní výlety (Pustevny, Lysá hora) a výlety půldenní (Hlubočanka pod Smrkem, Ke Zbujovi, peřeje Ostravice). Proběhla návštěva bazénu v hotelu 17

19 Sepetná a v Muchovicích se děti projely na ponících. Středisko volného času Ostrava Zábřeh připravilo program zaměřený na environmentální výchovu. Vyučovalo se v sedmi tříhodinových blocích. Proběhla beseda se členem horské služby. Aktivity byly voleny především s ohledem na co nejčastější pobyt ve volné přírodě, zaměřeny byly na zdravý životní styl, poznávání rostlin a živočichů žijících v horském prostředí. V rámci večerních programů se konaly soutěže: Šnečí hlas, I Šnek má talent, Šnečí princ a princezna, Šnek k nepoznání. 18

20 8. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ ÚMOb. Ostrava-Jih Školská rada Krajský úřad Ostrava PPP Ostrava SCIO Mensa Pavučina o.p.s, Ostrava Nakladatelství FRAUS Společenství VITA OZO - Centrum odpadové výchovy Planetárium ZOO Ostrava ZŠ A. Kučery - plavecká škola ZŠ A. Kučery - dopravní hřiště Městská Policie, Policie ČR Červený kříž HZS MSK KVIC Ostrava, NIDV Knihovna Města Ostravy, KTrio Divadlo loutek, Národní divadlo moravskoslezské, KD KTrio, DK Akord Úřad práce Ostravské muzeum Odborová organizace při ZŠ a MŠ Krestova Ostravská univerzita Spolupráce při formování vizí, pořádání akcí pro žáky školy Finanční zajištění provozu školy, granty Podíl na chodu školy Metodologie čerpání státního rozpočtu Spolupráce při realizaci individuálních plánů Testování žáků Testování žáků - IQ Etické dílny pro žáky ročníku Vzdělávací programy pro pedagogy Činností z oblastí ochrany životního prostředí, ekovýchovy a vzdělávání Vzdělávací programy pro různé věkové skupiny o systému nakládání s odpady v oblasti Ostrava a o správném nakládání s odpady Multimediální pořady - vzdělávání a popularizaci astronomie pro veřejnost. vzdělávací a výchovné činnosti v rámci EVVO Plavecká výuka pro žáky 2. a 3. ročníku Výuka dopravní výchovy Besedy pro žáky, MP projekt pro dívky 9. ročníku Nechci se stát obětí Zdravotní dozor na akcích školy, besedy pro žáky Besedy, preventivní akce pro žáky Spolupráce při zajištění DVPP pro pedagogické pracovníky Besedy pro žáky Pořádání kulturních představení Besedy pro žáky 8. ročníku, volba povolání Besedy, přehlídky a výstavy Vytváření kolektivní smlouvy a dalších dokumentů školy Praxe a náslechy studentů, reciproční činnost 19

21 9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH I NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Čechová Inge Matematika jinak Drholcová Danuše Zdravotník zotavovacích akcí Faruzelová Kamila Jak realizovat mediální výchovu ve výuce chemie Fučíková Petra Abeceda a práce s čítankou Hanáčková Slávka Nové předpisy pro stravování Hanáčková Slávka Znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví Horečková Hana Metodická poradna Horečková Hana Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí Chovancová Dáša Znalosti nutných k ochraně veřejného zdraví Chovancová Marie Školní hodnocení Chovancová Marie Konference OUP Jendrišáková Olga Mateřské školy očima České školní inspekce Jendrišáková Olga Metodická poradna pro vedoucí pracovníky MŠ Juřicová Monika Práce s textem ve fyzice Kašíková Zuzana Zdravotník zotavovacích akcí Kašíková Zuzana Pohybem hrou Kaucká Eva Metody aktivizace a motivace žáků v M Koczonová Ivana Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Kończynová Danuše Účtování majetku a problematika inventarizace v PO v r Koníčková Iveta Jóga v příbězích Kořenková Dana Nebojme se grafiky Kořenková Dana Mozaiky a koláže Kořínková Libuše Zdravotník zotavovacích akcí Lisníková Šárka Zdravotník zotavovacích akcí Lišková Yvona Refresh-kurz Aj 9/13-6/14 Měchová Ladislava Pedagog mezi paragrafy Minářová Hana Seminář vedoucích jídelen Minářová Hana Krajská konference hromadného stravování podzim Minářová Hana Seminář pro vedoucí jídelen Minářová Hana Nové předpisy pro stravování Němčeková Eva Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Ottová Jitka Nejlepší nápady do Prv, Př, Vl Ottová Jitka Interaktivní tabule pro pokročilé 11,18,25.9.,2.10. Ottová Jitka Hry v hodinách Matematiky Ottová Jitka Zdravotník zotavovacích akcí Šimůnková Zuzana Jak lépe učit češtinu ve 4. a 5. ročníku Špačková Jitka Zdravotník zotavovacích akcí

22 Tanźynová Věra Pracovnělékařské služby Tanźynová Věra Účtování majetku a problematika inventarizace v PO v r Tanźynová Věra Aktuální problematika účetnictví a účetní závěrka Tanźynová Věra Účetní závěrka 2013 a změny Tanźynová Věra Tvorba a čerpání FKSP Tanźynová Věra Personalistika od Tanźynová Věra Účetnictví PO v roce Veličková Hana Prevence ve škole II-Školní nekázeň a její řešení Volochová Zdenka Jak pracovat s dětmi s problémovým chováním Volochová Zdeňka Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování

23 10. SEZNAM PROBĚHLÝCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁŘÍ 1.AB,9.AB Vítání žáků 1. tříd žáky 9. tříd 1.AB Týden mobility, knihovna DK K-Trio 3.AB Zahájení plavecké výuky ŘÍJEN 9.AB Školení první pomoci, Červený kříž 3.A,5.AB Knihovnická lekce 1. a 2. stupeň Běh naděje 9.AB Výuka v ZOO 5.B Tvůrčí dílna, SVČ Dubina 6.AB, 7.A Vzdělávací program E-BEZPEČÍ DPS 4lístek Výjezdní soustředění, Liptov (2 dny) 1.AB, 2.B, 4.AB Tvůrčí dílny pro děti a jejich rodiče 1.AB Projekt Ostraváček-ukázková hodina LISTOPAD 5.A Knihovnická lekce 9.AB Exkurze Mital 9.AB dívky Návštěva posilovny OC Karolina 6.AB Exkurze OZO Ostrava 4.AB, 5.AB Výuka na dopravním hřišti ZŠ A. Kučery žáci MŠ Pěvecká soutěž Hledáme talenty DPS Mendíci Soustředění žáci 1. a 2. stupně Zlatá šiška, pěvecká soutěž žáci 2. stupně Dějepisná olympiáda, výběr žáků 6.AB, 7.A, 8.AB Etické dílny 5.A Výuka v Lesní škole 3.AB Exkurze Nová radnice 1.B Prima pokusy, interaktivní program žáci 1. a 2. stupně Předvánoční koncert žáků ZŠ Krestova, KD K-Trio PROSINEC žáci MŠ Pěvecká soutěž Hledáme nové talenty 8. a 9. ročník Olympiáda v českém jazyce, výběr žáků 5.B Výuka v Lesní škole 4.B Hodina zpívání, DK Akord 6.AB, 7.A, 8.AB Etické dílny 9.AB Svět techniky 1.AB, 2.AB Mikulášské dovádění ročník Mikulášská nadílka 1.AB, 2.B Tvůrčí dílny pro děti a jejich rodiče DPS Mendíci Vánoční koncert Frýdek-Místek DPS Mendíci Mikulášské dopoledne, OC Laso DPS Mendíci Vánoční koncert KD K-Trio DPS Mendíci Vánoční koncert s H. Vondráčkovou 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 795/2015 1. září 2015 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1

4. Učební plán. Učební plán pro 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 7+1 8+1 7+1 7 6 38 3 0+1 0+1 3 3 3 11 2 4 4 4+1 4+1 4+1 23 3 - - - 2 1+1 4 1 4. Učební plán Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Vyučovací

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Minimální preventivní program 2014/2015

Minimální preventivní program 2014/2015 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace Mgr. Inge Čechová, školní metodik prevence Stránka 0 z 14

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více