Cj Ch Vol Tv

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk

2 Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. Právní subjekt ZŠ Štramberk okres Nový Jičín má šest organizačních součástí ZŠ Zauličí zahrnuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu, MŠ Zauličí mateřskou školu a výdejnu stravy a MŠ Bařiny mateřskou školu a školní jídelnu, která je odloučeným pracovištěm ŠJ základní školy. Tyto součásti jsou vyhodnoceny v rámci jednotlivých zpráv za ZŠ a obě MŠ. Obsah: I. Charakteristika školy. II. Učební plány. III. Pracovníci školy. IV. Přijímací řízení. V. Výsledky výchovy a vzdělávání. VI. Hodnocení ČŠI a dalších kontrolních orgánů. VII. Mimoškolní aktivity. VIII. Prevence sociálně patologických jevů. IX. Další vzdělávání pracovníků. X. Spolupráce s organizacemi. XI. Závěry pro práci v příštím školním roce.

3 I. Charakteristika školy: ZŠ má právní subjektivitu od a je příspěvkovou organizací. Do sítě škol byla zařazena dne s identifikačním číslem Základní škola Štramberk poskytuje základní vzdělání v rámci platných osnov a učebních plánů. Kapacita školy je 350 žáků, ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo ZŠ Štramberk 322 žáků, z toho 275 žáků má trvalé bydliště v místě školy, 12 žáků je z Kopřivnice a 35 žáků z Ženklavy. Žáci byli vyučováni v 15 třídách, průměrný počet žáků ve třídě byl 21,5. Součástí školy je školní družina ( IZO: ). Z důvodu velkého zájmu rodičů o provoz školní družiny byla otevřena od dvě oddělení s odpoledním provozem, která navštěvuje 49 žáků. Od 1.ledna má jedno oddělení prodloužený provoz do 16 hodin. Další součástí školy je školní jídelna ( IZO: ) s kapacitou 300 strávníků, která vaří pro žáky a zaměstnance naší základní školy a také je zároveň výdejnou stravy pro MŠ Zauličí, Štramberk. V tomto školním roce vyvařovala pro 258 dětí a 35 dospělých strávníků zaměstnanců škol. Při škole pracuje rada školy, která byla zřízena městem Štramberk. Škola disponuje 21 učebnami, z toho 15 kmenovými. Odborné učebny slouží k výuce fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, pěstitelských prací, dále jsou to počítačová učebna, jazyková učebna a výuku základů domácnosti probíhá v kuchyňce. Hudební výchova a výtvarná výchova se vyučují v kmenových třídách, které jsou zároveň i odbornými učebnami, což komplikuje provoz těchto prostor. Moderně byly dovybaveny učebny pro první třídy, což bylo potřebné z důvodu zavedení nové metody učení, pokračovali jsme v budování odpočinkových zón na chodbách, dovybavena byla školní jídelna podle požadavků hygieny, vybudována byla kancelář pro zástupce ředitele školy a vybaven kabinet cizích jazyků a přírodopisu. Školu jsme obohatili propagačním zařízením digitálním fotoaparátem, videokamerou, dataprojektorem, DVD přehrávačem, videopřehrávačem, sborovna byla vybavena PC s připojením na internet, určený pro práci pedagogům. Vybudován byl úložný prostor pro učební pomůcky v malé tělocvičně. Nadále je plně a celoročně využíván skleník a přilehlý školní pozemek, na kterém průběžně doplňujeme plánovanou výsadbu naučné stezky okrasnými rostlinami. Pro výuku je škola vybavena běžnými učebními pomůckami, obnova a modernizace pomůcek a učebnic je hrazena ze sponzorských darů, které dosáhly v tomto školním roce výše ,- Kč. Sportovní činnosti se realizují v tělocvičně školy s judistickou žíněnkou a cvičnou horolezeckou stěnou, dále využíváme Sokolovnu, která byla moderně zrekonstruována a asfaltové hřiště na nádvoří školy. Pro atletiku ovšem, kvůli nevhodným podmínkám, znovu využíváme sportovního areálu ZŠ Alšova v Kopřivnici. Školní tělocvična je pronajímaná kroužku judo a horolezeckému kroužku. V odpoledních hodinách probíhá ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje, které organizuje Mis music z Kopřivnice, jednou týdně probíhá výuka náboženství.

4 II.Učební plány. Ve školním roce 2004/2005 se ve všech ročnících vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2. Výuka povinných předmětů probíhala podle platných osnov. Plnění tématických plánů se pravidelně hodnotilo a konzultovalo na schůzkách předmětových týmů, které byly ustanoveny čtyři. Týmy se aktivně spolupodílely na realizaci a tvorbě kurikula školy. Učební plán ZŠ Štramberk na školní rok 2004/2005: P/třída I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B V.A VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Čj Cj M Prv Př Vl Ch F Př Z D Ov Rv Hv Vv Pč Tv Vol Vol Vol Nhd Celkem V sedmém, osmém a devátém ročníku byl učební plán na pokyn MŠMT rozšířen o další vyučovací hodinu. Záměrem bylo prohloubení znalostí žáků bez nároku na zatížení domácí přípravou. Po projednání v předmětových týmech rozhodlo ředitelství školy o posílení matematiky v osmém ročníku, v devátém ročníku byla tato hodina věnována komunikaci v českém jazyce. V sedmém ročníku byla disponibilní hodina věnována kulturnímu semináři zaměřenému na rozšíření znalostí v oblasti kultury regionu a kulturnosti vůbec. Od sedmého ročníku si žáci vybírali z následující nabídky povinně volitelných předmětů: 7.roč.- informatika (dotace 1 h týdně) 7. a 8.roč. volitelná Tv 8.roč. - informatika, základy administrativy (dotace 2 h týdně) 9.roč. informatika, základy administrativy, technické kreslení, seminář M/Čj, volitelná Tv ( dotace 3 h týdně) Oblast nepovinných předmětů tvořily: Literární tvorba - činnost byla zaměřena na tvorbu školního časopisu Škleb, ve kterém bylo prezentováno školní i mimoškolní dění s cílem zaujmout, pobavit, poučit děti v široké věkové hranici 6 15 let. (viz. příloha).

5 Z důvodu problematické dostupnosti DDM pro všechny děti ze Štramberka a s ohledem na smysluplné využití volného času našich žáků byly otevřeny i zájmové kroužky, na jejichž činnost přispívali rodiče. Kroužky vedli pedagogičtí pracovníci školy. Jednalo se o kroužek šachový, angličtiny, výtvarný, počítačový, sportovní a matematický pro 1.stupeň. III. Pracovníci školy. Naše škola měla ve školním roce 2004/ zaměstnanců, z toho 4 muže a 28 žen. Pedagogický sbor tvořilo 22 zaměstnanců, z toho 3 muži a 19 žen, 1 pracovnice čerpá mateřskou dovolenou. Provoz školy zajišťovalo 6 správních zaměstnanců. Ve školní jídelně, která vařila i pro MŠ Zauličí, pracovaly 3 kuchařky a jedna pomocná síla na 0,4 úvazku pod vedením vedoucí školní jídelny. Chod školní družiny zajišťovaly dvě pracovnice s úvazkem 1,07 a od ledna 2005 s prodloužením provozní doby jednoho oddělení se zvýšil úvazek na 1,24. V pedagogickém sboru najdeme zástupce nejmladší učitelské generace, ale i kolegy zkušené, kteří ve školství strávili velkou část života. Jádro kolektivu ale tvoří generační střed. Odbornou způsobilost má 18 pedagogů, což je pro zajištění kvalitní výuky dostačující. Jedna učitelka v průběhu roku doplnila pedagogickou způsobilost. Pracoviště školní družiny a sekretariát školy umožnil konání praxe 2 studentkám středních škol.

6 IV. Přijímací řízení: Zápis do 1.ročníku: V lednu 2005 proběhl zápis do prvního ročníku pro školní rok 2005/2006. K zápisu se dostavilo v doprovodu rodičů 42 dětí, jedno dítě absolvovalo zápis v loňském termínu a jeden žák se přistěhoval v průběhu prázdnin. Rodiče 5 žáků požádali o odklad školní docházky, 2 žáci nastoupí na ZŠ s upraveným vyučovacím programem, 1 žák se během prázdnin odstěhoval. Do prvního ročníku tedy nastoupí 36 žáků. Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště V průběhu měsíce dubna probíhalo rozmístění žáků devátého ročníku na střední školy. Ze 38 žáků bylo v dubnovém termínu přijato 25 žáků na střední školu s maturitou a 12 žáků na SOU. Jeden žák byl přijat na SŠ v druhém termínu. Dva žáci z pátých ročníků se ucházeli o studium na osmiletém gymnáziu a byli přijati. Tři žáci ze sedmého ročníku byli přijati k šestiletému studiu gymnázia. Úspěch našich žáků v přijímacím řízení na střední školy přičítáme jednak kvalitní výuce, promyšlené nabídce volitelných předmětů a testování žáků 9.ročníků testy SCIO, které v přijímacích řízeních využívá většina SŠ. Naši žáci si rovněž mohou vyzkoušet Přijímačky Nanečisto.

7 Rozbor umístění žáků z 9.ročníku: Studijní obory: Název školy: Okres: Studijní obor: Počet celkem: Z toho hochů: Masarykovo gymnázium Příbor NJ Gymnázium Nový Jičín NJ VOŠ, SOŠ a OA Kopřivnice NJ Mechanik seřizovač 3 3 Strojírenství 1 1 Obchodní akademie 1 0 Obchodní akademie Šenov NJ Obchodní akademie 3 0 SEPŠ Studénka NJ Cestovní ruch 1 0 SPŠE a SOU Frenštát p. Rad. NJ Elektrotechnika 1 1 SOŠ a SOU Nový Jičín NJ Zdravotnický asistent 1 0 SZeŠ Nový Jičín NJ Ochrana životního prostředí 1 0 ISŠ-COP Frenštát p.rad. NJ Hotelnictví - turismus 3 0 SPŠ lesnická Hranice PŘ Lesnictví 1 1 SOŠ a SOU Frýdek - Místek FM Operátor oděvní výroby 1 0 SOŠ Vsetín VS Podnikatel cestovní ruch 1 0 SOŠ OOM Ostrava Os Ostraha osob a majetku 1 1 Celkem na gymnázia a SOŠ z 9.ročníků bylo přijato 25 žáků, to je 66%. Učební obory: Název školy: Okres: Učební obor: Počet celkem: Z toho hochů: SOU Kopřivnice NJ Mechanik el. zařízení 1 1 Elektrikář slaboproud 1 1 ISŠ a COP Frenštát pod Rad. NJ Kuchař číšník 1 1 Cukrářka 2 0 Servírka 1 0 Kuchař 1 1 SOU, OU a U Nový Jičín NJ Tesař 2 2 Zedník 1 1 SzeŠ a SOU Nový Jičín NJ Opravář zemědělských strojů 1 1 SOU Bílá FM Mechanizátor lesní výroby 2 2 Celkem na SOU bylo z 9.ročníků přijato 13 žáků, to je 34%. V. Výsledky výchovy a vzdělávání: Přehled docházky za školní rok 2004/2005: Oml. hod. celkem: Neoml. hod. celkem: 0ml. hod./ž Neoml. hod./žáka 1.stupeň: , stupeň: ,92 0,38 Celkem: ,60 0,18 V porovnání s minulým školním rokem došlo k mírnému nárůstu omluvené( o 1 hodinu na žáka), ale k většímu nárůstu neomluvené (0,14 hodin na žáka) absence šlo o individuální případy, které byly ihned řešeny ve výchovných komisích s rodiči.. Napomenutí Důtky TU/ŘŠ 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování pochvaly 1.pololetí 11 7/ pololetí 22 5/ Celkem 33 12/ Všechny případy výchovných problémů byly ihned projednávány s rodiči, při řešení obtížných případů byli požádáni o spolupráci etoped a policie.

8 Přehled prospěchu za II.pololetí školního roku 2004/2005: 1.stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo: Neprospělo: Opravné Neklasifikováno: žáků: s vyznamenáním: zkoušky: Celkem za stupeň: 2.stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo: Neprospělo: Opravné Neklasifikováno: žáků: s vyznamenáním: zkoušky: Celkem za 2.stupeň: Celkem: Integrovaní žáci - Výrazná pozornost je v naší základní škole věnována žákům se specifickými poruchami učení. 28 žáků bylo od září zařazeno do reedukační péče, kterou zajišťovalo 8 učitelek proškolených k práci s dětmi s VPU. Dále 23 žáků pracovalo podle individuálních plánů pro žáky s VPU a jejich porucha, která nevyžadovala reedukaci, byla zohledňována v práci a následné klasifikaci. Po vydání nového školského zákona, který vešel v platnost došlo i v této oblasti ke změnám. Do reedukační péče na doporučení PPP jsou zařazeni pouze žáci s výraznými problémy, kterých bylo 15 a vyučovaly je 4 učitelky, ostatní docházeli na konzultace a hlavní část této reedukační práce probíhala doma pod dohledem rodičů. Výchova a vzdělávání: Škola v letošním roce pokračovala v realizaci projektu Trvalý rozvoj školy. Do pravidelných třídnických hodin, které byly od 3.ročníku zařazeny do rozvrhu, byly vkládány prvky osobnostní a sociální výchovy. Žáci netradičními formami výuky poznávali svou osobnost, učili se rozhodovat sami za sebe a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, posilovaly se vztahy v kolektivech. Témata a činnosti z této oblasti byly zařazovány i do hodin rodinné výchovy, občanské výchovy formou projektů jako např. Osobnost žáka, Domov a rodina, Kalendárium, Právo na život, Stolování a další. V rámci tohoto projektu se pedagogové vzdělávali v OSV a také formou Sborovny, která byla určena pro všechny pedagogy a byla zaměřena na činnosti v třídnických hodinách, v přípravném týdnu byla zaměřena na poznávání kolektivu a formy spolupráce. Důvodem byla obměna kolektivu. Po dobrých zkušenostech z loňského školního roku jsme pokračovali v projektu Nanečisto, který je určen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. V pěti setkáních se žáci seznamovali s budoucími učitelkami, s prostředím školy, se spolužáky, připravovali se na

9 vstup do školy. Rodiče se učili dívat na své děti trochu z jiného úhlu, poznávat a respektovat jejich osobnost, ale objevovat a poznávat také sami sebe. Pátým rokem pracujeme v celorepublikovém ekologickém projektu Tulipán, který je rozpracován pro všechny předměty ve všech ročnících. V rámci tohoto projektu se konaly dva projektové dny Po stopách našich předků a Den Země. Programy byly určeny pro celou školu se specifickým zaměřením pro jednotlivé třídy a také návštěvou mateřských škol s výchovnými programy z této oblasti. K užitečným aktivitám patřily také sběrové akce sběr papíru, ale také nárazové sběry lesních plodů. Žákům se podařilo uskutečnit sbírku na krmivo pro opuštěné psy, výtěžek děti odvezly v březnu do psího útulku v Kopřivnici. K zajímavým ekologickým aktivitám patřila soutěž mezi deváťáky ve stavbě ptačích budek a dále výroba bubínků z přírodních materiálů. Tyto budou využívány na mimoškolních akcích, v hudební výchově a také v třídnických hodinách. V rámci ekologické výchovy proběhla řada programů ekologického sdružení Hájenka, Ekokompu, ČSOP a MěÚ Štramberk. Ekologické aktivity školy byly prezentovány ve školním časopise Škleb, v městských novinách Štramberské novinky a Zpravodaji. Výsledky práce z ekologické výchovy jsou průběžně prezentovány na pevných informačních plochách ve školní budově. K aktivitám tříd patřily takové akce jako divadlo v cizím jazyce pro mladší žáky, dny otevřených dveří, návštěvy divadla, filmových představení, výchovných koncertů, návštěvy muzeí, knihovny, divadel, besídky, exkurze, setkání s bývalými žáky školy aj. Pro malý zájem ze strany žáků jsme od ledna přerušili účast v akci Školní mléko, které je dotováno ze státního rozpočtu. I když byla nabídka rozšířena i o jogurty a jogurtové mléko, zájem klesal. V září provedeme nový průzkum zájmu a podle žádostí je možné, že v akci budeme pokračovat. K pravidelným činnostem školy patřila zasedání žákovského parlamentu, na jejichž jednání byli zváni hosté, se kterými parlamentáři diskutuovali o problémech, které je zajímaly. Nový školský zákon vymezil obnovená pravidla pro volbu školské rady. Na základě nové zřizovací listiny, která by měla vejít v platnost od budou v řádných volbách v září zvoleni zástupci za rodiče a pedagogy. Stávající rada školy se scházela pravidelně, činnost byla zaměřena na projednávání výroční zprávy školy a zprávy o hospodaření, členové rady projevovali zájem o činnost školy, diskutovali o vzdělávacích aktivitách, které ve škole probíhají. Stejně jako v minulých letech se žáci naší školy i v tomto školním roce zúčastňovali různých soutěží a akcí, které byly součástí výchovně vzdělávacího procesu základní školy. Největší zájem byl o výtvarné soutěže, tělovýchovné, pěvecké, ale i tradiční matematické, jazykové a všeobecně znalostní. V oblasti výtvarné výchovy byla vyvrcholením práce dětí i učitelů výstava výtvarných prací žáků školy na okresní přehlídce výtvarných prací škol okresu Nový Jičín Evropa na křídlech fantazie, která probíhala v květnu v sále KVIC. Významnou akcí byla i prezentace prací žáků k tématu Zdeněk Burian ve Vlastivědném muzeu v Novém Jičíně a Můj sen k tématu Sigmunda Freuda v Příboře. V průběhu roku se do výtvarných soutěží zapojilo 56 žáků individuálně, některých se zúčastnily celé ročníky, nebylo výjimkou i zapojené celé školy. Nejvýznamnějším úspěchem bylo vítězství Hany Kotonské z 6.třídy v celostátní ekologické soutěži Paneta Země. Dalším významným úspěchem bylo 1.místo Lenky Tobolové z 8.třídy v krajském kole soutěže Evropa ve škole za kresbu Pohled z okna mé třídy, která postoupila do celostátního kola. K dalším oceněním patřily dvě ceny poroty v celostátní soutěži Logo sv.barbory žákyním Evě Kahánkové a Kateřině Cochlárové.

10 Úspěšní byli žáci i ve sportovních soutěžích. K významným úspěchům v této oblasti patřily: 1.místo v okrskovém kole ve vybíjené chlapců 2.místo v okrskovém kole Mc Donalďs cup 2.místo v okresním kole fotbalu dívek 2.místo v okresní soutěži sprinterského dvojboje Pavel Hoffmann 3.místo v okresní soutěži přespolního běhu chlapci 3.místo v okresním přeboru šachových družstev mladších žáků Významného umístění dosáhli naši žáci i v jednotlivcích, kde soutěžili za sportovní oddíly. Např.: Petr Bayer 2.místo na mistrovství ČR pro rok 2004 v JUDU. Celkem se sportovních soutěží za školu zúčastnilo 197 žáků. V tradičních soutěžích v českém jazyce, fyzice, cizích jazycích a matematice měla škola také úspěšné okresní řešitele. Nejvýraznějším úspěchem byla účast Jakuba Petráše a Petra Bayera v krajském kole matematické olympiády, kde se stali úspěšnými řešiteli. K tradičním akcím doplňujícím vzdělání žáků patří LVK pro žáky 7.ročníků, který letos probíhal na chatě Tabačka ve Velkých Karlovicích a zúčastnilo se jej 28 žáků. V květnu proběhl Kurz praktické výuky pro 3.-6.ročníky. Ten se uskutečnil v Čeladné v Penzionu Zátiší (60 dětí) a v penzionu Čeladenka (51 dětí). Povinný plavecký výcvik jsme pořádali pro 1., 2. a 3.ročník. Dopravní výchovu absolvovali žáci 4.ročníků na dopravním hřišti v Příboře. Kontrolní činnost: Kontrolní činnost ve škole byla zaměřená na několik oblastí. Hospitace byly prováděny ředitelkou školy a zástupcem ředitelky, mimo tyto byly prováděny náslechy vyučujících u začínajících učitelů a kolegů vyučujících stejný předmět. Hospitace vedení byly zaměřené u všech vyučujících na používání nových metod práce se žákem tedy využívání znalostí nabytých i na DVPP. Kontrola vedení dokumentace byla prováděna pravidelně zástupcem ředitelky školy a částečně výchovným poradcem. Úroveň v této oblasti má značně stoupající tendenci. Hodnocení výsledků vzdělávání bylo prováděno jednak v rámci školy na poradách, v předmětových týmech a při hospitační činnosti. Mimoškolně formou testů SCIO pro 9.ročníky, KALIBRO pro 5.ročníky a úspěšností žáků při přijímacích zkouškách na střední školy. Byla zjištěna shoda mezi klasifikací žáků a jejich vědomostmi.

11 VI. Hodnocení ČŠI a dalších kontrolních orgánů: V lednu školu navštívila ČŠI, která byla zaměřená na ekonomiku a personalistiku. ČŠI nebyly shledány žádné nedostatky. Pravidelné kontroly krajské hygieny ve školní jídelně a v základní škole byly zaměřeny na kontrolu odstranění závad. Výsledek všechny závady byly odstraněny. V prosinci proběhla ve škole kontrola hospodárnosti a efektivnosti výdajů finančního odboru MÚ Štramberk. Kontrolou bylo zjištěno, že hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Štramberk okres Nový Jičín je na dobré úrovni. V září proběhla kontrola ČSSZ zaměřená na nemocenské pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění kontrolou bylo zjištěno, že organizace postupovala v souladu s platnou právní úpravou a reagovala včas a správně na změny, které měly vliv na poskytování všech dávek nemocenského pojištění. V únoru se uskutečnil audit hospodaření, který byl hodnocen b e z v ý h r a d VII. Mimoškolní aktivity: Z mimoškolních aktivit, které škola v tomto roce organizovala, stojí za zmínku XIII. ročník volejbalového turnaje učitelů a pracovníků školství, maškarní ples organizovaný ve spolupráci s DDM, spaní ve škole. V dubnu proběhla ve škole výměnná akce společně se školou z Janovic s názvem Cesta do pravěku, byla zajímavá a líbila se nejen zúčastněným šesťákům obou spřátelených škol, ale i dospělému doprovodu a elévům z vyšších ročníků, kteří při organizování akce výrazně pomáhali. K pravidelným mimoškolním činnostem našich žáků patří práce v oddíle judo, Miss music, výuka náboženství a horolezectví. Oslava Dne dětí proběhla v duchu kulturního programu. K tradičním akcím patřilo slavnostní vyřazení žáků 9.ročníků v Kulturním domě ve Štramberku.

12 VIII. Prevence sociálně patologických jevů: Preventivní činnost ve škole byla řízena společně metodikem prevence a výchovným poradcem. V rámci prevence sociálně patologických jevů probíhaly ve škole minimálně jednou měsíčně sportovní kola soutěží a her pro žáky školy v malé kopané, florbalu. Fungovala anonymní poradna přes schránku důvěry, ale zájem o tuto službu neustále klesá. Škola spolupracovala s etopedem z Kopřivnice, který nám pomáhal řešit složité kázeňské problémy, vedl terapeutické skupiny v jednotlivých třídách, besedy se žáky s následnými konzultacemi pro pedagogy i rodiče problémových žáků. Dále byly pořádány ve všech třídách besedy s policií na vybraná témata podle ročníků. IX: Další vzdělávání pracovníků: Ve školním roce 2004/2005 probíhalo v návaznosti na celoroční plán školy a v rámci personálního rozvoje pedagogických pracovníků jejich další vzdělávání. Stanovené priority pro tento školní rok: 1. Vzdělávání vedení školy. 2. Kvalifikační, rozšiřující a doplňující studium. 3. Integrované dítě. 4. Klíčové kompetence učitele, OSV. 5. Jazykové vzdělávání. 6. Informatika. 7. Prohloubení odbornosti učitelů.

13 Obsahové zaměření dalšího vzdělávání na seminářích pořádaných SIS Nový Jičín: Zaměření: Počet kurzů, školení: Poznámky: Vzdělávání vedoucích 3 Nový školský zákon pracovníků Vzdělávání v oblasti cizích jazyků: 1 12 pedagogů navštěvovalo dlouhodobé vzdělávání v Aj Vzdělávání v oblasti informační politiky: 4 1x ICT správce 1x SIPVZ P, 6 pedagogů 1x SIPVZ Z, 2 pedagogové Vzdělávání k prohloubení odbornosti: 1x SIPVZ Grafika, 3 pedag. 4 Ekologie, výchovné poradenství, kurz horolezectví, Těloštramberk Pedagogické inovace: 2 OSV, prevence soc., komunikační metody.. 6 pedagogů Školení celého kolektivu 3 Týmová spolupráce, Multikulturní výchova, Osobnost učitele Další vzdělávání magisterské, bakalářské, doplňující: Název studované Zaměření: Ročník: školy: Ostravská univerzita Učitelství 1.stupně VI. DVPP navazovalo na koncepční záměry a plán činnosti školy, plány byly průběžně plněny. Vedení školy motivovalo pedagogy k průběžnému vzdělávání, zohledňovalo individuální zájmy a zdůrazňovalo potřebu osobnostního rozvoje. Zapojení pedagogických pracovníků do dalšího vzdělávání mělo stoupající tendenci. Finanční prostředky na vzdělávání byly čerpány průběžně a efektivně, navštívené vzdělávací akce měly platné akreditace MŠMT ČR. Podařilo se zorganizovat i DVPP formou Sborovny zapojení všech vyučujících do jednoho tématu. X. Spolupráce s organizacemi: Také v tomto školním roce pokračovala úspěšná spolupráce s mateřskými školami. Jejich činnost je hodnocena samostatně v přílohách výroční zprávy. K tradičním akcím patřily návštěvy prvňáků ve školkách a návštěvy budoucích prvňáků v základní škole, vánoční besídky ve školkách, ekologické dny, které pořádali žáci školy pro malé děti. Samozřejmostí se stala účast učitelek MŠ při zápisu do první třídy, vzájemné konzultace a schůzky s rodiči budoucích prvňáků v MŠ. Spolupráce se spádovou školou byla zakotvena v celoročním plánu, byla zaměřena především na předávání informací o přecházejících žácích, sjednocování učebních plánů a návaznosti vzdělávání na druhém stupni. Pokračovala velmi dobrá spolupráce s MÚ v oblasti kultury a rozvinula se úspěšně spolupráce s odborem životního prostředí a sociálních věcí, SPOZ, stavebním odborem a technickými službami. Pokračovala spolupráce s MO ČSOP, Hájenkou,Vitou a sportovními

14 oddíly města, DDM a ZUŠ. Nově začala spolupráce s firmou Šmira print s r.o., žáci se velmi aktivně a rádi zapojovali do akcí, které byly touto firmou pořádány. Navázali jsme také spolupráci s lékaři, kteří vedli odborné besedy se žáky s tématikou První pomoc, Chování v krizových situacích a gynekologická témata. Dobrá spolupráce byla i s policií ČR, která pořádala besedy se žáky na různá palčivá témata. XI. Závěry pro práci v příštím školním roce: 1. Pro zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky: - používat nové prožitkové a kooperativní formy a metody práce ve všech vyučovacích předmětech, - zařazovat v co největší míře pobyt venku, jógu, relaxační a nápravná cvičení, využít k tomuto účelu i náplň školní družiny, - pokračovat v začlenění pravidelné třídnické hodiny do rozvrhu s prvky OSV, zlepšení komunikace žáků s třídním učitelem, vzájemné chování žáků v kolektivu třídy, - kromě soutěží pořádaných celookresně a MŠMT pořádat více vlastních soutěží a aktivit spíše relaxačního a zábavného charakteru, - vytvářet nadále podmínky pro práci etopeda přímo ve škole, pokračovat v nápravě VPU, - pokračovat ve vydávání školního časopisu ŠKLEB, v činnosti žákovského parlamentu, - pořádat netradiční akce k rozšíření vědomostního obzoru žáků.

15 2. Pro zlepšení informovanosti: A. Uvnitř školy: - pokračovat v pravidelných pedagogických radách, provozních poradách PP, 3x ročně všech pracovníků školy, pravidelných schůzkách předmětových týmů předávat informace z DVPP, tvorba ŠVP - propojit mateřské školy s prvním stupněm základní školy v oblasti výchovně vzdělávacích postupů při plnění rámcových vzdělávacích programů, které jsou v mateřských školách uvedeny v život a v základní škole se nacházejí v přípravné fázi. B. DVPP: - stanovit priority v DVPP pro školní rok 2005/2006: 1.Kvalifikační, rozšiřující a doplňující studium. 2. Tvorba ŠVP. 3. Informační gramotnost. 4. Vzdělávání vedení školy. 5. Prohloubení odbornosti učitelů. C. Vně školy: - pokračovat v otevřené komunikaci a spolupráci s institucemi, se kterými byla již spolupráce navázána, - zefektivnit spolupráci s rodiči, - pokračovat ve vydávání informačních materiálů o škole, - zajistit pravidelné dopisování do místního tisku, - pokračovat ve vedení kronik, - otevření www stránek školy - pokračovat v měsíčních poradách vedoucích pracovníků jednotlivých organizačních složek 5. Pro materiální rozvoj školy: - stanovit priority v obnově vnitřního a vnějšího vybavení školy ( dovybavení kabinetů, modernizace vybavení tříd, dovybudování odpočinkových zón na chodbách, vybavení odpočinkových ploch na školním pozemku), - stanovit priority v obnově učebnic a učebních pomůcek (finanční prostředky ze sponzorských darů) - seznamovat veřejnost s činností školy a jejím vybavením, oslovit sponzory, provozovat reklamu, - spolupracovat se zřizovatelem na obnově vybavení školy. Ve Štramberku Mgr.Bronislava Hyklová, ředitelka školy

16 Rada školy projednala a schválila tuto výroční zprávu dne bez připomínek s těmito připomínkami:

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012

Mgr. Milan Hendrych razítko srpen 2012 Základní škola, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Milan Hendrych, ředitel tel/fax : 571 611 168 IČO: 00 851 761 č.ú.: ČSOB Val. 1511988/ 0300 e-mail:skola@zssafarikova.cz Šafaříkova

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více