Cj Ch Vol Tv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk

2 Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. Právní subjekt ZŠ Štramberk okres Nový Jičín má šest organizačních součástí ZŠ Zauličí zahrnuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu, MŠ Zauličí mateřskou školu a výdejnu stravy a MŠ Bařiny mateřskou školu a školní jídelnu, která je odloučeným pracovištěm ŠJ základní školy. Tyto součásti jsou vyhodnoceny v rámci jednotlivých zpráv za ZŠ a obě MŠ. Obsah: I. Charakteristika školy. II. Učební plány. III. Pracovníci školy. IV. Přijímací řízení. V. Výsledky výchovy a vzdělávání. VI. Hodnocení ČŠI a dalších kontrolních orgánů. VII. Mimoškolní aktivity. VIII. Prevence sociálně patologických jevů. IX. Další vzdělávání pracovníků. X. Spolupráce s organizacemi. XI. Závěry pro práci v příštím školním roce.

3 I. Charakteristika školy: ZŠ má právní subjektivitu od a je příspěvkovou organizací. Do sítě škol byla zařazena dne s identifikačním číslem Základní škola Štramberk poskytuje základní vzdělání v rámci platných osnov a učebních plánů. Kapacita školy je 350 žáků, ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo ZŠ Štramberk 322 žáků, z toho 275 žáků má trvalé bydliště v místě školy, 12 žáků je z Kopřivnice a 35 žáků z Ženklavy. Žáci byli vyučováni v 15 třídách, průměrný počet žáků ve třídě byl 21,5. Součástí školy je školní družina ( IZO: ). Z důvodu velkého zájmu rodičů o provoz školní družiny byla otevřena od dvě oddělení s odpoledním provozem, která navštěvuje 49 žáků. Od 1.ledna má jedno oddělení prodloužený provoz do 16 hodin. Další součástí školy je školní jídelna ( IZO: ) s kapacitou 300 strávníků, která vaří pro žáky a zaměstnance naší základní školy a také je zároveň výdejnou stravy pro MŠ Zauličí, Štramberk. V tomto školním roce vyvařovala pro 258 dětí a 35 dospělých strávníků zaměstnanců škol. Při škole pracuje rada školy, která byla zřízena městem Štramberk. Škola disponuje 21 učebnami, z toho 15 kmenovými. Odborné učebny slouží k výuce fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, pěstitelských prací, dále jsou to počítačová učebna, jazyková učebna a výuku základů domácnosti probíhá v kuchyňce. Hudební výchova a výtvarná výchova se vyučují v kmenových třídách, které jsou zároveň i odbornými učebnami, což komplikuje provoz těchto prostor. Moderně byly dovybaveny učebny pro první třídy, což bylo potřebné z důvodu zavedení nové metody učení, pokračovali jsme v budování odpočinkových zón na chodbách, dovybavena byla školní jídelna podle požadavků hygieny, vybudována byla kancelář pro zástupce ředitele školy a vybaven kabinet cizích jazyků a přírodopisu. Školu jsme obohatili propagačním zařízením digitálním fotoaparátem, videokamerou, dataprojektorem, DVD přehrávačem, videopřehrávačem, sborovna byla vybavena PC s připojením na internet, určený pro práci pedagogům. Vybudován byl úložný prostor pro učební pomůcky v malé tělocvičně. Nadále je plně a celoročně využíván skleník a přilehlý školní pozemek, na kterém průběžně doplňujeme plánovanou výsadbu naučné stezky okrasnými rostlinami. Pro výuku je škola vybavena běžnými učebními pomůckami, obnova a modernizace pomůcek a učebnic je hrazena ze sponzorských darů, které dosáhly v tomto školním roce výše ,- Kč. Sportovní činnosti se realizují v tělocvičně školy s judistickou žíněnkou a cvičnou horolezeckou stěnou, dále využíváme Sokolovnu, která byla moderně zrekonstruována a asfaltové hřiště na nádvoří školy. Pro atletiku ovšem, kvůli nevhodným podmínkám, znovu využíváme sportovního areálu ZŠ Alšova v Kopřivnici. Školní tělocvična je pronajímaná kroužku judo a horolezeckému kroužku. V odpoledních hodinách probíhá ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje, které organizuje Mis music z Kopřivnice, jednou týdně probíhá výuka náboženství.

4 II.Učební plány. Ve školním roce 2004/2005 se ve všech ročnících vyučovalo podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2. Výuka povinných předmětů probíhala podle platných osnov. Plnění tématických plánů se pravidelně hodnotilo a konzultovalo na schůzkách předmětových týmů, které byly ustanoveny čtyři. Týmy se aktivně spolupodílely na realizaci a tvorbě kurikula školy. Učební plán ZŠ Štramberk na školní rok 2004/2005: P/třída I.A I.B II.A III.A III.B IV.A IV.B V.A VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Čj Cj M Prv Př Vl Ch F Př Z D Ov Rv Hv Vv Pč Tv Vol Vol Vol Nhd Celkem V sedmém, osmém a devátém ročníku byl učební plán na pokyn MŠMT rozšířen o další vyučovací hodinu. Záměrem bylo prohloubení znalostí žáků bez nároku na zatížení domácí přípravou. Po projednání v předmětových týmech rozhodlo ředitelství školy o posílení matematiky v osmém ročníku, v devátém ročníku byla tato hodina věnována komunikaci v českém jazyce. V sedmém ročníku byla disponibilní hodina věnována kulturnímu semináři zaměřenému na rozšíření znalostí v oblasti kultury regionu a kulturnosti vůbec. Od sedmého ročníku si žáci vybírali z následující nabídky povinně volitelných předmětů: 7.roč.- informatika (dotace 1 h týdně) 7. a 8.roč. volitelná Tv 8.roč. - informatika, základy administrativy (dotace 2 h týdně) 9.roč. informatika, základy administrativy, technické kreslení, seminář M/Čj, volitelná Tv ( dotace 3 h týdně) Oblast nepovinných předmětů tvořily: Literární tvorba - činnost byla zaměřena na tvorbu školního časopisu Škleb, ve kterém bylo prezentováno školní i mimoškolní dění s cílem zaujmout, pobavit, poučit děti v široké věkové hranici 6 15 let. (viz. příloha).

5 Z důvodu problematické dostupnosti DDM pro všechny děti ze Štramberka a s ohledem na smysluplné využití volného času našich žáků byly otevřeny i zájmové kroužky, na jejichž činnost přispívali rodiče. Kroužky vedli pedagogičtí pracovníci školy. Jednalo se o kroužek šachový, angličtiny, výtvarný, počítačový, sportovní a matematický pro 1.stupeň. III. Pracovníci školy. Naše škola měla ve školním roce 2004/ zaměstnanců, z toho 4 muže a 28 žen. Pedagogický sbor tvořilo 22 zaměstnanců, z toho 3 muži a 19 žen, 1 pracovnice čerpá mateřskou dovolenou. Provoz školy zajišťovalo 6 správních zaměstnanců. Ve školní jídelně, která vařila i pro MŠ Zauličí, pracovaly 3 kuchařky a jedna pomocná síla na 0,4 úvazku pod vedením vedoucí školní jídelny. Chod školní družiny zajišťovaly dvě pracovnice s úvazkem 1,07 a od ledna 2005 s prodloužením provozní doby jednoho oddělení se zvýšil úvazek na 1,24. V pedagogickém sboru najdeme zástupce nejmladší učitelské generace, ale i kolegy zkušené, kteří ve školství strávili velkou část života. Jádro kolektivu ale tvoří generační střed. Odbornou způsobilost má 18 pedagogů, což je pro zajištění kvalitní výuky dostačující. Jedna učitelka v průběhu roku doplnila pedagogickou způsobilost. Pracoviště školní družiny a sekretariát školy umožnil konání praxe 2 studentkám středních škol.

6 IV. Přijímací řízení: Zápis do 1.ročníku: V lednu 2005 proběhl zápis do prvního ročníku pro školní rok 2005/2006. K zápisu se dostavilo v doprovodu rodičů 42 dětí, jedno dítě absolvovalo zápis v loňském termínu a jeden žák se přistěhoval v průběhu prázdnin. Rodiče 5 žáků požádali o odklad školní docházky, 2 žáci nastoupí na ZŠ s upraveným vyučovacím programem, 1 žák se během prázdnin odstěhoval. Do prvního ročníku tedy nastoupí 36 žáků. Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště V průběhu měsíce dubna probíhalo rozmístění žáků devátého ročníku na střední školy. Ze 38 žáků bylo v dubnovém termínu přijato 25 žáků na střední školu s maturitou a 12 žáků na SOU. Jeden žák byl přijat na SŠ v druhém termínu. Dva žáci z pátých ročníků se ucházeli o studium na osmiletém gymnáziu a byli přijati. Tři žáci ze sedmého ročníku byli přijati k šestiletému studiu gymnázia. Úspěch našich žáků v přijímacím řízení na střední školy přičítáme jednak kvalitní výuce, promyšlené nabídce volitelných předmětů a testování žáků 9.ročníků testy SCIO, které v přijímacích řízeních využívá většina SŠ. Naši žáci si rovněž mohou vyzkoušet Přijímačky Nanečisto.

7 Rozbor umístění žáků z 9.ročníku: Studijní obory: Název školy: Okres: Studijní obor: Počet celkem: Z toho hochů: Masarykovo gymnázium Příbor NJ Gymnázium Nový Jičín NJ VOŠ, SOŠ a OA Kopřivnice NJ Mechanik seřizovač 3 3 Strojírenství 1 1 Obchodní akademie 1 0 Obchodní akademie Šenov NJ Obchodní akademie 3 0 SEPŠ Studénka NJ Cestovní ruch 1 0 SPŠE a SOU Frenštát p. Rad. NJ Elektrotechnika 1 1 SOŠ a SOU Nový Jičín NJ Zdravotnický asistent 1 0 SZeŠ Nový Jičín NJ Ochrana životního prostředí 1 0 ISŠ-COP Frenštát p.rad. NJ Hotelnictví - turismus 3 0 SPŠ lesnická Hranice PŘ Lesnictví 1 1 SOŠ a SOU Frýdek - Místek FM Operátor oděvní výroby 1 0 SOŠ Vsetín VS Podnikatel cestovní ruch 1 0 SOŠ OOM Ostrava Os Ostraha osob a majetku 1 1 Celkem na gymnázia a SOŠ z 9.ročníků bylo přijato 25 žáků, to je 66%. Učební obory: Název školy: Okres: Učební obor: Počet celkem: Z toho hochů: SOU Kopřivnice NJ Mechanik el. zařízení 1 1 Elektrikář slaboproud 1 1 ISŠ a COP Frenštát pod Rad. NJ Kuchař číšník 1 1 Cukrářka 2 0 Servírka 1 0 Kuchař 1 1 SOU, OU a U Nový Jičín NJ Tesař 2 2 Zedník 1 1 SzeŠ a SOU Nový Jičín NJ Opravář zemědělských strojů 1 1 SOU Bílá FM Mechanizátor lesní výroby 2 2 Celkem na SOU bylo z 9.ročníků přijato 13 žáků, to je 34%. V. Výsledky výchovy a vzdělávání: Přehled docházky za školní rok 2004/2005: Oml. hod. celkem: Neoml. hod. celkem: 0ml. hod./ž Neoml. hod./žáka 1.stupeň: , stupeň: ,92 0,38 Celkem: ,60 0,18 V porovnání s minulým školním rokem došlo k mírnému nárůstu omluvené( o 1 hodinu na žáka), ale k většímu nárůstu neomluvené (0,14 hodin na žáka) absence šlo o individuální případy, které byly ihned řešeny ve výchovných komisích s rodiči.. Napomenutí Důtky TU/ŘŠ 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování pochvaly 1.pololetí 11 7/ pololetí 22 5/ Celkem 33 12/ Všechny případy výchovných problémů byly ihned projednávány s rodiči, při řešení obtížných případů byli požádáni o spolupráci etoped a policie.

8 Přehled prospěchu za II.pololetí školního roku 2004/2005: 1.stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo: Neprospělo: Opravné Neklasifikováno: žáků: s vyznamenáním: zkoušky: Celkem za stupeň: 2.stupeň Ročník Počet Prospělo Prospělo: Neprospělo: Opravné Neklasifikováno: žáků: s vyznamenáním: zkoušky: Celkem za 2.stupeň: Celkem: Integrovaní žáci - Výrazná pozornost je v naší základní škole věnována žákům se specifickými poruchami učení. 28 žáků bylo od září zařazeno do reedukační péče, kterou zajišťovalo 8 učitelek proškolených k práci s dětmi s VPU. Dále 23 žáků pracovalo podle individuálních plánů pro žáky s VPU a jejich porucha, která nevyžadovala reedukaci, byla zohledňována v práci a následné klasifikaci. Po vydání nového školského zákona, který vešel v platnost došlo i v této oblasti ke změnám. Do reedukační péče na doporučení PPP jsou zařazeni pouze žáci s výraznými problémy, kterých bylo 15 a vyučovaly je 4 učitelky, ostatní docházeli na konzultace a hlavní část této reedukační práce probíhala doma pod dohledem rodičů. Výchova a vzdělávání: Škola v letošním roce pokračovala v realizaci projektu Trvalý rozvoj školy. Do pravidelných třídnických hodin, které byly od 3.ročníku zařazeny do rozvrhu, byly vkládány prvky osobnostní a sociální výchovy. Žáci netradičními formami výuky poznávali svou osobnost, učili se rozhodovat sami za sebe a nést za svá rozhodnutí odpovědnost, posilovaly se vztahy v kolektivech. Témata a činnosti z této oblasti byly zařazovány i do hodin rodinné výchovy, občanské výchovy formou projektů jako např. Osobnost žáka, Domov a rodina, Kalendárium, Právo na život, Stolování a další. V rámci tohoto projektu se pedagogové vzdělávali v OSV a také formou Sborovny, která byla určena pro všechny pedagogy a byla zaměřena na činnosti v třídnických hodinách, v přípravném týdnu byla zaměřena na poznávání kolektivu a formy spolupráce. Důvodem byla obměna kolektivu. Po dobrých zkušenostech z loňského školního roku jsme pokračovali v projektu Nanečisto, který je určen budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. V pěti setkáních se žáci seznamovali s budoucími učitelkami, s prostředím školy, se spolužáky, připravovali se na

9 vstup do školy. Rodiče se učili dívat na své děti trochu z jiného úhlu, poznávat a respektovat jejich osobnost, ale objevovat a poznávat také sami sebe. Pátým rokem pracujeme v celorepublikovém ekologickém projektu Tulipán, který je rozpracován pro všechny předměty ve všech ročnících. V rámci tohoto projektu se konaly dva projektové dny Po stopách našich předků a Den Země. Programy byly určeny pro celou školu se specifickým zaměřením pro jednotlivé třídy a také návštěvou mateřských škol s výchovnými programy z této oblasti. K užitečným aktivitám patřily také sběrové akce sběr papíru, ale také nárazové sběry lesních plodů. Žákům se podařilo uskutečnit sbírku na krmivo pro opuštěné psy, výtěžek děti odvezly v březnu do psího útulku v Kopřivnici. K zajímavým ekologickým aktivitám patřila soutěž mezi deváťáky ve stavbě ptačích budek a dále výroba bubínků z přírodních materiálů. Tyto budou využívány na mimoškolních akcích, v hudební výchově a také v třídnických hodinách. V rámci ekologické výchovy proběhla řada programů ekologického sdružení Hájenka, Ekokompu, ČSOP a MěÚ Štramberk. Ekologické aktivity školy byly prezentovány ve školním časopise Škleb, v městských novinách Štramberské novinky a Zpravodaji. Výsledky práce z ekologické výchovy jsou průběžně prezentovány na pevných informačních plochách ve školní budově. K aktivitám tříd patřily takové akce jako divadlo v cizím jazyce pro mladší žáky, dny otevřených dveří, návštěvy divadla, filmových představení, výchovných koncertů, návštěvy muzeí, knihovny, divadel, besídky, exkurze, setkání s bývalými žáky školy aj. Pro malý zájem ze strany žáků jsme od ledna přerušili účast v akci Školní mléko, které je dotováno ze státního rozpočtu. I když byla nabídka rozšířena i o jogurty a jogurtové mléko, zájem klesal. V září provedeme nový průzkum zájmu a podle žádostí je možné, že v akci budeme pokračovat. K pravidelným činnostem školy patřila zasedání žákovského parlamentu, na jejichž jednání byli zváni hosté, se kterými parlamentáři diskutuovali o problémech, které je zajímaly. Nový školský zákon vymezil obnovená pravidla pro volbu školské rady. Na základě nové zřizovací listiny, která by měla vejít v platnost od budou v řádných volbách v září zvoleni zástupci za rodiče a pedagogy. Stávající rada školy se scházela pravidelně, činnost byla zaměřena na projednávání výroční zprávy školy a zprávy o hospodaření, členové rady projevovali zájem o činnost školy, diskutovali o vzdělávacích aktivitách, které ve škole probíhají. Stejně jako v minulých letech se žáci naší školy i v tomto školním roce zúčastňovali různých soutěží a akcí, které byly součástí výchovně vzdělávacího procesu základní školy. Největší zájem byl o výtvarné soutěže, tělovýchovné, pěvecké, ale i tradiční matematické, jazykové a všeobecně znalostní. V oblasti výtvarné výchovy byla vyvrcholením práce dětí i učitelů výstava výtvarných prací žáků školy na okresní přehlídce výtvarných prací škol okresu Nový Jičín Evropa na křídlech fantazie, která probíhala v květnu v sále KVIC. Významnou akcí byla i prezentace prací žáků k tématu Zdeněk Burian ve Vlastivědném muzeu v Novém Jičíně a Můj sen k tématu Sigmunda Freuda v Příboře. V průběhu roku se do výtvarných soutěží zapojilo 56 žáků individuálně, některých se zúčastnily celé ročníky, nebylo výjimkou i zapojené celé školy. Nejvýznamnějším úspěchem bylo vítězství Hany Kotonské z 6.třídy v celostátní ekologické soutěži Paneta Země. Dalším významným úspěchem bylo 1.místo Lenky Tobolové z 8.třídy v krajském kole soutěže Evropa ve škole za kresbu Pohled z okna mé třídy, která postoupila do celostátního kola. K dalším oceněním patřily dvě ceny poroty v celostátní soutěži Logo sv.barbory žákyním Evě Kahánkové a Kateřině Cochlárové.

10 Úspěšní byli žáci i ve sportovních soutěžích. K významným úspěchům v této oblasti patřily: 1.místo v okrskovém kole ve vybíjené chlapců 2.místo v okrskovém kole Mc Donalďs cup 2.místo v okresním kole fotbalu dívek 2.místo v okresní soutěži sprinterského dvojboje Pavel Hoffmann 3.místo v okresní soutěži přespolního běhu chlapci 3.místo v okresním přeboru šachových družstev mladších žáků Významného umístění dosáhli naši žáci i v jednotlivcích, kde soutěžili za sportovní oddíly. Např.: Petr Bayer 2.místo na mistrovství ČR pro rok 2004 v JUDU. Celkem se sportovních soutěží za školu zúčastnilo 197 žáků. V tradičních soutěžích v českém jazyce, fyzice, cizích jazycích a matematice měla škola také úspěšné okresní řešitele. Nejvýraznějším úspěchem byla účast Jakuba Petráše a Petra Bayera v krajském kole matematické olympiády, kde se stali úspěšnými řešiteli. K tradičním akcím doplňujícím vzdělání žáků patří LVK pro žáky 7.ročníků, který letos probíhal na chatě Tabačka ve Velkých Karlovicích a zúčastnilo se jej 28 žáků. V květnu proběhl Kurz praktické výuky pro 3.-6.ročníky. Ten se uskutečnil v Čeladné v Penzionu Zátiší (60 dětí) a v penzionu Čeladenka (51 dětí). Povinný plavecký výcvik jsme pořádali pro 1., 2. a 3.ročník. Dopravní výchovu absolvovali žáci 4.ročníků na dopravním hřišti v Příboře. Kontrolní činnost: Kontrolní činnost ve škole byla zaměřená na několik oblastí. Hospitace byly prováděny ředitelkou školy a zástupcem ředitelky, mimo tyto byly prováděny náslechy vyučujících u začínajících učitelů a kolegů vyučujících stejný předmět. Hospitace vedení byly zaměřené u všech vyučujících na používání nových metod práce se žákem tedy využívání znalostí nabytých i na DVPP. Kontrola vedení dokumentace byla prováděna pravidelně zástupcem ředitelky školy a částečně výchovným poradcem. Úroveň v této oblasti má značně stoupající tendenci. Hodnocení výsledků vzdělávání bylo prováděno jednak v rámci školy na poradách, v předmětových týmech a při hospitační činnosti. Mimoškolně formou testů SCIO pro 9.ročníky, KALIBRO pro 5.ročníky a úspěšností žáků při přijímacích zkouškách na střední školy. Byla zjištěna shoda mezi klasifikací žáků a jejich vědomostmi.

11 VI. Hodnocení ČŠI a dalších kontrolních orgánů: V lednu školu navštívila ČŠI, která byla zaměřená na ekonomiku a personalistiku. ČŠI nebyly shledány žádné nedostatky. Pravidelné kontroly krajské hygieny ve školní jídelně a v základní škole byly zaměřeny na kontrolu odstranění závad. Výsledek všechny závady byly odstraněny. V prosinci proběhla ve škole kontrola hospodárnosti a efektivnosti výdajů finančního odboru MÚ Štramberk. Kontrolou bylo zjištěno, že hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Štramberk okres Nový Jičín je na dobré úrovni. V září proběhla kontrola ČSSZ zaměřená na nemocenské pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění kontrolou bylo zjištěno, že organizace postupovala v souladu s platnou právní úpravou a reagovala včas a správně na změny, které měly vliv na poskytování všech dávek nemocenského pojištění. V únoru se uskutečnil audit hospodaření, který byl hodnocen b e z v ý h r a d VII. Mimoškolní aktivity: Z mimoškolních aktivit, které škola v tomto roce organizovala, stojí za zmínku XIII. ročník volejbalového turnaje učitelů a pracovníků školství, maškarní ples organizovaný ve spolupráci s DDM, spaní ve škole. V dubnu proběhla ve škole výměnná akce společně se školou z Janovic s názvem Cesta do pravěku, byla zajímavá a líbila se nejen zúčastněným šesťákům obou spřátelených škol, ale i dospělému doprovodu a elévům z vyšších ročníků, kteří při organizování akce výrazně pomáhali. K pravidelným mimoškolním činnostem našich žáků patří práce v oddíle judo, Miss music, výuka náboženství a horolezectví. Oslava Dne dětí proběhla v duchu kulturního programu. K tradičním akcím patřilo slavnostní vyřazení žáků 9.ročníků v Kulturním domě ve Štramberku.

12 VIII. Prevence sociálně patologických jevů: Preventivní činnost ve škole byla řízena společně metodikem prevence a výchovným poradcem. V rámci prevence sociálně patologických jevů probíhaly ve škole minimálně jednou měsíčně sportovní kola soutěží a her pro žáky školy v malé kopané, florbalu. Fungovala anonymní poradna přes schránku důvěry, ale zájem o tuto službu neustále klesá. Škola spolupracovala s etopedem z Kopřivnice, který nám pomáhal řešit složité kázeňské problémy, vedl terapeutické skupiny v jednotlivých třídách, besedy se žáky s následnými konzultacemi pro pedagogy i rodiče problémových žáků. Dále byly pořádány ve všech třídách besedy s policií na vybraná témata podle ročníků. IX: Další vzdělávání pracovníků: Ve školním roce 2004/2005 probíhalo v návaznosti na celoroční plán školy a v rámci personálního rozvoje pedagogických pracovníků jejich další vzdělávání. Stanovené priority pro tento školní rok: 1. Vzdělávání vedení školy. 2. Kvalifikační, rozšiřující a doplňující studium. 3. Integrované dítě. 4. Klíčové kompetence učitele, OSV. 5. Jazykové vzdělávání. 6. Informatika. 7. Prohloubení odbornosti učitelů.

13 Obsahové zaměření dalšího vzdělávání na seminářích pořádaných SIS Nový Jičín: Zaměření: Počet kurzů, školení: Poznámky: Vzdělávání vedoucích 3 Nový školský zákon pracovníků Vzdělávání v oblasti cizích jazyků: 1 12 pedagogů navštěvovalo dlouhodobé vzdělávání v Aj Vzdělávání v oblasti informační politiky: 4 1x ICT správce 1x SIPVZ P, 6 pedagogů 1x SIPVZ Z, 2 pedagogové Vzdělávání k prohloubení odbornosti: 1x SIPVZ Grafika, 3 pedag. 4 Ekologie, výchovné poradenství, kurz horolezectví, Těloštramberk Pedagogické inovace: 2 OSV, prevence soc., komunikační metody.. 6 pedagogů Školení celého kolektivu 3 Týmová spolupráce, Multikulturní výchova, Osobnost učitele Další vzdělávání magisterské, bakalářské, doplňující: Název studované Zaměření: Ročník: školy: Ostravská univerzita Učitelství 1.stupně VI. DVPP navazovalo na koncepční záměry a plán činnosti školy, plány byly průběžně plněny. Vedení školy motivovalo pedagogy k průběžnému vzdělávání, zohledňovalo individuální zájmy a zdůrazňovalo potřebu osobnostního rozvoje. Zapojení pedagogických pracovníků do dalšího vzdělávání mělo stoupající tendenci. Finanční prostředky na vzdělávání byly čerpány průběžně a efektivně, navštívené vzdělávací akce měly platné akreditace MŠMT ČR. Podařilo se zorganizovat i DVPP formou Sborovny zapojení všech vyučujících do jednoho tématu. X. Spolupráce s organizacemi: Také v tomto školním roce pokračovala úspěšná spolupráce s mateřskými školami. Jejich činnost je hodnocena samostatně v přílohách výroční zprávy. K tradičním akcím patřily návštěvy prvňáků ve školkách a návštěvy budoucích prvňáků v základní škole, vánoční besídky ve školkách, ekologické dny, které pořádali žáci školy pro malé děti. Samozřejmostí se stala účast učitelek MŠ při zápisu do první třídy, vzájemné konzultace a schůzky s rodiči budoucích prvňáků v MŠ. Spolupráce se spádovou školou byla zakotvena v celoročním plánu, byla zaměřena především na předávání informací o přecházejících žácích, sjednocování učebních plánů a návaznosti vzdělávání na druhém stupni. Pokračovala velmi dobrá spolupráce s MÚ v oblasti kultury a rozvinula se úspěšně spolupráce s odborem životního prostředí a sociálních věcí, SPOZ, stavebním odborem a technickými službami. Pokračovala spolupráce s MO ČSOP, Hájenkou,Vitou a sportovními

14 oddíly města, DDM a ZUŠ. Nově začala spolupráce s firmou Šmira print s r.o., žáci se velmi aktivně a rádi zapojovali do akcí, které byly touto firmou pořádány. Navázali jsme také spolupráci s lékaři, kteří vedli odborné besedy se žáky s tématikou První pomoc, Chování v krizových situacích a gynekologická témata. Dobrá spolupráce byla i s policií ČR, která pořádala besedy se žáky na různá palčivá témata. XI. Závěry pro práci v příštím školním roce: 1. Pro zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky: - používat nové prožitkové a kooperativní formy a metody práce ve všech vyučovacích předmětech, - zařazovat v co největší míře pobyt venku, jógu, relaxační a nápravná cvičení, využít k tomuto účelu i náplň školní družiny, - pokračovat v začlenění pravidelné třídnické hodiny do rozvrhu s prvky OSV, zlepšení komunikace žáků s třídním učitelem, vzájemné chování žáků v kolektivu třídy, - kromě soutěží pořádaných celookresně a MŠMT pořádat více vlastních soutěží a aktivit spíše relaxačního a zábavného charakteru, - vytvářet nadále podmínky pro práci etopeda přímo ve škole, pokračovat v nápravě VPU, - pokračovat ve vydávání školního časopisu ŠKLEB, v činnosti žákovského parlamentu, - pořádat netradiční akce k rozšíření vědomostního obzoru žáků.

15 2. Pro zlepšení informovanosti: A. Uvnitř školy: - pokračovat v pravidelných pedagogických radách, provozních poradách PP, 3x ročně všech pracovníků školy, pravidelných schůzkách předmětových týmů předávat informace z DVPP, tvorba ŠVP - propojit mateřské školy s prvním stupněm základní školy v oblasti výchovně vzdělávacích postupů při plnění rámcových vzdělávacích programů, které jsou v mateřských školách uvedeny v život a v základní škole se nacházejí v přípravné fázi. B. DVPP: - stanovit priority v DVPP pro školní rok 2005/2006: 1.Kvalifikační, rozšiřující a doplňující studium. 2. Tvorba ŠVP. 3. Informační gramotnost. 4. Vzdělávání vedení školy. 5. Prohloubení odbornosti učitelů. C. Vně školy: - pokračovat v otevřené komunikaci a spolupráci s institucemi, se kterými byla již spolupráce navázána, - zefektivnit spolupráci s rodiči, - pokračovat ve vydávání informačních materiálů o škole, - zajistit pravidelné dopisování do místního tisku, - pokračovat ve vedení kronik, - otevření www stránek školy - pokračovat v měsíčních poradách vedoucích pracovníků jednotlivých organizačních složek 5. Pro materiální rozvoj školy: - stanovit priority v obnově vnitřního a vnějšího vybavení školy ( dovybavení kabinetů, modernizace vybavení tříd, dovybudování odpočinkových zón na chodbách, vybavení odpočinkových ploch na školním pozemku), - stanovit priority v obnově učebnic a učebních pomůcek (finanční prostředky ze sponzorských darů) - seznamovat veřejnost s činností školy a jejím vybavením, oslovit sponzory, provozovat reklamu, - spolupracovat se zřizovatelem na obnově vybavení školy. Ve Štramberku Mgr.Bronislava Hyklová, ředitelka školy

16 Rada školy projednala a schválila tuto výroční zprávu dne bez připomínek s těmito připomínkami:

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2005/2006 Ve Štramberku 24.8.2006 Hyklová Zpracovala: Mgr.Bronislava ředitelka ZŠ a MŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul.

ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162. Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. ZŠ Kopřivnice, Alšova 1123, okr. Nový Jičín IZO 102 244 162 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Kopřivnice, Alšova ul. za školní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy a) název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Boru 3.10.2011 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 1. OBSAH : Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014

Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŠŤÁLKOVÁ, OKRES VSETÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Zpracoval : Mgr. Miloš Sobotka, ředitel ZŠ V Hošťálkové dne 8.10. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více