Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her."

Transkript

1 Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pořadatelem soutěže je: Společnost: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , IČ (dále jen pořadatel ). I. Účastník soutěže: 1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 16 let s trvalým bydlištěm v České republice, která je držitelem platební karty Visa nebo Visa Electron vystavené společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pro fyzickou osobu nepodnikatele (dále jen účastník, účastník soutěže nebo soutěžící ). 2. Ze soutěže jsou vyloučeny zaměstnanci karetních oddělení UniCredit Bank Czech Republic, a.s., UniCredit Business Integrated Solutions, S.C.p.A. organizační složka a UniCredit Business Partner s.r.o.. Osoby nesplňující podmínky soutěže nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany příslušného účastníka, popř. třetí osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. II. Termín a místo konání soutěže: 1. Soutěž probíhá od , 00:00:00 hod. do , 23:59:59 hod. (dále jen doba konání soutěže ) na území České republiky (dále jen místo konání soutěže ). III. Mechanika soutěže: 1. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže: i. použije svoji platební kartu Visa/Visa Electron vystavenou společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s. k platbám za nákupy či služby, a ii. následně se na základě takto provedené platby (transakce) zaregistruje do soutěže prostřednictvím registračního formuláře umístěného na uvedením níže specifi kovaných registračních údajů, přičemž součástí těchto registračních údajů je i odpověď soutěžícího na soutěžní otázku: Kolik transakcí platebními kartami Visa/Visa Electron vystavenými společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s. bude celkem provedeno dne ? NÁPOVĚDA: Dne bylo uvedeným způsobem provedeno celkem transakcí. (dále jen soutěžní otázka ). 2. Pro řádnou registraci do soutěže je nutné do registračního formuláře umístěného na soutezvisa uvést: - jméno a příjmení soutěžícího;

2 - kontaktní telefonní číslo; - odpověď soutěžícího na soutěžní otázku; - poslední 4 číslice karty Visa/Visa Electron, s níž byla uskutečněna transakce, na jejímž základě se soutěžící soutěže účastní; - datum provedení této transakce; a - výše této transakce. 3. Za každou platbu učiněnou prostřednictvím platební karty Visa/Visa Electron lze do soutěže zaslat pouze jednu odpověď. Účastník akce není oprávněn žádat na kterémkoli obchodním místě o rozepsání jedné transakce do více transakcí. 4. Účastník se může do soutěže zaregistrovat nezávisle na tom, kolik ových adres užívá, vždy však až po uskutečnění nové platební transakce s platební kartou Visa/Visa Electron (tedy každá zaregistrovaná odpověď soutěžícího na zadanou soutěžní otázku musí být podložena platbou s platební kartou Visa/Visa Electron provedenou před příslušnou soutěžní registrací). 5. Hromadné odpovědi soutěžících či jakýchkoliv třetích stran nebudou přijaty, případně může pořadatel soutěže soutěžícího a všechny jeho odpovědi pro porušení této povinnosti zcela ze soutěže vyloučit. Získal-li takový soutěžící nárok na výhru, tento nárok zaniká a výhra se nepředá. 6. Odpovědi na soutěžní otázku, které byly do soutěže zaslány jakýmkoliv podvodným způsobem, ať již např. naprogramovanými či automatickými prostředky budou diskvalifi kovány. Případně může pořadatel soutěže soutěžícího, pod jehož jménem byly tyto odpovědi do soutěže zaslány a všechny jeho odpovědi pro porušení této povinnosti zcela ze soutěže vyloučit. Získal-li tento výherce nárok na výhru, tento nárok zaniká a výhra se nepředá. 7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v případě, že dojde během trvání soutěže k opakovanému podvodnému jednání, které má za následek narušení regulérnosti soutěže, rozšířit údaje povinné pro registraci do soutěže o další ustanovení prokazující nárok spotřebitele na účast v soutěži. Na tuto změnu rozsahu registrace bude soutěžící adekvátně upozorněn na stránkách 8. Pořadatel nenese odpovědnost jak za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při odesílání internetových zpráv či registraci účastníků, tak ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě. 9. Soutěže se lze zúčastnit výhradně na základě elektronických transakcí uskutečněných platebními kartami Visa/ Visa Electron vystavenými společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s., včetně tzv. MO/TO transakcí, e-commerce, tzv. dobíjení kreditu mobilního telefonu prostřednictvím bankomatu a na základě plateb uskutečněných prostřednictvím imprinteru (pouze uvedený druh transakcí je rovněž brán v úvahu při zjišťování správné odpovědi na soutěžní otázku). Soutěže se lze účastnit pouze na základě transakcí (plateb), které byly platně provedeny v době konání soutěže, není však podstatné v které zemi světa byla transakce uskutečněna; pro určení doby konání soutěže je relevantní výhradně středoevropský čas (SEČ). Soutěže se nelze zúčastnit na základě hotovostních výběrů. 10. Při zjišťování správné odpovědi na soutěžní otázku jsou brány v potaz všechny transakce výše popsaného druhu, bez ohledu na to, v které zemi světa byly předmětné transakce provedeny, avšak musí jít o transakce, které byly uskutečněny dne , od 00:00:00 hod. do 23:59:59 hod. SEČ, a zároveň zaúčtovány na vrub účtu držitele karty nejpozději do , 23:59:59 hod. SEČ. 11. Ze soutěže jsou vyloučeny karty vydané pro právnické osoby a podnikatele-fyzické osoby.

3 12. Za řádně přijatou soutěžní odpověď se považuje jen odpověď úplná, splňující tato pravidla soutěže a řádně registrována do soutěže. IV. Výhry: V soutěži se hraje o celkem 8 cen místo: 3x Visa program GOLD 3 v hodnotě EUR v termínu od do letenky ve třídě ECONOMY pro dvě osoby na trase Praha Londýn, Londýn Praha (v ceně programu GOLD 3 je zahrnuto ubytování na 3 noci pro 2 osoby v dvoulůžkovém pokoji čtyřhvězdičkového hotelu v Londýně v době konání Olympijských her London 2012, hotelová snídaně, vstupenky pro 2 osoby na 4 sportovní utkání, dárková karta Visa v hodnotě 150 liber, transfer z/na letiště London Heathrow, doprava na sportoviště, prohlídka Londýna, reklamní předměty společnosti Visa k olympijským hrám; v ceně programu GOLD 3 naopak není zahrnuto zejména cestovní pojištění, vstupní víza a všechny případné daně a poplatky za služby a plnění neuvedené v předchozím výčtu) místo: 5x Visa program GOLD 2 v hodnotě EUR v termínu od do letenky ve třídě ECONOMY pro dvě osoby na trase Praha Londýn, Londýn Praha (v ceně programu GOLD 2 je zahrnuto ubytování na 2 noci pro 2 osoby v dvoulůžkovém pokoji čtyřhvězdičkového hotelu v Londýně v době konání Olympijských her London 2012, hotelová snídaně, vstupenky pro 2 osoby na 4 sportovní utkání, dárková karta Visa v hodnotě 100 liber, transfer z/na letiště London Heathrow, doprava na sportoviště, prohlídka Londýna, reklamní předměty společnosti Visa k olympijským hrám; v ceně programu GOLD 2 naopak není zahrnuto zejména cestovní pojištění, vstupní víza a všechny případné daně a poplatky za služby a plnění neuvedené v předchozím výčtu) V. Vyhodnocení soutěže: 1. Objektivně správná odpověď na soutěžní otázku bude pořadatelem soutěže zjištěna dne a téhož dne vyvěšena na stránkách 2. Výherci v soutěži se stávají ti soutěžící, jejichž odpověď na soutěžní otázku je svou přesností nejblíže objektivně správné odpovědi na soutěžní otázku podle předchozího odstavce. Podle přesnosti odpovědí soutěžících na soutěžní otázku je určeno umístění soutěžících a jemu odpovídající nárok soutěžících na výhry vložené do soutěže, přičemž čím blíže je svou přesností odpověď soutěžícího na soutěžní otázku objektivně správné odpovědi, tím vyšší výhra (výhra odpovídající vyššímu místu uvedenému v sekci Výhry ) náleží soutěžícímu. Na prvním místě se tedy umístí soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku je svou přesností nejblíže objektivně správné odpovědi na soutěžní otázku, na druhém místě se umístí soutěžící, jehož odpověď je svou přesností druhá nejblíže objektivně správné odpovědi na soutěžní otázku atd. 3. V případě, že odpovědi dvou a více soutěžících budou svou přesností stejně blízké objektivně správné odpovědi na soutěžní otázku, má pro účely určení výherce přednost odpověď toho soutěžícího, který ji dříve řádně zaregistroval do soutěže. 4. Jeden soutěžící se může stát výhercem pouze jedné výhry. V případě, že by se jeden soutěžící svými odpověďmi umístil na více výherních místech, bude mu udělena výhra odpovídající jeho vyššímu umístění; výhra odpovídající jeho nižšímu umístění bude udělena dalšímu soutěžícímu v pořadí.

4 VI. Předání výhry: 1. Výherci budou o své výhře informováni pořadatelem soutěže voláním na kontaktní telefonní číslo, které uvedli v rámci registrace do soutěže, a to neprodleně po vyhodnocení soutěže pořadatelem. V případě, že se pořadateli výherce nepodaří telefonicky kontaktovat ani prostřednictvím pěti opakovaných pokusů ve lhůtě 7 dnů ode dne vyhodnocení soutěže, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra bude přidělena náhradníkovi (výherci, jehož odpověď byla z hlediska své přesnosti další v pořadí za odpovědí výherce příslušné výhry). 2. Výhry budou předány v sídle pořadatele soutěže. Výherce je povinen výhru osobně převzít podle předem pořadatelem sdělených instrukcí (pokynů), resp. na základě dohody mezi výhercem a pořadatelem. V případě, že výherce výhru bez zavinění na straně pořadatele soutěže v určený čas na určeném místě nepřevezme, propadá výhra pořadateli soutěže. 3. Při přebírání výhry bude výherce pořadatelem vyzván k předložení dokladu/ů (či jejich kopie) prokazujících řádné a úplné uskutečnění platebních transakcí, prostřednictvím nichž se výherce registroval do soutěže. Každý výherce musí prokázat, že provedl náležitý počet transakcí, které odpovídají počtu soutěžních odpovědí, které do soutěže registroval a to včetně výherní odpovědi. 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo požadovat po výherci předložení dokladu totožnosti (či jiného dokladu) za účelem ověření nároku na výhru. 5. Výherce je povinen pořadateli soutěže při předání výhry podepsat předávací protokol. 6. Výherce je povinen sdělit účinně pořadateli soutěže způsobem určeným pořadatelem soutěže nejpozději do informace o osobách, které budou čerpat výhru, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, , číslo mobilního telefonu a preferovaný jazyk komunikace (angličtina/němčina/francouzština/italština/španělština/ polština/turečtina/portugalština). Uvedená jména musí být v souladu se jmény v cestovních dokladech osob, které budou čerpat výhru. Osoby čerpající výhru musí být starší 16 let, a jsou-li mladší 18 let, mohou čerpat výhru pouze v doprovodu dospělé osoby. VII. Obecné podmínky: 1. Účastník je povinen uschovat doklad o každé platbě kartou, v souvislosti s jejímž provedením se registroval do soutěže, tedy za každou jednotlivou odpověď do soutěže. Účastník je povinen na základě žádosti pořadatele soutěže tyto jednotlivé doklady předložit kdykoliv ke kontrole. V případě, že tato povinnost nebude ze strany výherce splněna, ztrácí nárok na výhru a výhra bude přidělena náhradníkovi (soutěžícímu, jehož odpověď byla z hlediska své přesnosti další v pořadí za odpovědí výherce příslušné výhry). 2. Pořadatel ani společnost Visa Europe nenesou odpovědnost za zrušené nebo opožděné lety. Neplánovaná doprava a veškeré další náklady jsou odpovědností výherce. 3. Výherce je odpovědný za zajištění pojištění. Pořadatel ani společnost Visa Europe nenesou odpovědnost za žádné nehody, zranění nebo jiné situace, které nastanou během zájezdu. 4. Mezinárodní olympijský výbor a Londýnský organizační výbor olympijských a paralympijských her nenesou odpovědnost za situace, které nastanou v průběhu soutěžního období.

5 5. Součástí příslušných výher jsou pouze náklady na lety Praha Londýn a Londýn Praha. Za zajištění dopravy z a do Prahy je odpovědný výherce. 6. Vstupenky na sportovní utkání, jež jsou součástí výher, budou výhercům předány na hotelu. Vstupenky budou vydány v souladu s podmínkami organizátora olympijských her London 2012, které jsou k dispozici na webové stránce VIII. Společná ustanovení: 1. Spotřebitelská soutěž podléhá platným zákonům a předpisům České republiky. 2. Výherci souhlasí s tím, že se zúčastní marketingových akcí a jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách 3. Výherci mohou být požádáni, aby se zúčastnili veřejné prezentace v souvislosti s vyhlášením výsledků soutěže a v případě, že se tak stane, zavazuje se každý účastník takové prezentace zúčastnit. 4. Případné dotazy, připomínky apod. mohou být zasílány poštou na adresu: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Reklama a řízení značky, Želetavská 1525/1, Praha 4, s heslem Soutěž Visa uvedeným na obálce. 5. Soutěže je možné se účastnit opakovaně. Pro každou účast je však nutné znovu učinit platbu prostřednictvím karty Visa/Visa Electron a registrovat se do soutěže. 6. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. 7. Do soutěže budou zařazeny pouze platně registrované odpovědi. Platnou registrací se rozumí registrace, která obsahuje všechny požadované a pravdě odpovídající údaje. 8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. 9. V případě nemožnosti výhru výherci předat, propadá výhra pořadateli soutěže pro další marketingové či charitativní akce. 10. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. 11. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 12. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. 13. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání. Uvedené platí přiměřeně i na posouzení jednání třetích osob, které pomohly soutěžícímu nezákonně či nečestně dosáhnout výhry.

6 14. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 15. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 5 let od skončení této soutěže. 16. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen údaje ) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Po ukončení soutěže bude databáze zlikvidována. V Praze dne

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ O2 PŘEDPLACENÉ SLUŽBY Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti MATERNA Communications a.s. Společnost MATERNA Communications a.s.,(dále jen "Poskytovatel ), IČ 25949098, se sídlem Vinohradská

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ 50 Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIFUG 1/2007 3 Všeobecné pojistné podmínky pro soukromé neživotní pojištění č. 3/2009 14 POJISTNÁ SMLOUVA/POJISTKA Č. CIFUG1/2007 Úplné znění Pojistné

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více