KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz"

Transkript

1 2 015 CESTOVNÍ KANCELÁŘ s sezona ezo n a Letecky BULHARSKO LONDÝN ŘÍM, PAŘÍŽ Autokarem ITÁLIE RAKOUSKO SLOVINSKO POLSKO ŠVÝCARSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR, SR Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: e -m m

2 Vážené dámy a pánové, vážení zákazníci a partne i. Katalog, kterým práv listujete, Vám oznamuje, že jsme vstoupili již do 15. sezony na trhu cestovního ruchu. Dnes již s hrdostí m žeme konstatovat, že jsme si vybudovali ur itou pozici mezi cestovními kancelá emi. Za to pat í pod kování p edevším práv Vám, našim v rným klient m. Jsme rádi, že Vás neustále p ibývá a rádi Vám proto každoro n nabízíme stále více pobyt a zájezd na krásná místa v celé Evrop V minulé sezon jsme za adili do naší nabídky Bulharsko letecky z Ostravy. Rekreanti tam byli maximáln spokojeni ale bohužel jsme nakoupili málo kapacit a tak se na všechny nedostalo. Letos jsme objednali dostate né množství a v ím, že kvalitou služeb v Primorsku, Kitenu a na Slune ném pob eží op t zabodujeme. Rozší ili jsme i nabídku poznávací dovolené v Rakousku a v italských Alpách. Pro ty, co milují lázn a termály, nabídneme ma arské Hajduszoboszló. P idali jsme i Šumavu a Krkonoše. Jak si však m žete ov it práv v tomto katalogu, jsou naše ceny op t výborné a myslíme si, že v pom ru kvalita služeb a cena, jsme nejlevn jší v kraji. D kujeme všem našim p íznivc m za podporu, za veškeré p ipomínky a rady, které využíváme ke zkvalitn ní našich služeb. M žu Vám za celý náš kolektiv slíbit, že i v následující sezon ud láme vše pro Vaši maximální spokojenost. Máme opravdovou radost z toho, když se vracíte spokojení z našich zájezd plní krásných zážitk s pocitem, že jste za vložené prost edky obdrželi dob e odvedenou práci. T šíme se na Vaši ú ast, m jte se všichni moc fajn a bu te zdrávi. Jaroslav Walczysko, majitel CK A-Z TOUR s.r.o. Cestovní doklady: Na všechny letecké i autokarové zájezdy musí klient mít platný cestovní doklad. Do zemí Evropské unie sta í platný ob anský pr kaz. D ti, které ješt nevlastní ob anský pr kaz, musí mít na cestu do zahrani í vlastní cestovní pas, to platí i pro Slovensko a Polsko! Cestovní pojišt ní lé ebných výloh: Cestovní pojišt ní lé ebných výloh musí mít uzav en každý náš zákazník cestující do zahrani í. Nepojišt ný klient nem že s námi do zahrani í (v etn SR) odcestovat. Sazby a pln ní najdete na str. 38. Slevy: Slevy za v asný nákup a slevy stálým klient m lze slu ovat a jsou uvedeny p ímo u každého zájezdu a platí p i úhrad zálohy min 50 %. Skupiny nad 10 osob mají celoro n slevu 3% navíc a další výhody (vlastní nástupní místo a pod.). Organizátor skupiny nad 30 osob má zájezd zdarma. Slevy za v asný nákup neplatí pro klienty vlastní dopravou (mimo skupiny nad 10 osob). Slevy se poskytují ze základní ceny zájezdu - bez dokupovaných služeb. Pokyny na cestu: obdrží klient 7 až 5 dní p ed nástupem na zájezd, samoz ejm pokud uhradil ástku za zájezd v plné výši. Pokoje pro samostatn cestující: P ihlásí-li se na zájezd samostatn cestující klient(ka), bude ubytován(a) s osobami stejného pohlaví ve dvoul žkovém nebo t íl žkovém pokoji podle toho, kolik se p ihlásí na zájezd samostatných klient Pokud se však ke klientovi nenajde spolubydlící, musí si p iplatit za ubytování v jednol žkovém pokoji, a to nejpozd ji 30 dní p ed em zájezdu. Ceny, které jsou uvád ny v tabulkách u jednotl. zájezd, platí pro 1 osobu. Za dosp lou osobu je považována osoba starší 12-ti let, pokud není uvedeno jinak. Za dosp lou osobu je považováno i dít mladší 12 let, pokud cestuje v doprovodu jedné dosp lé osoby. V tabulkách jsou uvád ny d ti dle konkrétního v ku, p i emž platí, že v k dít te se stanovuje ke dni návratu ze zájezdu. P ijímáme poukázky: HOLIDAY PASS, FLEXI PASS A TICKET BENEFITS, kterými je možno uhradit až 75% ceny zájezdu (u 1denních zájezd 50%). Poukázky lze uplatnit pouze v centrále CK A-Z TOUR v Byst ici nad Olší a pobo kách v T šín a Ostrav Hrab vce a to výhradn na zájezdy, které organizuje CK A-Z TOUR. Slevy se pak poskytují pouze z doplatku. Firemní : Organizujeme na míru veškeré firemní (min. 2denní) školení, seminá e, oslavy, r zné hody a pikniky, cateringové, zájezdy (www.zajezdyproskupiny.cz) s kompletním zábavným programem. Ceny našich leteckých zájezd jsou kone né a jsou v nich zahrnuté veškeré d ív jší p íplatky (palivové, bezpe nostní a pod). Cena letecké p epravy je však závislá na cen ropy. U cen letecké p epravy v r se po ítá s pr m rnou m sí ní cenou ropy 110 USD za barel. Pokud dojde k výraznému navýšení cen ropy, nyn jší palivový p íplatek, který je zahrnutý v cen zájezdu, se m že dodate n navýšit, a tím i cena zájezdu dle tabulky. Pr m rná cena ropy (m sí ní pr m r cen IPE Brent Crude Oil) Navýšení palivového p ípl. na osobu a pobyt Pr m rná cena ropy (m sí ní pr m r cen IPE Brent Crude Oil) Navýšení palivového p ípl. na osobu a pobyt Do 110 USD / barel 0,- K USD / barel 270,- K USD / barel 90,- K USD / barel 360,- K USD / barel 180,- K Nad 130 USD / barel procentuáln dle cen za barel Prodejní místa pobo ky CK A-Z TOUR s.r.o. eský T šín, Hlavní t ída 31, Tel: otev eno PO PÁ 9:00 17:00 hod. Ostrava Hrab vka: CA Vitalita, Horní 1471/57, Tel: otev eno PO PÁ 9:00 17:00 hod. Byst ice n. Olší 265 (centrum obce) - sídlo CK: A-Z TOUR s.r.o. Bezpl. tel.: , další tel: ), fax: otev eno PO PÁ 9:00 17:00 hod. Cestovní kancelá A-Z TOUR s.r.o. je lenem Asociace eských cestovních kancelá í a agentur. DO BULHARSKA A PA ÍŽE LÉTÁME SÍ TRAVEL SERVICE 2

3 DOVOLENÁ U MO E - LETECKÉ ZÁJEZDY Z BRNA A OSTRAVY ÍSLO AKCE TERMÍN DESTINACE DNÍ/ NOCÍ CENA OD Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 11/ , Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 12/ , Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 11/ , Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 12/ , Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 11/ , Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 12/ , Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 11/ , Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 12/ , Bulharsko, Slune né pob eží, Primorsko, Kiten 11/ , Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Ostravy nebo Brna do Burgasu a zp t v etn všech poplatk (letištní a bezp. taxy, palivový p íplatek), transfery z letišt a zp t v míst pobytu, ubytování s uvedenou stravou, služby delegáta, pojišt ní CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojišt ní lé eb. výloh a pojišt ní storna zrušení zájezdu z vážných d vod Slevy: 10% z ceny p i rezervaci do Další sleva: pro stálé klienty (min. 3x v posl. 3 letech) 300 K /os. ÍSLO AKCE POZNÁVACÍ LETECKÉ ZÁJEZDY Z OSTRAVY A KATOVIC TERMÍN DESTINACE UBYTOVÁNÍ DNÍ/ NOCÍ STR LET TAM / ZP T CENA STRAVA STR ÍM hotel 5/4 Katovice / Katovice ,- snídan ÍM hotel 5/4 Katovice / Katovice ,- snídan Pa íž hotel 4/3 Ostrava / Ostrava ,- snídan Pa íž hotel 4/3 Ostrava / Ostrava ,- snídan LONDÝN hotel 4/3 Katovice + Ostrava ,- snídan LONDÝN hotel 4/3 Katovice + Ostrava ,- snídan 14 DOTOVANÉ LETECKÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY NAD 55 LET Se seniorem nad 55 let m že cestovat 1 osoba do 55 let za stejnou cenu! Andalusie TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA STR , , , , , , , , , ,- 15 Sicílie TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA STR , , , , , , , , , , , , , ,- 15 Mar Menor TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA STR , , , , , , , , , , , , , , , , ,- MOD É OZNA ENÉ TERMÍNY JSOU POBYTY NA 10 NOCÍ Zájezdy do Andalusie, Sicílie a Mar Menor organizujeme ve spolupráci s jinou cestovní kancelá í BULHARSKO LETECKY Z BRNA A OSTRAVY - VHODNÉ TERMÍNY PRO SENIORY TERMÍN DESTINACE HOTELY DNÍ/ NOCÍ CENA OD STRAVA STR Slune né pob eží Delfín***, Oleander***, 11/ ,- snídan nebo polopenze 12, Primorsko Plovdiv***, Sole***, Temida*** 11/ ,- snídan nebo polopenze Kiten Me ta** 11/ ,- bez stravy Slune né pob eží Delfín***, Oleander***, 12/ ,- snídan nebo polopenze 12, Primorsko Plovdiv***, Sole***, Temida*** 12/ ,- snídan nebo polopenze Kiten Me ta** 12/ ,- bez stravy Slune né pob eží Delfín***, Oleander***, 12/ ,- snídan nebo polopenze 12, Primorsko Plovdiv***, Sole***, Temida*** 12/ ,- snídan nebo polopenze Kiten Me ta** 12/ ,- bez stravy Slune né pob eží Delfín***, Oleander***, 11/ ,- snídan nebo polopenze 12, Primorsko Plovdiv***, Sole***, Temida*** 11/ ,- snídan nebo polopenze Kiten Me ta** 11/ ,- bez stravy 7 3

4 AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR 2015 AKCE TERMÍN ZÁJEZD UBYTOVÁNÍ DNÍ/ NOCI ZAM ENÍ CENA Bükfürdö, Ma arsko hotel Corvus*** 4/3 velikonoce v term. lázních Co Podhájska, Slovensko penzion Pulse** 7/6 pobyt. zájezd do term. lázní A Podhájska, Slovensko penz. Podhaj anka 7/6 pobyt. zájezd do term. lázní A Podhájska, Slovensko Aparthotel Andrejka 7/6 pobyt. zájezd do term. lázní A Víde - hist. památky 2-3* hotel ve Vídni 3/2 poznávací zájezd C Krakov, Vieli ka - 1/0 poznávací zájezd 790 D Velký Meder - termály hot. Elenka*** 7/6 hotel p ímo u termál! Bo Velký Meder - termály apartm. d m Bartal 7/6 penzion p ímo u termál! Bo Velký Meder - termály apartmán Atila 7/6 apartmán s velkým dvorem Bo Lázn Dudince hot. Jantár*** 7/6 10 procedur v cen! A Termal Kesov hotel Termál*** 7/6 relaxa ní pobyt s výlety B Lázn Luha ovice hotel Harmonie*** 7/6 relaxa ní pobyt L Hajdúszoboszló, Ma arsko hotel Járja*** 7/6 pobyt u lé ivých termál Ao Bükfürdö, Ma arsko hotel Corvus*** 7/6 pobyt u lé ivých termál Co Bükfürdö, Ma arsko Apartmánhotel Bük 7/6 pobyt u lé ivých termál Co Podhájska, Slovensko penzion Pulse** 7/6 denní dovoz busem k TK B Podhájska, Slovensko penz. Podhaj anka 7/6 penzion 500m od termál B Podhájska, Slovensko hotel Andrejka 7/6 hotel 100m od termál B Bavorsko, N mecko ***hotel 5/4 poznávací zájezd C Dolomity, Val di Fiemme ***hotel 7/5 pozn. dovolená s turistikou C Alpy, Solnohradsko Goldene Traube 7/6 pozn. dovolená s turistikou C Lázn Dudince hot. Jantár*** 7/6 10 procedur v cen! A eskosaské Švýcarsko hotel Faust*** 7/6 pozn. dovolená s turistikou H eský ráj hotel Ort*** 7/6 pozn. dovolená s turistikou H Italské Alpy, NP Stelvio ** hotel 7/5 pozn. dovolená s turistikou C Krkonoše hotel Diana*** 7/6 pozn. dovolená s turistikou H Mazury Polsko hotel Helena*** 7/6 výlety na nejkrásn jší místa L Polské Tatry, Zakopane penzion Boruta** 7/6 pozn. dovolená s turistikou A Západní echy hotel Pelikán*** 7/6 poznávací dovolená Co Dachstein, Tauern *** hotel 7/6 pozn. dovolená s turistikou C Bükfürdö, Ma arsko hotel Corvus*** 7/6 pobyt u lé ivých termál C Bükfürdö, Ma arsko Apartmánhotel Bük 7/6 pobyt u lé ivých termál C Dolomity, jezero Garda hotel Rubino*** 7/5 pozn. dovolená s turistikou C Jižní echy hotel Savoy**** 7/6 poznávací dovolená C Slovinsko, Julské Alpy hotel Kran. Gora*** 7/5 pozn. dovolená s turistikou C Šumava hotel Orea Špi ák*** 7/6 pozn. dovolená s turistikou C Balt. mo e, Gda sk hot. Orle*** 8/7 poznávací dovolená L eskosaské Švýcarsko hotel Faust*** 7/6 pozn. dovolená s turistikou H Dolomity, jezero Garda hotel Rubino*** 7/5 pozn. dovolená s turistikou C Kaprun, Vysoké Taury hotel u Zell Am Zee 7/6 pozn. dovolená s turistikou C Velký Meder - termály hot. Elenka*** 7/6 hotel p ímo u termál! A Velký Meder - termály apartm. d m Bartal 7/6 penzion p ímo u termál! A Velký Meder - termály apartmán Atila 7/6 apartmán s velkým dvorem A Šumava hotel Orea Špi ák*** 7/6 pozn. dovolená s turistikou C Alpy, Solnohradsko Goldene Traube 7/6 pozn. dovolená s turistikou C Jižní Morava penzion Mlýn 7/6 poznávací dovolená L Balt. mo e, Gda sk hot. Orle*** 8/7 poznávací dovolená L Jižní echy hotel Savoy**** 7/6 poznávací dovolená C Bükfürdö, Ma arsko hotel Corvus*** 7/6 pobyt u lé ivých termál C Bükfürdö, Ma arsko Apartmánhotel Bük 7/6 pobyt u lé ivých termál C eský ráj hotel Ort*** 7/6 pozn. dovolená s turistikou H Belianské Tatry hotel Magura** 7/6 pozn. dovolená s turistikou 5750 A Tren Teplice hotel Most Slávy 7/6 rehabil. pobyt v cen 7 proc B Termal Kesov hotel Termál*** 7/6 relaxa ní pobyt s výlety B Lázn Dudince hot. Jantár*** 7/6 10 procedur v cen! A Jižní Morava penzion Mlýn 7/6 poznávací dovolená L Praha a st ední echy hotel Oáza*** 7/6 poznávací dovolená H Polské Tatry, Zakopane penzion Boruta** 7/6 pozn. dovolená s turistikou A Lázn Luha ovice hotel Harmonie*** 7/6 relaxa ní pobyt L Balt. mo e, Miedzyzdroje penzion Polonia 7/6 poznávací dovolená L eskosaské Švýcarsko hotel Faust*** 7/6 pozn. dovolená s turistikou H 35 TRA SA ST R 4

5 AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR 2015 AKCE TERMÍN ZÁJEZD UBYTOVÁNÍ DNÍ/ NOCI ZAM ENÍ CENA Podhájska, Slovensko penzion Pulse** 7/6 denní dovoz busem k TK A Podhájska, Slovensko penz. Podhaj anka 7/6 penzion 500m od termál A Podhájska, Slovensko hotel Andrejka 7/6 hotel 100m od termál A Varšava, Polsko ***hotel 4/3 poznávací zájezd L Velký Meder - termály hot. Elenka*** 7/6 hotel p ímo u termál! A Velký Meder - termály apartm. d m Bartal 7/6 penzion p ímo u termál! A Velký Meder - termály apartmán Atila 7/6 apartmán s velkým dvorem A Západní echy hotel Pelikán*** 7/6 poznávací dovolená Co Podhájska, Slovensko penzion Pulse** 7/6 denní dovoz busem k TK B Podhájska, Slovensko penz. Podhaj anka 7/6 penzion 500m od termál B Podhájska, Slovensko hotel Andrejka 7/6 hotel 100m od termál B Belianské Tatry hotel Magura** 7/6 pozn. dovolená s turistikou A Znojemské vinobraní - 1/0 nejv tší svátek vína v R 690 C Termal Kesov hotel Termál*** 7/6 relaxa ní pobyt s výlety B Provence, Francie hotely 2-3* 7/5 poznávací zájezd C Slovinsko, hory a mo e ***hotely 7/5 poznávací dovolená C Bükfürdö, Ma arsko hotel Corvus*** 7/6 pobyt u lé ivých termál Co Bükfürdö, Ma arsko Apartmánhotel Bük 7/6 pobyt u lé ivých termál Co Lázn Dudince hot. Jantár*** 7/6 10 procedur v cen! A Víde - hist. památky 2-3* hotel ve Vídni 3/2 poznávací zájezd C Hajdúszoboszló, Ma arsko hotel Járja*** 7/6 pobyt u lé ivých termál Ao Podhájska, Slovensko penzion Pulse** 7/6 denní dovoz busem k TK A Podhájska, Slovensko penz. Podhaj anka 7/6 penzion 500m od termál A Podhájska, Slovensko hotel Andrejka 7/6 hotel 100m od termál A Lázn Luha ovice hotel Harmonie*** 7/6 relaxa ní pobyt L Osv tim, Krakov - 1/0 poznávací zájezd 790 D Bükfürdö, Ma arsko hotel Corvus*** 7/6 pobyt u lé ivých termál Co Bükfürdö, Ma arsko Apartmánhotel Bük 7/6 pobyt u lé ivých termál Co Bükfürdö, Ma arsko hotel Corvus*** 5/4 pobyt u lé ivých termál Co Dráž any a Norimberk ***hotely 3/2 adventní zájezd H Víde adventní - 1/0 adventní zájezd 750 C Krakov adventní - 1/0 adventní zájezd 590 D Víde adventní - 1/0 adventní zájezd 750 C Krakov adventní - 1/0 adventní zájezd 590 D Wroclav adventní - 1/0 adventní zájezd 690 E 37 Nástupní místa - autobusové zájezdy: A: Karviná, Haví ov, Ostrava KD, Ostrava Jih, F. Místek, T šín, T inec, Jablunkov, Žilina. B: Karviná, T šín, T inec, Haví ov, Ostrava Jih, Ostrava KD, F. Místek, N. Ji ín, V. Mezi i í. C: Karviná, T šín, T inec, F. Místek, Haví ov, Ostrava KD, Ostrava Jih, Olomouc, Brno. D: Karviná, Haví ov, Ostrava KD, Ostrava Jih, F. Místek, T inec, T šín. E: Karviná, T šín, T inec, F. Místek, Haví ov, Ostrava Jih, Ostrava KD, Bohumín. H: Karviná, T šín, T inec, F. Místek, Haví ov, Ostrava KD, Ostrava Jih, Olomouc. L: Karviná, T šín, T inec, F. Místek, Haví ov, Ostrava Jih, Ostrava KD, TRA SA ST R Ao odj. Orlová + tr. A Bo odj. Orlová + tr. B Co odj. Orlová + tr. C Do odj. Orlová + tr. D Ho odj. Orlová + tr. H Zasedací po ádek v autobusu: Požaduje-li zákazník konkrétní místo v autobusu, musí si zakoupit místenku ihned p i podpisu cestovní smlouvy. Ostatní sedadla v autobusu budou rozd lena od p ední do zadní ásti podle data zakoupení zájezdu. Ceny autobusových místenek: Dolomity, Rakousko, N mecko, Slovinsko, Ma arsko, Baltské mo e, Mazury, Jižní echy, Západní echy, Šumava, Krkonoše, Praha, Švýcarsko 100 K, ostatní zájezdy - 50 K Nástupní místa - ú astník autobus. zájezdu je povinen se dostavit na nástup. místo min. 15 min. p ed asem odjezdu. ekací doba na opozdilce je max. 5 minut! Skupiny nad 10 osob si mohou ur it jedno vlastní nástupní místo (dle dohody). Vysv tlivky zkratek uvedených v katalogu: BS bez stravy, BB se snídaní, HB - polopenze, FB plná penze. Autobusovou dopravu na našich zájezdech nám zajiš ují spolehliví profesionální dopravci. V zásad platí: ím je vzdálen jší navštívená destinace, tím luxusn jší autobus si vyžádáme. Pot šte své blízké originálním dárkem. Využijte naše dárkové poukázky, které vám m žeme vytisknout na jakoukoliv ástku nebo s uvedením konkrétního zájezdu. 5

6 BULHARSKO základní informace Bulharská riviéra u erného mo e nabízí p es 350 km kvalitních širokých píse ných pláží, vyznamenaných Modrou vlajkou za istotu mo e. Tém v každé hosp dce si m žete objednat rožn né ryby a jiné mo ské speciality za velmi nízké ceny a nasávat skv lou zdejší atmosféru a p átelskou pohostinnost místních obyvatel. Jist uvítáte i možnost domluvit se všude esky. Dovolená v Bulharsku - "ráj na zemi" i tak n kte í turisté hodnotí tuto krásnou zemi. Letovisko Primorsko. Bulharské m ste ko Primorsko s nejv tším bulharským aquaparkem je velmi oblíbené živé p ímo ské letovisko, které se nachází 60 km jižn od letišt v Burgasu. Svým host m nabízí rušné ulice plné obchod, restaurací, bar, diskoték, ale také romantická tichá zákoutí. Nejv tší devizou jsou 2 píse né pláže s pozvolným vstupem do mo e. Na plážích se nachází velký výb r restaurací a bar nabízející ob erstvení za p ijatelné ceny, stejn jako široká nabídka vodních sport (šlapadla, skútry, windsurfing, kurzy potáp ní s instruktorem aj.), p j oven slune ník a lehátek. Letovisko Kiten Bulharské m ste ko Kiten (60 km jižn od Burgasu a 4 km od Primorska) se nachází v malebném podh í lesnatého poho í Strandža. Oplývá nádhernou p írodou, širokými píse nými plážemi, výborným klimatem a istým mo em. Proto je toto místo považováno za jedno z nejkrásn jších míst na ernomo ském pob eží. V okolí se nacházejí dlouhé píse né pláže, místy se skalnatými útesy a fjordy, které jsou ideálním místem pro milovníky potáp ní a ryba ení. Je zde i jachta ský klub a p ístav, kde kotví elegantní jachty. Nachází se zde, stejn jako i v jiných ernomo ských st ediscích, množství kaváren, restaurací a diskoték. Letovisko Kiten je ideální pro všechny v kové kategorie ale zejména pro rodiny s d tmi, mladé lidi a pro všechny, kte í vyhledávají pestrý spole enský život. Díky dubovým a borovým les m vyniká mimo ádn zdravým klimatem a velmi zajímavou okolní p írodou. Možnost fakultativních výlet z Kitenu a Primorska: Istanbul - jednodenní nebo dvoudenní výlet Orienta ní cena: 1denní 50, 2denní 80 Nesebar - Celodenní výlet s prohlídkou starobylého m ste ka Nesebaru Orienta ní cena: 20 ; Bulharský ve er, folklórní program v restauraci Flamingo v nedaleké vesnici, (doporu ujeme). Folklórní tance, sout že, živá hudba, diskotéka. Ve e e - šopský salát, polévky, grilovaná masa, ovoce, rakija, víno. Orienta ní cena: 22 ; Ropotamo - Výlet do p írodní rezervace Ropotamo - 10 km severn od Kitenu, ráj rostlin a živo ich p ipomínající tropy - popínavé rostliny, píse né duny, kvetoucí lekníny aj. Orienta ní cena: 8 ; Jeep Safari - odpolední projíž ka poho ím Strandža, folklorní vesni ky Pismenovo, a tradi ních emesel (uhlí e, výroby sud s ochutnávkou rakie, v ela e s ochutnávkou a možností zakoupení medu). Na záv r pro vás bude uspo ádán piknik s opékanými žampiony a zpáte ní cesta romantickými stezkami. Plavba a piknik na jacht - Plavba podél pob eží Kitenu, piknik v zálivu pe ené ryby, zeleninový salát, víno a nealkoholické nápoje. Orienta ní cena: 30, d ti 15. Slune né pob eží se nachází v jižní ásti bulharské ernomo ské riviéry a pat í mezi nejznám jší a nejoblíben jší hotelové a rekrea ní lokality u erného mo e. Je roztaženo podél krásné p lkruhové zátoky elem k východu. Na severu je uzav ené h ebeny balkánského poho í. Hory a mo e se zde prolínají v dokonalé harmonii. Pob eží je na jihu spojené s malým poloostrovem, na n mž se nachází starobylé m sto Nesebar. Tato oblast se b hem sezóny stává velkým turistickým m stem s rozvinutou turistickou infrastrukturou a naleznete zde vše, co byste na dovolené mohli pot ebovat, obchody s potravinami, lékárny, polikliniky, obch dky se suvenýry, eské informa ní centrum a rovn ž na 130 restaurací, bar s živou hudbou, kaváren, diskoték i no ních klub Udržovaná pís itá pláž dosahuje délky více než 7 km, kterou omývá isté a teplé mo e. Na dovolené na Slune ném pob eží jist oceníte pozvolna se svažující mo ské dno u pob eží, které je vhodné pro pobyty rodin s d tmi. Je zde množství skluzavek, houpa ek a samoz ejm i p j ovny slune ník, lehátek, vodních kol, vodních lyží, skútr a lun Možnost fakultativních výlet ze Slune ného pob eží: Varna s návšt vou delfíního p edstavení. Celodenní výlet do hlavního m sta ernomo ského pob eží. Navštívíte jediné delfinárium na Balkánském poloostrov, kde delfíní show nadchne d ti i dosp lé. Orient. cena: 29, d ti 17. Plavba a piknik na jacht P ldenní lodní výlet. Na palub r zné programy, ryba ení, ob d (saláty, grilovaná ryba, ovoce, pivo, víno, nealko), Orient. cena: 30, d ti 15.. Bulharský ve er. Folklórní komplex v nedaleké vesnici, folklórní tance, živá hudba, ve e e - saláty, polévky, grilovaná masa, ovoce, skleni ka rakije a bílé i ervené víno. Or. cena: 24, d ti 12. Jeep Safari. Dobrodružný zájezd džípem na poho í Strandža, kde se podíváte do jeskyn s podzemním jezerem. Návšt va autentické vesnice a stylové restaurace. Po ob d návšt va vodopádu u eky Veleky. Folklórní p edstavení. Orient. cena s ob dem: 44, d ti 30. Sozopol lodní výlet po ece Ropotamo s prohlídkou Sozopolu, Burgasu a kláštera Sv. Jí í. Or. cena s ob dem: 32, d ti 16. 6

7 JIŽNÍ BULHARSKO Kiten penzion Me ta** Oblíbený rodinný penzion s p íjemnou a p átelskou atmosférou je situován v klidné ásti letoviska Kiten (popis letoviska na str. 73). Centrum letoviska je vzdáleno cca 150 metr a jižní pláž je vzdálena cca 300 metr (cca 5 min. ch ze). Letovisko nabízí velké množství bar, restaurací, kaváren, stánk a obch dk Vybavení penzionu: Penzion obklopuje udržovaná p kná zahrada. Sou ástí domu je útulná restaurace se samostatným venkovním posezením a s vyhlášenou domácí kuchyní specializovanou zejména na bulharskou kuchyni. Sou ástí restaurace je malý vnit ní bar. Výhodou je, že majitelka penzionu mluví esky. Hosté penzionu Me ta mohou zdarma využívat bazén v hotelu Lotos a také se ob erstvit v plážovém baru. Vybavení pokoj : isté jednoduše za ízené dvoul žkové pokoje s možností p istýlky jsou vybaveny koupelnou (sprcha+wc), ledni kou, varnou konvicí, satelitní TV, individuální klimatizací, terasou a balkonem. Stravování: Krom vlastního stravování také možnost dokoupení stravování p ímo v penzionu Me ta (snídan, ob dy, ve e e), výborná kuchyn zam ená na bulharské speciality i nápoje v etn to eného piva. Možnost stravování i v mnoha dalších restauracích a tavernách v letovisku. Ve vybraných restauracích mají klienti CK A-Z TOUR slevu na jídlo 10 % na základ slevových karti ek, které vydá zdarma delegát na míst Pláž: Krásná, rozlehlá jižní píse ná pláž Karaagach je od penzionu vzdálena cca 300 metr, severní pláž je dostupná krátkou procházkou. Lehátka a slune níky na pláži za poplatek nebo možnost využití vlastních slune ník a lehátek. Široká nabídka vodních sport p ímo v letovisku za poplatek. Možnost ob erstvení v mnoha plážových barech za poplatek. Sport a zábava: Vodní sporty, vodní kola, windsurfing, motorové rogalo - za poplatek, tobogan - severní pláž, možnost potáp ní a ryba ení, ob erstvení, bary, diskotéky. Náš názor: Penzion Me ta za výbornou cenu je vhodný pro mén náro né klienty, pro všechny v kové kategorie. PENZION ME TA CENA BEZ STRAVY 11/12 dní dní dosp lá osoba nad / osoba 12 let na nocí ve 2l pok. p istýlce dít 2-12 let na p istýlce PENZION ME TA CENA BEZ STRAVY 11/12 dní dní dosp lá osoba nad / osoba 12 let na nocí ve 2l pok. p istýlce dít 2-12 let na p istýlce / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , ,- Dít 2-12 let, na pokoji s jednou dosp lou osobou = stejná cena jako osoba nad 12 let na p istýlce (viz tabulka). Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Ostravy nebo Brna do Burgasu a zp t v etn všech poplatk (letištní a bezp. taxy, palivový p íplatek), transfery z letišt a zp t v míst pobytu, ubytování s uvedenou stravou, služby delegáta, pojišt ní CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojišt ní lé eb. výloh a pojišt ní storna zrušení zájezdu z vážných d vod viz katalog str. 38. Slevy: 10% z ceny p i rezervaci do , Další sleva: pro stálé klienty (min. 3x v posl. 3 letech) 300 K /os. Slevy za v asný nákup mohou být operativn prodlouženy až do Informujte se v CK A-Z TOUR. 7

8 JIŽNÍ BULHARSKO Primorsko hotel Sole*** Hotel Sole*** je menší 5ti poscho ový hotel v poklidné ásti m sta cca 350 m (5 minut p šky) od krásné, dlouhé severní píse né pláže a cca 600 m od centra Primorska. Ubytování v tomto p íjemném hotelu nabízí kombinaci dovolené poblíž pláže i živého centra letoviska s možností procházek i ve erní zábavy. V okolí hotelu se nachází spousta restaurací, bar, tenisové kurty a aquapark (cca 400 m), který je velkým lákadlem nejen pro d ti. Letišt je od hotelu vzdáleno cca 60 km. Vybavení hotelu: Vstupní hala s recepcí, lobby bar, jídelna, výtah, Wi-Fi p ipojení (zdarma). K hotelu pat í venkovní bazén s odd lenou d tskou ástí brouzdališt m - slune níky a lehátka u bazénu zdarma. Vybavení pokoj : Komfortní dvoul žkové pokoje s možností 1-2 p istýlek (d tská postýlka za poplatek). Možnost zakoupení dvou propojených pokoj Všechny pokoje mají vlastní sociální za ízení (koupelna se sprchou, WC), balkón, TV/SAT, ledni ku nebo minibar, varnou konvici, Wi-Fi (zdarma). Klimatizace (za poplatek). Stravování: Hotel nabízí ubytování se snídaní formou bufetu (výb r ze sladkých i slaných jídel). Ob dy a ve e e v okolních restauracích a barech. Pláž: Rozlehlá píse ná severní pláž se nachází cca 350m od hotelu. Lehátka a slune níky na pláži za poplatek, nebo možnost využití vlastních slune ník a lehátek. Široká nabídka vodních sport (plážový volejbal, šlapadla, skútry, vodní lyže, banán) za poplatek. Možnost ob erstvení v mnoha plážových barech. Pro d ti: tobogán, zábavní park. Sport a zábava: Vodní sporty, vodní kola, windsurfing, motorové rogalo - za poplatek, tobogan - severní pláž, ob erstvení, bary, diskotéky. Náš názor: Hotel je vhodný pro všechny v kové kategorie a to jak pro náro n jší klienty, tak i rodiny s d tmi. Naše hodnocení hotelu Sole je: ***. HOTEL SOLE CENA SE SNÍDANÍ 11/12 dní dní dosp lá osoba nad / osoba 12 let na nocí ve 2l pok. p istýlce dít 2-12 let na p istýlce HOTEL SOLE CENA SE SNÍDANÍ 11/12 dní dní dosp lá osoba nad / osoba 12 let na nocí ve 2l pok. p istýlce dít 2-12 let na p istýlce / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , ,- Dít 2-12 let na pokoji s jednou dosp lou osobou = stejná cena jako osoba nad 12 let na p istýlce (viz tabulka) Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Ostravy nebo Brna do Burgasu a zp t v etn všech poplatk (letištní a bezp. taxy, palivový p íplatek), transfery z letišt a zp t v míst pobytu, ubytování s uvedenou stravou, služby delegáta, pojišt ní CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojišt ní lé eb. výloh a pojišt ní storna zrušení zájezdu z vážných d vod viz katalog str. 38. Slevy: 10% z ceny p i rezervaci do Další sleva: pro stálé klienty (min. 3x v posl. 3 letech) 300 K /os. Slevy za v asný nákup mohou být operativn prodlouženy až do Informujte se v CK A-Z TOUR. 8

9 JIŽNÍ BULHARSKO Primorsko hotel Plovdiv*** Oblíbený rodinný hotel Plovdiv se nachází p ímo na b ehu mo e cca 120 metr od severní píse né pláže a má velmi výhodnou polohu. Z venkovní hotelové restaurace i z balkon je p ímý výhled na mo e a u hotelu rovn ž za íná více než kilometr dlouhá p ímo ská promenáda. Aquapark Planet je vzdálen cca 900 metr od hotelu. Vybavení hotelu: Recepce, hala s TV, výtah, bar, Wi-Fi (zdarma), vnit ní klimatizovaná restaurace, 2 venkovní restaurace - jedna je sou ástí hotelu a druhá je p ímo na vyvýšeném b ehu p ed hotelem. K dispozici je i malý bazén s odd lenou d tskou ástí (lehátka a slune níky zdarma). Ubytování: Klienti CK A-Z TOUR mají pokoje ve t etím pat e s krásným výhledem na mo e. Moderní, prostorné a pohodlné dvoul žkové pokoje s možností až 2 p istýlek a ty l žkové rodinné pokoje jsou vybavené koupelnou (WC, sprcha), klimatizací, TV/SAT, internetem, telefonem, ledni kou a balkonem s vyhlídkou na mo e. Stravování: Snídan formou bohatého bufetu, ve e e formou výb ru z jídelního lístku, p ímo v hotelu možnost dokoupení ob d a stravování v mnoha okolních restauracích a tavernách za velmi p íznivé ceny. Pláž: Rozlehlá píse ná severní pláž se nachází cca 120m od hotelu. Lehátka a slune níky na pláži za poplatek, nebo možnost využití vlastních slune ník a lehátek. Široká nabídka vodních sport (plážový volejbal, šlapadla, skútry, vodní lyže, banán) za poplatek. Možnost ob erstvení v mnoha plážových barech. Pro d ti: tobogán, zábavní park. Sport a zábava: Vodní sporty, vodní kola, windsurfing, motorové rogalo - za poplatek, tobogan - severní pláž, ob erstvení, bary, diskotéky. Náš názor: Hotel je vhodný pro všechny v kové kategorie, a to jak pro náro n jší klienty, tak i rodiny s d tmi. Naše hodnocení hotelu Plovdiv: vhodný pro ty, co mají rádi ubytování p ímo u mo e a rádi poslouchají šum ní vln. HOTEL PLOVDIV KONE NÁ CENA SE SNÍDANÍ 11/12 dní dní / nocí dosp lá osoba os. od 12 let na p istýlce dít 2-12 let na p istýlce druhé a další dít 2-12 dít 2-12 s jedním dosp lým KONE NÁ CENA S POLOPENZÍ 11/12 dní dosp lá osoba os. od 12 let na p istýlce dít 2-12 let na p istýlce druhé a další dít 2-12 let dít 2-12 s jedním dosp lým / , , ,- 6990, , , , , , , / , , ,- 6990, , , , , , , / , , ,- 6990, , , , , , , / , , ,- 6990, , , , , , , / , , ,- 6990, , , , , , , / , , ,- 6990, , , , , , , / , , ,- 6990, , , , , , , / , , ,- 6990, , , , , , , / , , ,- 6990, , , , , , ,- Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Ostravy nebo Brna do Burgasu a zp t v etn všech poplatk (letištní a bezp. taxy, palivový p íplatek), transfery z letišt a zp t v míst pobytu, ubytování s uvedenou stravou, služby delegáta, pojišt ní CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojišt ní lé eb. výloh a pojišt ní storna zrušení zájezdu z vážných d vod viz katalog str. 38. Možnost dokoupení ob d na míst Slevy: 10% z ceny p i rezervaci do Další sleva: pro stálé klienty (min. 3x v posl. 3 letech) 300 K /os. Slevy za v asný nákup mohou být operativn prodlouženy až do Informujte se v CK A-Z TOUR. 9

10 JIŽNÍ BULHARSKO Primorsko hotel Temida*** Hotel Temida útulný hotel s p átelskou rodinnou atmosférou a zajímavou architekturou se nachází ve staré, klidn jší ásti malebného p ímo ského m ste ka Primorsko, cca 200 m od severní pláže a 600 m od pláže jižní. Ob pláže spojuje promenáda vedoucí až k p ístavu. Centrum Primorska je vzdáleno cca 5 min ch ze a nabízí širokou škálu stylových restaurací s výbornou kuchyní a r znými mo skými specialitami za velmi nízké ceny, mnoho kaváren, obchod, vináren, aquapark, tenisové kurty, sportovní halu, p j ovny aut, motocykl a jízdních kol, poštu, banku, polikliniku atd. Letišt v Burgasu je vzdáleno cca 60km. Hotel je vhodný pro klienty všech v kových kategorií. Vybavení hotelu: Malá recepce, jídelna s venkovním posezením, V každém pat e se nachází žehlicí prkno s žehli kou. Na st eše hotelu je ví ivka, kterou m že každý host využívat neomezen Hotel nemá výtah. Ubytování: Hotel nabízí ubytování v prostorných komfortn za ízených dvoul žkových pokojích s možností p istýlky, nebo d tské postýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním za ízením (koupelna se sprchou, umyvadlem, toaletou a vysouše em vlas ), klimatizací (v cen ), satelitní televizí, chladni kou, varnou konvicí, trezorem (v cen ), balkóny s posezením a sušákem na prádlo. Wi-Fi p ipojení na pokojích zdarma. Stravování: Snídan formou bufetu. Na míst možnost objednání ve e e výb rem z menu hosté hotelu Termida mají slevu 10%. Pláž: Široká, dlouhá severní píse ná pláž leží pouhých 200 m od hotelu. Vzhledem k pozvolnému vstupu do mo e je vhodná pro rodiny s d tmi. Na plážích se nachází velký výb r restaurací a bar nabízející ob erstvení za p ijatelné ceny, stejn jako široká nabídka vodních sport (šlapadla, skútry, windsurfing, kurzy potáp ní s instruktorem aj.), p j oven slune ník a lehátek. Skv lé vyžití nabízí i pro milovníky adrenalinu (divoká jízda na banánu, vodní lyžování, let rogalem aj.). HOTEL TEMIDA CENA SE SNÍDANÍ 11/12 dní dní dosp lá osoba nad / osoba 12 let na nocí ve 2l pok. p istýlce dít 2-12 let na p istýlce HOTEL TEMIDA CENA SE SNÍDANÍ 11/12 dní dní dosp lá osoba nad / osoba 12 let na nocí ve 2l pok. p istýlce dít 2-12 let na p istýlce / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , ,- Druhé dít platí jen letenku K Dít 2-12 let, na pokoji s jednou dosp lou osobou - sleva 1000 K - neplatí v dob slev LAST MINUTE. Cena uvedená v tabulce je kone ná a zahrnuje: leteckou dopravu z Ostravy nebo Brna do Burgasu a zp t v etn všech poplatk (letištní a bezp. taxy, palivový p íplatek), transfery z letišt a zp t v míst pobytu, ubytování s uvedenou stravou, služby delegáta, pojišt ní CK proti úpadku. Klienti CK A-Z TOUR mají v cen neomezené používaní ví ivky na st eše hotelu, odkud jsou nádherné výhledy na m sto i na mo e. Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojišt ní lé eb. výloh a pojišt ní storna zrušení zájezdu z vážných d vod viz katalog str. 30. Slevy: 10% z ceny p i rezervaci do Další sleva: pro stálé klienty (min. 3x v posl. 3 letech) 300 K /os. Slevy za v asný nákup mohou být operativn prodlouženy až do Informujte se v CK A-Z TOUR. 10

11 JIŽNÍ BULHARSKO Primorsko apartmán Žoro Oblíbený apartmán Žoro, který se nachází v apartmánovém dom v Primorsku na velmi výhodném míst, je vhodný pro pobyt v tší rodiny s více d tmi, nebo dvou rodin. Nádherná severní pláž se nachází ve vzdálenosti asi 150 metr a centrum m sta, kde je spousta možností zábavy, stravování a nákup, 200 m. Jedná se vlastn komfortní byt 3+1, se dv ma ložnicemi a kompletn vybavenou kuchyní (kuchy ská linka, sporák, lednice, mikrovlnka, pra ka, rychlovarná konvice a veškeré nádobí). Sou ástí kuchyn je i balkon a rozkládací gau, který lze v p ípad pot eby rovn ž využít jako l žko pro jednu dosp lou osobu nebo 2 d ti. V ložnici 1 je široké l žko cca 160 cm + normální postel 90 cm + patrové l žko (viz foto), které je u d tí velmi oblíbené. V ložnici 2 je 1x manž. l žko + rozkládací gau (1 dosp lý nebo 2 d ti), balkon. Sou ástí vybavení bytu je i kompletní sociální za ízení, klimatizace a TV Stravování: Vlastní, možnost nákupu potravin v blízkých obchodech. Hosté apartmánu Žoro mají slevu 10% ve t ech blízkých restauracích. Pláž: Rozlehlá píse ná severní pláž se nachází cca 150 m od hotelu. Lehátka a slune níky na pláži za poplatek, nebo možnost využití vlastních slune ník a lehátek. Široká nabídka vodních sport (plážový volejbal, šlapadla, skútry, vodní lyže, banán) za poplatek. Možnost ob erstvení v mnoha plážových barech. Pro d ti: tobogán, zábavní park. Náš názor: Apartmán je vhodný pro všechny v kové kategorie, zvlášt pak pro v tší rodiny nebo rodiny s více d tmi od 4 do 8 osob, maximáln 11 osob. APARTMÁN ŽORO BEZ STRAVY 11/12 dní dní celý apartmán / nocí letenka pro dosp lé i d ti APARTMÁN ŽORO BEZ STRAVY 11/12 dní dní celý / apartmán nocí letenka pro dosp lé i d ti / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , , / , ,- Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Ostravy nebo Brna do Burgasu a zp t v etn všech poplatk (letištní a bezp. taxy, palivový p íplatek), transfery z letišt a zp t v míst pobytu, ubytování, služby delegáta, pojišt ní CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojišt ní lé eb. výloh a poj. storna zrušení zájezdu z vážných d vod viz katalog str.38. Slevy: 5% z ceny p i rezervaci do Další sleva: pro stálé klienty (min. 3x v posl. 3 letech) 300 K /os. 11

12 BULHARSKO Slune né pob eží hotel Oleander Haus *** Hotel Oleander Hause je moc p kný a sympatický hotýlek s rodinnou atmosférou, který sice nemá sv j vlastní bazén, ale zato moc p knou zahradu s mnoha r znými stromy, kv tinami a dalšími rostlinami. Nachází se v centrální ásti Slune ného pob eží, jen 150m od pláže a v blízkosti nejatraktivn jších míst pro zábavu v letovisku, a je proto ideální volbou pro vaši dovolenou. V okolí je mnoho restaurací, taveren, kaváren a obchod Hned vedle hotelu je supermarket. Vybavení pokoj : Všechny pokoje jsou velké, pohodlné, vybavené klimatizací (zdarma), kabelovou TV, telefonem, minibarem. Každý pokoj má vlastní balkon a koupelnu se sprch. koutem a fénem. Wi-Fi je k dispozici ve všech pokojích. Vybavení hotelu: Recepce - otev ena 24 hodin denn, vlastní vnit ní i zahradní restaurace, malý dv r, d tské h išt, trezor na recepci. Ranní nebo odpolední kávu i jakýkoliv jiný nápoj si m žete vychutnat v lobby baru. Restaurace hotelu Oleander Hause nabízí široký výb r jídel bulharské a evropské kuchyn, v etn zdravých jídel a tradi ních bulharských salát (jídelní lístek je p eložen do 7 jazyk ). Každý den erstv p ipravené polévky a jídla. Více než 20 druh pizz, i špagety a lasagne. Velkým lákadlem je jehn í a vep ové maso grilované p ímo p ed vašima o ima. Steaky, filety a špízy na grilu pohladí vaše chu ové smysly a ke každému jídlu si m žete dát vhodné výborné víno známých bulharských vina ství. Pro fyzickou kondici nebo jen tak pro zábavu, si m žete zahrát tenis na jednom z kurt, které pat í hotelu. V krásném prost edí hotelové zahrady je umíst ný minigolf postavený v souladu se všemi požadavky sv tové minigolfové federace, má 18 normovaných drah s r znými p ekážkami, p irozen upravené s mnoha rostlinami, kv tinami a stromy. Stravování: Snídan formou švédských stol, možnost dokoupení ve e í nebo ob d Pláž: Krásná, široká, pís itá pláž 150m. Klienti CK A-Z TOUR mají slevu 50% na minigolf a 20% slevu v restauraci hotelu a na tenisový kurt, HOTEL OLEANDER HAUSE CENA SE SNÍDANÍ 11/12 dní dní osoba nad dít 2-12 dosp lá / 12 let na let na osoba nocí p istýlce p istýlce HOTEL OLEANDER HAUSE CENA SE SNÍDANÍ 11/12 dní dní osoba nad dít 2-12 dosp lá / 12 let na let na osoba nocí p istýlce p istýlce / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , , / , , ,- Dít 2-12 let, na pokoji s jednou dosp lou osobou = stejná cena jako osoba nad 12 let na p istýlce (viz tabulka) Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Ostravy nebo Brna do Burgasu a zp t v etn všech poplatk (letištní a bezp. taxy, palivový p íplatek), transfery z letišt a zp t v míst pobytu, ubytování s uvedenou stravou, služby delegáta, pojišt ní CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojišt ní lé eb. výloh a pojišt ní storna zrušení zájezdu z vážných d vod viz katalog str. 38. Slevy: 10% z ceny p i rezervaci do Další sleva: pro stálé klienty (min. 3x v posl. 3 letech) 300 K /os. Slevy za v asný nákup mohou být operativn prodlouženy až do Informujte se v CK A-Z TOUR. 12

13 BULHARSKO Slune né pob eží hotel Delfín*** Hotel Delfin: Zrekonstruovaný, komfortní a oblíbený hotel Delfín*** je vzájemn propojen s hotelem Sirena a mají i spole né služby. Nachází na Slune ném pob eží jen 100 metr od p kné píse né pláže, 35 km od letišt v Burgasu. Centrum letoviska je odtud vzdáleno 2,5 kilometru a je dob e dostupné místní dopravou. Díky své poloze nabízí okouzlující výhled na erné mo e a píse né duny, které se táhnou n kolik metr od hotelu. V blízkosti se nachází ada nákupních i zábavních možností a autobusová zastávka. Vybavení hotelu: Hotelová budova nabízí vstupní halu s recepcí, lobby bar,wi-fi p ipojení (za poplatek), sm nárnu, restauraci, sejf (za poplatek), obchod. V zahrad se nachází velký venkovní bazén ve tvaru delfína s odd lenou d tskou ástí, barem a restaurací s grilem, která nabízí i jídla bulharské a mezinárodní kuchyn, lehátka a slune níky u bazénu zdarma, d tské h išt, kule ník, fitness, saunu a masáže (za poplatek). Služby zdarma: Venkovní bazén s opalovací terasou, slune níky a lehátka u bazénu d tský bazén, d tské h išt, p j ovna kol. Služby za poplatek: Wi-Fi p ipojení, prádelna, masáže, posilovna, kule ník, tenis, fitness, sauna. Pokoje: Dvoul žkové prostorné nov za ízené pokoje s možností 1 p istýlky jsou vybaveny koupelnou (WC, sprcha), klimatizací, TV/SAT, telefonem, chladni kou a balkonem. Všechny mají alespo áste ný výhled na mo e. Úklid každý druhý den v etn vým ny ru ník a vynesení koše. Stravování: Hotel nabízí polopenzi snídan a ve- e e podávané na bufetových stolech. Hosté mohou využít možnosti posezení v zahradní restauraci s nabídkou grilovaných specialit, ob erstvení nabízí také bar u bazénu, nebo mají možnost využití množství restaurací s typickou bulharskou kuchyní v letovisku Slune né pob eží. Pláž: Krásná píse ná pláž Cacao Beach s jemným pískem je vzdálena cca 100 metr od hotelu (lehátka a slune níky na pláži za poplatek). Pláž u hotelu je široká cca 300 metr Plážové restaurace a vodní sporty jsou k dispozici rovn ž za poplatek. Zábava: Okolí komplexu nabízí spoustu zábavy a p íležitostí k nakupování. Hosté zde mohou navšt vovat restaurace a bary, nakupovat v místních obch dcích nebo na ovocném trhu, nebo si p j it automobil k výlet m do okolí. HOTEL DELFÍN KONE NÁ CENA S POLOPENZÍ 11/12 dní dní / nocí dosp lá osoba os. od 12 let na 3. l žku 1 dít 2-12 let na p istýlce dít 2-12 s jedním dosp lým KONE NÁ CENA S PLNOU PENZÍ 11/12 dní dosp lá osoba os. od 12 let na 3. l žku dít 2-12 let na p istýlce dít 2-12 s jedním dosp lým / , , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , , / , , , , , , , ,- Cena zahrnuje: leteckou dopravu z Ostravy nebo Brna do Burgasu a zp t v etn všech poplatk (letištní a bezp. taxy, palivový p íplatek), transfery z letišt a zp t v míst pobytu, ubytování s uvedenou stravou, služby delegáta, pojišt ní CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: komplexní cest. pojišt ní lé eb. výloh a pojišt ní storna zrušení zájezdu z vážných d vod viz katalog str. 38. Slevy: 10% z ceny p i rezervaci do Další sleva: pro stálé klienty (min. 3x v posl. 3 letech) 300 K /os. Slevy za v asný nákup mohou být operativn prodlouženy až do Informujte se v CK A-Z TOUR. 13

14 ÍM LETECKY Z KATOVIC 5 denní letecký zájezd na nejd ležit jší místa v ím, v etn Vatikánu Program zájezdu: 1.den: Ráno odlet z Katowic, v p ílet do íma, p esun na ubytování, odpoledne: Kapitol, Caesarovo, Traianovo, Augustovo forum, ímské forum, Palatin, Coloseum, 2.den: Špan lské schody, Fontána di Trevi, sloup Marca Aurelia, bývalý Hadrian v chrám, kostel Ignáce z Loyoly, kostel S. Maria sopra Minerva (Michelangel v Ježíš, Sv. Kate ina ze Sieny), Berniniho obelisk, Pantheon, Piazza Navona (Fontána ty ek, kostel Anežky ímské), most Umberta I., And lský hrad, Svatopeterské nám stí, Vatikánská muzea, Chrám Sv. Petra. 3.den: Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika sv. Prassedy, kostel Sv. Petra v et zech, Michelangel v Mojžíš), San Giovanni in Laterano, Svaté schody, Kostel Sv. Pavla za zdí, Centrum um ní Montemartini, Piazza del Popolo, vyhlídka z návrší Pincio, ubytování. 4.den: Porta Portese, nákupy na tržišti, ruina Ponte Rotto, Tiberský ostrov, poté na bývalý Dobyt í trh (Ústa pravdy, Chrám Herkula Vít zného, Chrám Fortuny Virilis), dále kolem Marcellova divadla na Kapitol. Individuáln prohlídka Kapitolských muzeí. 5.den: Dopoledne odlet do Katovic. V cen zájezdu je: ubytování 4x hotel v ím, 4x kontin. snídan, 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením, TV, letenky Katovice ím Katovice se všemi poplatky, transfer z letišt k hotelu a zp t. pr vodce CK po celou dobu zájezdu, pojišt ní CK proti úpadku, 1x malé (kabinové) zavazadlo. Každá dvojice nebo trojice, která cestuje spolu, má navíc v cen 1ks velké (odbavené) zavazadlo do 32 kg. V cen zájezdu není: doprava autobusem z nástupních míst na letišt do Katovic a zp t 700 K, cestovné pojišt ní lé eb. výloh (viz strana 38), doprava v ím cca 36 eur, vstupy cca eur, poplatky za úschovu zavazadel (2x 5 ), m stská da s ubytování cca 3 /noc. Možnost dokoupení dalšího velkého odbaveného zavazadla do 32 kg za 1700 K dní/ nocíí Ubytování hotel Strava Cena na osobu ve 2 a 3 l ž. pokoji 1 l žk. pokoj do 2,99 let/bus Dít 1 dosp.os. Dít e 2 dosp.os /4 hotel v ím BB L /4 hotel v ím BB L Slevy za v asný nákup: 400 K /os. za rezervaci nejpozd ji 3 m síce p ed em odletu, (slevy platí pouze pro dosp lé osoby). PA ÍŽ LETECKY Z OSTRAVY 4 denní letecký zájezd na nejd ležit jší místa Pa íže a okolí Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd autobusem z nást. míst na letišt do Katovic, p ílet do Pa íže, dopoledne, transfer k hotelu. Odpolední program: Elysejský palác, ulice Saint-Honoré, kostel Madeleine, Stará Opera, nám stí Place Vendóme a poté do Latinské tvrti, Pantheon, Sorbona, zahrady Luxemburg. Invalidovna s ostatky Napoleona Bonaparteho, ve erní plavba po ece Seine. 2.den: Versailles, Tour Eiffel, t ída Champs-Elyssé a Vít zný oblouk, moderní tvr La Defence nebo kabaret Moulin Rouge.Ve er návrší Montmartre se známým kostelem Sacre Coeur Možnost návšt vy muzeí: Museum D Orsay (bývalé nádraží), Orangerie, expozice Rodina, Picassova muzea nebo muzea Branly. 3.den: Nová radnice, katedrála Notre-Dame, Justi ní ní palác, p ípadn moderní kulturní centrum G. POMPIDUA. Královský palác a nejv tší galerii na sv t Louvre, odpoledne volno, nákupy. 4.den: asné ráno na letišt a odletd do Katovic, návrat na Ostravsko. V cen zájezdu je: ubytování, 3x hotel v Pa íži, 3x kont. snídan, 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením, TV, letenky Ostrava Londýn - Ostrava, transfer z letišt k hotelu a zp t, 1x velké (15 kg) a 1x malé (kabinové) zavazadlo (5kg), pr vodce CK po celou dobu zájezdu, poj. CK proti úpadku. V cen zájezdu není: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (str. 38), doprava v Pa íži cca 20, vstupy cca poplatky za úschovu zavazadel (2x 5 ). dní/ nocíí Ubytování hotel Strava Cena na osobu ve 2 a 3 l ž. pokoji 1 l žk. pokoj do 2,99 let/bus Dít 1 dosp.os. Dít e 2 dosp.os /3 hotel v Pa íži BB L /3 hotel v Pa íži BB L Slevy za v asný nákup: 400 K /os. za rezervaci nejpozd ji 3 m síce p ed em odletu, (slevy platí pouze pro dosp lé osoby). LONDÝN LETECKY Z OSTRAVY A KATOVIC 4 denní zájezd tam z Katovic, zp t do Ostravy Program zájezdu: 1.den: Ráno odlet z Katowic, p ílet do Londýna v 11:30, zavazadla do hotelu, odpoledne: Kensingtonský Palác a zahrady, Victoria & Albert Museum, obch. d m Harrod s. 2.den: Katedrála sv. Pavla (St. Paul s Cathedral), visutý most Millennium Bridge, nový mrakodrap The Shard (St ep) nejvyšší budova Evropy, divadlo Globe (W. Shakespeare), Tower, pevnost Tower of London, zábavní centrum St. Katharine Docks, zvedací most Tower bridge, k ižník HMS Belfast, Canary Wharf. P esun do Greenwich, královský park Greenwich Park + observato s nultým poledníkem. 3.den: Královský St. James Park s výhledem na Buckinghamský palác - sídlo král. Alžb ty II. Westminsterské opatství, The Houses of Parliament Westm. palác s v ží a zvonem Big Ben, ulicí Whitehall k Trafalgarskému nám. se známou ulicí Downing street - sídlo premiéra, nám. Trafalgar Square, Nár. galerie (National Gallery), nám. Piccadily Circus, nám. Leicester Square s chodníkem slávy otisky rukou herc ínská tvrt, British Museum, London Eye (Londýnské oko 135m). 4.den: Oxford street ráj nákup, muzea voskových figurín Madame Tussauds, pop muzea Sherlocka Holmese. návrat do hotelu, p esun na letišt, p ílet do Ostravy v 20:10 hod. V cen zájezdu je: ubytování, 3x hotel v Londýn, 3x kont. snídan, 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením, TV, letenky Katovice Londýn - Ostrava, transfer z letišt k hotelu a zp t, 1x malé (kabinové) zavazadlo, pr vodce CK po celou dobu zájezdu, poj. CK proti úpadku. Každá dvojice nebo trojice, která cestuje spolu, má navíc v cen 1ks velké (odbavené) zavazadlo do 15 kg. V cen zájezdu není: doprava autokarem z nástupních míst na letišt do Katovic a z letišt v OV zp t (p íplatek 600 K ) povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh (str. 38), metro v Londýn cca 18 GBP, vstupy cca GBP (muzea mají vstup zdarma), poplatky za úschovu zavazadel (2x 5 ). Možnost dokoupení dalšího velkého odbaveného zavazadla do 32 kg za 1500 K dní/ nocíí Ubytování hotel Strava Cena na osobu ve 2 a 3 l ž. pokoji 1 l žk. pokoj do 2,99 let/bus Dít 1 dosp.os. Dít e 2 dosp.os /3 hotel v Londýn BB L /3 hotel v Londýn BB L Slevy za v asný nákup: 400 K /os. za rezervaci nejpozd ji 3 m síce p ed em odletu, (slevy platí pouze pro dosp lé osoby). 14 trasa svozu trasa svozu trasa svozu

15 LETECKÉ ZÁJEZDY PRO SENIORY nad 55 let + 1 osoba do 55 let ŠPAN LSKO, ANDALUSIE Costa Del Sol Andalusie pat í mezi nejžádan jší turistické oblasti na sv t nejen pro opravdové skvosty islámské architektury v Seville i Córdob, pro svou osobitou kulturu, gastronomii a folklór, ale též pro své p írodní krásy. Nádherné a isté pláže pob eží Costa del Sol, kde pr m rné teploty dosahují celoro n kolem 20 C, jsou vhodné jak pro odpo inek, tak pro nenáro né procházky podél mo e. Mezi skvosty ke zhlédnutí náleží: Sevilla - kulturní centrum a hlavní m sto Andalusie. B hem výletu se podíváme do nejkrásn jších kout Sevilly nám stí Plaza de Espa a, nebo p vodní maurská pevnost Alcázar, která je nyní královským palácem, Gibraltar unikátní britská kolonie. TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA , , , , , , , , , ,- V cen je zahrnuto: Letecká doprava Praha-Malaga-Praha s ob erstvením na palub, ubytování: 7 nocí ve 2 l žkovém pokoji 4* hotelu Las Palmeras v centru letoviska Fuengirola, 25 km od letišt v Malaze a 200m od pláže, polopenze snídan a ve e e formou bufetu (v etn vody a vína), delegát CK, transfer v míst pobytu: letišt hotel letišt Dále je v cen : P ípitek na uvítanou, polodenní výlet s delegátem do centra letoviska. Vybavení hotelu: Venkovní bazén s terasou na slun ní, lehátky, slune níky a výhledem na p ístav, restaurace. Za poplatek: tenisový kurt, posilovna, kule ník, ping-pong, wifi p ipojení. Vybavení pokoj : Klimatizace, minibar (malá ledni ka), koupelna/wc, vysouše vlas, telefon, TV-SAT a balkon s výhledem na mo e. V cen není zahrnuto: Cestovní pojišt ní a vše co není zahrnuto v cen Nabídka odvozu na letišt do Prahy a zp t: F-Místek, Ostrava - 800,- K ; N. Ji ín, Olomouc - 750,- K ; Brno 600,- K ITÁLIE, SICÍLIE Úchvatný st edomo ský ostrov s typicky st edomo ským podnebím - léto je horké, zima krátká a mírná. Nachází se 3 km od italské pevniny a je místem neobvyklé p írodní krásy a kulturního bohatství. Mezi skvosty ke zhlédnutí náleží: Palermo - hlavní m sto (Normanský palác, Theatro Maximo nebo kostel San Cataldo), Taormina - tzv. sicilské Monte Carlo, Etna - nejvyšší inná sv toznámá sopka, Syrakusy - se sv tov proslulým eckým divadlem, které je vytesáno do skály, a je jedním z nejv tších svého druhu na sv t, Liparské ostrovy tvo í je sedm v tších ostrov, ada skalisek a malých ostr vk TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA , , , , , , , , , , , , , ,- V cen je zahrnuto: Letecká doprava Praha-Trapani-Praha s ob erstvením na palub, ubytování 7 nocí ve 3*/4* hotelu Cittá del Mare* (19km od letišt ) s polopenzí formou bufetu v etn vody a vína, transfer v míst pobytu letišt hotel-letišt, služby delegáta, p ípitek na uvítanou, lehátka a slune ník na hotelové pláži, ve er sicilské kuchyn, promítání dokumentárního filmu o Sicílii. Vybavení hotelu: Dlouhý vytáp ný bazén (50m), zóna wellness, soukromá píse ná pláž ur ená pouze klient m hotelu. Vybavení pokoj : Balkon, výhled na mo e, kompl. soc. vybavení, telefon, trezor, miniledni ka, TV, klimatizace, fén. V cen není: Cestovní pojišt ní a vše co není zahrnuto v cen, dále pobyt. taxa 1 EUR/os./den od 10 let v ku (na míst ). Nabídka odvozu na letišt do Prahy a zp t: F-Místek, Ostrava - 800,- K ; N. Ji ín, Olomouc - 750,- K ; Brno 600,- K MAR MENOR ŠPAN LSKÉ MRTVÉ MO E Mar Menor je velká zátoka, která se nachází ve špan lské provincii Murcia, odd lená od mo e jen velmi úzkým pr livem a uzav ená 18 km úzkým pásem pevniny. Pláže jsou pís ité. Díky vysoké koncentraci soli a celoro nímu slune nému po así je zde voda p ibližn o 5 C teplejší než ve St edozemním mo i a dá se v ní koupat až do listopadu. Slaná voda, bahno a místní vzduch bez pyl s vysokým obsahem kyslíku a bromu je ideální pro alergiky a astmatiky. Lé ivé bahno odstra uje z k že všechny jedovaté látky a je vynikající na lé bu lupénky, akné a r zných ekzém Lé í se zde také nemoci pohyb. ústrojí, revmatismus, artróza, zlomeniny, poúrazové stavy atd. TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA TERMÍN CENA , , , , , , , , , , , , , , , , ,- MOD E OZNA ENÉ TERMÍNY JSOU POBYTY NA 10 NOCÍ V cen je: Letecká doprava Praha - San Javier - Praha (30 km od hotelu) v etn všech poplatk a ob erstvení, ubytování: 7 nocí ve 2 l žkovém pokoji ve 4* (hotel Izán Cavanna****- p ímo u laguny, vstup do vnit ního hotel. bazénu (mimo ), polopenze v etn vody a vína, transfer v míst pobytu: letišt hotel letišt, delegát CK, 1x procházka s delegátem. Vybavení hotelu: Venkovní a vnit ní bazén, (povinné koupací epice a pantofle). Vybavení pokoj : Balkón, Wi-Fi zdarma, klimatizace, koupelna s WC a fénem, TV-SAT, telefonem. V cen zájezdu není: Cestovní pojišt ní a vše co není zahrnuto v cen Nabídka odvozu na letišt do Prahy a zp t: F.-Místek, Ostrava - 800,- K ; N. Ji ín, Olomouc - 750,- K ; Brno 600,- K Zájezdy, které jsou uvedené na této stránce, organizujeme ve spolupráci s jinou cestovní kancelá í. 15

16 DOLOMITY, JEZERO LAGO DI GARDA poznávací dovolená pro každého Pohodový poznávací zájezd s programem pro každého. Nejv tší a nejkrásn jší italské jezero Lago di Garda s teplým st edomo ským klimatem je obklopené horskými masívy Dolomit Brenta. Najdeme zde citroníky, oleandry, magnólie, olivy aj. Jezero lemují kouzelná st edov ká m ste ka s hrady a pevnostmi. V jeze e možnost koupání, potáp ní a dalších vodních sport Hotel Rubino*** leží v centru obce Nago u Torbole s nádherným výhledem na jezero Lago di Garda. Do centra Torbole a k jezeru je asi 1,5 km. Pokoje: 2,3 a 4 l žkové - všechny s kompl. soc. za ízením a TV. Na pokojích nejsou lednice. Vybavení hotelu: Recepce, bar/kavárna, jídelna a Wi-Fi. Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z R, ve er p íjezd na ubytování. 2.den: Plavba vyhlídkovou lodí z Torbole do malebného m ste ka Malcesine, odtud lanovkou na Monte Baldo (14 Eur), a dále možno p šky na vrchol Monte Altissimo (nádherné výhledy), zp t op t lanovkou. 3.den: Výlet do oblasti Dolomiti di Brenta- jezero Lago di Molveno, m ste ko Molveno, procházka kolem jezera (p íp. lodi ky, koupání - nádherná oblázková pláž). Lanovkou z vesnice Andalo na vrchol La Paganella (2128 m., výhledy). P šky (3 hod) nebo lanovkou zp t do Andala 4.den: Výlet do Pesarinských Dolomit, hora Monte Pasubio, 52 tunel z 1. sv. války. 5.den: Volný den pro idi e, výlet do m ste ka Limone, koupání v jeze e. 6.den: Výlet do m sta a na hrad Arco, vodopády Cascata Varone, prohlídka m sta Riva del Garda, nákupy, možnost koupání v jeze e, lodi ky a pod. K ve eru odjezd dom P íjezd 7.den ráno. V cen zájezdu je: 5x ubytování v hotelu, doprava lux. zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze - snídan (šv. stoly), ve e e (3 chody), pr vodce CK, pojišt ní CK. V cen zájezdu není: Povinné cestovní pojišt ní lé eb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných d vod (viz tabulka na stran 38), místní popl. 2 /os/den, ob dy, vstupné, jízdenky (lanovky) - cca 55. P íplatek za pokoj sm rem k parku (klidn jší strana) 300 K /pokoj/ pobyt. DOLOMITY, LAGO DI GARDA CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava dní/ hotel strav 2 a 3 l ž. 4 l žk. 1 l žk. do 2,99 /nocí a pokoj pokoj pokoj let/bus 1 dosp.. 2 dosp bus 7/5 Rubino*** HB / C bus 7/5 Rubino*** HB / C VLASTNÍ DOPRAVA noc Rubino*** HB Skupiny nad 10 osob mají r zné výhody - p ijedeme za vámi, ur íte si nást. místo, slevy a pod. (informujte se v CK). Klienti vlastní dopravou: jen mimo y našich autobus. zájezd V cen nemají výlety a delegáta CK. Mimo sezonu sleva 100 K Slevy: 400 K /os. za rezerv. do Další sleva: Stálý klient (min.3x v posl. 3 letech) 150 K /os. Slevy neplatí pro vlastní dopravu a d ti. DOLOMITY, ITÁLIE, ÚDOLÍ VAL DI FIEMME s turistikou pro každého Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z R, k ve eru p íjezd na ubytování. 2.den: R žová zahrada krále Laurina, srdce Dolomit - z Pery mikrobusem údolím Vaiolet k horské chat Gardeccia, pod vrcholy masivu Rosengarten, odkud p šky (1 hod.) k chatám Preuss a Vaiolet (2246) a p es sedlo delle Zigolade 2550 m na chatu Roda di Vael ( 2 hod.). Leh í varianta: nau ná stezka od Ciampedie a zp t 3.den: Skupina Sella busem p es Val Gardenu k pr smyk m Passo di Sella a Sasso Pordoi (2.239 m), lanovkou na Pordoi Spitze s nejkrásn jší vyhlídkou v Dolomitech které se íká Terasa Dolomit, odtud asi 3 hod. p šky na Piz Boe (3152 m). Leh í varianta: Procházka k Rifugio Force (cca 2 hod.) s výhledy na Marmoladu (nejvyšší vrchol Dolomit). 4.den: Túra + program v okolí hotelu. 5.den: Busem do Predazzo, lanovkou k chat Passo Feude, výstup k chat Torre di Pisa (výhledy), dále k chat Baita Latemar a k sout sce Forcella Campanili a zp t k horní stanici lanovky krásná túra v srdci Dolomit. Leh í varianta lanovkou do pr smyku Passo Feudo na Monte Agnello, poté sestup do Pampeago, 6.den: Nuvolau Averau a Piccolo Lagazuoi. Výjezd busem na Passo Falzarego do výšky 2105 m., které se nachází pod masívem Le Tofane. Odtud okolo jezera Lago Val de Limides na vrcholek Nuvolao (2574 m.), nádherné výhledy na masiv Marmolady i na Cortinu d Ampezzo a p írodní útvary Cinque Torri. Odpoledne po stopách 1. sv tové války, pr smyk Falzarego (2105 m.). Lanovkou na vrchol hory Lagazuoi (2756 m.). K ve- eru odjezd dom 7.den (sobota): Ráno p íjezd do R. V cen zájezdu je: 5x ubytování na úrovni 3* v hotelu u obce Tesero v údolí Val di Fiemme 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením, TV SAT), doprava lux. záj. autobusem, polopenze snídan (šv. stoly), ve e e (3 chody), pr vodce CK, pojišt ní CK. V cen není: povinné cestovní pojišt ní lé eb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných d vod (viz tabulka v katalogu na stran 38), místní poplatek 2 /osoba/den, ob dy, vstupné, jízdenky (lanovky) celkem asi 60. DOLOMITY, ITÁLIE, VAL DI FIEMME CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava /nocí pokoj pokoj pokoj 1 dní/ strava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. ubytování dosp. 2 dosp bus 7/5 hotel ve Val di Fiemme HB C Skupiny nad 10 osob mají r zné výhody - p ijedeme za vámi, ur íte si nást. místo, slevy a pod. (informujte se v CK) Slevy: 400 K /os. za rezerv. do Další sleva: stálý klient (min.3x v posl. 3 letech) 150 K /os. (slevy platí pouze pro dosp lé osoby). 16 Tra sa

17 ITALSKÉ ALPY, ORTLER NÁRODNÍ PARK STELVIO pro turisty Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z R, k ve eru p íjezd na ubytování. 2.den: Turistika v údolí Soldy, výjezd lanovkou a poté pohodovou cestou k chat Serristori (2721 m) a dále dle možnoti do sedla Zay (3224 m), nebo alespo k ledovci pod sedlem. Možná prohlídka m sta Solda a Muzea R. Messnera. 3.den: Neopakovatelná túra pod severními svahy Ortleru. Lanovkou Solda do výšky 2172 m, odtud výstup k chat Coston (2661 m) v nádherné krajin, pokra ujeme lehkou túrou k chat K2. Zp t do Soldy sjedeme op t lanovkou. 4.den: Horská túra na nejvýše položenou chatu v oblasti Ortleru. Výjezd lanovkou ze Soldy, výstup k chat Tabaretta (2556 m) pod majestátním Ortlerem s výhledy na Soldu. Dále pokra ujeme horskou stezkou na chatu Payer (3020 m) nádherné výhledy na vrchol Ortleru (3905 m). Zp t stejnou cestou. Lehká varianta výstup pouze k chat Tabaretta, sestup do Soldy. 5.den: Turistika na hranici se Švýcarskem. Z Trafoi lanovkou k chat Forcola (2153 m), pak do sedla Vallazza (2742 m), dále po h ebeni hrani ícím se Švýcarskem na vrchol Piz Mischunz (2935 m). Okružní cestou zp t k lanovce. Lehká varianta procházka v okolí chaty Forcola, poté prohlídka m ste ka Trafoi a odpo inkové zóny u Trafoi. 6.den: Výjezd místním malým autobusem do sedla Stelvio (2758 m), opravdový zážitek 50 serpentin, astý cíl cyklist a motorká Procházka v sedle. Cesta k jezeru Lago d Oro, výstup na Punta Rosa (3026 m) a zp t. Možnost sjet dol lanovkou. K ve eru odjezd dom 7.den (sobota): Ráno p íjezd do R. V cen zájezdu je: 5x ubytování v 2-3* hotelu 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením, TV SAT, doprava lux. zájezd. autobusem, polopenze snídan (šv. stoly), ve e e (2 chody), pr vodce CK, pojišt ní CK. V cen není: povinné cestovní pojišt ní lé ebných výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných d vod (viz tabulka v katalogu na stran 38), místní poplatek 2 /osoba/den, ob dy, vstupné, jízdenky (lanovky) celkem asi 65. Pr vodce má právo alternativn upravit pop i zrušit program v p ípad krajn nep íznivého po así. Tento zájezd je ur en pro turisty (vždy i s leh í variantou), neturist m navrhneme jiný program. doprava ITALSKÉ ALPY CENA NA OSOBU CENA DÍT dní/ strava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. ubytování /nocí pokoj pokoj pokoj 1 dosp. 2 dosp bus 7/5 2 3* hotel ve Stelviu HB C Skupiny nad 10 osob mají r zné výhody - p ijedeme za vámi, ur íte si nást. místo, slevy a pod. (informujte se v CK) Slevy: 350 K /os. za rezerv. do Další sleva: Stálý klient (min.3x v posl. 3 letech) 200 K /os. (slevy platí pouze pro dosp lou osobu). BAVORSKO, N MECKO ZÁMKY, HISTORIE, P ÍRODA bez no ních p ejezd Vydejte se s námi na malé putování do Bavorska. Tuto nádhernou zemi proslavila nejen krásná p íroda a nejvyšší vrchol N mecka Zugspitze, ale hlavn "šílený" král Ludvík II. Bavorský, který nechal v Bavorsku postavit n kolik nádherných a unikátních zámk Ubytování: Hotel ***, 1, 2 a 3 l žk. pokoje s kompletním sociálním za ízením telefonem a kabelovou TV. Program zájezdu: 1.den: Odjezd z nástupních míst do N mecka, cestou zastávka v centru Salzburgu, krátká prohlídka historického centra, p íjezd na ubytování. 2.den: Pohádkový zámek Neuschwanstein postavený králem Ludvíkem II., který je asi nejkouzeln jším zámkem na sv t (audio v eštin ), dále klášter Westkirchen, odpoledne zámek Linderhof v nádherné p írod s um lou jeskyní, jezírkem, um lými vodopády a 32 m vysokým vodotryskem. Cestou zastávka na vyhlídce. Echelsbachský most p es eku Ammer, ubytování, ve e e. 3.den: Výjezd lanovkou na nejvyšší n meckou horu Zugspitze (nádherné výhledy na celé Bavorsko a Alpy) Garmisch-Partenkirchen, prohlídka m sta, ubytování, ve e e. 4.den: Dopoledne sout ska Leutascher Geisterklamm, odpoledne prohl. Oberau, volno, nákupy. 5.den: Po snídani odjezd k nejv tšímu bavorskému jezeru Chiemsee, plavba lodí na ostrov Herreninsel se zahradami a dalším zámkem Ludvíka Bavorského, kterému se íká n mecké Versailles, po poledni odjezd dom Ve er p íjezd do R. V cen zájezdu je: ubytování: 4 noci ve 2 a 3 l žk. pokojích s kompl. sociálním za ízením, doprava lux. zájezd. autobusem s klimatizací, v etn všech výlet Polopenze 4x snídan švédské stoly, 3x ve e e (mimo 1.den), pr vodce CK, poj. CK proti úpadku. V cen není: povinné cestovní pojišt ní lé eb. výloh a storna zrušení zájezdu z vážných d vod (viz tabulka v katalogu na stran 38), místní poplatek 1 /os./den, ob dy, vstupné, jízdenky - celkem asi 80 EUR. BAVORSKO, N MECKO CENA NA OSOBU CENA DÍT TRASA doprava nocíí Ubytování va pokoj 1 dosp.. 2 dní/ Stra- 2 l ž. pokoj 3 l žk. 1 l žk. pokoj dosp bus 5/4 ***hotel HB C Slevy: 300 K /os. za rezerv. do Další sleva: Stálý klient (min.3x v posl. 3 letech) 150 K /os. (slevy platí pouze pro dosp lou osobu). Klient m vlastní dopravou zajiš ujeme ubytování jen mimo y našich autobusových zájezd na vyžádání. 17

18 VYSOKÉ TAURY, KAPRUN, ZELL AM SEE s turistikou pro každého Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z R, ve er p íjezd do Rakouska, ubytování, ve e e. 2.den: Výlet autobusem do Kaprunu. Návšt va sout sky Sigmund-Thunn-Klamm nádherného p írodního úkazu. Jezero Klammsee, kolem kterého dojdete až k lanovce na ledovce Kitzsteinhorn. Výjezd lanovkami na ledovec Kitzsteinhorn (3.203 m), odkud je možnost pokra ovat po náro né turistické stezce na vrchol Kitzsteihorn s nádhernými výhledy na Dachstein, Grossglockner, návrat ke stanici lanové dráhy Alpicenter, panoramatická vycházka v okolí a pak lanovkou dol 3.den: Autokarový výlet ke Krimmelským vodopád m. Asi hodinový výstup okolo nejv tších evropských vodopád plný úchvatných výhled na h ebeny Vysokých Taur. 4.den: Organizovaná vycházka v míst ubytování s pr vodcem do sout sky Kitzlochklamm a na poutní místo Maria Elend. 5.den: Celodenní autokarový výlet k vysokohorským p ehradám Wasserfallboden a Mooserboden. Výstup na vyhlídku Höhenburg. Fakultativn nenáro ná nau ná stezka o alpské flo e k salaši Fürthermoaralm (cca 45 minut ch ze). 6.den: 45 minutová okružní plavba lodí po nádherném Zellském jeze e s prohlídkou m sta Zell Am Zee. Výjezd lanovkou na vrchol Schmittenhöhe (1.965m), r zn náro né túry. 7.den: Po snídaní odjezd dom, k ve eru p íjezd na Ostravsko. Pro zájemce možnost zajistit v míst pobytu rafting na ece Salzach (cca 50 euro/osoba). Pr vodce si vyhrazuje právo alternativn upravit program v p ípad krajn nep íznivého po así, nap návšt va Werfenu a nejv tší ledové jeskyn na sv t Eiswelt. V cen zájezdu je: Doprava lux. zájezd. autobusem s klimatizací, WC, v etn všech výlet, 6x ubytování penzion v Taxenbachu na úrovni 2*, pokoje s kompl. soc. vybavením a TV, 6x polopenze, pr vodce CK, pojišt ní CK na úpadek. V cen není: vše co není uvedeno v cen zájezdu, dále: povinné cest. pojišt ní lé eb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných d vod (viz tabulka v katalogu na stran 38), místní popl. 1 /os./den, vstupy a lístky (lanovky, plavba) celkem cca 45 eur. VYSOKÉ TAURY, KAPRUN, ZELL AM ZEE CENA NA OSOBU CENA DÍT TRASA doprava dní/ Stra- 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. BUSU nocíí Ubytování va pokoj pokoj pokoj 1 dosp.. 2 dosp bus 7/6 2* penzion HB C Slevy: 350 K /os. za rezerv. do Další sleva: Stálý klient (min. 3x v posl. 3 letech) 150 K /os. (slevy platí pouze pro dosp lé osoby). TO NEJLEPŠÍ Z PROVENCE, FRANCIE 7-denní pohodový poznávací zájezd Program zájezdu: 1.den: Odjezd asn ráno sm r Ostrava, Brno, Praha, Rozvadov, Heidelberg, Belfort, ubytování. 2.den: Snídan, p es Besancon, Lyon do Orange. Prohlídka centra m sta, obchodu s vínem, olivami, medem, lanýži a s adou historických památek - divadlo, vít zný oblouk, ubytování. 3. den: Snídan, odjezd do Avignonu - prohlídka m sta papež se známým mostem, snídan, odjezd k Pont du Gard - unikátní 49 m vysoký ímský akvadukt v p ekrásné krajin Nimes - m sto nazývané jako francouzský ím - Aréna, Arles - ada ímských památek, centrum provensálské kultury, místo, kde pobýval Vincent van Gogh, ubytování. 4.den: Snídan - odjezd do oblasti Camarque - p írodní rezervace v delt Rhony s možností pozorování polodivokých bílých koní, r žových plame ák, návšt va pitoreskních m ste ek - Aigues Mortes se st edov kým opevn ním, Saintes-Maries-de-la-Mer - místa, kde se konávají cikánské pout, návrat na ubytování.5.den: Snídan, odjezd do Moustiers - St. Marie (romantické m ste ko), ka on Verdon (velkolepý p írodní výtvor tohoto druhu v Evrop, projíž ka kolem ka onu s hloubkou až 700 metr s mnoha vyhlídkovými místy), Saint-Tropez (známé p ímo ské letovisko s proslulou etnickou stanicí, promenádou a jachetním p ístavem), odjezd na ubytování. 6.den: Snídan, odjezd do Nice (nejkrásn jší m sto na Azurovém pob eží s nádhernou pláží a Anglickou promenádou, možnost koupání), Monaco - Monte Carlo (parfumerie v Éze knížecí palác, katedrála s hrobkou rodu Grimaldi, procházka po okruhu Formule 1, návšt va proslulého kasina, japonská zahrada, Oceánografické muzeum, koupání na m stské pláži), ve er odjezd sm r Janov, Verona, Benátky, Villach, Víde 7.den: Dopoledne p íjezd do R. V cen zájezdu je: 5x ubytování v hotelech 2-3* 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením, 5x snídan (šv. stoly), doprava lux. zájezd. autobusem, pr vodce CK, místní poplatky, pojišt ní CK. V cen není: vše co není uvedeno v cen zájezdu, cest. pojišt ní lé ebných výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných d vod (viz tabulka v katalogu na stran 38), kapesné a p ípadné vstupy do objekt PROVENCE CENA NA OSOBU CENA DÍT dní/ strava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. ubytování /nocí pokoj pokoj pokoj 1 dosp. doprava 2 dosp bus 7/5 hotely min. 2* HB C Slevy: 350 K /os. za rezerv. do Další sleva: Stálý klient (min. 3x v posl. 3 letech) 150 K /os. (slevy platí pouze pro dosp lé osoby). 18

19 ALPY, SOLNOHRADSKO, RAKOUSKO, N MECKO zájezd pro každého Pohodový poznávací zájezd nejkrásn jší p írodou rakouských a n meckých Alp. Hotel Goldene Traube se nachází v centru m ste ka Golling an der Salzach. Pokoje s kompl. soc. za ízením a fénem, TV. Vybavení hotelu: Restaurace, výtah, WI-FI, Aquapark Aqua Salza je 5 min. od hotelu. Program zájezdu: 1.den: Cestou zastávka u jezera Traunsee, návšt va vodního záme ku Orth, odjezd na ubytování. 2.den: Salzburg, historické centrum a zahrady zámku Mirabel, pevnost Hohensalzburg, Mozart v d m, klášter sv. Petra, Františkánský kostel, klášterní pivovar. 3.den: Prohlídka jednoho z nejkrásn jších m ste ek v Solné komo e -Hallstattu (UNESCO) a prohlídka místního unikátního solného dolu. 4.den: Výlet historickou parní zuba kou od jezera Wolfgangsee na horu Schafberg, unikátní zážitek, úžasné výhledy na celou Solnou komoru, prohlídka m ste ka na b ehu jezera - St. Wolfgang, 5.den: Berchtesgadenské Alpy, N mecko, návšt va Hitlerova Orlího hnízda (Kehlsteinhaus), horské jezero Königsee, plavba lodí ke kapli sv. Bartolom je. 6.den: Volný den, možnost prohl. m ste ka Golling, nádherného vodopádu a sout sky Lammerklamm. 7.den: Návrat do R, cestou prohlídka kláštera v Melku a jízda údolím Wachau z Melku do Kremsu. V cen zájezdu je: Ubytování: 6 nocí ve 2 a 3 l žk. pokojích s kompl. soc. za ízením, doprava lux. zájezdovým autobusem s klimatizací, v etn všech výlet Polopenze (snídan - šv. stoly, ve e e jednotná 3 chody), pr vodce CK, poj. CK proti úpadku. V cen není: Povinné cestov. pojišt ní lé eb. výloh (viz tabulka na stran 38), místní popl. 1 /os./den, ob dy, vstupné, jízdenky cca 100 (ceny v roce 2014): Hohensalzburg 11, Salzburg cca 20, lanovka na Schafberg 27, solný d l Hallstatt 23,50 + audio 2, Orlí hnízdo 15, plavba na Königsse 12. Ú ast na výletech je dobrovolná. SOLNÁ KOMORA, RAKOUSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT dopr ava dní/ /nocí Ubytování hotel strava 2 l ž. pokoj 3 l žk. pokoj 1 l žk. pokoj do 2,99 let/bus 1 dosp.. 2 dosp bus 7/6 Goldene Traube HB / C bus 7/6 Goldene Traube HB / C VLASTNÍ DOPRAVA noc Goldene Traube HB Klienti vlastní dopravou - jen mimo y našich autobusových zájezd V cen pobytu nemají výlety a delegáta CK. Slevy: 350 K /os. za rezerv. do Další sleva: stálý klient (min.3x v posl. 3 letech) 200 K /os. Slevy neplatí pro vlastní dopravu a d ti. DACHSTEIN TAUERN, RAKOUSKO zájezd s turistikou za krásou rakouských Alp Program zájezdu: 1.den: Ráno odjezd z R, ve er p íjezd do Rakouska, ubytování, ve e e. 2.den: Odjezd do Kneippanlage, pak k chat Brünnerhütte, z chaty výstup na vrchol Stoderzinken (2048m). Sestup k dominant oblasti - kapli ce. Možná i leh í varianta cesty ke kapli ce. 3.den: Odjezd do st ediska Pichl, dále až na Reiteralmhutte (1716m) - placená cesta. Od chaty okružní cestou na vrcholy Gasselhöhe, Rippeteck (2001 m) a Schober (2133 m). Nádherné výhledy na ledovec Dachstein. 4.den: Odjezd do vesnice Haus výstup na Guttenberghaus (2147 m), p ípadn Sinabell (2341 m), cesta po náhorní plošin Dachsteinu, sestup k chat Silberkarhutte (1223m), dále sestup p írodní sout skou Silberkarklamm do Lodenwalker (960 m). Leh í varianta: Sout skou Silberkarklamm k chat Silberkar a zp t, prohlídka m sta Ramsau. 5.den: Autobusem pod lanovku na Höher Dachstein (3004 m), lanovkou nahoru, dle sn hových podmínek možnost vycházky pod vrchol (výstup na vrchol je možný pouze s horolezeckým vybavením). Možnost dalších individuálních výstup, nap Höher Gjaidstein (2794m). 6.den: Odjezd do Schladmingu Rohrmoos, fantastická oblast Wilde Wasser, túra kolem vodopád a kaskád k jezeru Riesachsse (1338m). Na zpáte ní cest prohlídka m sta Schladming. 7.den: Po snídaní odjezd dom, k ve eru p íjezd na Ostravsko. V cen zájezdu je: Doprava luxusním zájezd. autobusem s klimatizací, WC a ob erstvením, v etn všech výlet, 6x ubytování hotel v obci Pichl na úrovni 3*, pokoje s kompl. soc. vybavením, 6x polopenze, pr vodce CK, pojišt ní CK na úpadek. V cen není: Vše co není uvedeno v cen zájezdu, dále: povinné cestovní pojišt ní lé eb. výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných d vod (viz tabulka v katalogu na stran 38), místní popl. 1 /os./den, vstupy a lístky (lanovky) celkem cca 45 eur. Pr vodce má právo alternativn upravit pop i zrušit program v p ípad krajn nep íznivého po así. Tento zájezd je ur en pro turisty (vždy i s leh í variantou), neturist m navrhneme jiný program. DACHSTEIN - TAUERN CENA NA OSOBU CENA DÍT TRASA doprava nocíí Ubytování va pokoj pokoj pokoj 1 dosp.. 2 dosp. dní/ Stra- 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. BUSU bus 7/6 hotel v obci Pichl HB C Slevy: 350 K /os. za rezerv. do Další sleva: stálý klient (min. 3x v posl. 3 letech) 150 K /os. (slevy platí pouze pro dosp lé osoby). 19

20 BALTSKÉ MO E, MIEDZYZDROJE pohodová dovolená u mo e s výlety Mi dzyzdroje m ste ko, které se nachází na pob eží ostrova Wolin 20 km od n meckých hranic, má p ezdívku Perla Baltského mo e. Je obklopeno lesy Wolinského národního parku a díky istému vzduchu a širokým plážím je vyhledáváno pro lé ení nemocí horních cest dýchacích a ob hového systému. Je to jedno z nejkrásn jších láze ských a rekrea ních letovisek na Baltu. Mnoho obchod, stánk s r znými specialitami, sm nárny, restaurace, bary, kavárny diskotéky, koncerty, ve erní zábava. Oblíbené penziony Polonia a Viktoria, se nachází 100m od mo e, na klidném a p esto výhodném míst u hlavní láze ské kolonády. Komfortní 1, 2 a 3 l žk. pokoje s možn. p istýlky. Vybavení pokoj : koupelna (sprcha, WC, umyv. osušky, ru níky), TV a lednice. Program zájezdu: Okružní vyhlídková plavba Baltským mo em s mezip istáním v n meckých p ístavech. Výlety autobusem na nejzajímav jší místa: Wolinski NP (rezervace Bialowieskich zubr, vyhlídka na Zielonce, Tyrkysové jezero), nejvyšší maják v Polsku, pevnost Gerharda ( winouj cie), návšt va m sta winouj cie, výlet do N mecka Muzeum raketových zbraní v Peenemünde, prohlídka ruské ponorky. V cen zájezdu je: ubytování penzion Polonia, doprava luxusním zájezdovým autobusem s klimatizací bez no ních p ejezd, polopenze v blízkém hotelu Posejdon (cca 150m), snídan švédské stoly, ve e e 2 chodová, 2x výlet autobusem pr vodce CK, pojišt ní CK proti úpadku. V cen není: povinné cestovní pojišt ní lé ebných výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných zdravot. d vod (viz tabulka na stran 38), vstupné do r zných objekt, místní (láze ský) popl. 2,5 z na os.a den. Výlet do Peenemünde - p íplatek 150 K /os (min. 20 osob). BALTSKÉ MO E, POLSKO, MIEDZYZDROJE CENA NA OSOBU CENA DÍT do- dn / penzion stra 2 l ž. 3 l žk. 1 l ž. do 10 let s do10 let prava nocí va pokoj pokoj pokoj 1 dosp lým se 2 dosp. druhé dít do se 2 dosp bus 7/6 Polonia a Viktoria HB E VLASTNÍ. DOPR noc Polonia HB Skupiny nad 10 osob mají r zné výhody - p ijedeme za vámi, ur íte si nást. místo a pod. Klienti vlastní dopravou: jen mimo y našich autobus. zájezd V cen nemají výlety a delegáta CK. Mimo sezonu sleva 10%. Ozdravné pobyty pro skupiny d tí K s dopravou, pr vodcem, výlety, celodenní stravou a pojišt ním CK. Slevy: 350 K /os. za rez. do Další sleva: Stálý klient (min. 3x v posl. 3 letech) 150 K /os. Slevy neplatí pro vlastní dopravu a d ti. VARŠAVA A OKOLÍ, POLSKO 4.denní poznávací zájezd na nejzajímav jší místa Varšava je hlavní a nejv tší m sto Polska, leží ve st edním Polsku Wisly. Za 2. sv tové války byla Varšava totáln zni ena a na 90% historického centra bylo vybombardováno. Díky nezm rnému úsilí polského lidu bylo vybudováno do p vodní podoby. Program zájezdu - 1.den: Odjezd z nástupních míst do Varšavy, cestou prohlídka owiczu, procházka parkem Arkadia, Dianin chrám, Sibylina jeskyn, prohlídka honosného barokního paláce v Nieborówu, Odjezd do Modlinu, prohlídka pevnosti zbudované Napoleonem v 19. st. V podve er odjezd do Varšavy, ubytování v hotelu. 2. a 3.den: Varšava - Prohlídka nádherného historického centra, Staré M sto, opevn ní (hradby, p íkop) Barbakan, Starom stské nám stí s pomníkem a kašnou mo ské víly, která je také symbolem m sta, Muzeum Marie Curie-Sklodowské, katedrála sv. Jana K titele ze st. Zámecké nám stí a Královský palác (UNESCO) na b ehu eky Wisly, (prohlídka interiér, v l zde sídlili polští králové), socha Zikmunda III. Vasy. Zastávka v Královském parku (Zámecké azienki - královská rezidence s nejkrásn jším varšavským parkem). Královská cesta pojmenována dle bývalých královských sídel, které ji lemují, Palác kultury a v dy (Pa ac Kultury i Nauki) je nejvyšší a nejv tší budova (240m) ve Varšav a zárove v Polsku, možnost nádherného výhledu z terasy ve 30. pat e. Nov otev ené v decké centrum Kopernik (Centrum Nauki Koperník) - nový rozsáhlý komplex, jehož sou ástí je i moderní planetárium, Krakowskie Przedmie cie, nejhez í ulice ve m st, fakult. Národní muzeum, multimediální park fontán, nocleh. 4.den: Odjezd do oblastí Wilanów - druhý domov polských král Tato polská Versailles si zachovala sv j p vodní historický ráz a pat í mezi jednu z nejvýznamn jších památek polské kultury. Prohlídka Vilanovského paláce a p ilehlých zahrad, bývalá rezidence Jana III. Sobieského. Procházka udržovaným parkem s p írodním jezerem a potokem, který se skládá ze zahrad mnoha styl (barokní, neorenesan ní a anglické). Muzeum plakátu první svého druhu v Evrop Okolo poledne odjezd dom, ve er p íjezd do R. V cen zájezdu je: 3x ubytování ve 3* hotelu ve Varšav 2 a 3 l žk. pokoje s kompl. soc. za ízením, 3x polopenze (snídan šv. stoly), doprava lux. zájezd. autobusem, pr vodce CK, místní poplatky, pojišt ní CK. V cen není: vše co není uvedeno v cen zájezdu, cest. pojišt ní lé ebných výloh a storna - zrušení zájezdu z vážných d vod (viz tabulka v katalogu na stran 38), kapesné a p ípadné vstupy do objekt VARŠAVA, POLSKO CENA NA OSOBU CENA DÍT doprava /nocí pokoj pokoj pokoj 1 dní/ strava 2 l ž. 3 l žk. 1 l žk. ubytování dosp. 2 dosp bus 4/3 *** hotel HB L Slevy: 200 K /os. za rezerv. do Další sleva: Stálý klient (min.3x v posl. 3 letech) 100 K /os. (slevy platí pouze pro dosp lou osobu). Klient m vlastní dopravou a skupinám zajiš ujeme ubytování ve Varšav na vyžádání. 20

KANCELÁŘ 16. sezona. Letecky. Autokarem. Lázně a termály

KANCELÁŘ 16. sezona. Letecky. Autokarem. Lázně a termály 2 016 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 16. sezona Letecky BULHARSKO ŠPANĚLSKO Autokarem POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA ITALSKÉ ALPY POLSKO SLOVINSKO RAKOUSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR,SR Cestovní kancelář A-Z TOUR

Více

BULHARSKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz

BULHARSKO FAKULTATIVNÍ NABÍDKA. www.mtmtour.cz krásné pláže s jemným pískem dovolená za příznivé ceny levné a dobré jídlo, rybí speciality leckde se domluvíte česky sleva až 20 % při koupi do 9. 1. senioři sleva až 1 500 Kč Balchik BULHARSKO může být

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

KANCELÁŘ 17. sezona. Letecky. Autokarem. Lázně a termály

KANCELÁŘ 17. sezona. Letecky. Autokarem. Lázně a termály 2 017 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 17. sezona Letecky BULHARSKO ŠPANĚLSKO Autokarem POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKÁ REPUBLIKA ITALSKÉ ALPY POLSKO SLOVINSKO RAKOUSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR,SR Cestovní kancelář A-Z TOUR

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Baia Azzurra *** Novinka! Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina

Baia Azzurra *** Novinka!  Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina Baia Azzurra *** Novinka! Kontakt: Jan Zamykal, tel. 97 22 43 054, mob: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ITÁLIE Sicílie / Taormina www.cdtravel.cz Itálie Sicílie / / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v okolí

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016

Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016 ŠPANĚLSKO 2016 MAR MENOR Termín: 03. 10. - 10. 10. 2016 Průměrná teplota vody v Mar Menor v říjnu - 24 stupňů!!! Klidná, teplá (teplota vody je až o 5 C vyšší než teplota Středozemního moře) a velmi slaná

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax:

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax: Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678 Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 Řecko Nei Pori studia Rosa letecky z Brna Poloha: nachází se cca 250 m od pláže, kousek

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km Bulharsko Tel.: 972 243 053 www.cdtravel.cz Bulharsko SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Cestování lehátkovými nebo lůžkovými vozy je poměrně dobrou volbou,

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

La Vita s*** Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

La Vita s***  Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , La Vita s*** Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Řecko / / Rodinný hotel La Vita s se nachází 4 km od historického městečka

Více

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / /

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / / Sea Gull**** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz EGYPT / Hurghada www.cdtravel.cz / / Poloha: pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže a v centru Hurghady,

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

Severní Kypr ... ... poprvé v České republice...

Severní Kypr ... ... poprvé v České republice... Po třech desítkách let se českým cestovatelům opět otevírá možnost navštívit severní část Kypru a objevit tak místa, která jsou téměř nedotčena turistickým ruchem a zachovávají si tak neopakovatelnou atmosféru.

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

KORUTANSKÁ JEZERA. Doporučené turistické cíle [RAKOUSKO]

KORUTANSKÁ JEZERA. Doporučené turistické cíle [RAKOUSKO] [RAKOUSKO] KORUTANSKÁ JEZERA Vzdálenost z Prahy/Brna: 520 / 440 km Mnohem blíž, než břehy Jadranu je nádherné koupání na jižní straně Alp, chráněné z jižní strany vysokými hřebeny Dolomit. Tato oblast

Více

Bulharsko. Primorsko. Kiten

Bulharsko. Primorsko. Kiten Bulharsko www.cdtravel.cz Bulharsko 4 SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Místní letoviska zaznamenávají velký turistický rozmach. Svou nabídkou služeb

Více

SOLNÁ KOMORA. Doporučené turistické cíle. Pobyty v níže uvedených ubytovacích kapacitách: [RAKOUSKO] Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km

SOLNÁ KOMORA. Doporučené turistické cíle. Pobyty v níže uvedených ubytovacích kapacitách: [RAKOUSKO] Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km [RAKOUSKO] SOLNÁ KOMORA Vzdálenost z Prahy/Brna: 350 / 400 km Solná Komora se sedmdesátišesti jezery a oblast kolem Hallstattského jezera (na seznamu UNESCO), z jihu ohraničená masívem Dachstein s nejvyšší

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob ,

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob , Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 97 22 43 053, mob. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE *****

ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE ***** ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE ***** 8, - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v centrální části letoviska Zlaté Písky. Je vzdálen cca 0 m od pláže a obklopen zelení. Pláž: Prostorná písčitá

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny.

NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO. Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv. Upozornění: Ceny a programy výletů jsou pouze orientační a jsou z loňské sezóny. NABÍDKA VÝLETŮ 2017 PRIMORSKO Orientační kurs 1 EUR = 1,95 lv Aquapark v Primorsku AQUAPLANET pro všechny věkové kategorie a každý si zde najde to své. Čeká Vás den plný zábavy, příjemných zážitků, skluzavky,

Více

HOTEL JESENICE HOTEL LIONS ŠKOLICÍ STŘEDISKO NESUCHYNĚ PARKHOTEL SKALNÍ MĚSTO

HOTEL JESENICE HOTEL LIONS ŠKOLICÍ STŘEDISKO NESUCHYNĚ PARKHOTEL SKALNÍ MĚSTO HOTEL JESENICE HOTEL LIONS ŠKOLICÍ STŘEDISKO NESUCHYNĚ PARKHOTEL SKALNÍ MĚSTO Vítáme Vás v LIONS HOTELS Nesuchyně je vesnička ležící mezi královskými městy Rakovník a Slaný a je v polovině cesty mezi Prahou

Více

ZIMNÍ NABÍDKA ŠUMAVA

ZIMNÍ NABÍDKA ŠUMAVA ČESKÁ REPUBLIKA ŠUMAVA Šumava, jako jedno s nejstarších pohoří Evropy, je tvořena horninami prvohorního stáří, zejména žulami, rulami a svory. Je to lesnaté kopcovité pohoří s rozsáhlými náhorními plošinami

Více

Řecko Kréta. Studia Kronos ** Novinka! ŘECKO Kréta / Bali

Řecko Kréta. Studia Kronos ** Novinka!  ŘECKO Kréta / Bali Studia Kronos ** Novinka! Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz ŘECKO Kréta / Bali www.cdtravel.cz Řecko Kréta / Poloha: nově zrekonstruovaný jednopatrový studiový

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB ***

ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB *** ULCINJ - HOTEL OLYMPIC CLUB *** - denní zájezd Skvělým tipem pro turisty, kteří chtějí strávit léto na Balkáně, je pobyt v Černé Hoře. Příjemné zázemí Vám poskytne hotel Olympic, který je obklopen zelení

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Kontakt: Jana Handrejchová tel , , prostorách zdarma. Lehátka a slunečníky u bazénu

Kontakt: Jana Handrejchová tel , ,   prostorách zdarma. Lehátka a slunečníky u bazénu Best**+ Kontakt: Jana Handrejchová tel. 97 22 43 055, 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Hotel Best má vynikající polohu nedaleko pláže, nákupní zóny letoviska

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA 3 - denní zájezd Luxusní 4* lázeňský komplex. Fascinující Vodní a Saunový svět pro relaxaci návštěvníků všech věkových kategorií - v županu přímo k

Více

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016 - CROATIA TOUR 2016 Dovolená v oblasti Zelená Laguna (Poreč) s I.S.C. Sports a CK IDEAL TOUR PRAHA Pokračujeme v krásné tradici oblíbené dovolené pro všechny spojené se sportovním vyžitím pod názvem CROATIA

Více

2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE

2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE 2014 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE Sicílie PERLA STŘEDOMOŘÍ - ostrov Slunce, ostrov v samém srdci Středozemního moře. Sicílie je úplně jiná než ostatní oblasti Itálie, pestřejší a plná protikladů, má odlišnou

Více

A dventní V ÍD EŇ 4.12.

A dventní V ÍD EŇ 4.12. A dventní V ÍD EŇ 4.12. pátek!!! CA JU N IO R m ob: 777 339 117 m ail: ca.junior@ em ail.cz w w w.cajunior.cz Andělský hrad Bocca Verita Fontána di Trevi Španělské nám. Vatikánská muzea Bazilika Sv. Petra

Více

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ

MAR DEL SUR 2** Letecká spol. Termín Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ MAR DEL SUR 2** Měna Kč Stravování ALL INCLUSIVE Země a lokalita Kuba, Varadero Letecká spol. Termín 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-07.03.2017 51 700 Kč 11 NOCÍ/13 DNÍ 23.02.2017-10.03.2017

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Blanca Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš rezervační systém

Více

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně!

ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ. 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! ISCHIA TERMÁLNÍ RÁJ 4* hotel, polopenze a výlety na ostrově v ceně! VLAKOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ŽELEZNIČÁŘE s jízdenkou FIP: ÖBB a FS TERMÍN: 20.9. - 28.9.2014 CENA: 6 990 Kč Program 1. den Odjezd vlakem

Více

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert).

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert). PELOPONÉS TOLO Golden Beach Hotel Polopenze Pro rodiny s dětmi Přímo u pláže Velmi oblíbené místo Zrenovovaný hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází v klidnější části letoviska u silnice vedoucí

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok

Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok Bangkok - Pattaya - Ko Chang(Thajsko), Sunshine Garden ***, Pattaya, Chai Chet Bungalows **+, Ko Chang, Bangkok Palace Hotel ****, Bangkok 16 - denní zájezd Rušné letovisko a ostrov slonů. Resort je tvořen

Více

Polopenze 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4

Polopenze 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4 CHORVATSKO Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 14. 07. - 21. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 14 let/3. os./htl.sirena! Ubytování Stravování 1/2 3-12let/*14 let

Více

Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877

Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877 Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877 LAST MINUTE!!! Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 07. 07. - 14. 07. ZDARMA doprava pro

Více

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA POBYT PRO SENIORY 55+ Hotel SANTA MONICA*** Calella Hotel se nachází cca 100 m od písečné pláže. K vybavení hotelu patří recepce, výtah, TV místnost, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, zavazadlová

Více

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4 Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 21. 07. - 28. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 12 let/3. os./htl. Rivijera! ALEM hotel. depandance u pláže, zahrada RIVIJERA

Více

JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE *****

JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE ***** JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ - LUX LE MORNE ***** - denní zájezd Poloha: jihozápa pobřeží ostrova, resort leží na poloostrově v těsné blízkosti majestátní skály Le Morne Brabant, u krásné 600 m dlouhé písečné pláže,

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 BLUE HORIZON NNNN Rhodos letovisko Trianta/Ixia CZE TIP 52519A 4,7/6 Poloha: přímo na oblázkovo písečné pláži. Rhodos město cca 8 km. Autobusová zastávka před hotelem. Možnosti pro nakupování cca 250 m.

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2011 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

Olimp*** Novinka! www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie. Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Olimp*** Novinka! www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie. Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Olimp*** Novinka! BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha:nový pětipatrový hotel se nachází ve staré části Pomorie u přístavu hned vedle příjemného venkovního posezení s výhledem na moře a

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

LETECKY z OV SICÍLIE ŘECKO BULHARSKO AUTOBUSEM POLSKO MAĎARSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO

LETECKY z OV SICÍLIE ŘECKO BULHARSKO AUTOBUSEM POLSKO MAĎARSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO CESTOVNÍ KANCELÁŘ 1. vydání 12. sezona LETECKY z OV SICÍLIE ŘECKO BULHARSKO AUTOBUSEM POLSKO MAĎARSKO RAKOUSKO ITÁLIE ČESKO SLOVENSKO 1 Cestovní kancelář A-ZTOUR s.r.o. bezplatná telefonní linka: 800 944

Více

Klimatická tabulka - průměrné teploty v C. měsíc 6 7 8 9 vzduch 27 30 30 25 voda 20 23 24 22. Všeobecné geografické údaje

Klimatická tabulka - průměrné teploty v C. měsíc 6 7 8 9 vzduch 27 30 30 25 voda 20 23 24 22. Všeobecné geografické údaje 120 Sofia Obzor Sluneční Pobřeží Ravda Nesebar Burgas Pomorie Černomorec Sozopol Primorsko Kiten Lozenec Klimatická tabulka - průměrné teploty v C měsíc 6 7 8 9 vzduch 27 30 30 25 voda 20 23 24 22 Všeobecné

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. Smluvní strany: Dodavatel: CK Barbora Dokoupilová, Nový Poddvorov 105, Hodonín-Nový Poddvorov 696 16 IČ: 757 47 472, DIČ: CZ8154204421 Jednající:

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá Costa bary, restauracemi, obchůdky a diskotékami, cca 5 min. od vlakové zastávky velmi dobré spojení do 100-100 s trezory, ' " stolní! dle - &$" # $ %nutno z Prahy do Gerony,! () $*+!, ' včetně pod, pevnou

Více

SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES *****

SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES ***** SOUTH MALE ATOLL - ANANTARA VELI MALDIVES ***** - denní zájezd Rozloha : délka cca 250 m, šířka cca 200 m. luxusní resort renomovaného hotelového řetězce s velmi příjemnou a vstřícnou obsluhou. Anantara

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu.

STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu. HOTEL TIA MARIA ***+ 450 m k písečné pláži recepce, hala poolbar, lobby - bar ve večerních hodinách restaurace, bary, venkovní bazén a brouzdaliště pro děti slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, na pláži

Více

Kemer - Hotel Valeri Beach ***+

Kemer - Hotel Valeri Beach ***+ CK TURISTA Kemer - Hotel Valeri Beach ***+ 10 - denní zájezd Poloha: Oblíbený hotel je umístěn přímo u pláže, v blízkosti obchodního a zábavního centra střediska Kemer a ve vzdálenosti cca 55 km od letiště

Více