1.pololetí pololetí 2007 Provozní jednotka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka"

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K

2 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů o celkové kapacitě přes 4700 lůžek, čímž se řadí k předním českým hotelovým společnostem. Společnost působí také jako výhradní zástupce nadnárodního hotelového řetězce CHOICE HOTELS INTERNATIONAL v České republice a na Slovensku. V současnosti provozuje již pět hotelů pod značkami, které spadají do portfolia tohoto řetězce. Hotely pod značkou CHOICE HOTELS: Clarion Hotel Prague Old Town Quality Hotel Prague Comfort Hotel Prague Clarion Grandhotel Zlatý Lev Clarion Congress Hotel Prague Dne společnost úspěšně zahájila provoz moderního čtyřhvězdičkového Clarion Congress Hotelu Prague o celkové kapacitě 559 pokojů a disponující rozsáhlými konferenčními prostory až pro osob. Pod vlastní značkou FORTUNA provozuje společnost následující hotely: Hotely pod značkou FORTUNA: Hotel Fortuna Rhea Hotel Fortuna Luna Fortuna Lázeňský dům Praha Hotel Fortuna Praha dlouhodobé ubytování Fortuna Areál Hloubětín dlouhodobé ubytování CPI Hotels, a.s. úspěšně rozšiřuje své portfolio o hotely v krajských městech. Cílem společnosti je poskytovat špičkové ubytovací a konferenční služby napříč celou Českou republikou. V současné době společnost provozuje následující hotely: Hotel Sigma Olomouc Hotel Černigov (Hradec Králové) Hotel Gomel (České Budějovice) Od společnost provozuje Hotel Černigov v Hradci Králové a dále od Hotel Gomel v Českých Budějovicích. CPI Hotels, a.s. též zastupuje mezinárodní značku Buddha-Bar-Hotel a plánuje koncem roku 2008 otevřít v Praze první hotel této sítě na světě. Za první pololetí roku 2008 společnost realizovala tržby ve výši 306 mil. Kč, což představuje nárůst o 46% oproti stejnému období loňského roku. Zvyšování tržeb se daří především díky nově nabytým akvizicím. V meziročním srovnání tržeb u pražských hotelů, které již byly provozovány i v minulém roce je patrný pokles tržeb, a to i přesto, že se podařilo meziročně zvyšovat průměrnou obsazenost těchto hotelů. Vzhledem k poměrně vysoké vytíženosti hotelů však růst obsazenosti snižuje dynamiku. Na poklesu tržeb se podílí několik aspektů, zejména dlouhodobé výrazné posilování Koruny vůči Euru, stále se zvyšující počet lůžek v Praze a v neposlední řadě i navýšení DPH.

3 Porovnání realizovaných tržeb dle jednotlivých hotelů 1.pololetí pololetí 2007 Provozní jednotka tržby index tržby index % tržeb (tis.kč) 08/07 % tržeb (tis.kč) 07/06 Clarion Hotel Prague Old Town 8,14% ,89 13,41% ,13 Quality Hotel Prague 10,60% ,90 17,16% ,01 Hotelový komplex Řepy 7,59% ,94 11,85% ,11 Comfort Hotel Prague 6,13% ,94 9,54% ,11 Hotel Fortuna Praha - DU 1,46% ,93 2,30% ,11 Hotel Fortuna Rhea 7,93% ,94 12,32% ,94 Hotel Fortuna Luna 6,13% ,92 9,70% ,00 Fortuna Lázeňský dům Praha 8,19% ,01 11,88% Hotel Sigma Olomouc 6,02% ,50 5,86% Fortuna Areál Hloubětín 13,65% ,12 17,82% Clarion Grandhotel Zlatý Lev 6,03% Clarion Congress Hotel Prague 22,13% Hotel Černigov 3,60% CPI Hotels, a.s. 100,00% ,46 100,00% ,61 Tržby dle hotelů Clarion Hotel Prague Old Town Quality Hotel Prague Hotelový komplex Řepy Comfort Hotel Prague Hotel Fortuna Praha - dlouhodobé ubytování Hotel Fortuna Rhea Hotel Fortuna Luna Fortuna Lázeňský dům Praha Hotel Sigma Olomouc Fortuna Areál Hloubětín Clarion Grandhotel Zlatý Lev Clarion Congress Hotel Prague Hotel Černigov Srovnání provozních ukazatelů (v tis.kč) ukazatel 1.pololetí pololetí 2007 Tržby za poskytované služby EBITDA provozní zisk zisk před zdaněním (EBT)

4 V meziročním srovnání významně vzrostly provozní náklady. Náklady na operativní leasing (pronájem hotelů) vzrostly ve spojitosti s rozšířením portfolia hotelů. Rapidní nárůst nákladů v oblasti spotřeby materiálu a nákupu služeb souvisí s otevřením a zahájením provozu především Clarion Congress Hotelu Prague, které si vyžádalo nemalé vstupní náklady potřebné k úspěšnému začlenění hotelu na trh. Rovněž tak společnost vynaložila několikanásobně vyšší náklady na reklamu a propagaci oproti minulému období. Za první pololetí vykázala společnost ztrátu. Tento negativní výsledek byl z velké části ovlivněn právě uvedením nového hotelu na trh, kdy v prvních měsících provozu hotel nedosahuje ziskové marže, která je obvyklá pro zavedený hotel stejné kategorie. Během následujících měsíců bude tato ztráta eliminována. Rovněž začleňování dalších hotelů do skupiny CPI Hotels s sebou nese vícenáklady v oblasti marketingu, rebrandingu, školení zaměstnanců v rámci firemní kultury, náklady spojené se sjednocením softwaru a s tím související nové vybavení HW. Prezentace hotelů sítě CPI Hotels v tištěných mediích se zaměřila na domácí odborné tituly cestovního ruchu a velkou měrou i na tituly pro zahraniční trhy, distribuované za podpory české kanceláře exportérů, případně ministerstva zahraničí. Část inzerce byla i v mezinárodních titulech, vždy se jednalo a renomované a auditované tituly. Abychom částečně vynahradili propad v tradičních segmentech, rozhodli jsme se propagovat naše zařízení placenou formou na některých IRS kanálech, navýšili jsme objem prodeje na internetových aukcích a to jak rozšířením nabídky a jejím častým obměňováním tak navýšením limitů k prodeji. Za první pololetí 2008 navštívili obchodní zástupci společnosti 13 veletrhů a jeden workshop, na 10 z nich se společnost prezentovala buď v rámci stánku CzechTourism nebo v rámci našeho franchisora Choice Hotels International. Tyto aktivity hodnotíme jako úspěšné jak z hlediska udržování vztahů se stávajícími partnery tak z hlediska akvizice. Společnost se stala členem nově zformovaného subjektu Prague Convention Bureau a to formou nejvyššího platinového- členství. Toto členství přispěje k úspěšnějšímu získávání poptávek ze segmentu MICE (meeting, incentive, congress, events). Investovaná částka se nám vrátí formou slev na vystavování na veletrzích a i ostatní benefity členství budou jistě přínosem pro společnost. Pro druhé pololetí společnost plánuje účast na dalších významných veletrzích, zejména se bude soustředit na ILTM v Caen, WTM v Londýně a EIBTM v Barceloně. Ve fázi přípravy je kampaň na podporu Clarion brandu formou bannerů, plakátů a billboardů. Závěr roku bude soustředěn zejména na úspěšné otevření Buddha-Bar Hotelu Prague. Již nyní startují pre-opening aktivity Buddha Bar Hotelu. Dalším projektem, kterému se společnost usilovně věnuje, je Clarion Hotel Prague City luxusní čtyřhvězdičkový hotel na Tylově náměstí, jehož otevření je plánováno v druhé polovině roku Průmysl cestovního ruchu se bude v druhé polovině roku 2008 podle prognóz nacházet ve fázi velmi mírného růstu či stagnace. Na straně nabídky je třeba zdůraznit trend enormního nárůstu počtu hotelů třídy čtyř hvězd, jež vyvolává tlak na snižování průměrné ceny ve všech segmentech. Společnost CPI Hotels, a.s. bude tomuto vývoji čelit zvýšenou aktivitou v segmentech, které jsou tímto vývojem poškozeny nejméně a očekává, že se jí podaří zachovat růstovou tendenci společnosti. Důraz je a bude i nadále kladen na stále vyšší výkonnost jednotlivých hotelů společnosti a využívání synergického efektu plynoucího z partnerství mezi těmito provozními jednotkami. V Praze dne Jan Kratina předseda představenstva CPI Hotels, a.s. Marcela Tvarochová člen představenstva CPI Hotels, a.s.

5 FINANČNÍ VÝKAZY CPI HOTELS, A.S. ZVEŘEJŇOVANÉ ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2008 DO 30. ČERVNA 2008 V SO ULADU S MEZINÁRODNÍMI ÚČ ETNÍMI STANDARDY (IAS) A M EZINÁRODNÍMI STA NDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)

6 ROZVAHA SPOLEČNOSTI CPI HOTELS, A.S. SESTAVENÁ K v tis. Kč AKTIVA Dlouhodobá aktiva Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení vlastní pronajaté formou finančního leasingu Dlouhodobé poskytnuté půjčky Investice do dceřiných a přidružených společností Jiná dlouhodobá finanční aktiva Ostatní dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Časové rozlišení Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy emisní ažio rezervní fondy Nerozdělené zisky/ztráty nerozdělené zisky/ztráty minulých období výsledek hospodaření běžného období Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Závazky z leasingu Odložený daňový závazek Emitované dluhopisy Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky z leasingu Emitované dluhopisy Bankovní úvěry Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem

7 VÝSLEDOVKA SPOLEČNOSTI CPI HOTELS, A.S. SESTAVENÁ ZA OBDOBÍ OD DO všechny částky, kromě zisku na akcii, jsou uvedeny v tis. Kč Tržby z ubytování a hostinské činnosti Zisk z předčasně ukončených finačních leasingů hotelů 0 0 Ostatní výnosy Spotřeba materiálu, energie a nákup služeb Náklady na operativní leasing Odpisy Mzdové a osobní náklady Snížení (zrušení snížení) hodnoty aktiv Ostatní náklady Finanční výsledek Zisk (ztráta) z pokračujících činností před zdaněním Daň z příjmu Čistý zisk (ztráta) z pokračujících činností ČISTÝ ZISK (ZTRÁTA) ZA OBDOBÍ ZISK NA AKCII (EPS) kalkulovaný na 1 tis. Kč jmenovité hodnoty kmenových akcií EPS -61,21-2,32-61,21-2,32

8 VÝKAZ O CASH FLOW SPOLEČNOSTI CPI HOTELS, A.S. SESTAVENÝ ZA OBDOBÍ OD DO v tis. Kč Cash flow z provozní činnosti Zisk před zdaněním Úpravy o: odpisy ztráta (zisk) z prodeje stálých aktiv snížení (zrušení) snížení hodnoty aktiv úrokové výnosy úrokové náklady snížení (zvýšení) stavu pohledávek snížení (zvýšení) stavu zásob zvýšení (snížení) stavu závazků Zisk před zdaněním po úpravě Placené daně z příjmu Cash flow z provozní činnosti celkem Cash flow z investiční činnosti Nákup a prodej finačních investic 0 0 Nákup a prodej dlouhodobých nehmotných a hmotných aktiv Poskytnuté půjčky Přijaté úroky Cash flow z investiční činnosti celkem Cash flow z financování Dlouhodobé závazky a půjčky, krátkodobé závazky z finanční činnosti Placené úroky Platba závazku z leasingu Cash flow z financování celkem Čistý úbytek peněz a peněžních ekvivalentů Stav peněz a peněžních ekvivalentů k začátku období Přírůstek (úbytek) během období Stav peněz a peněžních ekvivalentů ke konci období

9 VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI CPI HOTELS, A.S. SESTAVENÝ ZA OBDOBÍ OD DO Základní (zapsaný) kapitál Nerozdělené zisky/ztráty minulých let Zisk/ztráta bežného období Vlastní kapitál celkem Kapitálové Rezervní v tis. Kč fondy fondy Poznámka K K K K K K Stav k Tvorba rezervního fondu 0 Rozdělení zisku Promlčené dividendy 0 Zisk běžného období Stav k Stav k Tvorba rezervního fondu Rozdělení zisku Promlčené dividendy 0 Zisk běžného období Stav k

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí provozovala 16 ubytovacích zařízení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích

Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích Vídeň, 30. října 2007 Erste Bank: provozní výsledek za první tři čtvrtletí dosáhl rekordního výsledku i přes turbulence na trzích HLAVNÍ UDÁLOSTI PRVNÍCH DEVÍTI MĚSÍCŮ 2007 1 : Čistý úrokový výnos se zvýšil

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od 1. 9. 2011 do 29. 2. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2012 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi...3 1.1.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA I. - III. ČTVRTLETÍ 2007 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS) Praha, 15. listopadu 2007

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více