14 USNESENÍ z 2. schůze dne 11. srpna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "14 USNESENÍ z 2. schůze dne 11. srpna 2010"

Transkript

1 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 6. volební období rozpočtový výbor 14 USNESENÍ z 2. schůze dne 11. srpna 2010 ke stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, a podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Na základě zmocnění usnesením Poslanecké sněmovny č. 20 ze dne 12. září 2006 a dále č. 17 ze dne 7. července 2010, po úvodní zprávě předsedy výboru posl. P. Suchánka a po rozpravě rozpočtový výbor I. s t a n o v í podrobnosti k některým ustanovením zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a to 1. pravidla pro způsob čerpání náhrady prokázaných výdajů na odborné a administrativní práce v kalendářním roce, druhy výdajů a způsob jejich vyúčtování ( 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 236/1995 Sb.), Příloha č. 1; 2. podmínky pro zřízení a užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře poslance ve svém volebním kraji ( 10 odst. 1 s odvoláním na 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 236/1995 Sb.), Příloha č. 2; 3. způsob určování výše peněžité hodnoty naturálního plnění za přechodné ubytování poslance v místě sídla Poslanecké sněmovny ( 10 odst. 1 s odvoláním na 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 236/1995 Sb.), Příloha č.3; 4. podrobnosti pro zajištění služeb asistentů poslanců podle 117 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Příloha č. 4; - 1 -

2 5. některá obecná ustanovení ke stanovení podrobností při uzavírání smluvních vztahů k zajištění výkonu funkce představitelů státní moci podle 117 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, Příloha č. 5. II. z r u š u j e usnesení RV č. 66 z , č. 83 z , č. 240 z , č. 265 z a č. 415 z III. p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby s tímto usnesením seznámil poslanecké kluby a vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny. Jiří DOLEJŠ v.r. Pavel SUCHÁNEK v.r. ověřovatel předseda-zpravodaj - 2 -

3 Příloha č. 1 usnesení RV č. 14/2010 Pravidla pro způsob čerpání náhrady prokázaných výdajů na odborné a administrativní práce v kalendářním roce, druhy výdajů a způsob jejich vyúčtování ( 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 236/1995 Sb.) 1. Seznam prací a služeb, které lze hradit podle zákona - psaní na stroji a na PC - koncipování korespondence a její evidence - monitorování tisku a ostatních sdělovacích prostředků, včetně úhrady tohoto tisku - pořizování výpisů a výtahů z odborného tisku a publikací - odborné služby - rozbory a posudky právní, ekonomické i jiné - tvorba legislativy - překlady z cizích jazyků a do cizích jazyků - účast na odborných konferencích, kursech a školeních - úhrada ubytování a účastnického poplatku - práce a služby ke zřízení a provozování osobních www. stránek poslance 2. Způsob čerpání a) Každému poslanci bude zřízena vnitřní osobní evidence této náhrady v rámci evidence a finančního hospodaření v Kanceláři Poslanecké sněmovny (dále jen KPS ). Evidence bude znít na jméno a to musí být uváděno na všech dokladech pro zúčtování. Na požádání bude poskytnuta informace o stavu v evidenci. b) Objednatelem služby nebo práce musí být poslanec; je odpovědný za dodržení podmínek dodání a provedení služby nebo práce a za včasné a řádné vyúčtování. Provádí-li úhradu poslanec, odpovídá rovněž za včasnou a řádnou úhradu. Je-li úhrada prováděna KPS, odpovídá tato, jsou-li včas a řádně předány podklady. c) KPS nemůže být přijat doklad pro proplacení služby nebo práce neuvedené v těchto pravidlech, ve sporech rozhoduje rozpočtový výbor. d) Čerpáním z evidence se rozumí odepsání příslušné částky podle dokladů předložených poslancem. Odepsání se provede v den, kdy jsou předloženy doklady k vyúčtování. Doklad, který nemá předepsané náležitosti nebo zní na částku vyšší, než je okamžitý stav evidence, nelze přijmout. e) Nevyčerpaná částka se převádí do dalšího měsíce a přičte se k nároku. f) Nevyčerpaný zůstatek na konci rozpočtového roku lze čerpat na výdaje související s tímto rokem do 15. prosince rozpočtového roku, vždy však tak, aby celkové čerpání za rok odpovídalo nároku za tento rok a bylo možno náhradu řádně zúčtovat v souladu s rozpočtovými pravidly. To znamená, že KPS proplatí doklady předložené nejpozději dne 15. prosince. Po tomto termínu již zůstatek minulého roku čerpat nelze a do dalšího roku se nepřevádí. g) Prostředky lze sdružit v případě, že více poslanců se podílí na úhradě společné služby, za těchto podmínek: - 3 -

4 - o zajištění společné služby a její úhradě uzavřou poslanci písemnou dohodu, v níž stanoví, který z nich odpovídá za převzetí služby a vyúčtování (zmocní jej zastupovat je) a jakým podílem se budou účastnit na úhradě, - dohoda se přikládá k vyúčtování včetně výpočtu podílů, - doklady lze přijmout, jestliže podíl každého z účastníků je menší nebo roven zůstatku v jeho evidenci. 3. Způsob vyúčtování a placení 3.1 Platby za služby se uskutečňují takto: a) poslanec provede úhradu a předloží KPS potřebné údaje, příslušná částka náhrady bude vyplacena převodem na účet poslance u banky na žádost poslance; převodní příkaz podá KPS nejpozději v pracovní den následující po dni předložení dokladů poslancem, b) poslanec předloží doklady potřebné k úhradě, KPS zajistí provedení úhrady; doklady musí být předloženy nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem splatnosti, poslanec odpovídá za důsledky, které by mohly nastat nedodržením tohoto ustanovení. 3.2 Poslanec předloží k vyúčtování - podle bodu 3.1a) následující doklady: a) při platbě podnikající právnické nebo fyzické osobě fakturu obsahující adresu, bankovní spojení a IČ zpracovatele služeb a podací lístek poštovní poukázky, nebo příjmový pokladní doklad zpracovatele služeb nebo výpis z účtu poslance, b) při platbě ostatním nepodnikajícím osobám doklad o provedení platby podepsaný poslancem, - podle bodu 3.1b) následující doklady: a) při platbě převodem na účet podnikající právnické nebo fyzické osoby fakturu obsahující adresu, bankovní spojení a IČ zpracovatele služeb. Faktura musí být podepsána poslancem, b) při platbě převodem na účet ostatním nepodnikajícím osobám doklad o provedení práce nebo služby podepsaný poslancem. 3.3 Ke každému čerpání poslanec předloží stručný popis předmětu úhrady, není-li již uveden na příslušném dokladu

5 Příloha č. 2 usnesení RV č. 14/2010 Podmínky pro zřízení a užívání jedné přiměřeně vybavené kanceláře poslance ve svém volebním kraji ( 10 odst. 1 s odvoláním na 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 236/1995 Sb.) 1. Pronájem kanceláře: Velikost kanceláře je omezena zpravidla 40 m 2 včetně případného příslušenství (kancelářská jednotka). Limitní ceny za pronájem: (v Kč za měsíc a za jednu kancelářskou jednotku) Praha Kč Brno, Ostrava, Plzeň Kč Ostatní statutární města a Fr. Lázně, Mar. Lázně, Poděbrady a Luhačovice Kč ostatní města nad obyv Kč města nad obyv Kč obce nad obyv Kč ostatní obce 9 000Kč Ceny se rozumějí včetně příslušných služeb spojených s pronájmem (údržba, úklid, energie apod.). Pro zařazení obce do limitní ceny za pronájem je rozhodný počet obyvatel obce podle výsledků posledního sčítání lidu, zveřejněného Českým statistickým úřadem, nebude-li pronajimatelem předložen věrohodný doklad od obce potvrzený starostou obce nebo jeho zástupcem o dlouhodobé změně počtu obyvatel obce. 2. Pronájem nábytku a vybavení Cena pronájmu se stanoví do výše Kč měsíčně. Doporučená specifikace vybavení nábytek: psací stůl 2x kontejnery 4x židle (křesla) 2x stolek pod počítač 1x skříňová sestava na spisy (5 ks) konferenční stolek 1x křesílka 4x stolek pod psací stroj 1x státní znak ev. obrazová výzdoba - 5 -

6 další vybavení: telefonní linky kopírka A4 psací stroj tel. záznamník diktafon televize rozhlasový přijímač. Poslanec si zajistí pronajímatele kanceláře a vybavení (mohou to být různé osoby) a údaje potřebné pro uzavření smlouvy sdělí KPS. Kancelář nesmí být užívána jinými osobami než poslancem, jeho asistenty a osobami, vykonávajícími pro poslance odborné a administrativní práce. Dojde-li k situaci, že nabízené podmínky pronájmu kanceláře a vybavení jednotlivě přesahují uvedené limity, ale součet ceny pronájmu kanceláře a nábytku a vybavení je nižší, než součet příslušných limitů, lze smlouvu sjednat i takto. Potom platí, že limitem je součet příslušného limitu pronájmu kanceláře a pronájmu nábytku a vybavení (příklad: pronájem kanceláře v Brně sjednán za Kč, pronájem nábytku a vybavení za Kč, celkem Kč, součtový limit činí , lze akceptovat). Při pronajímání kancelářských prostor je třeba doložit doklady o vlastnictví, či oprávnění k nakládání s těmito prostory. Není možné uzavřít smlouvu o vybavení kanceláře, dokud není uzavřena smlouva o pronájmu kanceláře. Částka na úhradu telefonních poplatků a poplatků za připojení k počítačové síti Internet pro poslaneckou kancelář činí 7 000,- Kč měsíčně. Z této částky mohou být uhrazeny výdaje za libovolnou kombinaci pevných telefonních linek nebo mobilních telefonů v celkovém počtu maximálně pěti stanic (dále jen telefonní linky) a na poplatky za připojení k počítačové síti Internet. Poslanec písemně sdělí KPS čísla telefonních linek, za které se účtuje. Telefonní linky mohou být vedeny buď na poslance, na kancelář poslance nebo na pronajimatele kanceláře nebo na pronajimatele vybavení kanceláře. Náhrada přísluší za dvanáct za sebou jdoucích kalendářních měsíců zúčtovaných v příslušném rozpočtovém roce. KPS zajistí úhradu tak, aby měsíční částka nebyla překročena a případnou úsporu bylo možno použít v dalších měsících kalendářního roku. Limit na kancelářský materiál a další provozní potřeby (papír, obálky, mapy, pásky do stroje, tužky, spony, sešívačka, šanony, poštovné) činí na prvotní výbavu v měsíci, v němž je uzavřena smlouva o pronájmu kanceláře 3 000,- Kč, dále měsíčně 2 200,- Kč. Prostředky se poskytují poslanci, který užívá kancelář ve svém volebním kraji měsíčně paušálně. Výplatu nelze provést, dokud není uzavřena smlouva o kanceláři. Tyto prostředky lze poskytnout rovněž poslanci zvolenému ve volebním kraji Praha, který používá svou kancelář v budově Poslanecké sněmovny zároveň jako poslaneckou kancelář ve svém volebním kraji. Prostředky se poskytnou ode dne, kdy tuto skutečnost písemně sdělí vedoucímu Kanceláře Poslanecké sněmovny

7 Příloha č. 3 usnesení RV č. 14/2010 Způsob určování výše peněžité hodnoty naturálního plnění za přechodné ubytování poslance v místě sídla Poslanecké sněmovny ( 10 odst. 1 s odvoláním na 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 236/1995 Sb.) Poslanci bude podle 9 odst. 1 písm. e) vyplacena náhrada prokázaných výdajů maximálně do výše ,- Kč měsíčně. Náhrada se vyplácí v případě, že poslanec o ni požádal místo naturálního plnění (ubytování zajišťované KPS) a předložil příslušnou dohodu o nájmu nebo podnájmu. Při pronajímání ubytovacích prostor je třeba doložit doklady o vlastnictví či oprávnění k nakládání s těmito prostory

8 Příloha č. 4 usnesení RV č. 14/2010 Podrobnosti pro zajištění služeb asistentů poslanců podle 117 odst. 1 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny KPS uhradí výdaje na asistenta poslance formou úhrady faktury za služby asistenta osobě, která uzavře s KPS smlouvu o poskytování služby asistenta. Podmínkou je, že poslanec předloží KPS návrh příslušné smlouvy včetně originálu, nebo ověřené kopie výpisu z živnostenského rejstříku. Limit celkových nákladů na tuto službu pro 1 poslance se stanoví částkou ,-- Kč měsíčně. Připouští se, aby tato služba byla poskytována prostřednictvím více osob; v tom případě se limit vztahuje na součet nákladů na asistenty. Nejnižší možná částka za poskytované služby jedním asistentem je stanovena ve výši 1.000,-- Kč. Zvýšení částky schvaluje každoročně rozpočtový výbor na návrh KPS v závislosti na růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok a stanovuje je pevnou částkou, kterou oznámí svým usnesením. Maximální zvýšení úhrady se může rovnat růstu indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok vyhlášenému Českým statistickým úřadem. Poslanec uplatní zvýšení částky tím, že předloží KPS písemný návrh na rozdělení navýšené částky mezi jednotlivé asistenty. Zvýšení částky úhrady náleží od prvého dne měsíce následujícího po vyhlášení indexu Českým statistickým úřadem. Tím není dotčeno ustanovení odst. 2 Přílohy č. 5 usnesení RV č. xx/

9 Příloha č. 5 usnesení RV č. 14/2010 Některá obecná ustanovení ke stanovení podrobností při uzavírání smluvních vztahů k zajištění výkonu funkce představitelů státní moci podle 117 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny K uzavírání smluvních vztahů mezi KPS a pronajímateli kanceláří a pronajímateli vybavení kanceláří, či poskytovateli služeb asistentů se užívají vzorové smlouvy vypracované KPS. K uzavření smlouvy je potřebné uvést bankovní spojení a číslo účtu, na který bude KPS poukazovat úhrady služeb. Podmínkou uzavření smlouvy je předložení dokladů nezbytných pro uzavření smlouvy např. výpis z katastru nemovitostí, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku, a to originál, popř. ověřená kopie, ne starší 3 měsíce. Pokud je samostatně uzavírána smlouva na vybavení kanceláře, je pronajimatel povinen předložit výpis z živnostenského či obchodního rejstříku se zapsaným předmětem činnosti realitní činnost nebo pronájem a půjčování věcí movitých. Smlouvu lze uzavřít nejdříve od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém byl poslancem předložen KPS návrh smlouvy, s výjimkou roku, ve kterém se konaly volby do Poslanecké sněmovny, kdy je možno smlouvu uzavřít s účinností ode dne vzniku mandátu, byla-li smlouva předložena KPS nejpozději do tří měsíců ode dne voleb. Toto ustanovení se vztahuje též na dodatky ke smlouvám. Je nutné jasně deklarovat, že smluvními partnery jsou vždy Česká republika KPS (Kancelář Poslanecké sněmovny) a příslušná právnická či fyzická osoba poskytující nájemné prostory pro kancelář poslance v jeho volebním kraji či služby. Poslanec svým podpisem stvrzuje, že danou smlouvu bere na vědomí tak, jak je sepsána

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci

Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Otázky a odpovědi ke Grantovému systému GA ČR - zadávací dokumentaci Jakými pravidly se řídí udělování grantů, jak o nich získat informace a jak získat přesné pokyny pro podávání žádostí? Návrhy projektů

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ÚČINNOST OD: 15. 1. 2014 Štěpán MALEČ -RECOM Obránců míru 1259, Strakonice 386 01 tel.: 380 421 900, fax: 380 421 901

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s.,

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více