Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geografia. Obsah vzdelávania v 5. ročníku. Školský vzdelávací program Ţivá škola"

Transkript

1 Geografia Školský vzdelávací program Ţivá škola Obsah vzdelávania v 5. ročníku I. Tvar Zeme, vesmír / 10 hodín Tvar Zeme. Zem ako planéta vo vesmíre. Cesty do vesmíru a na Mesiac. II. Objavenie Zeme a vesmíru/ 6 hodín Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. Cesta K. Kolumba, prvá plavba okolo Zeme, objavenie Austrálie, polárnych oblastí, dobytie najvyššieho vrchu a najhlbšej oceánskej priekopy. III. Mapa a glóbus / 12 hodín Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, rovnobeţky, poludníky, geografická sieť, určovanie geografickej polohy (nevysvetliť geografické stupne). Čas na Zemi, časové pásma. Mapa, grafická mierka (nezavádzať číselnú mierku) a meranie vzdialenosti na mape, legenda mapy. Automapy, mapy na internete, GPS, tematické mapy. Vychádzka do okolia školy - pouţitie mapy. Projekt: prezentácia najkrajších miest na Zemi. IV. Cestujeme po Zemi / 38 hodín Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi / 25 hodín Pohoria (zemetrasenia, sopečná činnosť a i.). Kaňony, vodopády, jazerá (činnosť vody riek, ľadovca). Skalné mestá, púšte (činnosť vetra). Daţďové lesy a polárne kraje (podnebie, rastlinstvo, ţivočíšstvo, pôdy). Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek / 13 hodín Mestá a dediny (ako ţijú ľudia na rôznych miestach Zeme). Pamiatky UNESCO. SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 1

2 Ciele Hľadať odpovede na otázky, zdôvodňovať, uvaţovať, hodnotiť Pracovať so zdrojmi. Školský vzdelávací program pre 5. ročník GEOGRAFIA (týţdenne 1 ), spolu 33 hodín Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 5. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu: Predmet, Tematický medzipredmetové Obsahový štandard (téma) celok vzťahy, Metódy prierezová téma Tvar Zeme, vesmír -10h Zem ako planéta vo vesmíre. Tvar Zeme. Cesty do vesmíru a na Mesiac. Slnečná sústava, Slnko, planéty v slnečnej sústave, Mesiac, vesmír, planéta Zem. Tvar Zeme. Pohyby Zeme - obeh Zeme okolo Slnka, rotácia Zeme okolo osi. Dôsledky pohybov. Environmentálna výchova Mediálna výchova Fyzika Výtvarná výchova matematika Motivačné metódy Expozičné metódy Práca s knihou a textom, mapou Diskusia i fixačné metódy Výkonový štandard (konkrétny výstup) Opísať tvar Zeme podľa glóbusu. Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a obeh Zeme okolo Slnka. Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako to súvisí s otáčaním Zeme okolo osi. Uviesť aké sú dôsledky obehu Zeme okolo Slnka na rôznych miestach na Zemi. Poznať dobu otočenia Zeme okolo osi a obehu okolo Slnka. SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 2

3 Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov. Vedieť diskutovať o cestách objaviteľov do rôznych častí Zeme. Orientovať sa na mape automapa, turistická Objavenie Zeme a vesmíru- 6h Mapa a glóbus- 12h Školský vzdelávací program Ţivá škola Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. Plavby K. Kolumba, F. Magalhaesa, J. Cooka, Vacso da Gama. A. Tasman, V. Bering, M. Polo Svetadiely, oceány,ostrovy, polostrovy, moria, prieplavy, zálivy. Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, rovnobeţky, poludníky, nultý poludník,, Informatika Občianské výchova Dejepis Environmentálna výchova Informatika Matematika Fyzika Mediálna výchova Motivačné metódy Expozičné metódy Práca s knihou a textom, mapou Diskusia Fixačné metódy demonštračná metóda(glóbus) vyuţitie IKT Čítať základné údaje z mapy. Opísať, čo zobrazuje mapa podľa jej legendy. Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, juţný pól, zemské pologule, rovník, nultý poludník, rovnobeţky, poludníky, obratníky, polárne kruţnice. SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 3

4 mapa. Určiť geografickú polohu bodu na mape geografickými súradnicami. Školský vzdelávací program Ţivá škola rovník, zemské pologule, obratníky, polárne kruţnice. Čas na Zemi, časové pásma Mapy, automapy, mapy na internete, plán mesta, tematické mapy, turistické mapy. Legenda mapy symboly, znaky. Čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresľovanie údajov do mapy. Grafická mierka (nezavádzať číselnú mierku) a meranie vzdialeností na mape, legenda mapy. Orientácia na mape, určovanie geografickej polohy. Motivačné metódy Expozičné metódy Práca s knihou a textom, mapou Diskusia Fixačné metódy Určiť svetové strany na mape a v teréne. Zdôvodniť vytvorenie geografickej siete a opísať ju. Určiť polohu ľubovoľného miesta na mape geografickými súradnicami. Odmerať vzdialenosť na mape graf. mierkou. Schopnosť Najkrajšie Stavba Zeme, zemské jadro, Matematika Na modeli Zeme rozlíšiť časti Zeme. objavovať, miesta na plášť, zemská kôra, zemské Informatika Motivačné Porovnať povrch Zeme v jednotlivých vyhľadávať Zemi, ktoré platne a ich pohyb, vznik Dejepis metódy častiach (pologuliach), vymenovať a informácie, vytvorila pohoria, vznik zemetrasenia, Expozičné ukázať na mape a glóbuse oceány, prezentovať, príroda- sopečná činnosť a i.), Enviromentálna metódy svetadiely. vysvetľovať. 25h tsunami, zlomy. Kaňony, výchova, Práca s knihou Opísať pohyb zemských krýh. Na základe vodopády, jazerá (činnosť Multikultúrna a textom, mapou Vysvetliť, ako vzniká pohorie, sopka, príkladov vody riek, ľadovca), výchova Diskusia sopečná činnosť, zemetrasenie na z najrôznejšíc prítoky, delta. Činnosť vetra. Mediálna výchova Fixačné metódy základe pohybu zemských krýh. h častí Púšte, skalné mestá (činnosť Určiť na mape vybraté povrchové vysvetľovať vetra). celky. Opísať ich polohu. Orientovať sa javy na Daţďové lesy, Amazonský bez problémov na mape. základe daţďový prales, savana, lesy, Poznať názvy najvyšších vrchov vedomostí. púšť, stepi, polárne oblasti pohorí, vedieť ich porovnať podľa (rastlinstvo, ţivočíšstvo). výšky. SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 4

5 Himaláje, Alpy, Tatry, Mount Everest, Mont Blanc. Zemetrasenie, epicentrum. Cunami. Sopka, sopečný kanál, magma, láva. Rieka, jazero, prítoky rieky, delta. Amazonka, Kongo, Níl, Volga, Dunaj, Viktóriino, Kaspické more, Mŕtve more. Činnosť rieky na povrch Grand Canyon - vodopád. Niagarské vodopády, Angelov vodopád, Iguacu, Viktóriine vodopády (znehodnocovanie prírodných lokalít). Ďalšie prírodné zaujímavosti sveta a naj prírody. Porozprávať zaujímavosti o nebezpečenstvách vysokých pohorí. Určiť na mape sopečné oblasti, oblasti zemetrasení. Opísať ich výnimočnosť. Určiť na mape sopečný pás a ktoré oblasti sveta sú najviac ohrozené. Uviesť príklady ţivelných pohrôm vo svete a diskutovať o moţnostiach predchádzať im (cunami, zemetrasenie). Vysvetliť ako pôsobia rieka a vietor na zemský povrch. Na základe príkladov porovnať oblasti na Zemi podľa rastlinstva. Orientovať sa Najkrajšie Sídla na Zemi. Mestá Informatika Motivačné Na príklade modelového regiónu na mape. miesta na a dediny (ako ţijú ľudia na metódy vytvoriť podrobnú charakteristiku Zemi, ktoré rôznych miestach Zeme). Enviromentálna Expozičné regiónu. vytvoril Kultúrne a technické stavby výchova metódy Pripraviť prezentáciu o ţivote ľudí vo človek-13h (príklad chrámy, pyramídy,). Multikultúrna Práca s knihou vybranej oblasti. Pamiatky UNESCO. (Paríţ, výchova a textom, mapou Vytvoriť mentálnu mapu svetadielov. New York, Mexico City, Diskusia Eifelova veţa, Opera Dejepis Fixačné metódy v Sydney, Egyptské pyramídy, katedrály (znehodnocovanie kultúrnych lokalít). Nových sedem divov sveta - Tadţ Mahal, Veľký čínsky SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 5

6 múr, socha Krista v Rio de Janeiro, Chichén Itzá, Koloseum, Petra, Machu Picchu (kultúrne zaujímavosti štátov, kde sa pamiatky nachádzajú náboţenstvá, zvyky, tradičné jedlá a pod.) Poznámka: Individuálny prístup k ţiakom so ŠVVP a IŢ. Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta významné geografické miesta (mys, ostrovy, prielivy) - zaujímavé zvyky a tradície objavených oblastí - vyuţívanie morských prúdov a veterných systémov námorníkmi a ich vplyv na zemský povrch Svetadiely, oceány, ostrovy, polostrovy, oceány, moria, prieplavy, zálivy rozšírenie o ďalšie významné ostrovy, polostrovy so zameraním na cestovný ruch - fungovanie Panamského prieplavu - významné prieplavy v Európe Čítanie mapy, získavanie údajov z mapy, zakresľovanie údajov do mapy. Grafická mierka tvorba vlastnej mapy Orientácia na mape, určovanie geografickej polohy súťaţe Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda naj Zeme (príroda) + ďalšie zaujímavé miesta na Zemi Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek Nových 7 divov sveta (doplnenie) + ďalšie zaujímavé miesta na Zemi (ľudská činnosť) Výlet po planéte Zem získavanie informácii a tvorba projektu (práca v skupinách) Moje vysnívané mesto získavanie informácii a tvorba projektu SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 6

7 Obsah vzdelávania v 6. ročníku V 6. ročníku je obsahom štúdia geografie planéta Zem a na nej Austrália a Amerika. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom. 1. Úvodná hodina 1 hod. 2. Opakovanie učiva z 5.ročníka 6 hod. 3. Austrália, Oceánia, Antarktída 14 hod. 4. Amerika 34 hod. 5. Ţivotné prostredie a krajina 12 hod. Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín (2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne) Ciele Školský vzdelávací program pre 6. ročník GEOGRAFIA (týţdenne 1,5), spolu 49 hodín Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 6. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu: Tematický celok Obsahový štandard (téma) Predmet, medzipredmetové vzťahy, prierezová téma Metódy Výkonový štandard (konkrétny výstup) SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 7

8 Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov. Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov. Opakovani e učiva z 5.ročníka 6 hod. Austrália a Oceánia- 14hod. Školský vzdelávací program Ţivá škola Zemeguľa, mapa, geografické Matematika súradnice, poloha miesta na Zemi, určovanie miesta na Biológia zemi v geografickej sieti, poludníky, rovnobeţky, geografická sieť, tematické mapy, svetadiely, oceány, mapa sveta, Poloha Zeme voči Slnku, dopad slnečného ţiarenia na zem, pásmovitosť, podnebné pásma- studené, mierne, subtropické, tropické Poloha Austrálie Fyzicko-geografická, matematicko-geografická Prírodné pomery, Podnebie, podnebné pásma na Environmentálna výchova Ochrana ţivota a zdravia Sociál. a osob. rozvoj Informatika Environmentálna výchova Multikultúrna výchova Mediálna výchova motivačný rozprávanie motivačný rozhovor demonštračná metóda heuristická metóda pozorovanie projektová metóda diskusia situačná metóda Ţiak vie: Určiť na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely, Čítať mapy podľa legendy mapy Určiť polohu miesta na Zemi geografickými súradnicami. Vysvetliť vznik podnebných a rastlinných pásiem. Ţiak vie: Vytvoriť mentálnu mapu z pojmov, týkajúcich sa Austrálie. Prezentovať získané poznatky. Určiť polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k ostaným svetadielom. Určiť polohu Austrálie v geografickej sieti. Prezentovať poznatky odborného textu, SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 8

9 Vedieť diskutovať o zaujímavostia ch, naj Austrálie Vysvetliť príčiny príchodu Európanov do Austrálie a spoluţitie s miestnym obyvateľstvom Vedieť popísať hospodársko politickú situáciu Austrálie Zemi, Austrália v podnebných pásmach, povrchové celky Austrálske Alpy, Ayers Rock, vodstvo, rastlinstvo a ţivočíšstvo, koala, kengura, eukalyptus, ţivotné prostredie Gondwana, Pangea Obyvateľstvo v Austrálii a objavenie a príchod prvých obyvateľov a ich spoluţitie s Aboriginmi, Aboriginovia, objavenie Austrálie Jamesom Cookom Mestá a ţivot v nich, kultúrna rôznorodosť, typy sídiel v Austrálii, multikultúrne mestá, Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra Tvorba projektu Tradičná ľudová kultúra rozhovor fixačné metódy inštruktáţ kooperatívne vyučovanie metódy logického aspektu zatriediť ich, Vysvetliť kauzálne vzťahy. vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachádzajú niektoré druhy a inde na svete nie. Diskutovať o zaujímavostiach. Opísať vznik svetadielov a príčinu existencie typických ţivočíchov len na austrálskom svetadieli. Opísať spôsob príchodu Európanov do Austrálie a spôsoby spoluţitia s domorodcami. Vytvoriť zoznam zaujímavých miest Austrálie. Porovnať vybrané mestá Austrálie podľa polohy, štruktúry obyvateľstva. Kultúra, veda, šport Vysvetliť druhy kultúry a ich význam pre ţivot človeka Vymenovať druhy kultúry alebo športu, ktoré preslávili Austráliu, predstaviteľov vedy, kultúry, športu SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 9

10 .Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov. Amerika- 25hod. Školský vzdelávací program Ţivá škola Spoločenské zvyky Spoločenský zvyk, tradícia, čo potrebujeme vedieť pri ceste do Austrálie Austrálske naj Poloha Ameriky vo vzťahu k ostatným svetadielom a oceánom, Podnebie, faktory ovplyvňujúce podnebie ( morské prúdy, geografická šírka, prúdenie vetrov), Podnebné pásma, Geografická šírka, oceány morské prúdy, vetry, povrch Informatika Environmentálna výchova Multikultúrna výchova Mediálna výchova Tvorba projektu heuristická metóda pozorovanie projektová metóda diskusia situačná metóda aktualizovať zostaviť zoznam športovcov. Opísať čo všetko je potrebné si uvedomiť pri ceste do Austrálie, ktoré by sme mali dodrţiavať pri návšteve Austrálie. Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Austrálie podľa navrhnutých kritérií. Ţiak vie: Na mape určiť polohu Ameriky vo vzťah k iným svetadielom. Zostrojiť mentálnu mapu. Čítať geografickú mapu, určovať polohu podľa geografických súradníc. Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky. Opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ameriky. Vedieť Dodrţiavanie diskutovať ľudských práv rozhovor o zaujímavostia a práva dieťaťa ch, naj fixačné metódy Ameriky Tradičná ľudová kultúra inštruktáţ Povrch pohoria, níţiny vznik pohoria, - vrásové, kooperatívne Vysvetliť ako vznikli pohoria na SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 10

11 Vysvetliť príčiny príchodu Európanov do Ameriky a spoluţitie s miestnym obyvateľstvom Vedieť popísať hospodársko politickú situáciu Ameriky Školský vzdelávací program Ţivá škola kryhové, Kordillery, Andy, Amazonská níţina, Vodstvo na pevnine, okolo pevniny Mississippi, Amazonka, 5 veľkých jazier, vodopády Niagarské, vznik vodopádov na rieke. Prieplav (Panamský) zálivy (Golfský, Hudsonov) prieliv (Magalhaesov, Beringov) vyučovanie metódy logického aspektu príkladoch podľa tematických máp obrázkov, fotografií, blokdiagramov, Opísať Amazonskú níţinu. Pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, činnosť rieky, vznik vodopádov. Rastlinstvo a ţivočíšstvo súvislosť Vysvetliť vznik podnebných pásiem rastlinstva a podnebných Vysvetliť vzťahy podnebné pásmopásiem, rastlinné pásmo národné parky Podľa mapy ku kaţdému podnebnému rastlinné pásma (tundra, tajga, pásmu listnaté lesy, stepi prérie, priradiť rastlinné pásma a opísať ho pampy, podľa typických púšte, daţďové lesy) znakov Národné parky Yelowstonský, Yossemitský Vysvetliť vznik podnebných pásiem Vysvetliť vzťahy podnebné pásmo- rastlinné pásmo SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 11

12 Podľa mapy ku kaţdému podnebnému pásmu priradiť rastlinné pásma a opísať ho podľa typických znakov Obyvateľstvo v Amerike, príchod Európanov, Mayovia, Aztékovia, Inkovia, Súčasné zloţenie obyvateľstva Štáty v severnej Amerike a hlavné mestá, USA, Kanada, Mexiko rozmiestnenie obyvateľstva Opísať príchod Európanov a Afričanov do Ameriky Opísať v ktorých oblastiach ţili staré civilizácie a čím prispeli k rozvoju vedy. Získavať údaje z grafov, diagramov, Určiť tri štáty a hlavné mestá. Oblasti husto a riedko osídlené Štáty v juţnej Amerike a vybrané hlavné a veľké mestá Ţivot v mestách a jeho problémy, Mesto, hlavné mesto, Porovnať mestá v Amerike podľa megalopolis, slumy veľkosti, štruktúry mesta, obyvateľstva Vymenovať problémy, ktoré môţu byť v jednotlivých mestách SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 12

13 Ţivot mimo miest Vidiecke sídla, typy v rôznych Kultúra umenie, veda, šport, zamestnanie obyvateľov Spoločenské zvyky Naj Ameriky Sedemdňový výlet v Amerike, alebo v Austrálii riešenia problémov súvisiacich s rastom miest Opísať spôsob ţivota vo vidieckych sídlach, aké typy sídiel sú v Amerike Vymenovať, ktoré druhy kultúry alebo športu preslávili Ameriku. predstaviteľov vedy, kultúry, športu aktualizovať. Zostaviť zoznam športovcov. Opísať zvyky, čo je vhodné, čo nevhodné pri ceste do Ameriky Vytvoriť zoznam najzaujímavejších miest Ameriky podľa určitých kritérií Opísať ako vytvoriť systém kritérií hodnotenia najzaujímavejších miest SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 13

14 Vedieť diskutovať o ţivotnom prostredí, vplyv človeka na krajinu Školský vzdelávací program Ţivá škola Ţivotné Jaskyne, bane, prírodné a prostredie umelé zloţky, prírodná a a krajina- 12 kultúrna krajina hod. Prírodné zdroje, priaznivý, nepriaznivý, priamy, nepriamy vplyv Prírodné procesy, činnosť človeka, Cestovný ruch, horská, prímorská, kultúrno-historická rekreačná krajina, Priaznivý a nepriaznivý vplyv, civilizačné choroby, stres, Globálne, IUCN, FOEI, národné parky, CHKO, NPR, PR, NPP, PP, CHA, národné kultúrne dedičstvo, mestská pamiatková rezervácia, Deň Zeme Analyzovať pojem krajina, vymenovať jednotlivé typy krajín a opísať zloţky krajiny, Porovnať prírodnú a kultúrnu krajinu, Rozdeliť a vymenovať prírodné zdroje, opísať vplyv človek na ţivotné prostredie, Stručne opísať vplyv cestovného ruchu na ţivotné prostredie, Vymenovať priaznivé a nepriaznivé vplyvy ţivotného prostredia na človeka, Vymenovať 5 organizácií, vymenovať chránené oblasti, parky, rezervácií Poznámka: Individuálny prístup k ţiakom so ŠVVP a IŢ. Obsah vzdelávania v 7. ročníku Premeny Zeme/ 3 hodiny Podnebné oblasti Zeme(pasáty, monzúny), prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia), vznik kultúr, rasy, náboţenstvá (Afrika, Ázia). Projekty : Afrika, Ázia Afrika/ 13 hodín SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 14

15 A.) Základné informácie o regióne v kontexte Planéty Zem, poloha, zobrazenie Afriky na mapách, práca s mapou- zemepisné súradnice, rovník, obratníky, rovnobeţky, poludníky, nultý poludník. B.) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou), členitosť pobreţia a povrch Afriky- Suezský prieplav, činnosť vnútorných síl na tvar Zeme- pohoria, Kilimandţáro, Východoafrická priekopová prepadlina, podnebné a rastlinné pásma- pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky, Sahara, sahel, savana, tropický daţďový prales, vznik Sahary, vplyv pasátov- vysvetliť prúdenie pasátov, vodstvo- jazerá, rieky- Kongo, Níl, obyvateľstvo a sídla, ţivot obyvateľov v rôznych častiach Zeme- severná Afrika, západná, východná a juţná Afrika, veľké mestá, Pôvodní obyvatelia, staré civilizácie, náboţenstvá, objavovanie Afrikya obchodné cesty, hospodárstvo Afriky, nerastné bohatstvo (iba stručne),štáty Afriky, najväčšie mestá, ţivot v mestách, kultúra a umenie Afriky C.) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne, problémy v Afrike ( hlad, choroby, nepokoje, škodcovia), rozširovanie púští (sahel), školstvo a zdravotníctvo v Afrike. Ázia/ 17 hodín A.) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem, poloha, zobrazenie Ázie na mapách- Ázia na severnej pologuli, práca s mapouzemepisné súradnice, rovník, obratník Raka, rovnobeţky, poludníky, dátumová hranica, časové pásma. B.) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou), členenie Ázie na časti- juţná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, juhozápadná, povrch- Himaláje (vznik pohorí na príklade Himalájí),sopky, vznik sopiek a zemetrasenia, pohyb zemských platní, sopečná činnosť a zemetrasenia- zóny oblastí sopečnej a zemetrasnej činnosti vo svete, príklady najväčších sopiek na svete, vodstvo v Ázii- rieky v Ázii- Chang Jiang, Huang He, Ob, Ganga, Mekong, jazerá, podnebie, rôznosť podnebia v závislosti od podnebných činiteľov, Podnebné oblastiseverná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej časti Ázie, monzúnová oblasť v juţnej Ázii, klimatické diagramy z rôznych častí Ázie (hlavné znaky podnebného pásma, oblasti), obyvateľstvo Ázie, náboţenstvá, hrozba terorizmu, hospodárstvo Ázie (stručne), štáty- Čína, India, Japonsko, Rusko, arabské krajiny, veľké mestá. C( Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne, nadmerná hustota zaľudnenia určitých oblastí, boom priemyselnej výroby ( ázijské tigre), hrozby tajfúnov, zemetrasení a povodní, kultúra a umenie Ázie, kultúrne pamiatky- Tádţ Mahál, Veľký čínsky múr a i. SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 15

16 Ciele Vedieť čítať a interpretovať údaje z máp, plánov a iných zdrojov. Školský vzdelávací program Ţivá škola Školský vzdelávací program pre 7. ročník GEOGRAFIA (týţdenne 1), spolu 33 hodín Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 7. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu: Predmet, Tematický medzipredmetové Obsahový štandard (téma) Metódy celok vzťahy, prierezová téma Premeny Zeme-3hod. Afrika- 13hod. Podnebné oblasti Zeme (pasáty, monzúny). Prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia). Vznik kultúr, rasy, náboţenstvá (Afrika, Ázia) Poloha Afriky - zobrazenie Afriky na mapách Členitosť pobreţia a povrch Madagaskar, Somálsky polostrov, Guinejský záliv, Gibraltársky prieliv, Suezsky prieplav,pohorie Kilimandţaro, Atlas, Východoafrická priekopová prepadlina, Dračie vrchy, Sahara Podnebné a rastlinné pásma -púšť, sahel, savana, tropický dańďový prales, národné parky, Vodstvo jazerá, rieky- Kongo, Níl, Viktorino jazero. Obyvateľstvo a sídla. severná Afrika, západná, východná a juţná Afrika, veľké mestá, pôvodní obyvatelia, staré civilizácie, náboţenstvá Hospodárstvo Afriky(stručne) Štáty Afriky, Najväčšie mestá, ţivot v mestách Problémy v Afrike - hlad, choroby, nepokoje, škodcovia. Rozširovanie púští (sahel). Školstvo fyzika, dejepis multikultúrna výchova osobný a sociálny rozvoj matematika informatika biológia environmentálna výchova dejepis, občianska náuka, multikultúrna výchova osobnostný a sociálny rozvoj občianska náuka, problémové úlohy( čo vplýva na pásmovitosť?) diskusia motivačné metódy expozičné metódy práca s knihou, textom a atlasom Výkonový štandard (konkrétny výstup) Vysvetliť vznik podnebných pásiem na Zemi. Opísať príčiny vzniku rás a kultúr (Afrika, Ázia). SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 16 IKT didaktické hry fixačné metódy Vytvoriť mentálnu mapu z pojmov, týkajúcich sa Afriky. Prezentovať získané poznatky. Určiť polohu Afriky na Zemi vo vzťahu k ostaným svetadielom. Určiť polohu Afriky v geografickej sieti. Vysvetliť vznik podnebných pásiem Vysvetliť vzťahy podnebné pásmorastlinné pásmo. Podľa mapy ku kaţdému

17 a zdravotníctvo v Afrike dejepis biológia náboţenská výchova podnebnému pásmu priradiť rastlinné pásma a opísať ho podľa typických znakov. Opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Afriky. Pracovať s mapou, vysvetliť vznik rieky, činnosť rieky, vznik vodopádov. Opísať spôsob ţivota, aké typy sídel sú v Afrike, náboţenstvá. Vymenovať problémy, ktoré môţu byť v jednotlivých oblastiach, riešenia problémov. Vedieť čítať Ázia-17hod. Poloha, zobrazenie Ázie na mapách matematika motivačné Na mape určiť a interpretovať Členitosť pobreţia a povrch Filipíny, informatika metódy polohu Ázie vo údaje z máp, Japonské ostrovy, Predná India, Zadná India, vzťah k iným plánov a iných Malá Ázia, Arabský polostrov, Kórejský expozičné svetadielom. zdrojov. polostrov, Suezsky prieplav, Červené more, metódy Zostrojiť mentálnu Beringov prieliv, Himaláje, Pamír, Kaukaz, mapu. Ural, Veľká čínska níţina,západosibírska multikultúrna práca s knihou, Čítať geografickú níţina, Indoganská níţina, Tibetská náhorná výchova textom a atlasom mapu, určovať plošina.vznik sopiek a zemetrasenia. osobnostný polohu podľa SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 17

18 Projekt/2/ Členenie Ázie na časti juţná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, juhozápadná Vodstvo rieky, jazerá Kaspické more, Mŕtve more, Bajkal, Aralské jazero, Ob, Mekong, Jenisej, Ganga, Huang He, Chang- Jang, Eufrat, Tigris Podnebie - rôznosť podnebia v závislosti od podnebných činiteľov. Podnebné oblasti severná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej časti Ázie, monzúnová oblasť v juţnej Ázii. Klimatické diagramy z rôznych častí Ázie (hlavné znaky podnebného pásma, oblasti) Obyvateľstvo, náboţenstvá, Hospodárstvo Ázie (stručne) Štáty Čína, India, Japonsko, Rusko, arabské krajiny Veľké mestá a ţivot v nich Moskva, Tokio, Bombaj. Hustota zaľudnenia určitých oblastí v Ázii Ázijske tigre boom priemyselnej výroby Hrozby tajfúnov, zemetrasena, povodne Kultúrne pamiatky Tadţ Mahál, Veľký čínsky múr Projekt výlet po Afrike alebo Ázií a sociálny rozvoj náboţenská výchova environmentálna výchova fyzika, biológia tvorba projektov a prezentácia zručností dejepis občianska náuka IKT didaktické hry fixačné metódy geografických súradníc. Opísať podľa charakteru prírodného prostredia a hospodárskych pomerov členenie ázijského svetadielu na oblasti. Pracovať s mapou, významné rieky a ich vyuţite, bezodtokové oblasti, jazerá Ázie. Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých podnebných pásiem a ich charakteristické znaky. Opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú podnebie Ázie. Určiť veľké štáty v Ázií. Porovnať mestá v Ázii podľa veľkosti, štruktúry mesta, obyvateľstva. SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 18

19 Poznámka: Na ţiakov so ŠVVP budú kladené poţiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne pomáhať pri získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce z ich poruchy. Týmto ţiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami. Obsah vzdelávania v 8. ročníku V 8. ročníku je obsahom štúdia geografie Planéta Zem- a na nej svetadiel Európa. Poznatky sú interpretované nielen v teoretickej, ale aj v praktickej rovine a sú poskytované motivačným spôsobom, či uţ formou prezentácií alebo vyuţívaním IKT vo vyučovacom procese. Prehľad tematických celkov a stanovený počet hodín (2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne) 1. Úvodná hodina,organizačné pokyny 1hod. 2. Opakovanie učiva 7.ročníka 2 hod. 3. Európa /prírodné a človekom vytvorené osobitosti regiónu/ 11 hod. 4. Oblasti a štáty Európy 1 hod. 5. Stredná Európa 12 hod. 6. Západná a severná Európa 15 hod. 7. Juţná a juhovýchodná Európa 14 hod. 8. Východná Európa 7 hod. 9. Záverečné utvrdzovanie a opakovanie 3 hod SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 19

20 Počet hodín Školský vzdelávací program Ţivá škola Školský vzdelávací program pre 8. ročník GEOGRAFIA (týţdenne 2), spolu 66 hodín Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania v 8. ročníku základnej školy vychádzajúc zo Štátneho vzdelávacieho programu: Tematický celok Obsahový štandard (téma) Ciele Výkonový štandard (konkrétny výstup) Kľúčové pojmy Metódy, formy, stratégie Prierezové témy Učebné zdroje Európa Európa Prírodné a človekom vytvorené osobitosti regiónu 11 Poloha, zobrazenie na mape,prehľad Členitosť pobreţia Povrch Podnebie, podnebné pásma, počasie Vodstvo Rastlinstvo a ţivočíšstvo Obyvateľstvo Schopn osť objavov ať, vyhľad ávať informá cie, prezent ovať, vysvetľ ovať. Na príklad och z najrôzn ejších častí vysvetľ ovať javy na základe vedomo stí. Určiť polohu Európy z rôznych hľadísk, práca s mapou geografické súradnice, rovník, obratníky, rovnobeţky, poludníky, nultý poludník ukázať na mape oceány, moria, prielivy, prieplavy, poloostrovy a ostrovy, vedieť rozdiel medzi ostrovom a poloostrovom Odlíšiť níţiny a vysočiny, určiť na mape vybraté povrchové celky. Opísať ich polohu. Orientovať sa bez problémov na mape. spoznať veľtoky Európy, prírodné krásy vodopády, jazerá. Určiť vybrané celky na mape. Spoznať vplyv Golfského prúdu, činnosť Eurázia, Ural, Emba, Kaukaz, Kaspické more, Bospor, Dardanely, rozloha, geografické súradnice, obratník Raka, nultý poludník, severná polárna kruţnica, severná pologuľa, kontinent, svetadiel níţiny, pohoria, preliačiny, sopky, ľadovce, fjordy, Alpy, Karpaty, Pyreneje, Apeniny, Škandinávske hry s mapou, hľadanie zemepisných názvov, problémová, riadený rozhovor, fixačná práca pracovným zošitom, práca mapou, rozhovor, vyhľadávani informácií Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Osobnostný a sociálny rozvoj - spolupráca a komunikácia v skupine Environmentáln a výchovaznečisťovanie prírody a vplyv na podnebie Multikultúrna výchovaprelínanie sa rôznych kultúr; problém prisťaho- učebnica a atlasy: učebnica zemepisu pre 5. a 7..ročník, geografický zošit pre 7..ročník,Školsk ý zemepisný atlas, Zemepisný atlas sveta encyklopédie a odborné časopisy : National geographic, GEO, Ľudia a Zem, Historická revue DVD filmy a výukové programy SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 20

21 Sídla Hospodárstvo Cestovný ruch Projekt Zaujímavé mestá Školský vzdelávací program Ţivá škola ľadovca pri vzniku jazier. Určiť a ukázať na mape rozloţenie podnebných pásie v jednotlivých oblastiach svetadiela podľa geografickej šírky. vysveliť pásmovitosť, jej príčiny a dôsledky, ochrana prírody-národné parky charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva, poznať husto a riedko osídlené oblasti, spoznať globálne problémy obyvateľov, vedieť odlíšiť štruktúru obyvateľstva poznať najväčšie mestá sveta, strediská a miesta rekreácie, podľa mapy určiť geografickú polohu akéhokoľvek mesta v regióne opísať hospodárstvo svetadielu, jeho zameranie, spoznať najvyspelejšie hosp. krajiny vrchy, Dináre, Ural, Stará planina (Balkán), Mont Blanc, Etna, Vezuv, Hekla, Východoeurópsk a níţina podnebné pásma studené, mierne, teplé (subtropické) podnebné oblasti oceánska, prechodná, pevninová podnebné činitele geografická poloha, vetry, morské prúdy, vzdialenosť od oceána, nadmorská výška, rozloţenie pohorí problémová, výkladová, demonštračn á, rozhovor, práca s textom, skupinová práca valectva v Európe Tvorba projektu a prezentačné zručnosti :Didakta Zemepis, ďalšie podľa priebeţnej ponuky internet: Program Albert, Vymenovať a určiť na mape oblasti vhodné pre cestovný SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 21

22 ruch Vytvoriť plagát s vyznačenými zaujímavými miestami a ich stručnou charakteristikou úmorie Atlantického oceána, SĽO, bezodtoková oblasť (povodie Kaspického mora), Volga, Dunaj, Rýn, Pád, Odra, Visla, Tiber, Temţa, Seina, Pečora, Rhôna, Dneper Ladoţské jazero, Balaton, Ţenevské jazero... Prieplav Rýn Mohan Dunaj Golfský prúd tundra, tajga, zmiešané a listnaté lesy, lesostepi a stepi, subtropická krajina výškové stupne v pohoriach Tatranský SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 22

23 národný park Rusi, Nemci, Francúzi, Taliani, Angličania Slovania, Germáni, Románi, Ugrofíni rozmiestnenie obyv., hustota zaľudnenia, štruktúra obyv. (rasová, náboţenská, veková, podľa pohlavia) mestské a vidiecke sídla, urbanizácia Moskva, Paríţ, Londýn, Madrid, Sankt-Peterburg, Neapol, Berlín, Atény, Barcelona, Rím... SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 23

24 Oblasti a štáty Európy 1 Oblasti a štáty Európy Spoznávame Európu - videofilm Európska únia Na obrysovej mape pomenovať všetky štáty Európy a ich hlavné mestá Spoznať SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 24

25 najvýznamnejšie hospodárske zoskupenie krajín, členov, orgány EÚ Stredná Európa 12 Stredná Európaprehľad Slovensko prírodné pomery Slovensko hospodárstvo,obyvateľ stvo Česko Poľsko Maďarsko Rakúsko Švajčiarsko Nemecko Cestujeme po strednej Európe charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných, hospodárskych a kultúrnych podmienok komplexne charakterizovať jednotlivé štáty z jednotlivých geografických hľadísk, opísať spôsob ţivota v jednotlivých krajinách, poznať ţivotnú úroveň, vymenovať problémy krajín spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a štátov,oboznámi ť sa s kultúrnym Karpaty, Česká vysočina, Alpy, Dunaj, Labe, Odra, Visla úrodné pôdy rastlinná a ţivočíšna výroba Slovania, Germáni, Ugrofíni ťaţobný priemysel, strojárstvo hry s mapou, hľadanie zemepisných názvov, problémová, riadený rozhovor, fixačná práca pracovným zošitom, práca mapou, rozhovor, vyhľadávani informácií Mediálna výchova, Dopravná výchova,tvorb a projektu a prezentačné zručnosti SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 25

26 Západná a severná Európa Školský vzdelávací program Ţivá škola spôsobom ţivota, strediskami cest.ruchu v jednotlivých krajinách navrhnúť cestu po strednej Európe na základe získaných poznatkov 15 Prehľad oblasti charakterizovať Veľká Británia oblasť z hľadiska Írsko prírodných, Francúzsko hospodárskych Belgicko, Holandsko a a kultúrnych Luxembursko podmienok Dánsko a Island podrobne Nórsko charakterizovať Švédsko štáty z hľadiska Fínsko prírodného, hospodárskeho i kultúrneho lokalizovať krajiny na mape aj ich najdôleţitejšie miesta opísať spôsob ţivota v jednotlivých krajinách, poznať výhodná poloha, níţiny, lúky, pasienky, vodné elektrárne, veľké prístavy, Germáni, Románi veľká hustota zaľudnenia, prisťahovalci nerastné suroviny čierne uhlie, ţelezná ruda, uránová ruda, ropa, zemný plyn priemysel strojársky, chemický spotrebný, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Osobnostný a sociálny rozvoj - spolupráca a komunikácia v skupine Environmentáln a výchovaznečisťovanie prírody a vplyv na podnebie SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 26

27 9. ročník Tematický celok Juţná a juhovýchodná Európa Školský vzdelávací program Ţivá škola ţivotnú úroveň, vymenovať problémy krajín spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a štátov,oboznámi ť sa s kultúrnym spôsobom ţivota, strediskami cest.ruchu v jednotlivých krajinách Obsahový štandard (téma) 14 Prehľad oblasti Španielsko Portugalsko Taliansko Grécko a Albánsko Srbsko Macedónsko a Čierna Hora Chorvátsko Slovinsko, Ciele Výkonový štandard (konkrétny výstup) charakterizovať oblasť z hľadiska prírodných, hospodárskych a kultúrnych podmienok podrobne charakterizovať štáty z hľadiska prírodného, hospodárskeho i kultúrneho potravinársky, rybolov Kľúčové pojmy Stredozemné more, ostrovy, Pyreneje, Alpy, Apeniny, sopky Etna, Vezuv; Pádska níţina, Tajo, Ebro, Duero, Pád, subtropické podnebie, Románi Taliani, Španieli; citrusy, Metódy, formy, stratégie hry s mapou, hľadanie zemepisných názvov, problémová, riadený rozhovor, fixačná práca pracovným zošitom, práca s mapou, Prierezové témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Osobnostný a sociálny rozvoj - spolupráca a komunikácia v skupine Environmentálna výchova- Učebné zdroje SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 27

28 Východná Európa Školský vzdelávací program Ţivá škola Bosna a Hercegovina Bulharsko Rumunsko 7 Prehľad oblasti Ukrajina a Moldavsko Bielorusko Pobaltské krajiny Rusko prírodné pomery lokalizovať krajiny na mape aj ich najdôleţitejšie miesta opísať spôsob ţivota v jednotlivých krajinách, poznať ţivotnú úroveň, vymenovať problémy krajín spoznávať prírodné a kultúrne pamiatky oblastí a štátov,oboznámiť sa s kultúrnym spôsobom ţivota, strediskami cest.ruchu v jednotlivých krajinách podrobne charakterizovať štáty z hľadiska prírodného, hospodárskeho i kultúrneho lokalizovať krajiny na mape aj ich najdôleţitejšie miestaopísať olivy, vinič, rybolov; strojárstvo dopravné prostriedky, chemický a potravinársky priemysel námorná doprava, cestovný ruch; Gibraltár Východoeurópska níţina, Kaspická níţina, Karpaty, Ural, bezodtoková oblasť, Volga, Dneper, Don, tajga, lesostepi, stepi černozeme Slovania Rusi, rozhovor, vyhľadávanie informácií problémová, výkladová, demonštračná, rozhovor, práca s textom, skupinová práca znečisťovanie prírody a vplyv na podnebie Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Osobnostný a sociálny rozvoj - spolupráca a komunikácia v skupine SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 28

29 Záverečné opakovanie a utvrdzovanie učiva Školský vzdelávací program Ţivá škola Rusko hospodárstvo, obyvateľstvo 3 Spoznali sme náš svetadiel Kríţomkráţom po Európe Európske naj. Záverečné zhodnotenie, opakovanie vytvoriť a odprezentovať projekt o zaujímavých miestach Európy - viesť ţiakov k hľadaniu odpovedí na otázky, zdôvodňovaniu, uvaţovaniu, hodnoteniu a k práci so zdrojmi - rozvíjať samostatnosť, spôsob ţivota v jednotlivých krajinách, poznať ţivotnú úroveň, vymenovať problémy krajín Na základe získaných poznatkov spracovať projekt o mieste podľa vlastného výberu opísať, čo vás zaujalo v Európe formou IKT zhrnúť a zopakovať najdôleţitejšie poznatky o svetadieli Ukrajinci, Bielorusi, baltské a ugrofínske národy, Moldavčania Moskva, Sankt Peterburg, Kyjev, Charkov, Minsk čierne uhlie, ropa a zemný plyn, ţelezná ruda, farebné kovy, fosfáty, soli rozhovor, práca s textom, skupinová práca Environmentálna výchovaznečisťovanie prírody a vplyv na podnebie Mediálna výchova Tvorba projektov a prezenčné zručnosti ENV jadrová katastrofa v Černobyle Tvorba projektu a prezentačné zručnosti SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 29

30 myslenie, aktivitu - pestovať zmysel pre spravodlivosť, čestnosť, tolerantnosť a vieru vo vlastné sily a schopnosti SkVP_ISCED2_GEG_štandardy 30

Geografia. VI. ročník

Geografia. VI. ročník Geografia VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne)

Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) Geografia pre 8. ročník ZŠ (33hodín ročne) cieľ a kľúčové kompetencie - určiť na nástennej mape svetové strany -vysvetliť pojmy rovník, rovnobežka, poludník -vysvetliť pojem zem.šírka a dĺžka, z mapy určiť

Více

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková

5. ROČNÍK Geografia ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016. Základná škola Pavla Horova Michalovce. Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 5. ROČNÍK Geografia Vypracovala: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015.

Více

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik Geografia V. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP: 1 hod. ŠkVP 0 hod., spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci : E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 7.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ

Učebné osnovy z geografie pre 6.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 6. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty ZŠ Dunajská Lužná. Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia Forma štúdia Človek a spoločnosť Geografia piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z geografie pre 5. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a inovovaných od 1.9.2010, 2011 na základe

Více

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T

Školský vzdelávací program. ISCED 3A gymnázium. Geografia I.P III.T Školský vzdelávací program ISCED 3A gymnázium Geografia I.P III.T Časová dotácia predmetu Vzdelávací program z geografie je spracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu pre terciu s dotáciou 1

Více

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

GEOGRAFIA. Učebné osnovy 2.B - F. Geografia. druhý Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Učebné osnovy 2.B - F Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Geografia 66 hodín ročne druhý Gymnázium

Více

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha)

Učebné osnovy z geografie pre 5.ročník ZŠ (spracované v súlade so ŠVP Geografia ISCED 2 príloha) Názov projektu Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE

Rámcové učebné osnovy SEMINÁR Z GEOGRAFIE Rámcové učebné osnovy Názov predmetu: Časový rozsah výučby: Stupeň vzdelávania: Ročník: SEMINÁR Z GEOGRAFIE 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne ISCED 3A, všeobecné, všeobecno-ekologické, telesná výchova 3.

Více

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne

ŠKVP z Geografie. Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník. Názov predmetu. siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne ŠKVP z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM GEOGRAFIA (Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre geografiu Bratislava 2010 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2014/2015 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule

Vysvetliť šírkové a výškové pásma (príklad Amerika) Pochopiť dynamiku vzniku pohorí Andy Poludníky, rovnobeţky, rovník Zemské pologule OBSAH VZDELÁVANIA 1.ročník (PRÍMA) 33 HODÍN ROČNE / 1 hod. týždenne Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prostriedky počet hodín Téma Pojmy Spôsobilosti hodnotenia PLANÉTA ZEM - 7 Povrch

Více

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard)

Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín. Obsah (obsahový štandard) Október September Mes. Týž. OBSAH VZDELÁVANIA ISCED 2 Rozpis učiva predmetu: G E O G R A F I A Ročník: piaty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Tematický celok Téma Obsah (obsahový štandard)

Více

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a spoločnosť. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a spoločnosť Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Geografia 5. ročník

Více

Geografia. Charakteristika predmetu

Geografia. Charakteristika predmetu Predmet: Geografia Charakteristika predmetu Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme:

Více

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2

2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník. Piaty Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania ISCED 2 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne Ročník Piaty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelania

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EURÓPSKE ŠTÚDIA PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie

Více

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU UČEBNÉ OSNOVY DO ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - ZAMERANIE EKOLÓGIA A CUDZIE JAZYKY PREDMET: GEOGRAFIA 1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov

Více

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet:

Učebné osnovy. Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: Učebné osnovy Geografia /ISCED 2/ Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet: http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/geografia_nsv_2014.pdf

Více

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Učebné osnovy. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: GEOGRAFIA Počet hodín: Úroveň: 1. ročník

Více

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2

Geografia. Geografia Nižšie sekundárne vzdelávanie. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2 Geografia Názov predmetu Geografia Názov ŠVP Nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník

Více

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia

UČEBNÉ OSNOVY. Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia UČEBNÉ OSNOVY Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť Predmet: Geografia Charakteristika predmetu: Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu.

Více

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie

Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Školský vzdelávací program pre základné vzdelanie Základná škola PODVYSOKÁ, 023 57 Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 6,8 - ročník 66 hodín ročne, 7,9 ročník-33 hodín ročne Ročník šiesty, siedmy,

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 1 hodinu týždenne. Všeobecným cieľom vyučovania geografie

Více

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Predmet: Geografia. Ročník: piaty. 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Predmet: Geografia Ročník: piaty 1. Charakteristika vyučovacieho predmetu: Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a spoločnosť. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne. Všeobecným cieľom vyučovania

Více

Učebné osnovy Geografia

Učebné osnovy Geografia Učebné osnovy Geografia 5. ročník Časová dotácia: Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Kód a názov ŠVP ISCED 2 Ročník 5. Štátny vzdelávací program 2 Školský

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: 1 Reforma systému

Více

Geografia. 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne. ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike

Geografia. 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne. ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Učebné osnovy: Geografia Ročník: 5., Počet hodín : 2+0 hodiny týţdenne, spolu 66 hodín ročne ŠVP: Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike ŠkVP: Základná škola 2. stupeň Základná

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 1 1 1 1 4 Školský vzdelávací program 1 1 SPOLU 1 1 1 2 5 Kód a názov odboru

Více

Školský vzdelávací program Geografia

Školský vzdelávací program Geografia Školský vzdelávací program Geografia Charakteristika predmetu Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. Vyučuje sa 2 hodiny týždenne. Teda v školskom vzdelávacom programe je posilnený o

Více

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina

Základná škola s materskou školou Hôrky, Hôrky 200, Žilina Učebné osnovy z predmetu geografia 6. ročník Časová dotácia: Ročník 6. Štátny vzdelávací program 1 Školský vzdelávací 0 program Časový rozsah 1h / týždeň Stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelávanie Vzdelávacia

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 7. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 7. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Charakteristika predmetu Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 2. 9. 2015 Vyučujúci Mgr. Monika Muľová Časová

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N

Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Č A S O V O-T E M A T I C K Ý P L Á N Predmet : geografia M H Tematic ký celok Obsahový štandard Výkonový štandard Kľúčové kompetencie, spôsobilosti a zručnosti (a ich spôsoby rozvíjania Použité formy

Více

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí

TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí TVVP Vlastiveda ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Počet hodín: 1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne Ročník: tretí Mesiac Tematický celok Téma Strana Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové

Více

ŠkVP. Geografia 5. ročník

ŠkVP. Geografia 5. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Školský vzdelávací program z Geografie

Školský vzdelávací program z Geografie Školský vzdelávací program z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

ŠkVP. Geografia 7. ročník

ŠkVP. Geografia 7. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP:

Učebné osnovy: Geografia. Ročník: 7., Počet hodín : 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne ŠVP: Učebné osnovy: Geografia Ročník: 7., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+0 hodín týždenne, spolu 33 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Učebné osnovy GEOGRAFIA

Učebné osnovy GEOGRAFIA Učebné osnovy GEOGRAFIA Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 6. 9. 2016 UO vypracovala Mgr. Monika Muľová Časová dotácia Ročník

Více

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma

TEMATICKÝ PLÁN OBDOBÍ: září říjen. listopad prosinec. - časová pásma Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2017/2018 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

CHARAKTERISTIKA PREDMETU GEOGRAFIA CIELE UČEBNÉHO PREDMETU GEOGRAFIA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU GEOGRAFIA CIELE UČEBNÉHO PREDMETU GEOGRAFIA CHARAKTERISTIKA PREDMETU GEOGRAFIA Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme. uvedomia

Více

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať

ŠKVP z geografie. - Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - zhodnotenie informácii, ich zdroja, spracovať ich a vedieť používať ŠKVP z geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 33 hodín/1 hodina týždenne Vyučovací jazyk Slovenský jazyk

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Geografia Názov predmetu/ Tantárgy

Geografia Názov predmetu/ Tantárgy Geografia Názov predmetu/ Tantárgy Geografia Geográfia Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1, ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam V. Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-

Více

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne

Geografia. 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Učebné osnovy: Geografia Ročník: 6., Počet hodín : ŠVP: ŠkVP: 1+1 hodiny týždenne, spolu 66 hodín ročne Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike Základná škola 2. stupeň Základná

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: PRIMA Tématická oblast Planeta Země Glóbus a mapa Pohyby Země, oběh Země kolem Slunce, roční období, trvání dne a noci Glóbus

Více

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová

Geografia. II. stupeň ISCED2. Bartovic, Bubelová Geografia II. stupeň ISCED2 Bartovic, Bubelová GEOGRAFIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a príroda Geografia siedmy 1 hod týţ/33 hod ročne 1. Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet geografia

Více

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8.

UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O 1 VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE. Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. UČEBNÉ OSNOVY Z GEOGRAFIE PRE 8. ROČNÍK ROZŠÍRENÉ O VYUČOVACIU HODINU TÝŽDENNE Časová dotácia hodín na vyučovanie geografie v 8. ročníku: Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia

Více

Školský vzdelávací program Geografia/

Školský vzdelávací program Geografia/ Školský vzdelávací program Geografia/ Názov predmetu Geografia Časový rozsah výučby 1 hodina týţdenne Ročník príma Škola Gymnázium Stropkov Školský rok 2010/2011 Charakteristika predmetu v príme Regionálna

Více

Asie Přírodní podmínky - opakování

Asie Přírodní podmínky - opakování Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike Stupeň vzdelania Niţšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia

Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike Stupeň vzdelania Niţšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Časový rozsah výučby 2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník piaty Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Názov ŠkVP

Více

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník

Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Základná škola, Školská 389, Sačurov Časovo tematické plány z geografie pre 9. ročník Šk. rok: 2012/2013 Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

ŠkVP. Geografia 6. ročník

ŠkVP. Geografia 6. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Geografia /oblasť Človek a spoločnosť/

Více

Didaktika geografie 2 seminár

Didaktika geografie 2 seminár Didaktika geografie 2 seminár Vyučujúci: RNDr. Štefan KAROLČÍK, PhD. Študijný odbor: M Ge, Inf Ge, Tv - Ge Ročník: prvý magisterského štúdia, zimný semester 2013 Ponuka tém pre spracovanie písomných príprav

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2010 Školský vzdelávací program pre 5-ročné bilingválne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským anglickým v školskom roku 2010/2011 Geografia 1. ročník Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 8. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike

Geografia. Názov predmetu. Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike GEOGRAFIA Charakteristika predmetu: Geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem a komplexne ju hodnotí. Umožňuje im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho

Více

Evropa hranice, povrch, vodstvo VY_32_INOVACE_45V1102. Mgr. Hana Kvasničková

Evropa hranice, povrch, vodstvo VY_32_INOVACE_45V1102. Mgr. Hana Kvasničková Evropa hranice, povrch, vodstvo Mgr. Hana Kvasničková 1 VLASTIVĚDA-EVROPA 5. ročník Poloha, hranice, členitost, povrch, podnebí, vodstvo, rostlinstvo a živočišstvo. Možno využít k výkladu i procvičování

Více

Charakteristika predmetu:

Charakteristika predmetu: Názov predmetu Geografia Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Škola (názov, adresa) Základná škola s materskou školou, Makov 264 Ročník 6., 7., 8., 9. Časový rozsah výučby 6., 7. a 9. ročník: 1 hodina

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Pracovní listy ze zeměpisu Holubec 6. ročník Tvar a rozměry Země (TVARZ.bmp) o Tvar a rozměry Země o Světové strany Pohyby Země (POHYBY.bmp) o Kolem osy o Kolem Slunce o Kolem jádra Galaxie o Roční období

Více

cvičení: poloha a rozloha Evropy

cvičení: poloha a rozloha Evropy EVROPA cvičení: poloha a rozloha Evropy Doplňte texty s pomocí atlasu: Evropa je na západě a severu obklopena Atlantskýma a Severním ledovým oceánem. Hranice s Asií se táhne ze severu od Bajdaratského

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov.

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu. Človek a spoločnosť. Vzdelanie je naša budúcnosť. druhý stupeň základnej školy. 5 rokov. Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník GEOGRAFIA Človek a spoločnosť ŠVP:1 hod. ŠKVP: 0 hod, spolu 1 hodina týždenne spolu 33 vyučovacích

Více

Učebné osnovy z Geografie

Učebné osnovy z Geografie Učebné osnovy z Geografie Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Názov predmetu Geografia Stupeň vzdelania ISCED 2 Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 hodín/2 hodiny týždenne Vyučovací jazyk Slovenský

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Učebné osnovy zo zemepisu pre 9.ročník ZŠ

Učebné osnovy zo zemepisu pre 9.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

Závěrečné opakování - Evropa

Závěrečné opakování - Evropa Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Závěrečné opakování - Evropa Autor: Mgr. Jolana Sobotková Vytvořeno: leden 2014 Název: VY_32_INOVACE_Z_14_Regionální geografie_20

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z vlastivedy pre 3. ročník variant B

Tematický výchovno vzdelávací plán z vlastivedy pre 3. ročník variant B Tematický výchovno vzdelávací plán z vlastivedy pre 3. ročník variant B Vypracované podľa učebných osnov ŠkVPA, B schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008, inovovaných k 1.9.2009,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia

UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2. Geografia UČEBNÉ OSNOVY ISCED 2 Geografia Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby Ročník Škola Geografia Človek a spoločnosť 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne šiesty ZŠ Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více