Analýza produktu Eurovíkend

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza produktu Eurovíkend"

Transkript

1 Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Analýza produktu Eurovíkend jsem vypracoval samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označil a uvedl v seznamu použitých zdrojů. Ve Znojmě, Lukáš Tkaný

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Jitce Krulové za její odborné rady a připomínky, ochotu a všeobecnou trpělivost při vedení psaní této bakalářské práce. Dále děkuji CK NATOUR za poskytnutou výpomoc během dotazníkového šetření.

4

5

6 ABSTRAKT Práce pojednává o nabídce, poptávce a analýze eurovíkendů, populární formě dovolené. Teoretická část se zabývá zpracováním odborné rešerše zaměřené na cestovní ruch, destinace cestovního ruchu, marketing a marketingový výzkum. Praktická část analyzuje a vyhodnocuje nabídky vybraných tuzemských cestovních kanceláří v období prvního kvartálu roku 2012 a Další část se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření, jejichž cílem bylo zjištění poptávky po eurovíkendech. Poslední část práce se věnuje vytvoření programu eurovíkend na základě výsledků dotazníkového průzkumu včetně finanční kalkulace. Klíčová slova: Cestovní ruch, marketingový výzkum, eurovíkend, nabídka, poptávka, kalkulace ABSTRACT This work deals with the supply, demand and analysis of eurobreaks, the very popular form of holiday. The theory part applies with processing of technical research focused on tourism, destinations of tourism, marketing and marketing research. The practical part analyses and evaluates offers of selected domestic travel agencies in the first quarter of 2012 and The next part deals with the evaluation survey that aimed to identify the demands for eurobreaks. The last part of this work is devoted to create program eurobreak based on the results of the questionnaire survey, including financial calculation. Key words: Tourism, Marketing research, eurobreaks, supply, demand, calculation

7 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST PODSTATA MARKETINGU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÝ MIX PRODUKT CENA MÍSTO PROPAGACE ROZŠÍŘENÝ MARKETIGOVÝ MIX KOMUNIKAČNÍ MIX REKLAMA DIRECT MARKETING ON-LINE KOMUNIKACE SEGMENTACE TRHU SEGMENTACE CESTOVNÍHO RUCHU KRITÉRIA SEGMENTU CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ MARKETINGOVÝ VÝZKUM DOTAZOVÁNÍ CESTOVNÍ RUCH SUBJEKTY CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ KANCELÁŘE A ANGENTURY ZÁJEZD TVORBA NOVÉHO PRODUKTU V CR... 25

8 3.7.5 KALKULACE EUROVÍKEND PRAKTICKÁ ČÁST ANALÝZA NABÍDEK CK ČEDOK CK FISCHER STUDENT AGENCY CK NECKERMANN CK NATOUR CK GEOPS VYHODNOCENÍ NABÍDEK CK VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÉHO PRŮZKUMU ZHODNOCENÍ POPTÁVKY NAVRHNUTÍ PROGRAMU EUROVÍKEND EUROVÍKEND PETROHRAD EUROVÍKEND BARCELONA ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ... 77

9 1 ÚVOD Cestovní ruch je v poslední době velmi dobře se rozvíjející odvětví. Z jedné stránky je velice významnou složkou ekonomiky, jelikož zvyšuje hrubý domácí produkt, vytváří nové pracovní příležitosti nebo nabízí možnosti zvýšení příjmů domácností. Z druhé stránky hlediska může mít cestovní ruch sezónní charakter, ale i ekologický vliv na životní prostředí. Účelem cestovního ruchu je opustit své trvalé bydliště, vycestovat za účelem relaxace, rekreace či poznáním a vypnout hlavu od pracovních či domácích povinností. Cestovní ruch umožňuje výjezdy za kulturou, přírodou, památkami, sportem, můžeme si vybrat mezi aktivní nebo pasivní dovolenou, podle toho, co se nám líbí a co preferujeme. Účastníkům cestovního ruchu právě v těchto výběrech pomáhají cestovní kanceláře a agentury, které realizují dané produkty. Právě cestovní kanceláře a agentury hrají v cestovním ruchu významnou úlohu a bakalářská práce se jim i věnuje v podobě analýz a marketingových výzkumů. Rozlišujeme také domácí cestovní ruch nebo zahraniční, a právě produkt eurovíkend se stává v České republice velice populárním, i přesto že se jedná o uměle vytvořený pojem a v samotné Evropě je prakticky neznámý. 7

10 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je provést analýzu povědomí zájemců o formu dovolené zvané Eurovíkend a zhodnotit potenciální poptávku a nabídku. Dále vytvořit návrh programu Eurovíkend včetně finanční kalkulace. Teoretická část se zabývá klíčovými pojmy, které jsou nezbytné znát při psaní této bakalářské práce. Základní pojmy jsou z oblasti marketingu a marketingového výzkumu, dále literární rešerše zaměřené na cestovní ruch a destinace cestovního ruchu. Některé pojmy jsou vysvětleny jednoduše, některé zase rozsáhleji, a to formou psanou, obrázkovou či grafickou. Praktická část se v první řadě zabývá analýzou a porovnáním nabídek několika vybraných cestovních kanceláří do vybraných destinací podle počtu prodaných zájezdů za rok Zhodnocení poptávky po eurovíkendech bude zkoumáno pomocí dotazníkového šetření u zákazníků vybrané cestovní kanceláře. Poslední část praktické práce se bude zaobírat tvorbou originálního programu eurovíkendu včetně finanční kalkulace. Na základě výsledků dotazníkového šetření budou vybrány destinace a služby, o které je největší zájem a které by mohli zaujmout zákazníky vybrané cestovní kanceláře. 8

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 PODSTATA MARKETINGU Jedním z rozsáhlých pojmů této práce je pojem marketing. I když si to někdo ani neuvědomuje, marketing je dnes všude kolem nás. Je nedílnou součástí dnešního světa byznysu a málokterá firma, podnik či živnostník se bez něj obejde. Definic marketingu je mnoho, některé jsou krátké a přitom postačující, další zase dlouhé a vyčerpávající. FORET (2010, s. 10) uvádí ve své publikaci: Marketing lze tedy ve stručnosti chápat jako souhrn nástrojů a postupů, s jejichž pomocí se snažíme zvýšit pravděpodobnost uspět na trhu, dosáhnout na něm svých cílů. SOLOMON, MARSHAL: Marketing Real People, Real Choices (in FORET, 2010, s. 20) uvádí novou definici vymezující marketing jako činnost organizace a soubor procesů pro vytváření, komunikaci a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vztahů se zákazníky takovým způsobem, že z něj mají prospěch organizace i její klíčové veřejnosti ( stakeholders ). Podle ZAMAZALOVÉ (2010, s. 3): Marketing lze tedy definovat jako proces, v němž jednotlivci a skupiny získávají prostřednictvím tvorby a směny produktů a hodnot, to co požadují. ZAMAZALOVÁ (2010, s. 3) také uvádí, že: Vyjádřit podstatu marketingu jednou větou je obtížné, ale snad bychom mohli říci, že podstatou marketingu je snaha nalézt rovnováhu mezi zájmy zákazníka a podnikatelského subjektu. Klíčovým bodem každé marketingové úvahy a následně i marketingového rozhodnutí by měl být zákazník. 3.2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE HESKOVÁ a ŠTACHOŇ (2009, s. 51) ve své publikaci uvádí, že: Marketingovou komunikaci lze definovat jako každou formu komunikace, kterou používá organizace k informování, přesvědčování nebo ovlivňování dnešních nebo budoucích (potenciálních) zákazníků. 9

12 Komunikační proces má dva hlavní činitele. Jsou jimi odesílatel, tedy zdroj zprávy a příjemce dané zprávy. Odesílatel komunikuje prostřednictvím média a komunikační funkci zajišťují procesy jako je kódování, dekódování, zpětná vazba ale také rušivé elementy v podobě různých šumů. KARLÍČEK, KRÁL (2011, s. 23) tvrdí, že: Aby byla marketingová komunikace efektivní, musí respektovat celou řadu principů, podobně jako je tomu u běžné mezilidské komunikace. Marketéři by měli především vycházet z toho, jak bude jejich sdělení vnímat cílová skupina. Zda se výsledná kampaň marketérům líbí či nelíbí, je naopak zcela nepodstatné. Obrázek 1 - Model marketingové komunikace Cílová skupina Marketingové sdělení Zaujetí sdě Sdělení Médium Pochopení Přesvědčení WOM Kontext Změna postojů a chování Zdroj: Vlastní práce, údaje převzaty z KARLÍČEK, KRÁL (2011, s. 23) 3.3 MARKETINGOVÝ MIX Nejdůležitějším nástrojem marketingového řízení je nesporně marketingový mix. Organizace jej využívá k dosažení svých marketingových cílů, sestavuje jej podle svých možností a může ho poměrně snadno měnit (FORET, 2010, s. 97). 10

13 Marketingový mix je naší nabídkou zákazníkům. Při jeho vytváření je důležité vědět, pro koho a jak ho máme nastavit, aby mohlo dojít k úspěšné směně, k prodeji (FORET, 2010, s. 97). Jako další důležitý marketingový nástroj je pro manažera tvorba Marketingového mixu, který navrhl profesor Jerome McCarthy počátkem 60. let, jehož složkami jsou čtyři P: produkt, price, place, promotion neboli produkt, cena, místo a propagace (KOTLER, 2004, s. 112) PRODUKT Základem každého podnikání je produkt nebo nabídka. Cílem podniku je dosáhnout toho, aby produkty či nabídky odlišil od ostatních a zlepšil způsobem, který přiměje cílový trh, aby je preferoval a dokonce za ně platil i vyšší cenu (KOTLER, 2004, s. 115). Produktem rozumíme vše, co organizace nabízí spotřebiteli k uspokojení jeho hmotných i nehmotných potřeb. U čistých služeb popisujeme produkt jako určitý proces, často bez pomoci hmotných výsledků. Klíčovým prvkem definujícím službu je její kvalita. Rozhodování o produktu se týká jeho vývoje, životního cyklu, image značky a sortimentu produktů (VAŠTÍKOVÁ, 2008, s. 26) CENA Cena se od ostatních tří složek marketingového mixu liší tím, že produkuje příjmy, zbylé tři složky vytvářejí náklady (KOTLER, 2004, s ). FORET (2010, s. 111): cenou se v marketingovém mixu rozumí to, co požadujeme za nabízený produkt. Nejčastěji má podobu částky, určitého množství peněžních jednotek, případně objemu jiných produktů. Cena je tedy vyjádřením protihodnoty, za níž je prodávající ochoten produkt směnit. 11

14 3.3.3 MÍSTO Místo (nebo distribuce): Každý prodávající se musí rozhodnout, jakým způsobem bude své zboží dávat k dispozici cílovému trhu. Dvěma možnými způsoby jsou přímý prodej zboží nebo jeho prodej přes prostředníky (KOTLER, 2004, s. 121). Přes prostředníky bude prodejce pomocí distributorů nabízet své zboží a produkty a v případě přímého prodeje bude nabízet své zboží a výrobky na konkrétním místě konkrétním zákazníkům. Je zřejmé, že s distribucí je spojena řada problémů. Podniky si uvědomují, že vybraná distribuční alternativa představuje poměrně dlouhodobý závazek, od něhož možná nebudou moci upustit ani v případě, že se objeví nové atraktivnější distribuční cesty (KOTLER, 2004, s. 123) PROPAGACE Propagace: Čtvrté P, tedy propagace, pokrývá veškeré komunikační nástroje, které mohou cílovému publiku předat nějaké sdělení. Tyto nástroje spadají do pěti širších kategorií: Reklama, Podpora prodeje, Public relations, Prodejní personál, Přímý marketing (KOTLER, 2004, s. 124) ROZŠÍŘENÝ MARKETIGOVÝ MIX Za další 4 komponenty marketingového mixu v cestovním ruchu může považovat: Tvorbu balíčků (packaging), programování (programming), lidi (people) a partnerství (partnership) PACKAGING, PROGRAMMING Tvorba balíčků (packaging) vytváří komplexní nabídku, na kterou velmi úzce navazuje i obsahová specifikace programováni (programming) určená různým typům klientů (různým tržním segmentům). Balíčky spolu s tvorbou programů plní pět klíčových úloh v marketingu cestovního ruchu: 12

15 1) Eliminují působení faktoru času tato úloha vychází z předpokladu, že balíčky a programování umožňují firmám zvládnout problém vyrovnanosti poptávky a nabídky. 2) Zlepšují rentabilitu. 3) Podílejí se na využívání segmentačních marketingových strategií balíčky a programy představují účinný nástroj při segmentaci trhu a při pokusu sladit nabídku s potřebami specifických skupin zákazníků. 4) Jsou komplementární vůči ostatním součástem mixu výrobek/služba a při správné kombinaci vytvářejí mnohem přitažlivější a zajímavější nabídku produktů. 5) Spojují dohromady vzájemně nezávislé organizace pohostinství a cestovního ruchu (JAKUBÍKOVÁ, 2009, s. 268) PEOPLE Cestovní ruch je bezprostředně závislý na kvalitě lidských zdrojů. Lidé prodávají zase lidem, tudíž jsou základním faktorem ovlivňujícím kvalitu služeb. Úspěch závisí na vhodném výběru lidí jak ze strany zaměstnanců (zejména u zaměstnanců v první linii, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem; dostatečná pozornost musí být proto věnována internímu marketingu, který odráží způsob řízení zaměstnanců, zejména jejich motivaci a zvyšování kvalifikace), tak ve smyslu řízení zákaznického mixu, tedy vhodného výběru zákazníků. Nevhodný zákazník může vyvolat konflikty s jinými skupinami a tím odradit mnoho jiných klientů, protože klienti jsou při spotřebě produktu často spolu, ovlivňují se a musí se vzájemně přizpůsobit (např. v letadle, restauraci apod.). V kontextu destinačního managementu je třeba brát v potaz nejenom zaměstnance podniků a hosty, ale také místní obyvatelstvo. To může (ale nemusí) být příznivě nakloněno budování určitého místa jako turistické destinace. S lidmi se musí pracovat a trpělivě jim vysvětlovat klady a zápory spojené s rozvojem cestovního ruchu v jejich okolí (RYGLOVÁ, BURIAN, VAJČNEROVÁ, 2011, s. 136). 13

16 PARTNERSHIP Charakter produktu cestovního ruchu nutí poskytovatele služeb cestovního ruchu stále více spolupracovat. Současně je to jedna z možností, jak k úspěchu destinace zavázat i nové a třeba i netradiční spojence. Pojem partnership v marketingovém mixu postihuje spolupráci všech zúčastněných subjektů. Ta se může odehrávat na různých úrovních při plánování cestovního ruchu, při přípravě produktů, při jejich prodeji, a to nejenom na místní, ale i na mezistátní úrovni. Většina podniků cestovního ruchu je malých či středních, jenom obtížně čelí konkurenci velkých nadnárodních společností či řetězců a současně se vyčerpávají konkurenčním bojem vzájemně. Možnou cestou jak obstát na trhu je společné využívání prostředků i zdrojů a zaměření se na společný cíl (získávání dalších zákazníků) namísto konkurence (RYGLOVÁ, BURIAN, VAJČNEROVÁ, 2011, s ). 3.4 KOMUNIKAČNÍ MIX HESKOVÁ, ŠTACHOŇ (2009, s. 59) tvrdí, že: Marketingovou komunikaci charakterizujeme jako souhrnný komunikační program firmy, který tvoří jednotlivé složky nebo jejich kombinace. Obdobně jako u jiných částí marketingu ji tvoří jednotlivé nástroje v podobě komunikačního mixu. Do komunikačního mixu patří : Reklama (Advertising) Podpora prodeje (Sales promotion) Události a zážitky (Events) Osobní prodej (Personal selling) Vztahy s veřejností (Public relations) Přímý marketing (Direct marketing) Další body práce se budou věnovat pouze reklamě, online komunikaci a direkt marketingu, které budou dále aplikovány v praktické části. 14

17 3.4.1 REKLAMA KARLÍČEK, KRÁL (2011, s. 49) tvrdí, že: Reklama je komunikační disciplína, jejímž prostřednictvím lze efektivně předávat marketingová sdělení masovým cílovým segmentům. Dokáže cílovou skupinu informovat, přesvědčovat a marketingové sdělení účinně připomínat. Reklama představuje, vlajkovou loď marketingové komunikace, ačkoliv se v poslední době její váha v komunikačním mixu snižuje DIRECT MARKETING Direct marketing, označovaný také jako tzv. přímý marketing, se původně vyvinul jako výrazně levnější alternativa osobního prodeje. Díky svým jedinečným charakteristikám je dnes jednou ze stěžejních disciplín komunikačního mixu (KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 79). Direct marketing je možné definovat jako komunikační disciplínu, která umožňuje: přesné zacílení, výraznou adaptaci sdělení s ohledem na individuální potřeby a charakteristiky jedinců ze zvolené cílové skupiny vyvolání okamžité reakce daných jedinců (KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 79). Nástroje direkt marketingu je možné rozdělit do tří skupin. Jsou jimi marketingová sdělení zasílaná poštou či kurýrní službou (direkt maily, katalogy a neadresná roznáška), sdělení předávaná telefonicky (telemarketing a mobilní marketing) a sdělení využívající internet ( y a ové newslettery), (KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 79). Oproti reklamě, která cílí zejména na široké skupiny lidí, se direkt marketing zaměřuje na výrazně užší segmenty (tzv. mikrosegmenty) nebo dokonce na jednotlivce (KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 79) ON-LINE KOMUNIKACE Pánové KARLÍČEK a KRÁL (2011, s. 171) uvádí, že on-line komunikace je úzce propojena s ostatními disciplínami komunikačního mixu. Tomu odpovídá i šíře funkcí, 15

18 které obvykle plní. Prostřednictvím internetu lze mimo jiné zavádět nové produktové kategorie, zvyšovat povědomí o stávajících produktech (resp. značkách), posilovat image a pověst značky či komunikovat s klíčovými skupinami. ZAMAZALOVÁ (in KARLÍČEK, KRÁL, 2011, s. 171) uvádí, že on-line komunikace se vyznačuje řadou významných pozitivních charakteristik. Patří mezi ně zejména možnost přesného zacílení, personalizace, interaktivity, využitelnost multimediálních obsahů, jednoduchá měřitelnost účinnosti a relativně nízké náklady. 3.5 SEGMENTACE TRHU Segmentace trhu představuje rozčlenění trhu na relativně homogenní skupinky kupujících s přibližně stejnými životními potřebami, sociálními podmínkami a ekonomickými možnostmi (FORET, 2008, s. 146). Při segmentaci trhu a jeho uspokojení nabídkou jde tedy o analýzu celkového trhu a o následný výběr těch jeho částí, které podnik může obsloužit lépe než konkurence (FORET, 2010, s. 89). Cílový marketing zahrnuje rozdělení velkého trhu do menších tržních částí, zvaných segmenty. Každý segment má své vlastní vyznačené potřeby (vlastní reakce) na rozličné marketingové mixy. Organizace se podle svých zdrojů zaměřuje na nejpřitažlivější segmenty. Přitažlivý cílový trh je obecně ten, který přinese nejvíce zisku, například segmenty trhu umístěné blíže organizaci nebo skupiny věrných zákazníků či části uživatelé výrobku či služby. Když budeme cílit na určitý segment trhu, omezíme tak plýtvání se zdroji (například peníze utracené na masovou reklamu) a nakonec i zvýšíme objemy prodeje, protože organizace kontaktuje vhodnější potenciální zákazníky. Segmentace a cílový marketing jsou obecně v marketingu naprosto nepostradatelnou součástí. Schopnost přesně segmentovat trh je pro marketéry klíčovou dovedností, nad níž stráví spoustu času, pořád a pořád budou sledovat svůj trh a uvažovat o tom, jak se dá rozdělit na segmenty (SMITH, 2000, s. 31). 16

19 3.5.1 SEGMENTACE CESTOVNÍHO RUCHU Existuje jen málo destinací, které vyhovují všem návštěvníkům. Úspěšnost destinace na trhu cestovního ruchu předpokládá neustále zkoumat, co návštěvníci potřebují a požadují, proč to potřebují a požadují, jak, kde, jak často a kdy to, co vyžadují a potřebují, kupují. Na základě relativně homogenních znaků může sdružení cestovního ruchu současné i potenciální návštěvníky destinace rozdělit na skupiny segmenty. Různé segmenty trhu mají různé potřeby a požadavky, různý stupeň současné i budoucí spotřeby, různá očekávání ohledně produktu, vyžadují různý způsob komunikace a různě se na trhu chovají (KIRÁĽOVÁ, 2003, s. 60). Chováním segmentu na trhu rozumíme chování při hledání, koupi, využívání, vyhodnocování a zbavování se produktu, který uspokojí jeho potřeby a požadavky (SCHIFFMAN, KANUK, in KIRÁĽOVÁ, 2003, s. 61). Podle P. KOTLERA znamená segmentace rozdělení trhu na rozdílné skupiny návštěvníků, přičemž kteroukoliv skupinu je možno označit za cílový trh, pro který je lze sestavit specifický marketingový mix. Obrázek 2 - Proces segmentace trhu Segmentace trhu Výběr trhu Výběr kritérií segmentace Rozdělení trhu na segmenty Hodnocení segmentů Výběr cílových segmentů Zaujetí pozice na trhu Zpětná vazba Zdroj: Vlastní práce, údaje převzaty z KIRÁĽOVÁ (2003, s. 53). 17

20 3.5.2 KRITÉRIA SEGMENTU Aby bylo možné rozdělit existující trh na určité segmenty, musí být splněna určitá kritéria. Musí existovat rozdíly mezi potřebami a přáními zákazníků. V ideálním případě by segment měl splňovat následující podmínky: měřitelnost dá se segment kvantifikovat? Je možné identifikovat kupující, kteří spadají do této kategorie či segmentu? dostatečná velikost kolik kupujících spadá do tohoto segmentu? Je možné identifikovat kupující a věnovat jim svou zvláštní pozornost? přístup je možné tuto skupinu nějak kontaktovat? Je možné ji izolovat od ostatních trhů, na které se nezaměřujeme? vhodnost výhody nabízeného výrobku či služby musí mít k trhu nějaký vztah. Měli byste své zákazníky poznat. Znát profil svého ideálního zákazníka je základním kamenem úspěchu. Interní databáze organizacím pomáhají, aby svým zákazníkům posílaly vhodnými sdělovacími prostředky vhodné informace (SMITH, 2000, s. 31) CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Pan profesor FORET (2010, s. 81) uvádí: Mezi základní úkoly marketingového výzkumu patří analýza nákupního chování a rozhodování zákazníků. V rámci marketingového přístupu se stává zjišťování a uspokojování jejich potřeb základem, na němž se rozvíjí všechny další marketingové aktivity firmy. Aby mohla své zákazníky dobře uspokojit, musí dostatečně znát jejich požadavky, názory a chování VYTVÁŘENÍ HODNOTY PRO ZÁKAZNÍKY Manažeři, kteří věří, že zákazníci jsou jediným skutečným střediskem zisku, pokládají tradiční strukturu společnosti zobrazenou na obrázku č. 3 pyramidu s prezidentem na vrcholu, s managementem uprostřed, lidmi v přední linii a zákazníky vespod (KOTLER, KELLER, 2007, s. 178). 18

21 Obrázek 3 - Tradiční struktura společnosti top management střední management lidé v přední linii ZÁKAZNÍCI Zdroj: Vlastní práce, převzato z KOTLER, KELLER (2007, s. 178) Úspěšné marketingové společnosti tuto strukturu obrátili viz obrázek č. 4. Nahoře jsou zákazníci, po nich v pořadí důležitosti přicházejí lidé v přední linii, kteří se setkávají se zákazníky, slouží jim a starají se o jejich spokojenost, pod nimi jsou manageři střední úrovně, jejichž úkolem je podporovat lidi v přední linii, aby mohli dobře sloužit zákazníkům a úplně dole je top management, jehož úkolem je přijímat a podporovat dobré manažery střední úrovně KOTLER, KELLER (2007, s ). Obrázek 4 - Moderní zákaznicky orientovaná struktura ZÁKAZNÍCI lidé v přední linii střední management top management Zdroj: Vlastní práce, převzato z KOTLER, KELLER (2007, s. 178) 19

22 ROZHODOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ Kotler a Keller (2007, s. 229) popisují na obrázku č. 5 základní psychologické procesy, které hrají důležitou roli v porozumění tomu, jak spotřebitelé docházejí k rozhodnutí o koupi. Spotřebitel v něm prochází pěti stádii: rozpoznáním problému, vyhledáním informací, vyhodnocením alternativ, rozhodnutím o koupi a ponákupním chování. Marketéři musí porozumět všem aspektům chování spotřebitelů. Chytré společnosti se snaží plně porozumět procesu kupního rozhodování zákazníků - veškerým jejich zkušenostem s poznáváním, výběrem, užíváním a dokonce i se zbavováním se určitého výrobku. Obrázek 5 - Model nákupního procesu spotřebitelů o pěti stádiích rozpoznání problému vyhledání informací vyhodnoce ní alternativ rozhodnutí o koupi ponákupní chování Zdroj: Vlastní práce, převzato z KOTLER, KELLER (2007, s. 229) 3.6 MARKETINGOVÝ VÝZKUM Hlavním cílem marketingového výzkumu je poskytnout podstatné a objektivní informace o situaci na trhu. Především se jedná o informace o zákazníkovi. Mezi základní veličiny, které jsou zásadní pro marketingový výzkum, patří zákazníkova osobní socioekonomická charakteristika, jež zahrnuje vzdělání, místo bydliště, věk, ekonomickou aktivitu. Dále je možné pomocí výzkumu zjišťovat, kde a co zákazník nakupuje nebo nenakupuje, také to, jak je spokojen či naopak nespokojen s nabídkou, co by chtěl nebo potřeboval (FORET, 2008, s. 93). 20

23 Obrázek 6 - Proces marketingového výzkumu URČENÍ CÍLE VÝZKUMU DEFINOVÁNÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU PŘÍNOS VÝZKUMU ZDROJE DAT METODY A TECHNIKY SBĚRU DAT URČENÍ VELIKOSTI VZORKU SBĚR DAT ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZA DAT ZPRACOVÁMNÍ A PREZENTACE ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY Zdroj: Vlastní práce na základě PŘIBYLOVÁ (1996, s. 25) V periodiku STRATEGIE (2012, s. 61) se dočteme: Posouváme se z éry tradičního výzkumu, založeného na dotazování pomocí klasických metod, do období nového výzkumu v digitálním světě. Ten klade větší důraz na sledování a naslouchání spotřebiteli, měření jeho emocí a syntézu stávajících informací. V současné době je například důležité vědět, jak a kde lidé spontánně mluví (WOM) ať už na sociálních sítích či diskusních fórech a blozích DOTAZOVÁNÍ Smyslem dotazování je zadávání otázek respondentům (ti, kterým jsou otázky směřovány). Jejich odpovědi jsou podkladem pro získání požadovaných primárních údajů. Vybraní respondenti, kteří budou dotazováni, musí odpovídat cíli a záměrům výzkumu. Výběr vhodného dotazování závisí na různých faktorech, především na 21

24 charakteru a rozsahu zjišťovaných informací, skupině respondentů, časových a finančních limitech, kvalifikaci tazatele atd. V praxi se většinou jednotlivé typy navzájem kombinují (Kozel, 2006, s. 141) KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Kvantitativní výzkumy zkoumají rozsáhlejší soubory stovek i tisíců respondentů, chtějí postihnout dostatečně velký a reprezentativní vzorek. Snaží se zachytit názory (vědomí) i chování lidí co nejvíce standardizovaně. Získané poznatky zpracovávají pomocí statistických postupů a zobecňují (indikují) na celý základní soubor (populaci). Mezi techniky kvantitativního výzkumu patří osobní rozhovory, pozorování, experiment a písemné dotazování, ale také obsahová analýza textů a jiných symbolických vyjádření. Kvantitativní výzkumy jsou časově i finančně náročnější, přinášejí ale obvykle výsledky v přehlednější, číselné podobě za zkoumaný rozsáhlý vzorek, případně dokonce za celý základní soubor, populaci (FORET, 2008, s. 14) KVALITATIVNÍ VÝZKUM Kvalitativní výzkumy umožňují hlubší poznání motivů chování lidí, odhalují povahu a souvislosti jejich názorů, preferencí a postojů, případně se snaží najít jejich příčiny. Základními technikami kvalitativního výzkumu jsou individuální hloubkové rozhovory, které se pokoušejí postihnout hlubší příčiny určitých názorů i určitého chování a skupinové rozhovory, kde moderátor řídi diskusi ve vybrané skupině 10 až 20 lidí (FORET, 2008, s. 14) DOTAZNÍK Dotazník sestává ze souboru otázek, dávaných respondentům. Díky své flexibilitě je daleko nejběžnějším nástrojem, který se při sbírání dat používá. Dotazníky je třeba před aplikací ve velkém měřítku pečlivě sestavit, vyzkoušet a odladit. Při přípravě dotazníku se musí výzkumník pozorně volit otázky a jejich formu, slovní podobu a sled. Forma otázek může ovlivnit odpovědi. Marketingový výzkumníci rozlišují mezi uzavřenými a otevřenými otázkami: 22

25 uzavřené otázky specifikují veškeré možné odpovědi a odpovědi na ně je snadnější interpretovat a zařazovat do tabulek. otevřené otázky umožňují respondentům odpovídat vlastními slovy a často odhalí víc o tom, co si lidé myslí. (KOTLER, KELLER, 2004, s. 145) ELEKTRONICKÉ DOTAZOVÁNÍ KOZEL a kol. (2006, s. 144) uvádějí: Při elektronickém dotazování tzv. CAWI (computer assisted web interviewing), zjišťujeme informace od respondentů prostřednictvím dotazníků a ových nebo webových stránek. Výhodou číslo jedna je minimální finanční a časová náročnost. Rozesílání ů je mnohonásobně rychlejší než rozesílání klasických dopisů. Zpracování odpovědí je jednodušší, protože všechna data a tedy i odpovědi jsou v elektronické podobě. Za další výhodu lze považovat adresnost, neboť konkrétní webové stránky si většinou prohlížejí uživatelé, které problematika stránek zajímá. Elektronické dotazování lze vhodně doplnit grafickými pomůckami (obrázky, 3D modely, videoklipy), které umožní respondentovi se lépe seznámit s dotazovanou problematikou. 3.7 CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch označován pohyb lidí mimo jejich vlastní prostředí do míst, která jsou vzdálena od místa jejich bydliště, za různými účely, vyjma migrace a výkonu normální denní práce. Cestovní ruch představuje rozsáhlý trh, který vyžaduje uspokojení různorodých potřeb, a tím vzbuzuje pozornost podnikatelů, veřejné i státní správy, i velmi dynamicky se rozvíjející segment ekonomiky (JAKUBÍKOVÁ, 2009, s. 18). FORET, FORETOVÁ (2008, s 12.) uvádějí, že se za cestovní ruch považuje činnost osoby, která cestuje na přechodnou dobu do místa mimo své trvalé bydliště, přičemž hlavní účel cesty je jiný než vykonávat výdělečnou činnost v navštíveném místě SUBJEKTY CESTOVNÍHO RUCHU Stálý obyvatel (rezident) v domácím cestovním ruchu ve vztahu ke konkrétnímu místu je rezident osoba, která v tomto místě žije alespoň šest po 23

26 sobě jdoucích měsíců před příjezdem do jiného místa na dobu kratší šesti měsíců. V mezinárodním cestovním ruchu se pod tímto pojmem rozumí osoba, která žije v zemi alespoň jeden rok před příjezdem do jiné země na dobu kratší jednoho roku (INDROVÁ, 2007, s. 13). Návštěvník (visitor) v domácím cestovním ruchu je návštěvník osoba, která má trvalé bydliště v dané zemi a která cestuje na jiné místo v zemi mimo své bydliště na dobu kratší než šest měsíců, přičemž hlavní účel její cesty je jiný než vykonávání výdělečné činnosti v navštíveném místě. V mezinárodním cestovním ruchu jde o osobu, která cestuje do jiné země, než v níž má trvalé bydliště (INDROVÁ, 2007, s. 13). Turista (tourist) v domácím cestovním ruchu je turista osoba trvale usídlená v zemi, která cestuje do jiného místa odlišného od jejího běžného životního prostředí (ve stejné zemi) na dobu zahrnující alespoň jedno přenocování, ale ne na dobu delší než šest měsíců, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výdělečná činnost. V mezinárodním cestovním ruchu je turista osoba, která cestuje do jiné země než v níž má své obvyklé bydliště (INDROVÁ, 2007, s. 14). Výletník v domácím cestovním ruchu je výletník osoba trvale usídlená v dané zemi, která cestuje do místa odlišného od místa jejího trvalého bydliště a životního prostředí na dobu kratší 24 hodin, aniž by v daném místě přenocovala, přičemž hlavní účel cesty je jiný než výdělečná činnost. V mezinárodním cestovním ruchu je výletníkem osoba, která cestuje do jiné země než ve které má trvalé bydliště (INDROVÁ, 2007, s. 14) CESTOVNÍ KANCELÁŘE A ANGENTURY RYGLOVÁ, BURIAN, VAJČNEROVÁ (2011, s. 60) ve své knize uvádí, že: Hlavním úkolem cestovních kanceláří (CK, v zahraničí se používá termín touroperátor) je připravit a zajistit kombinaci služeb cestovního ruchu pro konečného zákazníka (v terminologii používané v České republice jde o tzv. zájezd, případně balíček, v angl. package), zatímco hlavním úkolem cestovních agentur (CA, v zahraničí se používá termín agent) je tento zájezd prodat. Jak CK, tak CA mohou poskytovat i různé další služby cestovního ruchu, a to samostatně nebo v kombinacích. Může jít o: 24

27 poskytování informací souvisejících s účastí na cestovním ruchu, rezervování míst v dopravních prostředcích, obstarání individuálního ubytování, tematické akce pro jednotlivce a skupiny, obstarání a prodej lázeňských léčebných pobytů, průvodcovské služby, pojišťovací služby, a jiné ZÁJEZD Zájezdem se podle zákona č. 159/1999 Sb. rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc. Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání (COT BUSINESS, 2006, cot.cz) TVORBA NOVÉHO PRODUKTU V CR Tvorba nového produktu/produktové řady vychází z výsledků analýzy možností destinace, potřeb a požadavků segmentů trhu a finanční náročnosti zavedení nového produktu/produktové řady na trh. V této souvislosti sdružení cestovního ruchu posuzuje ekonomickou náročnost, sociální kompatibilnost, fyzickou atraktivnost, komplementaritu a prodejnost nového produktu/produktové řady v rámci produktového mixu. Při hodnocení ekonomické náročnosti nového produktu/produktové řady je třeba brát v úvahu finanční zdroje na krytí nákladů a jejich návratnost, při hodnocení sociální kompatibilnosti tvorbu nových pracovních míst, dále vliv na kulturní památky a strukturu destinace, při hodnocení fyzické atraktivity konkurenční schopnost destinace, z hlediska komplementarity existují infrastrukturu a z hlediska prodejnosti trendy na trhu cestovního ruchu, potřeby a požadavky nových trhů, reakci trhu na nový 25

28 produkt/produktovou řadu, kritéria segmentace a výběr cílového segmentu pro produktovou řadu (KIRÁĽOVÁ, 2003, s. 100). Obrázek 7 - Proces tvorby nového produktu/produktové řady destinace Identifikace možností, výběr trhu, vznik idey, realizace Tvorba nového produktu/produktové řady, výzkum trhu, koncepce strategie Testování na trhu, tržní testy Zavedení na trh, plánování, realizace Zdroj: Vlastní práce, údaje převzaty z Urban, G. L., Hauser, J. R. in Kiráľová, (2003, s. 101) Sdružení cestovního ruchu by se mělo pro tvorbu nového produktu/produktové řady rozhodnout v případě, kdy na trhu existuje určitá skupina lidí, která má o ně zájem, splňuje podmínky kladené na cílový segment a je možné očekávat, že o tento nový produkt/produktovou řadu projeví zájem některé další segmenty na trhu (KIRÁĽOVÁ, 2003, s. 101) TVORBA PRODUKTOVÝCH BALÍČKŮ Tvorba produktových balíčků je v cestovním ruchu velice rozšířená. Jde o pro návštěvníka výhodnou nabídku, která ho má stimulovat ke koupi. Balíček totiž vždy obsazuje několik komponentů produktu, jejichž individuální cena je vyšší než cena balíčku, jehož jsou součástí. Rozšíření produktového portfolia o balíčky má především následující výhody: (KIRÁĽOVÁ, 2003, s. 102) Zvyšují poptávku po destinaci (nabízí výhodné pobyty), eliminují vliv sezónnosti a módnosti (umožňují využití kapacit mimo sezónu), zvyšují přitažlivost destinace v očích potenciálních návštěvníků, pomáhají budovat dobré jméno destinace na novém trhu, zefektivňují distribuční cesty, umožňují přesnější plánování zdrojů, a jiné 26

29 Sdružení cestovního ruchu může vytvářet ve spolupráci se zařízeními cestovního ruchu různé typy produktových balíčků: (KIRÁĽOVÁ, 2003, s. 103) V mimosezóně nebo mezisezóně, kdy jsou součástí nabídky dopravní služby, pro střední vrstvu, která vyžaduje cenově výhodné služby, zaměřené na segment, které ještě nikdy nebyl v destinaci, pro skupiny se stejným zájmem (rybáři, milovníky adrenalinových sportů, ), all-inclusive, fly and drive, bed and breakfast, tematické balíčky, a další KALKULACE RYGLOVÁ, BURIAN a VAJČNEROVÁ (2011, s. 118) uvádí, že při kalkulaci ceny zájezdů i dalších služeb se v praxi běžně používá dvojstupňový model (bez použití alternativních strategií). 1. stupeň stanovení předběžné prodejní ceny: výpočet minimální nákladové ceny, jež pokrývá náklady na prostou realizaci produktu (například zájezdu), kalkulace odspodu, součet cen nakupovaných služeb na realizaci produktu ať už na osobu, pokoj, nebo na skupinu turistů, záleží vždy na konkrétním případu, stanovení marže, tj. obchodní přirážky, jež pokrývá náklady spojené s distribucí (např. provize placené prodejcům) a umožňuje určitý zisk; pokud poskytovatel služby plánuje zákazníkovi nabídnout slevy (např. first minute nebo last minute u zájezdu), pak se do marže musí promítnout i tyto položky, úprava konečné ceny pro zákazníka takto stanovené ceny pro porovnání s cenami konkurence, předběžná kalkulace výnosu při zahrnutí očekávaného zdanění. Podle Ryglové, Buriana, Vajčnerové z výše uvedeného vyplývá, že pro výpočet předběžné prodejní ceny je třeba znát nejméně: 27

30 ceny služeb nakupovaných od jednotlivých dodavatelů, předpokládaný devizový kurz v den úhrady služeb v zahraničí, stanovení min. počtu účastníků (zájezd), stanovení min. kalkulované obsazenosti (pokoj), u standardního katalogového zájezdu se obvykle kalkuluje s cca 80% obsazeností (2011, s. 60). 2. stupeň výpočet skutečně dosažené realizační ceny (vyúčtování): Na skutečnou dosaženou cenu má vliv obsazení, kurzové rozdíly, nepředvídatelné náklady atd. Skutečná cena slouží jednak pro zpětnou vazbu za účelem eventuální korekce prodejní ceny do budoucna a jednak je nepostradatelnou položkou pro vyúčtování DPH v případě zájezdů. Zde se daní tzv. přirážka, tj. rozdíl mezi službami skutečně nakoupenými pro realizaci konkrétního zájezdu a konečnou prodejní cenou. Jde o zvláštní režim pro služby cestovního ruchu (RYGLOVÁ, BURIAN a VAJČNEROVÁ, 2011, s. 119) EUROVÍKEND Termín "eurovíkend" je ve světě i v samotné Evropě prakticky neznámý, ale v České republice se stal velmi populárním - a to přesto, že v případě výrazu "eurovíkend" se jedná o uměle vytvořený pojem. Vzhledem k popularitě eurovíkendů jsou tyto zájezdy nabízeny ve stále větším množství. Eurovíkendy zpravidla zahrnují cestu a pobyt v dané destinaci a to je často vše. Program zájezdu si určuje klient sám. Nejčastější formou dopravy je u eurovíkendů doprava letecká, nicméně autobusové eurovíkendy také nejsou neobvyklé. Mezi nejpopulárnější města, která turisté navštěvují, patří například: Paříž, Londýn, Istanbul, Řím, Benátky, Madrid, Athény, apod. (INVIA, 2012, invia.cz). 28

31 4 PRAKTICKÁ ČÁST 4.1 ANALÝZA NABÍDEK Nabídka eurovíkendů na českém trhu je poměrně pestrá. Většina cestovních kanceláří a agentur nabízí několik možných zájezdů do různých metropolí, ale převládají klasické destinace jako Paříž, Londýn, Řím, Benátky nebo Istanbul. U CK, které se více specializují na tuto formu zájezdů je nabídka mnohem pestřejší. Nejen, že nabízí několik metropolí z jedné země, ale také nabízí severské metropole, města BENELUXu a východní Evropy. Analýza nabídek CK se bude odvíjet od ankety ČTK o prodeji zájezdů se zaměřením na eurovíkendy podle počtu prodaných krátkodobých poznávacích zájezdů za první kvartál roku K analýze byly vybrány čtyři silně postavené cestovní kanceláře (ČEDOK, Fischer, Student Agency a CK Neckermann), které se specializují na různé druhy zájezdů včetně eurovíkendů a dvě cestovní kanceláře (NATOUR, Geops), které nemají tak silné postavení na trhu, ale specializují se na prodej eurovíkendů. Pořadí jednotlivých destinací podle počtu prodaných zájezdů: Tabulka 1 - Počet prodaných zájezdů 2010 (leden duben) 2011 (leden duben) 2012 (leden duben) 1. Paříž / 335 Paříž / 338 Paříž / Istanbul / 150 Řím / 163 Řím / Řím / 70 Istanbul / 98 Londýn / Londýn / 38 Londýn / 83 Istanbul / Benátky / 23 Benátky / 78 Benátky / 30 Zdroj: vlastní práce, převzato ze zprávy ČTK a invia.cz Z tabulky můžeme vidět, že je stále evidentní zájem o zájezdy do francouzské metropole - Paříže, kterých se prodalo o 250 víc než zájezdů do Říma, který je na druhém místě. Na třetím místě v 2012 byl olympijský Londýn, který v té době přitahoval velkou pozornost, dále turecký Istanbul, které se od roku 2010 propadl z druhého místa na čtvrté, převážně kvůli cenám letenek do Turecka. Páté místo si drží severoitalské Benátky. 29

32 Podle zprávy ČTK se prodej zájezdů za rok 2012 na květnové svátky zdvojnásobil oproti minulým rokům. Důvodem tomu bylo to, že oba volné dny připadly na úterky, kdežto před tím to byly neděle. Meziročně se prodej během víkendu na první květen zvýšil o 84,6 % podle manažerky cestovní agentury Zájezdy.cz. Největší zájem byl během prvního svátku o Paříž, Benátky a Madrid. Druhý víkend naopak o Paříž, Řím a Barcelonu. Podobný scénář se dá očekávat i letos, kdy květnové svátky připadají na středu CK ČEDOK CK ČEDOK působící na trhu kontinuálně od roku Zkratku ČEDOK (Československá cestovní a dopravní kancelář) společnost poprvé použila v roce 1926 a rázem se stala symbolem novátorství a úspěchu. Je nejstarším a nejzkušenějším pořadatelem zájezdů nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Od roku 1995 začala nová éra CK ČEDOK, kdy se většinovým vlastníkem stala společnost Unimix Group, charakterizována přeměnou v moderní, zcela zákaznicky orientovanou cestovní kanceláří. V roce 2007 došlo ke změně majoritního akcionáře, kterým se stala společnost ODIEN. V rámci udílení cen TTG Travel Awards 2012 prestižní anketa pořádaná novinami pro cestovní ruch, kde volí odborníci, ale zároveň i veřejnost, získal ČEDOK ocenění pro nejlepší CK pro Evropu, Střední východ a severní Afriku, první místo pro domácí CR a druhá místa za nejlepší CK pro cestování za kulturou, zimní turistiku a pro dovolenou u moře. Nabídka CK ČEDOK je soustředěna zejména do těchto oblastí: příjezdová turistika (komplexní nabídka služeb pro skupiny i jednotlivce přijíždějící do České republiky ubytování, stravování, transfery, pronájem vozidel, výlety, vstupenky na kulturní a sportovní akce, atd.), kongresová a incentivní turistika pro tuzemskou i zahraniční klientelu (sympozia, konference, výjezdní zasedání, školení, pracovní pobyty, incentivní zájezdy), business travel (dopravní služby, ubytování, pojištění, víza, devizové služby, 24h emergency line, atd.), zahraniční zájezdy (pobytové a poznávací zájezdy, individuální zájezdy dle přání zákazníka, eurovíkendy, lázeňské a rekreační pobyty, atd.), 30

33 tuzemské zájezdy (rekreační, rehabilitační a léčebné pobyty, sportovní zaměření, pro seniory, školy v přírodě), dopravní ceniny (jízdenky, letenky), finanční a doplňkové služby, vlastní autokarová přeprava. U cestovní kanceláře ČEDOK si může zákazník vybrat z následujících eurovíkendů - Paříž, Řím, Londýn, Istanbul, Benátky, Lisabon, Moskva, Petrohrad, Barcelona, Madrid. Podrobněji se budu věnovat pěti nejnavštěvovanějším městům prvního kvartálu roku Ceny eurovíkendů CK ČEDOK závisí na délce pobytu, typu dopravy (autokarová nebo letecká), ubytování ve dvou až 3 hvězdičkovém hotelu a ostatních službách. V cenách zájezdu je vždy zahrnuta snídaně, služby průvodce, transfer z letiště do hotelu a z hotelu na letiště a zákonné pojištění č. 159/1999 Sb. Nejsou započítávány vstupy do objektů, fakultativní výlety, cestovní pojištění nebo případná MHD v dané destinaci. Ceny vstupů a výletů jsou uváděny na webových stránkách daného zájezdu, kdy si také můžeme podrobně prohlédnout program zájezdu. Odjezdy autobusů bývájí z několika měst republika, odlety jsou vždy z Prahy. Ceny letenek se mohou měnit, v závislosti na rezervaci letenky, letištních poplatků, tax, cen ropy, kurzu USD a podobně. Paříž: autokarové zájezdy do Paříže se pohybují od Kč do Kč. CK nabízí zájezdy jako například Paříž od A do Z, Paříž a Disneyland, Paříž pro děti atd. Odjezdová místa autobusů jsou z dvanácti měst republiky. Letecky si dovolenou v Paříži užijeme od Kč do Kč. Řím: autokarový zájezd do Říma pořídíme za Kč. Délka pobytu je 7 dní, ubytování v 3 hvězdičkovém hotelu. Zájezd do Říma je spojen s prohlídkou Benátek a Florencie. Letecké zájezdy z Prahy do Říma jsou 4 denní a ceny se pohybují od Kč do Kč. Londýn: autobusem do Londýna na 5 dní za Kč, 6 dní za Kč nebo na 7 dní za Kč. Cena zájezdu mimo obvyklých služeb zahrnuje ceny trajektů. Název zájezdu zní Londýn od A po Zet, což je podle programu zájezdu velice trefné, čím více dní si zaplatíte, tím více z Anglie uvidíte. Letecký zájezd do Londýna je 4 denní s cenou Kč. 31

34 Istanbul: do Istanbulu se dostaneme pouze letecky a to za Kč. Délka pobytu jsou 4 dny v 3 hvězdičkovém hotelu. Benátky: samostatný autobusový zájezd do Benátek CK ČEDOK nepořádá, pouze ve spojení s prohlídkou Říma a Florencie, jak jsem se zmiňoval výše. V nabídce CK ČEDOK najdeme letecký, čtyřdenní Romantický víkend v Benátkách exclusive za Kč. Po celou dobu zájezdu je individuální volno s možností výletů na okolní ostrovy CK FISCHER Cestovní kancelář FISCHER byla založena v roce Dnes je CK FISCHER jednou z neoblíbenějších cestovních kanceláří, co se týče letecké dovolené u moře. Má více než zákazníků a řadí se mezi tři největší cestovní kanceláře v České republice. V roce 2011 došlo ke spojení s CK NEV-DAMA, která je jedničkou v organizování zimních zájezdů. V rámci udílení cen agenturou TTG Travel Awards 2012, byla CK FISCHER oceněna třetím místem pro nejlepší dovolenou u moře. Snahou CK FISCHER je v hlavní řadě spolehlivost, otevřenost a osobní přístup ke klientům. Specializují se především na letní letecké dovolené u moře, dále zájezdy do exotických zemí, golfové zájezdy na míru, luxusní plavby na zaoceánských lodích, eurovíkendy ve světových metropolích atd. CK FISCHER nabízí letecké eurovíkendy do mnoha destinací a to do těchto Paříž, Nice, Řím, Benátky, Florencie, Londýn, Barcelona, Madrid, Valencie, Malaga, Atény, Amsterdam, Stockholm, Brusel, Budapešť nebo i estonský Tallinn. Cena zájezdu zaleží na typu ubytování, kdy si můžeme vybrat tří nebo čtyřhvězdičkový hotel se snídaní. V ceně je vždy zahrnuta letecká přeprava z Prahy do cílové destinace v optimální knihovací třídě, 2 noci v hotelu a letištní poplatky. V ceně naopak není zahrnuto cestovní pojištění, transfery v destinaci, fakultativní výlety, vstupy do památkových objektů a služby průvodce. Na webových stránkách není uváděn program zájezdu, z toho lze soudit, že pobytu jsou spíše individuální, CK zajišťuje pouze leteckou přepravu a ubytování. Ceny letenek se mohou opět kdykoliv změnit, jsou 32

35 uváděny orientačně. Na vyžádání si můžeme zažádat o prodloužení pobytu u prodejců CK FISHER. Paříž: FISCHER nabízí letecké pobyty do Paříže od Kč ve 3 hvězdičkovém hotelu nebo ve 4 hvězdičkovém od Kč. V nabídce je také nabízen zájezd vhodný pro rodiny s dětmi Disneyland Paříž, ale ceny a informace jsou poskytovány až na požádání. Řím: tří denní pobyty v italském Římě jsou nabízeny od Kč do Kč, opět v závislosti na ubytování. V nabídce zájezdu jsou popsány pouze tipy na výlety v Římě, ceny vstupů uváděny nejsou. Londýn: za zpáteční letenku, dvě noci v tří nebo čtyřhvězdičkovém hotelu se snídaní zaplatím od Kč nebo od Kč. Opět jsou uváděny tipy na výlety a objekty v Londýně, tentokrát jsou uváděny i ceny v librách. V případě zájmu je nabízen transfer z letiště na hotel a naopak za Kč. Istanbul: tato destinace není nabízena cestovní kanceláři FISCHER. Benátky: Eurovíkend v Benátkách si CK FISCHER můžeme užít od Kč v hotelu se třemi hvězdičkami nebo od Kč ve čtyřhvězdičkovém hotelu. V případě zájmu CK zajistí převoz z letiště na hotel a poté zpět za Kč STUDENT AGENCY Student Agency byla založena v roce 1993 a je největší cestovní agenturou v České republice, největším prodejcem letenek i jízdenek na trhu a největší agenturou pro prodej jazykových a pracovních pobytů v zahraničí. Filozofií Student Agency je skloubit vysokou kvalitu, přístupovou cenu a být nejlepší v tom, co dělají. V roce 2011 byla v rámci ocenění ankety TTG Travel Awards 2011 nejlepší autobusovou společností v České republice a třetí nejlepší IATA agentura v ČR. V roce 2012 byla Student Agency 3. nejobdivovanější firma v České republice. Student Agency nabízí služby jako: letenky a jízdenky, eurovíkendy, zájezdy do celého světa, 33

36 cesty kolem světa, pojištění, ubytování, pronájem aut a autobusů, víza, jazykové kurzy a studium v zahraničí, pracovní a au pair pobyty, cesty za sportem a kulturou. Student Agency má velmi široké portfolio destinací, které můžeme navštívit v rámci programu eurovíkend. Mezi destinace patří: Amsterdam, Barcelona, Benátky, Drážďany, Dublin, Island, Istanbul, Helsinky, Lisabon, Londýn, Madrid, Malta, Milán, Moskva, Paříž, Petrohrad, Pisa, Pobaltí, Řím, Sicílie, Valencie a Vídeň. Student Agency využívá, co se týče dopravy, stejně jako CK FISCHER leteckou dopravu. V ceně zájezdu je mimo zpáteční letenky zahrnuto ubytování ve 3 až 5 hvězdičkových hotelech s kontinentální snídaní. Zajištěn je transfer letiště hotel letiště, zákonné pojištění č. 159/1999 Sb. a k dispozici nám po celou dobu pobytu je zástupce CK. V ceně není zahrnuto cestovní pojištění, vstupy a fakultativní výlety, které je ale možno si nechat zajistit a jízdné MHD. Ceny letenek jsou variabilní v závislosti na ostatních faktorech cesty. Zájezdy jsou individuální, bez daného programu cestovní kanceláře. Paříž: eurovíkendy do Paříže jsou nabízeny na dvě nebo tři noci od Kč do Kč v hotelech 3. a 4. třídy. Většina odletů je z letiště Václava Havla v Praze, ale jsou nabízeny i odlety z Ostravy. Řím: pobyty v italské metropoli jsou čtyř denní (3 noci), rovněž v hotelech 3. a 4. třídy od Kč do Kč. Londýn: ceny eurovíkendů v Londýně jsou nejlevnější od Kč do Kč. Zájezdy jsou pořádány na 4 dny, tzn. 3 noci v hotelech se třemi hvězdičkami. Mimo Prahy je možný i odlet z Brna. Istanbul: nejlevnější zájezdy do tureckého Istanbulu jsou nabízeny dokonce od Kč do Kč. Můžeme si vybrat z hotelů 3., 4. i 5. třídy na tři noci. U některých nabídek do Turecka je povinné zaplatit 15 eurovou taxu, která se platí až na místě pobytu. 34

37 Benátky: tři noci, tři hvězdy, romantické Benátky od Kč do Kč s možností fakultativních výletů do Florencie a okolí CK NECKERMANN CK Neckermann byla založena v roce 1963 panem Josefem Neckermannem v Německu. Cestovní kancelář Neckermann je součástí koncernu Thomas Cook group, dvojky ve svém oboru na evropském trhu. Pod Thormose Cooka spadá více než cestovních kanceláři a zaměstnanců na celém světě. Zájem o cestování s německými touroperátory je dlouhodobě vysoký a i proto přišla CK Neckermann na český trh se zájezdovými produkty. Pod obchodní značkou Neckermann nabízí zájezdy a dovolené po celém světě. CK Neckermann byla ohodnocena jako jedna z nejlepších cestovních kanceláří pro zimní turistiku. V letošním ročníku prestižní soutěže TTG Travel Awards 2012 obsadila v silné konkurenci třetí místo za nejlepší cestovní kancelář pro zimní turistiku. CK Neckermann nabízí také několik atraktivních destinací eurovíkendu, jsou tomu například: Dublin, Paříž, Řím, Londýn, Barcelona, Madrid, Valencie, a Toskánsko. Ceny zájezdů CK Neckermann jsou konečné, zpravidla zahrnují leteckou přepravu (z Prahy) včetně všech letištních poplatků a tax, transfer z letiště na hotel a zpět z hotelu na letiště, ubytování v tří nebo čtyřhvězdičkovém hotelu, snídani, služby česky mluvícího delegáta, průvodce fakultativních výletů a povinné smluvní pojištění proti úpadku cestovní kanceláře. V ceně zájezdu nejsou zahrnuty fakultativní výlety, které je možné si zakoupit ať už při rezervaci zájezdu nebo na místě pobytu, vstupy a cestovní pojištění. CK Neckermann upozorňuje ve svém katalogu na samostatnou kapitolu místních tax, které si každé město účtuje jinak. Některé destinace požadují platbu předem prostřednictvím CK (francouzská města), jiná zase až na místě (italská, španělská města). Výše tax se odvíjí podle kategorie hotelu, destinace a dalších faktorů, většinou se částka pohybuje v rozmezí 1 3 za osobu a noc. V katalogu je u každého zájezdu uváděn program pobytu. Paříž: CK Neckerman nabízí výběr ze dvou luxusních čtyřhvězdičkových hotelů, přímo v nákupním centru Paříže. Můžeme si vybrat z 2, 3 nebo 4 nocí a podle toho 35

38 se odvíjí i cena. Ceny se pohybují od Kč do Kč. V katalogu jsou uváděny i možné fakultativní výlety včetně cen. Řím: ceny zájezdu Praha Řím Praha se pohybují od Kč do Kč. Ubytování je v moderních čtyřhvězdičkových hotelech s možností 3 nebo 4 nocí. Opět je uváděno několik možných fakultativních výletů a jejich cen. Londýn: do minulého centra olympijských her nabízí CK Neckermann zájezdy na 3 noci do hotelu s třemi hvězdičkami od Kč do Kč. Istanbul a Benátky nejsou nabízeny v nabídce CK Neckermann CK NATOUR Společnost NATOUR působí na českém trhu cestovních služeb od roku 1990 a zaujímá přední místo mezi akreditovanými agenturami IATA a je také členem ACK. Společnost se snaží jít s dobou pravidelnými účastmi na světových veletrzích o poznání nejnovějších trendů, cílem je také prohlubování kontaktů se zahraničními partnery. NATOUR nabízí svým klientům produkty jako: exotické zájezdy na míru, eurovíkendy do 32 světových metropolí, letenky všech společností, incentivní cesty, skupinové akce, školení, kurzy, pronájmy aut, ubytování, cestovní pojištění, víza, jazykové pobyty, sportovní balíčky. CK NATOUR je specialistou na eurovíkendy. Portfolio jejich destinací je obrovské, nabízí destinace jako: Amsterdam, Atény, Barcelona, Benátky, Budapešť, Drážďany, Dublin, Edinburgh, Florencie, Istanbul, Kodaň, Nicosia, Lisabon, Londýn, Madrid, Malaga, Mallorca, Malta, Milano, Neapol, Nice, Paříž, Řím, Stockholm, Vídeň, Valencie a dokonce i mimo evropský New York. U každé destinace si můžeme vybrat z několika druhů hotelů, od dvouhvězdičkových až po pětihvězdičkové včetně fotografií 36

39 místa noclehu. CK NATOUR nabízí nepřeberné množství termínů odletů a to z Prahy, Vídně i Ostravy. V cenách zájezdu je zahrnuta zpáteční letenky včetně letištních poplatků, ubytování se snídaní, pojištění léčebných výloh a storna zájezdu a zákonné pojištění CK. V cenách nejsou zahrnuty transfery z a na letiště, fakultativní výlety, vstupy a jízdné. Ceny výletů a jízdného jsou uváděny na webových stránkách CK. Výše uvedených cen platí v případě volných míst v nejvýhodnější knihovací třídě. Výše letištních tax se může měnit v závislosti na ceně ropy a kurzu USD. Paříž: v nabídce CK NATOUR si můžeme vybrat z 9 druhů hotelů, v kategorii dvou a pěti hvězdiček. Nejlevnější pobyt v hotelech nižší kategorie, na dvě noci, v centru Paříži pořídíme od Kč s odletem z Vídně, na tři noci od Kč s odletem z Ostravy. Z hotelů vyšší kategorie (4 5 hvězd) pořídíme zájezd na dvě noci od Kč z Vídně, na 3 noci poté od Kč z Ostravy. Řím: do Říma jsou možné odlety z Prahy a Vídně a nabízeno je 8 různých hotelů (3 5 hvězd). Nejvýhodnější pobyt na dvě noci pořídíme od Kč do Kč. Cena se ovšem opět odvíjí od kvality ubytování. Londýn: zájezdy do Londýna a zpět jsou nabízeny do 6 hotelů od 3. do 5. ubytovací třídy na 3 dny (tzn. 2 noci) a to od Kč (3*), od Kč (4*) a od Kč (5*). Možnost odletu je z Prahy nebo Vídně. Istanbul: nejlevnější pobyty na dvě noci v Istanbulu nabízí CK NATOUR od Kč v 3 hvězdičkovém hotelu, do 4 od Kč a do pěti od Kč. Benátky: zpáteční letenku do Benátek s pobytem na 2 noci a snídaní seženeme nejlevněji od Kč v hotelu se 3 hvězdami, v 5 hvězdičkovém hotelu poté od Kč. Tři noci v Benátkách dokonce pořídíme za Kč, což je o 100 Kč výhodnější než u pobytu na 2 noci. Doprava je opět možná z Prahy nebo Vídně CK GEOPS Cestovní kancelář Geops má pravidelnou činnost od roku 1991 a je specialistou na poznávací zájezdy do Francie, Itálie, Maďarska i Slovenska a alpských zemí. Jsou členem asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Každý rok připravují širokou nabídku poznávacích zájezdů zaměřených na umění, kulturní památky, přírodní krásy 37

40 i zajímavé momenty ze života obyvatel Evropy, Středomoří, států severní Afriky a Blízkého Východu. V programu CK Geops můžeme nalézt klasické poznávací zájezdy spojené s evropskými velkoměsty, termální zájezdy, horské pobyty, autokarové pobyty u moře, sportovně a turisticky orientované zájezdy, různé slavnosti a adventní zájezdy, ale i zájezdy šité na míru. V roce 2010 a 2011 vyhráli první místo volby klientů cestovní agentury Invia.cz. Jako další specialista na poznávací zájezdy řadí CK Geops do portfolia svých destinací: Paříž, Řím, Florencii, Benátky, Londýn, Oxford, Milano, Madrid, Barcelona Amsterdam, Brusel, Budapešť, Stockholm, Helsinky, Petrohrad, Moskvu, Berlín, Krakov a další polská města, Vídeň, Graz nebo Salzburg. Základní ceny zájezdů obsahují ať už zpáteční letenku s transferem letiště hotel - letiště nebo dopravu autobusem, služby delegáta po celou dobu pobytu, povinné zákonné pojištění CK, ubytování a snídani. V základní ceně zájezdů nejsou započítávány vstupy, fakultativní výlety a cestovní pojištění. Ceny vstupů a výletů jsou zobrazeny na webových stránkách. U každého zájezdu je podrobný popis programu cesty. Odjezdy autobusů jsou z několika měst České republiky, většinou podle směru jízdy, odlety poté z letiště Václava Havla. Pokud by došlo k výraznému nárůstu cen letištních tax, poplatků a palivového příplatku, CK Geops si vynahrazuje právo přeúčtovat cenu zájezdu. Paříž: autobusové zájezdy do Paříže jsou v rozmezí 4 až 6 dnů, CK Geops nabízí 2 noci od Kč a 3 nebo 4 noci od Kč. Zajímavé je spojení autobusového zájezdu Paříž a Londýn za Kč, kdy cesta obsahuje 2 noci v Paříži, poté trajektem z Calais do Doveru (cena trajektu je již v ceně) a do Londýna, kde také zákazník stráví dvě noci a zpět do ČR. Letecké pobyty v Paříži jsou v nabídce od Kč za 3 noci a od Kč za 4 noci v tříhvězdičkovém hotelu. Řím: CK Geops disponuje v nabídce 5 denním autobusovým zájezdem do Říma s prohlídkou Vatikánu a zahrad Tivoli, včetně 2 nocí a polopenze od Kč. Letecky do Říma na 4 dny a 3 noci za Kč. Londýn: zajímavý zájezd do Londýna spojený s prohlídkou Windsoru zahrnuje v základní ceně cestu autobusem z ČR do Londýna, kde si užijeme 3 dny a dvě noci a zpáteční letenku do Prahy za Kč. Dále je v nabídce klasický letecký zájezd do Londýna, s možností odletu z Prahy nebo z Brna, na 3 noci od Kč. Istanbul: s udivením CK Geops nenabízí zájezdy do této destinace 38

41 Benátky: do Benátek a okolních ostrovů vypravuje CK pouze autokarové pobyty od Kč za 4 denní zájezd, který zahrnuje jednu noc v hotelu nebo 5 denní zájezd od Kč včetně dvou nocí v hotelu VYHODNOCENÍ NABÍDEK CK K vyhodnocení nabídek do jednotlivých destinací bylo využito webových stránek cestovních kanceláří nebo jejich katalogů, které jsou volně ke stažení z webu. V potaz byl brán především termín zájezdu (převážně květnové termíny), doprava, kvalita ubytování, počet nocí, forma stravování, transfery z letiště na hotel a poté zpět na letiště a program zájezdu, který po pečlivějším přezkoumání byl v podstatě vždy stejný. Tabulka 2 - Nabídka zájezdů do Paříže Paříž Doprava Hotel (počet *) Počet nocí Strava Transfer z letiště Program zájezdu Cena (od v Kč) ČEDOK Letecky 3 3 Snídaně Ano Ano FISCHER Letecky 3 2 Snídaně Ne Ne Student Letecky 4 3 Snídaně Ano Ne Agency Neckermann Letecky 4 3 Snídaně Ano Ano NATOUR Letecky 3 3 Snídaně Ne Ne Geops Letecky 3 3 Snídaně Ano Ano ČEDOK Autokarem 2 3 Snídaně - Ano Geops Autokarem 3 3 Snídaně - Ano Zdroj: vlastní práce Všech šest vybraných CK nabízí zájezdy do Paříže letecky, autobusem poté pouze jen CK ČEDOK a CK Geops. Průměrná cena leteckého zájezdu z Prahy do Paříže a zpět, na 3 noci se snídaní je asi od Kč. Nejvýhodnější nabídku má po vyhodnocení CK ČEDOK, kdy je v ceně zahrnut jak transfer z letiště, tak program zájezdu. Nejméně výhodnou poté CK NATOUR. Autokarové zájezdy mají délku trvání většinou o den více než u leteckých zájezdů, kvůli pomalejší přepravě, ale počet nocí v destinaci je stejný. Průměrná cena pobytů na 3 noci se snídaní je Kč. 39

42 Tabulka 3 - Nabídka zájezdů do Říma Řím Doprava Hotel (počet *) Počet nocí Strava Transfer z letiště Program zájezdu Cena (od v Kč) ČEDOK Letecky 4 3 Snídaně Ano Ano FISCHER Letecky 3 2 Snídaně Ne Ne Student Letecky 4 3 Snídaně Ano Ne Agency Neckermann Letecky 4 3 Snídaně Ano Ano NATOUR Letecky 3 2 Snídaně Ne Ne Geops Letecky 3 3 Snídaně Ano Ano ČEDOK Autokarem 3 4 Snídaně - Ano Geops Autokarem 3 2 Polopenze - Ano Zdroj: vlastní práce Průměrná cena do Říma, letecky, na 3 noci, ve 4* hotelu se snídaní je asi od Kč. Z těchto údajů tentokrát vychází nejvýhodnější nabídka od CK Neckermann. Zajímavý je rozdíl v ceně mezi CK FISCHER a NATOUR, kdy při stejných kritériích (dvě noci ve 3* hotelu, bez transferu z letiště a programu zájezdu) je rozdíl skoro Kč. Autobusové nabídky do Říma, vzhledem ke kritériím, srovnávat nelze. Tabulka 4 - Nabídka zájezdů do Londýna Londýn Doprava Hotel (počet *) Počet nocí 40 Strava Transfer z letiště Program zájezdu Cena (od v Kč) ČEDOK Letecky 3 3 Snídaně Ano Ano FISCHER Letecky 3 2 Snídaně Ne Ne Student Letecky 3 3 Snídaně Ano Ne Agency Neckermann Letecky 3 3 Snídaně Ano Ano NATOUR Letecky 3 2 Snídaně Ne Ne Geops L/A * 3 3 Snídaně Ano Ano ČEDOK Autokarem 3 4 Snídaně - Ano Geops A/L * 3 2 Snídaně Ano Ano Zdroj: vlastní práce *L/A (A/L) letecky do Londýna, autobusem zpět, popřípadě naopak Eurovíkend v Londýně si letecky užijeme v průměru od Kč. Podle kritérií má opět nejvýhodnější nabídku CK ČEDOK, kdy jejich zájezd, včetně transferu z a na letiště a programu, je skoro o tisícikorunu výhodnější než u ostatních CK. Nabídky od CK FISCHER a NATOUR, na dvě noci, bez programu a transferu má asi o 500 Kč výhodnější CK FISCHER. Zajímavá je kombinace letecké a autobusové dopravy,

43 kterou nabízí pouze CK Geops. Aby cena zájezdu nebyla tak vysoká, tak do Londýna cestujeme letecky a zpět autobusem popřípadě naopak. V ceně takového zájezdu je započítána cesta eurotunelem nebo trajektem. Tabulka 5 - Nabídka zájezdů do Istanbulu Istanbul Doprava Hotel (počet *) Počet nocí Strava Transfer z letiště Program zájezdu Cena (od v Kč) ČEDOK Letecky 3 3 Snídaně Ano Ano Student Letecky 4 3 Snídaně Ano Ne Agency NATOUR Letecky 3 2 Snídaně Ne Ne Zdroj: vlastní práce Istanbul mají ve své nabídce pouze tři cestovní kanceláře a to CK ČEDOK, Student Agency a NATOUR. Jak si můžeme všimnout v tabulce, velice výhodnou nabídku oproti ostatním CK nabízí Student Agency, která je o několik tisíc levnější, ovšem bez programu zájezdu, což může být pro zákazníky, kteří si rádi organizují svůj vlastní program i výhodou. Tabulka 6 - Nabídka zájezdů do Benátek Benátky Doprava Hotel (počet *) Počet nocí Strava Transfer z letiště Program zájezdu Cena (od v Kč) ČEDOK Letecky 3 3 Snídaně Ano Ano FISCHER Letecky 3 2 Snídaně Ne Ne Student Letecky 3 3 Snídaně Ano Ne Agency NATOUR Letecky 3 3 Snídaně Ne Ne Geops Autokarem 3 2 Snídaně - Ano Zdroj: vlastní práce Letecky do Benátek jsou z tabulky nabízené zájezdy vesměs stejné, přesto má CK ČEDOK nejvýhodnější nabídku díky zajištěnému transferu z letiště a programu zájezdu. Cena pobytu je na 3 noci cca od Kč, na 2 noci poté od Kč. Autobusové zájezdy nabízí pouze CK Geops od Kč. 41

44 4.2 VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÉHO PRŮZKUMU Dotazník se skládá celkem z 21 otázek, z toho 17 otázek se týká poptávky po eurovíkendech a další 4 otázky slouží k zjištění demografických údajů respondentů. Dotazník byl zpracován na internetovém portálu na kterém je možno v sekci google disk si zdarma vytvořit vlastní formulář, data se sbírají po dobu, jakou si určí zadavatel formuláře, a jsou automaticky ukládána do tabulek. Dotazník byl rozeslán cestovní kanceláří NATOUR, která má jednu z největších nabídek na českém trhu co se týče eurovíkendů. Na dotazník odpovědělo 127 respondentů (online forma) a výsledky jsou vyobrazeny v grafické podobě. Některé otázky obsahují podmiňující otázky v závislosti na předchozí odpovědi respondenta. 1) Slyšel/a jste už někdy pojem eurovíkend? První otázka se zaměřovala na povědomí respondentů o formu dovolené eurovíkend. Graf 1 - Slyšel/a jste už někdy pojem eurovíkend? 52 % 10 % 38 % Ano, již jsem se v minulosti zúčastnil/a Ano, ale ještě jsem se nikdy nezúčastnil/a Ne Zdroj: vlastní práce Jak můžeme vidět z grafu, majoritní většina respondentů (90 %) o eurovíkendech již slyšela, z toho se jich 52 % (66) zúčastnilo a 38 % (48) dotazovaných má v úmyslu se eurovíkendu zúčastnit. Pouze 10 % (13) dotazovaných nevědělo, o co se jedná. Otázka byla dále rozdělená pomocí filtrů. Jestliže se respondent dříve zúčastnil, byl směrován na otázky: Jaké destinace již navštívil? a Jak si zajišťoval cestu?. 42

45 2) Jaké destinace jste již navštívil/a? Druhá otázka byla podmiňující a to předchozí odpovědí Ano na otázku číslo 1. Graf 2 Jaké destinace jste již navštívil/a? Zdroj: vlastní práce Na otázku jaké destinace dotázaní navštívili, odpovídalo celkem 66 respondentů. Otázka byla otevřená, někteří psali pouze státy, které navštívili, jiní i několik evropských metropolí. Nejvíce navštěvovanou metropolí je Řím, Londýn, Benátky, Paříž a Istanbul, ale i Vídeň, Brusel, Berlín, Barcelona nebo Helsinky. Typ grafu byl zvolen sloupcový s absolutními četnostmi pro lepší orientaci v grafu. 3) Jak jste si zajišťoval/a cestu? Další filtrační otázkou, z otázky číslo 1, bylo zajištění cesty do destinace, kterou již respondent navštívil. 43

46 Graf 3 - Jak jste si zajišťoval/a cestu? 44 % Kompletně sám/sama Využil/a bych služeb cestovní kanceláře 38 % 14 % 4 % Vytvořil/a bych si balíček na míru přes CK Z části sám/sama, pouze některé služby (např. letenka) přes CK Zdroj: vlastní práce Z výše uvedeného grafu, z 66 odpovídajících využilo služeb cestovní kanceláře 44 % respondentů, 38 % respondentů si zajistilo cestu kompletně sami, 14 % z části sami a z části využilo služeb CK a 4 % dotazovaných si vytvořili tzv. balíček na míru přes CK. 4) Využíváte rádi služeb místních průvodců, když si organizujete cestu sami? Otázka, jestliže účastníci rádi využívají služeb místních průvodců, byla taktéž podmíněna předchozí otázku, a to odpovědí, že si cestu zajistili kompletně sami. Graf 4 - Využíváte rádi služeb místních průvodců, když si organizujete cestu sami? 20 % 80 % Ano Ne Zdroj: vlastní práce 44

47 Samo si kompletně zajistilo cestu 25 respondentů. Jak můžeme vidět na grafu, 80 % respondentů nevyužívá služeb místních průvodců, ale pětina dotazovaných ano. 5) Byl/a jste se službami CK spokojen/na? Dotazujícím, kteří již využili služeb cestovních kanceláří, byla filtrována otázka, zda byli spokojeni se službami CK. Na otázku odpovídalo 41 respondentů, 93 % (38) respondentů bylo se službami CK spokojeno, pouze 7 % (3) z nich nebylo. 6) Zvažujete, že byste se někdy nějakého eurovíkendu zúčastnil/a? Otázka se týkala 114 respondentů, kteří v otázce číslo 1 odpověděli, že již slyšeli o pojmu eurovíkend v nezávislosti na tom, zda se zúčastnili nebo ne. 74 % respondentů zvažuje účast na eurovíkendech, oproti 26 % dozařujících, kteří zájem nemají. 7) Která metropole je pro Vás nejzajímavější, kam byste se nejraději podíval/a? Otázka měla za úkol zjistit, jaká metropole respondenty nejvíce láká. Graf 5 - Která metropole je pro Vás nejzajímavější, kam byste se nejraději podíval/a? Zdroj: vlastní práce 45

48 Pro lepší přehlednost byl zvolen sloupcový typ grafu s absolutními četnostmi. Z grafu můžeme vidět, že 35 ze všech 127 respondentů, by se rádo podívalo do chlouby Francie, kterou je Paříž, 18 dotazovaných láká přímořská Barcelona, 14 by se rádo podívalo do Londýna a 12 dotazovaných do Říma, 7 by rádo navštívilo sever Itálie, konkrétně do Benátek, 4-6 dotazovaných by se rádi podívali do Petrohradu, Istanbulu, Stockholmu, Madridu nebo Amsterdamu. Za nejméně žádaná místa byla města jako Helsinky, Atény nebo Berlín. Z ostatních odpovědí se dvakrát objevilo ruské hlavní město Moskva, jednou Milano a francouzské Nice. 8) Co Vás na eurovíkendech nejvíce láká? Tato otázka dávala na výběr několika možných odpovědí, každého láká něco jiného a úkolem bylo zjistit co. Otázka byla určena všem dotazujícím. Nejvíce procent odpovědí byla příležitost poznání a kultura nových míst, celkem 25 %. Dále 14 % odpovědí byla relaxace v proslulých evropských městech a zábava s přáteli v jiném prostředí. Docela velkým lákadlem jsou i gastrozážitky, na které odpovědělo 10 % všech dotázaných. 9 % odpovědí byla také finanční přijatelnost, 8 % sportovní a adrenalinové zážitky, 7 % možnost naplánování si vlastního volného programu, 5 % odpovídajících láká vyzkoušení této formy dovolené a krátkodobý pobyt, kdy si nemusíme brát například dovolenou nebo nezmeškáme školní docházku. 1 % respondentů eurovíkend neláká. V ostatních se objevovali odpovědi typu nakupování, rychlá doprava, atd. 46

49 9) Jak byste si zajišťoval cestu? Cílem dotazníkového šetření bylo také zjistit, jak by si zákazníci nejraději zajistili cestu. Graf 6 - Jak byste si zajišťoval cestu? Kompletně sám/sama 24 % 21 % Využil/a bych služeb cestovní kanceláře 16 % 39 % Vytvořil/a bych si balíček na míru přes CK Z části sám/sama, pouze některé služby (např. letenka) přes CK Zdroj: vlastní práce Na otázku jak by si cestující zajišťovali cestu, odpovědělo 39 % respondentů využitím služeb cestovní kanceláře, 24 % by si organizovalo cestu z části sami, pouze některé služby jako bydlení nebo letenku přes CK. 21 % dává přednost vlastní organizaci, ať už kvůli svobodě pohybu v místě pobytu nebo lepší finanční přijatelnosti a 16 % by využilo tzv. balíčku na míru, kdy si účastník pobytu navrhne svůj vlastní zájezd (místo, doprava, ubytování, strava, ) a na základě toho mu CK předloží několik návrhů, co nejblíže klientovým požadavkům, ze kterých si poté klient vybere, co se mu nejvíce zamlouvá a vyhovuje. 10) Je pro Vás nabídka eurovíkendů na českém trhu dostačující? Otázka číslo 10 zjišťovala povědomí českých turistů o nabídkách eurovíkendů cestovních kanceláří. 47

50 Graf 7 - Je pro Vás nabídka eurovíkendů na českém trhu dostačující? 38 % 15 % Ano Spíše ano Ne 13 % 6 % 28 % Spíše ne Nevím Zdroj: vlastní práce Nejčastější odpovědí na tuto otázku byla odpověď: Nevím (38 %), což značí asi o nedostatečné informovanosti nebo o nezájmu. Že je nabídka na našem trhu dostačující si myslí 15 % dotázaných, 28 % si myslí, že je spíše dostačující. Nabídka je spíše nedostačující odpovědělo 13 % dotázaných a negativně se vyjádřilo 6 % respondentů. 11) Jaké služby eurovíkendů Vám chybí u nabídek CK? Odpovědi na tuto otázku jsem generoval od respondentů, kteří se již eurovíkendu zúčastnili, tedy od 66 odpovídajících. Bylo možné zaškrtnutí několika odpovědí. Graf 8 - Jaké služby eurovíkendů Vám chybí u nabídek CK? Tvorba vlastního balíčku 29 Širší nabídka destinací 11 Fotografie místa pobytu 8 Ceny fakultativních výletů 24 Pestřejší program zájezdu 4 Ostatní Zdroj: vlastní práce 48

51 Pro přehlednost byly opět použity absolutní četnosti na sloupcovém grafu. Na grafu můžeme vidět, že v 22 % případů chyběl respondentům nejvíce pestřejší program zájezdu, 27 % chybí širší nabídka destinací, 29 % by si rádo vytvořilo svůj vlastní balíček na míru, 10 % respondentů by uvítalo fotografie z místa pobytu a 8 % odpovídajícím chybí ceny fakultativních výletů, které nejsou započítávány v ceně zájezdu. 12) Jakému dopravnímu prostředku dáváte přednost? Graf 9 - Jakému dopravnímu prostředku dáváte přednost? 18 % 14 % 12 % 56 % Letadlo Autobus Vlak Vlastní Zdroj: vlastní práce Tato otázka zasáhla všech 127 respondentů, a jak vidíme na grafu tak, více jak polovina (56 %) dává přednost cestování letadlem, což je nejrychlejší způsob dopravy a nepříliš drahý ať už kvůli vysoké konkurenci leteckých společností nebo nízkonákladovým společnostem, které nabízí velmi levné letenky po celé Evropě. 18 % dotázaných preferuje vlastní způsob dopravy, 14 % dává přednost cestování vlakem a 12 % by využilo cestu autobusem. 49

52 13) Jaký typ ubytování Vám vyhovuje? Graf 10 - Jaký typ ubytování Vám vyhovuje? 50 % 2 % 10 % 38 % Hotel (1-3 hvězdy) Hotel (4-5 hvězd) Hostel, ubytovna Ostatní Zdroj: vlastní práce Přesně polovina odpovědí připadá na hotely v kategoriích jedné až tří hvězd, 38 % dotázaných si potrpí na větší komfort ve čtyřech nebo pětihvězdičkových hotelech. 10 % dotázaných se spokojí s nižší formou ubytování, jako je například hostel nebo ubytovna. 14) Jakou formu stravování preferujete? Graf 11 - Jakou formu stravování preferujete? 43 % 8 % 5 % 13 % 32 % Vlastní Snídaně Polopenze Plná penze All inclusive Zdroj: vlastní práce 50

53 Při volbě stravování jsem se podivil, když 43 % respondentů volilo formu all inclusive. Dále 32 % by volilo polopenzi, tedy snídani s večeří, 13 % se spokojí se snídaní, 8 % dotázaných by chtělo plnou penzi a vlastní stravování preferuje 5 % respondentů. Většina předpřipravených zájezdů obsahuje ze stravování pouze snídani, to by znamenalo, že by si museli účastníci na obědech a večeřích připlácet. 15) Kolik dní by měl podle Vás ideálně eurovíkend trvat? Dalším cílem dotazníku bylo zjistit, kolik dní by měl trvat ideální eurovíkend. Graf 12 - Kolik dní by měl podle Vás ideálně eurovíkend trvat? 31% 41% 1% 27% 2 dny 3 dny 4 dny 5 dní Zdroj: vlastní práce Na výběr byli čtyři odpovědi a to: 2 dny, 3 dny, 4 dny a 5 dní. Ideální eurovíkend by měl podle 41 % respondentů trvat 3 dny, 31 % by vyhovovaly 4 dny, na 5 dní by vyrazilo 27 % dotázaných a na 2 dny by vycestovalo jen 1 % dotázaných. 51

54 16) V jakém ročním období byste se zúčastnil/a eurovíkendu? Graf 13 - V jakém ročním období byste se zúčastnil/a eurovíkendu? 28 % Jaro 53 % 4 % 15 % Léto Pozdim Zima Zdroj: vlastní práce Z grafu je patrné, že více jak polovina (53 %) respondentů by se ráda zúčastnila eurovíkendu na jaře, v létě potom 28 % dotázaných, 15 % na podzim a pouze 4 % v zimě. 17) Kolik jste ochoten/na za eurovíkend utratit? Poslední otázka týkajíce se poptávky po eurovíkendech, se ptala kolik jsme ochotni utratit za naši dovolenou. Graf 14 - Kolik jste ochoten/na za eurovíkend utratit? 44 % Do Kč 24 % Do Kč Do Kč 24 % 7 % Kč a více Zdroj: vlastní práce 52

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY

TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II TVORBA PROGRAMŮ PRO TURISTICKÉ SKUPI NY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Event marketing MICE OBSAH OBSAH

Event marketing MICE OBSAH OBSAH OBSAH 1 OBSAH OBCHODNÍ SPECIFIKA, VÝHODY A RIZIKA INCENTIVNÍ TURISTIKY 8 1. ÚVOD A DEFINICE POJMŮ 8 1.1 Marketing 8 1.2 Incentiva jako součást marketingu 8 1.3 Motivace 8 1.4 Incentivní cesta jako motivační

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu

Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním managementu Ing. Monika Palatková, PhD. Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Praha, 2007 Metodika a odpovědnost za aktualizaci dat v destinačním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity

Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků. Customer services and their importance for company prosperity VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA PODNIKATELSKÁ Ústav managementu Ing. Lucie Sýkorová Doprovodné služby a jejich význam pro prosperitu podniků Customer services and their importance for company prosperity

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková

Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační. Bc. Ivana Pšenčíková Senioři jako specifický spotřebitelský segmentprezentační akce za účelem prodeje Bc. Ivana Pšenčíková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt v českém jazyce Diplomová práce se zabývá českými seniory

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více