Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře"

Transkript

1 Hospodaření povšechného sboru a Ústřední církevní kanceláře Na opakované dotazy ohledně způsobu financování povšechného sboru a zejména pak Ústřední církevní kanceláře podáváme přehlednou zprávu o hospodaření Ústřední církevní kanceláře i povšechného sboru (kvůli souvislostem) za rok Rozpočet schválený synodem a poté zpráva o jeho plnění není všem běžně dostupná, proto předkládáme celou problematiku financování ÚCK a povšechného sboru dle výsledku hospodaření z roku A) Hospodaření povšechného sboru Rozpočet Českobratrské církve evangelické povšechného sboru je každoročně sestavován jako vyrovnaný bez odpisů a je členěn podle jednotlivých středisek. Plnění je rovněž sledováno dle těchto středisek. V roce 2010 činily výnosy povšechného sboru ,- Kč a náklady včetně započtení odpisů ,- Kč Výsledkem hospodaření povšechného sboru za rok 2010 je tedy účetní ztráta ve výši ,- Kč. Do této ztráty jsou zahrnuty zálohy na daň z příjmu právnických osob a byly uplatněny účetní odpisy ve výši ,- Kč. Výsledná ztráta tedy vznikla zejména uplatněním odpisů, jelikož pro rok 2010 synod schválil vyrovnaný rozpočet, do něhož nebyly odpisy zahrnuty. Z výsledku hospodaření vyplývá, že povšechný sbor netvoří tolik finančních prostředků, kolik by bylo třeba na investiční obnovu všeho odepsaného majetku. Struktura výnosů: V roce 2010 činila 58% z celkových výnosů dotace MK ČR na platy kazatel, včetně sociálního a zdravotního pojištění ve výši ,- Kč a dotace na provoz ve výši ,- Kč. Celková dotace MK ČR byla tedy v roce 2010 ve výši ,- Kč. Dalším zdrojem výnosů je čerpání fondů včetně fondu personálního a fondu celocírkevních repartic. V roce 2010 představovalo toto čerpání 19% z celkových výnosů, což představuje částku v celkové výši ,- Kč (z toho personální fond: ,- Kč, fond repartic: ,- Kč, ostatní fondy a zahraniční čerpané přes tyto fondy: ,- Kč). Roční výnos z pronájmu objektů ve vlastnictví povšechného sboru činil v roce 2010 částku ,- Kč a tento výnos představuje 9% z celkových výnosů. Ostatní výnosy souvisí s činností rekreačních středisek (tržby z ubytování, tržba balíčky) dále pak z pronájmu bytů (Husův dům, Wintrova), pořádání kurzů, předplatné tisk, prodej a úroky z termínovaných vkladů a úroky z vkladů na běžných účtech. Tyto výnosy představují podíl 14% z celkových výnosů. Struktura nákladů: Nejvyšší náklad představují mzdy kazatelů a ostatních zaměstnanců povšechného sboru včetně ÚCK a zaměstnanců středisek v celkové výši ,- Kč a odvody na sociálním a zdravotním pojištění ve výši ,- Kč. S pracovním poměrem dále souvisí náklady na stravenky ve výši ,- Kč, důchodové připojištění, životní pojištění, zákonné úrazové pojištění a ostatní sociální náklady vše v souhrnné výši ,- Kč. Tyto souhrnné mzdové náklady představují částku ,- Kč a činí 73% celkových nákladů povšechného sboru. Podrobně jsou náklady a výnosy, které byly převzaty z výsledovky za rok 2010 uvedeny níže. 1

2 Celkové náklady a výnosy povšechného sboru za rok 2010 Celkové náklady Kč Celkové výnosy Kč Drobný spotřební materiál ,65 Tržby z pronájmu nebytové prostory ,38 Drobný hmotný materiál ,32 Tržby z pronájmu - byty ,00 Potraviny ,71 Tržby z pronájmu - služby ,15 Pohonné hmoty ,75 Tržby z ubytování ,27 Knihy, noviny, časopisy ,07 Tržba balíčky ,65 Elektřina ,96 Tržby z prodeje služeb předplatné ,81 Plyn ,45 Tržby z prodeje služeb - kurzy ,02 Vodné, stočné ,05 Tržby z prodeje služeb ostatní ,01 Opravy a údržba strojů a zařízení ,07 Tržby za prodané zboží ,17 Opravy a údržba aut ,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 4 000,00 Opravy a údržba budov a staveb ,00 Platby za odepsané pohledávky ,00 Opravy a údržba ostatní ,91 Úroky z vkladů na BÚ ,65 Cestovné ,97 Úroky z termínovaných vkladů ,42 Náklady na reprezentaci ,98 Kurzové zisky ,60 Služby, práce výrobní povahy ,20 Zúčtování fondů ,15 Ostatní služby, ubytování, stravování ,00 Čerpání fondu repartic ,00 Služby - spirituálové ,00 Čerpání personálního fondu ,00 Poštovné ,65 Zúčtování ostatních dotací ,00 Leasing ,96 Ostatní finanční výnosy 2 210,96 Telekomunikační služby ,68 Mimořádné výnosy ,00 Nájemné ,00 z dlouhodobého fin. majetku ,09 Poradenství ,10 Přijaté příspěvky () ,04 Honoráře ,00 Sbírky ,81 Náklady na propagaci ,13 Dary (všechny zakázky) 5 050,00 Ostatní služby - pronájem , ,00 Ostatní služby - příspěvek ,00 Provozní dotace MK ,00 Hrubé mzdy ,00 Přeúčtování výnosů mezi středisky ,51 Zdravotní pojištění ,00 Celkové výnosy ,52 Sociální pojištění ,00 Důchodové připojištění hrazené zam ,00 Životní pojištění ,00 Zákonné úrazové pojištění ,00 Stravenky hrazené zaměstnavatelem ,50 Hospodářský výsledek ,23 Ostatní sociální náklady, příbytečné ,00 Daň z nemovitosti ,00 Ostatní daně a doměrky daní ,71 Poplatky správní ,83 Poplatky ostatní notářské a jiné ,74 Neuplatněné DPH při přeúčtování ,53 Pokuty 205,00 Penále ,00 Kurzové ztráty ,08 Dary poskytnuté ,97 Manka a škody 5 015,00 Ostatní provozní náklady ,58 Pojištění budov ,00 Pojištění aut ,00 Pojištění - ostatní, jednorázové ,00 Ostatní finanční náklady 589,26 Bankovní výlohy ,68 Převod do fondů ,94 Nedaňové náklady ,88 Odpisy HM - budovy ,00 Poskytnuté příspěvky mezi složkami ,00 Poskytnuté příspěvky ,53 Daň z příjmů ,00 Přeúčtování nákladů mezi středisky ,07 Celkové náklady ,75 2

3 ÚCK B) Hospodaření Ústřední církevní kanceláře Náklady na Ústřední církevní kancelář jsou ve struktuře schvalovaného rozděleny do čtyř středisek: Středisko 002, které zahrnuje mzdové náklady zaměstnanců kanceláře plynoucí z uzavřených pracovních smluv, dále náklady na odvody sociálního a zdravotního pojištění, důchodové připojištění, životní pojištění a náklady za stravenky hrazené zaměstnavatelem. Středisko 003 představuje mzdové náklady včetně nákladů na odvod sociálního a zdravotního pojištění z uzavřených dohod (DPP, DPČ). Středisko 010 představuje provozní náklady spojené s chodem kanceláře. Středisko 011 obsahuje náklady související s pořízením a údržbou SW a HW, dále pak se zajištěním správy počítačové sítě, telefonní ústředny a uživatelské podpory. Náklady a výnosy Ústřední církevní kanceláře ÚCK mzdy ÚCK pojištění ÚCK důchodové připojištění ÚCK životní pojištění ÚCK stravenky ÚCK dohody včetně odvodů na soc. a zdrav. pojištění ÚCK provoz ÚCK SW + HW Celkem Mzdové náklady střediska 002 tedy na zaměstnance ÚCK bez zaměstnanců rekreačních středisek činí ,- Kč, odvody na sociálním a zdravotním pojištění ,- Kč. S pracovním poměrem dále souvisí náklady na stravenky ve výši ,- Kč, důchodové připojištění ,- Kč, životní pojištění ,- Kč. Mzdové náklady střediska 003 tedy náklady spojené s uzavřenými dohodami (DPP, DPČ) bez zaměstnanců rekreačních středisek činí ,- Kč včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Souhrnné mzdové náklady představují v ÚCK celkovou částku ,- Kč a činí 8,7% celkových nákladů povšechného sboru. Ostatní provozní náklady Ústřední církevní kanceláře činí ,- Kč a představují 3% celkových nákladů povšechného sboru. Celkové náklady spojené se zajištěním provozu Ústřední církevní kanceláře činí tedy ,- Kč, čímž se podílí 11,8% na celkových nákladech povšechného sboru. Celkové náklady jsou pokryty výnosem z pronájmu vlastních objektů ve výši ,- Kč, dále pak dotací od MK ČR v částce ,- Kč, z fondu repartic bylo v roce 2010 uhrazeno ,- Kč a z ostatních fondů sbírek a darů ,- Kč. Podíl repartic na nákladech spojených s provozem ÚCK činil 15% ze stanoveného výběru to je z částky ,- Kč. 3

4 V roce 2010 došlo k rozdělení mzdových nákladů střediska 002. Část z nich byla přesunuta na středisko 012-Synodní rada, středisko 500-Český bratr a středisko 811-Církevní kantor. Mzdové náklady spojené s provozem vrátnice a úklidem Husova domu jsou součástí nákladů střediska 200-Husův dům. Pro úplnost předkládáme výsledovku střediska 010 a plnění všech středisek za rok Výsledovka střediska 010 za rok 2010 Náklady Kč Kč Drobný spotřební materiál ,89 Tržby z pronájmu nebytové prostory 7 600,00 Drobný hmotný materiál 849,00 Tržby z pronájmu-byty ,00 Potraviny 1 707,43 Tržby z prodeje služeb předplatné ,53 Pohonné hmoty ,89 Tržby z prodeje služeb poštovné ,87 Knihy, noviny, časopisy ,75 Tržby za prodané zboží ,16 Elektřina ,39 Úroky z vkladů na BÚ ,37 Vodné, stočné 925,00 Úroky z termínovaných vkladů ,42 Opravy a údržba strojů a zař ,42 Kurzové zisky ,81 Opravy a údržba aut ,69 Zúčtování fondů ,00 Opravy a údržba ostatní ,04 Čerpání fondu repartic ,90 Cestovné ,56 Ostatní finanční výnosy 2 093,19 Náklady na reprezentaci ,00 Mimořádné výnosy ,00 Služby, práce výrobní povahy ,44 z dlouhodobého majetku ,09 Poštovné ,14 Přijaté příspěvky () ,35 Leasing ,04 Sbírky 300,00 Telekomunikační služby ,66 Provozní dotace MK ,00 Poradenství ,10 Celkové výnosy ,69 Ostatní služby-příspěvek 1 020,00 Hrubé mzdy 0,00 Zdravotní pojištění 0,00 Hospodářský výsledek ,51 Sociální pojištění 0,00 Důchodové připojištění 0,00 Životní pojištění 0,00 Zákonné úrazové pojištění ,00 Ostatní sociální náklady ,00 Ostatní daně a doměrky daní ,64 Poplatky správní ,32 Poplatky ostatní, notářské ,40 Neuplatněné DPH-přeúčtování 5 522,63 Pokuty 205,00 Penále ,00 Kurzové ztráty ,68 Dary poskytnuté ,00 Manka a škody 5 015,00 Ostatní provozní náklady 264,20 Pojištění aut ,00 Pojištění ostatní jednorázové ,00 Ostatní finanční náklady 597,76 Bankovní výlohy ,46 Převod do fondů ,94 Nedaňové náklady ,88 Odpisy HM-budovy 0,00 Poskytnuté příspěvky mezi složkami ,00 Poskytnuté příspěvky ,00 Daň z příjmu 0,00 Přeúčtování nákladů mezi středisky ,85 Celkové náklady ,20 4

5 Domy, byty a pozemky Kostely ÚCK Kazatelé Plnění 2010 jednotlivá střediska Plnění 2010 včetně zdrojů financování Kazatelé mzdy MK Kazatelé pojištění MK Kazatelé čerpání z PF Kazatelé odměna členům SR Kazatelé zák. úraz pojištění ÚCK mzdy, dohody ÚCK pojištění ÚCK důchodové připojištění ÚCK životní pojištění ÚCK stravenky Dohody včetně pojištění původně součástí střediska ÚCK provoz ÚCK SW + HW Synodní rada Jeronýmova jednota provoz Ekumena Členské příspěvky Oddělení mládeže Oddělení výchovy Fundraising Projekt e - církev Herlíkovice Janské Lázně Martin ve zdi Křesťanská služba Kaplani Propagace Husův dům Penzion HD nyní středisko Penzion HD invest., opravy Hamlet Production Collegium Hieronymi Prag Kalich s.r.o Wintrova Wintrova investice, opravy ETF Černá ETF Černá investice Jircháře Jircháře investice, opravy EA Náchod Kunvald Choceň Vratislavská Zlín Liběchov Malešice Krabčice Žabonosy - pozemek Vinoř - pozemek

6 Kurzy Tisk Poradní odbory, komise Poradní odbory Rekreační střediska Plnění 2010 včetně zdrojů financování Herlíkovice Herlíkovice invest., opravy Chotěboř Chotěboř invest., opravy Janské Lázně Janské Lázně invest., opravy Luhačovice Luhačovice invest., opravy LTK Běleč LTK Běleč invest., opravy Teologický Liturgický Hudba a zpěv + komise Vzdělávání kazatelů Komise pro diakonát Evangelizační Ekumenický Církev a společnost Právní a organizační Křesťanská služba Pro laiky Pro práci s dětmi Pro práci s postiženými Pro mládež Ekonomický Stavební Revizoři Informační komise (propagace) Ekologická komise ( živ. prostř.) Společenské a mez. záležitosti Aktuální společenskou situaci Nemocenskou duchovenskou sl Vzdělávání ord. presbyterů Vzdělávání pastoračních prac Pro ordinaci Kubánská komise Pro křesťanské výročí Správní rada PF Koncepční skupina Platová komise Pro přípravu nového zpěvníku Český bratr Sbírka kázání viz stř Bratrstvo Katechetické centrum Kalendáře, dříve Katechetická příručka Ostatní tisk Kalich publikace Pro faráře viz středisko Pro laiky viz středisko

7 Pobyty Plnění 2010 včetně zdrojů financování 602 Mládež semináře, školení, pobyty, sjezd nyní stř Křesťanské služby viz stř Evangelizační viz středisko Vzdělávací semináře viz středisko Pro děti viz středisko Pro postižené viz středisko Rodinné viz středisko Supervize Zahraniční sbory Setkání střední generace Vdovy EA ústředí Synod a předsednictvo Cestovné ČCE Jáhni - nově středisko Bohoslovci nově středisko Vikariát - nově středisko Církevní kantor SCHEA církevní seminář Dary poskytnuté z fondů Daň z příjmů Odvod PF za kazatele Rezerva repartice Rozpočtová rezerva V roce 2011 byly synodem schváleny mzdové náklady ÚCK prakticky ve stejném objemu jako pro rok Rozdílný byl ovšem zdroj jejich krytí a rozdělení na jednotlivá střediska. S ohledem na čerpání zahraničních darů určených na konkrétní projekty byla část mzdových nákladů ÚCK přiřazena na střediska, která projekty realizovala. Tento přesun bylo nutné učinit zcela záměrně s ohledem na výpadky výnosů z pronájmu nemovitostí povšechného sboru. Rok 2011 lze tedy označit jako přechodný krok vedoucí k nutným úsporným opatřením v oblasti mzdových nákladů ÚCK. V letošním roce bylo nutné provést částečnou reorganizaci ÚCK tak, aby byly v roce 2012 sníženy mzdové náklady ÚCK o částku ,- Kč včetně odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. 7

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU

TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU TISK č. 18/7 (Komise B, D) REKREAČNÍ STŘEDISKA POVŠECHNÉHO SBORU 4. zasedání 33. synodu ČCE (29. 5. 1. 6. 2014) TISK 18/7 A) Úvod 33. synod na svém 3. zasedání přijal následující usnesení č. 53: 1. Synod

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

TISK č. 19 (Komise C, D)

TISK č. 19 (Komise C, D) NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 27. listopadu 2014 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2015 ze dne 26. listopadu 2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXI V Praze dne 26. listopadu 2013 částka 13 Cena 140 Kč Výměr MF č. 01/2014 ze dne 22. listopadu 2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

Více