Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada""

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ilyasova Vladlena Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada" Bakalářská práce 2009

2 2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Metody znalostního managementu v hotelu Ramada zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis 3

4 OBSAH Úvod...5 I. Teoretická část 1. Teoretické osnovy znalostního managementu Znalosti Znalostní management Typy znalosti ve společnostech Cíle a úkoly znalostního managementu Strategie znalostního managementu Technologie znalostního managementu Informační technologie Sdělovací technologie znalostního managementu Marketingové technologie znalostního managementu Reputační management Firemní kultura zaměřená na znalosti Vytváření vůdcovství v intelektuálním podniku Vyučující se podnik...38 II. Praktická část 5. Zavedení znalostního managementu do hotelu Ramada O hotelu RamadaLoughborough Před tím než se začne znalostní management do hotelu zavádět Proces řízení znalosti Plánování a připravení Audit znalosti Mapování znalosti Zavedení systému znalostního managementu Výběr znalosti Seznam potřebných znalosti pro provoz hotelu Audit znalosti a připravení pracovních standardů Informační systém Guestline Klasifikace znalosti Technologie ukládání a distribuce znalosti...61 Závěr...62 Seznam použité literatury...64 Rešerše...65 Přílohy

5 Úvod V současné informační ekonomice jsou aktivy znalosti, které mají ve společnostech zvláštní hodnotu. Uvést své výborné výrobky nebo služby na trh rychleji, s menšími výdaji a efektivněji než konkurenti. Právě proto je potřeba disponovat expertními znalostmi v oblasti procesů projektování, produkování, marketingu a odbytu. Na tom, zda společnost dokáže lépe a rychleji pracovat než konkurence, často závisí její budoucnost. Stále více společností zahrnují takovéto znalosti ke svým nehmotným aktivům. Dokonce některé podniky oceňují znalosti více, než hmotná aktiva obecně a finanční konkrétně. Dnes, kdy se znalosti stávají takovým strategický důležitým typem aktiv společnosti, jen málokdo pochybuje, že budoucnost každého podniků bezprostředně záleží na schopnosti podniku získávat, vytvářet, ukládat a šířit znalosti uvnitř společnosti. Zpracování procesů pro objevení, předávání, doplňování a výměnu znalostí se stává jedním ze základních směrů činností vedoucích podniků. Proces systematického aktivního řízení všech znalostí, které jsou ve společnosti, a jejich využívání ve prospěch společnosti, se nazývá znalostní management. Můžeme s jistotou říci, že znalostní management se v budoucnu stane jedním z nejdůležitějších typů managementu mezi společnostmi v celém světě. Předchozí zkušenosti různých společností ukazují, že projekty znalostního managementu většinou nemají úspěch převážně kvůli přílišné pozornosti věnované technologiím a nedostačující pozornosti věnované různým etapám projektů (plánování, příprava, uskutečnění), lidskému nebo kulturnímu faktoru. Mezitím však hlavním prvkem znalostního managementu nejsou počítačové sítě, nýbrž lidé. Většina v dnešní době existujících prací o znalostním managementu je buď velmi dynamická, nebo se omezuje na analýzu konkrétního projektu a obsahuje příliš málo praktických rad a návodů, které by mohly být využity podniky různých velikostí v různých oborech podnikání. Právě proto se v minulosti při realizaci projektů znalostního managementu mnoho věcí uskutečňovalo pomocí metody pokusu a omylu. Samozřejmě, že společnost vždy může využít služeb experta a konzultanta, ale lidé zvenku budou potřebovat více času na seznámení s kulturou, strategií, faktory růstu a cíli podniku. Ve své práci se pokusím navrhnout konkrétní projekt zavedení znalostního managementu v hotelu Ramada. Definovat, jaké reorganizace je třeba v tomto hotelu provést, aby znalostní management fungoval lépe a společnost mohla využívat svůj intelektuální kapitál. Současně, aby ve společnosti vznikly procesy, infrastruktura, a organizační procedury, které umožní zaměstnancům firmy vytvořit a používat svou korporativní databázi znalostí. 5

6 Má práce má poskytnout odpovědi na následující otázky: proč je důležité ve firmě používat znalostní management při své činnosti, které metody je vhodné použít, jakým způsobem můžeme začít používat znalostní management, jak vyřešit případné problémy vznikající na začátku použití znalostního managementu, co všechno lze zlepšit ve společnostech pomocí znalostního managementu. Problém použití znalostního managementu je důležitou otázkou pro každou společnost, neboť znalostní management je inovační funkcí současného managementu. Zájem o znalostní management je velký a nabývá většího významu jak ze strany velkých společností, tak i ze strany středních a rychle se rozvíjejících podniků. Odborníci hledají odpovědi na otázky, jak uchovat znalosti a zkušenosti významného zaměstnance po jeho odchodu, jakým způsobem lze vytvářet korporativní paměť, jaké jsou výhody podniků, které používají znalostní management ve své činnosti před podniky, které znalostní management ještě nepoužívají. Ve své práci se pokusím odpovědět na tyto otázky. Popíšu, jaké praktické metody existují pro použití znalostního managementu, a současně, které z nich lze aplikovat v konkrétním prostředí hotel Ramada, jak začít zpracování a zavedení metodik znalostního managementu do hotelu Ramada. Z mého pohledu je problematika zavedení znalostního managementu do řízení podniku důležitou otázkou pro každou společnost, protože v současné době je pro úspěšné fungování společnosti potřeba nějakým způsobem sbírat, rozeznávat potřebné a nepotřebné znalosti, vytvářet, ukládat a užívat cenné znalosti. Od roku 1995 je znalostní management vědním oborem, který se vyučuje na univerzitách. Většina velkých společností má speciální oddělení, které se zabývá metodami znalostního managementu. Databáze podniku je v dnešní době jedním z nejdůležitějších aktiv společností, proto je potřeba pro každou společnost vytvářet její vlastní databázi. Dokonce i pro hotelovou činnost je důležité využívat znalostní management, aby si služby poskytované hotelem udržovaly svou kvalitu, aby po odchodu zaměstnanců nepostrádaly činnosti jimi vykonávané potřebnou kvalitu. Hlavním cílem hotelu je poskytování kvalitních služeb zákazníkům a snaha učinit vše pro spokojenost zákazníka a jeho chuť se vrátit zpět do stejného hotelu. Zpracováním mé práce vyřeším problém řízení znalostí v hotelu Ramada. Navrhnu způsob, který pomůže zahájit efektivní používání znalostního managementu v hotelu. Popíšu metody a technologie znalostního managementu a vyberu nejvhodnější z nich pro daný podnik. Vyřešením dané problematiky se dosáhne efektivnějšího využívání znalosti společnosti a tím i poskytování kvalitnějších služeb zákazníkům. 6

7 Práce se dělí do tří častí. V první části vysvětlím pojem znalostní management a pokusím se vymezit, proč je důležitý pro společnost. V druhé části popíšu typy a technologie znalostního managementu a uvedu, které z nich jsou vhodné pro použiti v menším hotelu. V třetí části představím svůj projekt zavedení znalostního managementu v hotelu Ramada. Teoretická část mé práce vznikla zpracováním 4 zdrojů o znalostech, znalostním managementu a technologii řízení znalostí. 7

8 1. TEORETICKÉ OSNOVY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU 1.1 ZNALOSTI Jako první se pokusili definovat co je to znalost filosofové. Spisy Sókratése, Aristotelése, I. Kanta, G. Hegela obsahují důkazy, že společenská síla se shromažďuje přes znalosti. Jedním z prvních myslitelů, který inicioval vytváření znalostní koncepce, byl Platón. Znalost podle Platóna se charakterizuje existencí důkazu, pravdivosti a subjektivní jistotou. Celý svůj život sbíráme znalosti a zvyšujeme svou intelektuální úroveň. Znalosti přitom nejsou jenom to, co nám dávají knihy, televize, škola a univerzita, ale i to, co získáváme a používáme v procesu práce a komunikace s lidmi (tzv. životní zkušenosti). Pro vysvětlení pojmu znalosti musíme nejdřív pochopit rozdíl mezi daty a informacemi. Když mluvíme o datech většinou myslíme fakta a čísla, jména a adresy. Taková data existují v každé společnosti, ale proto, aby ta data někdo mohl použít, je potřeba je nějakým způsobem interpretovat a nalézt pro ně správné použití. Data jsou souhrnem různých objektivních faktů. Ve společnostech jsou to například strukturované záznamy o transakcích (konkrétně záznamy o přijatých platbách, kdo, kdy, kolik, za co apod.) Takové znalosti neobsahují informaci, proč klient přišel právě do dané firmy, a přijde-li klient ještě jednou. Informace jsou dost často definovány jako data, která jsou doplněna nějakým smyslem nebo jako zpracované údaje. To znamená, že informace jsou data, která byla interpretována a představena ve formě vhodné pro použití (buď s nějakým vysvětlením jak je lze používat, anebo v kontextu). Například někdo prodává automobily a eviduje, které automobily prodal (model, barva, jméno nového vlastníka apod.) - to jsou data. Ale pokud řekne, že na jaře se počet rodinných automobilů prodaných mužům od 30 do 40 let zvyšuje o 20 procent, tak se tato data stanou informací. Informace je hierarchický souhrn dat o různých aspektech reálného světa. Informace jsou současně tokem oznámení, z nichž se skládají znalosti. To je zvláštní typ dopisu, většinou ve formě dokumentu nebo ve video či audio formě. Informace má příjemce a odesílatele. Právě příjemce oceňuje, zda jej tento dopis informuje nebo se jedná o informační šum. Informace se šíří ve společnostech pomocí sítí (můžeme rozlišovat tzv. tvrdé a měkké sítě). Tvrdá složka kabely, poštovní služby, počítače a elektronické adresy. Měkká složka procedury šíření informací jako jsou porady, tréninky a schůzky. Data se proměňují v informaci následujícími způsoby: - kontextualizace víme, pro co data potřebujeme, - kategorizace rozdělujeme data podle typů a komponent, 8

9 - sčítaní zpracovávané znalosti matematicky, - korekce napravujeme chyby a likvidujeme nedostatky, - komprese stlačujeme, koncentrujeme a agregujeme data. Znalosti jsou něco více, než data nebo informace. Pojem znalostí je hlubší a širší než data nebo informace. Znalosti zpravidla obsahují všeobecné poznatky o strukturách, procesech a jevech. Znalosti hrají roli struktur pro organizace dat. Například poznatky o pracovním personálu společnosti jsou pouze data. Ale model představení poznatků o každém zaměstnanci, který zahrnuje identifikační číslo zaměstnance, číslo občanského průkazu, vzdělaní, kariérní růst ve společnosti apod., už jsou určité znalosti. Ke znalostem můžeme přiřadit: - názory a morální hodnoty, - ideje a vynálezy, - smýšlení, - praktické a profesionální poznatky, - teorii, - pravidla, - vztahy, - mínění, - tušení, - minulé zkušenosti. Vše výše popsané (nebo část z toho) používáme pro vysvětlení a pochopení dat a informací a pro přeměnu informací ve znalosti. Naše znalosti nám pomáhají se vyznat v různých situacích, řešit složité problémy a vykonávat těžké úkoly, učit se na svých chybách a opravovat své chování. Pokud pracujeme v nějaké společnosti, budou naše znalosti v kombinaci se znalostmi našich kolegů přispívat růstu, rozvoji a efektivnímu fungování podniku. Takové znalosti se rozdělují do dvou skupin: Formalizované znalosti jsou znalostmi, které lze popsat, zadokumentovat, sdělit někomu jinému. Formalizovanými znalostmi jsou například znalosti o tom, jak ve společnosti objednávají kancelářské potřeby nebo jak může zaměstnanec požádat o úhradu jeho výdajů. Lidé si mohou přímo navzájem předávat formalizované znalosti pomocí textů, zvuků, videa, softwarů apod. Neformalizované znalosti, to je produkt personálních zkušeností člověka, který odráží jeho názory, morální hodnoty a mínění. Takové znalosti nelze vidět nebo zadokumentovat. Předávat je lze jen pomocí osobní a bezprostřední komunikace. Takové znalosti se například 9

10 předávají od zkušeného zaměstnance začínajícímu při povídaní o tom, jak se má správně jednat s agresivními klienty. Zkušený zaměstnanec uvádí situace ze své praxe, vysvětluje přistup, který se vypracoval v této společností vůči takovým klientům. Znalosti existují ve vědomí těch, kdo tyto znalosti mají. V organizaci se znalosti udržují nejenom v dokumentech, ale i v procesech, procedurách, normách a praxi. Stejně jako informace vznikají z dat, tak i znalosti vznikají z informací následujícími způsoby: - porovnávání, vymezení oblastí použití (jak a kdy můžeme informaci o tomto jevu použít vůči jinému jevu, podobnému) - určení spojení (jak se tato informace vztahuje k jiné) - oceňovaní (jak lze ocenit informaci a jak ji oceňují ostatní) - vymezení oblastí použití (jaké použití má informace pro různá řešení nebo činnosti). O rozdílu mezi znalostmi a informaci píše K. Viig, autor pojmu znalostní management : Znalosti se skládají ze skutečností a představ, názorů a koncepcí, úsudků a předpokladů, metodologií a know-how Postupně používáme znalosti pro interpretaci existující informace o samostatné situaci a pro přijetí řešení o tom, jak k ní přistoupit. 1 Na obrázku číslo 1 jsou představené vztahy pojmů znalosti, informace a data a současně procesy doprovázející proměnu dat v informace a informaci v znalosti. Obrázek č.1 Vztahy pojmů data, informace, znalosti 2 1 MILNER, B. Управление знаниями - Znalostní management. Moskva : Delo, s. ISBN Zpracováno podle: MILNER, B. Управление знаниями - Znalostní management. Moskva : Delo, s. ISBN

11 Znalosti vznikají spolu s jinými statky a ve zvláštních případech mohou být předmětem koupě a prodeje. Znalosti se mohou kupovat a prodávat jak samostatně, tak i jako součást hmotného produktu nebo služby. Znalosti se stávají nejenom předmětem spotřeby, ale i prostředkem tezaurace (proces hromadění hodnot). Lidé investují do osobních znalosti, čímž zvyšují své schopnosti vydělávat peníze, a tímto uskutečňují hromadění vlastního bohatství. Znalosti vystupují jako produkt činnosti, předmět konečné spotřeby, produkční zdroj, prostředek transakcí, prostředek tezaurace a současně jako prostředek konsolidace společnosti. V ekonomice, která je založená na znalostech, se pod pojmem znalosti rozumí nejen soubor informací, kterými disponují konkrétní lidé, ale i část výrobku nebo služby. Komponenta znalosti je obsahuje v každém výrobku nebo službě. Projevuje se to v tom, že v každém výrobku nebo službě je soustředěno úsilí, které je spojeno nejenom s výrobou daného produktu, ale i s vytvářením jeho obrazu, marketingové strategie pro jeho odbyt a informace o konkurenci i zvláštnostech poptávky. 1.2 ZNALOSTNÍ MANAGEMENT Znalostní management je poměrně mladá koncepce. Jedná z prvních knih o znalostním managementu byla publikována v roce 1987 a ve stejném roce byla provedena první vědecká konference věnovaná této problematice. V roce 1991 zřídila pojišťovna Skandia funkci ředitele znalostního managementu. Ve stejném roce takové autoritativní publikace jako jsou Fortune a Harvard Business Review vydaly první články věnované managementu znalostí. Poté se znalostní management začal rozvíjet a šířit po celém světě. Systémy řízení znalostí patří dnes ve velkých společnostech k jedněm z hlavních elementů v boji s konkurencí. Největší přínos může řízení znalostí přinést v takových oblastech podnikání, jako je plánovaní, obsluha klientů, vyučování personálu a spolupráce v rámci projektů. Takovým způsobem je dnes znalostní management mladý, ale již dotvořený vědní obor. Znalostní management je systematický proces identifikace, používaní a předávaní informací, znalostí, které lidé mohou vytvářet, zlepšovat a používat. Je to proces, v jehož průběhu společnost generuje znalosti, shromažďuje je a používá ve prospěch získávaní konkurenčních výhod. Znalostní management zahrnuje následující komponenty: - stimulace přírůstku znalostí, - výběr a akumulace důležitých informací z vnějších (pro danou společnost) zdrojů, - uchování, klasifikace, transformace, zajištění dostupnosti znalostí, 11

12 - šíření a výměna znalostí, i v rámci organizace, - použití znalostí v obchodních procesech i při rozhodování, - ztělesnění znalostí v produkci, službách, dokumentech, databázích a softwaru, - oceňovaní znalostí, měření a používaní nehmotných aktiv společností, - ochrana znalostí. Znalostní management lze definovat jako umění vytvářet hodnotu z nehmotných aktiv podniku, jako cílevědomý proces přeměny znalostí v hodnotu. Hlavním cílem znalostního managementu je vytvoření nových a výkonných konkurenčních výhod. Proces řízení znalostí působí na koloběh znalostí ve společností (obrázek č. 2): znalosti se generují nebo přicházejí z vnějších zdrojů, poté se třídí a kodifikují. V kodifikované formě se znalosti mohou ukládat. V každé společnosti je potřeba chránit znalosti. Později probíhá použití znalostí a až poté se uskutečňuje zpětná vazba. Definují se nové potřeby nových znalostí. Načež se celý cyklus opakuje znovu, nezávisle na oboru podnikaní společnosti. Obrázek č.2 Koloběh znalostí ve firmě Znalostní management, to je práce s každým typem duševního kapitálu a současně i se všemi jeho typy. Tato práce by měla zabezpečovat potřebnou kombinaci lidského, společenského a spotřebitelského kapitálu. Systém řízení znalostí nebude efektivní, pokud korporativní kultura nestimuluje zaměstnance k výměně myšlenek a zkušeností. Proces zavedení systému řízení znalostí předpokládá změny organizační kultury podniku. Znalostní management zahrnuje nejenom řízení, ale i aktivity zaměstnanců a vědu, která tyto aktivity zkoumá. Znalostní management je jako integrovaná věda, která zahrnuje elementy strategického řízení, řízení 12

13 lidských zdrojů, marketingu, organizačního rozvoje, ekonomie, informatiky, teorie vytváření informačních systémů, inovačního managementu apod. Znalostní management nejenom zkoumá samostatné elementy těchto velmi vyvinutých disciplin, ale i jejich vzájemné působení. V současně době se otevírají nové možnosti efektivního řízení znalostí v souvislosti s rozvojem informačních technologii, vytvářením databází, vznikem internetu a intranetu. Ale jedním ze základních rizik při realizaci projektů znalostního managementu je příliš technický přístup. Hlavním cílem není rozšíření databáze, ale rozšíření možností přístupu k ní a rozvíjení společné práce nad společnými znalostmi. Hodně často se stává, že podniky prohrávají při realizaci projektů znalostního managementu, protože rozlišovali pojmy informace a znalosti. Řízení znalostí není to samé jako informační management. A protože znalostní management nejenom organizuje informační toky ve společnosti, ale rovněž filtruje, syntetizuje, shrnuje informace a rozvíjí zaměstnance s cílem efektivnějšího používaní informací a již existujících znalostí pro vytváření přidané hodnoty. Pro úspěšné řízení znalostí je potřeba, za prvé, technologická infrastruktura, která umožní pomocí komunikace efektivně přenášet a šířit znalosti; za druhé, vysoká organizační kultura podporující přenos znalostí od jednoho zaměstnance nebo oddělení k jiným; a za třetí, kontinuální a odborné doučování personálu. Znalostní management umožňuje každé společnosti: - rychleji odpovídat na požadavky klientů pomocí efektivnějších inovačních řešení a zabraňovat tomu, aby klienti hledali tato řešení u konkurence; - rychleji uskutečňovat inovace v produktech a službách s cílem rychleji je představit na trhu; - používat duševní aktiva partnerů, společně uskutečňovat technickou, vývojovou a oborovou expertizu; - urychlit výuku a předávání praktických znalostí mezi zaměstnance; - šetřit zdroje díky použití již jednou nalezených řešení. Znalostní management s pohledu faktorů a výsledků je znázorněn na obrázku č.3. 13

14 Obrázek č.3 Faktory a výsledky znalostního managementu Znalostní management není novým paradigmatem, ale nově promyšlenými známými technologiemi řízení, které jsou používány nově a v nových podmínkách. V každé historické době se shromaždovaly cenné zkušenosti, profesionální znalosti, které bylo potřeba třídit a nějakým způsobem používat. Současný znalostní management je opravdu revoluční v jedné věci ve svém rozsáhlém proniknutí do všech aspektů praktického managementu. 1.3 TYPY ZNALOSTI VE SPOLEČNOSTECH Existují znalosti speciální a všeobecné, znalosti se mohou tykat různých oblastí (marketingové, technologické, makroekonomické), současně mohou být individuální a skupinové, tacitní a explicitní. Klasifikační kritéria se mohou křižovat. Například existují speciální marketingové individuální explicitní znalosti. Podstatné pro znalostní management je rozdělení znalostí na tacitní a explicitní, protože pro řízení takových znalostí v podniku je třeba používat různé metody. Pro řízení explicitních znalosti informační systémy, školení personálu, systém výměny informací apod., pro řízení tacitních znalostí systém nadřízenosti, korporativní kultura, vytváření a podporovaní speciálních rutin, společenství profesionálů. Podrobně prozkoumáme otázku rozdělení znalosti na různé typy. Ke speciálním znalostem patří know-how, výsledky průzkumů produkce, zvláštní korporativní kultura, specifické metody řízení, originální způsoby motivace zaměstnanců. Speciální znalosti jsou nejpravděpodobnějším zdrojem konkurenčních výhod podniku, protože tyto znalosti formují odlišné možností firmy. Ke všeobecným znalostem patří znalosti o způsobech výroby produkce, o základních oborových technologiích. Všeobecné znalosti jsou ty, které sdílejí 14

15 všechny společnosti (některé universální principy, znalosti o fundamentálních zákonech). Na základě všeobecné znalosti se těžko vytvářejí konkurenční výhody. Jak již je výše uvedeno, existují znalosti individuální a skupinové. Tradiční představa o znalostech je taková, že znalosti jsou přednostní právo jednotlivých lidí. Existuje však jiný moderní názor, že skupina lidí vytváří novou entitu s vlastní unikátní specifikací. V rámci této teorie lze hovořit o skupinovém chování a skupinové znalosti. Tato nová teorie se většinou používá v rámci znalostního managementu. Znalost tak může mít nejenom individuální člověk, ale i skupina lidí. B. Gates ve své knize Byznys rychlostí myšlenky píše o nutnosti zvýšení duševního potenciálu organizace nebo korporativního inteligenčního koeficientu (Inteligent Quotient IQ). Konečný cíl vytváření vysokého korporativního IQ spočívá v tom, aby skupina mohla produkovat ideje a uskutečňovat je stejně efektivně, jako by to činil jeden člověk, který se soustředí na řešení problému. Když se shromáždí kritická masa lidí s vysokým IQ, kteří pracují ruku v ruce navzájem, potenciál společností vzletí do nebes. Taková vzájemná stimulace má za následek mnoho nových idejí a podporuje postoupení méně zkušených zaměstnanců na nejvyšší úroveň kvalifikace. Organizace celkově začíná pracovat lépe. 3 Znalosti se rozdělují také podle předmětu. Lze navrhnout následující klasifikaci znalostí podle oblastí použití (tabulka č. 1). 4 Znalosti jsou pouze podmínečně relativně samostatné typy. Znalosti vždy existují společně, navzájem se doplňují a samostatně nemohou existovat. Znalosti samostatně nevyřeší problémy efektivního fungování organizace. Například ve společnosti může existovat dostatečně pokrokové pochopení činnosti zaměstnanců a organizace, znalosti o perspektivách, faktorech činnosti ( vím proč ), ale zároveň lze bez potřebné motivace personálu jen těžko počítat s vysokým výsledkem činnosti takového podniku. Vytváření nové znalosti je komplexní, interaktivní a nelineární proces. Profesionální manažeři musejí pracovat na všech pěti úrovních vytváření znalostí: kognitivní, pokrokový, systémové integrace, kreativní a intuitivní. A současně řídit pomocí tréninků, stimulací, vytváření potřebných organizačních struktur a kontroly výsledků. Takovým způsobem se znalosti podle předmětu rozdělují na: vím jak, vím proč, vím co, ví kdo, vím kde, vím kdy). 3 GATES B., Byznys rychlostí myšlenky- Jak uspět v digitálním věku. Praha, 2001, Vyd. NT Publishing s.r.o., s 271, ISBN STEWART, T.A. The Wealth of Knowledge Bohatství znalostí. Doubleday, New York, ISBN

16 Typ Obsah Oblast použití Vím co Kognitivní znalost, znalost faktů, které jsou potřebné pro splnění nějakého úkolu Takové znalosti jsou potřebné v hodné různých situacích, ale nejsou vždycky kriticky nutné (například lze vědět pravidla hry, ale nehrát ji) Vím kdo Kognitivní znalost, znalost o vztazích, kontaktech a o tom, kdo Takové znalosti jsou neobyčejně důležité v procesu sítových vazeb má potřebné umění, možností a znalosti Vím jak Pokrokové umění, znalosti o procesech, procedurách, metodikách, instrumentech, technologiích, které jsou Takové znalosti umožňují uskutečnit úkol, ale je možné splnit ten úkol a nic nevědět o procesu celkově používané ve společnosti Vím kde Znalosti o tom, kde lze potřebnou informaci nalézt a současně pomocí kterých vyhledávacích Takové znalosti se používají při práci s moderními vyhledávacími zdroji a zpracovaní informace zdrojů lze to udělat Vím proč Systémové pojetí, znalosti o kontextu činnosti pracovníků a organizace celkově, znalosti o perspektivech, faktorech činnosti Takové znalosti jsou důležité při realizace strategických plánů rozvoje, umožňuji stanovit vztahy mezi elementy a jejich vliv na procesy Cítím jak a proč Syntéza a trénovaná intuice, znalosti, které umožňují spojit dva nebo více aspektů pro získávaní Takové znalosti generují a realizují inovace a koordinují práce ve společnosti nového efektu Tabulka č.1 Typy znalosti s pohledu obsahu a oblastí použití Explicitní a tacitní znalosti. Jak již bylo řečeno výše, tacitní a explicitní znalosti jsou pro znalostní management těmi nejdůležitějšími. Explicitní znalost je představená pomocí slov a čísel a může byt předávána 16

17 pomocí dokumentů, instrukcí, knih apod. Tacitní znalost se neformalizuje a může existovat výlučně spolu s jejím vlastníkem (člověk nebo skupina lidí). Tacitní znalost se těžko předává mezi lidmi. Je spojená s intuicí, odhady, ideály a kulturními statky. Takový typ znalosti je základ individuálních činností a zkušeností. Organizace v procesu své činnosti nejenom třídí, ukládají a používají existující znalosti, ale vytváří nové znalosti v procesu inovační činnosti, i pomocí tacitních znalostí. Každý zaměstnanec by měl být zahrnut do procesu vytváření nových znalostí organizace. Nejdůležitějším prvkem znalostního managementu jsou technologie šíření, adaptace, přeměny a použití právě tacitních znalostí, které jsou úzce spojeny s emocemi, principy apod. Tacitní znalosti vznikají a rozvíjí se v procesu vytváření a zpevňovaní pozitivní korporativní kultury, pomocí technologií skupinové spolupráce. Existují dva typy tacitních znalostí: 1) technické návyky, které projevují uměle při činnosti a vystupují jako výsledek dlouholeté praxe; 2) víra, ideály, hodnoty a mentalitní modely, které jsou používány bez přemýšlení. Základní typy znalosti (tacitní, explicitní, individuální a skupinové) jsou představené v tabulce č.2: Typy znalosti Explicitní Tacitní Individuální Znalosti jednotlivých lidi, které mohou byt zapsané a předané ve formě dokumentu Umění jednotlivých lidi, jejich kompetence, víra a intuice, existující spolu se svým vlastníkem Skupinové Znalosti skupin lidí, které lze kodifikovat (míra spolupráce, procedury) Znalosti skupiny lidí, které nelze kodifikovat a předat ve formě dokumentu (skupinová kultura, založený způsob jednání a kolektivní normy) Tabulka č.2 Tacitní a explicitní znalosti s pozice jejich vlastníků Existence tacitních znalostí ve firmě nutí přistupovat ke znalostnímu managementu netradičním způsobem. Pod pojmem znalostní management se chápe vytahování, třídění a systematizování, analýza, obnovení, šíření a generace nových znalostí. Existence tacitních znalostí přesouvá pozornost na zdroje přímé komunikace mezi lidmi. Důležité je nejenom vytvořit korporativní encyklopedii, ve které je popsané vše, co zaměstnanci vědí a s čím se potkali. V případě tacitních znalosti je důležitější mít kontakt na lidi, kteří vědí jak a mají potřebné zkušenosti. Současně je důležité vytvářet kulturu komunikace pomocí 17

18 brainstormingu, porad, konferencí, schůzek apod. a vytvářet odpovídající zdroje komunikace ( , personální web stránky, tele-konference apod.). Někteří odborníci, konkrétně D. Stonehouse, rozlišují ještě jeden typ znalostí organizační. Organizační znalosti jsou souhrnem principů, faktů, návyků, pravidel, které informačně zabezpečují procesy přijímání rozhodnutí, chování a činnost v podniku. Organizační znalost se rozvíjí na základě znalostí každého uvnitř organizace. D. Stonehouse zdůrazňuje: je nutno disponovat schopnosti k uvažování a logickému závěru proto, abychom uměli vybírat znalosti z existující informace. Pro vybudovaní nové znalosti musí společnost začít uplatňovat určité činnosti, které budou směrované na stimulaci získávaní informací a jejich přetransformovaní do znalostí. Důležité je, aby manažer disponoval znalostmi o svém byznysu a oboru podnikaní. Současně je důležité, aby chápal prostředí těchto znalostí s tím, aby mohl vytvářet prostředí, v němž znalosti vznikají, shromažďují se, distribuují se, koordinují a především se cení jako zdroj odlišných schopností a konkurenčních výhod. Chceme-li, aby efektivita podniku byla celkově vyšší, je nezbytné znalosti používat v každém místě tohoto podniku. Distribuce znalostí je pro podnik životně důležitá. 5 5 STEWART, T.A. The Wealth of Knowledge Bohatství znalostí. Doubleday, New York, ISBN

19 2. CÍLE A ÚKOLY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU Znalostním managementem se organizace snaží dosáhnout následujících základních cílů: - vytvořit a upevnit své konkurenční výhody; - proměnit společnost v samoorganizační systém; - maximálně realizovat profesionální a personální schopnosti zaměstnanců. Proč proměňovat podnik v samoorganizační systém? Samoorganizační systém = přizpůsobující se systém. Přizpůsobení k měnícím se podmínkám se dociluje pomocí modifikace struktury systému řízení, to znamená zapínáním nebo vypínáním jednotlivých podsystémů, kvalitní změnou algoritmů řízení, vztahu mezi podsystémy a schématem jejich podřízeností. Existují tři vlastnosti samoorganizačních systémů. První je adaptace. Podnik jako systém se přizpůsobuje k měnící se situaci a tržním podmínkám. Druhá vlastnost je stálé balancování na hranici chaosu. A třetí vlastností je možnost diverzifikace uvnitř systému. Jednotlivci a autonomní skupiny si stanovují úkoly a směřují se ke svému cíli, a současně je tento cíl součástí společného cíle celého podniku. Znalostní management vytváří v podniku podmínky, v nichž se vzdělaní stává druhem investic a profesionální zkušenosti se stávají zvláštními aktivy společnosti. Dosáhnout vytyčených cílů lze vyřešením dvou globálních úkolů řízení znalostí v podniku: 1) vytvářením podmínek, které podporují lepší chápání všeho, co se děje v podniku, což je nutné v situacích, kdy je potřeba přijmout efektivní manažerské rozhodnutí; 2) podporou inovací. Vyřešení těchto úkolů podporují takové činnosti jako je sbírání, ukládání a analýza existujících znalostí a vybudování systému rozdělování oblastí odpovědností (rozvoj znalostí společnosti přednostními směry). Management znalostí má tři objekty řízení: podnik, informace a člověk. Jejich vzájemné vztahy (informace-podnik, informace-člověk, člověk-podnik, člověk-informace, společnostčlověk, společnost-informace) formulují praktické úkoly znalostního managementu. Jsou to: - diagnostika a analýza znalostí, kterými disponuje podnik; - získávání potřebných znalostí; - vytváření systému řízení znalostí; - používání systému znalostního managementu. Zobecněný cyklus a úkoly řízení znalostí podle objektů řízení jsou přestavené v tabulce č.3. 19

20 Úkoly řízení znalostí Činností objektu znalostního managementu pro řešení těchto úkolů Diagnostika a Sestavení mapy znalosti (identifikace existujících v podniku znalosti analýza znalosti, všech typů); ocenění intelektuálního kapitálu podniku; stanovení kterými disponuje potřeb podniku v znalostech pro dosažení strategických a taktických podnik cílů; plánovaní systému řízení znalosti v podniku; analýza potřeb uživatelů v znalostech Získávání Asistence ve vyhledávání informaci, obeznámení o její existence; potřebných znalosti výučování pracovníků; vytváření cenností vyučující se společnosti; automatizované získáváni znalosti; vybrání znalosti; získaní a nákup znalosti Vytváření systému Motivace k výměně znalostmi a zkušenostmi; vytváření struktury řízení znalosti podniku, která usnadňuje výměnu znalostmi; vytváření důvěrného prostředí pro výměnu znalostmi; strukturalizace znalosti; šíření znalosti Používání systému Stimulovaní inovačních myšlenek; organizace týmové práce, znalostního součinnost; vytváření podmínek pro provedení experimentů; vytváření managementu struktur, metod opačného použití znalosti na základě datové báze, archivů a úschoven; rozvoj systémů podpory pracovních skupin; revize znalosti Tabulka č.3 Zobecněný cyklus znalostního managementu Jako relativně samostatný úkol znalostního managementu lze vyčlenit výměnu tacitních znalostí. Jak nejefektivněji využívat tacitní znalosti svých zaměstnanců, jak ty znalosti přeměnit v těžko se kopírující konkurenční výhody to je jeden z nejaktuálnějších úkolů řízení znalostí. Funkce znalostního managementu. Znalostní management zahrnuje funkce vybavení personálu potřebnými znalostmi a jejich použití, kontrolu nad jejich využitím a současně organizaci ukládaní a šíření znalostí. (tabulka č.4) 20

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací

KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací KET/ZPI - Zabezpečení podnikových informací Přednášející: Ing. František Steiner, Ph.D. Ing. František Steiner, Ph.D. EK417 Katedra technologií a měření mail: steiner@ket.zcu.cz tel: 377 634 535 Konzultace:

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY

Mark tingový výzkum. Téma. Marketingový výzkum. Realizace. Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT Y16MVY Marketingový výzkum Realizace Tomek - Vávrová YMVY Proces marketingového výzkumu Návrh projektu výzkumu Stanovení zdrojů a způsobu získávání informací Sběr informací Vyhodnocení výzkumu a interpretace

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více