Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada""

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ilyasova Vladlena Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada" Bakalářská práce 2009

2 2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Metody znalostního managementu v hotelu Ramada zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis 3

4 OBSAH Úvod...5 I. Teoretická část 1. Teoretické osnovy znalostního managementu Znalosti Znalostní management Typy znalosti ve společnostech Cíle a úkoly znalostního managementu Strategie znalostního managementu Technologie znalostního managementu Informační technologie Sdělovací technologie znalostního managementu Marketingové technologie znalostního managementu Reputační management Firemní kultura zaměřená na znalosti Vytváření vůdcovství v intelektuálním podniku Vyučující se podnik...38 II. Praktická část 5. Zavedení znalostního managementu do hotelu Ramada O hotelu RamadaLoughborough Před tím než se začne znalostní management do hotelu zavádět Proces řízení znalosti Plánování a připravení Audit znalosti Mapování znalosti Zavedení systému znalostního managementu Výběr znalosti Seznam potřebných znalosti pro provoz hotelu Audit znalosti a připravení pracovních standardů Informační systém Guestline Klasifikace znalosti Technologie ukládání a distribuce znalosti...61 Závěr...62 Seznam použité literatury...64 Rešerše...65 Přílohy

5 Úvod V současné informační ekonomice jsou aktivy znalosti, které mají ve společnostech zvláštní hodnotu. Uvést své výborné výrobky nebo služby na trh rychleji, s menšími výdaji a efektivněji než konkurenti. Právě proto je potřeba disponovat expertními znalostmi v oblasti procesů projektování, produkování, marketingu a odbytu. Na tom, zda společnost dokáže lépe a rychleji pracovat než konkurence, často závisí její budoucnost. Stále více společností zahrnují takovéto znalosti ke svým nehmotným aktivům. Dokonce některé podniky oceňují znalosti více, než hmotná aktiva obecně a finanční konkrétně. Dnes, kdy se znalosti stávají takovým strategický důležitým typem aktiv společnosti, jen málokdo pochybuje, že budoucnost každého podniků bezprostředně záleží na schopnosti podniku získávat, vytvářet, ukládat a šířit znalosti uvnitř společnosti. Zpracování procesů pro objevení, předávání, doplňování a výměnu znalostí se stává jedním ze základních směrů činností vedoucích podniků. Proces systematického aktivního řízení všech znalostí, které jsou ve společnosti, a jejich využívání ve prospěch společnosti, se nazývá znalostní management. Můžeme s jistotou říci, že znalostní management se v budoucnu stane jedním z nejdůležitějších typů managementu mezi společnostmi v celém světě. Předchozí zkušenosti různých společností ukazují, že projekty znalostního managementu většinou nemají úspěch převážně kvůli přílišné pozornosti věnované technologiím a nedostačující pozornosti věnované různým etapám projektů (plánování, příprava, uskutečnění), lidskému nebo kulturnímu faktoru. Mezitím však hlavním prvkem znalostního managementu nejsou počítačové sítě, nýbrž lidé. Většina v dnešní době existujících prací o znalostním managementu je buď velmi dynamická, nebo se omezuje na analýzu konkrétního projektu a obsahuje příliš málo praktických rad a návodů, které by mohly být využity podniky různých velikostí v různých oborech podnikání. Právě proto se v minulosti při realizaci projektů znalostního managementu mnoho věcí uskutečňovalo pomocí metody pokusu a omylu. Samozřejmě, že společnost vždy může využít služeb experta a konzultanta, ale lidé zvenku budou potřebovat více času na seznámení s kulturou, strategií, faktory růstu a cíli podniku. Ve své práci se pokusím navrhnout konkrétní projekt zavedení znalostního managementu v hotelu Ramada. Definovat, jaké reorganizace je třeba v tomto hotelu provést, aby znalostní management fungoval lépe a společnost mohla využívat svůj intelektuální kapitál. Současně, aby ve společnosti vznikly procesy, infrastruktura, a organizační procedury, které umožní zaměstnancům firmy vytvořit a používat svou korporativní databázi znalostí. 5

6 Má práce má poskytnout odpovědi na následující otázky: proč je důležité ve firmě používat znalostní management při své činnosti, které metody je vhodné použít, jakým způsobem můžeme začít používat znalostní management, jak vyřešit případné problémy vznikající na začátku použití znalostního managementu, co všechno lze zlepšit ve společnostech pomocí znalostního managementu. Problém použití znalostního managementu je důležitou otázkou pro každou společnost, neboť znalostní management je inovační funkcí současného managementu. Zájem o znalostní management je velký a nabývá většího významu jak ze strany velkých společností, tak i ze strany středních a rychle se rozvíjejících podniků. Odborníci hledají odpovědi na otázky, jak uchovat znalosti a zkušenosti významného zaměstnance po jeho odchodu, jakým způsobem lze vytvářet korporativní paměť, jaké jsou výhody podniků, které používají znalostní management ve své činnosti před podniky, které znalostní management ještě nepoužívají. Ve své práci se pokusím odpovědět na tyto otázky. Popíšu, jaké praktické metody existují pro použití znalostního managementu, a současně, které z nich lze aplikovat v konkrétním prostředí hotel Ramada, jak začít zpracování a zavedení metodik znalostního managementu do hotelu Ramada. Z mého pohledu je problematika zavedení znalostního managementu do řízení podniku důležitou otázkou pro každou společnost, protože v současné době je pro úspěšné fungování společnosti potřeba nějakým způsobem sbírat, rozeznávat potřebné a nepotřebné znalosti, vytvářet, ukládat a užívat cenné znalosti. Od roku 1995 je znalostní management vědním oborem, který se vyučuje na univerzitách. Většina velkých společností má speciální oddělení, které se zabývá metodami znalostního managementu. Databáze podniku je v dnešní době jedním z nejdůležitějších aktiv společností, proto je potřeba pro každou společnost vytvářet její vlastní databázi. Dokonce i pro hotelovou činnost je důležité využívat znalostní management, aby si služby poskytované hotelem udržovaly svou kvalitu, aby po odchodu zaměstnanců nepostrádaly činnosti jimi vykonávané potřebnou kvalitu. Hlavním cílem hotelu je poskytování kvalitních služeb zákazníkům a snaha učinit vše pro spokojenost zákazníka a jeho chuť se vrátit zpět do stejného hotelu. Zpracováním mé práce vyřeším problém řízení znalostí v hotelu Ramada. Navrhnu způsob, který pomůže zahájit efektivní používání znalostního managementu v hotelu. Popíšu metody a technologie znalostního managementu a vyberu nejvhodnější z nich pro daný podnik. Vyřešením dané problematiky se dosáhne efektivnějšího využívání znalosti společnosti a tím i poskytování kvalitnějších služeb zákazníkům. 6

7 Práce se dělí do tří častí. V první části vysvětlím pojem znalostní management a pokusím se vymezit, proč je důležitý pro společnost. V druhé části popíšu typy a technologie znalostního managementu a uvedu, které z nich jsou vhodné pro použiti v menším hotelu. V třetí části představím svůj projekt zavedení znalostního managementu v hotelu Ramada. Teoretická část mé práce vznikla zpracováním 4 zdrojů o znalostech, znalostním managementu a technologii řízení znalostí. 7

8 1. TEORETICKÉ OSNOVY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU 1.1 ZNALOSTI Jako první se pokusili definovat co je to znalost filosofové. Spisy Sókratése, Aristotelése, I. Kanta, G. Hegela obsahují důkazy, že společenská síla se shromažďuje přes znalosti. Jedním z prvních myslitelů, který inicioval vytváření znalostní koncepce, byl Platón. Znalost podle Platóna se charakterizuje existencí důkazu, pravdivosti a subjektivní jistotou. Celý svůj život sbíráme znalosti a zvyšujeme svou intelektuální úroveň. Znalosti přitom nejsou jenom to, co nám dávají knihy, televize, škola a univerzita, ale i to, co získáváme a používáme v procesu práce a komunikace s lidmi (tzv. životní zkušenosti). Pro vysvětlení pojmu znalosti musíme nejdřív pochopit rozdíl mezi daty a informacemi. Když mluvíme o datech většinou myslíme fakta a čísla, jména a adresy. Taková data existují v každé společnosti, ale proto, aby ta data někdo mohl použít, je potřeba je nějakým způsobem interpretovat a nalézt pro ně správné použití. Data jsou souhrnem různých objektivních faktů. Ve společnostech jsou to například strukturované záznamy o transakcích (konkrétně záznamy o přijatých platbách, kdo, kdy, kolik, za co apod.) Takové znalosti neobsahují informaci, proč klient přišel právě do dané firmy, a přijde-li klient ještě jednou. Informace jsou dost často definovány jako data, která jsou doplněna nějakým smyslem nebo jako zpracované údaje. To znamená, že informace jsou data, která byla interpretována a představena ve formě vhodné pro použití (buď s nějakým vysvětlením jak je lze používat, anebo v kontextu). Například někdo prodává automobily a eviduje, které automobily prodal (model, barva, jméno nového vlastníka apod.) - to jsou data. Ale pokud řekne, že na jaře se počet rodinných automobilů prodaných mužům od 30 do 40 let zvyšuje o 20 procent, tak se tato data stanou informací. Informace je hierarchický souhrn dat o různých aspektech reálného světa. Informace jsou současně tokem oznámení, z nichž se skládají znalosti. To je zvláštní typ dopisu, většinou ve formě dokumentu nebo ve video či audio formě. Informace má příjemce a odesílatele. Právě příjemce oceňuje, zda jej tento dopis informuje nebo se jedná o informační šum. Informace se šíří ve společnostech pomocí sítí (můžeme rozlišovat tzv. tvrdé a měkké sítě). Tvrdá složka kabely, poštovní služby, počítače a elektronické adresy. Měkká složka procedury šíření informací jako jsou porady, tréninky a schůzky. Data se proměňují v informaci následujícími způsoby: - kontextualizace víme, pro co data potřebujeme, - kategorizace rozdělujeme data podle typů a komponent, 8

9 - sčítaní zpracovávané znalosti matematicky, - korekce napravujeme chyby a likvidujeme nedostatky, - komprese stlačujeme, koncentrujeme a agregujeme data. Znalosti jsou něco více, než data nebo informace. Pojem znalostí je hlubší a širší než data nebo informace. Znalosti zpravidla obsahují všeobecné poznatky o strukturách, procesech a jevech. Znalosti hrají roli struktur pro organizace dat. Například poznatky o pracovním personálu společnosti jsou pouze data. Ale model představení poznatků o každém zaměstnanci, který zahrnuje identifikační číslo zaměstnance, číslo občanského průkazu, vzdělaní, kariérní růst ve společnosti apod., už jsou určité znalosti. Ke znalostem můžeme přiřadit: - názory a morální hodnoty, - ideje a vynálezy, - smýšlení, - praktické a profesionální poznatky, - teorii, - pravidla, - vztahy, - mínění, - tušení, - minulé zkušenosti. Vše výše popsané (nebo část z toho) používáme pro vysvětlení a pochopení dat a informací a pro přeměnu informací ve znalosti. Naše znalosti nám pomáhají se vyznat v různých situacích, řešit složité problémy a vykonávat těžké úkoly, učit se na svých chybách a opravovat své chování. Pokud pracujeme v nějaké společnosti, budou naše znalosti v kombinaci se znalostmi našich kolegů přispívat růstu, rozvoji a efektivnímu fungování podniku. Takové znalosti se rozdělují do dvou skupin: Formalizované znalosti jsou znalostmi, které lze popsat, zadokumentovat, sdělit někomu jinému. Formalizovanými znalostmi jsou například znalosti o tom, jak ve společnosti objednávají kancelářské potřeby nebo jak může zaměstnanec požádat o úhradu jeho výdajů. Lidé si mohou přímo navzájem předávat formalizované znalosti pomocí textů, zvuků, videa, softwarů apod. Neformalizované znalosti, to je produkt personálních zkušeností člověka, který odráží jeho názory, morální hodnoty a mínění. Takové znalosti nelze vidět nebo zadokumentovat. Předávat je lze jen pomocí osobní a bezprostřední komunikace. Takové znalosti se například 9

10 předávají od zkušeného zaměstnance začínajícímu při povídaní o tom, jak se má správně jednat s agresivními klienty. Zkušený zaměstnanec uvádí situace ze své praxe, vysvětluje přistup, který se vypracoval v této společností vůči takovým klientům. Znalosti existují ve vědomí těch, kdo tyto znalosti mají. V organizaci se znalosti udržují nejenom v dokumentech, ale i v procesech, procedurách, normách a praxi. Stejně jako informace vznikají z dat, tak i znalosti vznikají z informací následujícími způsoby: - porovnávání, vymezení oblastí použití (jak a kdy můžeme informaci o tomto jevu použít vůči jinému jevu, podobnému) - určení spojení (jak se tato informace vztahuje k jiné) - oceňovaní (jak lze ocenit informaci a jak ji oceňují ostatní) - vymezení oblastí použití (jaké použití má informace pro různá řešení nebo činnosti). O rozdílu mezi znalostmi a informaci píše K. Viig, autor pojmu znalostní management : Znalosti se skládají ze skutečností a představ, názorů a koncepcí, úsudků a předpokladů, metodologií a know-how Postupně používáme znalosti pro interpretaci existující informace o samostatné situaci a pro přijetí řešení o tom, jak k ní přistoupit. 1 Na obrázku číslo 1 jsou představené vztahy pojmů znalosti, informace a data a současně procesy doprovázející proměnu dat v informace a informaci v znalosti. Obrázek č.1 Vztahy pojmů data, informace, znalosti 2 1 MILNER, B. Управление знаниями - Znalostní management. Moskva : Delo, s. ISBN Zpracováno podle: MILNER, B. Управление знаниями - Znalostní management. Moskva : Delo, s. ISBN

11 Znalosti vznikají spolu s jinými statky a ve zvláštních případech mohou být předmětem koupě a prodeje. Znalosti se mohou kupovat a prodávat jak samostatně, tak i jako součást hmotného produktu nebo služby. Znalosti se stávají nejenom předmětem spotřeby, ale i prostředkem tezaurace (proces hromadění hodnot). Lidé investují do osobních znalosti, čímž zvyšují své schopnosti vydělávat peníze, a tímto uskutečňují hromadění vlastního bohatství. Znalosti vystupují jako produkt činnosti, předmět konečné spotřeby, produkční zdroj, prostředek transakcí, prostředek tezaurace a současně jako prostředek konsolidace společnosti. V ekonomice, která je založená na znalostech, se pod pojmem znalosti rozumí nejen soubor informací, kterými disponují konkrétní lidé, ale i část výrobku nebo služby. Komponenta znalosti je obsahuje v každém výrobku nebo službě. Projevuje se to v tom, že v každém výrobku nebo službě je soustředěno úsilí, které je spojeno nejenom s výrobou daného produktu, ale i s vytvářením jeho obrazu, marketingové strategie pro jeho odbyt a informace o konkurenci i zvláštnostech poptávky. 1.2 ZNALOSTNÍ MANAGEMENT Znalostní management je poměrně mladá koncepce. Jedná z prvních knih o znalostním managementu byla publikována v roce 1987 a ve stejném roce byla provedena první vědecká konference věnovaná této problematice. V roce 1991 zřídila pojišťovna Skandia funkci ředitele znalostního managementu. Ve stejném roce takové autoritativní publikace jako jsou Fortune a Harvard Business Review vydaly první články věnované managementu znalostí. Poté se znalostní management začal rozvíjet a šířit po celém světě. Systémy řízení znalostí patří dnes ve velkých společnostech k jedněm z hlavních elementů v boji s konkurencí. Největší přínos může řízení znalostí přinést v takových oblastech podnikání, jako je plánovaní, obsluha klientů, vyučování personálu a spolupráce v rámci projektů. Takovým způsobem je dnes znalostní management mladý, ale již dotvořený vědní obor. Znalostní management je systematický proces identifikace, používaní a předávaní informací, znalostí, které lidé mohou vytvářet, zlepšovat a používat. Je to proces, v jehož průběhu společnost generuje znalosti, shromažďuje je a používá ve prospěch získávaní konkurenčních výhod. Znalostní management zahrnuje následující komponenty: - stimulace přírůstku znalostí, - výběr a akumulace důležitých informací z vnějších (pro danou společnost) zdrojů, - uchování, klasifikace, transformace, zajištění dostupnosti znalostí, 11

12 - šíření a výměna znalostí, i v rámci organizace, - použití znalostí v obchodních procesech i při rozhodování, - ztělesnění znalostí v produkci, službách, dokumentech, databázích a softwaru, - oceňovaní znalostí, měření a používaní nehmotných aktiv společností, - ochrana znalostí. Znalostní management lze definovat jako umění vytvářet hodnotu z nehmotných aktiv podniku, jako cílevědomý proces přeměny znalostí v hodnotu. Hlavním cílem znalostního managementu je vytvoření nových a výkonných konkurenčních výhod. Proces řízení znalostí působí na koloběh znalostí ve společností (obrázek č. 2): znalosti se generují nebo přicházejí z vnějších zdrojů, poté se třídí a kodifikují. V kodifikované formě se znalosti mohou ukládat. V každé společnosti je potřeba chránit znalosti. Později probíhá použití znalostí a až poté se uskutečňuje zpětná vazba. Definují se nové potřeby nových znalostí. Načež se celý cyklus opakuje znovu, nezávisle na oboru podnikaní společnosti. Obrázek č.2 Koloběh znalostí ve firmě Znalostní management, to je práce s každým typem duševního kapitálu a současně i se všemi jeho typy. Tato práce by měla zabezpečovat potřebnou kombinaci lidského, společenského a spotřebitelského kapitálu. Systém řízení znalostí nebude efektivní, pokud korporativní kultura nestimuluje zaměstnance k výměně myšlenek a zkušeností. Proces zavedení systému řízení znalostí předpokládá změny organizační kultury podniku. Znalostní management zahrnuje nejenom řízení, ale i aktivity zaměstnanců a vědu, která tyto aktivity zkoumá. Znalostní management je jako integrovaná věda, která zahrnuje elementy strategického řízení, řízení 12

13 lidských zdrojů, marketingu, organizačního rozvoje, ekonomie, informatiky, teorie vytváření informačních systémů, inovačního managementu apod. Znalostní management nejenom zkoumá samostatné elementy těchto velmi vyvinutých disciplin, ale i jejich vzájemné působení. V současně době se otevírají nové možnosti efektivního řízení znalostí v souvislosti s rozvojem informačních technologii, vytvářením databází, vznikem internetu a intranetu. Ale jedním ze základních rizik při realizaci projektů znalostního managementu je příliš technický přístup. Hlavním cílem není rozšíření databáze, ale rozšíření možností přístupu k ní a rozvíjení společné práce nad společnými znalostmi. Hodně často se stává, že podniky prohrávají při realizaci projektů znalostního managementu, protože rozlišovali pojmy informace a znalosti. Řízení znalostí není to samé jako informační management. A protože znalostní management nejenom organizuje informační toky ve společnosti, ale rovněž filtruje, syntetizuje, shrnuje informace a rozvíjí zaměstnance s cílem efektivnějšího používaní informací a již existujících znalostí pro vytváření přidané hodnoty. Pro úspěšné řízení znalostí je potřeba, za prvé, technologická infrastruktura, která umožní pomocí komunikace efektivně přenášet a šířit znalosti; za druhé, vysoká organizační kultura podporující přenos znalostí od jednoho zaměstnance nebo oddělení k jiným; a za třetí, kontinuální a odborné doučování personálu. Znalostní management umožňuje každé společnosti: - rychleji odpovídat na požadavky klientů pomocí efektivnějších inovačních řešení a zabraňovat tomu, aby klienti hledali tato řešení u konkurence; - rychleji uskutečňovat inovace v produktech a službách s cílem rychleji je představit na trhu; - používat duševní aktiva partnerů, společně uskutečňovat technickou, vývojovou a oborovou expertizu; - urychlit výuku a předávání praktických znalostí mezi zaměstnance; - šetřit zdroje díky použití již jednou nalezených řešení. Znalostní management s pohledu faktorů a výsledků je znázorněn na obrázku č.3. 13

14 Obrázek č.3 Faktory a výsledky znalostního managementu Znalostní management není novým paradigmatem, ale nově promyšlenými známými technologiemi řízení, které jsou používány nově a v nových podmínkách. V každé historické době se shromaždovaly cenné zkušenosti, profesionální znalosti, které bylo potřeba třídit a nějakým způsobem používat. Současný znalostní management je opravdu revoluční v jedné věci ve svém rozsáhlém proniknutí do všech aspektů praktického managementu. 1.3 TYPY ZNALOSTI VE SPOLEČNOSTECH Existují znalosti speciální a všeobecné, znalosti se mohou tykat různých oblastí (marketingové, technologické, makroekonomické), současně mohou být individuální a skupinové, tacitní a explicitní. Klasifikační kritéria se mohou křižovat. Například existují speciální marketingové individuální explicitní znalosti. Podstatné pro znalostní management je rozdělení znalostí na tacitní a explicitní, protože pro řízení takových znalostí v podniku je třeba používat různé metody. Pro řízení explicitních znalosti informační systémy, školení personálu, systém výměny informací apod., pro řízení tacitních znalostí systém nadřízenosti, korporativní kultura, vytváření a podporovaní speciálních rutin, společenství profesionálů. Podrobně prozkoumáme otázku rozdělení znalosti na různé typy. Ke speciálním znalostem patří know-how, výsledky průzkumů produkce, zvláštní korporativní kultura, specifické metody řízení, originální způsoby motivace zaměstnanců. Speciální znalosti jsou nejpravděpodobnějším zdrojem konkurenčních výhod podniku, protože tyto znalosti formují odlišné možností firmy. Ke všeobecným znalostem patří znalosti o způsobech výroby produkce, o základních oborových technologiích. Všeobecné znalosti jsou ty, které sdílejí 14

15 všechny společnosti (některé universální principy, znalosti o fundamentálních zákonech). Na základě všeobecné znalosti se těžko vytvářejí konkurenční výhody. Jak již je výše uvedeno, existují znalosti individuální a skupinové. Tradiční představa o znalostech je taková, že znalosti jsou přednostní právo jednotlivých lidí. Existuje však jiný moderní názor, že skupina lidí vytváří novou entitu s vlastní unikátní specifikací. V rámci této teorie lze hovořit o skupinovém chování a skupinové znalosti. Tato nová teorie se většinou používá v rámci znalostního managementu. Znalost tak může mít nejenom individuální člověk, ale i skupina lidí. B. Gates ve své knize Byznys rychlostí myšlenky píše o nutnosti zvýšení duševního potenciálu organizace nebo korporativního inteligenčního koeficientu (Inteligent Quotient IQ). Konečný cíl vytváření vysokého korporativního IQ spočívá v tom, aby skupina mohla produkovat ideje a uskutečňovat je stejně efektivně, jako by to činil jeden člověk, který se soustředí na řešení problému. Když se shromáždí kritická masa lidí s vysokým IQ, kteří pracují ruku v ruce navzájem, potenciál společností vzletí do nebes. Taková vzájemná stimulace má za následek mnoho nových idejí a podporuje postoupení méně zkušených zaměstnanců na nejvyšší úroveň kvalifikace. Organizace celkově začíná pracovat lépe. 3 Znalosti se rozdělují také podle předmětu. Lze navrhnout následující klasifikaci znalostí podle oblastí použití (tabulka č. 1). 4 Znalosti jsou pouze podmínečně relativně samostatné typy. Znalosti vždy existují společně, navzájem se doplňují a samostatně nemohou existovat. Znalosti samostatně nevyřeší problémy efektivního fungování organizace. Například ve společnosti může existovat dostatečně pokrokové pochopení činnosti zaměstnanců a organizace, znalosti o perspektivách, faktorech činnosti ( vím proč ), ale zároveň lze bez potřebné motivace personálu jen těžko počítat s vysokým výsledkem činnosti takového podniku. Vytváření nové znalosti je komplexní, interaktivní a nelineární proces. Profesionální manažeři musejí pracovat na všech pěti úrovních vytváření znalostí: kognitivní, pokrokový, systémové integrace, kreativní a intuitivní. A současně řídit pomocí tréninků, stimulací, vytváření potřebných organizačních struktur a kontroly výsledků. Takovým způsobem se znalosti podle předmětu rozdělují na: vím jak, vím proč, vím co, ví kdo, vím kde, vím kdy). 3 GATES B., Byznys rychlostí myšlenky- Jak uspět v digitálním věku. Praha, 2001, Vyd. NT Publishing s.r.o., s 271, ISBN STEWART, T.A. The Wealth of Knowledge Bohatství znalostí. Doubleday, New York, ISBN

16 Typ Obsah Oblast použití Vím co Kognitivní znalost, znalost faktů, které jsou potřebné pro splnění nějakého úkolu Takové znalosti jsou potřebné v hodné různých situacích, ale nejsou vždycky kriticky nutné (například lze vědět pravidla hry, ale nehrát ji) Vím kdo Kognitivní znalost, znalost o vztazích, kontaktech a o tom, kdo Takové znalosti jsou neobyčejně důležité v procesu sítových vazeb má potřebné umění, možností a znalosti Vím jak Pokrokové umění, znalosti o procesech, procedurách, metodikách, instrumentech, technologiích, které jsou Takové znalosti umožňují uskutečnit úkol, ale je možné splnit ten úkol a nic nevědět o procesu celkově používané ve společnosti Vím kde Znalosti o tom, kde lze potřebnou informaci nalézt a současně pomocí kterých vyhledávacích Takové znalosti se používají při práci s moderními vyhledávacími zdroji a zpracovaní informace zdrojů lze to udělat Vím proč Systémové pojetí, znalosti o kontextu činnosti pracovníků a organizace celkově, znalosti o perspektivech, faktorech činnosti Takové znalosti jsou důležité při realizace strategických plánů rozvoje, umožňuji stanovit vztahy mezi elementy a jejich vliv na procesy Cítím jak a proč Syntéza a trénovaná intuice, znalosti, které umožňují spojit dva nebo více aspektů pro získávaní Takové znalosti generují a realizují inovace a koordinují práce ve společnosti nového efektu Tabulka č.1 Typy znalosti s pohledu obsahu a oblastí použití Explicitní a tacitní znalosti. Jak již bylo řečeno výše, tacitní a explicitní znalosti jsou pro znalostní management těmi nejdůležitějšími. Explicitní znalost je představená pomocí slov a čísel a může byt předávána 16

17 pomocí dokumentů, instrukcí, knih apod. Tacitní znalost se neformalizuje a může existovat výlučně spolu s jejím vlastníkem (člověk nebo skupina lidí). Tacitní znalost se těžko předává mezi lidmi. Je spojená s intuicí, odhady, ideály a kulturními statky. Takový typ znalosti je základ individuálních činností a zkušeností. Organizace v procesu své činnosti nejenom třídí, ukládají a používají existující znalosti, ale vytváří nové znalosti v procesu inovační činnosti, i pomocí tacitních znalostí. Každý zaměstnanec by měl být zahrnut do procesu vytváření nových znalostí organizace. Nejdůležitějším prvkem znalostního managementu jsou technologie šíření, adaptace, přeměny a použití právě tacitních znalostí, které jsou úzce spojeny s emocemi, principy apod. Tacitní znalosti vznikají a rozvíjí se v procesu vytváření a zpevňovaní pozitivní korporativní kultury, pomocí technologií skupinové spolupráce. Existují dva typy tacitních znalostí: 1) technické návyky, které projevují uměle při činnosti a vystupují jako výsledek dlouholeté praxe; 2) víra, ideály, hodnoty a mentalitní modely, které jsou používány bez přemýšlení. Základní typy znalosti (tacitní, explicitní, individuální a skupinové) jsou představené v tabulce č.2: Typy znalosti Explicitní Tacitní Individuální Znalosti jednotlivých lidi, které mohou byt zapsané a předané ve formě dokumentu Umění jednotlivých lidi, jejich kompetence, víra a intuice, existující spolu se svým vlastníkem Skupinové Znalosti skupin lidí, které lze kodifikovat (míra spolupráce, procedury) Znalosti skupiny lidí, které nelze kodifikovat a předat ve formě dokumentu (skupinová kultura, založený způsob jednání a kolektivní normy) Tabulka č.2 Tacitní a explicitní znalosti s pozice jejich vlastníků Existence tacitních znalostí ve firmě nutí přistupovat ke znalostnímu managementu netradičním způsobem. Pod pojmem znalostní management se chápe vytahování, třídění a systematizování, analýza, obnovení, šíření a generace nových znalostí. Existence tacitních znalostí přesouvá pozornost na zdroje přímé komunikace mezi lidmi. Důležité je nejenom vytvořit korporativní encyklopedii, ve které je popsané vše, co zaměstnanci vědí a s čím se potkali. V případě tacitních znalosti je důležitější mít kontakt na lidi, kteří vědí jak a mají potřebné zkušenosti. Současně je důležité vytvářet kulturu komunikace pomocí 17

18 brainstormingu, porad, konferencí, schůzek apod. a vytvářet odpovídající zdroje komunikace ( , personální web stránky, tele-konference apod.). Někteří odborníci, konkrétně D. Stonehouse, rozlišují ještě jeden typ znalostí organizační. Organizační znalosti jsou souhrnem principů, faktů, návyků, pravidel, které informačně zabezpečují procesy přijímání rozhodnutí, chování a činnost v podniku. Organizační znalost se rozvíjí na základě znalostí každého uvnitř organizace. D. Stonehouse zdůrazňuje: je nutno disponovat schopnosti k uvažování a logickému závěru proto, abychom uměli vybírat znalosti z existující informace. Pro vybudovaní nové znalosti musí společnost začít uplatňovat určité činnosti, které budou směrované na stimulaci získávaní informací a jejich přetransformovaní do znalostí. Důležité je, aby manažer disponoval znalostmi o svém byznysu a oboru podnikaní. Současně je důležité, aby chápal prostředí těchto znalostí s tím, aby mohl vytvářet prostředí, v němž znalosti vznikají, shromažďují se, distribuují se, koordinují a především se cení jako zdroj odlišných schopností a konkurenčních výhod. Chceme-li, aby efektivita podniku byla celkově vyšší, je nezbytné znalosti používat v každém místě tohoto podniku. Distribuce znalostí je pro podnik životně důležitá. 5 5 STEWART, T.A. The Wealth of Knowledge Bohatství znalostí. Doubleday, New York, ISBN

19 2. CÍLE A ÚKOLY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU Znalostním managementem se organizace snaží dosáhnout následujících základních cílů: - vytvořit a upevnit své konkurenční výhody; - proměnit společnost v samoorganizační systém; - maximálně realizovat profesionální a personální schopnosti zaměstnanců. Proč proměňovat podnik v samoorganizační systém? Samoorganizační systém = přizpůsobující se systém. Přizpůsobení k měnícím se podmínkám se dociluje pomocí modifikace struktury systému řízení, to znamená zapínáním nebo vypínáním jednotlivých podsystémů, kvalitní změnou algoritmů řízení, vztahu mezi podsystémy a schématem jejich podřízeností. Existují tři vlastnosti samoorganizačních systémů. První je adaptace. Podnik jako systém se přizpůsobuje k měnící se situaci a tržním podmínkám. Druhá vlastnost je stálé balancování na hranici chaosu. A třetí vlastností je možnost diverzifikace uvnitř systému. Jednotlivci a autonomní skupiny si stanovují úkoly a směřují se ke svému cíli, a současně je tento cíl součástí společného cíle celého podniku. Znalostní management vytváří v podniku podmínky, v nichž se vzdělaní stává druhem investic a profesionální zkušenosti se stávají zvláštními aktivy společnosti. Dosáhnout vytyčených cílů lze vyřešením dvou globálních úkolů řízení znalostí v podniku: 1) vytvářením podmínek, které podporují lepší chápání všeho, co se děje v podniku, což je nutné v situacích, kdy je potřeba přijmout efektivní manažerské rozhodnutí; 2) podporou inovací. Vyřešení těchto úkolů podporují takové činnosti jako je sbírání, ukládání a analýza existujících znalostí a vybudování systému rozdělování oblastí odpovědností (rozvoj znalostí společnosti přednostními směry). Management znalostí má tři objekty řízení: podnik, informace a člověk. Jejich vzájemné vztahy (informace-podnik, informace-člověk, člověk-podnik, člověk-informace, společnostčlověk, společnost-informace) formulují praktické úkoly znalostního managementu. Jsou to: - diagnostika a analýza znalostí, kterými disponuje podnik; - získávání potřebných znalostí; - vytváření systému řízení znalostí; - používání systému znalostního managementu. Zobecněný cyklus a úkoly řízení znalostí podle objektů řízení jsou přestavené v tabulce č.3. 19

20 Úkoly řízení znalostí Činností objektu znalostního managementu pro řešení těchto úkolů Diagnostika a Sestavení mapy znalosti (identifikace existujících v podniku znalosti analýza znalosti, všech typů); ocenění intelektuálního kapitálu podniku; stanovení kterými disponuje potřeb podniku v znalostech pro dosažení strategických a taktických podnik cílů; plánovaní systému řízení znalosti v podniku; analýza potřeb uživatelů v znalostech Získávání Asistence ve vyhledávání informaci, obeznámení o její existence; potřebných znalosti výučování pracovníků; vytváření cenností vyučující se společnosti; automatizované získáváni znalosti; vybrání znalosti; získaní a nákup znalosti Vytváření systému Motivace k výměně znalostmi a zkušenostmi; vytváření struktury řízení znalosti podniku, která usnadňuje výměnu znalostmi; vytváření důvěrného prostředí pro výměnu znalostmi; strukturalizace znalosti; šíření znalosti Používání systému Stimulovaní inovačních myšlenek; organizace týmové práce, znalostního součinnost; vytváření podmínek pro provedení experimentů; vytváření managementu struktur, metod opačného použití znalosti na základě datové báze, archivů a úschoven; rozvoj systémů podpory pracovních skupin; revize znalosti Tabulka č.3 Zobecněný cyklus znalostního managementu Jako relativně samostatný úkol znalostního managementu lze vyčlenit výměnu tacitních znalostí. Jak nejefektivněji využívat tacitní znalosti svých zaměstnanců, jak ty znalosti přeměnit v těžko se kopírující konkurenční výhody to je jeden z nejaktuálnějších úkolů řízení znalostí. Funkce znalostního managementu. Znalostní management zahrnuje funkce vybavení personálu potřebnými znalostmi a jejich použití, kontrolu nad jejich využitím a současně organizaci ukládaní a šíření znalostí. (tabulka č.4) 20

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám

Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Přístupy malých a středních podniků k marketingovým aktivitám Petra Koudelková VUT Brno, Fakulta Podnikatelská Tel.: 793 649 578 Email: koudelkova@fbm.vutbr.cz Abstrakt V závislosti na finanční krizi je

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání

Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání Co je xport? Inkubátor nápadů na vlastní podnikání 1 2 3 4 Součást Vysoké školy ekonomické v Praze (rozpočet 2 mld. Kč, 20 000 studentů, primární zaměření ekonomie) Unikátní ekosystém spojující akademický

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová CorSet KNIHA 5 Informační architektura David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová 31. 07. 2008 Shrnutí Metodický referenční rámec CorSet vznikl proto, aby organizace ve veřejném

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Vyhledávání partnerů pro mezinárodní spolupráci v rámci Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financovaná z Rámcového programu pro

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více