Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada"

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada""

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ilyasova Vladlena Metody znalostního managementu v hotelu "Ramada" Bakalářská práce 2009

2 2

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Metody znalostního managementu v hotelu Ramada zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Podpis 3

4 OBSAH Úvod...5 I. Teoretická část 1. Teoretické osnovy znalostního managementu Znalosti Znalostní management Typy znalosti ve společnostech Cíle a úkoly znalostního managementu Strategie znalostního managementu Technologie znalostního managementu Informační technologie Sdělovací technologie znalostního managementu Marketingové technologie znalostního managementu Reputační management Firemní kultura zaměřená na znalosti Vytváření vůdcovství v intelektuálním podniku Vyučující se podnik...38 II. Praktická část 5. Zavedení znalostního managementu do hotelu Ramada O hotelu RamadaLoughborough Před tím než se začne znalostní management do hotelu zavádět Proces řízení znalosti Plánování a připravení Audit znalosti Mapování znalosti Zavedení systému znalostního managementu Výběr znalosti Seznam potřebných znalosti pro provoz hotelu Audit znalosti a připravení pracovních standardů Informační systém Guestline Klasifikace znalosti Technologie ukládání a distribuce znalosti...61 Závěr...62 Seznam použité literatury...64 Rešerše...65 Přílohy

5 Úvod V současné informační ekonomice jsou aktivy znalosti, které mají ve společnostech zvláštní hodnotu. Uvést své výborné výrobky nebo služby na trh rychleji, s menšími výdaji a efektivněji než konkurenti. Právě proto je potřeba disponovat expertními znalostmi v oblasti procesů projektování, produkování, marketingu a odbytu. Na tom, zda společnost dokáže lépe a rychleji pracovat než konkurence, často závisí její budoucnost. Stále více společností zahrnují takovéto znalosti ke svým nehmotným aktivům. Dokonce některé podniky oceňují znalosti více, než hmotná aktiva obecně a finanční konkrétně. Dnes, kdy se znalosti stávají takovým strategický důležitým typem aktiv společnosti, jen málokdo pochybuje, že budoucnost každého podniků bezprostředně záleží na schopnosti podniku získávat, vytvářet, ukládat a šířit znalosti uvnitř společnosti. Zpracování procesů pro objevení, předávání, doplňování a výměnu znalostí se stává jedním ze základních směrů činností vedoucích podniků. Proces systematického aktivního řízení všech znalostí, které jsou ve společnosti, a jejich využívání ve prospěch společnosti, se nazývá znalostní management. Můžeme s jistotou říci, že znalostní management se v budoucnu stane jedním z nejdůležitějších typů managementu mezi společnostmi v celém světě. Předchozí zkušenosti různých společností ukazují, že projekty znalostního managementu většinou nemají úspěch převážně kvůli přílišné pozornosti věnované technologiím a nedostačující pozornosti věnované různým etapám projektů (plánování, příprava, uskutečnění), lidskému nebo kulturnímu faktoru. Mezitím však hlavním prvkem znalostního managementu nejsou počítačové sítě, nýbrž lidé. Většina v dnešní době existujících prací o znalostním managementu je buď velmi dynamická, nebo se omezuje na analýzu konkrétního projektu a obsahuje příliš málo praktických rad a návodů, které by mohly být využity podniky různých velikostí v různých oborech podnikání. Právě proto se v minulosti při realizaci projektů znalostního managementu mnoho věcí uskutečňovalo pomocí metody pokusu a omylu. Samozřejmě, že společnost vždy může využít služeb experta a konzultanta, ale lidé zvenku budou potřebovat více času na seznámení s kulturou, strategií, faktory růstu a cíli podniku. Ve své práci se pokusím navrhnout konkrétní projekt zavedení znalostního managementu v hotelu Ramada. Definovat, jaké reorganizace je třeba v tomto hotelu provést, aby znalostní management fungoval lépe a společnost mohla využívat svůj intelektuální kapitál. Současně, aby ve společnosti vznikly procesy, infrastruktura, a organizační procedury, které umožní zaměstnancům firmy vytvořit a používat svou korporativní databázi znalostí. 5

6 Má práce má poskytnout odpovědi na následující otázky: proč je důležité ve firmě používat znalostní management při své činnosti, které metody je vhodné použít, jakým způsobem můžeme začít používat znalostní management, jak vyřešit případné problémy vznikající na začátku použití znalostního managementu, co všechno lze zlepšit ve společnostech pomocí znalostního managementu. Problém použití znalostního managementu je důležitou otázkou pro každou společnost, neboť znalostní management je inovační funkcí současného managementu. Zájem o znalostní management je velký a nabývá většího významu jak ze strany velkých společností, tak i ze strany středních a rychle se rozvíjejících podniků. Odborníci hledají odpovědi na otázky, jak uchovat znalosti a zkušenosti významného zaměstnance po jeho odchodu, jakým způsobem lze vytvářet korporativní paměť, jaké jsou výhody podniků, které používají znalostní management ve své činnosti před podniky, které znalostní management ještě nepoužívají. Ve své práci se pokusím odpovědět na tyto otázky. Popíšu, jaké praktické metody existují pro použití znalostního managementu, a současně, které z nich lze aplikovat v konkrétním prostředí hotel Ramada, jak začít zpracování a zavedení metodik znalostního managementu do hotelu Ramada. Z mého pohledu je problematika zavedení znalostního managementu do řízení podniku důležitou otázkou pro každou společnost, protože v současné době je pro úspěšné fungování společnosti potřeba nějakým způsobem sbírat, rozeznávat potřebné a nepotřebné znalosti, vytvářet, ukládat a užívat cenné znalosti. Od roku 1995 je znalostní management vědním oborem, který se vyučuje na univerzitách. Většina velkých společností má speciální oddělení, které se zabývá metodami znalostního managementu. Databáze podniku je v dnešní době jedním z nejdůležitějších aktiv společností, proto je potřeba pro každou společnost vytvářet její vlastní databázi. Dokonce i pro hotelovou činnost je důležité využívat znalostní management, aby si služby poskytované hotelem udržovaly svou kvalitu, aby po odchodu zaměstnanců nepostrádaly činnosti jimi vykonávané potřebnou kvalitu. Hlavním cílem hotelu je poskytování kvalitních služeb zákazníkům a snaha učinit vše pro spokojenost zákazníka a jeho chuť se vrátit zpět do stejného hotelu. Zpracováním mé práce vyřeším problém řízení znalostí v hotelu Ramada. Navrhnu způsob, který pomůže zahájit efektivní používání znalostního managementu v hotelu. Popíšu metody a technologie znalostního managementu a vyberu nejvhodnější z nich pro daný podnik. Vyřešením dané problematiky se dosáhne efektivnějšího využívání znalosti společnosti a tím i poskytování kvalitnějších služeb zákazníkům. 6

7 Práce se dělí do tří častí. V první části vysvětlím pojem znalostní management a pokusím se vymezit, proč je důležitý pro společnost. V druhé části popíšu typy a technologie znalostního managementu a uvedu, které z nich jsou vhodné pro použiti v menším hotelu. V třetí části představím svůj projekt zavedení znalostního managementu v hotelu Ramada. Teoretická část mé práce vznikla zpracováním 4 zdrojů o znalostech, znalostním managementu a technologii řízení znalostí. 7

8 1. TEORETICKÉ OSNOVY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU 1.1 ZNALOSTI Jako první se pokusili definovat co je to znalost filosofové. Spisy Sókratése, Aristotelése, I. Kanta, G. Hegela obsahují důkazy, že společenská síla se shromažďuje přes znalosti. Jedním z prvních myslitelů, který inicioval vytváření znalostní koncepce, byl Platón. Znalost podle Platóna se charakterizuje existencí důkazu, pravdivosti a subjektivní jistotou. Celý svůj život sbíráme znalosti a zvyšujeme svou intelektuální úroveň. Znalosti přitom nejsou jenom to, co nám dávají knihy, televize, škola a univerzita, ale i to, co získáváme a používáme v procesu práce a komunikace s lidmi (tzv. životní zkušenosti). Pro vysvětlení pojmu znalosti musíme nejdřív pochopit rozdíl mezi daty a informacemi. Když mluvíme o datech většinou myslíme fakta a čísla, jména a adresy. Taková data existují v každé společnosti, ale proto, aby ta data někdo mohl použít, je potřeba je nějakým způsobem interpretovat a nalézt pro ně správné použití. Data jsou souhrnem různých objektivních faktů. Ve společnostech jsou to například strukturované záznamy o transakcích (konkrétně záznamy o přijatých platbách, kdo, kdy, kolik, za co apod.) Takové znalosti neobsahují informaci, proč klient přišel právě do dané firmy, a přijde-li klient ještě jednou. Informace jsou dost často definovány jako data, která jsou doplněna nějakým smyslem nebo jako zpracované údaje. To znamená, že informace jsou data, která byla interpretována a představena ve formě vhodné pro použití (buď s nějakým vysvětlením jak je lze používat, anebo v kontextu). Například někdo prodává automobily a eviduje, které automobily prodal (model, barva, jméno nového vlastníka apod.) - to jsou data. Ale pokud řekne, že na jaře se počet rodinných automobilů prodaných mužům od 30 do 40 let zvyšuje o 20 procent, tak se tato data stanou informací. Informace je hierarchický souhrn dat o různých aspektech reálného světa. Informace jsou současně tokem oznámení, z nichž se skládají znalosti. To je zvláštní typ dopisu, většinou ve formě dokumentu nebo ve video či audio formě. Informace má příjemce a odesílatele. Právě příjemce oceňuje, zda jej tento dopis informuje nebo se jedná o informační šum. Informace se šíří ve společnostech pomocí sítí (můžeme rozlišovat tzv. tvrdé a měkké sítě). Tvrdá složka kabely, poštovní služby, počítače a elektronické adresy. Měkká složka procedury šíření informací jako jsou porady, tréninky a schůzky. Data se proměňují v informaci následujícími způsoby: - kontextualizace víme, pro co data potřebujeme, - kategorizace rozdělujeme data podle typů a komponent, 8

9 - sčítaní zpracovávané znalosti matematicky, - korekce napravujeme chyby a likvidujeme nedostatky, - komprese stlačujeme, koncentrujeme a agregujeme data. Znalosti jsou něco více, než data nebo informace. Pojem znalostí je hlubší a širší než data nebo informace. Znalosti zpravidla obsahují všeobecné poznatky o strukturách, procesech a jevech. Znalosti hrají roli struktur pro organizace dat. Například poznatky o pracovním personálu společnosti jsou pouze data. Ale model představení poznatků o každém zaměstnanci, který zahrnuje identifikační číslo zaměstnance, číslo občanského průkazu, vzdělaní, kariérní růst ve společnosti apod., už jsou určité znalosti. Ke znalostem můžeme přiřadit: - názory a morální hodnoty, - ideje a vynálezy, - smýšlení, - praktické a profesionální poznatky, - teorii, - pravidla, - vztahy, - mínění, - tušení, - minulé zkušenosti. Vše výše popsané (nebo část z toho) používáme pro vysvětlení a pochopení dat a informací a pro přeměnu informací ve znalosti. Naše znalosti nám pomáhají se vyznat v různých situacích, řešit složité problémy a vykonávat těžké úkoly, učit se na svých chybách a opravovat své chování. Pokud pracujeme v nějaké společnosti, budou naše znalosti v kombinaci se znalostmi našich kolegů přispívat růstu, rozvoji a efektivnímu fungování podniku. Takové znalosti se rozdělují do dvou skupin: Formalizované znalosti jsou znalostmi, které lze popsat, zadokumentovat, sdělit někomu jinému. Formalizovanými znalostmi jsou například znalosti o tom, jak ve společnosti objednávají kancelářské potřeby nebo jak může zaměstnanec požádat o úhradu jeho výdajů. Lidé si mohou přímo navzájem předávat formalizované znalosti pomocí textů, zvuků, videa, softwarů apod. Neformalizované znalosti, to je produkt personálních zkušeností člověka, který odráží jeho názory, morální hodnoty a mínění. Takové znalosti nelze vidět nebo zadokumentovat. Předávat je lze jen pomocí osobní a bezprostřední komunikace. Takové znalosti se například 9

10 předávají od zkušeného zaměstnance začínajícímu při povídaní o tom, jak se má správně jednat s agresivními klienty. Zkušený zaměstnanec uvádí situace ze své praxe, vysvětluje přistup, který se vypracoval v této společností vůči takovým klientům. Znalosti existují ve vědomí těch, kdo tyto znalosti mají. V organizaci se znalosti udržují nejenom v dokumentech, ale i v procesech, procedurách, normách a praxi. Stejně jako informace vznikají z dat, tak i znalosti vznikají z informací následujícími způsoby: - porovnávání, vymezení oblastí použití (jak a kdy můžeme informaci o tomto jevu použít vůči jinému jevu, podobnému) - určení spojení (jak se tato informace vztahuje k jiné) - oceňovaní (jak lze ocenit informaci a jak ji oceňují ostatní) - vymezení oblastí použití (jaké použití má informace pro různá řešení nebo činnosti). O rozdílu mezi znalostmi a informaci píše K. Viig, autor pojmu znalostní management : Znalosti se skládají ze skutečností a představ, názorů a koncepcí, úsudků a předpokladů, metodologií a know-how Postupně používáme znalosti pro interpretaci existující informace o samostatné situaci a pro přijetí řešení o tom, jak k ní přistoupit. 1 Na obrázku číslo 1 jsou představené vztahy pojmů znalosti, informace a data a současně procesy doprovázející proměnu dat v informace a informaci v znalosti. Obrázek č.1 Vztahy pojmů data, informace, znalosti 2 1 MILNER, B. Управление знаниями - Znalostní management. Moskva : Delo, s. ISBN Zpracováno podle: MILNER, B. Управление знаниями - Znalostní management. Moskva : Delo, s. ISBN

11 Znalosti vznikají spolu s jinými statky a ve zvláštních případech mohou být předmětem koupě a prodeje. Znalosti se mohou kupovat a prodávat jak samostatně, tak i jako součást hmotného produktu nebo služby. Znalosti se stávají nejenom předmětem spotřeby, ale i prostředkem tezaurace (proces hromadění hodnot). Lidé investují do osobních znalosti, čímž zvyšují své schopnosti vydělávat peníze, a tímto uskutečňují hromadění vlastního bohatství. Znalosti vystupují jako produkt činnosti, předmět konečné spotřeby, produkční zdroj, prostředek transakcí, prostředek tezaurace a současně jako prostředek konsolidace společnosti. V ekonomice, která je založená na znalostech, se pod pojmem znalosti rozumí nejen soubor informací, kterými disponují konkrétní lidé, ale i část výrobku nebo služby. Komponenta znalosti je obsahuje v každém výrobku nebo službě. Projevuje se to v tom, že v každém výrobku nebo službě je soustředěno úsilí, které je spojeno nejenom s výrobou daného produktu, ale i s vytvářením jeho obrazu, marketingové strategie pro jeho odbyt a informace o konkurenci i zvláštnostech poptávky. 1.2 ZNALOSTNÍ MANAGEMENT Znalostní management je poměrně mladá koncepce. Jedná z prvních knih o znalostním managementu byla publikována v roce 1987 a ve stejném roce byla provedena první vědecká konference věnovaná této problematice. V roce 1991 zřídila pojišťovna Skandia funkci ředitele znalostního managementu. Ve stejném roce takové autoritativní publikace jako jsou Fortune a Harvard Business Review vydaly první články věnované managementu znalostí. Poté se znalostní management začal rozvíjet a šířit po celém světě. Systémy řízení znalostí patří dnes ve velkých společnostech k jedněm z hlavních elementů v boji s konkurencí. Největší přínos může řízení znalostí přinést v takových oblastech podnikání, jako je plánovaní, obsluha klientů, vyučování personálu a spolupráce v rámci projektů. Takovým způsobem je dnes znalostní management mladý, ale již dotvořený vědní obor. Znalostní management je systematický proces identifikace, používaní a předávaní informací, znalostí, které lidé mohou vytvářet, zlepšovat a používat. Je to proces, v jehož průběhu společnost generuje znalosti, shromažďuje je a používá ve prospěch získávaní konkurenčních výhod. Znalostní management zahrnuje následující komponenty: - stimulace přírůstku znalostí, - výběr a akumulace důležitých informací z vnějších (pro danou společnost) zdrojů, - uchování, klasifikace, transformace, zajištění dostupnosti znalostí, 11

12 - šíření a výměna znalostí, i v rámci organizace, - použití znalostí v obchodních procesech i při rozhodování, - ztělesnění znalostí v produkci, službách, dokumentech, databázích a softwaru, - oceňovaní znalostí, měření a používaní nehmotných aktiv společností, - ochrana znalostí. Znalostní management lze definovat jako umění vytvářet hodnotu z nehmotných aktiv podniku, jako cílevědomý proces přeměny znalostí v hodnotu. Hlavním cílem znalostního managementu je vytvoření nových a výkonných konkurenčních výhod. Proces řízení znalostí působí na koloběh znalostí ve společností (obrázek č. 2): znalosti se generují nebo přicházejí z vnějších zdrojů, poté se třídí a kodifikují. V kodifikované formě se znalosti mohou ukládat. V každé společnosti je potřeba chránit znalosti. Později probíhá použití znalostí a až poté se uskutečňuje zpětná vazba. Definují se nové potřeby nových znalostí. Načež se celý cyklus opakuje znovu, nezávisle na oboru podnikaní společnosti. Obrázek č.2 Koloběh znalostí ve firmě Znalostní management, to je práce s každým typem duševního kapitálu a současně i se všemi jeho typy. Tato práce by měla zabezpečovat potřebnou kombinaci lidského, společenského a spotřebitelského kapitálu. Systém řízení znalostí nebude efektivní, pokud korporativní kultura nestimuluje zaměstnance k výměně myšlenek a zkušeností. Proces zavedení systému řízení znalostí předpokládá změny organizační kultury podniku. Znalostní management zahrnuje nejenom řízení, ale i aktivity zaměstnanců a vědu, která tyto aktivity zkoumá. Znalostní management je jako integrovaná věda, která zahrnuje elementy strategického řízení, řízení 12

13 lidských zdrojů, marketingu, organizačního rozvoje, ekonomie, informatiky, teorie vytváření informačních systémů, inovačního managementu apod. Znalostní management nejenom zkoumá samostatné elementy těchto velmi vyvinutých disciplin, ale i jejich vzájemné působení. V současně době se otevírají nové možnosti efektivního řízení znalostí v souvislosti s rozvojem informačních technologii, vytvářením databází, vznikem internetu a intranetu. Ale jedním ze základních rizik při realizaci projektů znalostního managementu je příliš technický přístup. Hlavním cílem není rozšíření databáze, ale rozšíření možností přístupu k ní a rozvíjení společné práce nad společnými znalostmi. Hodně často se stává, že podniky prohrávají při realizaci projektů znalostního managementu, protože rozlišovali pojmy informace a znalosti. Řízení znalostí není to samé jako informační management. A protože znalostní management nejenom organizuje informační toky ve společnosti, ale rovněž filtruje, syntetizuje, shrnuje informace a rozvíjí zaměstnance s cílem efektivnějšího používaní informací a již existujících znalostí pro vytváření přidané hodnoty. Pro úspěšné řízení znalostí je potřeba, za prvé, technologická infrastruktura, která umožní pomocí komunikace efektivně přenášet a šířit znalosti; za druhé, vysoká organizační kultura podporující přenos znalostí od jednoho zaměstnance nebo oddělení k jiným; a za třetí, kontinuální a odborné doučování personálu. Znalostní management umožňuje každé společnosti: - rychleji odpovídat na požadavky klientů pomocí efektivnějších inovačních řešení a zabraňovat tomu, aby klienti hledali tato řešení u konkurence; - rychleji uskutečňovat inovace v produktech a službách s cílem rychleji je představit na trhu; - používat duševní aktiva partnerů, společně uskutečňovat technickou, vývojovou a oborovou expertizu; - urychlit výuku a předávání praktických znalostí mezi zaměstnance; - šetřit zdroje díky použití již jednou nalezených řešení. Znalostní management s pohledu faktorů a výsledků je znázorněn na obrázku č.3. 13

14 Obrázek č.3 Faktory a výsledky znalostního managementu Znalostní management není novým paradigmatem, ale nově promyšlenými známými technologiemi řízení, které jsou používány nově a v nových podmínkách. V každé historické době se shromaždovaly cenné zkušenosti, profesionální znalosti, které bylo potřeba třídit a nějakým způsobem používat. Současný znalostní management je opravdu revoluční v jedné věci ve svém rozsáhlém proniknutí do všech aspektů praktického managementu. 1.3 TYPY ZNALOSTI VE SPOLEČNOSTECH Existují znalosti speciální a všeobecné, znalosti se mohou tykat různých oblastí (marketingové, technologické, makroekonomické), současně mohou být individuální a skupinové, tacitní a explicitní. Klasifikační kritéria se mohou křižovat. Například existují speciální marketingové individuální explicitní znalosti. Podstatné pro znalostní management je rozdělení znalostí na tacitní a explicitní, protože pro řízení takových znalostí v podniku je třeba používat různé metody. Pro řízení explicitních znalosti informační systémy, školení personálu, systém výměny informací apod., pro řízení tacitních znalostí systém nadřízenosti, korporativní kultura, vytváření a podporovaní speciálních rutin, společenství profesionálů. Podrobně prozkoumáme otázku rozdělení znalosti na různé typy. Ke speciálním znalostem patří know-how, výsledky průzkumů produkce, zvláštní korporativní kultura, specifické metody řízení, originální způsoby motivace zaměstnanců. Speciální znalosti jsou nejpravděpodobnějším zdrojem konkurenčních výhod podniku, protože tyto znalosti formují odlišné možností firmy. Ke všeobecným znalostem patří znalosti o způsobech výroby produkce, o základních oborových technologiích. Všeobecné znalosti jsou ty, které sdílejí 14

15 všechny společnosti (některé universální principy, znalosti o fundamentálních zákonech). Na základě všeobecné znalosti se těžko vytvářejí konkurenční výhody. Jak již je výše uvedeno, existují znalosti individuální a skupinové. Tradiční představa o znalostech je taková, že znalosti jsou přednostní právo jednotlivých lidí. Existuje však jiný moderní názor, že skupina lidí vytváří novou entitu s vlastní unikátní specifikací. V rámci této teorie lze hovořit o skupinovém chování a skupinové znalosti. Tato nová teorie se většinou používá v rámci znalostního managementu. Znalost tak může mít nejenom individuální člověk, ale i skupina lidí. B. Gates ve své knize Byznys rychlostí myšlenky píše o nutnosti zvýšení duševního potenciálu organizace nebo korporativního inteligenčního koeficientu (Inteligent Quotient IQ). Konečný cíl vytváření vysokého korporativního IQ spočívá v tom, aby skupina mohla produkovat ideje a uskutečňovat je stejně efektivně, jako by to činil jeden člověk, který se soustředí na řešení problému. Když se shromáždí kritická masa lidí s vysokým IQ, kteří pracují ruku v ruce navzájem, potenciál společností vzletí do nebes. Taková vzájemná stimulace má za následek mnoho nových idejí a podporuje postoupení méně zkušených zaměstnanců na nejvyšší úroveň kvalifikace. Organizace celkově začíná pracovat lépe. 3 Znalosti se rozdělují také podle předmětu. Lze navrhnout následující klasifikaci znalostí podle oblastí použití (tabulka č. 1). 4 Znalosti jsou pouze podmínečně relativně samostatné typy. Znalosti vždy existují společně, navzájem se doplňují a samostatně nemohou existovat. Znalosti samostatně nevyřeší problémy efektivního fungování organizace. Například ve společnosti může existovat dostatečně pokrokové pochopení činnosti zaměstnanců a organizace, znalosti o perspektivách, faktorech činnosti ( vím proč ), ale zároveň lze bez potřebné motivace personálu jen těžko počítat s vysokým výsledkem činnosti takového podniku. Vytváření nové znalosti je komplexní, interaktivní a nelineární proces. Profesionální manažeři musejí pracovat na všech pěti úrovních vytváření znalostí: kognitivní, pokrokový, systémové integrace, kreativní a intuitivní. A současně řídit pomocí tréninků, stimulací, vytváření potřebných organizačních struktur a kontroly výsledků. Takovým způsobem se znalosti podle předmětu rozdělují na: vím jak, vím proč, vím co, ví kdo, vím kde, vím kdy). 3 GATES B., Byznys rychlostí myšlenky- Jak uspět v digitálním věku. Praha, 2001, Vyd. NT Publishing s.r.o., s 271, ISBN STEWART, T.A. The Wealth of Knowledge Bohatství znalostí. Doubleday, New York, ISBN

16 Typ Obsah Oblast použití Vím co Kognitivní znalost, znalost faktů, které jsou potřebné pro splnění nějakého úkolu Takové znalosti jsou potřebné v hodné různých situacích, ale nejsou vždycky kriticky nutné (například lze vědět pravidla hry, ale nehrát ji) Vím kdo Kognitivní znalost, znalost o vztazích, kontaktech a o tom, kdo Takové znalosti jsou neobyčejně důležité v procesu sítových vazeb má potřebné umění, možností a znalosti Vím jak Pokrokové umění, znalosti o procesech, procedurách, metodikách, instrumentech, technologiích, které jsou Takové znalosti umožňují uskutečnit úkol, ale je možné splnit ten úkol a nic nevědět o procesu celkově používané ve společnosti Vím kde Znalosti o tom, kde lze potřebnou informaci nalézt a současně pomocí kterých vyhledávacích Takové znalosti se používají při práci s moderními vyhledávacími zdroji a zpracovaní informace zdrojů lze to udělat Vím proč Systémové pojetí, znalosti o kontextu činnosti pracovníků a organizace celkově, znalosti o perspektivech, faktorech činnosti Takové znalosti jsou důležité při realizace strategických plánů rozvoje, umožňuji stanovit vztahy mezi elementy a jejich vliv na procesy Cítím jak a proč Syntéza a trénovaná intuice, znalosti, které umožňují spojit dva nebo více aspektů pro získávaní Takové znalosti generují a realizují inovace a koordinují práce ve společnosti nového efektu Tabulka č.1 Typy znalosti s pohledu obsahu a oblastí použití Explicitní a tacitní znalosti. Jak již bylo řečeno výše, tacitní a explicitní znalosti jsou pro znalostní management těmi nejdůležitějšími. Explicitní znalost je představená pomocí slov a čísel a může byt předávána 16

17 pomocí dokumentů, instrukcí, knih apod. Tacitní znalost se neformalizuje a může existovat výlučně spolu s jejím vlastníkem (člověk nebo skupina lidí). Tacitní znalost se těžko předává mezi lidmi. Je spojená s intuicí, odhady, ideály a kulturními statky. Takový typ znalosti je základ individuálních činností a zkušeností. Organizace v procesu své činnosti nejenom třídí, ukládají a používají existující znalosti, ale vytváří nové znalosti v procesu inovační činnosti, i pomocí tacitních znalostí. Každý zaměstnanec by měl být zahrnut do procesu vytváření nových znalostí organizace. Nejdůležitějším prvkem znalostního managementu jsou technologie šíření, adaptace, přeměny a použití právě tacitních znalostí, které jsou úzce spojeny s emocemi, principy apod. Tacitní znalosti vznikají a rozvíjí se v procesu vytváření a zpevňovaní pozitivní korporativní kultury, pomocí technologií skupinové spolupráce. Existují dva typy tacitních znalostí: 1) technické návyky, které projevují uměle při činnosti a vystupují jako výsledek dlouholeté praxe; 2) víra, ideály, hodnoty a mentalitní modely, které jsou používány bez přemýšlení. Základní typy znalosti (tacitní, explicitní, individuální a skupinové) jsou představené v tabulce č.2: Typy znalosti Explicitní Tacitní Individuální Znalosti jednotlivých lidi, které mohou byt zapsané a předané ve formě dokumentu Umění jednotlivých lidi, jejich kompetence, víra a intuice, existující spolu se svým vlastníkem Skupinové Znalosti skupin lidí, které lze kodifikovat (míra spolupráce, procedury) Znalosti skupiny lidí, které nelze kodifikovat a předat ve formě dokumentu (skupinová kultura, založený způsob jednání a kolektivní normy) Tabulka č.2 Tacitní a explicitní znalosti s pozice jejich vlastníků Existence tacitních znalostí ve firmě nutí přistupovat ke znalostnímu managementu netradičním způsobem. Pod pojmem znalostní management se chápe vytahování, třídění a systematizování, analýza, obnovení, šíření a generace nových znalostí. Existence tacitních znalostí přesouvá pozornost na zdroje přímé komunikace mezi lidmi. Důležité je nejenom vytvořit korporativní encyklopedii, ve které je popsané vše, co zaměstnanci vědí a s čím se potkali. V případě tacitních znalosti je důležitější mít kontakt na lidi, kteří vědí jak a mají potřebné zkušenosti. Současně je důležité vytvářet kulturu komunikace pomocí 17

18 brainstormingu, porad, konferencí, schůzek apod. a vytvářet odpovídající zdroje komunikace ( , personální web stránky, tele-konference apod.). Někteří odborníci, konkrétně D. Stonehouse, rozlišují ještě jeden typ znalostí organizační. Organizační znalosti jsou souhrnem principů, faktů, návyků, pravidel, které informačně zabezpečují procesy přijímání rozhodnutí, chování a činnost v podniku. Organizační znalost se rozvíjí na základě znalostí každého uvnitř organizace. D. Stonehouse zdůrazňuje: je nutno disponovat schopnosti k uvažování a logickému závěru proto, abychom uměli vybírat znalosti z existující informace. Pro vybudovaní nové znalosti musí společnost začít uplatňovat určité činnosti, které budou směrované na stimulaci získávaní informací a jejich přetransformovaní do znalostí. Důležité je, aby manažer disponoval znalostmi o svém byznysu a oboru podnikaní. Současně je důležité, aby chápal prostředí těchto znalostí s tím, aby mohl vytvářet prostředí, v němž znalosti vznikají, shromažďují se, distribuují se, koordinují a především se cení jako zdroj odlišných schopností a konkurenčních výhod. Chceme-li, aby efektivita podniku byla celkově vyšší, je nezbytné znalosti používat v každém místě tohoto podniku. Distribuce znalostí je pro podnik životně důležitá. 5 5 STEWART, T.A. The Wealth of Knowledge Bohatství znalostí. Doubleday, New York, ISBN

19 2. CÍLE A ÚKOLY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU Znalostním managementem se organizace snaží dosáhnout následujících základních cílů: - vytvořit a upevnit své konkurenční výhody; - proměnit společnost v samoorganizační systém; - maximálně realizovat profesionální a personální schopnosti zaměstnanců. Proč proměňovat podnik v samoorganizační systém? Samoorganizační systém = přizpůsobující se systém. Přizpůsobení k měnícím se podmínkám se dociluje pomocí modifikace struktury systému řízení, to znamená zapínáním nebo vypínáním jednotlivých podsystémů, kvalitní změnou algoritmů řízení, vztahu mezi podsystémy a schématem jejich podřízeností. Existují tři vlastnosti samoorganizačních systémů. První je adaptace. Podnik jako systém se přizpůsobuje k měnící se situaci a tržním podmínkám. Druhá vlastnost je stálé balancování na hranici chaosu. A třetí vlastností je možnost diverzifikace uvnitř systému. Jednotlivci a autonomní skupiny si stanovují úkoly a směřují se ke svému cíli, a současně je tento cíl součástí společného cíle celého podniku. Znalostní management vytváří v podniku podmínky, v nichž se vzdělaní stává druhem investic a profesionální zkušenosti se stávají zvláštními aktivy společnosti. Dosáhnout vytyčených cílů lze vyřešením dvou globálních úkolů řízení znalostí v podniku: 1) vytvářením podmínek, které podporují lepší chápání všeho, co se děje v podniku, což je nutné v situacích, kdy je potřeba přijmout efektivní manažerské rozhodnutí; 2) podporou inovací. Vyřešení těchto úkolů podporují takové činnosti jako je sbírání, ukládání a analýza existujících znalostí a vybudování systému rozdělování oblastí odpovědností (rozvoj znalostí společnosti přednostními směry). Management znalostí má tři objekty řízení: podnik, informace a člověk. Jejich vzájemné vztahy (informace-podnik, informace-člověk, člověk-podnik, člověk-informace, společnostčlověk, společnost-informace) formulují praktické úkoly znalostního managementu. Jsou to: - diagnostika a analýza znalostí, kterými disponuje podnik; - získávání potřebných znalostí; - vytváření systému řízení znalostí; - používání systému znalostního managementu. Zobecněný cyklus a úkoly řízení znalostí podle objektů řízení jsou přestavené v tabulce č.3. 19

20 Úkoly řízení znalostí Činností objektu znalostního managementu pro řešení těchto úkolů Diagnostika a Sestavení mapy znalosti (identifikace existujících v podniku znalosti analýza znalosti, všech typů); ocenění intelektuálního kapitálu podniku; stanovení kterými disponuje potřeb podniku v znalostech pro dosažení strategických a taktických podnik cílů; plánovaní systému řízení znalosti v podniku; analýza potřeb uživatelů v znalostech Získávání Asistence ve vyhledávání informaci, obeznámení o její existence; potřebných znalosti výučování pracovníků; vytváření cenností vyučující se společnosti; automatizované získáváni znalosti; vybrání znalosti; získaní a nákup znalosti Vytváření systému Motivace k výměně znalostmi a zkušenostmi; vytváření struktury řízení znalosti podniku, která usnadňuje výměnu znalostmi; vytváření důvěrného prostředí pro výměnu znalostmi; strukturalizace znalosti; šíření znalosti Používání systému Stimulovaní inovačních myšlenek; organizace týmové práce, znalostního součinnost; vytváření podmínek pro provedení experimentů; vytváření managementu struktur, metod opačného použití znalosti na základě datové báze, archivů a úschoven; rozvoj systémů podpory pracovních skupin; revize znalosti Tabulka č.3 Zobecněný cyklus znalostního managementu Jako relativně samostatný úkol znalostního managementu lze vyčlenit výměnu tacitních znalostí. Jak nejefektivněji využívat tacitní znalosti svých zaměstnanců, jak ty znalosti přeměnit v těžko se kopírující konkurenční výhody to je jeden z nejaktuálnějších úkolů řízení znalostí. Funkce znalostního managementu. Znalostní management zahrnuje funkce vybavení personálu potřebnými znalostmi a jejich použití, kontrolu nad jejich využitím a současně organizaci ukládaní a šíření znalostí. (tabulka č.4) 20

Management znalostí. Marcel Horák

Management znalostí. Marcel Horák Management znalostí Marcel Horák Obsah ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ POJMY MANAGEMENTU ZNALOSTÍ... 4 1.1 DATA... 4 1.2 INFORMACE... 5 1.3 ZNALOSTI... 5 2. EXPLICITNÍ A TACITNÍ ZNALOSTI, KONVERZE MEZI NIMI... 6

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů Doc. ing. Jiří Beck, CSc. Prof. ing. Karel Hlavatý, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-33-7 Tato

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

OBSAH. 1 www.everesta.cz

OBSAH. 1 www.everesta.cz OBSAH 1. Potřeby organizace a potřeby jedince... 2 2. Vzdělávání pracovníků = součást personální práce... 3 3. Význam a přínos firemního vzdělávání... 5 4. Systematický přístup ke vzdělávání... 7 5. Realizace...

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více