INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE"

Transkript

1 Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/ / prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE

2 Průvodce učitele INSPIROMAT byl vydán v rámci grantového projektu Progress, registrační číslo CZ.1.07/ / , realizovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Informace o projektu jsou dostupné na Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte komerčně-nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Stránka 1

3 Úvod Předložený podpůrný výukový materiál pro učitele cizích jazyků Průvodce učitele Inspiromat je sestaven z aktivit vypracovaných účastníky seminářů Inspiromat, které byly realizovány v rámci projektu Progress. Klade si za cíl nabídnout nápady, rady a tipy pro výuku, anglického a německého jazyka na základní a střední škole. Uvedený průvodce má následující strukturu: úvod základní informace k používání příručky návod jak pracovat s metodickým listem obsah pracovní listy včetně metodicko-didaktických pokynů rozdělené do tří skupin výstupy ze seminářů Inspiromat aneb Speak, speak, speak (AJ) výstupy ze seminářů Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině angličtiny na II. stupni (AJ) výstupy ze semináře Inspiromat aneb Lassen Sie sich inspirieren (NJ) CD elektronická verze Stránka 2

4 Jak pracovat s metodickým listem? Všechny metodické listy jsou uspořádány podle jednotného schématu: vždy na první straně najdete přehled, který vám pomůže zhruba si představit příkladovou úlohu podle jazyka, jazykové úrovně, časové a materiální náročnosti a dle dalších rámcových podmínek realizace. Předpokládá se, že vyučující bude jednotlivé aktivity zařazovat do hodin podle potřeby a možností. V žádném případě se nejedná o systematickou učebnici, ale o výběrové doplňkové aktivity! Struktura pracovních listů: Název: Název metodického listu se vztahuje k obsahu a typu aktivity. Autor: Jméno osoby, která dotyčné metodické listy připravila a zrealizovala. Jazyk: Specifikace jazyka (anglický/německý) Jazyková úroveň: Určení cílové skupiny dle úrovní podle SERR, případně podle ročníku/věku dítěte. Počet účastníků: Vymezení počtu účastníků, pro které je tato aktivita vhodná. Pomůcky: V této části je uvedeno, co je pro realizaci metodického listu vedle kopií podkladů pro žáky nutné, kupř. různé pomůcky, slovníky, mapy, psací pomůcky. Časový nárok: Časovou náročností se udává, kolik času je potřebné ke zvládnutí dané aktivity. Cíle: Uvedené cíle zahrnují vědomosti, dovednosti a postoje, které si mají žáci během aktivit osvojit. Zdroj: Uvedení zdrojů, ze kterých autoři příspěvků čerpali. Přílohy: Přílohy obsahující pracovní listy pro žáky a doplňující písemný či obrazový materiál k metodice (jedná se o obrazové materiály, které učitel může použít jako ilustraci k probíranému tématu prostřednictvím dataprojektoru nebo interaktivní tabule), jsou pouze v elektronické podobě na CD. Přílohy s doplňujícími metodickými pokyny jsou v tištěné i elektronické verzi. Popis aktivity: Popis činnosti představuje nejdůležitější část metodického listu. Je zde uveden přesný popis aktivit, které bude realizovat žák a vyučující a dále metodicko-didaktické pokyny. Stránka 3

5 Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s metodickým listem?... 3 Obsah... 4 Výstup ze seminářů Inspiromat aneb Speak, speak, speak... 6 I like x I don t like... 8 Running for prepositions Do you like? Crosses and noughts My schoolbag What have you got? Body crossword Clothes Easter Food Boardgame - Questions Describing a friend Draw and guess Výstup ze seminářů Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině angličtiny na II. stupni Lateral thinking Mingle game Scenarios Sentence building Spring flowers Jobs Reading sorting the information Match the sentences together Fisbone make questions for a fresh start New Zealand Translate both ways Make a line, please! Find it and bring it! Pelmanism (find a partner) Stránka 4

6 A-B-C game Describe a picture Jumbled text Grammar cards - competition Animal migrations Adjectives Výstup ze semináře Inspiromat aneb Lassen Sie sich inspirieren Abeceda Čísla Moje rodina/meine Familie Můj průběh dne/ Mein Tagesablauf Procvičení předložek v 3. a 4. pádě Putující maskot Tajná osobnost/geheime Persönlichkeit Víkend jedné rodiny/das Wochenende einer Familie Pozdravy a výslovnost Rozvrh hodin Stolní hra časování sloves Stránka 5

7 Výstup ze seminářů Inspiromat aneb Speak, speak, speak Stránka 6

8 I have x She has Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Dagmar Vrbková anglický A0 libovolný kartičky s obrázky (jakékoli) 15 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh 0 Popis aktivity Společně zopakujeme časování slovesa to have, žáci si pomáhají tím, že zájmena staví se svého těla I (ruce připažené), You (ruce vzhůru tvar písmene Y), We (lokty pokrčené v úrovni pasu, dlaně v úrovni uší tvar písmene W), They (ruka položená na hlavu tvar písmene T), He (ukážeme na kluky), She (ukazujeme na děvče). Žáci sedí v kruhu, každému rozdáme jeden obrázek (jakákoli známá slovní zásoba). Každý říká větu o sobě a o kamarádovi po pravé straně, například A - I have an apple, He/ She has a banana, B I have a banana, He/ She has an orange apod. Jakmile všichni vytvořili věty, položí obrázky před sebe (lícem nahoru). Žák A ukáže na libovolného kamaráda a utvoří větu podle obrázku, například Peter has an apple. Použité obrázky obracíme lícem dolů. Tvoříme věty, dokud nejsou všechny obrázky otočené. Poté se učitel ptá Who has an apple? Žáci odpovídají, Peter has an apple. Stejným způsobem procvičujeme sloveso have got. Stránka 7

9 I like x I don t like Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Anna Vašíčková anglický A1 Počet účastníků skupiny po 3-4 Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj PL (tabulka rozstříhaná na kartičky + jedna celá do každé skupiny), PL Find someone who 30 minut Rozvoj komunikativní kompetence, k. sociální vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Na tabuli napíšeme aktivity: dancing, playing computer games, playing tennis, swimming, skateboarding, playing basketball. Ptáme se žáků Do you like swimming? Žáci odpovídají Yes, I do/ No, I don t. Žáci se ptají učitele, ten odpovídá. Rozdělíme žáky do skupin po 3-4. Každý žák dostane kartičku se třemi aktivitami a číslem (1-6). Seznam všech kombinací aktivit s čísly je uprostřed (viz příloha). Žáci ve skupině si vzájemně zadávají otázky a snaží se přiřadit každému spolužákovi správné číslo kartičky. Ptají se Do you like dancing? Do you like skateboarding? Do you like swimming? Are you numer two? Po této aktivitě rozdáme žákům tabulku Find somwone who (viz příloha). Žáci chodí po třídě, ptají se spolužáků a zapisují odpovědi. Ze získaných informací tvoří věty o svých spolužácích, například Ann likes swimming. Stránka 8

10 1. dancing playing tennis playing computer games 4. playing basketball dancing skateboarding 2. swimming dancing skateboarding 5. playing tennis playing basketball swimming 3. playing computer games swimming playing basketball 6. playing tennis skateboarding playing computer games Find someone who names likes swimming. likes dancing. likes skateboarding. likes playing football. likes playing the musical instrument. Stránka 9

11 Running for prepositions Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Beáta Foltýnová anglický A1, třída libovolný kartičky s obrázky (nábytek), kartičky s předložkami 20 minut Rozvoj komunikativní kompetence učebnice Happy Street, obrázky: Počet příloh 1 Popis aktivity Společně procvičíme slovíčka a chair, a table, a cupboard, a bookcase, a wardrobe. Učitel se ptá What s this?, žáci odpovídají It s a chair apod. Poté učitel přiloží na obrázek magnet nebo balónek a ptá se Where is the ball? Společně odpovíme It s on the chair. Podobně procvičíme It s under the chair, It s next to the chair apod. Na zem (tabuli) rozložíme karty s předložkami (viz příloha). Po třídě rozházíme kartičky s obrázky (viz příloha). Žáci přiřazují jednotlivé obrázky ke kartičkám s předložkami, přitom odpovídají na otázku Where s the ball? It s on/ under/ behind Stránka 10

12 Stránka 11

13 Stránka 12

14 ON IN UNDER NEXT TO BEHIND Stránka 13

15 Do you like? Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Pavla Hranická anglický A0, třída libovolný karty s obrázky jídel, PL pro žáka 45 minut Kompetenční cíl Rozvoj komunikativní k., kk. k řešení problému, sociální k. Zdroj vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Procvičíme slovní zásobu fish, cheese, ice cream, pizza, milk, tea, sausages, apples, bananas, juice. Na tabuli nakreslíme a označíme I like/ Yes, I do x I don t like/ No, I don t. Zadáváme otázku Do you like (milk)?, a podle odpovědí přiřazujeme k /. Každý žák si vybere 6 slovíček (viz výše) a napíše/ nakreslí do sešitu. Losujeme karty z obrázky a ptáme se Do you like (apples)? Žáci, kteří obrázek/slovo mají napsáno, odpovídají Yes, I do a slovo kroužkují. Žáci, kteří jej nemají, odpovídají No, I don t. Ten, kdo jako první zakroužkuje všechna svá slova, křičí Bingo. Rozdáme všem žákům tabulku, do které si každý vepíše libovolné potraviny. Žáci pohybují po třídě a ptají se svých spolužáků, odpovědi zaznamenávají do tabulky. Společně vyhodnotíme nejoblíbenější jídlo třídy. Stránka 14

16 Do you like? Yes, I do. No, I don t. name fish cheese ice cream pizza Do you like? Yes, I do. No, I don t. name/ food Do you like? Yes, I do. No, I don t. name/ food Stránka 15

17 Crosses and noughts Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Petra Ratajová anglický A1 A2 Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj tabule, obrázky, karty se slovíčky 15 minut Rozvoj komunikativní kompetence, k. k řešení problému vlastní Počet příloh - Popis aktivity Na tabuli si nakreslíme tabulku podle počtu procvičovaných slovíček. Na každé slovíčko jedno políčko, případně dvě, pokud budeme pracovat i s obrázkem i se slovem. Tabulku označíme čísly (svisle) a písmeny (vodorovně). Seznámíme žáky se slovní zásobou (6-10 slovíček). Postupně karty s obrázky připevňujeme do tabulky na tabuli. Necháme žáky tvořit věty podle tabulky, například A1 is a shirt, B3 are shoes apod. Karty obrátíme lícem k tabuli. Rozdělíme žáky do dvou skupin, jedna představuje Crosses X a druhá Noughts O. Skupiny tvoří pravdivé věty o obrázcích/ kartách v tabulce. Pokud je věta správná, dané políčko si označí svou značkou. Vyhrává tým, kterému se podaří tři stejné značky vedle sebe/ nad sebou, případně tým s větším počtem značek. Stránka 16

18 My schoolbag Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Dagmar Stavačová anglický A0 libovolný prázdné kartičky (pro každého žáka 5 8), pastelky 15 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh - Popis aktivity Seznámíme žáky se slovní zásobou a pen, a pencil, a ruler, a crayon, a book, a rubber/ an eraser, a bag. Rozdáme žákům prázdné lístečky podle počtu procvičovaných slov. Diktujeme slovíčka, žáci kreslí (Drawing dictation) Draw a book. Show me. Draw a pen. Show me a book. Show me a pen. Postupně přidáváme slovíčka a průběžně kontrolujeme porozumění. Žáci pracují ve dvojicích. Žák A vybere kartičku (tak, aby žák B neviděl a pen) a dává pokyn druhému podle obrázku Show me a pen. Žák B vybere správný obrázek. Ve dvojici zkontrolují, zdali jsou obrázky stejné a vymění si role. Zopakujeme barvy, necháme žáky obrázky vybarvit libovolným způsobem. Ptáme se What colour is your pen?, žáci odpovídají například (It s) Blue. Žáci se ptají ve dvojicích a odpovídají podle svých obrázků. Stránka 17

19 What have you got? Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Libuše Svobodníková anglický A0 libovolný tabule, sešit 25 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh - Popis aktivity Na tabuli napíšeme 3 sloupce - jména, sloveso has got, věci/ lidi (například Ben, Tom, Amy/ has got/ a pen, a book, a sister). Společně s žáky tvoříme věty Ben has got a pen. Amy has got a sister apod. Připíšeme otázku Have you got?, a odpověď Yes, I have vs. No, I haven t. Ptáme se na slovíčka z tabule Have you got a sister?, žáci odpovídají. Necháme několik žáků položit otázku svým spolužákům. Žáci si do sešitu připraví jednoduchou tabulku se jmény spolužáků a ze seznamu z tabule vyberou 5 věcí, na které se budou ptát (případně vymyslí vlastní). Žáci chodí po třídě, pracují ve dvojicích a skupinách a zapisují odpovědi (Yes, No) do tabulky. Rozdělíme žáky do skupin po 4-5. Žáci si ve skupinách sdělují informace o spolužácích podle své tabulky. name a dog a brother a bike a laptop a sister Peter Stránka 18

20 Body crossword Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Martina Harazimová anglický třída libovolný, dvojice pracovní list 10 minut Kompetenční cíl Rozvoj kompetence k řešení problému a komunikativní k. Zdroj vlastní, obrázky: Počet příloh 1 Popis aktivity 1) Společně s žáky procvičíme slovní zásobu a head, an eye, a body, an ear, a nose. Na tabuli přiřazujeme psanou podobu slova k obrázku. 2) Kartičky s obrázky i slovy zamícháme, připevníme na tabuli a hrajeme s žáky hru Pexeso. Na druhou část tabule napíšeme čísla 1 až 5. Uhodnuté dvojice připevníme k číslům na tabuli. Po skončení aktivity se ptáme a odpovídáme What s number 1? It s a head. Necháme žáky procvičit otázku s odpovědí ve dvojicích. 3) Rozdáme do dvojic PL Body croossword. Žáci si navzájem kladou otázky a odpovídají, doplňují slova v křížovce. Poslední číslo je pouze písmeno W. Po vyluštění křížovky žáci odvozují, hledají význam slova. Stránka 19

21 A) B) W h e a d 2. e y e 3. b o d y 4. e a r 5. n o s e 6. W Stránka 20

22 Clothes Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A0 A1 libovolný, dvojice pracovní list 30 minut Komunikativní cíl telefonní rozhovor, zjišťování informací vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Procvičíme slovní zásobu oblečení (a T-shirt, a hat, a skirt, jeans, socks, sandals, trainers, a jumper, a dress, an umbrella, shorts, a shirt). Running dictation vybereme max 8 obrázů a umístíme je do vzdálenější části místnosti. Žáci pracují ve skupině nebo ve dvojicích. Jeden z žáků vybíhá, zapamatuje si jeden či více obrázků, vrací se zpět do skupiny a slovo diktuje. Žáci zapisují na svůj seznam. Na tabuli napíšeme otázku a odpovědi Are you packing for your holiday?. Yes, I am. No, I m not. Učitel se ptá, žáci odpovídají podle toho, zda mají oblečení na seznamu. Můžeme procvičit formou hry, kdy žáci seznamy otočí a odpovídají zpaměti. Hodnotíme správné odpovědi. Na tabuli představíme dvě postavy (Rose, Emma) a napíšeme rozhovor. Emma a Rose jedou na prázdniny. Než odjedou, telefonují si a zjišťují, co mají sbaleno a kam jedou. Procvičíme čtení, správnou výslovnost. Stránka 21

23 Hi, Rose. What are you doing? Hi, Emma. I m packing things for my holiday. Me too. Are you packing a T-shirt? No, I m not. Are you packing a hat? Yes, I am. Where you you going? I m going to.. and you? I m going to. Have a nice holiday. Bye Bye. Rozdělíme žáky do dvojic. Každý dostane PL. Žáci ve dvojicích hrají Emmu a Rose, snaží se zjistit, které oblečení mají stejné a které odlišné. Každý si doplní kam jede na prázdniny. Stránka 22

24 Stránka 23

25 Easter Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A1 libovolný, dvojice pracovní list 30 minut Komunikativní cíl zjišťování informací, hledání rozdílů vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Postupně na tabuli kreslíme obrázek a popisujeme. What s this? It s a house. What s this? A chimney. What s on the chimney. An egg. Procvičíme slovní zásobu (a house, a chimney, a sheep, a chick, a rabbit, a basket, an egg, a bench, a flower, a window, the sun) + předložky in, on, under, next to, behind, between. Rozdělíme žáky na dvě skupiny. Rozdáme pracovní listy A a B. Žáci střídavě tvoří věty ve skupinách, hledají rozdíly mezi PL. Například A) There are two trees. B) Yes. There is a rabbit behind the tree. A) Yes. A flower is next to the bench. B) No. A difference.učitel kontroluje a opravuje. Poté rozdělíme žáky do dvojic. Žák A si vybarví jedno vejce. Žák B zadává otázky a snaží se uhodnout, o které vejce se jedná. Žáci si vymění role. Stránka 24

26 Stránka 25

27 Food Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A0 - A1 libovolný pracovní list 20 minut Rozvoj komunikativní kompetence zjistit co mají spolužáci rádi vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Procvičíme slovní zásobu (bananas, pizza, chocolate, fish, ice cream, apples, chips, eggs, sausages, vegetables, chicken, yoghurt, potatoes). Na tabuli napíšeme otázku Do you like? a odpovědi Yes, I do. No, I don t. Učitel se ptá žáků, ukazuje na obrázky, žáci odpovídají. Např) Do you like apples? Yes, I do. No, I don t. Dále procvičujeme otázku v kruhu. Žáci si dávají otázku o odpovídají. Ptají se na potraviny z obrázků. Rozdělíme žáky do skupin (3-4 žáci). Každá skupina dostane jeden nerozstříhaný PL se všemi kartičkami a jednu samostatnou kartičku. Určíme skupinu, jejíž obrázek budou ostatní hádat. Ostatní skupiny zadávají otázky Do you like? a snaží se podle odpovědí zjistit, který obrázek skupina má. Takto vyzkoušíme se všemi skupinami. Nyní pracují žáci ve svých skupinách. Každý žák dostane svou kartičku, kterou neukazuje ostatním ve své skupině. Žáci postupně hádají obrázky druhých. Pokud vědí, které číslo Stránka 26

28 kartičky někdo ve skupině má, hlásí LUNCHTIME, you have number 1. Takto hádají obrázky všech žáků. Každý žák si sestaví svůj dotazník (A questionnaire) napíše 5 libovolných potravin a zjišťuje, kdo ve třídě je má a nemá rád. Odpovědí zapisuje. Stránka 27

29 Stránka 28

30 Boardgame - Questions Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A0 - A1, 5. ročník libovolný pracovní list, kostky, panáčci 15 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Rozdáme hrací pole a společně s žáky tvoříme otázky s jednotlivými slovy, dané slovo musí být vždy na začátku věty, například What time do you get up? Where do you live? What subjects have you got on Monday? Does your sister play tennis? Are you twelve? Is he your brother? Can you ride a bike? apod. Rozdělíme žáky do skupin (3-4 žáci). Skupiny pracují samostatně, buď každý za sebe, nebo celá skupina společně. Každý žák má svého panáčka a pohybuje se podle toho, co mu padne na kostce. Se slovem z políčka vytvoří otázku. Pokud je správná, zůstává na políčku, pokud není správná, vrací se na původní políčko. Žáci otázky zapisují. Po minutách hru zastavíme. Skupiny promícháme a necháme žáky klást zapsané otázky a odpovídat na ně. Stránka 29

31 START/ FINISH When What Do How Is Where Is What time Does Do Has What Classroom language: It s your turn. Whose turn is it? Is it my turn? Is it right? Yes, it is. No, it s wrong. Write it down. Make a question. Are Does Can What time When Have Can Do Where Are Has Stránka 30

32 Describing a friend Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A0, 3. ročník libovolný pracovní list rozstříhaný na kartičky 20 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Procvičíme vazbu I ve got + slovní spojení long/ short/ dark/ blond hair, a big/ little nose, little/ big ears, white teeth, a big/ little mouth, little/ big eyes, a big/ little head. Kartičky s obrázky dáme na jednu hromádku, kartičky s větami rozložíme na stole. Žák A si vezme kartičku s obrázkem a utvoří větu, např. I ve got short hair. Žák B musí najít kartičku s danou větou. Učitel zkontroluje, pokud je věta správně, necháme dvojici kartičku s obrázkem, kartičku s větou vracíme (aby to následující dvojice neměly jednodušší s menším počtem kartiček). Střídáme dvojice žáků, spočítáme obrázky (body). Rozdělíme kartičky mezi žáky (s větami i obrázky). Žáci si prohlédnou svoji kartičku, zapamatují si a položí obráceně na lavici. Poté se pohybují po třídě a snaží se najít kamaráda se stejnou informací. I ve got dark hair and you? No, I ve got big eyes. Yes, I ve got dark hair. Když se dvojice najdou, vezmou své kartičky a dají zkontrolovat učiteli. Stránka 31

33 Žáci si položí hlavy na lavice a zavřou oři. Vybereme dva žáky, ti se postaví před tabuli nebo lépe za žáky. Žák A (mluvčí) popisuje žáka B v 1. os.č.j. I ve got long blond hair. Spící žáci hádají, kdo je popisovaný žák B. Žáci se popisují ve dvojici, aby se nemohli poznat podle hlasu. Žák A si sedá, tajně vybereme dalšího žáka, kterého bude žák B popisovat. Stránka 32

34 Stránka 33

35 Draw and guess Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Jindřiška Jurčková anglický A0 - A1, 5. ročník libovolný kartičky s větami 5-10 minut Kompetenční cíl Rozvoj kompetence k řešení problému a komunikativní k. Zdroj vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Nakreslíme na tabuli jednoduchý obrázek znázorňující větu, například They are playing football. Necháme žáky větu tvořit (hádat) tak dlouho, dokud nebude zcela správně. Stejně procvičíme i věty se zájmeny he/ she. Například He is reading a book. She is doing homework. Během kreslení učitel nemluví, pouze gesty naznačuje, zdali je věta správně. Rozdělíme žáky do skupin, nejlépe po třech. Každá skupina si nachystá papír a tužku. Jeden žák z každé skupiny se postaví k učiteli. Ten jim dá přečíst první větu a zkontroluje, zdali všichni porozuměli. Žáci se vrací ke svým skupinám a větu kreslí. Nesmí přitom mluvit, pouze kývat hlavou. Ostatní žáci v každé skupině říkají věty, dokud neuhodnou tu zcela správnou. Ten, který ji uhodl, jde k učiteli, větu mu pošeptá a učitel mu ukáže kartičku s další větou. Postup se opakuje. Takto skupiny hádají sadu maximálně 5ti vět, u mladších žáků stačí 3 věty. Skupiny můžeme bodovat podle toho, která dokončila všechny věty jako první, druhá atd. Necháme žáky věty napsat ke svým obrázkům. Zkontrolujeme správnost. Stejným způsobem můžeme procvičovat veškerou gramatiku to be, have got, Present Simple, Can, případně také slovní zásobu atd. Stránka 34

36 He is doing homework. He can ski. She is drawing a picture. She can play the drum. They are playing tennis. They can ride a bike. He is sitting. He can t draw. She is playing the guitar. She can t ride a horse. They are going to school. They can t dance. She is smiling. He can swim. He is wearing a T-shirt. She can play volleyball. They are walking. They can speak English. He is listening to the MP3. They can t drive a car. Stránka 35

37 Výstup ze seminářů Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině angličtiny na II. stupni Stránka 36

38 Lateral thinking Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Radmila N jai anglický A2 libovolný Pomůcky - Čas Kompetenční cíl Zdroj 5-15 minut Rozvoj komunikativní kompetence, kompetence k řešení problému vlastní Počet příloh 0 Popis aktivity Učitel si připraví vlastní hádanku. Přečte ji žákům či napíše na tabuli, zkontroluje porozumění. Žáci kladou pouze Ano/Ne otázky k rozluštění hádanky. Například, žáci - Was the man old?, učitel - Yes, he was. No, he wasn t. Příklad hádanky: There is a man lying dead on the floor in the room. The windows are closed, the door is locked from the inside. Next to the man there is a puddle of blood and water. How did he die? Příklady otázek: Was he murdered? No, he wasn t., Did he kill himself? Yes, he did., Did he lock the door? Yes, he did. etc. Odpověď: He killed himself with an icicle. Stránka 37

39 Mingle game Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Jana Güntherová anglický A2 libovolný Pomůcky - Čas Kompetenční cíl Zdroj 10 minut Rozvoj komunikativní a sociální kompetence, vlastní Počet příloh 0 Popis aktivity Tato aktivita je vhodná na začátek vyučovací jednotky jako tzv. warm up activity. Žáci se pohybují po třídě. Po krátké době dává učitel pokyn například Stop, stand back to back. nebo Stop, stand face to face. Žáci se podle pokynu postaví zády k nejbližšímu spolužákovi, čelem, případně vedle sebe. Poté dává učitel další pokyn, například Change three things on you. Žáci na sobě něco změní a poté ve dvojici navzájem hádají, co změnili. Mohou to být sundané brýle, náušnice, šátek apod. Další instrukcí může být Ask your friend a question. Ask about his/ her favourite things. Ask about what he/ she did yesterday. apod. Cílem aktivity je komunikace mezi žáky. Učitel monitoruje, případně opravuje chyby, zaznamenává je k pozdější opravě. Žáci většinou zjišťují o sobě navzájem nové informace. S těmito informacemi pak mohou dále pracovat. Stránka 38

40 Scenarios Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jana Mičulková anglický třída libovolný, dvojice kartičky s příběhem minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní příběh Počet příloh 1 Popis aktivity Žáci jsou rozděleni do dvou skupin, každý žák dostane příběh žáci jedné skupiny mají odlišný příběh od příběhu druhé skupiny. Žáci každé skupiny si vzájemně příběh přeloží, zkontrolují porozumění, poté si vyberou partnera z druhé skupiny. Ve dvojicích si žáci vzájemně čtou a předvádí příběhy hrají role předvádějí každý řádek zvlášť. Na závěr učitel přečte oba příběhy, všichni žáci příběhy hrají vyprávěný příběh. Příběhy je možné vytvořit na libovolnou slovní zásobu. Stránka 39

41 Příběh A. A Magic Apple Oh! Here comes a magic apple. It s beautiful. So red! Take it. Look at it. Clean it. Catch it. Sniff it. Take a bit. Chew it. Hmmm! Delicious! Sit down. Open your excercise book and draw it! Příběh B. A Mosquito Oh! A mosquito! Hey! Listen to that horrible noise! Look at it! Go for help! Mum! Come here please! Help me! Point at it! Hey! It is bitting you! Smack it! Look! It s on the floor! Use a rag! Tidy it up. Stránka 40

42 Sentence building Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Miroslava Adamcová anglický A1 - A2 Počet účastníků max. 25 Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj barevné lístky podle počtu skupin minut Rozvoj komunikativní kompetence, kompetence k učení vlastní Počet příloh 0 Popis aktivity Žáci jsou rozdělení do skupin (optimálně 3-4). Každá skupina má svoji barvu lístečků. Žáci v každé skupině vymyslí 1 větu podle procvičovaného gramatického jevu (například Past Simple - kladná věta, WH- otázka, záporná věta apod.). Větu napíší na lístečky, 1 lísteček = 1 slovo. Lístečky dají na hromádku. Během aktivity každá skupina pošle svoji hromádku podle pokynu učitele. Skupiny skládají z lístečků předchozí skupiny větu. Jakmile větu složí správně, dostanou bod a lístečky posílají dále. Systém kolotoče pokračuje, pokud skupina neobdrží původní větu. Můžeme stanovit časový limit na skládání vět. Stránka 41

43 Spring flowers Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Lucie Andělová anglický A1 dvě skupiny po 8 žácích Kartičky s písmeny tvořící slova (zde jarní květiny) 5 minut Rozvoj komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Na tabuli připevníme obrázky jarních květin a jejich názvy. Společně procvičíme výslovnost jednotlivých slov. Žáci postupně hláskují všechna slova. Rozdělíme žáky do dvou skupin. Na zem položíme kartičky s písmeny tvořící název květiny (pro každou skupinu jiné slovo) a obrázek. Kartičky s písmeny jsou položeny lícem dolů, obrázek květiny lícem nahoru. Z každé skupiny vybíhá jeden člen, otočí libovolnou kartičku s písmenem. Pokud je toto prvním písmenem k danému obrázku, přiřadí jej pod obrázek. Pokud otočí jiné písmeno, kartičku s písmenem otočí zpět lícem dolů a vrací se do skupiny. Na řadě je další spolužák, který postupuje stejně. Postupně žáci otáčí všechny kartičky a řadí je pod obrázek tak, aby vytvořili název květiny z obrázku. Cílem je co nejrychleji sestavit z písmen název květiny na obrázku. Takto můžeme procvičovat jakoukoli slovní zásobu. Stránka 42

44 P R I M R O S E S N O W D R O P D A N D E L I O N Stránka 43

45 Jobs Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Alena Machková anglický A1 (začátečníci) libovolný (práce ve dvojici) tuhý papír kartičky, nůžky cca 10 minut čtení s porozuměním, přiřazování popisu a názvu povolání vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity a) Předem připravené kartičky s popisy povolání a názvy povolání, rozdáme žákům. b) Dvojice žáků přiřazují vždy dvě kartičky k sobě. Stránka 44

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

Česko-anglický slovníček

Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Česko-anglický slovníček Bezplatná příloha učebnice Čeština expres 1 Lída Holá, Pavla Bořilová 2011 GLOSSARY Glossary APPENDIX A a ach jo áčko, áčkem adresa

Více

Metodické listy. Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků

Metodické listy. Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků Metodické listy Metody výuky slovní zásoby pro žáky v rozmezí 10 12 roků Podpůrný metodický materiál pro učitele anglického jazyka Vypracovala: Mgr. Helena Daňková, metodička kabinetu anglického jazyka,

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Chceme-li si světlo uchovat,

Chceme-li si světlo uchovat, Delší dobu jsem nemohl přijít na nápad na úvodník do vánoční klíčenky, dlouho mě nenapadala ústřední myšlenka naší celoškolní vánoční revue. Až při oáze ve čtvrté třídě při rozsvěcení adventní svíčky přišla

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více