INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE"

Transkript

1 Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/ / prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE

2 Průvodce učitele INSPIROMAT byl vydán v rámci grantového projektu Progress, registrační číslo CZ.1.07/ / , realizovaného v rámci globálního grantu CZ.1.07/ Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Informace o projektu jsou dostupné na Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-neužívejte komerčně-nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Stránka 1

3 Úvod Předložený podpůrný výukový materiál pro učitele cizích jazyků Průvodce učitele Inspiromat je sestaven z aktivit vypracovaných účastníky seminářů Inspiromat, které byly realizovány v rámci projektu Progress. Klade si za cíl nabídnout nápady, rady a tipy pro výuku, anglického a německého jazyka na základní a střední škole. Uvedený průvodce má následující strukturu: úvod základní informace k používání příručky návod jak pracovat s metodickým listem obsah pracovní listy včetně metodicko-didaktických pokynů rozdělené do tří skupin výstupy ze seminářů Inspiromat aneb Speak, speak, speak (AJ) výstupy ze seminářů Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině angličtiny na II. stupni (AJ) výstupy ze semináře Inspiromat aneb Lassen Sie sich inspirieren (NJ) CD elektronická verze Stránka 2

4 Jak pracovat s metodickým listem? Všechny metodické listy jsou uspořádány podle jednotného schématu: vždy na první straně najdete přehled, který vám pomůže zhruba si představit příkladovou úlohu podle jazyka, jazykové úrovně, časové a materiální náročnosti a dle dalších rámcových podmínek realizace. Předpokládá se, že vyučující bude jednotlivé aktivity zařazovat do hodin podle potřeby a možností. V žádném případě se nejedná o systematickou učebnici, ale o výběrové doplňkové aktivity! Struktura pracovních listů: Název: Název metodického listu se vztahuje k obsahu a typu aktivity. Autor: Jméno osoby, která dotyčné metodické listy připravila a zrealizovala. Jazyk: Specifikace jazyka (anglický/německý) Jazyková úroveň: Určení cílové skupiny dle úrovní podle SERR, případně podle ročníku/věku dítěte. Počet účastníků: Vymezení počtu účastníků, pro které je tato aktivita vhodná. Pomůcky: V této části je uvedeno, co je pro realizaci metodického listu vedle kopií podkladů pro žáky nutné, kupř. různé pomůcky, slovníky, mapy, psací pomůcky. Časový nárok: Časovou náročností se udává, kolik času je potřebné ke zvládnutí dané aktivity. Cíle: Uvedené cíle zahrnují vědomosti, dovednosti a postoje, které si mají žáci během aktivit osvojit. Zdroj: Uvedení zdrojů, ze kterých autoři příspěvků čerpali. Přílohy: Přílohy obsahující pracovní listy pro žáky a doplňující písemný či obrazový materiál k metodice (jedná se o obrazové materiály, které učitel může použít jako ilustraci k probíranému tématu prostřednictvím dataprojektoru nebo interaktivní tabule), jsou pouze v elektronické podobě na CD. Přílohy s doplňujícími metodickými pokyny jsou v tištěné i elektronické verzi. Popis aktivity: Popis činnosti představuje nejdůležitější část metodického listu. Je zde uveden přesný popis aktivit, které bude realizovat žák a vyučující a dále metodicko-didaktické pokyny. Stránka 3

5 Obsah Úvod... 2 Jak pracovat s metodickým listem?... 3 Obsah... 4 Výstup ze seminářů Inspiromat aneb Speak, speak, speak... 6 I like x I don t like... 8 Running for prepositions Do you like? Crosses and noughts My schoolbag What have you got? Body crossword Clothes Easter Food Boardgame - Questions Describing a friend Draw and guess Výstup ze seminářů Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině angličtiny na II. stupni Lateral thinking Mingle game Scenarios Sentence building Spring flowers Jobs Reading sorting the information Match the sentences together Fisbone make questions for a fresh start New Zealand Translate both ways Make a line, please! Find it and bring it! Pelmanism (find a partner) Stránka 4

6 A-B-C game Describe a picture Jumbled text Grammar cards - competition Animal migrations Adjectives Výstup ze semináře Inspiromat aneb Lassen Sie sich inspirieren Abeceda Čísla Moje rodina/meine Familie Můj průběh dne/ Mein Tagesablauf Procvičení předložek v 3. a 4. pádě Putující maskot Tajná osobnost/geheime Persönlichkeit Víkend jedné rodiny/das Wochenende einer Familie Pozdravy a výslovnost Rozvrh hodin Stolní hra časování sloves Stránka 5

7 Výstup ze seminářů Inspiromat aneb Speak, speak, speak Stránka 6

8 I have x She has Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Dagmar Vrbková anglický A0 libovolný kartičky s obrázky (jakékoli) 15 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh 0 Popis aktivity Společně zopakujeme časování slovesa to have, žáci si pomáhají tím, že zájmena staví se svého těla I (ruce připažené), You (ruce vzhůru tvar písmene Y), We (lokty pokrčené v úrovni pasu, dlaně v úrovni uší tvar písmene W), They (ruka položená na hlavu tvar písmene T), He (ukážeme na kluky), She (ukazujeme na děvče). Žáci sedí v kruhu, každému rozdáme jeden obrázek (jakákoli známá slovní zásoba). Každý říká větu o sobě a o kamarádovi po pravé straně, například A - I have an apple, He/ She has a banana, B I have a banana, He/ She has an orange apod. Jakmile všichni vytvořili věty, položí obrázky před sebe (lícem nahoru). Žák A ukáže na libovolného kamaráda a utvoří větu podle obrázku, například Peter has an apple. Použité obrázky obracíme lícem dolů. Tvoříme věty, dokud nejsou všechny obrázky otočené. Poté se učitel ptá Who has an apple? Žáci odpovídají, Peter has an apple. Stejným způsobem procvičujeme sloveso have got. Stránka 7

9 I like x I don t like Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Anna Vašíčková anglický A1 Počet účastníků skupiny po 3-4 Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj PL (tabulka rozstříhaná na kartičky + jedna celá do každé skupiny), PL Find someone who 30 minut Rozvoj komunikativní kompetence, k. sociální vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Na tabuli napíšeme aktivity: dancing, playing computer games, playing tennis, swimming, skateboarding, playing basketball. Ptáme se žáků Do you like swimming? Žáci odpovídají Yes, I do/ No, I don t. Žáci se ptají učitele, ten odpovídá. Rozdělíme žáky do skupin po 3-4. Každý žák dostane kartičku se třemi aktivitami a číslem (1-6). Seznam všech kombinací aktivit s čísly je uprostřed (viz příloha). Žáci ve skupině si vzájemně zadávají otázky a snaží se přiřadit každému spolužákovi správné číslo kartičky. Ptají se Do you like dancing? Do you like skateboarding? Do you like swimming? Are you numer two? Po této aktivitě rozdáme žákům tabulku Find somwone who (viz příloha). Žáci chodí po třídě, ptají se spolužáků a zapisují odpovědi. Ze získaných informací tvoří věty o svých spolužácích, například Ann likes swimming. Stránka 8

10 1. dancing playing tennis playing computer games 4. playing basketball dancing skateboarding 2. swimming dancing skateboarding 5. playing tennis playing basketball swimming 3. playing computer games swimming playing basketball 6. playing tennis skateboarding playing computer games Find someone who names likes swimming. likes dancing. likes skateboarding. likes playing football. likes playing the musical instrument. Stránka 9

11 Running for prepositions Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Beáta Foltýnová anglický A1, třída libovolný kartičky s obrázky (nábytek), kartičky s předložkami 20 minut Rozvoj komunikativní kompetence učebnice Happy Street, obrázky: Počet příloh 1 Popis aktivity Společně procvičíme slovíčka a chair, a table, a cupboard, a bookcase, a wardrobe. Učitel se ptá What s this?, žáci odpovídají It s a chair apod. Poté učitel přiloží na obrázek magnet nebo balónek a ptá se Where is the ball? Společně odpovíme It s on the chair. Podobně procvičíme It s under the chair, It s next to the chair apod. Na zem (tabuli) rozložíme karty s předložkami (viz příloha). Po třídě rozházíme kartičky s obrázky (viz příloha). Žáci přiřazují jednotlivé obrázky ke kartičkám s předložkami, přitom odpovídají na otázku Where s the ball? It s on/ under/ behind Stránka 10

12 Stránka 11

13 Stránka 12

14 ON IN UNDER NEXT TO BEHIND Stránka 13

15 Do you like? Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Pavla Hranická anglický A0, třída libovolný karty s obrázky jídel, PL pro žáka 45 minut Kompetenční cíl Rozvoj komunikativní k., kk. k řešení problému, sociální k. Zdroj vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Procvičíme slovní zásobu fish, cheese, ice cream, pizza, milk, tea, sausages, apples, bananas, juice. Na tabuli nakreslíme a označíme I like/ Yes, I do x I don t like/ No, I don t. Zadáváme otázku Do you like (milk)?, a podle odpovědí přiřazujeme k /. Každý žák si vybere 6 slovíček (viz výše) a napíše/ nakreslí do sešitu. Losujeme karty z obrázky a ptáme se Do you like (apples)? Žáci, kteří obrázek/slovo mají napsáno, odpovídají Yes, I do a slovo kroužkují. Žáci, kteří jej nemají, odpovídají No, I don t. Ten, kdo jako první zakroužkuje všechna svá slova, křičí Bingo. Rozdáme všem žákům tabulku, do které si každý vepíše libovolné potraviny. Žáci pohybují po třídě a ptají se svých spolužáků, odpovědi zaznamenávají do tabulky. Společně vyhodnotíme nejoblíbenější jídlo třídy. Stránka 14

16 Do you like? Yes, I do. No, I don t. name fish cheese ice cream pizza Do you like? Yes, I do. No, I don t. name/ food Do you like? Yes, I do. No, I don t. name/ food Stránka 15

17 Crosses and noughts Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Petra Ratajová anglický A1 A2 Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj tabule, obrázky, karty se slovíčky 15 minut Rozvoj komunikativní kompetence, k. k řešení problému vlastní Počet příloh - Popis aktivity Na tabuli si nakreslíme tabulku podle počtu procvičovaných slovíček. Na každé slovíčko jedno políčko, případně dvě, pokud budeme pracovat i s obrázkem i se slovem. Tabulku označíme čísly (svisle) a písmeny (vodorovně). Seznámíme žáky se slovní zásobou (6-10 slovíček). Postupně karty s obrázky připevňujeme do tabulky na tabuli. Necháme žáky tvořit věty podle tabulky, například A1 is a shirt, B3 are shoes apod. Karty obrátíme lícem k tabuli. Rozdělíme žáky do dvou skupin, jedna představuje Crosses X a druhá Noughts O. Skupiny tvoří pravdivé věty o obrázcích/ kartách v tabulce. Pokud je věta správná, dané políčko si označí svou značkou. Vyhrává tým, kterému se podaří tři stejné značky vedle sebe/ nad sebou, případně tým s větším počtem značek. Stránka 16

18 My schoolbag Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Dagmar Stavačová anglický A0 libovolný prázdné kartičky (pro každého žáka 5 8), pastelky 15 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh - Popis aktivity Seznámíme žáky se slovní zásobou a pen, a pencil, a ruler, a crayon, a book, a rubber/ an eraser, a bag. Rozdáme žákům prázdné lístečky podle počtu procvičovaných slov. Diktujeme slovíčka, žáci kreslí (Drawing dictation) Draw a book. Show me. Draw a pen. Show me a book. Show me a pen. Postupně přidáváme slovíčka a průběžně kontrolujeme porozumění. Žáci pracují ve dvojicích. Žák A vybere kartičku (tak, aby žák B neviděl a pen) a dává pokyn druhému podle obrázku Show me a pen. Žák B vybere správný obrázek. Ve dvojici zkontrolují, zdali jsou obrázky stejné a vymění si role. Zopakujeme barvy, necháme žáky obrázky vybarvit libovolným způsobem. Ptáme se What colour is your pen?, žáci odpovídají například (It s) Blue. Žáci se ptají ve dvojicích a odpovídají podle svých obrázků. Stránka 17

19 What have you got? Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Libuše Svobodníková anglický A0 libovolný tabule, sešit 25 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh - Popis aktivity Na tabuli napíšeme 3 sloupce - jména, sloveso has got, věci/ lidi (například Ben, Tom, Amy/ has got/ a pen, a book, a sister). Společně s žáky tvoříme věty Ben has got a pen. Amy has got a sister apod. Připíšeme otázku Have you got?, a odpověď Yes, I have vs. No, I haven t. Ptáme se na slovíčka z tabule Have you got a sister?, žáci odpovídají. Necháme několik žáků položit otázku svým spolužákům. Žáci si do sešitu připraví jednoduchou tabulku se jmény spolužáků a ze seznamu z tabule vyberou 5 věcí, na které se budou ptát (případně vymyslí vlastní). Žáci chodí po třídě, pracují ve dvojicích a skupinách a zapisují odpovědi (Yes, No) do tabulky. Rozdělíme žáky do skupin po 4-5. Žáci si ve skupinách sdělují informace o spolužácích podle své tabulky. name a dog a brother a bike a laptop a sister Peter Stránka 18

20 Body crossword Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Martina Harazimová anglický třída libovolný, dvojice pracovní list 10 minut Kompetenční cíl Rozvoj kompetence k řešení problému a komunikativní k. Zdroj vlastní, obrázky: Počet příloh 1 Popis aktivity 1) Společně s žáky procvičíme slovní zásobu a head, an eye, a body, an ear, a nose. Na tabuli přiřazujeme psanou podobu slova k obrázku. 2) Kartičky s obrázky i slovy zamícháme, připevníme na tabuli a hrajeme s žáky hru Pexeso. Na druhou část tabule napíšeme čísla 1 až 5. Uhodnuté dvojice připevníme k číslům na tabuli. Po skončení aktivity se ptáme a odpovídáme What s number 1? It s a head. Necháme žáky procvičit otázku s odpovědí ve dvojicích. 3) Rozdáme do dvojic PL Body croossword. Žáci si navzájem kladou otázky a odpovídají, doplňují slova v křížovce. Poslední číslo je pouze písmeno W. Po vyluštění křížovky žáci odvozují, hledají význam slova. Stránka 19

21 A) B) W h e a d 2. e y e 3. b o d y 4. e a r 5. n o s e 6. W Stránka 20

22 Clothes Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A0 A1 libovolný, dvojice pracovní list 30 minut Komunikativní cíl telefonní rozhovor, zjišťování informací vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Procvičíme slovní zásobu oblečení (a T-shirt, a hat, a skirt, jeans, socks, sandals, trainers, a jumper, a dress, an umbrella, shorts, a shirt). Running dictation vybereme max 8 obrázů a umístíme je do vzdálenější části místnosti. Žáci pracují ve skupině nebo ve dvojicích. Jeden z žáků vybíhá, zapamatuje si jeden či více obrázků, vrací se zpět do skupiny a slovo diktuje. Žáci zapisují na svůj seznam. Na tabuli napíšeme otázku a odpovědi Are you packing for your holiday?. Yes, I am. No, I m not. Učitel se ptá, žáci odpovídají podle toho, zda mají oblečení na seznamu. Můžeme procvičit formou hry, kdy žáci seznamy otočí a odpovídají zpaměti. Hodnotíme správné odpovědi. Na tabuli představíme dvě postavy (Rose, Emma) a napíšeme rozhovor. Emma a Rose jedou na prázdniny. Než odjedou, telefonují si a zjišťují, co mají sbaleno a kam jedou. Procvičíme čtení, správnou výslovnost. Stránka 21

23 Hi, Rose. What are you doing? Hi, Emma. I m packing things for my holiday. Me too. Are you packing a T-shirt? No, I m not. Are you packing a hat? Yes, I am. Where you you going? I m going to.. and you? I m going to. Have a nice holiday. Bye Bye. Rozdělíme žáky do dvojic. Každý dostane PL. Žáci ve dvojicích hrají Emmu a Rose, snaží se zjistit, které oblečení mají stejné a které odlišné. Každý si doplní kam jede na prázdniny. Stránka 22

24 Stránka 23

25 Easter Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A1 libovolný, dvojice pracovní list 30 minut Komunikativní cíl zjišťování informací, hledání rozdílů vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Postupně na tabuli kreslíme obrázek a popisujeme. What s this? It s a house. What s this? A chimney. What s on the chimney. An egg. Procvičíme slovní zásobu (a house, a chimney, a sheep, a chick, a rabbit, a basket, an egg, a bench, a flower, a window, the sun) + předložky in, on, under, next to, behind, between. Rozdělíme žáky na dvě skupiny. Rozdáme pracovní listy A a B. Žáci střídavě tvoří věty ve skupinách, hledají rozdíly mezi PL. Například A) There are two trees. B) Yes. There is a rabbit behind the tree. A) Yes. A flower is next to the bench. B) No. A difference.učitel kontroluje a opravuje. Poté rozdělíme žáky do dvojic. Žák A si vybarví jedno vejce. Žák B zadává otázky a snaží se uhodnout, o které vejce se jedná. Žáci si vymění role. Stránka 24

26 Stránka 25

27 Food Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A0 - A1 libovolný pracovní list 20 minut Rozvoj komunikativní kompetence zjistit co mají spolužáci rádi vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Procvičíme slovní zásobu (bananas, pizza, chocolate, fish, ice cream, apples, chips, eggs, sausages, vegetables, chicken, yoghurt, potatoes). Na tabuli napíšeme otázku Do you like? a odpovědi Yes, I do. No, I don t. Učitel se ptá žáků, ukazuje na obrázky, žáci odpovídají. Např) Do you like apples? Yes, I do. No, I don t. Dále procvičujeme otázku v kruhu. Žáci si dávají otázku o odpovídají. Ptají se na potraviny z obrázků. Rozdělíme žáky do skupin (3-4 žáci). Každá skupina dostane jeden nerozstříhaný PL se všemi kartičkami a jednu samostatnou kartičku. Určíme skupinu, jejíž obrázek budou ostatní hádat. Ostatní skupiny zadávají otázky Do you like? a snaží se podle odpovědí zjistit, který obrázek skupina má. Takto vyzkoušíme se všemi skupinami. Nyní pracují žáci ve svých skupinách. Každý žák dostane svou kartičku, kterou neukazuje ostatním ve své skupině. Žáci postupně hádají obrázky druhých. Pokud vědí, které číslo Stránka 26

28 kartičky někdo ve skupině má, hlásí LUNCHTIME, you have number 1. Takto hádají obrázky všech žáků. Každý žák si sestaví svůj dotazník (A questionnaire) napíše 5 libovolných potravin a zjišťuje, kdo ve třídě je má a nemá rád. Odpovědí zapisuje. Stránka 27

29 Stránka 28

30 Boardgame - Questions Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A0 - A1, 5. ročník libovolný pracovní list, kostky, panáčci 15 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Rozdáme hrací pole a společně s žáky tvoříme otázky s jednotlivými slovy, dané slovo musí být vždy na začátku věty, například What time do you get up? Where do you live? What subjects have you got on Monday? Does your sister play tennis? Are you twelve? Is he your brother? Can you ride a bike? apod. Rozdělíme žáky do skupin (3-4 žáci). Skupiny pracují samostatně, buď každý za sebe, nebo celá skupina společně. Každý žák má svého panáčka a pohybuje se podle toho, co mu padne na kostce. Se slovem z políčka vytvoří otázku. Pokud je správná, zůstává na políčku, pokud není správná, vrací se na původní políčko. Žáci otázky zapisují. Po minutách hru zastavíme. Skupiny promícháme a necháme žáky klást zapsané otázky a odpovídat na ně. Stránka 29

31 START/ FINISH When What Do How Is Where Is What time Does Do Has What Classroom language: It s your turn. Whose turn is it? Is it my turn? Is it right? Yes, it is. No, it s wrong. Write it down. Make a question. Are Does Can What time When Have Can Do Where Are Has Stránka 30

32 Describing a friend Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jindřiška Jurčková anglický A0, 3. ročník libovolný pracovní list rozstříhaný na kartičky 20 minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Procvičíme vazbu I ve got + slovní spojení long/ short/ dark/ blond hair, a big/ little nose, little/ big ears, white teeth, a big/ little mouth, little/ big eyes, a big/ little head. Kartičky s obrázky dáme na jednu hromádku, kartičky s větami rozložíme na stole. Žák A si vezme kartičku s obrázkem a utvoří větu, např. I ve got short hair. Žák B musí najít kartičku s danou větou. Učitel zkontroluje, pokud je věta správně, necháme dvojici kartičku s obrázkem, kartičku s větou vracíme (aby to následující dvojice neměly jednodušší s menším počtem kartiček). Střídáme dvojice žáků, spočítáme obrázky (body). Rozdělíme kartičky mezi žáky (s větami i obrázky). Žáci si prohlédnou svoji kartičku, zapamatují si a položí obráceně na lavici. Poté se pohybují po třídě a snaží se najít kamaráda se stejnou informací. I ve got dark hair and you? No, I ve got big eyes. Yes, I ve got dark hair. Když se dvojice najdou, vezmou své kartičky a dají zkontrolovat učiteli. Stránka 31

33 Žáci si položí hlavy na lavice a zavřou oři. Vybereme dva žáky, ti se postaví před tabuli nebo lépe za žáky. Žák A (mluvčí) popisuje žáka B v 1. os.č.j. I ve got long blond hair. Spící žáci hádají, kdo je popisovaný žák B. Žáci se popisují ve dvojici, aby se nemohli poznat podle hlasu. Žák A si sedá, tajně vybereme dalšího žáka, kterého bude žák B popisovat. Stránka 32

34 Stránka 33

35 Draw and guess Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Jindřiška Jurčková anglický A0 - A1, 5. ročník libovolný kartičky s větami 5-10 minut Kompetenční cíl Rozvoj kompetence k řešení problému a komunikativní k. Zdroj vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Nakreslíme na tabuli jednoduchý obrázek znázorňující větu, například They are playing football. Necháme žáky větu tvořit (hádat) tak dlouho, dokud nebude zcela správně. Stejně procvičíme i věty se zájmeny he/ she. Například He is reading a book. She is doing homework. Během kreslení učitel nemluví, pouze gesty naznačuje, zdali je věta správně. Rozdělíme žáky do skupin, nejlépe po třech. Každá skupina si nachystá papír a tužku. Jeden žák z každé skupiny se postaví k učiteli. Ten jim dá přečíst první větu a zkontroluje, zdali všichni porozuměli. Žáci se vrací ke svým skupinám a větu kreslí. Nesmí přitom mluvit, pouze kývat hlavou. Ostatní žáci v každé skupině říkají věty, dokud neuhodnou tu zcela správnou. Ten, který ji uhodl, jde k učiteli, větu mu pošeptá a učitel mu ukáže kartičku s další větou. Postup se opakuje. Takto skupiny hádají sadu maximálně 5ti vět, u mladších žáků stačí 3 věty. Skupiny můžeme bodovat podle toho, která dokončila všechny věty jako první, druhá atd. Necháme žáky věty napsat ke svým obrázkům. Zkontrolujeme správnost. Stejným způsobem můžeme procvičovat veškerou gramatiku to be, have got, Present Simple, Can, případně také slovní zásobu atd. Stránka 34

36 He is doing homework. He can ski. She is drawing a picture. She can play the drum. They are playing tennis. They can ride a bike. He is sitting. He can t draw. She is playing the guitar. She can t ride a horse. They are going to school. They can t dance. She is smiling. He can swim. He is wearing a T-shirt. She can play volleyball. They are walking. They can speak English. He is listening to the MP3. They can t drive a car. Stránka 35

37 Výstup ze seminářů Inspiromat aneb aktivizujte své žáky v hodině angličtiny na II. stupni Stránka 36

38 Lateral thinking Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Radmila N jai anglický A2 libovolný Pomůcky - Čas Kompetenční cíl Zdroj 5-15 minut Rozvoj komunikativní kompetence, kompetence k řešení problému vlastní Počet příloh 0 Popis aktivity Učitel si připraví vlastní hádanku. Přečte ji žákům či napíše na tabuli, zkontroluje porozumění. Žáci kladou pouze Ano/Ne otázky k rozluštění hádanky. Například, žáci - Was the man old?, učitel - Yes, he was. No, he wasn t. Příklad hádanky: There is a man lying dead on the floor in the room. The windows are closed, the door is locked from the inside. Next to the man there is a puddle of blood and water. How did he die? Příklady otázek: Was he murdered? No, he wasn t., Did he kill himself? Yes, he did., Did he lock the door? Yes, he did. etc. Odpověď: He killed himself with an icicle. Stránka 37

39 Mingle game Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Jana Güntherová anglický A2 libovolný Pomůcky - Čas Kompetenční cíl Zdroj 10 minut Rozvoj komunikativní a sociální kompetence, vlastní Počet příloh 0 Popis aktivity Tato aktivita je vhodná na začátek vyučovací jednotky jako tzv. warm up activity. Žáci se pohybují po třídě. Po krátké době dává učitel pokyn například Stop, stand back to back. nebo Stop, stand face to face. Žáci se podle pokynu postaví zády k nejbližšímu spolužákovi, čelem, případně vedle sebe. Poté dává učitel další pokyn, například Change three things on you. Žáci na sobě něco změní a poté ve dvojici navzájem hádají, co změnili. Mohou to být sundané brýle, náušnice, šátek apod. Další instrukcí může být Ask your friend a question. Ask about his/ her favourite things. Ask about what he/ she did yesterday. apod. Cílem aktivity je komunikace mezi žáky. Učitel monitoruje, případně opravuje chyby, zaznamenává je k pozdější opravě. Žáci většinou zjišťují o sobě navzájem nové informace. S těmito informacemi pak mohou dále pracovat. Stránka 38

40 Scenarios Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Jana Mičulková anglický třída libovolný, dvojice kartičky s příběhem minut Rozvoj komunikativní kompetence vlastní příběh Počet příloh 1 Popis aktivity Žáci jsou rozděleni do dvou skupin, každý žák dostane příběh žáci jedné skupiny mají odlišný příběh od příběhu druhé skupiny. Žáci každé skupiny si vzájemně příběh přeloží, zkontrolují porozumění, poté si vyberou partnera z druhé skupiny. Ve dvojicích si žáci vzájemně čtou a předvádí příběhy hrají role předvádějí každý řádek zvlášť. Na závěr učitel přečte oba příběhy, všichni žáci příběhy hrají vyprávěný příběh. Příběhy je možné vytvořit na libovolnou slovní zásobu. Stránka 39

41 Příběh A. A Magic Apple Oh! Here comes a magic apple. It s beautiful. So red! Take it. Look at it. Clean it. Catch it. Sniff it. Take a bit. Chew it. Hmmm! Delicious! Sit down. Open your excercise book and draw it! Příběh B. A Mosquito Oh! A mosquito! Hey! Listen to that horrible noise! Look at it! Go for help! Mum! Come here please! Help me! Point at it! Hey! It is bitting you! Smack it! Look! It s on the floor! Use a rag! Tidy it up. Stránka 40

42 Sentence building Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Miroslava Adamcová anglický A1 - A2 Počet účastníků max. 25 Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj barevné lístky podle počtu skupin minut Rozvoj komunikativní kompetence, kompetence k učení vlastní Počet příloh 0 Popis aktivity Žáci jsou rozdělení do skupin (optimálně 3-4). Každá skupina má svoji barvu lístečků. Žáci v každé skupině vymyslí 1 větu podle procvičovaného gramatického jevu (například Past Simple - kladná věta, WH- otázka, záporná věta apod.). Větu napíší na lístečky, 1 lísteček = 1 slovo. Lístečky dají na hromádku. Během aktivity každá skupina pošle svoji hromádku podle pokynu učitele. Skupiny skládají z lístečků předchozí skupiny větu. Jakmile větu složí správně, dostanou bod a lístečky posílají dále. Systém kolotoče pokračuje, pokud skupina neobdrží původní větu. Můžeme stanovit časový limit na skládání vět. Stránka 41

43 Spring flowers Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Lucie Andělová anglický A1 dvě skupiny po 8 žácích Kartičky s písmeny tvořící slova (zde jarní květiny) 5 minut Rozvoj komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity Na tabuli připevníme obrázky jarních květin a jejich názvy. Společně procvičíme výslovnost jednotlivých slov. Žáci postupně hláskují všechna slova. Rozdělíme žáky do dvou skupin. Na zem položíme kartičky s písmeny tvořící název květiny (pro každou skupinu jiné slovo) a obrázek. Kartičky s písmeny jsou položeny lícem dolů, obrázek květiny lícem nahoru. Z každé skupiny vybíhá jeden člen, otočí libovolnou kartičku s písmenem. Pokud je toto prvním písmenem k danému obrázku, přiřadí jej pod obrázek. Pokud otočí jiné písmeno, kartičku s písmenem otočí zpět lícem dolů a vrací se do skupiny. Na řadě je další spolužák, který postupuje stejně. Postupně žáci otáčí všechny kartičky a řadí je pod obrázek tak, aby vytvořili název květiny z obrázku. Cílem je co nejrychleji sestavit z písmen název květiny na obrázku. Takto můžeme procvičovat jakoukoli slovní zásobu. Stránka 42

44 P R I M R O S E S N O W D R O P D A N D E L I O N Stránka 43

45 Jobs Autor Jazyk Jazyková úroveň/třída Počet účastníků Pomůcky Čas Kompetenční cíl Zdroj Alena Machková anglický A1 (začátečníci) libovolný (práce ve dvojici) tuhý papír kartičky, nůžky cca 10 minut čtení s porozuměním, přiřazování popisu a názvu povolání vlastní Počet příloh 1 Popis aktivity a) Předem připravené kartičky s popisy povolání a názvy povolání, rozdáme žákům. b) Dvojice žáků přiřazují vždy dvě kartičky k sobě. Stránka 44

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Název: VY_32_INOVACE_18_16_Prověrka 2.pololetí Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 utor: Jana Vlčková Název: V_32_INOVCE_18_16_Prověrka 2.pololetí Téma: Prověrka z probraného učiva na konci čtvrtého

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : My family, my hobbies Present simple and continuous, Wh- questions PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Prokšová j5-doc-pro-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Johny, My name s Pavel Novák and I m twelve years old. I m from Prague which

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh:

Přeložit věty v přítomném čase prostém Pomůcky: Kartičky s větami Zdroje: Vlastní Počet příloh: 2 Název příloh: Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Test your English Pořadové číslo: III_2-05-46 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. AC Téma hodiny: Přítomný čas prostý Vyučující: Mgr. Milena

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

William Taylor. John Black. Martin Novák. Helga Weber. I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am

William Taylor. John Black. Martin Novák. Helga Weber. I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am John Black I am John Black. I am from the USA. I am from New York. I am 1 12 years old. I have got a sister. Her name is Jane. She is 16 years old. I have got a computer. I have got a dog. I like hamburgers

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : začátečník mírně pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje 6 různých cvičení včetně krátkého překladu, pomocí

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A20 Pořadové číslo: 20. Ročník: 4. ročník Datum vytvoření: 10. června 2012 Datum ověření:

Více

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída

Mgr. Lucie Cihlářová Datum vytvoření: Stup. vzdělávání: II. st. 9. třída Téma: Anotace: Minulý čas prostý Prezentace vhodná k přímé výuce. Seznámí žáka s problematikou tvoření minulého času prostého (tvoření kladné věty, záporné věty, otázky a krátkých odpovědí). Příklady k

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. Pořadové číslo projektu:* Sada:* Šablona:* Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum: Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu:* CZ.1.07/1.4.00/21.0268 Šablona:* III/2 Sada:* 2 Jazyk a jazyková komunikace Ověření ve výuce: (nutno poznamenat v TK) Třída: Datum:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Test Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Pololetní písemná práce pro 5. ročník Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A11 Pořadové číslo: 11. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. ledna 2012 Datum ověření:

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : a PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : Facebook My friends M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 5. třída Eva Řebíčková aj5-doc-pro-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M y f a v o u r i t e d a y My name is Peter Johnson and

Více

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I.

1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim. a/ s _ i b/ s t _ c/ d e. Yes, I.. No, I. 1/ Napiš, o jakou sportovní aktivitu se jedná: Sloveso je ve tvaru infinitivu (bez to ) -např. swim a/ s _ i b/ s t _ c/ d e 2/ Dokonči odpověď na otázku: Can you play the piano? Yes, I.. No, I. Otázku

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : O n t h e p h o n e : Annie: Hello. 892356. Who is it? Jack: Hello. It s Jack.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. tajenka: anglicky - přezdívka 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1) K obrázkům přiřaďte následující číslovky, členy nebo ukazovací zájmena tak, aby dvojice dávaly věcný smysl a byly zároveň mluvnicky

Více

Project 1. My projects

Project 1. My projects Project 1 My projects Project 1: Unit 1 About me Úkol: Najdi (nakresli) fotky / obrázky, které zobrazují tebe a věci, které se tě týkají Napiš k nim popisky a věty. Výstup: plakát, 8 vět Nápady: moje hobby

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Oliver?

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - I. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. four father sister add tailor badge watch brother

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-psa-08 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-05.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mike is describing his holiday in the Czech Republic. M e t o d i c k

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-05 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Judy, My name s Caroline and I m from Leeds. I m 11 years old. I ve got

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock.

Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? You go to school at 8 o clock. We get up at 6 o clock. 1. Utvoř otázky (pomocí slovesa DO) a opověz kladně i záporně. Vzor: You have breakfast at 7 o clock. Do you have breakfast at 7 o clock? Yes, I do. No, I don t. You go to school at 8 o clock. We get up

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-1-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Doplň křížovku. Tajenka: anglicky - počítač 2. Přiřaď slova z rámečku k následujícím slovesům. Každé slovo můžeš použít jen jednou.

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS

VY_INOVACE_61 MODAL VERBS VY_INOVACE_61 MODAL VERBS Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:8. 1. Choose the correct pronunciation and translate MUST /must/ /moust/ /mast/ /most/ MUSTN

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : M a r k s S u n d a y This is Mark s Sunday. He

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2015 - II. termín ANGLICKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: 1. Vyškrtni jedno slovo ze tří v každém sloupci, které se liší výslovností samohlásky. draw son slim hat bike dad long class finish best

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková Aj5-usk-hej-psa-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Kate is describing their house and her bedroom. M e t o d i c k é p o

Více

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk

Hello, let s play! VY_32_INOVACE_STE_05-14_AJ-4. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Anglický jazyk Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Hello,

Více

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat.

Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat gramatikou, kterou by měli na konci 7. ročníku ovládat. Název projektu: Spokojená škola Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 7.10 Gramatika Pracovní list je určen pro žáky 7. ročníku. Žáci se v něm budou zabývat

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 9. Lekce: STRANA 42. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 9 (ch_unit9.jbb) Chit Chat - Unit 9 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit free time volný čas (I) watch TV dívám se na televizi

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka.

1.1 Představování. What i s your name? What s your name? My name i s Tom. My names Tom. a m Tom. i m Tom. Cvičení: Já jsem Jirka. 1.1 Představování V angličtině se zeptáme: What is your name? Doslova to znamená: Jaké je tvoje jméno? A odpovíme: I am Tom. (Já jsem Tom.) Nebo: My name is Tom. (Moje jméno je Tom.) Angličtina některé

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision

VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision VY_22_INOVACE_90 Project 3 U5 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. THE? Bank of England London Palladium Cambridge Theatre Greenwich Park

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Metodický list. Radmila Válková

Metodický list. Radmila Válková Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Klíčová slova Šablona Metodický list Datum vytvoření 9.

Více

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Minulý čas prostý. Past simple. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Minulý čas prostý Past simple Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Use Použití Minulý čas prostý používáme, hovoříme-li o činnostech, událostech či stavech, které začaly a také skončily v

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_302 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.18 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomný čas prostý a průběhový v angličtině Přítomné časy v angličtině jsou: Present simple Přítomný čas prostý Present continuous Přítomný čas průběhový Present perfect Předpřítomný čas Present perfect

Více

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana.

Otázky pro 3.ročník. Hello, my name s Ivana. Otázky pro 3.ročník 1/ Co znamená: Hello, what s your name? Hello, my name s Ivana. 2/ Doplň vhodné slovo: My favourite.. is blue. Co znamená tato věta? :. Vyjmenuj alespoň 6 barev: 3/ Napiš slovy číslo,

Více

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí.

PS 1 - LEKCE 5. Lekce: 5.1 Předložky místa. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Na židli, pod židlí. Cvičení: Před krabicí, za krabicí. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE 5 (ps lekce_5.jbb) PS - LEKCE 5 Lekce: 5. Předložky místa Cvičení: Na židli, pod židlí. on the chair na židli The cat is on the chair.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21

VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Kód DUM : Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: VY_22_INOVACE_CJ_III/2.21 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to Emily?

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-16 Z á k l a d o v ý t e x t : David: Hi, Kate. Would you like a chocolate? Kate: No, thanks David. I

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6

Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6 Mut goes shopping VY_22_INOVACE_27 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6 1.Find the hidden words in the word search and write their meaning: A O U P T

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 37 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : zvířata, části těla, barvy, části domů, přídavná jména ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-13 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hello! My name is Peter and I am an old magician. When

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více