Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele"

Transkript

1 Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění. Taková plnění se považují za uskutečněná dnem uvedeným ve smlouvě ( 21 odst. 10 ZDPH). S tímto poznatkem můžeme doporučit pronajímatelům, aby datum uskutečnění zdanitelného plnění v nájemních smlouvách sjednávali. U čtvrtletních plátců to může být k určitému dni příslušného kalendářního čtvrtletí. Příklad 16 Nájemní smlouva na nájem kanceláří je postavena tak, že plnění podléhá 19 % DPH. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění je sjednán vždy 25. den prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, přičemž tento termín je i termínem splatnosti nájemného. Vznik povinnosti přiznat daň je k , , a Pronajímatel zahrne příslušnou částku do přiznání bez ohledu na skutečnost, zda byla zaplacena či nikoli. ad III. daňové souvislosti u pronajímatelů S pronájmem nemovitostí souvisí i četné další otázky, které musí řešit pronajímatelé: datum uskutečnění zdanitelného plnění, aplikace koeficientu, otázka povinné registrace a možnosti odpočtu DPH při registraci nebo postup při přeúčtování energií a služeb spojených s nájmem. Těmto otázkám se budu věnovat v poslední, třetí části příspěvku. III.1. vznik povinnosti přiznat daň S ohledem na to, že nájemní vztah se obvykle uskutečňuje jednorázovou smlouvou, zatímco platby za nájem stejně jako dodávky energií, souvisejících služeb apod. probíhají opakovaně, je třeba se věnovat otázce, k jakému dni je zapotřebí přiznat daň. Pokud jde o vlastní nájem, který je buď plněním osvobozeným nebo zdanitelným s 19 % DPH, povinnost přiznat daň nastává dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo dnem přijetí zálohové platby, a to tím dnem, který nastane dříve. V naprosté většině případů pronájmu nemovitostí se jedná o dílčí plnění, neboli taková zdanitelná plnění, Stále je však třeba mít na paměti, že povinnost přiznat daň nastane již přijetím platby. Příklad 17 Nájemní smlouva na nájem kanceláří (19 % DPH). Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění je sjednán vždy 30. den posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, přičemž nájemné je splatné měsíčně k prvnímu pracovnímu dni. Měsíční nájemné činí Kč bez DPH. Jsou-li nájemní splátky hrazeny ve sjednaných termínech, přiznává pronajímatel daň k datu přijetí příslušné platby (např. 3. ledna, 3. února atd.). Pokud by např. březnová splátka nebyla uhrazena, pronajímatel odvede za I. čtvrtletí daň ze Kč (datum uskutečnění zdanitelného plnění nastalo dne 30. března). Příklad 18 Nájemní smlouva na nájem kanceláří (19 % DPH). Datum uskutečnění zdanitelného plnění není ve smlouvě sjednáno. Nájemné je splatné měsíčně k prvnímu pracovnímu dni. Měsíční nájemné činí Kč bez DPH. Jsou-li nájemní splátky hrazeny ve sjednaných termínech, přiznává pronajímatel daň k datu přijetí příslušné platby (např. 3. ledna, 30

2 3. února atd.). Je otázkou, jak posoudit případ, kdy např. březnová splátka nebude uhrazena. DUZP není sjednáno a řešení, kdy daň bude odvedena až tehdy, kdy nájemce zaplatí, by mohlo být správcem daně napadeno s poukazem na to, že platby jsou sjednány měsíčně a z toho lze dovodit, že i zdanitelné plnění je uskutečňováno měsíčně. Zákon pochopitelně nic takového nestanoví a plátce by patrně uvedený postup nakonec obhájil, přesto se domnívám, že je vhodné podobným sporům předcházet. poznamenejme jednu důležitou věc, která platí od : při přeúčtování energií a služeb spojených s nájmem nemovitostí nevzniká povinnost přiznat daň k datu přijetí platby (zálohy). To je významná výjimka, neboť u ostatního zboží a ostatních služeb je třeba daň vypořádat již k tomuto datu. Povinnost přiznat daň je tak vázána na den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den zjištění přefakturované částky. Jednou z možností, jak tak učinit, je podle mého názoru použití splátkového kalendáře. Splátkový kalendář je daňovým dokladem za předpokladu, že tvoří součást smlouvy anebo je na něj ve smlouvě výslovně odkázáno a pokud obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu. Na tomto místě však neopomeňme dodat, že řádnou náležitostí daňového dokladu je právě uvedení dne uskutečnění zdanitelného plnění, pokud se liší od data vystavení dokladu. To v případě splátkového kalendáře nastane bez výjimky. Je-li vystaven splátkový kalendář, jsou jím určena data úhrady nájemného, data uskutečnění zdanitelného plnění a není dále třeba vystavovat jednotlivé daňové doklady. Pro úplnost dodejme, že pro nájemce je splátkový kalendář daňovým dokladem, na jehož základě uplatňuje nárok na odpočet, a to i v případě, pokud by platební termíny nedodržel (to platí od ). Podmínkou je pouze řádné zaúčtování na dokladu uvedených částek. Poměrně obvyklá je v praxi situace, kdy nájemce je ze smlouvy povinen na počátku nájemního vztahu uhradit tzv. kauci. Tato kauce není platbou nájemného ani zálohou na nájemné a při standardním ukončení nájemního vztahu bude nájemci vrácena. Účelem kauce je úhrada případných dluhů nájemce, zejména takových, které by vedly k výpovědi nájemní smlouvy. Poskytnutí kauce není zdanitelným plněním, neboť kauci nelze chápat jako přijatou platbu - netýká se žádné konkrétní služby, která by byla následně vyúčtována. Zdanitelným plněním by pak bylo až použití kauce na úhradu dluhu v souladu s nájemní smlouvou. Pokud jde o služby spojené s nájmem, které nejsou zakalkulovány do ceny nájemného, dochází k jejich přeúčtování (přefakturaci) na nájemce, kterému se budeme věnovat v dalším textu. K povinnosti přiznat daň III.2. přeúčtování zboží a služeb spojených s nájmem Častou otázkou, která je v souvislosti s nájmem nemovitostí řešena, je DPH u přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem. Podívejme se tedy na jednotlivá zákonná ustanovení. Zákon o DPH obsahuje od výslovná ustanovení o přefakturaci. Zatímco u služeb není jejich aplikace omezena, u zboží je použití omezeno na teplo, elektřinu, plyn a vodu. Ustanovení o přefakturaci zjednodušuje plátci administrativu v tom smyslu, že umožňuje při splnění určitých podmínek neuplatňovat DPH na výstupu, a předmětná plnění tak vůbec nezahrnovat do evidence pro účely daně z přidané hodnoty. Jaké podmínky musí být pro použití takového postupu splněny? Jednoduše řečeno, jsou tři: a) neuplatnění nároku na odpočet při pořízení plnění, b) zaúčtování v souladu s účetními předpisy, c) přijatá úhrada za uvedená plnění nesmí převyšovat částku, za kterou byla tato plnění pořízena. splněny všechny najednou: Rozeberme si tyto podmínky, které musí být ad a) Plátce neuplatnil při pořízení zboží či služby nárok na odpočet daně na vstupu. Příklad 19 Pronajímatel hodlá přeúčtovávat náklady na zřízení telefonní linky ( % DPH) a náklady na úklid (500 Kč, dodavatelem je neplátce). V prvním případě smí použít režim přefakturace pouze v případě, že neuplatní odpočet DPH (tedy nebude účtovat na 343 a zejména neuplatní tuto částku na daňovém přiznání). Ve druhém případě je tato podmínka automaticky splněna, neboť při pořízení od neplátce nebyla daň na vstupu vůbec účtována. 31

3 ad b) Plátce o přefakturaci účtuje odpovídajícím způsobem, případně ji uvádí v daňové evidenci (pokud nevede účetnictví). Prakticky to znamená zejména použití rozvahového (nikoli výsledkového) způsobu účtování, ze kterého je patrné, že dochází k přefakturaci. Jelikož ale účetní předpisy takový postup jednoznačně neupravují, domnívám se, že obhajitelný postup je i standardní výnosově-nákladové účtování, jsou-li splněny ostatní podmínky. ad c) Velmi důležitá podmínka. Přijatá úhrada za uvedená plnění nesmí převyšovat částku, za kterou byla tato plnění nakoupena. Pokud by byla účtována zisková marže, princip přefakturace by byl vyloučen a plátce by musel uplatnit DPH na výstupu. Dodejme, že v režimu přefakturace nelze přeúčtovat ani např. poměrnou část režijních (administrativních) nákladů, neboť v pravém slova smyslu se nejedná o pořízení služeb od jiné osoby. Příklad 20 Pronajímatel se s nájemcem dohodne, že spolu s veškerými službami souvisejícími s nájmem (plyn, ostraha, úklid, odvoz odpadu, telefonní linka) mu bude přeúčtovávat také 20 % mzdy asistentky. Pro účely DPH hodlá využít princip přefakturace. V uvedeném případě se skutečně nejedná o ziskovou marži pronajímatele, neboť náklady byly skutečně vynaloženy. Principu přefakturace ale brání fakt, že se nejedná o pořízení služby od jiné osoby. Zde bych doporučil vložit do smlouvy, že plyn a služby související s nájmem budou přeúčtovány podle určitého kritéria (skutečné spotřeby, propočtem podle podlahové plochy aj.). Podmínky přefakturace energií a služeb bez DPH jsou tak splněny; přeúčtovaná část mzdových nákladů bude jakožto vedlejší plnění zdaněna stejnou sazbou jako nájem ( 36 odst. 3 ZDPH). Nejsou-li splněny podmínky pro použití zjednodušeného režimu přefakturace, plátce na výstupu uplatňuje DPH. Stále se však jedná o přefakturaci ve smyslu zákona DPH. To má význam při určení dne uskutečnění zdanitelného plnění - při přefakturaci je jím den zjištění přefakturované částky. Tento den je možné stanovit smluvně nebo interním předpisem. Jeden z možných, výše nastíněných postupů u pronajímatele si ukážeme na souhrnném příkladu. Příklad 21 Pronajímatel, čtvrtletní plátce DPH, fakturuje dle splátkového kalendáře měsíčně nájem nebytových prostor včetně DPH 19 %. Nájemní smlouva stanoví, že dvakrát ročně budou nájemci vyúčtovány administrativní výdaje ve výši Kč. Dále je dohodnuto, že nájemce pravidelně hradí zálohy na energie a služby, které budou vyúčtovány v určitých termínech, kdy dojde zároveň ke stanovení výsledné přeúčtované částky. Pronajímatel bude postupovat následovně: do daňového přiznání zahrne tři nájemní splátky vztahující se k příslušnému čtvrtletí podle splátkového kalendáře, administrativní výdaje zatíží DPH jakožto vedlejší plnění k nájmu, z přijatých záloh pronajímatel neodvádí DPH, přijaté faktury na energie a služby jsou účtovány jako pohledávka za nájemcem; k zúčtování dochází prostřednictvím přijatých záloh, které jsou naopak závazkem vůči nájemci, a výsledný přeplatek nebo nedoplatek je mu vyúčtován v určeném termínu, plátce si u přijatých faktur za energie a služby neuplatňuje nárok na odpočet a využívá princip přefakturace, neboli při zachování stejné ceny již nezdaňuje na výstupu. III.3. nárok na odpočet u přijatých plnění; koeficient Jak jsme si vysvětlili ve 2. části příspěvku, nájemné může být plněním buď osvobozeným od daně, nebo zdanitelným. To je velmi důležité z hlediska nároku na odpočet DPH. Platí totiž následující pravidla: Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije výhradně k uskutečnění zdanitelných plnění, dodání zboží do jiného členského státu nebo plnění mimo území České republiky, má plný nárok na odpočet daně. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije výhradně k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (kam patří také osvobozený nájem), nemá žádný nárok na odpočet daně. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije zároveň k uskutečnění zdanitelných plnění uvedených jak v prvním, tak druhém výčtu, musí nárok na odpočet poměrně krátit koeficientem. Než přistoupíme k bližšímu zkoumání těchto variant, popíšeme si metodiku výpočtu koeficientu krácení nároku na odpočet. 32

4 Koeficient se pohybuje v rozmezí 0 až 1 a vypočte se jako podíl: v jehož čitateli je součet částek bez daně za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně [jsou to plnění uvedená v 72 odst. 2 písm. a) až d) ZDPH], v jehož jmenovateli je údaj z čitatele plus součet veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně [jsou to plnění uvedená v 51 ZDPH]. Některá plnění se do výpočtu koeficientu nezapočítávají: prodej dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku, finanční činnosti podle 54, jestliže tato plnění jsou příležitostnou nebo vedlejší činností plátce (např. úrok z poskytnuté půjčky nebo příležitostný převod cenných papírů), příležitostný převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (tj. převod nebo pronájem, který nelze považovat za soustavný, bez ohledu na objem plnění). Koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Vyjadřuje prakticky procento možného odpočtu u vstupů podléhajících krácení (např. koeficient 0,67 znamená 67 % nárok na odpočet). Vyjde-li koeficient 0,95 nebo vyšší, má plátce plný nárok na odpočet (koeficient se považuje za roven jedné). V průběhu kalendářního roku se koeficient nepočítá (před platností zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se počítal za každé zdaňovací období), protože se pro uplatnění nároku na odpočet používá tzv. zálohový koeficient ( 72 odst. 6). Zálohovým koeficientem je koeficient vypočtený při ročním vypořádání odpočtu daně předchozího kalendářního roku. Zálohový koeficient si plátce může v případě, že nelze stanovit koeficient za předchozí rok, určit i odhadem. Správce daně ho ovšem může vyzvat, aby takto stanovený koeficient odůvodnil. Teprve po skončení kalendářního roku plátce zjistí tzv. vypořádací koeficient pro celé roční období. Postup výpočtu koeficientu jsem uvedl výše. Smyslem vypořádacího koeficientu je určit skutečný nárok na odpočet za vypořádávaný rok a upravit nárok na odpočet, který byl v předchozích obdobích počítán pouze zálohově. plný, krácený anebo žádný. Představme si plátce, který je vlastníkem domu s několika bytovými jednotkami a nebytovými prostory. Plátce tyto prostory pronajímá jiným plátcům pro obchodní činnost a sám v přízemí provozuje kosmetický salón (DPH 19 %). Energie a služby spojené s nájmem (odvoz odpadu) přeúčtovává mimo DPH, jak jsme uvedli výše. Je zřejmé, že plátce má plný nárok na odpočet u všech plnění týkajících se výhradně kosmetického salónu (líčidla, přístroje, závěsy, CD přehrávač, dekorace, kuchyňka, reklamní činnost apod.). Naopak žádný nárok na odpočet nemá u plnění týkající se výhradně osvobozených nájmů (např. úhrada advokátovi za přípravu nájemní smlouvy). Krácený nárok na odpočet se pak vztahuje na plnění obojetná, jako např. náklady kanceláře (počítač, tiskárna, energie), účetní služby apod. Z částky daně na vstupu uvedené na daňových dokladech plátce uplatní jen takovou část, která odpovídá zálohovému koeficientu. Z hlediska administrativy a rizika omylů či sporů se správcem daně jsou pro plátce vhodnější dvě krajní polohy, při jejichž dosažení se nemusí koeficientem zabývat: buď poskytovat pouze osvobozená plnění, nebo plnění výhradně zdanitelná. První situace nastane tehdy, pokud plátce nemá jinou než nájemní činnost. V takovém případě se dokonce nemusí vůbec stát plátcem DPH, jak si uvedeme dále v části věnované registraci, a pokud plátcem DPH je, podává Příklad 22 Plátce uskutečňuje jak zdanitelná, tak osvobozená plnění, přičemž u vybraných vstupů krátí nárok na odpočet koeficientem. V průběhu roku používá zálohový koeficient ve výši 0,30, který převzal z hodnoty vypořádacího koeficientu roku Na přiznání za 4. čtvrtletí plátce vyčíslil koeficient za všechna plnění uskutečněná v daném roce (vypořádací koeficient) ve výši 0,50. To znamená, že skutečný nárok na odpočet u krácených plnění je 50 %, zatímco zálohově bylo uplatňováno pouze 30 %. V uvedeném přiznání tak plátce uplatní zbývajících 20 % nároku na odpočet. Jako zálohový koeficient bude po celý rok 2007 používat 0,50. První věc, kterou plátce při přijetí jakéhokoli plnění učiní, je úvaha o typu nároku na odpočet - zda je nárok 33

5 Tabulka 1 Pronajímatel uskutečňuje Nájemce Zdanění nájmu pro pronajímatele Zdanění nájmu pro nájemce pronájem + jinou činnost neplátce (občan, drobný podnikatel) nelze použít plátce (osvobozená plnění) výhodné nevýhodné plátce (zdanitelná plnění) výhodné neutrální pouze pronájem většina neplátců nebo samí neplátci nejlepší je nepodávat registraci k DPH většina plátců (zdanitelná plnění) spíše výhodné (zdanit lze jen plátcům) neutrální pouze plátci (zdanitelná plnění) výhodné neutrální přiznání s nulou na vstupu i na výstupu (osvobozená plnění vykazuje na ř. 530 evidenčně). Druhá situace nastane tehdy, pokud plátce veškeré nájmy zdaňuje. K tomu je zapotřebí splnit určité podmínky (nájemcem je plátce, který nájem využívá k ekonomické činnosti, a písemné oznámení finančnímu úřadu - blíže viz bod II.2). Pro pronajímatele je ekonomicky výhodnější nájem zdaňovat, neboť tento postup mu nebrání v uplatnění plného nároku na odpočet u veškerých plnění přijatých k ekonomické činnosti. Zdanění nájmu však není výhodné pro nájemce. Pro nájemce je buď neutrální (jestliže sám uskutečňuje zdanitelná plnění), nebo nevýhodné (pokud by uskutečňoval plnění osvobozená, např. by prostory dále pronajímal neplátcům daně). Zdanění pronájmu navíc klade na nájemce vyšší zátěž z hlediska likvidity (za nájem platí vyšší částku o DPH, kterou však dostane zpět od finančního úřadu nebo započte vůči vlastní daňové povinnosti až na základě daňového přiznání). Možné varianty, které u pronajímatele nastávají, si shrňme Do tabulky 1. Z tabulky 1 vyplývají tyto závěry: Pronajímatel zvažuje výhodnost zdanění nájmu jednak s ohledem na svoje daňové postavení, jednak s ohledem na postavení nájemce. V některých případech zákon vůbec neumožňuje se pro zdanění rozhodnout; tam, kde je tato volba možná, se obvykle podaří prosadit zdanění tam, kde je to pro nájemce neutrální. Jestliže jsou plátci v menšině (např. dům se čtyřmi obytnými patry, dole jedna pizzerie) a pronajímatel neuskutečňuje jiné činnosti než pronájem, je vhodnější se k DPH vůbec neregistrovat. Záleží však samozřejmě na poměru výnosů z nájemného - přesněji bychom měli hovořit nikoliv o počtu plátců, ale o procentu příjmů od plátců; čím je toto procento vyšší, tím výhodnější je pro plátce zdanění nájmu s ohledem na vyšší odpočet daně na vstupu. Svoji roli tu hrají i časové a finanční náklady spojené s administrativou ohledně daně z přidané hodnoty (záznamní evidence, vyplňování přiznání, náklady spojené s finančními kontrolami apod.) a pronajímatel by si měl svoji strategii v uplatňování DPH promyslet pokud možno již před uzavíráním nájemních smluv. Závěrem tohoto bodu se zmíním o poměrně složité a málo přehledné situaci, kdy pronajímatel - plátce daně provádí rekonstrukci bytu nebo nebytového prostoru. Otázka nároku na odpočet je samozřejmě velmi důležitá, neboť se obvykle jedná o vysoké částky DPH, zvláště u nebytových prostor (sazba 19 %) a nákladnějších akcí. Na tomto místě není možné dát univerzální radu. V uvedené situaci doporučuji včas se obrátit na daňového poradce. Obecně platí, že mohu uplatňovat plný nárok na odpočet, jestliže důvodně předpokládám, že následně uskutečním zdanitelné plnění (zrekonstruovaný byt prodám, nebytový prostor komerčně pronajmu apod.). Jestliže zatím nevím, jaký typ plnění (zda osvobozené, nebo zdanitelné) bude po kolaudaci uskutečněn, měl bych uplatňovat nárok podle předpokládaného stavu (plný, krácený, žádný). Pokud plánuji převod bez předchozího nájmu, nemělo by být nárokováno nic, neboť zrekonstruované převody starších bytů jsou osvobozeny (viz bod II.1). Pronajímatelé mají přirozeně snahu nárok uplatnit plně, na druhé straně však by měli vědět, že i takový postup podléhá následnému vyrovnání ve smyslu 78 a 79 ZDPH. Zjednodušeně řečeno (podrobný rozbor obou paragrafů přesahuje zaměření tohoto článku), po kolaudaci dojde k úpravě odpočtu na základě skutečného využití. Jestliže byl např. uplatňován plný nárok a nemovitost je následně prodána bez DPH, plátce musí odpočet vrátit. Jestliže byl uplatňován např. krácený nárok se zálohovým koeficientem 1 (fakticky plný odpočet), přičemž v obdobích po kolaudaci se vypořádací koeficient rapidně změnil (např. na 0,20), část již uplatněné DPH u rekonstrukce je třeba vrátit postupem podle 79. Závěrem dodejme, že určité optimalizace lze obvykle dosáhnout, doporučuji však postupovat vyváženě s mírou rizika v konkrétní situaci, na základě odborné konzultace. III.4. registrace k dani z přidané hodnoty Jako poslední téma celého třídílného seriálu o DPH u nemovitostí jsem zvolil registraci k dani z přidané hodnoty. Jen zdánlivě se týká pouze nově založených společností - samozřejmě u nových subjektů je třeba zodpovědět otázku Musí se společnost registrovat k DPH? Pokud ne, je výhodná dobrovolná registrace?. U subjektů zabývajících se pronájmem, kteří jsou již plátci DPH, má však naopak smysl otázka Je možné registraci k DPH zrušit? Pokud ano, je to výhodné? A to není všechno. Po registraci k DPH (pokud k ní nedochází hned na prvopočátku, spolu se založením společnosti) je zde ještě druhý krok - možnost odpočtu DPH u určitých vstupů. Začněme tím, že pronajímatelé jsou z hlediska zákona o DPH osobami povinnými k dani, a to proto, že uskutečňují ekonomické činnosti - úplatný soustavný pronájem je nepochybně prováděn za účelem získání příjmů. Limitem pro povinnou registraci k DPH v České republice je obrat ve výši Kč za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Překročí-li osoba 34

6 povinná k dani v průběhu nejbližších 12 předcházejících kalendářních měsíců obrat Kč, je povinna podat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém překročila registrační limit, přihlášku k DPH a plátcem se stává od 1. dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila registrační limit. Do obratu se přitom zahrnují i příjmy z pronájmu, pokud nejsou příležitostnou činností, a totéž platí pro převod nemovitostí. Do obratu se však nezahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Ale pronajímatelé, pozor! Právě v případě pronájmu se může uplatnit důležitá výjimka uvedená v 95 odst. 8 ZDPH. Uvedené ustanovení vymezuje případy, kdy osoba povinná k dani není oprávněna se registrovat, i když překročila zákonem stanovený registrační limit. Jde o osoby uskutečňující pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Takovým plněním je i pronájem. Pokud by ale pronajímatel chtěl některé z nájmů zdaňovat v režimu komerčního pronájmu (v předchozím textu jsme si popsali, kdy je to možné, a je-li to možné, kdy je to výhodné). Podmínkou je pak samozřejmě zdaňování příslušných nájmů ve smyslu zákona o DPH. Registrace k DPH přitom může být obecně i dobrovolná. Osoba povinná k dani, která dosud nepřekročila zákonný limit obratu, se může registrovat dobrovolně na základě svého vlastního rozhodnutí. To je zejména výhodné pro nově vzniklé subjekty, u nichž je zřejmé, že dříve či později bude limit obratu překročen. Zpočátku totiž jsou vyšší vstupy (investice), u nichž lze zachovat nárok na odpočet DPH v plném rozsahu právě jen včasnou registrací k dani z přidané hodnoty. Samozřejmě platí, co bylo řečeno v předchozím odstavci (je zřejmé, že osoba, která neodvede do státního rozpočtu ani korunu na DPH, nemůže uplatňovat žádné nároky na odpočet z plnění na vstupu). Příklad 23 Společnost, založená v roce 2005, se zabývá výhradně pronájmem bytových a nebytových prostor. Po konzultaci s daňovým poradcem došla k závěru, že registrace k DPH je pro ni spíše nevýhodná, a nebude-li tedy registrace nutná, bude se snažit se jí vyhnout. Jak jsme uvedli výše, subjekt zabývající se výhradně pronájmem není oprávněn se registrovat ani při překročení obratu 1 mil. Kč za 12 měsíců. Jednu věc však je třeba hlídat - pokud by společnost poskytovala i jiná plnění, tato výjimka by pro ni neplatila. Pak by bylo nutné sledovat výši obratu a při překročení limitu se k DPH registrovat (byť by všechny nájmy byly i nadále osvobozeným plněním). Příklad 24 Společnost vzniklá v červenci 2006 provozuje maloobchodní činnost a zároveň pronajímá byty fyzickým osobám - občanům. Eviduje tyto příjmy: Do obratu je třeba započítat i nájemné, neboť je soustavným příjmem. Proto společnost překročila registrační limit již v listopadu Do je povinna podat přihlášku k registraci a plátcem DPH se stává od Do té doby bude ještě fakturovat bez DPH na výstupu. Příklad 25 Společnost, založená v roce 2005, se zabývá výhradně pronájmem bytových a nebytových prostor. Po konzultaci s daňovým poradcem došla k závěru, že registrace k DPH je pro ni spíše výhodná s ohledem na možnosti odpočtu DPH ve vazbě na komerční pronájem. Bez ohledu na výši obratu se společnost může registrovat dobrovolně. Zákaz registrace uvedený na 95 odst. 8 se na ni nevztahuje, neboť po registraci společnost začne poskytovat nájmy v komerčním režimu, tj. včetně 19 % DPH. Tabulka 2 Měsíc Prodej zboží Nájemné Kumulativně červenec Kč Kč Kč srpen Kč Kč Kč září Kč Kč Kč říjen Kč Kč Kč listopad Kč Kč Kč 35

7 Jestliže se subjekt registruje k dani z přidané hodnoty, musí pak být plátcem nejméně po dobu 12 kalendářních měsíců. Poté může zažádat o zrušení registrace k DPH, to však pouze za předpokladu, že jeho obrat za uplynulých 12 měsíců nepřesáhl částku Kč. Registrace k DPH s sebou přináší ještě jeden aspekt - aby nový plátce nebyl příliš znevýhodněn z hlediska odpočtu dříve přijatých plnění, umožňuje ustanovení 74 odst. 1 až 4 ZDPH právo odpočtu daně u obchodního majetku evidovaného ke dni osvědčení o registraci a pořízeného během posledních 12 měsíců přede dnem účinnosti osvědčení o registraci. Tento nárok je třeba uplatnit v prvním daňovém přiznání poté, co se subjekt stane plátcem. Nárok lze uplatnit z hmotného majetku nad Kč a z nehmotného majetku nad Kč poměrným způsobem. Metodika výpočtu je poněkud komplikovaně uvedena v 78 odst. 5, přičemž zjednodušeně řečeno pro naše účely lze říci, že DPH na vstupu u takového majetku lze uplatnit v plné výši v případě, že byl majetek pořízen v témže roce, a ve výši 80 % v případě, že byl majetek pořízen v předchozím kalendářním roce. U dlouhodobého majetku, který je účetně odpisován, avšak nedosahuje limitních hodnot, není postup v zákoně výslovně uveden. V praxi bych použil účetní zůstatkovou cenu k datu osvědčení o registraci, což je podle mého názoru nejpřesnější vyjádření hodnoty takového majetku k tomuto dni. U zásob lze uplatnit odpočet z pořizovací ceny. Podmínkou je, aby plátce měl k dispozici daňové doklady (alespoň zjednodušené). Příklad 26 Společnost, která se zabývá výhradně pronájmem nemovitostí, se dobrovolně registrovala k dani z přidané hodnoty s ohledem na možnosti zdanění komerčního pronájmu. Jelikož nemá žádný koeficient, který by mohla použít jako zálohový, na bázi odhadu poměru výnosů z komerčního a osvobozeného pronájmu 70:30 se rozhodla uplatnit koeficient ve výši 0,70. K datu osvědčení o registraci eviduje mimo jiné doklady na následující přijatá plnění v období od do (hodnoty bez DPH, v závorce měsíc pořízení): zřizovací výdaje Kč (listopad 2005), opravu automobilu Kč (srpen 2006), nákup počítače za Kč (leden 2006, odpisován účetně 36 měsíců), nákup vnitřního vybavení v prostorách komerčního pronájmu za Kč (únor 2006), nákup starší nemovitosti za Kč (duben 2006), přístavbu nemovitosti za Kč (září 2006). Společnost musí postupovat individuálně u každé položky: u zřizovacích výdajů, které jsou dlouhodobým nehmotným majetkem, uplatní 80 % odpočtu, tj. 0,8 x = Kč, a to v krácené výši, u opravy automobilu nelze uplatnit nic (nejde o majetek, nýbrž o službu), u počítače uplatní poměrnou část DPH na vstupu, přičemž účetní zůstatková cena k činí (36 8) / 36 = 77,78 %; uplatnit lze tedy 77,78 % z = Kč, opět v krácené výši, u vnitřního vybavení uplatní celou částku DPH , a to v nekrácené (plné) výši, neboť přijaté plnění se vztahuje výhradně k plnění zdaněnému na výstupu, u nemovitosti neuplatní nic (prodej byl osvobozeným plnění, prodávající tedy neodváděl DPH), u přístavby neuplatní rovněž nic (přístavba je technickým zhodnocením, které není z hlediska zákona o DPH obchodním majetkem, nýbrž službou). 36

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře Text níže je postupně rozšiřován a dále zmíněné

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH

Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Nepřímé zdanění a správa daní DPH V Bruselu dne 23. října 2013 Příručka k zjednodušenému jednomu správnímu místu pro DPH Obsah Souvislosti...

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002

Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k vyhlášce č. 372/2001 Sb. č.j. 28203/2002-71 ze dne 19. prosince 2002 1 Předmět úpravy Předmět právní úpravy vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů

422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů 422/23.04.14 Příjmy autorů dle 7 odst. 6 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmů Předkládají: Ing. Alena Foukalová, daňový poradce, č. osvědčení 557 MVDr. Milan Vodička, daňový poradce, č. osvědčení 1366 Mgr.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

I 18 Dohadné položky v cizí měně

I 18 Dohadné položky v cizí měně I 18 Dohadné položky v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více