Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele"

Transkript

1 Uplatňování DPH u nemovitostí (3. část) Daň z přidané hodnoty obytných staveb a daňová omezení pro pronajímatele Ing. Martin Špád, Savino & Partners s.r.o. která se uskutečňují ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění. Taková plnění se považují za uskutečněná dnem uvedeným ve smlouvě ( 21 odst. 10 ZDPH). S tímto poznatkem můžeme doporučit pronajímatelům, aby datum uskutečnění zdanitelného plnění v nájemních smlouvách sjednávali. U čtvrtletních plátců to může být k určitému dni příslušného kalendářního čtvrtletí. Příklad 16 Nájemní smlouva na nájem kanceláří je postavena tak, že plnění podléhá 19 % DPH. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění je sjednán vždy 25. den prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, přičemž tento termín je i termínem splatnosti nájemného. Vznik povinnosti přiznat daň je k , , a Pronajímatel zahrne příslušnou částku do přiznání bez ohledu na skutečnost, zda byla zaplacena či nikoli. ad III. daňové souvislosti u pronajímatelů S pronájmem nemovitostí souvisí i četné další otázky, které musí řešit pronajímatelé: datum uskutečnění zdanitelného plnění, aplikace koeficientu, otázka povinné registrace a možnosti odpočtu DPH při registraci nebo postup při přeúčtování energií a služeb spojených s nájmem. Těmto otázkám se budu věnovat v poslední, třetí části příspěvku. III.1. vznik povinnosti přiznat daň S ohledem na to, že nájemní vztah se obvykle uskutečňuje jednorázovou smlouvou, zatímco platby za nájem stejně jako dodávky energií, souvisejících služeb apod. probíhají opakovaně, je třeba se věnovat otázce, k jakému dni je zapotřebí přiznat daň. Pokud jde o vlastní nájem, který je buď plněním osvobozeným nebo zdanitelným s 19 % DPH, povinnost přiznat daň nastává dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo dnem přijetí zálohové platby, a to tím dnem, který nastane dříve. V naprosté většině případů pronájmu nemovitostí se jedná o dílčí plnění, neboli taková zdanitelná plnění, Stále je však třeba mít na paměti, že povinnost přiznat daň nastane již přijetím platby. Příklad 17 Nájemní smlouva na nájem kanceláří (19 % DPH). Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění je sjednán vždy 30. den posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, přičemž nájemné je splatné měsíčně k prvnímu pracovnímu dni. Měsíční nájemné činí Kč bez DPH. Jsou-li nájemní splátky hrazeny ve sjednaných termínech, přiznává pronajímatel daň k datu přijetí příslušné platby (např. 3. ledna, 3. února atd.). Pokud by např. březnová splátka nebyla uhrazena, pronajímatel odvede za I. čtvrtletí daň ze Kč (datum uskutečnění zdanitelného plnění nastalo dne 30. března). Příklad 18 Nájemní smlouva na nájem kanceláří (19 % DPH). Datum uskutečnění zdanitelného plnění není ve smlouvě sjednáno. Nájemné je splatné měsíčně k prvnímu pracovnímu dni. Měsíční nájemné činí Kč bez DPH. Jsou-li nájemní splátky hrazeny ve sjednaných termínech, přiznává pronajímatel daň k datu přijetí příslušné platby (např. 3. ledna, 30

2 3. února atd.). Je otázkou, jak posoudit případ, kdy např. březnová splátka nebude uhrazena. DUZP není sjednáno a řešení, kdy daň bude odvedena až tehdy, kdy nájemce zaplatí, by mohlo být správcem daně napadeno s poukazem na to, že platby jsou sjednány měsíčně a z toho lze dovodit, že i zdanitelné plnění je uskutečňováno měsíčně. Zákon pochopitelně nic takového nestanoví a plátce by patrně uvedený postup nakonec obhájil, přesto se domnívám, že je vhodné podobným sporům předcházet. poznamenejme jednu důležitou věc, která platí od : při přeúčtování energií a služeb spojených s nájmem nemovitostí nevzniká povinnost přiznat daň k datu přijetí platby (zálohy). To je významná výjimka, neboť u ostatního zboží a ostatních služeb je třeba daň vypořádat již k tomuto datu. Povinnost přiznat daň je tak vázána na den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den zjištění přefakturované částky. Jednou z možností, jak tak učinit, je podle mého názoru použití splátkového kalendáře. Splátkový kalendář je daňovým dokladem za předpokladu, že tvoří součást smlouvy anebo je na něj ve smlouvě výslovně odkázáno a pokud obsahuje náležitosti běžného daňového dokladu. Na tomto místě však neopomeňme dodat, že řádnou náležitostí daňového dokladu je právě uvedení dne uskutečnění zdanitelného plnění, pokud se liší od data vystavení dokladu. To v případě splátkového kalendáře nastane bez výjimky. Je-li vystaven splátkový kalendář, jsou jím určena data úhrady nájemného, data uskutečnění zdanitelného plnění a není dále třeba vystavovat jednotlivé daňové doklady. Pro úplnost dodejme, že pro nájemce je splátkový kalendář daňovým dokladem, na jehož základě uplatňuje nárok na odpočet, a to i v případě, pokud by platební termíny nedodržel (to platí od ). Podmínkou je pouze řádné zaúčtování na dokladu uvedených částek. Poměrně obvyklá je v praxi situace, kdy nájemce je ze smlouvy povinen na počátku nájemního vztahu uhradit tzv. kauci. Tato kauce není platbou nájemného ani zálohou na nájemné a při standardním ukončení nájemního vztahu bude nájemci vrácena. Účelem kauce je úhrada případných dluhů nájemce, zejména takových, které by vedly k výpovědi nájemní smlouvy. Poskytnutí kauce není zdanitelným plněním, neboť kauci nelze chápat jako přijatou platbu - netýká se žádné konkrétní služby, která by byla následně vyúčtována. Zdanitelným plněním by pak bylo až použití kauce na úhradu dluhu v souladu s nájemní smlouvou. Pokud jde o služby spojené s nájmem, které nejsou zakalkulovány do ceny nájemného, dochází k jejich přeúčtování (přefakturaci) na nájemce, kterému se budeme věnovat v dalším textu. K povinnosti přiznat daň III.2. přeúčtování zboží a služeb spojených s nájmem Častou otázkou, která je v souvislosti s nájmem nemovitostí řešena, je DPH u přeúčtování energií a služeb souvisejících s nájmem. Podívejme se tedy na jednotlivá zákonná ustanovení. Zákon o DPH obsahuje od výslovná ustanovení o přefakturaci. Zatímco u služeb není jejich aplikace omezena, u zboží je použití omezeno na teplo, elektřinu, plyn a vodu. Ustanovení o přefakturaci zjednodušuje plátci administrativu v tom smyslu, že umožňuje při splnění určitých podmínek neuplatňovat DPH na výstupu, a předmětná plnění tak vůbec nezahrnovat do evidence pro účely daně z přidané hodnoty. Jaké podmínky musí být pro použití takového postupu splněny? Jednoduše řečeno, jsou tři: a) neuplatnění nároku na odpočet při pořízení plnění, b) zaúčtování v souladu s účetními předpisy, c) přijatá úhrada za uvedená plnění nesmí převyšovat částku, za kterou byla tato plnění pořízena. splněny všechny najednou: Rozeberme si tyto podmínky, které musí být ad a) Plátce neuplatnil při pořízení zboží či služby nárok na odpočet daně na vstupu. Příklad 19 Pronajímatel hodlá přeúčtovávat náklady na zřízení telefonní linky ( % DPH) a náklady na úklid (500 Kč, dodavatelem je neplátce). V prvním případě smí použít režim přefakturace pouze v případě, že neuplatní odpočet DPH (tedy nebude účtovat na 343 a zejména neuplatní tuto částku na daňovém přiznání). Ve druhém případě je tato podmínka automaticky splněna, neboť při pořízení od neplátce nebyla daň na vstupu vůbec účtována. 31

3 ad b) Plátce o přefakturaci účtuje odpovídajícím způsobem, případně ji uvádí v daňové evidenci (pokud nevede účetnictví). Prakticky to znamená zejména použití rozvahového (nikoli výsledkového) způsobu účtování, ze kterého je patrné, že dochází k přefakturaci. Jelikož ale účetní předpisy takový postup jednoznačně neupravují, domnívám se, že obhajitelný postup je i standardní výnosově-nákladové účtování, jsou-li splněny ostatní podmínky. ad c) Velmi důležitá podmínka. Přijatá úhrada za uvedená plnění nesmí převyšovat částku, za kterou byla tato plnění nakoupena. Pokud by byla účtována zisková marže, princip přefakturace by byl vyloučen a plátce by musel uplatnit DPH na výstupu. Dodejme, že v režimu přefakturace nelze přeúčtovat ani např. poměrnou část režijních (administrativních) nákladů, neboť v pravém slova smyslu se nejedná o pořízení služeb od jiné osoby. Příklad 20 Pronajímatel se s nájemcem dohodne, že spolu s veškerými službami souvisejícími s nájmem (plyn, ostraha, úklid, odvoz odpadu, telefonní linka) mu bude přeúčtovávat také 20 % mzdy asistentky. Pro účely DPH hodlá využít princip přefakturace. V uvedeném případě se skutečně nejedná o ziskovou marži pronajímatele, neboť náklady byly skutečně vynaloženy. Principu přefakturace ale brání fakt, že se nejedná o pořízení služby od jiné osoby. Zde bych doporučil vložit do smlouvy, že plyn a služby související s nájmem budou přeúčtovány podle určitého kritéria (skutečné spotřeby, propočtem podle podlahové plochy aj.). Podmínky přefakturace energií a služeb bez DPH jsou tak splněny; přeúčtovaná část mzdových nákladů bude jakožto vedlejší plnění zdaněna stejnou sazbou jako nájem ( 36 odst. 3 ZDPH). Nejsou-li splněny podmínky pro použití zjednodušeného režimu přefakturace, plátce na výstupu uplatňuje DPH. Stále se však jedná o přefakturaci ve smyslu zákona DPH. To má význam při určení dne uskutečnění zdanitelného plnění - při přefakturaci je jím den zjištění přefakturované částky. Tento den je možné stanovit smluvně nebo interním předpisem. Jeden z možných, výše nastíněných postupů u pronajímatele si ukážeme na souhrnném příkladu. Příklad 21 Pronajímatel, čtvrtletní plátce DPH, fakturuje dle splátkového kalendáře měsíčně nájem nebytových prostor včetně DPH 19 %. Nájemní smlouva stanoví, že dvakrát ročně budou nájemci vyúčtovány administrativní výdaje ve výši Kč. Dále je dohodnuto, že nájemce pravidelně hradí zálohy na energie a služby, které budou vyúčtovány v určitých termínech, kdy dojde zároveň ke stanovení výsledné přeúčtované částky. Pronajímatel bude postupovat následovně: do daňového přiznání zahrne tři nájemní splátky vztahující se k příslušnému čtvrtletí podle splátkového kalendáře, administrativní výdaje zatíží DPH jakožto vedlejší plnění k nájmu, z přijatých záloh pronajímatel neodvádí DPH, přijaté faktury na energie a služby jsou účtovány jako pohledávka za nájemcem; k zúčtování dochází prostřednictvím přijatých záloh, které jsou naopak závazkem vůči nájemci, a výsledný přeplatek nebo nedoplatek je mu vyúčtován v určeném termínu, plátce si u přijatých faktur za energie a služby neuplatňuje nárok na odpočet a využívá princip přefakturace, neboli při zachování stejné ceny již nezdaňuje na výstupu. III.3. nárok na odpočet u přijatých plnění; koeficient Jak jsme si vysvětlili ve 2. části příspěvku, nájemné může být plněním buď osvobozeným od daně, nebo zdanitelným. To je velmi důležité z hlediska nároku na odpočet DPH. Platí totiž následující pravidla: Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije výhradně k uskutečnění zdanitelných plnění, dodání zboží do jiného členského státu nebo plnění mimo území České republiky, má plný nárok na odpočet daně. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije výhradně k uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (kam patří také osvobozený nájem), nemá žádný nárok na odpočet daně. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije zároveň k uskutečnění zdanitelných plnění uvedených jak v prvním, tak druhém výčtu, musí nárok na odpočet poměrně krátit koeficientem. Než přistoupíme k bližšímu zkoumání těchto variant, popíšeme si metodiku výpočtu koeficientu krácení nároku na odpočet. 32

4 Koeficient se pohybuje v rozmezí 0 až 1 a vypočte se jako podíl: v jehož čitateli je součet částek bez daně za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně [jsou to plnění uvedená v 72 odst. 2 písm. a) až d) ZDPH], v jehož jmenovateli je údaj z čitatele plus součet veškerých plátcem uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně [jsou to plnění uvedená v 51 ZDPH]. Některá plnění se do výpočtu koeficientu nezapočítávají: prodej dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku, finanční činnosti podle 54, jestliže tato plnění jsou příležitostnou nebo vedlejší činností plátce (např. úrok z poskytnuté půjčky nebo příležitostný převod cenných papírů), příležitostný převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor (tj. převod nebo pronájem, který nelze považovat za soustavný, bez ohledu na objem plnění). Koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Vyjadřuje prakticky procento možného odpočtu u vstupů podléhajících krácení (např. koeficient 0,67 znamená 67 % nárok na odpočet). Vyjde-li koeficient 0,95 nebo vyšší, má plátce plný nárok na odpočet (koeficient se považuje za roven jedné). V průběhu kalendářního roku se koeficient nepočítá (před platností zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se počítal za každé zdaňovací období), protože se pro uplatnění nároku na odpočet používá tzv. zálohový koeficient ( 72 odst. 6). Zálohovým koeficientem je koeficient vypočtený při ročním vypořádání odpočtu daně předchozího kalendářního roku. Zálohový koeficient si plátce může v případě, že nelze stanovit koeficient za předchozí rok, určit i odhadem. Správce daně ho ovšem může vyzvat, aby takto stanovený koeficient odůvodnil. Teprve po skončení kalendářního roku plátce zjistí tzv. vypořádací koeficient pro celé roční období. Postup výpočtu koeficientu jsem uvedl výše. Smyslem vypořádacího koeficientu je určit skutečný nárok na odpočet za vypořádávaný rok a upravit nárok na odpočet, který byl v předchozích obdobích počítán pouze zálohově. plný, krácený anebo žádný. Představme si plátce, který je vlastníkem domu s několika bytovými jednotkami a nebytovými prostory. Plátce tyto prostory pronajímá jiným plátcům pro obchodní činnost a sám v přízemí provozuje kosmetický salón (DPH 19 %). Energie a služby spojené s nájmem (odvoz odpadu) přeúčtovává mimo DPH, jak jsme uvedli výše. Je zřejmé, že plátce má plný nárok na odpočet u všech plnění týkajících se výhradně kosmetického salónu (líčidla, přístroje, závěsy, CD přehrávač, dekorace, kuchyňka, reklamní činnost apod.). Naopak žádný nárok na odpočet nemá u plnění týkající se výhradně osvobozených nájmů (např. úhrada advokátovi za přípravu nájemní smlouvy). Krácený nárok na odpočet se pak vztahuje na plnění obojetná, jako např. náklady kanceláře (počítač, tiskárna, energie), účetní služby apod. Z částky daně na vstupu uvedené na daňových dokladech plátce uplatní jen takovou část, která odpovídá zálohovému koeficientu. Z hlediska administrativy a rizika omylů či sporů se správcem daně jsou pro plátce vhodnější dvě krajní polohy, při jejichž dosažení se nemusí koeficientem zabývat: buď poskytovat pouze osvobozená plnění, nebo plnění výhradně zdanitelná. První situace nastane tehdy, pokud plátce nemá jinou než nájemní činnost. V takovém případě se dokonce nemusí vůbec stát plátcem DPH, jak si uvedeme dále v části věnované registraci, a pokud plátcem DPH je, podává Příklad 22 Plátce uskutečňuje jak zdanitelná, tak osvobozená plnění, přičemž u vybraných vstupů krátí nárok na odpočet koeficientem. V průběhu roku používá zálohový koeficient ve výši 0,30, který převzal z hodnoty vypořádacího koeficientu roku Na přiznání za 4. čtvrtletí plátce vyčíslil koeficient za všechna plnění uskutečněná v daném roce (vypořádací koeficient) ve výši 0,50. To znamená, že skutečný nárok na odpočet u krácených plnění je 50 %, zatímco zálohově bylo uplatňováno pouze 30 %. V uvedeném přiznání tak plátce uplatní zbývajících 20 % nároku na odpočet. Jako zálohový koeficient bude po celý rok 2007 používat 0,50. První věc, kterou plátce při přijetí jakéhokoli plnění učiní, je úvaha o typu nároku na odpočet - zda je nárok 33

5 Tabulka 1 Pronajímatel uskutečňuje Nájemce Zdanění nájmu pro pronajímatele Zdanění nájmu pro nájemce pronájem + jinou činnost neplátce (občan, drobný podnikatel) nelze použít plátce (osvobozená plnění) výhodné nevýhodné plátce (zdanitelná plnění) výhodné neutrální pouze pronájem většina neplátců nebo samí neplátci nejlepší je nepodávat registraci k DPH většina plátců (zdanitelná plnění) spíše výhodné (zdanit lze jen plátcům) neutrální pouze plátci (zdanitelná plnění) výhodné neutrální přiznání s nulou na vstupu i na výstupu (osvobozená plnění vykazuje na ř. 530 evidenčně). Druhá situace nastane tehdy, pokud plátce veškeré nájmy zdaňuje. K tomu je zapotřebí splnit určité podmínky (nájemcem je plátce, který nájem využívá k ekonomické činnosti, a písemné oznámení finančnímu úřadu - blíže viz bod II.2). Pro pronajímatele je ekonomicky výhodnější nájem zdaňovat, neboť tento postup mu nebrání v uplatnění plného nároku na odpočet u veškerých plnění přijatých k ekonomické činnosti. Zdanění nájmu však není výhodné pro nájemce. Pro nájemce je buď neutrální (jestliže sám uskutečňuje zdanitelná plnění), nebo nevýhodné (pokud by uskutečňoval plnění osvobozená, např. by prostory dále pronajímal neplátcům daně). Zdanění pronájmu navíc klade na nájemce vyšší zátěž z hlediska likvidity (za nájem platí vyšší částku o DPH, kterou však dostane zpět od finančního úřadu nebo započte vůči vlastní daňové povinnosti až na základě daňového přiznání). Možné varianty, které u pronajímatele nastávají, si shrňme Do tabulky 1. Z tabulky 1 vyplývají tyto závěry: Pronajímatel zvažuje výhodnost zdanění nájmu jednak s ohledem na svoje daňové postavení, jednak s ohledem na postavení nájemce. V některých případech zákon vůbec neumožňuje se pro zdanění rozhodnout; tam, kde je tato volba možná, se obvykle podaří prosadit zdanění tam, kde je to pro nájemce neutrální. Jestliže jsou plátci v menšině (např. dům se čtyřmi obytnými patry, dole jedna pizzerie) a pronajímatel neuskutečňuje jiné činnosti než pronájem, je vhodnější se k DPH vůbec neregistrovat. Záleží však samozřejmě na poměru výnosů z nájemného - přesněji bychom měli hovořit nikoliv o počtu plátců, ale o procentu příjmů od plátců; čím je toto procento vyšší, tím výhodnější je pro plátce zdanění nájmu s ohledem na vyšší odpočet daně na vstupu. Svoji roli tu hrají i časové a finanční náklady spojené s administrativou ohledně daně z přidané hodnoty (záznamní evidence, vyplňování přiznání, náklady spojené s finančními kontrolami apod.) a pronajímatel by si měl svoji strategii v uplatňování DPH promyslet pokud možno již před uzavíráním nájemních smluv. Závěrem tohoto bodu se zmíním o poměrně složité a málo přehledné situaci, kdy pronajímatel - plátce daně provádí rekonstrukci bytu nebo nebytového prostoru. Otázka nároku na odpočet je samozřejmě velmi důležitá, neboť se obvykle jedná o vysoké částky DPH, zvláště u nebytových prostor (sazba 19 %) a nákladnějších akcí. Na tomto místě není možné dát univerzální radu. V uvedené situaci doporučuji včas se obrátit na daňového poradce. Obecně platí, že mohu uplatňovat plný nárok na odpočet, jestliže důvodně předpokládám, že následně uskutečním zdanitelné plnění (zrekonstruovaný byt prodám, nebytový prostor komerčně pronajmu apod.). Jestliže zatím nevím, jaký typ plnění (zda osvobozené, nebo zdanitelné) bude po kolaudaci uskutečněn, měl bych uplatňovat nárok podle předpokládaného stavu (plný, krácený, žádný). Pokud plánuji převod bez předchozího nájmu, nemělo by být nárokováno nic, neboť zrekonstruované převody starších bytů jsou osvobozeny (viz bod II.1). Pronajímatelé mají přirozeně snahu nárok uplatnit plně, na druhé straně však by měli vědět, že i takový postup podléhá následnému vyrovnání ve smyslu 78 a 79 ZDPH. Zjednodušeně řečeno (podrobný rozbor obou paragrafů přesahuje zaměření tohoto článku), po kolaudaci dojde k úpravě odpočtu na základě skutečného využití. Jestliže byl např. uplatňován plný nárok a nemovitost je následně prodána bez DPH, plátce musí odpočet vrátit. Jestliže byl uplatňován např. krácený nárok se zálohovým koeficientem 1 (fakticky plný odpočet), přičemž v obdobích po kolaudaci se vypořádací koeficient rapidně změnil (např. na 0,20), část již uplatněné DPH u rekonstrukce je třeba vrátit postupem podle 79. Závěrem dodejme, že určité optimalizace lze obvykle dosáhnout, doporučuji však postupovat vyváženě s mírou rizika v konkrétní situaci, na základě odborné konzultace. III.4. registrace k dani z přidané hodnoty Jako poslední téma celého třídílného seriálu o DPH u nemovitostí jsem zvolil registraci k dani z přidané hodnoty. Jen zdánlivě se týká pouze nově založených společností - samozřejmě u nových subjektů je třeba zodpovědět otázku Musí se společnost registrovat k DPH? Pokud ne, je výhodná dobrovolná registrace?. U subjektů zabývajících se pronájmem, kteří jsou již plátci DPH, má však naopak smysl otázka Je možné registraci k DPH zrušit? Pokud ano, je to výhodné? A to není všechno. Po registraci k DPH (pokud k ní nedochází hned na prvopočátku, spolu se založením společnosti) je zde ještě druhý krok - možnost odpočtu DPH u určitých vstupů. Začněme tím, že pronajímatelé jsou z hlediska zákona o DPH osobami povinnými k dani, a to proto, že uskutečňují ekonomické činnosti - úplatný soustavný pronájem je nepochybně prováděn za účelem získání příjmů. Limitem pro povinnou registraci k DPH v České republice je obrat ve výši Kč za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Překročí-li osoba 34

6 povinná k dani v průběhu nejbližších 12 předcházejících kalendářních měsíců obrat Kč, je povinna podat do 15 dnů po skončení měsíce, ve kterém překročila registrační limit, přihlášku k DPH a plátcem se stává od 1. dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila registrační limit. Do obratu se přitom zahrnují i příjmy z pronájmu, pokud nejsou příležitostnou činností, a totéž platí pro převod nemovitostí. Do obratu se však nezahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Ale pronajímatelé, pozor! Právě v případě pronájmu se může uplatnit důležitá výjimka uvedená v 95 odst. 8 ZDPH. Uvedené ustanovení vymezuje případy, kdy osoba povinná k dani není oprávněna se registrovat, i když překročila zákonem stanovený registrační limit. Jde o osoby uskutečňující pouze osvobozená plnění bez nároku na odpočet. Takovým plněním je i pronájem. Pokud by ale pronajímatel chtěl některé z nájmů zdaňovat v režimu komerčního pronájmu (v předchozím textu jsme si popsali, kdy je to možné, a je-li to možné, kdy je to výhodné). Podmínkou je pak samozřejmě zdaňování příslušných nájmů ve smyslu zákona o DPH. Registrace k DPH přitom může být obecně i dobrovolná. Osoba povinná k dani, která dosud nepřekročila zákonný limit obratu, se může registrovat dobrovolně na základě svého vlastního rozhodnutí. To je zejména výhodné pro nově vzniklé subjekty, u nichž je zřejmé, že dříve či později bude limit obratu překročen. Zpočátku totiž jsou vyšší vstupy (investice), u nichž lze zachovat nárok na odpočet DPH v plném rozsahu právě jen včasnou registrací k dani z přidané hodnoty. Samozřejmě platí, co bylo řečeno v předchozím odstavci (je zřejmé, že osoba, která neodvede do státního rozpočtu ani korunu na DPH, nemůže uplatňovat žádné nároky na odpočet z plnění na vstupu). Příklad 23 Společnost, založená v roce 2005, se zabývá výhradně pronájmem bytových a nebytových prostor. Po konzultaci s daňovým poradcem došla k závěru, že registrace k DPH je pro ni spíše nevýhodná, a nebude-li tedy registrace nutná, bude se snažit se jí vyhnout. Jak jsme uvedli výše, subjekt zabývající se výhradně pronájmem není oprávněn se registrovat ani při překročení obratu 1 mil. Kč za 12 měsíců. Jednu věc však je třeba hlídat - pokud by společnost poskytovala i jiná plnění, tato výjimka by pro ni neplatila. Pak by bylo nutné sledovat výši obratu a při překročení limitu se k DPH registrovat (byť by všechny nájmy byly i nadále osvobozeným plněním). Příklad 24 Společnost vzniklá v červenci 2006 provozuje maloobchodní činnost a zároveň pronajímá byty fyzickým osobám - občanům. Eviduje tyto příjmy: Do obratu je třeba započítat i nájemné, neboť je soustavným příjmem. Proto společnost překročila registrační limit již v listopadu Do je povinna podat přihlášku k registraci a plátcem DPH se stává od Do té doby bude ještě fakturovat bez DPH na výstupu. Příklad 25 Společnost, založená v roce 2005, se zabývá výhradně pronájmem bytových a nebytových prostor. Po konzultaci s daňovým poradcem došla k závěru, že registrace k DPH je pro ni spíše výhodná s ohledem na možnosti odpočtu DPH ve vazbě na komerční pronájem. Bez ohledu na výši obratu se společnost může registrovat dobrovolně. Zákaz registrace uvedený na 95 odst. 8 se na ni nevztahuje, neboť po registraci společnost začne poskytovat nájmy v komerčním režimu, tj. včetně 19 % DPH. Tabulka 2 Měsíc Prodej zboží Nájemné Kumulativně červenec Kč Kč Kč srpen Kč Kč Kč září Kč Kč Kč říjen Kč Kč Kč listopad Kč Kč Kč 35

7 Jestliže se subjekt registruje k dani z přidané hodnoty, musí pak být plátcem nejméně po dobu 12 kalendářních měsíců. Poté může zažádat o zrušení registrace k DPH, to však pouze za předpokladu, že jeho obrat za uplynulých 12 měsíců nepřesáhl částku Kč. Registrace k DPH s sebou přináší ještě jeden aspekt - aby nový plátce nebyl příliš znevýhodněn z hlediska odpočtu dříve přijatých plnění, umožňuje ustanovení 74 odst. 1 až 4 ZDPH právo odpočtu daně u obchodního majetku evidovaného ke dni osvědčení o registraci a pořízeného během posledních 12 měsíců přede dnem účinnosti osvědčení o registraci. Tento nárok je třeba uplatnit v prvním daňovém přiznání poté, co se subjekt stane plátcem. Nárok lze uplatnit z hmotného majetku nad Kč a z nehmotného majetku nad Kč poměrným způsobem. Metodika výpočtu je poněkud komplikovaně uvedena v 78 odst. 5, přičemž zjednodušeně řečeno pro naše účely lze říci, že DPH na vstupu u takového majetku lze uplatnit v plné výši v případě, že byl majetek pořízen v témže roce, a ve výši 80 % v případě, že byl majetek pořízen v předchozím kalendářním roce. U dlouhodobého majetku, který je účetně odpisován, avšak nedosahuje limitních hodnot, není postup v zákoně výslovně uveden. V praxi bych použil účetní zůstatkovou cenu k datu osvědčení o registraci, což je podle mého názoru nejpřesnější vyjádření hodnoty takového majetku k tomuto dni. U zásob lze uplatnit odpočet z pořizovací ceny. Podmínkou je, aby plátce měl k dispozici daňové doklady (alespoň zjednodušené). Příklad 26 Společnost, která se zabývá výhradně pronájmem nemovitostí, se dobrovolně registrovala k dani z přidané hodnoty s ohledem na možnosti zdanění komerčního pronájmu. Jelikož nemá žádný koeficient, který by mohla použít jako zálohový, na bázi odhadu poměru výnosů z komerčního a osvobozeného pronájmu 70:30 se rozhodla uplatnit koeficient ve výši 0,70. K datu osvědčení o registraci eviduje mimo jiné doklady na následující přijatá plnění v období od do (hodnoty bez DPH, v závorce měsíc pořízení): zřizovací výdaje Kč (listopad 2005), opravu automobilu Kč (srpen 2006), nákup počítače za Kč (leden 2006, odpisován účetně 36 měsíců), nákup vnitřního vybavení v prostorách komerčního pronájmu za Kč (únor 2006), nákup starší nemovitosti za Kč (duben 2006), přístavbu nemovitosti za Kč (září 2006). Společnost musí postupovat individuálně u každé položky: u zřizovacích výdajů, které jsou dlouhodobým nehmotným majetkem, uplatní 80 % odpočtu, tj. 0,8 x = Kč, a to v krácené výši, u opravy automobilu nelze uplatnit nic (nejde o majetek, nýbrž o službu), u počítače uplatní poměrnou část DPH na vstupu, přičemž účetní zůstatková cena k činí (36 8) / 36 = 77,78 %; uplatnit lze tedy 77,78 % z = Kč, opět v krácené výši, u vnitřního vybavení uplatní celou částku DPH , a to v nekrácené (plné) výši, neboť přijaté plnění se vztahuje výhradně k plnění zdaněnému na výstupu, u nemovitosti neuplatní nic (prodej byl osvobozeným plnění, prodávající tedy neodváděl DPH), u přístavby neuplatní rovněž nic (přístavba je technickým zhodnocením, které není z hlediska zákona o DPH obchodním majetkem, nýbrž službou). 36

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty

Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2012 Směrnice pro účtování, evidování a vykazování daně z přidané hodnoty Článek 1 Základní vymezení 1. Pokud není uvedeno v této Vnitřní směrnici jinak,

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

8.2. Daň z přidané hodnoty

8.2. Daň z přidané hodnoty 8.2. Daň z přidané hodnoty Základním předpisem pro oblast DPH je Směrnice Rady ES 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006. V České republice je problematika daně upravena zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace

Dobrovolná registrace. 3165 6f ZDPH. Registrace zbytkové části skupiny. 3167 6d a 94. skupinová registrace DPH_2013_Sestava 1 20.2.13 14:17 Stránka 21 da ň OV é S U b J e K t y 3165 3168 a zaplatit daň z tohoto plnění. tyto osoby se stávají plátci dnem uskutečnění plnění, z něhož jim vznikla v tuzemsku povinnost

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO172

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing. Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013 V případě, že dojde k významným

Více

6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci

6/D.1 Dotazy. Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci Účetnictví, daně & mzdy v nevýdělečné organizaci str. 1 NO Dotazy Dotaz č. 1 Prosíme o radu, jak postupovat při přefakturaci. Jsme nezisková organizace (občanské sdružení), účtujeme v podvojném účetnictví.

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona

23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní: Daň z přidané hodnoty Spotřební daně Ekologické daně Nepřímé daně Daň z přidané hodnoty dle zákona 23) DANĚ NEPŘÍMÉ Členění nepřímých daní. Zákony. DPH předmět daně, poplatník a plátce, registrace, sazby daně, osvobození od daně, zdaňovací období, správa daně, náležitosti daňového dokladu, daňová povinnost

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 45/2005-60 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více