Svìtové dìdictví UNESCO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svìtové dìdictví UNESCO"

Transkript

1 Svìtové dìdictví UNESCO BANSKÁ ŠTIAVNICA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine

2

3 Slovensko BANSKÁ ŠTIAVNICA SK STØEDNÍ SLOVENSKO Historické jádro Banské Štiavnice bylo zahrnuto do svìtového seznamu World Heritage UNESCO spolu s technickými památkami blízkého okolí v roce 993. Nejstarší a nejvýznamnìjší báòské mìsto Slovenska, které dosáhlo v 8. století nejvìtší tìžby støíbra v celé Evropì. Poprvé na svìtì zde bylo v místních dolech využito støelného prachu pro mírové úèely. Ve mìstì byla také otevøena nejstarší technická vysoká škola na svìtì. Území dnešního mìsta bylo osídleno už v neolitu. První písemné zprávy pocházejí ovšem až z poèátku 2. století. Malá hornická osada se rychle rozrostla ve výstavné mìsto. Není pøesnì známo, kdy Banská Štiavnica získala mìstská privilegia, ale bylo to zcela jistì do poloviny 3. století. Základ rozvoje mìsta tvoøila bohatá ložiska støíbrných, zlatých a jiných rud. V první polovinì 3. století pøišli podle dochovaných písemných zpráv do mìsta nìmeètí horníci. Ti pøinesli novou techniku dolování, která jim pomáhala k lepším výsledkùm. Již koncem 3. století se zde produkovalo okolo kilogramù støíbra roènì. Ve støedovìku patøila Banská Štiavnica mezi nejvýznamnìjší evropská støediska hornictví a byla druhým nejvìtším mìstem v Uhersku. Vzdálenost dvou románských kostelù, farního ve støedu mìsta a dominikánského na jeho spodním okraji, svìdèí o tom, že Banská Štiavnica byla už ve svých zaèátcích velmi velkoryse založena a nespornì už tehdy byla jedním z nejvìtších mìst tehdejšího Uherska. Souèasné staré mìsto je malebnì rozloženo v centru chránìné krajinné oblasti Štiavnických vrchù. Pùvodnì pravdìpodobnì døevìná obydlí záhy vystøídaly bytelné kamenné domy. Ve mìstì se nacházejí desítky tìchto staveb, z nichž SK/

4 vìtšina tvoøí mìstskou památkovou rezervaci. Velká hospodáøská produktivita dolù ve 4. a 5. století umožnila výstavbu mnoha honosných kamenných domù a mìsto tak dostalo pevnou architektonickou kostru. Doby rozkvìtu støídala období úpadku. Objev Ameriky a pøíliv zámoøského zlata a støíbra srazil cenu domácích drahých kovù. Snižovaly se mzdy a životní podmínky havíøù se zhoršovaly natolik, že vedly k rozsáhlým vzpourám. Ty byly potlaèeny, ale Banské Štiavnici hrozilo vzápìtí další nebezpeèí. V bitvì u Moháèe padl uherský a èeský král v jedné osobì, zahynuli pøední velmožové a biskupové. Tureckým vojskùm Banská Štiavnica. Hornické muzeum v pøírodì (Banské múzeum v prírode). 2. Nový zámek. 3. Piarská brána. 4. Klopaèka. 5. Belházyho dùm. 6. Radnice. 7. Kostel sv. Kateøiny. 8. Sousoší sv. Trojice. 9. Kammerhof. 0. Kostel Nanebevzetí P. Marie.. Botanická zahrada. 2. Starý zámek. 3. Galerie Jozefa Kollára. 4. Kostel P. Marie Snìžné. 5. Evangelický kostel. 6. Amfiteátr. 7. Radnièní námìstí. 8. Námìstí Sv. Trojice. SK/2

5 už nestálo témìø nic v cestì. Dobývali jeden opìrný bod za druhým. Mìš ané Banské Štiavnice vystrašení zprávami o tureckých ukrutnostech vystavìli kolem mìsta moderní fortifikaèní stavby. V hrùze pøed tureckým plenìním a ve velké èasové tísni strhli dokonce klenby farního kostela Panny Marie a pøestavìli ho na mohutnou pevnost. Bývalá støední loï chrámu se zmìnila na nádvoøí, nároží byla zesílena baštami. Také pùvodní hradební zdi kolem kostela byly zesíleny a zpevnìny. V souèasnosti je tato mohutná stavba zvaná Starý zámek jednou z dominant stojících nad mìstem. Opevòovací práce tu trvaly tøináct let, ale posléze se ukázalo, že tato pevnost samotná nemùže zajistit ochranu mìsta, které je postavené v tak èlenitém terénu. Prudké srázy okolních kopcù tvoøily jeho pøirozenou ochranu, a tak nebylo nutné chránit ho vìncem hradeb, jak tehdy bylo zvykem. Bylo ale nutné zatarasit pøístupové cesty vedoucí do støedu mìsta. Italský inženýr Ferrabosco vypracoval pro Banskou Štiavnici podrobné plány obrany. Podle nich postavili v roce 554 nejdøíve Piarskou bránu a v dalších tøiceti letech další ètyøi brány, které se ale do dnešních èasù nedochovaly. V letech postavili na vrchu Frauenberg novou pevnost, která byla pozdìji nazvána Nový zámek. Mohutná hranolovitá a strohá stavba s oblými rohovými vìžemi se tyèí nad mìstem dodnes. Ze všech obranných staveb se dochoval pouze Nový a Starý zámek spoleènì s Piarskou bránou. Zatímco život ve mìstì v 6. století ztrpèovala stálá hrozba tureckého nájezdu, ve století sedmnáctém to byly události kolem šlechtických protihabsburských povstání. Vojska Bocskaye, Rákócziho, Bethlena a Thökölyho støídala tažení císaøských vojsk. Všichni byli laèní jen po zlatì a støíbøe. Poplatky vyèerpávaly mìstskou pokladnu i mìšce mìš anù. Nepokoje a válèení pùsobilo také neblaze na hospodáøský rozvoj mìsta. Úpadek pak završila voda, která koncem 7. století zalila témìø všechny šachty. Klopaèka SK/3

6 Slovenské banské múzeum vlastní mimo jiné také zcela ojedinìlou a zachovalou dokumentaci první továrny na výrobu pletených dùlních lan na svìtì. Expozice Nového zámku pøedstavuje interiéry stanù tureckých velitelù, plastickou mapu tažení Turkù na Vídeò a na Slovensko, sedmihlavòové dìlo zvané»organ«a další ojedinìlé exponáty z doby nájezdù tureckých vojsk do støední Evropy. Unikátní vodosloupcový tìžní stroj šachty Lill z roku 88, pohánìný tlakem vody, fungoval v hloubce 200 metrù až do roku 960. Dnes je ke spatøení v muzeu. Krizi dolování prolomila až dùmyslná technická zaøízení a mechanismy na èerpání spodní vody pocházející pøedevším od M. K. Hella a J. K. Hella. Okolo mìsta byla vybudována øada malých pøehrad zvaných»tajchy«. Voda z tìchto nádrží pohánìla èerpadla a další stroje. O novou techniku na dobývání rud se zasloužili pøedevším pánové J. E. Fischer z Erlachu, F. A. Mayer a S. Mikovíni. V dolech se zaèaly razit nové štoly a na povrchu zaèaly pracovat první parní stroje. Ze dne na den se zvyšovala tìžba i pøíjmy majitelù dolù. Stoupající prosperita tìžby mìla vliv nejen na rozvoj techniky, ale také na výchovu mladých technických sil. Tak v Banské Štiavnici byla již v roce 735 založena první báòská škola na svìtì. V roce 770 Marie Terezie školu povýšila na akademii. Na této škole se kladl znaèný dùraz nejen na tìžbu rud, ale také na správné využívání lesù. Ty byly úzce spjaty jak s dolováním, tak s tavením rud. Po necelých padesáti letech se tento obor osamostatnil, když císaø František I. zøídil v Banské Štiavnici lesnickou akademii. Ve druhé polovinì 8. století podnítila hospodáøská prosperita další rùst mìsta. Renesanèní obytné domy, veøejné budovy a obranné stavby spolu se staršími románskými a gotickými stavbami zùstaly základem mìsta, ale byly mnohde pøestavìny, dostaly novou barokní podobu a objevily se i nové stavby. Barokní umìní tak zanechalo v Banské Štiavnici nesmazatelné stopy a velké množství pùsobivých architektonických i výtvarných dìl. Novou helmou byla ozdobena brána Starého zámku, radnice dostala vìžièku s bohatì èlenìnou bání, Piarská brána byla baroknì upravena zvenku. Nejvýznamnìjší barokní stavbou se stala Kalvárie postavená jezuity v letech na kopci severnì od mìsta. Neobvyklý charakter Banské Štiavnice je dán jeho urbanistickou strukturou, kdy se už od poèátku museli stavitelé bezprostøednì vyrovnat s daným prostøedím. Èlenitá horská krajina a historická architektura zde tvoøí vzácný soulad, který se udržuje od støedovìku až dodnes. V centru mìsta stojí vedle sebe kostel sv. Kateøiny a radnice. Radnici vévodí vìž se zvonem a hodinami. Hodiny na vìži ukazují èas obrácenì velká ruèièka ukazuje hodiny a malá minuty. Radniènímu interiéru pak vévodí zasedací síò zdobená stropní freskou mladé ženy sym-bolem spravedlnosti. Na pøilehlém námìstí Sv. Trojice stojí stejnojmenné barokní sousoší D. Stanettiho. Bylo vìnováno památce velké morové epidemie. Ve tøech domech na námìstí je umístìna Galerie J. Kollára. V sousedství SK/4

7 pak stojí budova bývalého báòského soudu Berggericht, dnes muzeum s expozicí minerálù, a ještì dále pak evangelické lyceum, v nìmž pùsobila øada slavných slovenských osobností. Na jihu mìsta èní proti obloze mohutný Nový zámek. Za pozornost jistì stojí vìžovitá budova zvaná»klopaèka«, z níž klepáním na døevìnou desku svolávali horníky do práce. Ještì jižnìji, v sousedství jezera Klinger, se nachází areál báòského skanzenu, kde je možné navštívit i banskoštiavnické podzemí. Jihozápadnì od centra stojí Belházyho dùm s pozoruhodným arkýøem, který patøí k nejkrásnìjším renesanèním objektùm Banské Štiavnice. Ve mìstì se dochovala také øada dalších zajímavých, pøedevším církevních staveb a kostelù. KOMORSKÝ DVOR (KAMMERHOF), SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Expozice slovenské báòské techniky Nejvìtší komplex budov v Banské Štiavnici. Už od 3. století v tìchto místech sídlila Báòská komora, která od jednotlivých tìžaøù vykupovala zlato a støíbro, zkoušela je a èistila od pøímìsí. Celý komplex tvoøí nìkolik navzájem propojených budov s øadou románských a gotických prvkù, pøestože charakter celé budovy je renesanèní a i v pozdìjších dobách byla mnohokrát pøestavována. Jižní stìna Kammerhofu byla souèástí mìstských hradeb. V zadní èásti stojí dvì renesanèní bašty, od kterých se táhly hradby k Novému zámku. Muzejní expozice podává ucelený pohled na vývoj báòské techniky na Slovensku. BANSKÝ SÚD (BERGGERICHT), SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Mineralogicko-ložisková expozice Budova Báòského soudu, zvaného také Berggericht, se nachází na ústøedním námìstí Sv. Trojice. Objekt s nejstaršími pùvodními segmenty z poèátku 5. století byl v 6. století renesanènì pøestavìn, v 8. století pak barokizován. Expozice je instalována ve ètyøech místnostech. Úvodní a závìreèná èást obsahuje minerály, které vynikají krásou, barvou nebo vzácností. Ve druhém úseku je v systematické sbírce instalováno 600 minerálù øazených podle chemického složení. Tøetí místnost vyplòuje sbírka z Banské Štiavnice, mìsta patøícího mezi nejvýznamnìjší mineralogická nalezištì na svìtì. Souèástí expozice je èást staré dopravní štoly, která ústí ve dvoøe budovy. GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA Galerie se nachází v centru mìsta ve tøech mìš anských domech z 6. století (Jonášùv, Richterùv a Bošániho). Domy patøily majitelùm dolù a øadí se dnes k nejcennìjším ve mìstì. Témìø dvacet let probíhaly na objektech rekonstrukèní práce. Exteriér: Tøi renesanèní dvou až tøípodlažní domy s gotickými, renesanèními i barokními stavebními prvky a renesanèními portály. Interiér: Galerie nabízí kolekci umìleckých dìl vztahujících se k hornické problematice. Prezentuje nejcennìjší exponáty ze sbírek Slovenského báòského muzea. Zahrnuje ukázky románských kamenických prací, gotiku reprezentují tabulové SK/5

8 malby a plastiky. K nejcennìjším exponátùm patøí zcela jistì gotické sochy sv. Barbory a sv. Kateøiny. Velký význam má kolekce portrétù šlechticù, která odráží dvì stì padesátiletý vývoj portrétní tvorby. Závìr expozice zahrnuje tvorbu umìlcù 20. století. Obsahuje tøi celky vìnované osobnostem malíøù Jaroslava Augusty, Edmunda Gwerka a hlavnì Jozefa Kollára. V Bošániho domì se dochovaly pùvodní pozdnì gotické døevìné a vyøezávané trámové stropy. KOSTOL SV. KATARÍNY Kostel sv. Kateøiny zaèali stavìt koncem 5. století a vysvìcen byl roku 500. Exteriér: Jednolodní chrám s pozdnì gotickou klenbou a øadou postranních kaplí, z nichž každá má jinou klenbu. Vzadu je pøistavena horní pøedsíò a kruhová vìž s toèitým schodištìm vedoucím na chór. Starý zámek V podzemí se nachází krypta s hroby významných obèanù mìsta. Interiér: Pùvodní gotické vybavení kostela se nedochovalo. Pozdnì barokní hlavní oltáø pochází z roku 727, ostatní oltáøe jsou pseudogotické a pseudobarokní. Nejstarší památkou je køíž pravdìpodobnì z konce 5. století, umístìný v boèní pøedsíni. Vzácná je také pozdnì gotická socha Panny Marie byla zhotovena z lipového døeva. Cenná je též bohatì zdobená køtitelnice z kamene. Kostel se nazývá také slovenským, protože zde od roku 658 zaèali kázat slovensky. EVANGELICKÝ KOSTOL Kostel byl postaven v letech podle návrhu známého vídeòského architekta J. S. Thallhera. Ten musel respektovat naøízení císaøe Josefa II. o stavbì protestantských kostelù, a tak vystavìl rozsáhlou barokní budovu s monumentální fasádou sice bez vìže, ale s vysokou kupolí zdobenou pozlaceným køížem. Chrám má uvnitø elipsovitý pùdorys, který vyniká dekorativním uspoøádáním. Pozoruhodné jsou také barokní varhany. STARÝ ZÁMOK Opevnìný komplex na terase vrchu Paradajs nad mìstem. V první polovinì 3. století byla v tìchto místech postavena románská trojlodní bazilika a románská patrová høbitovní kaple. V letech 497 až 55 pøestavìli baziliku na gotický kostel. Záhy nato pøestavìli obyvatelé Banské Štiavnice kostel na pevnost, aby èelili blí- SK/6

9 žícímu se tureckému nebezpeèí. V letech pøemìnili støední loï kostela na otevøené nádvoøí, z presbytáøù, boèních lodí a podvìží vytvoøili uzavøená køídla budovy. Zároveò zesílili vysoké hradební zdi s baštami, které obepínaly pevnost. V areálu Starého zámku je pøístupna expozice architektury, v rámci níž je možno si prohlédnout hradní kapli sv. Michala s kostnicí a pùvodní prostory lapidária. KLOPAÈKA Klopaèka byla pùvodnì sídlem Bratrské pokladnice horníkù z druhé poloviny 7. století. Jde o bílou vìžovitou stavbu s pøedsunutým pøízemním domem. Nahoøe má malou zvonici, zakonèenou korouhví se zkøíženými kladivy. Odtud se ozýval pravidelný klepot døevìného kladiva na zavìšenou døevìnou desku vždy ráno, když svolával horníky do práce, ale slyšet byl také, když provázel horníky na poslední cestì, nebo v dobách hornických slavností. Pøízemní budova pøistavená ke vìži sloužila jako hornické vìzení. V souèasnosti je v Klopaèce muzejní expozice. NOVÝ ZÁMOK Expozice protitureckých bojù na Slovensku Pevnost nazývaná také nìkdy Panenský hrad se rozkládá na návrší nad jihovýchodní èástí mìsta. Je to ètyøhranná stavba se ètyømi nárožními kruhovými baštami. V posledním podlaží je z vyvýšeného ochozu jedineèný pohled na Významná data. neolit - Pravdìpodobnì první osídlení území. 2. století - První písemné zprávy o zdejší osadì. první polovina 3. století - Získání mìstských práv Turci dobyli Bìlehrad Bitva u Moháèe a porážka uherského vojska Rozsáhlé pustošení jihozápadního Slovenska Turky Turci se zmocnili Budína Turci dobyli Ostøihom Turci dobyli Novohrad a Vyšehrad Vznik mìstského hradu v Banské Štiavnici zvaného Starý zámek Turci dobyli Fi¾akovo Stavba Nového zámku v Banské Štiavnici Turci pustoší obce v bezprostøední blízkosti Banské Štiavnice. Pøedevším obce Antol, Ilija, Sitnianska, Banský Studenec a okolí Krupiny Patnáctiletá válka mezi Habsburky a Turky Povstání Štefana Bocskaye, spojence Turkù První použití støelného prachu k trhacím pracem v podzemí na svìtì Vítìzství uherských vojsk nad Turky v bitvì u Ve¾kých Vozokan Pád nejvìtší protiturecké pevnosti Nové Zámky Vítìzství císaøských vojsk u Levic Porážka Turkù u Vídnì Osvobození Nových Zámkù Vítìzství císaøských vojsk v takzvané druhé bitvì u Moháèe Osvobození Bìlehradu, zažehnání tureckého nebezpeèí Epidemie moru, pøi níž zahynula polovina obyvatel mìsta Vznik Báòské akademie první vysoké technické školy svìta. SK/7

10 celou Banskou Štiavnici a její okolí. Nový zámek vznikl v letech a byl souèástí protitureckého opevnìní. Vìž pùvodnì sloužila jako pozorovatelna a podávala zprávy o blížícím se nebezpeèí. Pozdìji do poloviny 8. století byla skladištìm støelného prachu pro doly. Muzejní expozice pøibližuje historii bojù proti turecké expanzi. Zaèíná vyobrazením vojenských událostí od roku 526 až do druhé poloviny 6. století. Jsou zde vystavena dobová vyobrazení vojenských støetnutí, autentická výzbroj a bohatý archeologický materiál. Ve ètyøech rohových baštách je instalována vojenská strážnice a orientální interiéry stanù tureckých vojevùdcù. Poslednímu poschodí dominuje plastická mapa vojenského tažení sultána Kostel sv. Kateøiny Süleymana I. na Vídeò v roce 529 a mapa tureckých tažení na Slovensko. Zajímavý je plán hranic tureckého panství na Slovensku, vèetnì pevností. KOSTOL PANNY MÁRIE SNEŽNEJ, AREÁL HØBITOVÙ Kostel P. Marie Snìžné stojí na pokraji areálu høbitovù, východnì od Piarské brány. Pùvodní kapli P. Marie Snìžné nechal postavit roku 52 Erasmus Rossel. O padesát let pozdìji byla ke kapli pøistavìna loï a v 8. století barokní vìž. Za 2. svìtové války kostel shoøel a vìž již nebyla obnovena. Jde o pozdnì gotický jednolodní kostel s výtvarnì jedineèným prostorem. Polygonálnì uzavøený presbytáø je zaklenut vzácnou krouženou klenbou. Nejstarším høbitovem Banské Štiavnice je Frauenberský, který leží v sousedství kostela P. Marie Snìžné. Další tøi høbitovy leží severozápadnì u Klopaèky a Piarské brány. Nejvýše z nich je položen jižní høbitov (Pánsky cintorín), na nìmž jsou pochováni významní èinitelé mìsta. V centru stojí bílé pomníky profesorù bývalé akademie. Na sousední høbitov zvaný Lazaret, umístìný na vnitøní stranì mìstského opevnìní, pochovávali obìti morové epidemie. Tøetí, evangelický høbitov obsahuje pomníky významných osobností mìsta. Na svazích Nového zámku leží další tøi høbitovy. Katolický a evangelický (sedlácký) pro evangelíky z okolí mìsta. Tøetí høbitov je židovský a leží na jižní, odlehlé stranì kopce. Má mnoho honosných pomníkù a je ohrazen vysokou zdí. SK/8

11 BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE Výstavba Báòského muzea v pøírodì zaèala roku 965 v areálu šachty Ondrej, kde se kdysi pracovalo na nejbohatší žíle banskoštiavnického revíru. Ta sahala až do hloubky 433 metrù (v šachtì se dolovalo již koncem 7. století). Areál muzea, které se stále buduje, bude zahrnovat asi 20 hektarù plochy. Postupnì jsou sem pøenášeny ze všech významných hornických center Slovenska nejvzácnìjší objekty spojené s dolováním. V areálu šachty Ondrej jsou pro návštìvníky zpøístupnìny pøedevším stavby se strojním zaøízením z druhé poloviny 9. a první poloviny 20. století. Pozoruhodná je zde napøíklad strojovna s tìžním strojem pocházejícím ze šachty Mária v Banské Štiavnici. Do provozu byl uveden v roce 86 a byl to vlastnì první tìžní a èerpací stroj ve zdejší rudné oblasti, který byl pohánìn parním strojem. U strojovny s tìž-ním strojem ze šachty Žigmund z Banské Štiavnice stojí architektonicky velmi pù-sobivá døevìná tìžní vìž pocházející ze šachty Žofia v Banské Belé (zaèátek 20. století). Zcela unikátní je poslední existující stroj, zkonstruovaný na principu vodosloupcových èerpacích zaøízení, které v polovinì 8. století zaèal stavìt Jozef Karol Hell. Vystavený tìžní stroj pochází ze šachty Lill v Hodruši a byl vyroben v roce 88. Celý areál pochopitelnì nabízí ještì øadu dalších technických exponátù spojených s hornictvím. Zároveò navazuje na podzemní prohlídkovou trasu pøístupnou štolou Bartolomej. Podzemní expozici muzea v pøírodì tvoøí dvì zpøístupnìná nejhoøejší patra šachty Ondrej zvané Bartolomej a Ján. Prohlídková trasa zahrnuje báòská díla rùzného charakteru, která pocházejí ze 7. až 9. století a sledují v podzemí rudnou žílu. Seznamuje nejen s prostøedím dolu, ale také s nástroji používanými k tìžbì. KOSTOL NANEBEVZATIA PANNY MÁRIE (FARSKÝ) Pùvodnì pozdnì románská trojlodní Radnice SK/9

12 3 bazilika z 3. století. Chrám byl pozdìji nìkolikrát pøestavován. Barokní vìže pocházejí z let Roku 806 kostel vyhoøel a poté byl pod vedením stavitele J. Thallhera pøestavìn do souèasné klasicistní podoby. Jde o nejvìtší chrám v Banské Štiavnici. S kostelem je krytou chodbou spojen renesanèní dùm farního úøadu, zdobený pozdnì barokním portálem. Výzdoba a hlavní oltáø chrámu pocházejí z poslední úpravy roku 806, boèní oltáøe z poloviny 8. století. Pozoruhodná je køtitelnice z èerveného mramoru, má døevìný kryt se sousoším Kristova køtu. Zpovìdnice jsou zdobeny døevìnými reliéfy s biblickými výjevy. BOTANICKÁ ZÁHRADA Botanickou zahradu založil a první stromy nechal v letech vysadit profesor Feistmantel. Hned od svého vzniku sloužila studentùm lesnické akademie ke studiu botaniky. Nejvìtšími zdejšími stromy jsou mamutí sekvojovce, které byly vysazeny v zahradì roku 877. Brány a další umìlecké kováøské práce vytvoøil kováø Karol Fizély. Areál botanické zahrady se rozkládá ve výši 600 metrù nad moøem. Èlení se na èást horní a dolní a pìstuje se zde na dvì stì døevin. ARBORETUM KISIHÝBEL Arboretum leží 4 km východnì od centra mìsta a 2 km od železnièní stanice, pøi silnici vedoucí do Banského Studence. Založili ho v roce J. Tuzson a G. Roth. Pøírodní rezervace byla vyhlášena na území arboreta v roce 950. Arboretum pìstuje na ploše necelých osmi hektarù asi 300 druhù domácích i cizokrajných døevin. Ty pocházejí pøevážnì ze severní zemské polokoule. Arboretum je významným dendrologickým aklimatizaèním støediskem, jehož cílem je zkoumat vhodnost výsadby cizokrajných døevin. Souèástí arboreta je také 35 metrù vysoký sekvojovec obrovský. Sláva Banské Štiavnice zaèala podle povìsti na vrchu Glanzenberg, když tu pasáèek ovcí zahlédl zlatého mloka. Podaøilo se mu ho chytit a zjistil, že se jedná o obyèejné zvíøe, pokryté však zlatým prachem. Prachem z rudné žíly, která v tìchto místech vycházela na povrch Zemì. Zlatý mlok se dostal do znaku mìsta a rudná žíla se zaèala usilovnì tìžit. Šlo o jednu z nejdelších povrchových rudných žil na svìtì. Jmenovala se Špitaler a ještì v roce 867 se z ní vytìžilo 250 tun rudy. Mìla šíøku pøibližnì 5 metrù a noøila se do hloubky asi 80 metrù. Obsah støíbra byl 35 dkg v tunì. K tìžbì bylo zapotøebí osmdesáti horníkù, 93 koní a 63 koèích. Hlavní zdroj bohatství byl ale v podzemí. Již v roce 27 vytìžili havíøi v Banské Štiavnici 600 kg støíbra roènì. O padesát let pozdìji to již bylo kg. V roce 740, v dobì nejvìtší slávy zdejšího rudného revíru, vytìžili banskoštiavniètí 7 kg zlata, kg støíbra a kg olova. Na místì Starého zámku stála zaèátkem 3. století trojlodní románská bazilika. V letech ji pøestavìli na pozdnì gotický chrám, který ale byl záhy, vzhledem na blížící se turecké nebezpeèí, pøestavìn na mohutnou pevnost. Z hlavní lodi chrámu tak vzniklo nádvoøí v pevnosti. SK/0

13 INFO KOMORSKÝ DVOR (KAMMERHOF), SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Expozice slovenské báòské techniky Kammerhofská ul. 2 Telefon: 0859/ Fax: Otevøeno: Kvìten až záøí 8 6 dennì, øíjen až duben pondìlí až pátek 8 6 hodin. Umístìní: Ve východní èásti mìstského jádra v nejrozsáhlejším stavebním komplexu Banské Štiavnice. KOSTOL SV. KATARÍNY Radnièné námestie Umístìní: V centru mìsta nedaleko radnice, uprostøed námìstí. EVANGELICKÝ KOSTOL Radnièné námestie Umístìní: V centru, na jižním okraji Radnièního námìstí. BANSKÝ SÚD (BERGGERICHT), SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Mineralogicko-ložisková expozice nám. Sv. Trojice 6 Telefon: 0859/ Otevøeno: Kvìten až záøí dennì 8 6, øíjen až duben jen v pracovních dnech 8 6 hodin, poslední vstup 45 minut pøed uzavøením. Umístìní: Na jihozápadním konci ústøedního námìstí, v objektu bývalého báòského soudu. GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA nám. Sv. Trojice è. 8, 0, 2 Telefon: 0859/ Otevøeno: Kvìten, èerven, záøí (pondìlí až sobota 8 6, nedìle 0 6), èervenec a srpen (pondìlí až sobota , nedìle ), øíjen až duben (pondìlí až pátek 8 5 hodin). STARÝ ZÁMOK SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Starý zámok Telefon: 0859/23 3 Otevøeno: Èerven až záøí (støeda až nedìle 8 6 hodin. Poslední vstup 45 minut pøed uzavøením. Umístìní: Dominanta mìsta stojící v jeho historickém jádru, na úpatí vrchu Paradajs. KLOPAÈKA Sládkovièova 2 Telefon: 0859/ Otevøeno: Kvìten až záøí, dennì 8 6 hodin. Poslední vstup 45 minut pøed uzavøením. Umístìní: Jižnì od centra mìsta, ulice Andreja Sládkovièa. SK/I

14 INFO NOVÝ ZÁMOK Expozice protitureckých bojù na Slovensku Novozámocká 22 Telefon: 0859/2 544 Otevøeno: Kvìten až záøí dennì 8 6 hodin, øíjen až duben jen v pracovní dny 8 6 hodin. Poslední vstup 45 minut pøed uzavøením. Umístìní: Pevnost se rozkládá na návrší nad jihovýchodní èástí mìsta. BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE Adresa: Banská Štiavnica Telefon: 0859/22 97 Otevøeno: Kvìten až záøí úterý až nedìle 8 6 hodin, poslední vstup do podzemí hodinu pøed uzavøením. Umístìní: Dva kilometry jižnì od Banské Štiavnice, pod jezerem Klinger, ve smìru na Poèúvadelské jezero. Sobota a nedìle po pøedchozím požádání a domluvì. Umístìní: 4 km východnì od centra mìsta a 2 km od železnièní stanice, pøi silnici vedoucí do Banského Studence. OKOLÍ BANSKÉ ŠTIAVNICE Antol Pozdnì barokní zámek ( ) s uzavøeným dvorem a expozicí Lesnického, døevaøského a mysliveckého muzea. Budova zámku je navržena v kalendáøové symbolice. Má ètyøi vchody jako roèní období, sedm arkád jako je dnù v týdnu, 52 pokojù jako je týdnù v roce, 2 komínù symbolizuje mìsíce a 365 oken pak jednotlivé dny. Za zámkem je pìtihektarový park s jezírkem, kaskádami, vodopádem, umìlou jeskyní i akvaduktem. BOTANICKÁ ZÁHRADA Akademická ul. Otevøeno: Dennì 5 2 hodin. Umístìní: Severovýchodnì od jádra mìsta. Poznámky ARBORETUM KISIHÝBEL Adresa: Banská Štiavnica Telefon: 0859/ Otevøeno: Pondìlí až pátek hod. SK/II

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 HISTORIE VE ZKRATCE str. 4 CHRÁM SV. BARBORY

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO HILDESHEIM Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko HILDESHEIM D NIEDERSACHSEN DOLNÍ SASKO V Hildesheimu byly zapsány v roce 1985 do seznamu

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO SPIŠSKÝ HRAD Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko SPIŠSKÝ HRAD SK VÝCHODNÍ SLOVENSKO Spišský hrad a Spišské Podhradí, Spišská Kapitula

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL

Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Svìtové dìdictví UNESCO MESSEL Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR

Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko GOSLAR D NIEDERSACHSEN DOLNÍ SASKO Dvì blízké lokality historické centrum mìsta Goslar a

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Svìtové dìdictví UNESCO WIES

Svìtové dìdictví UNESCO WIES Svìtové dìdictví UNESCO WIES Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Interiér kostela Nìmecko WIES 4 D BAYERN BAVORSKO Do seznamu UNESCO byl v roce 1983 zahrnut rokokový

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO SPEYER (ŠPÝR) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO BÌLOVÌŽSKÝ PARK Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN

Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Svìtové dìdictví UNESCO MAULBRONN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko MAULBRONN 12 D BADEN-WÜRTTEMBERG BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO Mìsteèko s nejvìtším zachovalým

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

Svìtové dìdictví UNESCO TRIER (TREVÍR)

Svìtové dìdictví UNESCO TRIER (TREVÍR) Svìtové dìdictví UNESCO TRIER (TREVÍR) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko TRIER (TREVÍR) D RHEINLAND-PFALZ PORÝNÍ-FALCKO Trevírské øímské památky, spoleènì

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LÜBECK (LUBEK)

Svìtové dìdictví UNESCO LÜBECK (LUBEK) Svìtové dìdictví UNESCO LÜBECK (LUBEK) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko LÜBECK (LUBEK) D SCHLESWIG-HOLSTEIN ŠLESVICKO-HOLŠTÝNSKO Zaøazen roku 197 do seznamu

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO BAMBERG

Svìtové dìdictví UNESCO BAMBERG Svìtové dìdictví UNESCO BAMBERG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko BAMBERG 13 D BAYERN BAVORSKO Starobylé mìsto Bamberg bylo zapsáno do seznamu UNESCO v roce

Více

Svìtové dìdictví UNESCO WÜRZBURG

Svìtové dìdictví UNESCO WÜRZBURG Svìtové dìdictví UNESCO WÜRZBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Rezidence bavorských arcibiskupù. Nìmecko WÜRZBURG D BAYERN BAVORSKO Mìsto s barokním architektonickým

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO AACHEN (CÁCHY) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO ÈESKÝ KRUMLOV Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 ÚVOD str. 4 MAPA MÌSTA str. 5 HRAD A ZÁMEK ÈESKÝ KRUMLOV str. 6 MAPA HRADU A ZÁMKU

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

17. Za památnými stromy Nového Mìsta

17. Za památnými stromy Nového Mìsta Celková délka trasy: 2,6 km Poèet stromù: 2 Poèet informaèních tabulí: 1 17. Za památnými stromy Nového Mìsta Vycházka nás povede z Václavského námìstí k univerzitní botanické zahradì. Vhodným východiskem

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO OŒWIÊCIM (OSVÌTIM) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Internet Geographic Magazine www.ingema.net Polsko OŒWIÊCIM (OSVÌTIM) 2 WOJEWÓDZTWO BIELSKO-BIA

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO SLOVENSKÝ KRAS Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko SLOVENSKÝ KRAS SK VÝCHODNÍ SLOVENSKO Jeskynì Slovenského a Aggtelekského krasu

Více

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje

rozloha: km počet obyvatel: počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje Středočeský kraj 2 rozloha: 11 014 km počet obyvatel: 1 287 277 počet okresů: 12 krajské město: Praha hejtman: Zuzana Moravčíková znak kraje okresy: Benešov,Beroun,Kladno,Kolín,Kutná Hora,Mělník,Mladá

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I.

SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Vědomé putování krajinou www.putujici.cz a www.fengsuej.info SILOVÁ MÍSTA ČESKOBRODSKA I. Libor Domas Mojmír Mišun členové skupiny Putujících Vědomé putování krajinou Jak putují Putující vědomý prožitek

Více

Velhartice, okr. Klatovy

Velhartice, okr. Klatovy Velhartice, okr. Klatovy hrad P NPÚ NS **** Hrad stojí na vysokém ostrohu, obtékaném říčkou Ostružnou, jihovýchodně od města (1). GPS: 49 15 47.409 N, 13 23 58.859 E Hrad je poprvé zmiňován roku 1318,

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY

MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY MĚSTO NÁZEV PAMÁTKY VE DNECH EHD OTEVŘENA POPIS PAMÁTKY Chrast, Náměstí 1 Kostel Nejsvětější Trojice 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast, Podlažice Kostel sv. Markéty 14.09.2008 10.00-12.00 hod. Chrast,

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

kat. è. 9 èp. 33 (býv. è. 8) (pè. 56/1) èp. 60 (pè. 56/2)

kat. è. 9 èp. 33 (býv. è. 8) (pè. 56/1) èp. 60 (pè. 56/2) kat. è. 9 èp. 33 (býv. è. 8) (pè. 56/1) èp. 60 (pè. 56/2) zan.usedlost domem byla vynášena podstávkou tvoøenou štenýøi se dvìma šikmými pásky. Štít do návsi s podlomenicí a obdélným kabøincem byl støechovitì

Více

Velká města Kraje Vysočina

Velká města Kraje Vysočina Velká města Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k velkým městům Kraje Vysočina Třebíči, Havlíčkovu Brodu, Žďáru nad Sázavou o Kontrolní úkoly: 1) Multiple Choice 2) Informační prospekt pro turisty

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO BRÜHL Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko BRÜHL D NORDRHEIN-WESTFALEN SEVERNÍ PORÝNÍ-VESTFÁLSKO Zámky Augustusburg a Falkenlust, postavené

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ

Tipy na výlety POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ POZNEJTE MĚSTO DOBŘÍŠ Při návštěvě téměř devítitisícové Dobříše, rozkládající se v úpatí brdského pohoří a vzdálené zhruba 40 km od Prahy, se jistě nebudete nudit. Díky krásným lesům je okolí města lákavou

Více

Týn nad Vltavou.

Týn nad Vltavou. Týn nad Vltavou www.tnv.cz U nás se mùžete projít staletími a prohlédnout si památky a stavby mnoha architektonických stylù. Renesanèní radnici s arkádovým podloubím a mìš anské domy, gotický kostel s

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice BAROKO A ROKOKO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM

Ing. Zdeněk Kunický T 5 MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM Ing. Zdeněk Kunický T 5 Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. MUZEUM HUTNICTVÍ STŘÍBRA A OLOVA V KOVOHUTÍCH PŘÍBRAM 1. Úvod Kovohutě Příbram pokračují v tradici výroby stříbra a olova z příbramských rud,

Více

LUŽICKÝCH HOR PRÙVODCE NAUÈNÝMI STEZKAMI POPISKY K FOTOGRAFIÍM

LUŽICKÝCH HOR PRÙVODCE NAUÈNÝMI STEZKAMI POPISKY K FOTOGRAFIÍM AGENTURA OCHRANY PØÍRODY A KRA JINY ÈR POPISKY K FOTOGRAFIÍM OBÁLKA Pohled z Klíèe CHRÁNÌNÁ KRAJINNÁ OBLAST LUŽICKÉ HORY 1) Zmije obecná 2) Dolní Svìtlá s Luží 3) Kostel sv. Máøí Magdalény v Krásné Lípì

Více

Internet Geographic Magazine KRAKOV. Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1999

Internet Geographic Magazine KRAKOV. Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1999 Internet Geographic Magazine KRAKÓW KRAKOV Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1999 prùvodce www.ingema.net Internet Geographic Magazine Polsko KRAKÓW (KRAKOV) 3 PL WOJEWÓDZTWO KRAKÓW VOJVODSTVÍ KRAKOV Starobylé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN

PRŮVODCE. vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN PRŮVODCE vycházkové okruhy po městě Beroun DĚTI BEROUN mě bere 0 100 200 300 400 500 600 m Map Design &, 2015 www.mapdesign.eu DETI DĚTI CHILDREN Trasa D pro nejmenší Route Trail D D for for the youngest

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook

Kraj Vysočina. Pardubický kraj. November 07, DUM VL 14, Pardubický kraj, Kraj Vysočina.notebook Pardubický kraj http://commons.wikimedia.org/wiki/file%3apardubick%c3%bd_kraj_in_czech_republic.svg Kraj Vysočina http://commons.wikimedia.org/wiki/file:kraj_vysocina.svg 1 Pardubický kraj leží ve východních

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více