Svìtové dìdictví UNESCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svìtové dìdictví UNESCO"

Transkript

1 Svìtové dìdictví UNESCO BANSKÁ ŠTIAVNICA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine

2

3 Slovensko BANSKÁ ŠTIAVNICA SK STØEDNÍ SLOVENSKO Historické jádro Banské Štiavnice bylo zahrnuto do svìtového seznamu World Heritage UNESCO spolu s technickými památkami blízkého okolí v roce 993. Nejstarší a nejvýznamnìjší báòské mìsto Slovenska, které dosáhlo v 8. století nejvìtší tìžby støíbra v celé Evropì. Poprvé na svìtì zde bylo v místních dolech využito støelného prachu pro mírové úèely. Ve mìstì byla také otevøena nejstarší technická vysoká škola na svìtì. Území dnešního mìsta bylo osídleno už v neolitu. První písemné zprávy pocházejí ovšem až z poèátku 2. století. Malá hornická osada se rychle rozrostla ve výstavné mìsto. Není pøesnì známo, kdy Banská Štiavnica získala mìstská privilegia, ale bylo to zcela jistì do poloviny 3. století. Základ rozvoje mìsta tvoøila bohatá ložiska støíbrných, zlatých a jiných rud. V první polovinì 3. století pøišli podle dochovaných písemných zpráv do mìsta nìmeètí horníci. Ti pøinesli novou techniku dolování, která jim pomáhala k lepším výsledkùm. Již koncem 3. století se zde produkovalo okolo kilogramù støíbra roènì. Ve støedovìku patøila Banská Štiavnica mezi nejvýznamnìjší evropská støediska hornictví a byla druhým nejvìtším mìstem v Uhersku. Vzdálenost dvou románských kostelù, farního ve støedu mìsta a dominikánského na jeho spodním okraji, svìdèí o tom, že Banská Štiavnica byla už ve svých zaèátcích velmi velkoryse založena a nespornì už tehdy byla jedním z nejvìtších mìst tehdejšího Uherska. Souèasné staré mìsto je malebnì rozloženo v centru chránìné krajinné oblasti Štiavnických vrchù. Pùvodnì pravdìpodobnì døevìná obydlí záhy vystøídaly bytelné kamenné domy. Ve mìstì se nacházejí desítky tìchto staveb, z nichž SK/

4 vìtšina tvoøí mìstskou památkovou rezervaci. Velká hospodáøská produktivita dolù ve 4. a 5. století umožnila výstavbu mnoha honosných kamenných domù a mìsto tak dostalo pevnou architektonickou kostru. Doby rozkvìtu støídala období úpadku. Objev Ameriky a pøíliv zámoøského zlata a støíbra srazil cenu domácích drahých kovù. Snižovaly se mzdy a životní podmínky havíøù se zhoršovaly natolik, že vedly k rozsáhlým vzpourám. Ty byly potlaèeny, ale Banské Štiavnici hrozilo vzápìtí další nebezpeèí. V bitvì u Moháèe padl uherský a èeský král v jedné osobì, zahynuli pøední velmožové a biskupové. Tureckým vojskùm Banská Štiavnica. Hornické muzeum v pøírodì (Banské múzeum v prírode). 2. Nový zámek. 3. Piarská brána. 4. Klopaèka. 5. Belházyho dùm. 6. Radnice. 7. Kostel sv. Kateøiny. 8. Sousoší sv. Trojice. 9. Kammerhof. 0. Kostel Nanebevzetí P. Marie.. Botanická zahrada. 2. Starý zámek. 3. Galerie Jozefa Kollára. 4. Kostel P. Marie Snìžné. 5. Evangelický kostel. 6. Amfiteátr. 7. Radnièní námìstí. 8. Námìstí Sv. Trojice. SK/2

5 už nestálo témìø nic v cestì. Dobývali jeden opìrný bod za druhým. Mìš ané Banské Štiavnice vystrašení zprávami o tureckých ukrutnostech vystavìli kolem mìsta moderní fortifikaèní stavby. V hrùze pøed tureckým plenìním a ve velké èasové tísni strhli dokonce klenby farního kostela Panny Marie a pøestavìli ho na mohutnou pevnost. Bývalá støední loï chrámu se zmìnila na nádvoøí, nároží byla zesílena baštami. Také pùvodní hradební zdi kolem kostela byly zesíleny a zpevnìny. V souèasnosti je tato mohutná stavba zvaná Starý zámek jednou z dominant stojících nad mìstem. Opevòovací práce tu trvaly tøináct let, ale posléze se ukázalo, že tato pevnost samotná nemùže zajistit ochranu mìsta, které je postavené v tak èlenitém terénu. Prudké srázy okolních kopcù tvoøily jeho pøirozenou ochranu, a tak nebylo nutné chránit ho vìncem hradeb, jak tehdy bylo zvykem. Bylo ale nutné zatarasit pøístupové cesty vedoucí do støedu mìsta. Italský inženýr Ferrabosco vypracoval pro Banskou Štiavnici podrobné plány obrany. Podle nich postavili v roce 554 nejdøíve Piarskou bránu a v dalších tøiceti letech další ètyøi brány, které se ale do dnešních èasù nedochovaly. V letech postavili na vrchu Frauenberg novou pevnost, která byla pozdìji nazvána Nový zámek. Mohutná hranolovitá a strohá stavba s oblými rohovými vìžemi se tyèí nad mìstem dodnes. Ze všech obranných staveb se dochoval pouze Nový a Starý zámek spoleènì s Piarskou bránou. Zatímco život ve mìstì v 6. století ztrpèovala stálá hrozba tureckého nájezdu, ve století sedmnáctém to byly události kolem šlechtických protihabsburských povstání. Vojska Bocskaye, Rákócziho, Bethlena a Thökölyho støídala tažení císaøských vojsk. Všichni byli laèní jen po zlatì a støíbøe. Poplatky vyèerpávaly mìstskou pokladnu i mìšce mìš anù. Nepokoje a válèení pùsobilo také neblaze na hospodáøský rozvoj mìsta. Úpadek pak završila voda, která koncem 7. století zalila témìø všechny šachty. Klopaèka SK/3

6 Slovenské banské múzeum vlastní mimo jiné také zcela ojedinìlou a zachovalou dokumentaci první továrny na výrobu pletených dùlních lan na svìtì. Expozice Nového zámku pøedstavuje interiéry stanù tureckých velitelù, plastickou mapu tažení Turkù na Vídeò a na Slovensko, sedmihlavòové dìlo zvané»organ«a další ojedinìlé exponáty z doby nájezdù tureckých vojsk do støední Evropy. Unikátní vodosloupcový tìžní stroj šachty Lill z roku 88, pohánìný tlakem vody, fungoval v hloubce 200 metrù až do roku 960. Dnes je ke spatøení v muzeu. Krizi dolování prolomila až dùmyslná technická zaøízení a mechanismy na èerpání spodní vody pocházející pøedevším od M. K. Hella a J. K. Hella. Okolo mìsta byla vybudována øada malých pøehrad zvaných»tajchy«. Voda z tìchto nádrží pohánìla èerpadla a další stroje. O novou techniku na dobývání rud se zasloužili pøedevším pánové J. E. Fischer z Erlachu, F. A. Mayer a S. Mikovíni. V dolech se zaèaly razit nové štoly a na povrchu zaèaly pracovat první parní stroje. Ze dne na den se zvyšovala tìžba i pøíjmy majitelù dolù. Stoupající prosperita tìžby mìla vliv nejen na rozvoj techniky, ale také na výchovu mladých technických sil. Tak v Banské Štiavnici byla již v roce 735 založena první báòská škola na svìtì. V roce 770 Marie Terezie školu povýšila na akademii. Na této škole se kladl znaèný dùraz nejen na tìžbu rud, ale také na správné využívání lesù. Ty byly úzce spjaty jak s dolováním, tak s tavením rud. Po necelých padesáti letech se tento obor osamostatnil, když císaø František I. zøídil v Banské Štiavnici lesnickou akademii. Ve druhé polovinì 8. století podnítila hospodáøská prosperita další rùst mìsta. Renesanèní obytné domy, veøejné budovy a obranné stavby spolu se staršími románskými a gotickými stavbami zùstaly základem mìsta, ale byly mnohde pøestavìny, dostaly novou barokní podobu a objevily se i nové stavby. Barokní umìní tak zanechalo v Banské Štiavnici nesmazatelné stopy a velké množství pùsobivých architektonických i výtvarných dìl. Novou helmou byla ozdobena brána Starého zámku, radnice dostala vìžièku s bohatì èlenìnou bání, Piarská brána byla baroknì upravena zvenku. Nejvýznamnìjší barokní stavbou se stala Kalvárie postavená jezuity v letech na kopci severnì od mìsta. Neobvyklý charakter Banské Štiavnice je dán jeho urbanistickou strukturou, kdy se už od poèátku museli stavitelé bezprostøednì vyrovnat s daným prostøedím. Èlenitá horská krajina a historická architektura zde tvoøí vzácný soulad, který se udržuje od støedovìku až dodnes. V centru mìsta stojí vedle sebe kostel sv. Kateøiny a radnice. Radnici vévodí vìž se zvonem a hodinami. Hodiny na vìži ukazují èas obrácenì velká ruèièka ukazuje hodiny a malá minuty. Radniènímu interiéru pak vévodí zasedací síò zdobená stropní freskou mladé ženy sym-bolem spravedlnosti. Na pøilehlém námìstí Sv. Trojice stojí stejnojmenné barokní sousoší D. Stanettiho. Bylo vìnováno památce velké morové epidemie. Ve tøech domech na námìstí je umístìna Galerie J. Kollára. V sousedství SK/4

7 pak stojí budova bývalého báòského soudu Berggericht, dnes muzeum s expozicí minerálù, a ještì dále pak evangelické lyceum, v nìmž pùsobila øada slavných slovenských osobností. Na jihu mìsta èní proti obloze mohutný Nový zámek. Za pozornost jistì stojí vìžovitá budova zvaná»klopaèka«, z níž klepáním na døevìnou desku svolávali horníky do práce. Ještì jižnìji, v sousedství jezera Klinger, se nachází areál báòského skanzenu, kde je možné navštívit i banskoštiavnické podzemí. Jihozápadnì od centra stojí Belházyho dùm s pozoruhodným arkýøem, který patøí k nejkrásnìjším renesanèním objektùm Banské Štiavnice. Ve mìstì se dochovala také øada dalších zajímavých, pøedevším církevních staveb a kostelù. KOMORSKÝ DVOR (KAMMERHOF), SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Expozice slovenské báòské techniky Nejvìtší komplex budov v Banské Štiavnici. Už od 3. století v tìchto místech sídlila Báòská komora, která od jednotlivých tìžaøù vykupovala zlato a støíbro, zkoušela je a èistila od pøímìsí. Celý komplex tvoøí nìkolik navzájem propojených budov s øadou románských a gotických prvkù, pøestože charakter celé budovy je renesanèní a i v pozdìjších dobách byla mnohokrát pøestavována. Jižní stìna Kammerhofu byla souèástí mìstských hradeb. V zadní èásti stojí dvì renesanèní bašty, od kterých se táhly hradby k Novému zámku. Muzejní expozice podává ucelený pohled na vývoj báòské techniky na Slovensku. BANSKÝ SÚD (BERGGERICHT), SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Mineralogicko-ložisková expozice Budova Báòského soudu, zvaného také Berggericht, se nachází na ústøedním námìstí Sv. Trojice. Objekt s nejstaršími pùvodními segmenty z poèátku 5. století byl v 6. století renesanènì pøestavìn, v 8. století pak barokizován. Expozice je instalována ve ètyøech místnostech. Úvodní a závìreèná èást obsahuje minerály, které vynikají krásou, barvou nebo vzácností. Ve druhém úseku je v systematické sbírce instalováno 600 minerálù øazených podle chemického složení. Tøetí místnost vyplòuje sbírka z Banské Štiavnice, mìsta patøícího mezi nejvýznamnìjší mineralogická nalezištì na svìtì. Souèástí expozice je èást staré dopravní štoly, která ústí ve dvoøe budovy. GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA Galerie se nachází v centru mìsta ve tøech mìš anských domech z 6. století (Jonášùv, Richterùv a Bošániho). Domy patøily majitelùm dolù a øadí se dnes k nejcennìjším ve mìstì. Témìø dvacet let probíhaly na objektech rekonstrukèní práce. Exteriér: Tøi renesanèní dvou až tøípodlažní domy s gotickými, renesanèními i barokními stavebními prvky a renesanèními portály. Interiér: Galerie nabízí kolekci umìleckých dìl vztahujících se k hornické problematice. Prezentuje nejcennìjší exponáty ze sbírek Slovenského báòského muzea. Zahrnuje ukázky románských kamenických prací, gotiku reprezentují tabulové SK/5

8 malby a plastiky. K nejcennìjším exponátùm patøí zcela jistì gotické sochy sv. Barbory a sv. Kateøiny. Velký význam má kolekce portrétù šlechticù, která odráží dvì stì padesátiletý vývoj portrétní tvorby. Závìr expozice zahrnuje tvorbu umìlcù 20. století. Obsahuje tøi celky vìnované osobnostem malíøù Jaroslava Augusty, Edmunda Gwerka a hlavnì Jozefa Kollára. V Bošániho domì se dochovaly pùvodní pozdnì gotické døevìné a vyøezávané trámové stropy. KOSTOL SV. KATARÍNY Kostel sv. Kateøiny zaèali stavìt koncem 5. století a vysvìcen byl roku 500. Exteriér: Jednolodní chrám s pozdnì gotickou klenbou a øadou postranních kaplí, z nichž každá má jinou klenbu. Vzadu je pøistavena horní pøedsíò a kruhová vìž s toèitým schodištìm vedoucím na chór. Starý zámek V podzemí se nachází krypta s hroby významných obèanù mìsta. Interiér: Pùvodní gotické vybavení kostela se nedochovalo. Pozdnì barokní hlavní oltáø pochází z roku 727, ostatní oltáøe jsou pseudogotické a pseudobarokní. Nejstarší památkou je køíž pravdìpodobnì z konce 5. století, umístìný v boèní pøedsíni. Vzácná je také pozdnì gotická socha Panny Marie byla zhotovena z lipového døeva. Cenná je též bohatì zdobená køtitelnice z kamene. Kostel se nazývá také slovenským, protože zde od roku 658 zaèali kázat slovensky. EVANGELICKÝ KOSTOL Kostel byl postaven v letech podle návrhu známého vídeòského architekta J. S. Thallhera. Ten musel respektovat naøízení císaøe Josefa II. o stavbì protestantských kostelù, a tak vystavìl rozsáhlou barokní budovu s monumentální fasádou sice bez vìže, ale s vysokou kupolí zdobenou pozlaceným køížem. Chrám má uvnitø elipsovitý pùdorys, který vyniká dekorativním uspoøádáním. Pozoruhodné jsou také barokní varhany. STARÝ ZÁMOK Opevnìný komplex na terase vrchu Paradajs nad mìstem. V první polovinì 3. století byla v tìchto místech postavena románská trojlodní bazilika a románská patrová høbitovní kaple. V letech 497 až 55 pøestavìli baziliku na gotický kostel. Záhy nato pøestavìli obyvatelé Banské Štiavnice kostel na pevnost, aby èelili blí- SK/6

9 žícímu se tureckému nebezpeèí. V letech pøemìnili støední loï kostela na otevøené nádvoøí, z presbytáøù, boèních lodí a podvìží vytvoøili uzavøená køídla budovy. Zároveò zesílili vysoké hradební zdi s baštami, které obepínaly pevnost. V areálu Starého zámku je pøístupna expozice architektury, v rámci níž je možno si prohlédnout hradní kapli sv. Michala s kostnicí a pùvodní prostory lapidária. KLOPAÈKA Klopaèka byla pùvodnì sídlem Bratrské pokladnice horníkù z druhé poloviny 7. století. Jde o bílou vìžovitou stavbu s pøedsunutým pøízemním domem. Nahoøe má malou zvonici, zakonèenou korouhví se zkøíženými kladivy. Odtud se ozýval pravidelný klepot døevìného kladiva na zavìšenou døevìnou desku vždy ráno, když svolával horníky do práce, ale slyšet byl také, když provázel horníky na poslední cestì, nebo v dobách hornických slavností. Pøízemní budova pøistavená ke vìži sloužila jako hornické vìzení. V souèasnosti je v Klopaèce muzejní expozice. NOVÝ ZÁMOK Expozice protitureckých bojù na Slovensku Pevnost nazývaná také nìkdy Panenský hrad se rozkládá na návrší nad jihovýchodní èástí mìsta. Je to ètyøhranná stavba se ètyømi nárožními kruhovými baštami. V posledním podlaží je z vyvýšeného ochozu jedineèný pohled na Významná data. neolit - Pravdìpodobnì první osídlení území. 2. století - První písemné zprávy o zdejší osadì. první polovina 3. století - Získání mìstských práv Turci dobyli Bìlehrad Bitva u Moháèe a porážka uherského vojska Rozsáhlé pustošení jihozápadního Slovenska Turky Turci se zmocnili Budína Turci dobyli Ostøihom Turci dobyli Novohrad a Vyšehrad Vznik mìstského hradu v Banské Štiavnici zvaného Starý zámek Turci dobyli Fi¾akovo Stavba Nového zámku v Banské Štiavnici Turci pustoší obce v bezprostøední blízkosti Banské Štiavnice. Pøedevším obce Antol, Ilija, Sitnianska, Banský Studenec a okolí Krupiny Patnáctiletá válka mezi Habsburky a Turky Povstání Štefana Bocskaye, spojence Turkù První použití støelného prachu k trhacím pracem v podzemí na svìtì Vítìzství uherských vojsk nad Turky v bitvì u Ve¾kých Vozokan Pád nejvìtší protiturecké pevnosti Nové Zámky Vítìzství císaøských vojsk u Levic Porážka Turkù u Vídnì Osvobození Nových Zámkù Vítìzství císaøských vojsk v takzvané druhé bitvì u Moháèe Osvobození Bìlehradu, zažehnání tureckého nebezpeèí Epidemie moru, pøi níž zahynula polovina obyvatel mìsta Vznik Báòské akademie první vysoké technické školy svìta. SK/7

10 celou Banskou Štiavnici a její okolí. Nový zámek vznikl v letech a byl souèástí protitureckého opevnìní. Vìž pùvodnì sloužila jako pozorovatelna a podávala zprávy o blížícím se nebezpeèí. Pozdìji do poloviny 8. století byla skladištìm støelného prachu pro doly. Muzejní expozice pøibližuje historii bojù proti turecké expanzi. Zaèíná vyobrazením vojenských událostí od roku 526 až do druhé poloviny 6. století. Jsou zde vystavena dobová vyobrazení vojenských støetnutí, autentická výzbroj a bohatý archeologický materiál. Ve ètyøech rohových baštách je instalována vojenská strážnice a orientální interiéry stanù tureckých vojevùdcù. Poslednímu poschodí dominuje plastická mapa vojenského tažení sultána Kostel sv. Kateøiny Süleymana I. na Vídeò v roce 529 a mapa tureckých tažení na Slovensko. Zajímavý je plán hranic tureckého panství na Slovensku, vèetnì pevností. KOSTOL PANNY MÁRIE SNEŽNEJ, AREÁL HØBITOVÙ Kostel P. Marie Snìžné stojí na pokraji areálu høbitovù, východnì od Piarské brány. Pùvodní kapli P. Marie Snìžné nechal postavit roku 52 Erasmus Rossel. O padesát let pozdìji byla ke kapli pøistavìna loï a v 8. století barokní vìž. Za 2. svìtové války kostel shoøel a vìž již nebyla obnovena. Jde o pozdnì gotický jednolodní kostel s výtvarnì jedineèným prostorem. Polygonálnì uzavøený presbytáø je zaklenut vzácnou krouženou klenbou. Nejstarším høbitovem Banské Štiavnice je Frauenberský, který leží v sousedství kostela P. Marie Snìžné. Další tøi høbitovy leží severozápadnì u Klopaèky a Piarské brány. Nejvýše z nich je položen jižní høbitov (Pánsky cintorín), na nìmž jsou pochováni významní èinitelé mìsta. V centru stojí bílé pomníky profesorù bývalé akademie. Na sousední høbitov zvaný Lazaret, umístìný na vnitøní stranì mìstského opevnìní, pochovávali obìti morové epidemie. Tøetí, evangelický høbitov obsahuje pomníky významných osobností mìsta. Na svazích Nového zámku leží další tøi høbitovy. Katolický a evangelický (sedlácký) pro evangelíky z okolí mìsta. Tøetí høbitov je židovský a leží na jižní, odlehlé stranì kopce. Má mnoho honosných pomníkù a je ohrazen vysokou zdí. SK/8

11 BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE Výstavba Báòského muzea v pøírodì zaèala roku 965 v areálu šachty Ondrej, kde se kdysi pracovalo na nejbohatší žíle banskoštiavnického revíru. Ta sahala až do hloubky 433 metrù (v šachtì se dolovalo již koncem 7. století). Areál muzea, které se stále buduje, bude zahrnovat asi 20 hektarù plochy. Postupnì jsou sem pøenášeny ze všech významných hornických center Slovenska nejvzácnìjší objekty spojené s dolováním. V areálu šachty Ondrej jsou pro návštìvníky zpøístupnìny pøedevším stavby se strojním zaøízením z druhé poloviny 9. a první poloviny 20. století. Pozoruhodná je zde napøíklad strojovna s tìžním strojem pocházejícím ze šachty Mária v Banské Štiavnici. Do provozu byl uveden v roce 86 a byl to vlastnì první tìžní a èerpací stroj ve zdejší rudné oblasti, který byl pohánìn parním strojem. U strojovny s tìž-ním strojem ze šachty Žigmund z Banské Štiavnice stojí architektonicky velmi pù-sobivá døevìná tìžní vìž pocházející ze šachty Žofia v Banské Belé (zaèátek 20. století). Zcela unikátní je poslední existující stroj, zkonstruovaný na principu vodosloupcových èerpacích zaøízení, které v polovinì 8. století zaèal stavìt Jozef Karol Hell. Vystavený tìžní stroj pochází ze šachty Lill v Hodruši a byl vyroben v roce 88. Celý areál pochopitelnì nabízí ještì øadu dalších technických exponátù spojených s hornictvím. Zároveò navazuje na podzemní prohlídkovou trasu pøístupnou štolou Bartolomej. Podzemní expozici muzea v pøírodì tvoøí dvì zpøístupnìná nejhoøejší patra šachty Ondrej zvané Bartolomej a Ján. Prohlídková trasa zahrnuje báòská díla rùzného charakteru, která pocházejí ze 7. až 9. století a sledují v podzemí rudnou žílu. Seznamuje nejen s prostøedím dolu, ale také s nástroji používanými k tìžbì. KOSTOL NANEBEVZATIA PANNY MÁRIE (FARSKÝ) Pùvodnì pozdnì románská trojlodní Radnice SK/9

12 3 bazilika z 3. století. Chrám byl pozdìji nìkolikrát pøestavován. Barokní vìže pocházejí z let Roku 806 kostel vyhoøel a poté byl pod vedením stavitele J. Thallhera pøestavìn do souèasné klasicistní podoby. Jde o nejvìtší chrám v Banské Štiavnici. S kostelem je krytou chodbou spojen renesanèní dùm farního úøadu, zdobený pozdnì barokním portálem. Výzdoba a hlavní oltáø chrámu pocházejí z poslední úpravy roku 806, boèní oltáøe z poloviny 8. století. Pozoruhodná je køtitelnice z èerveného mramoru, má døevìný kryt se sousoším Kristova køtu. Zpovìdnice jsou zdobeny døevìnými reliéfy s biblickými výjevy. BOTANICKÁ ZÁHRADA Botanickou zahradu založil a první stromy nechal v letech vysadit profesor Feistmantel. Hned od svého vzniku sloužila studentùm lesnické akademie ke studiu botaniky. Nejvìtšími zdejšími stromy jsou mamutí sekvojovce, které byly vysazeny v zahradì roku 877. Brány a další umìlecké kováøské práce vytvoøil kováø Karol Fizély. Areál botanické zahrady se rozkládá ve výši 600 metrù nad moøem. Èlení se na èást horní a dolní a pìstuje se zde na dvì stì døevin. ARBORETUM KISIHÝBEL Arboretum leží 4 km východnì od centra mìsta a 2 km od železnièní stanice, pøi silnici vedoucí do Banského Studence. Založili ho v roce J. Tuzson a G. Roth. Pøírodní rezervace byla vyhlášena na území arboreta v roce 950. Arboretum pìstuje na ploše necelých osmi hektarù asi 300 druhù domácích i cizokrajných døevin. Ty pocházejí pøevážnì ze severní zemské polokoule. Arboretum je významným dendrologickým aklimatizaèním støediskem, jehož cílem je zkoumat vhodnost výsadby cizokrajných døevin. Souèástí arboreta je také 35 metrù vysoký sekvojovec obrovský. Sláva Banské Štiavnice zaèala podle povìsti na vrchu Glanzenberg, když tu pasáèek ovcí zahlédl zlatého mloka. Podaøilo se mu ho chytit a zjistil, že se jedná o obyèejné zvíøe, pokryté však zlatým prachem. Prachem z rudné žíly, která v tìchto místech vycházela na povrch Zemì. Zlatý mlok se dostal do znaku mìsta a rudná žíla se zaèala usilovnì tìžit. Šlo o jednu z nejdelších povrchových rudných žil na svìtì. Jmenovala se Špitaler a ještì v roce 867 se z ní vytìžilo 250 tun rudy. Mìla šíøku pøibližnì 5 metrù a noøila se do hloubky asi 80 metrù. Obsah støíbra byl 35 dkg v tunì. K tìžbì bylo zapotøebí osmdesáti horníkù, 93 koní a 63 koèích. Hlavní zdroj bohatství byl ale v podzemí. Již v roce 27 vytìžili havíøi v Banské Štiavnici 600 kg støíbra roènì. O padesát let pozdìji to již bylo kg. V roce 740, v dobì nejvìtší slávy zdejšího rudného revíru, vytìžili banskoštiavniètí 7 kg zlata, kg støíbra a kg olova. Na místì Starého zámku stála zaèátkem 3. století trojlodní románská bazilika. V letech ji pøestavìli na pozdnì gotický chrám, který ale byl záhy, vzhledem na blížící se turecké nebezpeèí, pøestavìn na mohutnou pevnost. Z hlavní lodi chrámu tak vzniklo nádvoøí v pevnosti. SK/0

13 INFO KOMORSKÝ DVOR (KAMMERHOF), SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Expozice slovenské báòské techniky Kammerhofská ul. 2 Telefon: 0859/ Fax: Otevøeno: Kvìten až záøí 8 6 dennì, øíjen až duben pondìlí až pátek 8 6 hodin. Umístìní: Ve východní èásti mìstského jádra v nejrozsáhlejším stavebním komplexu Banské Štiavnice. KOSTOL SV. KATARÍNY Radnièné námestie Umístìní: V centru mìsta nedaleko radnice, uprostøed námìstí. EVANGELICKÝ KOSTOL Radnièné námestie Umístìní: V centru, na jižním okraji Radnièního námìstí. BANSKÝ SÚD (BERGGERICHT), SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Mineralogicko-ložisková expozice nám. Sv. Trojice 6 Telefon: 0859/ Otevøeno: Kvìten až záøí dennì 8 6, øíjen až duben jen v pracovních dnech 8 6 hodin, poslední vstup 45 minut pøed uzavøením. Umístìní: Na jihozápadním konci ústøedního námìstí, v objektu bývalého báòského soudu. GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA nám. Sv. Trojice è. 8, 0, 2 Telefon: 0859/ Otevøeno: Kvìten, èerven, záøí (pondìlí až sobota 8 6, nedìle 0 6), èervenec a srpen (pondìlí až sobota , nedìle ), øíjen až duben (pondìlí až pátek 8 5 hodin). STARÝ ZÁMOK SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM Starý zámok Telefon: 0859/23 3 Otevøeno: Èerven až záøí (støeda až nedìle 8 6 hodin. Poslední vstup 45 minut pøed uzavøením. Umístìní: Dominanta mìsta stojící v jeho historickém jádru, na úpatí vrchu Paradajs. KLOPAÈKA Sládkovièova 2 Telefon: 0859/ Otevøeno: Kvìten až záøí, dennì 8 6 hodin. Poslední vstup 45 minut pøed uzavøením. Umístìní: Jižnì od centra mìsta, ulice Andreja Sládkovièa. SK/I

14 INFO NOVÝ ZÁMOK Expozice protitureckých bojù na Slovensku Novozámocká 22 Telefon: 0859/2 544 Otevøeno: Kvìten až záøí dennì 8 6 hodin, øíjen až duben jen v pracovní dny 8 6 hodin. Poslední vstup 45 minut pøed uzavøením. Umístìní: Pevnost se rozkládá na návrší nad jihovýchodní èástí mìsta. BANSKÉ MÚZEUM V PRÍRODE Adresa: Banská Štiavnica Telefon: 0859/22 97 Otevøeno: Kvìten až záøí úterý až nedìle 8 6 hodin, poslední vstup do podzemí hodinu pøed uzavøením. Umístìní: Dva kilometry jižnì od Banské Štiavnice, pod jezerem Klinger, ve smìru na Poèúvadelské jezero. Sobota a nedìle po pøedchozím požádání a domluvì. Umístìní: 4 km východnì od centra mìsta a 2 km od železnièní stanice, pøi silnici vedoucí do Banského Studence. OKOLÍ BANSKÉ ŠTIAVNICE Antol Pozdnì barokní zámek ( ) s uzavøeným dvorem a expozicí Lesnického, døevaøského a mysliveckého muzea. Budova zámku je navržena v kalendáøové symbolice. Má ètyøi vchody jako roèní období, sedm arkád jako je dnù v týdnu, 52 pokojù jako je týdnù v roce, 2 komínù symbolizuje mìsíce a 365 oken pak jednotlivé dny. Za zámkem je pìtihektarový park s jezírkem, kaskádami, vodopádem, umìlou jeskyní i akvaduktem. BOTANICKÁ ZÁHRADA Akademická ul. Otevøeno: Dennì 5 2 hodin. Umístìní: Severovýchodnì od jádra mìsta. Poznámky ARBORETUM KISIHÝBEL Adresa: Banská Štiavnica Telefon: 0859/ Otevøeno: Pondìlí až pátek hod. SK/II

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG

Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Svìtové dìdictví UNESCO QUEDLINBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko QUEDLINBURG 14 D SACHSEN-ANHALT SASKO-ANHALTSKO Staré mìsto Quedlinburg bylo spolu se

Více

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA

Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Svìtové dìdictví UNESCO KUTNÁ HORA Lumír Pecold, Vladimír Tkáè 1997 Internet Geographic Magazine www.ingema.net Internet Geographic Magazine www.ingema.net str. 3 HISTORIE VE ZKRATCE str. 4 CHRÁM SV. BARBORY

Více

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH

Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Svìtové dìdictví UNESCO LORSCH Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých

Více

Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR

Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR Svìtové dìdictví UNESCO GOSLAR Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko GOSLAR D NIEDERSACHSEN DOLNÍ SASKO Dvì blízké lokality historické centrum mìsta Goslar a

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO SPEYER (ŠPÝR) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress veškeré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO TRIER (TREVÍR)

Svìtové dìdictví UNESCO TRIER (TREVÍR) Svìtové dìdictví UNESCO TRIER (TREVÍR) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko TRIER (TREVÍR) D RHEINLAND-PFALZ PORÝNÍ-FALCKO Trevírské øímské památky, spoleènì

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO AACHEN (CÁCHY) Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine Ppress ve keré texty, fotografie, obrázky, mapy a pod. jsou chránìny autorskými právy jednotlivých autorù

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Svìtové dìdictví UNESCO WÜRZBURG

Svìtové dìdictví UNESCO WÜRZBURG Svìtové dìdictví UNESCO WÜRZBURG Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Rezidence bavorských arcibiskupù. Nìmecko WÜRZBURG D BAYERN BAVORSKO Mìsto s barokním architektonickým

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

17. Za památnými stromy Nového Mìsta

17. Za památnými stromy Nového Mìsta Celková délka trasy: 2,6 km Poèet stromù: 2 Poèet informaèních tabulí: 1 17. Za památnými stromy Nového Mìsta Vycházka nás povede z Václavského námìstí k univerzitní botanické zahradì. Vhodným východiskem

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy

Evangelický kostel se mìl stát dominantou projektovaného, ale nikdy nedokonèeného, trnovanského námìstí. Okolní domy na rohu Scheinerovy a Nedbalovy èást tøetí èást/str. obsah 1/2 Fy. Schilling& Graebner 1/3 radnice Dresden Pieschen 1/4 nìkdejí kostel Chabaøovice 1/5 nìkdejí kostel Teplice Trnovany 1/6-7 kostel Hrob u Duchcova 1/8-10 kostel Duchcov

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO SLOVENSKÝ KRAS Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko SLOVENSKÝ KRAS SK VÝCHODNÍ SLOVENSKO Jeskynì Slovenského a Aggtelekského krasu

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO

UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ ČESKÉ PAMÁTKY NA SEZNAMU UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 1972 generální konference UNESCO přijala v Paříţi Úmluvu o ochraně světového

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

13. Podél lanovky na Petøín

13. Podél lanovky na Petøín Celková délka trasy: 2,5 km Poèet stromù: 5 13. Podél lanovky na Petøín Jasan ve Strahovské zahradì Trasa vycházky Hranice chránìného území Památný strom Významný nepamátný strom Informaèní tabule Zaèátek

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem 9. Po parku Cibulka Celková délka trasy: 2,0 km Poèet stromù: 8 Park Cibulka leží jižnì od Plzeòské ulice s hlavními pøístupy z ulice U Cibulky a Na Hliníku (blízko tramvajové zastávky Poštovka linky è.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic

4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic 4. Za památnými stromy Dolních Poèernic a Hostavic Celková délka trasy: 3,8 km (4,7 km) Poèet stromù: 7 Dolní Poèernice Obec leží v místì starého osídlení. V pozdní dobì kamenné (asi 4000 let pø. n. l.)

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Gotika nejvýznamnější památky u nás

Gotika nejvýznamnější památky u nás Gotika nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: únor 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ BAROKO V BRN aneb Barokní stavby v centru m sta ! První barokní stavby v Brn jsou spojeny se jménem kardinála a olomouckého biskupa Františka z Dietrichsteina,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

14. Okolím zbraslavského námìstí

14. Okolím zbraslavského námìstí Celková délka trasy: 1,5 km Poèet stromù: 5 14. Okolím zbraslavského námìstí Na mìstském znaku Zbraslavi je vyobrazena lípa napravo od kostela, jedná se tedy o erbovní strom Zbraslavi. Zbraslavské námìstí

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI

25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI SPORTUJ S NÁMI 25. 29. září 2008 SPORTUJ S NÁMI (přesné datum bude upřesněno v závislosti na počasí) Odjezd z Pardubic: ve čtvrtek v odpoledních hodinách - auty Trasa auta: Pardubice, České Budějovice,

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

Historicky první zmínka o Slušovicích se váže k roku 1261. Vìtšího významu však dosahují až v 15. století,

Historicky první zmínka o Slušovicích se váže k roku 1261. Vìtšího významu však dosahují až v 15. století, Franz Kratschmera 2 3 SLUŠOVICE Historicky první zmínka o Slušovicích se váže k roku 1261. Vìtšího významu však dosahují až v 15. století, kdy byly roku 1446 povýšeny na mìstečko, což s sebou pøineslo

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. mìsta a obce Královéhradeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ. mìsta a obce Královéhradeckého kraje. PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ mìsta a obce Královéhradeckého kraje PROXIMA Bohemia www.mistopisy.cz S P R Á V N Í O B V O D O B C E S R O Z Š Í Ø E N O U P Ù S O B N O S T Í VRCHLABÍ Mìsto Vrchlabí, k nìmuž náleží

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Kultura raného

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA

DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 RADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HRA DÌTSKÁ HØIŠTÌ KATALOG /2012 ADOST, POHYB, FANTAZIE... DOKONALÁ HA OBSAH VÌŽE A SKLUZAVKY... 2 Sestava Standard,Pro nejmenší, ajholovice, Moravská,Pozlovice, Most Aztékù, Sestava Mini, Zvíøátko se skluzavkou,malá

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk

A je tu Středočeský kraj. Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk A je tu Středočeský kraj Tu to prezentaci vytvořila Irena Havlíčková Zš a Mš Hrubý Jeseník okres Nymburk Hrady a zámky Karštejn Jeden z nejznámějších českých hradů byl postaven v letech 1348 1367 na příkaz

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 06/2012-08/2013 Pardubický kraj Projekt zahrnuje rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, který bude nově sloužit potřebám

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008

Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Vybrané akce v jednotlivých krajích - Program záchrany architektonického dědictví 355 mil. Kč v roce 2008 Kraj Jihočeský Zámek Hluboká nad Vltavou - Národní památkový ústav Původně gotický hrad z pol 13.

Více

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948

Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Stručná historie kostela NANEBEVZETÍ PANNY MARIE v Ostravě-Třebovicích od jeho vzniku do roku 1948 Podle dostupných pramenů pochází první zmínka o kostele ve Třebovicích z roku 1553. V tomto roce zemřel

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ

Taneèní centrum EDEN. vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vypracovala: PETRA SKYVOVÁ vedoucí diplomové práce: doc. akad. arch. Vladimír Soukenka ústav Interiéru a výstavnictví 15115, FA ÈVUT letní semestr 2011/2012 OBSAH 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč

Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Baltský okruh nebo cesta na sever. Cena zájezdu 18.800,-Kč Riga je přístav a hlavní město Lotyšska. Rozkládá se na pobřeží Baltského moře, u Rižského zálivu a na březích řeky Daugavy. Riga je největší

Více