OBSAH KAPITOLY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA 9.11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH KAPITOLY ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA. EKONOMIE x EKONOMIKA 9.11."

Transkript

1 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín OBSAH KAPITOLY Ekonomie x Ekonomika Základní ekonomické systémy Historický vývoj ekonomických teorií Potřeby, statky, služby Hospodářský proces Hospodářství a efektivnost Trh a tržní mechanismus Nabídka Poptávka Zboží, cena a důsledky cenových změn EKONOMIE x EKONOMIKA věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika ekonomie se zabývá lidských jednáním ve světě, kde existují omezené zdroje, ale neomezené potřeby EKONOMIE x EKONOMIKA určitě jste někdy slyšeli pojem ekonomika, proto je nutné říci si rozdíl mezi ekonomií a ekonomikou ekonomie zkoumá ekonomickou teorii, ekonomika pak ekonomickou praxi EKONOMIE x EKONOMIKA Ekonomie se dělí na: a) Mikroekonomii (zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů) b) Makroekonomii (zkoumá stát jako celek) EKONOMIE x EKONOMIKA využívá poznatky i z jiných věd, např.: marketing management hospodářský zeměpis právo politika atd. 1

2 EKONOMIKA = HOSPODÁŘSTVÍ ekonomika podniku, státu, jednotlivce nejvýznamnější je EKONOMIKA PODNIKU v každém podniku probíhají různé činnosti (procesy) = cíl: ZISK!!! EKONOMIKA mezi základní podnikové činnosti lze zařadit: a) výroba b) distribuce c) prodej d) management e) marketing f) účetnictví g) personalistika atd. EKONOMIKA VZTAHY MEZI EKONOMICKÝMI SUBJEKTY PODNIKY STÁT DOMÁCNOSTI ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY abychom mohli uspokojovat své potřeby (jídlo, pití, bydlení atd.) musí existovat určitý systém, jak efektivně uspokojovat tyto potřeby nutné odpovědět na 3 otázky: 1. Co a kolik se má ve společnosti vyrobit? 2. Jak se to má vyrobit? 3. Jak rozdělit to, co bylo vyrobeno? ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ SYSTÉMY A. SYSTÉM ZVYKOVÝ B. SYSTÉM PŘÍKAZOVÝ C. SYSTÉM TRŽNÍ Zvykový systém historicky nejstarší ekonomický systém bylo založeno na kmenových vztazích a dělbě práce v této relativně úzké skupině co a kolik se bude vyrábět rozhodoval náčelník a rada starších na základě zkušeností 2

3 Příkazový systém založený na moci relativně úzké skupiny lidí, která rozhoduje o tom, co a jak se bude ve společností vyrábět a jak se to rozdělí mezi členy společnosti své představě řešení pak dávají podobu závazného plánu výhodou je schopnost rychle mobilizovat zdroje v případě přírodních katastrof Tržní systém jednotliví výrobci a spotřebitelé jsou propojeni výhradně trhem zákony trhu řeší všechny tři základní otázky funguje bez ohledu na lidská rozhodnutí nevýhodou je, že nelze řešit tímto způsobem přerozdělování ani selhání trhu čistý tržní systém nenajdeme Historický vývoj ekonomických teorií A. Klasická škola B. Utopický socialismus a marxismus C. Rakouská škola D. Neoklasická škola E. Keynesiánství F. Monetarismus Klasická škola od poloviny 17. století do druhé třetiny 19. století v Anglii a Francii zabývala se především otázkami makroekonomie a prosazovala hospodářský liberalismus a nezasahování ze strany státu Utopický socialismus a marxismus tyto směry byly přímou reakcí na negativní dopady rozvíjejícího se kapitalismu na průmyslové dělnictvo, zneužívání levné práce apod. utopičtí socialisté očekávali přeměnu společnosti shora díky osvícené vládě mocných a bohatých lidí navázal na ně Karel Marx Rakouská škola poslední třetina 19. století zaměřena především na mikroekonomii, psychologii jednotlivce v hospodářství (péče o vlastní blahobyt) 3

4 Neoklasická škola konec 19. století až 30. léta 20. století zabývala se mikroekonomií snažila se o kvantifikaci ekonomických věd představitelé: ALFRED MARSHALL VILFREDO PARETO aj. Keynesiánství 30. a následující léta 20. století zabývá se především hospodářskou politikou tvrdí, že je nutné, aby stát aktivně působil na straně poptávky Monetarismus 50. a následující léta 20. století klade důraz na samoregulační funkci peněz v ekonomice nechce, aby stát zasahoval do ekonomiky TEORIE POTŘEB POTŘEBA = vědomí nedostatku něčeho, které nás nutí tento nedostatek odstranit každý člověk má nějaké potřeby (jídlo, pití, založení rodiny) a chce tyto potřeby uspokojit (splnit) každý má potřeby jiné (jsou individuální) TEORIE POTŘEB některé potřeby má společné určitá skupina lidí (kolektivní potřeby) - MHD TEORIE POTŘEB ČLENĚNÍ POTŘEB a) hmotné (jídlo, pití, oděv) b) nehmotné (svoboda, rodina, přátelé) a) zbytné (bez nich se obejdeme mobil) b) nezbytné (bez nich se neobejdeme jídlo pití atd.) těžké určit, co je pro nás zbytné a co nezbytné 4

5 MASLOWOVA TEORIE POTŘEB MASLOWOVA TEORIE POTŘEB Potřeba seberealizace Uspokojení z práce Sociální potřeby (láska, přátelství) potřeby z vyššího patra pyramidy nelze uspokojit, dokud nejsou uspokojeny potřeby z patra nižšího (tj. potřeba jistoty nemůže být uspokojena, pokud nebyly uspokojeny fyziologické potřeby) Potřeby jistoty (zaměstnání, důchod ve stáří) Fyziologické potřeby (spánek, jídlo, pití) STATKY potřeby jsou uspokojovány pomocí statků a služeb STATKY a) statky volné (vzduch) b) statky vzácné (produkty) statek je užitečná věc, která uspokojuje naše potřeby a) statky hmotné (jídlo, pití) b) statky nehmotné (vzduch) a) statky spotřební (potraviny) b) statky kapitálové (plech na výrobu aut) SLUŽBY cizí činnosti, které uspokojují naše potřeby rozdíl mezi statkem a službou: statek je věc služba je činnost SLUŽBY a) služby placené (kadeřník) b) služby neplacené (zelené linky) a) služby věcné (oprava obuvi) b) služby neplacené (kadeřnictví) služby nelze skladovat, přemisťovat, jsou nehmotné (asi těžko si lze odnést službu kadeřníka) 5

6 HOSPODÁŘSKÝ PROCES 4 části: a) VÝROBA b) ROZDĚLOVÁNÍ (PŘEROZDĚLOVÁNÍ) c) SMĚNA d) SPOTŘEBA VÝROBA A VÝROBNÍ FAKTORY většina statků se nenachází v přírodě volně musí je někdo vyrobit = proces, jehož výsledkem je produkce statků abychom mohli vyrábět potřebujeme výrobní faktory (práce, půda, kapitál, informace) PRÁCE cílevědomá lidská činnost, jejímž výsledkem je produkt (statek, služba) Pracovní síla = souhrn fyzických a psychických schopností člověka konat práci Produktivita práce = objem produkce, který vyrobí jeden zaměstnanec PRÁCE za práci náleží člověku MZDA mzda nominální mzda reálná Mzda nominální = částka v penězích, kterou nám zaměstnavatel měsíčně vyplácí Mzda reálná = vyjadřuje objem produkce, který si můžeme za vydělané peníze koupit PRÁCE obvykle rostou pouze nominální mzdy, ale reálné mzdy klesají mzdy jsou různé mezi jednotlivými odvětvími na trhu práce (nejvyšší mzdy v oborech bankovnictví, ICT, pojišťovnictví, nejnižší mzdy v oborech gastronomie a pohostinství, maloobchodu) PRÁCE mzda je ovlivněna: kvalifikací poptávkou po práci v určitém oboru tržní úspěšností práce NABÍDKU práce tvoří domácnosti POPTÁVKU po práci tvoří firmy 6

7 PRÁCE na trhu práce mohou nastat 2 situace: a) pokud poptávka po práci převyšuje nabídku práce vzniká nedostatek pracovních sil b) pokud nabídka práce převyšuje poptávku po práci vzniká nezaměstnanost (v ČR 10%) PŮDA (PŘÍRODNÍ ZDROJE) pro některé obory naprosto nezbytný výrobní faktor (zemědělství, lesnictví atd.) omezené množství půdy nutné efektivně hospodařit s přírodními zdroji se obchoduje na komoditních burzách (Londýnská burza) KAPITÁL nejdůležitější výrobní faktor (bez kapitálu se vyrábět nedá) peníze, které mají přinášet další peníze (investice) INVESTICE = vložení peněžních prostředků do kapitálu (stroje, akcie, budovy), které nepřinese okamžitý efekt, ale tento efekt je očekáván v budoucnu KAPITÁL kapitál je také omezený výrobní faktor, a má svou cenu, kterou je úrok ÚROK a) kladný (v % vyjádřený výnos, kterého dosáhneme, uložíme-li kapitál do banky, do jiné firmy atd.) b) záporný (v % vyjádřený náklad, který musíme zaplatit, půjčujeme-li si kapitál) KAPITÁL s kapitálem se obchoduje na finančních trzích (burzy cenných papírů, devizové burzy atd.) hlavními subjekty, obchodujícími s cennými papíry jsou: banky pojišťovny investiční fondy atd. INFORMACE velice důležitou součástí výrobního procesu jedná se o know-how, software, orgware atd. velice rychle zastarávají nutné provádět výzkum a vývoj, aby zůstala firma konkurence schopná 7

8 ROZDĚLOVÁNÍ firmy platí domácnostem renty a mzdy ne všichni však mohou pracovat (důchodci, děti), ale tyto osoby chtějí také uspokojovat své potřeby, ale kde na to vzít peníze?????? náš stát je sociálně demokratický zaměstnanci i zaměstnavatelé odvádí část příjmů do státního rozpočtu a tyto peníze stát odvádí tam, kde jsou potřeba ROZDĚLOVÁNÍ velmi složitý proces stát by na jedné straně měl získat více peněz, než vyloží, ale v současné době tomu tak není vzniká SCHODEK STÁTNÍHO ROZPOČTU!!!!! SMĚNA směna = obchod = proces, kdy se firmy snaží realizovat (prodat) svou produkci zákazníkům firma musí vyrábět pouze to, co zákazníci požadují SPOTŘEBA poslední fáze hospodářského procesu konzumace statků a služeb, nebo využití statků a služeb a) spotřeba konečná (rohlík) b) spotřeba výrobní (zrcátko k autu) SPOTŘEBA a) spotřeba jednorázová (rohlík) b) spotřeba dlouhodobá (auto) hospodářské proces se stále opakuje (uspokojením jedné potřeby vzniká potřeba nová hospodářský proces probíhá stále dokola) HOSPODÁŘSTVÍ A EFEKTIVNOST většina statků je lidem dostupná pouze v omezené míře VZÁCNOST s postupujícím technickým rozvojem, zlepšováním organizace práce a růstem kvalifikace lidí se dostupnost statků zvyšuje, snižuje se teda jejich vzácnost 8

9 HOSPODÁŘSTVÍ A EFEKTIVNOST celkový užitek roste s růstem statků, ale užitečnost každého konkrétního statku při další spotřebě klesá TU Q TU HOSPODÁŘSTVÍ A EFEKTIVNOST HOSPODAŘENÍ každá činnost, která uspokojuje lidské potřeby vynakládáním potřebných prostředků tak, aby vztah mezi užitkem a vynaloženými prostředky byl co nejpříznivější EFEKTIVNOST vztah mezi velikostí užitku a vynaloženými prostředky ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ stupeň uspokojování životních, tj. hmotných a nehmotných potřeb obyvatelstva zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o to, jak si lidé v jednotlivých státech žijí ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ existují ukazatele, pomocí kterých se hodnotí a srovnává životní úroveň jednotlivých států, ale i mezi státy navzájem: velikost spotřeby statků a služeb velikost HDP úroveň bydlení kulturní úroveň obyvatel úroveň školství, zdravotnictví, pracovních podmínek kvalita životního prostředí ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ SROVNÁVÁNÍ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ jednotlivé státy se mezi sebou porovnávají podle různých kritérií, např.: HDP na jednoho obyvatele reálná mzda doba práce, která je nutná, aby si zaměstnanec mohl koupit určitý statek nebo službu TRH místo, kde se setkává nabídka a poptávka a vytváří se cena zboží a služeb charakteristiky: setkává se zde prodávající a kupující předmětem směny jsou zboží a služby ceny jsou stanoveny na základě vztahu nabídky a poptávky trh je regulován státem, aby nebyli poškozováni ani spotřebitelé, ani prodávající 9

10 DRUHY TRHŮ POPTÁVKA rozlišujeme trhy: místní národní mezinárodní další členění: trh výrobních faktorů trh zboží a služeb trh finanční POPTÁVKA objem zboží, které je kupující ochoten na trhu za určitou cenu koupit poptávku můžeme rozdělit na: a) individuální (poptávka jednoho subjektu po jednom statku nebo službě) b) dílčí (poptávka všech subjektů po jednom statku nebo službě) c) agregátní (poptávka všech subjektů po všech statcích nebo službách) POPTÁVKA ZÁKON POPTÁVKY S KLESAJÍCÍ CENOU ROSTE POPTÁVKA Máme 1.000,- Kč pokud jedna lahev rumu stojí 100,- Kč, můžeme si dovolit 10 lahví rumu, ovšem pokud klesne cena rumu na 50,- Kč, můžeme si již dovolit 20 lahví rumu VZROSTE POPTÁVANÉ MNOŽSTVÍ POPTÁVKA poptávková křivka má klesající tvar, což je způsobeno: a) důchodovým efektem (růst ceny výrobku je příčinou poklesu reálného důchodu, což vede k poklesu poptávaného množství pro produktu) b) substitučním efektem (při zvýšené ceně produktu lidé mění strukturu své spotřeby růst ceny produktu vyvolá to, že lidé začnou kupovat produkty jiné klesne poptávka) POPTÁVKA Faktory, ovlivňující poptávané množství: a) Cena substitutů a komplementů b) Změna úrovně důchodů (mezd apod.) c) Změna v preferencích (módnost apod.) Substitut je zboží nahraditelné (rohlík houska) Komplement je zboží, které souvisí s jiným zbožím (auto benzín) 10

11 POPTÁVKA NABÍDKA POSUN POPTÁVKOVÉ KŘIVKY A. DOLEVA (snížení poptávky) snížení cen substitutů zvýšení cen komplementů snížení mezd snížení preferencí B. DOPRAVA (zvýšení poptávky) zvýšení cen substitutů snížení cen komplementů zvýšení mezd zvýšení preferencí NABÍDKA objem zboží, které je výrobce ochoten na trhu za určitou cenu prodat nabídku můžeme rozdělit na: a) individuální (nabídka jednoho statku nebo služby jedním subjektem) b) dílčí (nabídka jednoho statku nebo služby všemi subjekty) c) agregátní (nabídka všech statků nebo služeb všemi subjekty) NABÍDKA ZÁKON NABÍDKY S ROSTOUCÍ CENOU ROSTE I NABÍDKA Představte si, že jedna firma vyrábí rum a druhá vyrábí zelenou najednou se stane, že cena rumu se zvýší a protože lidé mají rum rádi, začne firma vyrábějící rum mít vyšší výnosy + firma, která vyrábí zelenou bude chtít také vyrábět rum, protože z něj bude mít vyšší výnosy VSTOUPÍ TEDY NA TRH S RUMEM, A TÍM PÁDEM SE NA TOMTO TRHU ZVÝŠÍ NABÍDKA NABÍDKA Faktory, ovlivňující nabízené množství: a) Náklady výroby (sníží-li se náklady výroby roste nabídka) b) Ceny alternativních produktů c) Změny výrobních podmínek (přírodní, ekonomické, sociální, technologické podmínky) NABÍDKA POSUNY NABÍDKOVÉ KŘIVKY A. DOLEVA (snížení nabídky) vyšší výrobní náklady vyšší ceny alternativních produktů horší výrobní podmínky B. DOPRAVA (zvýšení nabídky) nižší výrobní náklady nižší ceny alternativních produktů lepší výrobní podmínky 11

12 TRŽNÍ ROVNOVÁHA TRŽNÍ ROVNOVÁHA podstatou trhu je střet nabídky a poptávky pokud se nabídka rovná poptávce tržní rovnováha, v tomto případě také bude platit, že na trhu se utváří: rovnovážná cena rovnovážné množství MYSLÍTE SI, ŽE TENTO STAV JE REÁLNÝ??? TRŽNÍ ROVNOVÁHA tento stav samozřejmě reálný není v současné době je na trhu převis nabídky nad poptávkou, tj. firmám vznikají neprodejné zásoby firmy pak musejí pořádat různé výprodejové akce, a někdy se může stát, že firmy nastaví tzv. DUMPINGOVÉ CENY, tj. ceny pod úrovní výrobních nákladů VÝROBKY A ZBOŽÍ VÝROBEK statek, který je vyroben a prodán spotřebiteli, nebo jinému subjektu (velkoobchodu, maloobchodu, zprostředkovateli) ZBOŽÍ statky, které byly nakoupeny a beze změny prodány VÝROBKY A ZBOŽÍ CENA vyjádření hodnoty zboží v penězích utváří se na trhu a je výsledkem určitého kompromisu mezi nabízejícím a poptávajícím (nabízející chce prodat za co nejvyšší cenu, kupující chce nakoupit za co nejnižší cenu) pokud prodejce sníží cenu, je zřejmé, že lidé budou kupovat více jeho produkce 12

13 CENA existuje celá řada metod, jak určit cenu, např.: a) NÁKLADOVĚ ORIENTOVANÁ CENA b) POPTÁVKOVĚ ORIENTOVANÁ CENA c) KONKURENČNĚ ORIENTOVANÁ CENA Nákladově orientovaná cena nejjednodušší způsob určení ceny základem je provedení kalkulace veškerých nákladů na výrobu, ke kterým se přičte zisková přirážka (marže) Výhody: jednoduchost přehlednost přesnost Nevýhody: ignorace tržního prostředí přehlížení konkurence ignorace substitutů apod. Poptávkově orientovaná cena základ pro cenovou politiku firmy je názor kupujících na hodnotu určitého produktu zjišťuje se: přímým dotazem na přiměřenost ceny bodovým ohodnocením různých produktů různých firem Konkurenčně orientovaná cena cena produkce firmy se odvodí podle cen konkurence zjistí se ceny konkurence (již jste určitě viděli v supermarketech zapisovače cen) Výhody: jednoduchost akceptace konkurence Nevýhody: ignorace skutečných nákladů CENOVÉ ZMĚNY pokud se firma rozhodne změnit ceny své produkce, musí počítat s tím, že se to odrazí v poptávce pro jejích produktech je jasné, že: pokud firma zvýší cenu, sníží se poptávka po jejích produktech pokud firma sníží cenu, zvýší se poptávka po jejích produktech CENOVÉ ZMĚNY existují různé cenové systémy, nejčastěji je využíván tzv. systém srážkový: a) SKONTO b) MNOŽSTEVNÍ RABAT c) SEZÓNNÍ SRÁŽKA d) VĚRNOSTNÍ PROGRAMY 13

14 HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ soutěž mezi firmami s cílem získat zákazníka tj. co nejvíce vydělat všechny firmy musí mít stejné podmínky, žádná z nich nesmí být zvýhodňována (tzv. ZDRAVÁ KONKURENCE), ale.. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ v České republice se objevují náznaky tzv. NEKALÉ SOUTĚŽE, které narušují hospodářskou soutěž jedná se především o: klamavou reklamu podplácení klamavé označování produkce porušení obchodního tajemství HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ dalším způsobem porušování pravidel hospodářské soutěže jsou tzv. KARTELOVÉ DOHODY, tj. dohody mezi firmami o cenách, rozdělení trhu apod. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ kromě dokonale konkurenčních firem existují i v ČR další typy firem, které si díky svému postavení mohou dovolit např. stanovovat si vyšší ceny apod.: Monopoly (České dráhy, a.s.) Oligopoly (O2, Vodafone, T-Mobile) Monopolně konkurenční firmy (výrobci aut) 14

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES Hospodářský proces je sledován v makroekonomické rovině. Hospodářský proces v úplné podobě probíhá ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ

1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ EKONOMIE OTÁZKY 1. HRANICE PRODUKČNÍCH MOŽNOSTÍ SPRÁVNÉ TVRZENÍ ekonomika, která plně využívá své zdroje, pracuje pod hranicí produkčních možností bod, který leží uprostřed množiny produkčních možností,

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín Ekonomika Základní ekonomické

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde se tímto střetem (interakcí) vytváří rovnovážná cena a rovnovážné množství.

Trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a kde se tímto střetem (interakcí) vytváří rovnovážná cena a rovnovážné množství. 2) TRH - Trh a jeho funkce, typy trhů, subjekty trhu. Základní elementy trhu: nabídka, poptávka, faktory ovlivňující nabídku a poptávku, rovnováha trhu, tržní a rovnovážná cena. Konkurence, typy konkurence.

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více

Podstata fungování tržního systému

Podstata fungování tržního systému Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Potřeba je pociťovaný nedostatek každý

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Poptávka. Zákon klesající poptávky

Poptávka. Zákon klesající poptávky Poptávka Poptávka je množství zboží, které je spotřebitel ochoten koupit na trhu za určitou cenu a za jinak stejných podmínek. Poptávku můžeme psát jako poptávkovou funkci ve tvaru: Q = f (P) Kde Q (quantity)

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim09 Vypracoval, Dne

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

2. Trh a tržní hospodářství

2. Trh a tržní hospodářství 2. Trh a tržní hospodářství Základní pojmy: Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz Zboží je hmotný statek (přírodní nebo vyrobený), který je určen k prodeji. To znamená, že zboží

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH PŮDY, TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Tematická

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Trh a základní elementy trhu

Trh a základní elementy trhu Trh a základní elementy trhu Vznik trhu, typy trhu. Tržní subjekty. Poptávky, nabídka, cena. Faktory ovlivňující poptávku a nabídku. Konkurence. Význam a funkce trhu. Formy ekonomické organizace a základní

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. Kombinované studium 1. cv. Nabídka - rozlišujeme mezi: Nabídka (supply) S 10.10.2014 Kombinované studium 1. cv. Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni na trh dodat

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

1.1.3. Pozitivní popisuje ekonomickou realitu to, co je a hledá zákonitosti jejího fungování.

1.1.3. Pozitivní popisuje ekonomickou realitu to, co je a hledá zákonitosti jejího fungování. část mikroekonomie 1. Úvod do ekonomie 1.1. Ekonomie 1.1.1. Mikroekonomie zkoumá chování dílčích ekonomických subjektů jednotlivců, domácností, firem. Sledujeme ekonomický systém očima jednotlivého subjektu.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Základní elementy trhu

Základní elementy trhu Základní elementy trhu doc. Ing. Jana Korytárová, h.. ředpoklady pro základní model: Trh jednoho zboží (dílčí trh). okonalá konkurence: Mnoho prodávajících a mnoho kupujících. okonalá informovanost o kvalitě

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM

PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1 PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO MAGISTERSKÉ STUDIUM 1. Základní pojmy ekonomie 2. Trh 3. Konkurence 4. Teorie chování spotřebitele 5. Teorie firmy: základní pojmy 6. Výrobní rozhodnutí firmy 7. Firma na trzích výrobních

Více

1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství

1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství 1. Ekonomie, ekonomika, národní hospodářství Ekonomie ( teorie ) zkoumá jak lidé vyrábějí a spotřebovávají statky a služby bere vždy v úvahu, že společnost má k výrobě statků a služeb omezené zdroje (tzv.

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT. Rovnováha firmy. Ing. Dagmar Palatová. dagmar@mail.muni.cz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Rovnováha firmy Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Dokonalá konkurence jednotlivá firma nemůže ovlivnit celkovou tržní nabídku nemůže ovlivnit

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 5. 11. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_10 Název materiálu: CENA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi

Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 10. Metody stanovení ceny Metody určují konkrétní způsob výpočtu ceny a závisí na záměrech firmy nebo podnikatele Mezi základní metody patří: 1. Metoda nákladově orientovaná

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka

5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5. kapitola Agregátní poptávka a agregátní nabídka V této kapitole se seznámíte - s tím, co je to agregátní poptávka a jaké faktory ji ovlivňují - podrobně s tím, jak délka časového období ovlivňuje agregátní

Více

Definice Mikroekonomie malých ekonomických subjektů Makroekonomie velkých ekonomických subjektů Pozitivní ekonomie Normativní ekonomie

Definice Mikroekonomie malých ekonomických subjektů Makroekonomie velkých ekonomických subjektů Pozitivní ekonomie Normativní ekonomie Oikos nomos (dům + zákon) Jako věda -> Aristotelés dříve součástí filozofie Samostatná disciplína - přelom 17. a 18.století -> samostatná věda Definice Věda o výrobě a směně zboží Věda o penězích, kapitálu

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Test Trh práce. 4. Vyjmenujte všechny výrobní faktory v procesu výroby. Uveďte praktický příklad výrobních faktorů při pečení chleba.

Test Trh práce. 4. Vyjmenujte všechny výrobní faktory v procesu výroby. Uveďte praktický příklad výrobních faktorů při pečení chleba. Test Trh práce 1. Co je to práce? 2. Jaká je cena lidské práce? 3. Vyjmenujte faktory ovlivňující cenu práce. 4. Vyjmenujte všechny výrobní faktory v procesu výroby. Uveďte praktický příklad výrobních

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

2. Trh a jeho charakteristika

2. Trh a jeho charakteristika 2. Trh a jeho charakteristika 31 V rámci této kapitoly: zjistíte, co je to trh, ve kterém probíhá směna, naturální, nebo prostřednictvím peněz, dozvíte se, jaké funkce má trh a jaké jsou typy trhu a naučíte

Více

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D.

Ekonomie 1. 2. Tržní mechanismus. RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (podkladové materiály k přednáškám + další informace) 2. Tržní

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 2 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 2 2. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ VZTAHY PŘÍKLAD Č. 1 Vysvětlete pojem ekonomická vzácnost. Užitečnost + omezenost. Ani v ráji se neztratila

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Příroda, životní prostředí a jeho ochrana jako ekonomický problém Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova

Více