Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích"

Transkript

1 Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Přítomni: p. Tvrdý, pí Macháčková, Bc. Beránková, p. Foukal, Doc. doc. PhDr. et RNDr. Otto Zwettler, CSc., p. Zajdák, sl. K. Hradilová, Bc. Hradilová (příchod h) Omluveni: p. Šarman Přítomni občané: 2 Bod 1. Technický bod Předsedající starosta obce Lovčice pan Václav Tvrdý zahájil 43. zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) v h. Všechny přivítal a konstatoval, že zasedání bylo svoláno řádně a včas, vyvěšeno na úřední desce OÚ od Proti zápisu č. 42 nebyly podány žádné námitky. Starosta obce konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, je tedy usnášeníschopné. Za ověřovatele zápisu 43. zasedání ZO byli navrženi pan Doc. doc. PhDr. et RNDr. Otto Zwettler, CSc. a pan Jaroslav Foukal, zapisovatelkou paní Lidmila Macháčková. Usnesení č. 869/14/Z43 ZO schvaluje ověřovatele zápisu. Pro: Tvrdý, Foukal, Bc. Beránková, K. Hradilová, Zajdák, Doc., Zwettler, Macháčková Program: 1. Technický bod (zahájení, volba ověřovatelů, zapisovatele, zveřejnění, ověření zápisu z minulého zasedání, schválení programu 43. zasedání ZO) 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 3. Informace od posledního zasedání 4. Pošta 5. Zpráva o inventarizaci majetku Obce Lovčice 6. Zpráva o inventarizaci majetku SMO Lovčice 7. Zpráva o inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Lovčice 8. Úprava rozpočtu č. 1/ Majetkové věci 10. Různé 11. Diskuse 12. Rekapitulace 13. Závěr Usnesení č. 870/14/Z43 ZO schvaluje program 43. zasedání ZO. Pro: Tvrdý, Foukal, Bc. Beránková, K. Hradilová, Zajdák, Doc. Zwettler, Macháčková

2 Bod 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Usnesení č. 848/14/Z42 splněno (zveřejnění záměru na pronájem autodílny) Usnesení č. 871/14/Z43 ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání. Pro: Tvrdý, Foukal, Bc. Beránková, K. Hradilová, Zajdák, Doc. Zwettler, Macháčková Bod 3. Informace od posledního zasedání Pan Josef Dvořák ze společnosti Energie pod kontrolou, neziskového sdružení obcí provedl prezentaci společnosti a seznámil zastupitele s možnostmi úspory el. energie a plynu a s možností rekonstrukce veřejného osvětlení. Příchod - Bc. Hradilová h. 3/1 Vodovod Lovčice je v havarijním stavu, nutná rekonstrukce úseku od domu Bořeckých po dolní prodejnu Jednoty. Je požádáno o dotaci z JMK, odboru životního prostředí. Bude provedeno výběrové řízení na stavu Lovčice - Rekonstrukce vodovodu. Usnesení č. 872/14/Z43 ZO schvaluje výběrové řízení na stavbu Lovčice - Rekonstrukce vodovodu. 3/2 Víceúčelové hřiště při ZŠ Lovčice požádali jsme o dotaci, dotace by měla činit 50% nákladů. Pan starosta navrhl připravit základy a základovou deku pro stavbu zázemí pro sportovce. Je to výhodnější varianta. Cena za připravené základy a základovou deku bude činit Kč. Základy a základová deka cena cca ,- bez DPH Usnesení č. 873/14/Z43 ZO schvaluje připravení základů a základové deky pro stavbu zázemí pro sportovce za cenu ,- bez DPH. 3/3 Hřbitov pan starosta předložil zhotovený projekt, situaci stavby a vizualizaci na rozšíření stávající plochy hřbitova, stavbu opěrných zdí, kolumbárium a severní příjezdovou cestu. Situace stavby a vizualizace Usnesení č. 874/14/Z43 ZO schvaluje stavbu rozšíření hřbitova, stavbu opěrných zdí, kolumbárium a severní příjezdovou cestu. Bod 4. Pošta Č.j. 45 MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo nám.30, Kyjov

3 Oznámení a výzva (aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Kyjov) Č.j. 47 Robert Müller, XXXXXXXXX Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Č.j. 50 Katastrální úřad pro JMK, Katastrální pracoviště Kyjov, Masarykovo nám. 57/31, Kyjov Vyrozumění Č.j. 51 Katastrální úřad pro JMK, Katastrální pracoviště Kyjov, Masarykovo nám. 57, Kyjov Informace o vyznačení plomby Č.j. 54 Martin Konečný, XXXXXXXXXXXXX Finanční vyrovnání za akce: Zpevnění polní cesty Žégrut a dočasná přístupová cesta na fotbal. hřiště 2012 Č.j. 55 Komunitní plánování sociálních služeb Kyjovska Dotazník mapování aktuální situace Č.j. 57 Josef Prygl, XXXXXXXXXX Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Usnesení č. 875/14/Z43 ZO ukládá starostovi zveřejnit záměr na pronájem baru KD v Lovčicích. Termín: Č.j. 59 Alena Pešlová, XXXXXXXXXXX Oznámení stanoviště včelstev Č.j. 60 MěÚ Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, Ždánice Územní souhlas název stavby Lovčice, úprava NN, Števková Č.j. 61 MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo n. 30, Kyjov Oznámení o zahájení projednání návrhu zadání územního plánu Věteřov Č.j. 63 KÚ JMK, odbor správní, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Žádost Ministerstva financí o plnění zákonné povinnosti (loterie a provozování her) Č.j. 64 MŽP, Mgr. Veronika Vilímková, Vršovická 65, Praha 10 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření obecné povahy (kormorán) Č.j. 69 Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno Lovčice, rekonstrukce vodovodu vyjádření k záměru Č.j. 70 Libor a Zdena Mašindovi, XXXXXXXXXXX Vyjádření k dopisu č.j. 62/2014 Č.j. 72 MěÚ Ždánice, stavební odbor, Městečko 787, Ždánice Územní souhlas územní souhlas Lovčice, úprava NN, Števková Č.j. 75 Martina Vahala, XXXXXXXXXX Žádost o povolení vykácení náletových dřevin Usnesení č. 872/14/Z43 ZO bere na vědomí došlou poštu. Bod 5. Zpráva o inventarizaci majetku Obce Lovčice Paní Konečná seznámila ZO s výsledky inventarizace Obce Lovčice, která byla provedena k Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky, manka a přebytky. Usnesení č. 873/14/Z43 ZO bylo seznámeno s výsledky inventarizace majetku Obce Lovčice k a bere tyto výsledky na vědomí.

4 Zdržel se: Bod 6. Zpráva o inventarizaci majetku SMO Lovčice Paní Konečná seznámila ZO s výsledky inventarizace SMO Lovčice, která byla provedena k Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky, manka a přebytky. Usnesení č. 874/14/Z43 ZO bylo seznámeno s výsledky inventarizace majetku SMO Lovčice k a bere tyto výsledky na vědomí. Zdržel se: Bod 7. Zpráva o inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Lovčice Paní Konečná seznámila ZO s výsledky inventarizace ZŠ a MŠ Lovčice, která byla provedena k Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky, manka a přebytky. Usnesení č. 875/14/Z43 ZO bylo seznámeno s výsledky inventarizace majetku ZŠ MŠ Lovčice k a bere tyto výsledky na vědomí. Hlasování: Pro: Tvrdý, Foukal, Bc. Beránková, K. Hradilová, Zajdák, Doc. Zwettler, Macháčková Zdržel se: Bc. Hradilová Bod 8. Úprava rozpočtu č. 1/2014 Úprava rozpočtu nebyla provedena, bod se neprojednával. Bod 9. Majetkové věci 9/1 Základní a Mateřská škola Lovčice - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku ze dne Nezbytnou součástí se stává majetek pořízený příspěvkovou organizací v roce 2013 z příspěvku zřizovatele. Bezúplatně převedený majetek pořízený k : Mateřská škola Lovčice drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě Kč , Základní škola Lovčice drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě Kč , Školní jídelna drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové v celkové hodnotě Kč ,80, Základní škola drobný dlouhodobý hmotný majetek z dotace EÚ v celkové hodnotě Kč , Základní škola drobný dlouhodobý hmotný majetek z dotace SR v celkové hodnotě Kč Usnesení č. 876/14/Z43 ZO schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku. Pro: Tvrdý, Foukal, Bc. Hradilová, K. Hradilová, Zajdák, Doc. Zwettler, Macháčková, Bc. Beránková opustila zasedací místnost a nehlasovala. 9/2 Správa majetku obce Lovčice - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku ze dne Nezbytnou součástí se stává majetek pořízený příspěvkovou organizací v roce 2013 z příspěvku zřizovatele. SMO hlavní činnosti: drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě Kč (pila OM GS 370/35 cm Kč a sekačka Viking MB 655 V Kč ).

5 Usnesení č. 877/14/Z43 ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o bezúplatném převodu majetku 9/3 Kupní smlouva uzavřená mezi: panem Václavem Jetelinou, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastník ¼, paní Bohumilou Šprtovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastník ¼, paní Růženou Jetelinovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastník ¼, pani Antonií Vytopilovou, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vlastník 1/4, jako prodávajícími a Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice, jako kupujícím. Předmětem kupní smlouvy je prodej pozemku KN parc. č v k. ú. Lovčice u Kyjova o výměře 788 m 2, druh pozemku zahrada. Cena pozemku je stanovena za dohodnutou cenu Kč. Usnesení č. 878/14/Z43 ZO schvaluje kupní smlouvu pozemku parc. č v k. p. Lovčice u Kyjova za dohodnutou cenu Kč. 9/4 Nevýhradní licenční smlouva o užití Základní báze geografických dat (ZABAGED), výškopisu a Smlouva o užití digitálních ortofot mezi Česká republika Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, Praha 8, oprávněn ve věci jednat: Ing. Petr Dvořáček, IČ: a Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice u Kyjova, zastoupená Václavem Tvrdým starostou obce IČ: Předmětem smlouvy je poskytnutí nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít ZABAGED, ortofoto a výškopis ve formě digitálního produktu: ZABAGED polohopis, ZABAGED výškopis 3D vrstevnice, Ortofoto ČR, Digitální model reliéfu ČR 4.generace (DMR 4G). Cena a její způsob placení bezplatně - protierozní opatření Mikroregionu Ždánicko. Usnesení č. 879/14/Z43 ZO schvaluje nevýhradní licenční smlouvu. 9/5 Smlouva o pronájmu mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, Lovčice u Kyjova IČ: , jako pronajimatel a Robertem Müllerem, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jako nájemcem. Předmětem smlouvy je pronájem stávající autodílny na par.č. KN 632 na dobu 10 let za 3000,-Kč ročně. Usnesení č. 880/14/Z43 ZO schvaluje smlouvu o pronájmu autodílny. 9/6 Smlouva o dílo uzavřená mezi Obcí Lovčice, Lovčice 118, zastoupená Václavem Tvrdým, starostou obce, jako objednatelem a MSPro s.r.o., Františka Kokeše 1057, Hulín, zastoupená Ing. Liborem Malůškem, jednatelem společnosti, jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy je organizace výběrového řízení k akci Havarijní oprava vodovodu Lovčice. Cena díla je sjednaná ve výši Kč a je cenou nejvýše přípustnou. Usnesení č. 881/14/Z43

6 ZO schvaluje smlouvu o dílo na organizaci výběrového řízení Havarijní oprava vodovodu Lovčice. 9/7 Smlouva o spolupráci uzavřená mezi smluvními stranami: Obcí Lovčice, Lovčice 118 a DIMATEX CS, spol. s r.o., Stará 24, Stráž nad Nisou. Předmětem smlouvy je sběr a převzetí nepotřebného textilu, párované nositelné obuvi a funkčních hraček. Za každý kontejner umístěný v obci zaplatí společnost DIMATEX CS spol. s r.o. částku Kč + DPH. Usnesení č. 881/14/Z43 ZO schvaluje smlouvu o spolupráci se společností DIMATEX CS spol. s r.o. Bod 10. Různé 10/1 Chodníky na hrázi jsou dokončeny. Veřejné osvětlení bude umístěno vedle chodníku. Usnesení č. 882/14/Z43 ZO schvaluje umístění veřejného osvětlení vedle chodníku. 10/2 Sociální zařízení na malém hřišti barva obkladů a dlažby v odstínech hnědé barvy. Usnesení č. 883/14/Z43 ZO schvaluje obklady a dlažbu v hnědých odstínech. 10/3 Zastávky na dolním konci a na kopci jsou dokončeny, budou doplněny jízdními řády a osvětleny. 10/4 Úprava návsi Lovčice je zde pětiletá udržitelnost projektu, bude zde umístěna světelná úřední deska a smuteční vitrína. Vitríny pro zájmové spolky a sdružení budou umístěny u konzumu. Vozovka u obchodu bude opravena. 10/5 Žádost o dotaci na snížení tepelné náročnosti ZŠ a MŠ v Lovčicích, ta obsahuje zateplení budovy školy včetně čelní stěny, výměnu oken v tělocvičně. Usnesení č. 884/14/Z43 ZO schvaluje žádost o dotaci na snížení tepelné náročnosti ZŠ a MŠ v Lovčicích. 10/6 Umístění kontejnerů kontejnery na návsi nebudou umístěny, stanoviště budou u hasičky, u hřbitova. 10/6 Oprava vodovodu na dolním konci u č.p.29, 235 a přípojky u č.p. 25, 213, 278

7 10/7 Dimatex sběr textilu Bod 11. Diskuse Bc. Hradilová kdy vyjdou Lovčické ozvěny? Odpověď: vyjdou v dohledné době, v současné době probíhá grafické zpracování nového vydavatele. Tvrdý sl. Hradilová co to znamená boj s radnicí? Bc. Beránková co ta cesta vedle domu Lukáše Poláčka, kam se poděla, upraví se terén a kanál? Odpověď: Kanál je opraven a ještě budou dodělány teréní úpravy Bod 12. Rekapitulace Paní Macháčková provedla rekapitulaci přijatých usnesení 43. zasedání ZO. Bod 13. Závěr Příští zasedání zastupitelstva obce bude v hodin. Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v hodin.... Václav Tvrdý starosta obce.. Doc. doc. PhDr. et RNDr. Otto Zwettler, CSc. Jaroslav Foukal Příloha: prezenční listina

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ : 1. ZAHÁJENÍ Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2013 konaného dne 10.6.2013 - zasedání veřejné ( jednání č. 39) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor, H.Huňatová, R.Svatoň, = členové zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Viz Prezenční listina pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012

U S N E S E N Í. ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 U S N E S E N Í ze 14. jednání zastupitelstva obce ze dne 13.6. 2012 1. Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, schvaluje hospodaření obce s výhradami a přijímá

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více