VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 VYUŽITÍ TÉMATU DIPLOMOVÉ PRÁCE V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE VAZBĚ NA RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Protože s odbornou geografií a kartografií současně studuji obor Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, je tato diplomová práce společná oběma oborům. Primárně je určena prvně zmiňovanému, druhému je potom věnována tato příloha, která se zabývá využití tématu práce v geografickém vzdělávání na střední ve vazbě na Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. 1 Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV) je nově připravovaný vzdělávací program pro gymnázia a gymnázia se sportovní přípravou. Jeho pilotní verze byla určena pro dvouletou etapu systémového projektu Pilot G/GP (gymnázia/pražská gymnázia) a soustředila se na ověřování tvorby školních vzdělávacích programů (ŠVP) na 16 vybraných pilotních gymnáziích z celé České republiky. Tvorba ŠVP na pilotních školách probíhala od září 2004 do června Cílem pilotního ověřování tvorby ŠVP bylo vytvořit první školní vzdělávací programy na gymnáziích a na základě zkušeností pilotních škol vytvořit metodickou příručku v podobě manuálu, který bude ostatním školám sloužit jako pomůcka při tvorbě ŠVP. Pilotní školy se také významně podílely na konečném dopracování RVP GV a s jejich pomocí byla vytvořena upravená podoba rámcového vzdělávacího programu RVP G (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia) a RVP GSP (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou). RVP G a RVP GSP neustále procházejí dalšími úpravami. Do doby, než bude Rámcový vzdělávací program pro gymnázia schválen, se gymnázia při tvorbě svých vzdělávacích programů řídí současně platnými dokumenty. Tyto zahrnují Standard vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu a Učební dokumenty pro gymnázia, které obsahují učební plány a učební osnovy. RVP stanovuje pouze obecný rámec vzdělávání na gymnáziích. Témata pro jednotlivé předměty a rozsah učiva stanovený RVP G je pro gymnázia povinný, školy si však mohou zvolit metodu, kterou při výuce daného tématu použijí. Školy mohou svůj vzdělávací program obohacovat nad tento určený rámec podle svých vlastních vzdělávacích záměrů, potřeb a zájmů žáků i podle regionálních podmínek. Důraz ve vzdělávání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni víceletých gymnázií je kladen na vybavení žáka klíčovými kompetencemi, všeobecným rozhledem na úrovni středoškolsky vzdělaného člověka a na přípravu žáků na další studium i profesní život. Klíčovými kompetencemi máme na mysli soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a

2 budoucí uplatnění v životě. Žák by měl získat motivaci pro další sebevzdělávání a rozvíjení těchto klíčových kompetencí. Měl by být schopen řešit různé typy situací na základě svých dovedností a schopností a umět využít při tom své vědomosti. Pilotní verze RVP G z roku 2006 říká, že smyslem vzdělávání na gymnáziu není předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, ale vybavit je systematickou a vyváženou strukturou vědění, naučit je zařazovat informace do smysluplného kontextu životní praxe a motivovat je k tomu, aby chtěli své vědomosti a dovednosti po celý život dále rozvíjet. Ráda bych se k této větě kriticky vyjádřila. Podle mých zkušeností, získaných informací a poznatků, v současné době probíhá výuka na gymnáziích v hodinách zeměpisu často právě opačným způsobem, než stanovuje RVP G. Přechod k výuce formou, kdy je kladen důraz na rozvíjení klíčových kompetencí, logického uvažování, systematického třídění informací, utváření si vlastních postojů a hodnot, není od klasického zavedeného stylu výuky jednoduchý. Současná výuka často probíhá v nemotivujícím prostředí v uzavřených prostorách učeben a učitel klade důraz na objem učiva a zapamatování si pojmů, kterým žák mnohdy ani nerozumí. V hodinách zeměpisu na střední škole často chybí možnosti aplikace a využití tématu v praxi, terénní výuka, práce s tzv. images (souhrnně tak nazýváme grafy, tabulky, schémata, mapy, náčrty, obrázky apod.), důraz na porozumění a pochopení učiva (tj. vzájemných souvislostí, vazeb, propojení, vztahů), aktivní zapojení žáka do výuky, tvoření vlastních myšlenkových map apod. Podle mého názoru, při výuce geografie by se měly více využívat tzv. images a mapy, které nejlépe vystihují variabilitu objektů a jevů v prostoru. Domnívám se, že proto, aby nebylo smyslem vzdělávání na gymnáziích při výuce zeměpisu předat žákům co největší objem dílčích poznatků, fakt a dat, je také nutná změna v přístupu a postoji vyučujících, stejně tak jako použití nových metod při výuce. Stále jsou velké rezervy v dostupnosti a využití vhodně zvolených pomůcek (modely, aktuální mapy a atlasy, časopisy, přístroje apod.), vhodném (moderním) vybavení učeben a někdy i v odborném a pedagogickém vzdělání vyučujících. 2 Využití tématu diplomové práce ve vzdělávání na střední škole Tato diplomová práce se v souvislosti s přenosem geografických informací zabývá i bezdrátovými komunikačními technologiemi, zobrazovacími jednotkami elektronických systémů a podstatou elektronické prezentace geodat. Proto využití tématu této práce je možné nejen v geografickém vzdělávání, ale i ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (ICT). V následujícím textu bude zmíněna možnost využití tématu práce v obou zmíněných vzdělávacích oblastech.

3 2.1 Využití tématu diplomové práce v geografickém vzdělávání na střední škole RVP G z roku 2006 zařazuje Geografii do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zde bych chtěla poznamenat, že existuje mnoho druhů geografie, vč. sociální geografie, která je v některých západních zemích zařazována do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je v RVP také obsažena. Poukazuji tím na to, že geografie je klasicky chápána jako fyzická geografie, nikoliv sociální (humánní) geografie. Oblast kartografie je v RVP G/GSP začleněna do části Geografické informace a terénní vyučování. Jedním z očekávaných výstupů žáka je, že používá s porozuměním vybranou geografickou, topografickou a kartografickou terminologii. Učivo mimo jiné zahrnuje: - geografický a kartografický vyjadřovací jazyk obecně používané pojmy, symboly, zkratky, smluvené značky, vysvětlivky, statistická data, ostatní informační, komunikační a dokumentační zdroje dat pro geografii, - geografické informační systémy geografický informační systém (GIS), dálkový průzkum Země (DPZ), praktické využití GIS a DPZ. Kartografické generalizaci je ve středoškolské učebnici Přírodní obraz Země (1995) věnován jeden odstavec obsahující čtyři řádky, v novější učebnici Příroda a lidé Země (2001) pak pouze dva řádky. Pro pochopení tohoto učiva by bylo vhodné použít mapy, atlasy nebo obrázky a názorně na nich vysvětlit podstatu kartografické generalizace. Považuji za vhodné zmínit se o činitelích generalizace, protože v souvislosti s tím žák lépe pochopí její podstatu a účel. Typy kartografické vizualizace najdeme v obou výše zmíněných učebnicích v části věnující se znázornění obsahu mapy. Této části je opět věnován jen jeden krátký odstavec, o grafických proměnných se učebnice nezmiňují vůbec. Při probírání tohoto učiva můžeme velice vhodně využít mapy, na kterých vysvětlíme a názorně ukážeme různé typy kartografické vizualizace. Toto by bylo velice vhodné realizovat formou promítání projektorem nebo použitím SMARTBoardů, nicméně praktikování těchto metod není na středních českých školách běžné. Výhodou této metody je, že učitel může vysvětlovat látku a názorně ukazovat dané skutečnosti promítané na promítací ploše. Všichni žáci tak vidí ten samý obraz, nejsou limitováni například tím, že zapomněli atlas doma, nezdržují se listováním stránek, při názorném ukazování vědí, kterou část obrázku má učitel přesně na mysli, mohou se snažit společně interpretovat informace, které vidí, vzájemně se doplňovat a spolupracovat apod. Typy kartografické vizualizace jsou vhodně zobrazeny i ve Školním atlasu dnešního světa (2001). O grafických proměnných by bylo vhodné se zmínit v souvislosti s liniovými, bodovými a plošnými mapovými značkami. Pro upevnění a správné pochopení učiva doporučuji, aby se žáci pokusili sami nakreslit či načrtnout některou metodu vizualizace, např. kartogram, kartodiagram, kartografickou anamorfózu, metodu teček atp.

4 Dále nakreslit symboly liniového, bodového a plošného charakteru s využitím různých grafických proměnných a těmto symbolům přiřadit název. Nezapomeneme do výuky zapojit i aktuální témata a pokusit se je jednoduše, ale názorně, zobrazit pomocí vhodného typu kartografické vizualizace. Obr. 63. Ukázka jednoduchého homogenního kartogramu (upraveno podle: Obr. 64. Ukázka kompletního strukturního kartodiagramu (upraveno podle:

5 Obr. 65. Různé možnosti nastavení při práci v programu ArcGIS z záložce Symbology můžeme nastavit počet tříd pro kartogram a zvolit si paletu barev (převzato: Studenti by měli rozumět významu slova geodata a slovnímu spojení geografická informace. Tyto pojmy jim vysvětlíme, uvedeme některé definice, např. obsažené v kapitole č této práce. Pro názornost můžeme opět použít mapy, zdůrazníme jejich velký význam a uvedeme oblasti, ve kterých se geodata využívají. Při výuce zeměpisu běžně tento termín používáme, žáci tak lépe pochopí význam těchto termínů a naučí se je sami používat. Tato práce se sice přímo nezabývá geografickými informačními systémy (GIS), ale zmiňuje se o elektronické prezentaci geodat, která se zmíněnými GISy souvisí. Studentům vysvětlíme podstatu vizualizace geodat, ukážeme na obrázcích a v případě dostupnosti počítačové učebny budeme geodata vizualizovat nebo si alespoň ukážeme jejich zobrazení v elektronickém prostředí.

6 2.2 Využití tématu diplomové práce ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie (ICT) na střední škole Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie (ICT) na gymnáziu navazuje na oblast ICT v základním vzdělávání a je zaměřena na zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti. Tím máme na mysli dosažení znalostí a dovedností nezbytných k využití výpočetní techniky pro komunikaci a práci s informacemi v digitální podobě. Oblast ICT prohlubuje u žáka mimo jiné schopnost využívat informační technologie, informační zdroje a aplikační i výukový software s cílem dosáhnout lepší orientace v množství informací. Vzdělávání směřuje podle RVP G k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: - využívání moderních informačních technologií ke vzdělávání, - vytváření pozitivních postojů k potřebám informační společnosti, - uvědomění si a respektování negativních vlivů moderních informačních a komunikačních technologií na společnost a na zdraví člověka, - tvořivé využívání spektra možností komunikačních technologií a jejich kombinací k rychlé a efektivní komunikaci, - využívání výpočetní techniky ke zvýšení efektivnosti své činnosti, k dokonalejší organizaci práce a k týmové spolupráci na úrovni školní, republikové a mezinárodní. Jedním z očekávaných výstupů žáka formulovaných v části Digitální technologie je, že při práci s výpočetní technikou využívá teoretické poznatky o funkcích jednotlivých složek hardwaru a softwaru. Učivo mimo jiné zahrnuje: - hardware funkce počítače, jeho částí a periferií, podstata prezentace dat, - digitální svět moderní technologie a možnosti jejich využití. V této práci jsou charakterizovány některé hardwarové části počítače a jiných elektronických systémů a jejich funkce. Jsou zde popsány a analyzovány parametry displejů a grafických karet, které tvoří zobrazovací jednotky elektronických systémů. S vlastnostmi zobrazovacích jednotek elektronických systémů úzce souvisí možnosti prezentace grafických dat, mezi něž řadíme i data geografická. S tím opět úzce souvisí počítačová kartografie, resp. kartografie v elektronickém prostředí. Dochází tak k prolínání těchto oblastí ve vyučovaných předmětech ICT i Zeměpisu a do obou tak můžeme toto učivo zahrnout. V obou vyučovaných předmětech tak bude vysvětlen rozdíl mezi rastrovou a vektorovou prezentací dat, jejich podstatu a v počítačové učebně si toto prakticky předvedeme. Učivo digitální svět moderní technologie a možnosti jejich využití je formulováno velmi obecně a možnosti jeho výkladu jsou různé. Do této oblasti můžeme zahrnout i bezdrátové komunikační technologie pro přenos dat, kterými se zabývá tato práce, a studenty seznámit se současnými, příp. připravovanými technologiemi. Po dosažení potřebné (základní) úrovně znalostí

7 v této oblasti mohou debatovat o tématu (např. jejich přínos pro společnost, dostupnost a využívání technologií v různých částech světa), porovnat jednotlivé technologie podle jejich vlastností atd.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu

Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do školního vzdělávacího programu Jan Andreska, Martina Hovorková, Kateřina Květoňová, Jaroslav Novák, Alexandra Polášková, Simona Krůfová, Filip Svoboda, Linda Taláčková Metodické pokyny k implementaci výchovy pro udržitelný rozvoj do

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study. Koncepční rámec šetření Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 International Computer and Information Literacy Study Koncepční rámec šetření Tento materiál je zveřejněn jako plánovaný výstup projektu

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT

VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI PRO ŽIVOT Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků v zemích OECD Jana Straková a kol. Praha 2002 RNDr. Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více