Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikační údaje Vyšší odborné školy"

Transkript

1 Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Vzdělávací program: Informační a komunikační technologie Obor vzdělání: N/.. Informační technologie Název vzdělávacího programu: Informační a komunikační technologie Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání: Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 224 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání: bod 3 a 22. Uchazeč nesmí mít: prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů a prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činnosti s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění. Délka vzdělávacího programu: 3 ročníky studia, tj. 6 studijních období Forma vzdělávání: denní Vyučovací jazyk: český jazyk Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné Způsob ukončení studia: absolutorium Certifikace: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Označení absolventa: diplomovaný specialista DiS. 1

2 Základní identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Vzdělávací program: Informační a komunikační technologie Obor vzdělání: N/.. Informační technologie 2

3 Obsah Úvod...4 Profil absolventa vyššího odborného studia...5 Uplatnění absolventů...6 Charakteristika vzdělávacího programu...7 Organizace školního roku...9 Předměty povinné všeobecné:...10 Předměty povinné odborné:...21 Předměty PRAXE:...40 Předměty nepovinné...44 Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu

4 Úvod Vyšší odborná škola v Plzni vznik a průběh aktualizace učebních dokumentů jednotlivých oborů: Zařazení Vyšší odborné školy do sítě škol MŠMT ČR jako subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň (VOŠ a SPŠE Plzeň) pro realizaci vyššího odborného studia v oborech: N/011 ( ) Výpočetní systémy N/005 ( ) Marketing N/008 ( ) Management dopravy Realizace vyššího odborného studia v oboru Management dopravy dle aktualizovaného učebního plánu Realizace vyššího odborného studia v nově schváleném oboru: N/003 Stavebnictví Realizace vyššího odborného studia dle schválených upravených učebních dokumentů v oborech: N/011 Výpočetní systémy N/005 Marketing N/008 Management dopravy N/003 Stavebnictví Realizace vyššího odborného studia v oboru Stavebnictví dle inovovaných učebních plánů (rozšíření o nové zaměření Požární bezpečnost staveb a technologií) udělena akreditace pro vzdělávací program N/05 Informační a komunikační technologie v oboru N/.. Informační technologie Udělena akreditace pro vzdělávací program N/04 Stavebnictví v oboru N/.. Stavebnictví Udělena akreditace pro vzdělávací program N/11 Management dopravy v oboru N/.. Management zaslán na MŠMT návrh vzdělávacího programu Marketing v oboru N/.. Ekonomika a podnikání k akreditaci zaslán na MŠMT návrh vzdělávacího programu Informační a komunikační technologie v oboru 26-47N/.. Informační technologie 4

5 Profil absolventa vyššího odborného studia Název vzdělávacího programu: Informační a komunikační technologie Obor vzdělání: N Informační technologie Vzdělání formuje u absolventů oboru kompetence, nutné pro vykonávání profesních činností ve studovaném oboru. Absolventi disponují těmito kompetencemi Obecné vědomosti, dovednosti a postoje znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům, spolupracovníkům apod. pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry schopnost týmové spolupráce tvůrčí uplatňování zásad řízení lidí Odborné znalosti a praktické dovednosti programování v příslušném programovacím jazyce na základě analytické dokumentace vytváření uživatelského rozhraní aplikací na základě návrhů a požadavků uživatelů testování aplikací a úloh zpracování systémové dokumentace vytvořeného programu a podkladů pro uživatelskou dokumentaci zajišťování správy jednotlivých počítačových aplikací definování problémů uživatelů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému či dodavateli zajišťování ochrany a údržby databází koordinování servisu a údržby hardware provádění technické údržby počítačových systémů, připojených periferních zařízení, přenosových prostředků apod. přebírání, ověřování, uvádění do provozu a nastavování parametrů operačních systémů a počítačových sítí monitorování a diagnostikování provozu ICT systémů zajišťování antivirové ochrany dat a jejich zálohování 5

6 znalost internetu, technologií a aplikací vedení příslušné dokumentace k projektům, provozu a údržbě systémů znalost funkcí elektronických prvků a obvodů jako základů hardware znalost topologie a funkce počítačových sítí, potřebné vědomosti a dovednosti pro výstavbu a konfigurování počítačových sítí se zvláštním důrazem na jejich bezpečnostní systém tvorba www prezentací pomocí znalostí XHTML+CSS na základě grafického návrhu tvorba webových aplikací pomocí PHP Uplatnění absolventů Uplatnění absolventů zaměření Informační a komunikační technologie Jednotlivé pracovní pozice jsou v souladu s Katalogem pracovních míst, část Integrovaného systému typových pozic, kde je absolvování oboru Výpočetní technika a informační technologie uvedeno jako nejvhodnější příprava. Samostatný programátor Samostatný programátor je pracovník s vyšší kvalifikací, který na základě analyticko-projektové dokumentace vytváří jednotlivé části počítačových aplikací a provádí jejich testování a ladění. Samostatný správce aplikací Samostatný správce aplikací je pracovník s vyšší kvalifikací zajišťující chod a správnou funkci počítačových aplikací a procesů zpracování dat Samostatný technik IT Samostatný technik IT je pracovník s vyšší kvalifikací, který soustřeďuje dostupné technické informace o provozu informačních systémů, identifikuje možnosti zlepšení provozu, posuzuje jejich proveditelnost a koordinuje servisní a rozvojové činnosti. Správce operačních systémů a sítí Správce operačních systémů a sítí je pracovník s vyšší kvalifikací, který nastavuje parametry operačních systémů počítačů a počítačových sítí za účelem zajištění funkčnosti a bezpečnosti provozování výpočetních systémů. Webdesigner Webdesigner je pracovník s vyšší kvalifikací, který připravuje a určuje grafický design, rozvržení informací a základní strukturu webových stránek na internetu. 6

7 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávání ve vzdělávacím programu Informační a komunikační technologie je výchova odborníků, kteří budou schopni po absolvování studia uspět v oboru ICT. Cílovým požadavkem, který je naplňován během celé doby studia, je komplexní rozvoj studentů nejen po stránce vědomostí, dovedností a praktických zkušeností, ale také po stránce hodnotové orientace, postojů a schopností obecně lidských. Pro dynamicky se rozvíjející trh a rychle se měnící pracovní činnosti ve všech oborech možného uplatnění absolventů musí vzdělávání splňovat požadavek na zvládnutí klíčových kompetencí: Obecné kompetence: - samostatné a tvůrčí řešení problémů - připravenost nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí - dovednost přizpůsobovat pružně práci požadavkům klientů - dovednost pracovat v různých týmech - informační a funkční gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií - celoživotní schopnost učení, sebepoznávání a poznávání druhých - komunikační dovednosti - vedení lidí Odborné kompetence: - znalost dvou cizích jazyků - znalost právního prostředí v oblasti ICT - aplikace matematiky při řešení problémů elektrických obvodů - orientace v součástkové základně oboru - znalost ekonomiky firmy v ICT prostředí - znalost problematiky navrhování, realizace a provozování řešení v oblasti počítačových systémů - praktické znalosti s využíváním aplikačního software - schopnost vypracovat a obhájit absolventskou práci Kompetence jsou chápány jako dynamický soubor širších kvalit umožňující vykonávat danou profesní činnost na žádoucí úrovni. Jsou to kvality, které budou studenti schopni rozvíjet celý život. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělávacího programu je tvořen předměty všeobecnými, odbornými, praxe a volitelným předmětem Tělesná výchova. Jednotlivé předměty jsou dále děleny na přednášky a praktická cvičení, ve kterých jsou studenti rozděleni na menší skupiny. Kritériem dělení je v technických předmětech počet měřicí techniky, počet počítačů apod. nebo kritérium pokročilosti v daném předmětu (dělení na začátečníky, mírně a středně pokročilé apod.). Na praktických cvičeních studenti během studia vypracovávají celou řadu samostatných úkolů a projektů s možností konzultovat s vyučujícími postupy řešení a vše zpracovávat v moderně vybavených odborných učebnách. V 1. ročníku studia jsou studenti rozděleni na praktická cvičení v odborných předmětech dle vstupních znalostí z dané problematiky na začátečníky a pokročilé a s 7

8 těmito skupinami je pracováno individuálně. Ve 3. ročníku studia absolvují studenti odbornou souvislou praxi ve firmách (podrobně popsánu u předmětu praxe str. 36). Studenti ve 3. ročníku studia vypracovávají absolventskou práci. Důraz při vypracování absolventské práce je kladen na vlastní samostatnou práci studenta při řešení úkolu ve studovaném oboru a zaměření. Studenti mají vypracováním práce prokázat schopnost samostatně řešit odborný problém v oboru studia. Obecně to zahrnuje zejména schopnost analyzovat daný problém, schopnost nalézat několik způsobů řešení zadaného problému včetně teoretického základu pro navržené varianty, hledání nejvhodnější varianty na základě rozboru, argumentů a požadavků zadavatele. Nedílnou součástí je závěrečné zhodnocení splnění zadaného tématu a konkrétní doporučení pro zadavatele v souvislosti s řešením úkolu. Vedoucí absolventské práce a oponent vypracovávají písemný posudek práce a jsou přítomni při vlastní obhajobě absolventské práce u závěrečného absolutoria. (Mechanismus zadávání absolventské práce popsán v části Učební osnovy) Výuka probíhá v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Studenti jsou na začátku školního roku poučeni o zásadách ochrany člověka za mimořádných událostí a během studia se seznámí s následujícími tématy: Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Živelné pohromy Havárie s únikem nebezpečných látek Radiační havárie jaderných energetických zařízení Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami a studenti s mimořádným nadáním mohou získat individuální vzdělávací plán a využívat odborného poradenství výchovné poradkyně. Počet přijímaných studentů Počet přijímaných studentů je 30. Celková kapacita oboru činí 90 studentů. Celková kapacita školy je 360 míst. 8

9 Učební plán Jednosloupcový učební plán vzdělávacího programu Informační a komunikační technologie Příloha č. 1 (1_jednosloupcovy.pdf) Příklad konkretizace učebního plánu vzdělávacího programu Informační a komunikační technologie Příloha č. 2 (2_rozpracovany.pdf) Přehled využití týdnů: Období Činnost Školní výuka dle učebního plánu Samostatné studium k získání hodnocení Odborná praxe Absolutorium Časová rezerva Celkem 1. týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů Organizace školního roku V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období. Ve 3. ročníku v letním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu a je 14 výukových týdnů. UČEBNÍ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Osnovy jsou pro každý školní rok a každý předmět rozpracovány do Programů vyučovacího předmětu, které jsou vypracovány v rámci konkrétní předmětové komise, koordinovány s předměty a komisemi souvisejícími a schvalovány vedením školy. 9

10 Předměty povinné všeobecné: (CIH, CIV, KOD, PIK, MAT) Cizí jazyk hlavní (ANH, NEH, FRH, RUH) 1.ročník - období 2.ročník - období 3.ročník - období zimní letní zimní letní zimní letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně - celkem 42 hod. Anotace předmětu Výuka je koncipována pro pokročilé. Ve výuce studijního předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole v rámci 3. úrovně vzdělávání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem, k dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány formy cvičení, samostatného studia a samostatné práce s odbornými texty z odborných a profilačních předmětů. Obecný cíl Výuka vede k tomu, aby se studenti naučili porozumět odbornému textu a dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s ním dále pracovat. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti studentů pro účely osobního i pracovního života. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracování témat a jejich odborné prezentaci, tím jsou připravováni k absolventské zkoušce včetně zpracování resumé absolventské práce. Výuka navazuje na učivo z předmětů odborně povinných a odborně profilových. Cílem je dosažení úrovně B1 (event. B1+ ) podle Společného evropského referenčního rámce. Vzdělávací cíle Výuka je zaměřena k tomu, aby student: - v běžném osobním a společenském styku s rodilým mluvčím se dorozuměl; - uměl číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu; rozuměl dotazníkům a uměl je vyplňovat; - osvojil si odbornou terminologii a dovedl ji používat; - dovedl komunikovat v úředním styku rozuměl dopisům a rozhovorům s obchodní a odbornou tematikou, uměl vést pracovní jednání, ukončit a provést shrnutí; rozuměl obchodním dopisům a uměl stylizovat obchodní dopis (žádost, objednávku, potvrzení objednávky); - uměl napsat strukturovaný životopis; - rozuměl a dovedl používat zkratky, technické výrazy; znal jazykové zvláštnosti z oboru; - znal reálie z dané jazykové oblasti; - uměl představit sebe a pohovořit o oboru vzdělání; - uměl pracovat s literaturou a s prostředky komunikační techniky ve vztahu k využití v oboru; používal slovníky; - uměl používat odhadování slov a strategii kompenzačního vyjadřování; dokázal hovořit s určitou kontrolou gramatické správnosti a schopnosti autokorekce; - dokázal využívat informační a komunikační technologie ke studiu jazyka 10

11 Rámcový rozpis učiva Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti: - poslech technika porozumění mluvenému projevu, jeho funkci a záměru, získat z poslechu specifické informace, detailní porozumění, zachytit téma, sledovat určitou myšlenku a odhadovat smysl i přes neznalost několika slov - čtení čtení zaměřené na obecné porozumění textu, získávání detailních informací z textu, rychlé porozumění logice textu, výběr specifických informací z textu, porozumění názorům a postojům vyjádřeným v textu Produktivní řečové dovednosti: - ústní projev monologický, dialogický, rozvíjení schopnosti spontánně reagovat, prezentovat svoji práci, analyzovat ji a hodnotit, kultivace mluveného projevu a rozvíjení schopnosti kultivovaně se vyjadřovat k práci ostatních písemný projev reproduktivní poznámky, záznamy, výtahy apod. a produktivní zprávy, dopisy, pozvání, resumé apod. Jazykové prostředky: - - výslovnost správná výslovnost slovní zásoby s důrazem na nově osvojovaná slova a slovní spojení, větný přízvuk, rytmus a melodie slovní zásoba obecná i odborná terminologie produktivní i receptivní, řady synonym; tzv. čtecí slovní zásoba slovní spojení v kontextu, odborná terminologie dle zaměření, ustálené frazeologické obraty, produktivní způsob tvoření slov, významová a stylistická stránka jazyka gramatika větná stavba rozhovoru, stylizace obchodních dopisů, úřední a neformální styl, gramatické struktury často užívané v odborných textech (např. využití trpného rodu, konjunktivů), složitější syntaktické struktury a méně frekventované jevy potřebné pro porozumění textu (zejména čtenému) a gramatické prostředky vyskytující se v odborném jazyce receptivně, rozlišování stylů pravopis pravopis slov z nově osvojované odborné terminologie, interpunkce souvětí Všeobecné okruhy - Společenské situace - seznámení, představení sebe, firmy, přivítání hostů Bydlení - orientace ve městě, vybavení domácnosti, kanceláří, stěhování Zdravý životní styl Režim dne - pracovní schůzka, pracovní oběd Povolání - vzdělávání, trh práce, můj obor, žádost o místo, životopis Mezilidské vztahy - tradice a obyčeje příslušné jazykové oblasti Nakupování - způsob platby, stížnosti, reklamace Komunikace - telefonování, fax, , internet, obchodní korespondence Cestování a mobilita - služební cesta, dopravní prostředky, hotel, cestovní doklady, rezervace Odborné okruhy - Základní terminologie Aplikace počítačových systémů Stavba počítače (vstupní a výstupní zařízení) Operační systémy 11

12 - Databáze Internet Multimedia Programovací jazyky Elektronická komunikace Nové technologie Grafika a design Firma a praxe ve firmě Obchodní korespondence Tvorba WWW stránek a reklama, inzerce Hardware a software Veletrhy a výstavy Komunikační situace Např. obchodní jednání (např. osobní pohovor při získávání zakázky, životopis, žádost o dopravní prostředek, řešení pomoci při úrazu, získání informací o počasí, objednávka a nákup potravin apod.) Jazykové funkce Společenská komunikace oslovení, pozdravy, vyjednávání, telefonování, variabilní styl jazyka v úřední komunikaci písemné a ústní, v běžné komunikaci s rodilými mluvčími Reálie Tradiční společenské chování při jednání ve srovnání se zvyklostmi v České republice, vhodná témata k rozhovorům, tradice a zvyky, současnost, politický a hospodářský vývoj, odborné oborové reálie Uplatňované postupy výuky Výuka probíhá formou cvičení. Učitel využívá aktivizující metody výuky (střídání forem práce skupinové, frontální, individualizované), hraní rolí z odborného prostředí práce za vytváření partnerského prostředí spolupráce. Pracuje s audiovizuálními a audioorálními pomůckami a s prostředky moderní komunikační a informační techniky. Soustavně vede studenty ke čtení, orientaci v textu a porozumění odbornému textu. Učitel vystupuje v roli konzultanta řídícího proces vyučování učení. Ústní i písemná komunikace je průběžně hodnocena, chyby analyzuje student, učitel i ostatní. Předpokládá se pravidelná individuální příprava studenta. Pěstuje se osobní prezentace a prezentace odborných prací zpracovaných na základě zadání nebo vlastního výběru z daných témat. Studenti jsou vedeni k tvorbě jazykového portfolia. Závěrečná hodnocení v jednotlivých obdobích Varianta A (= zápočet započteno) 1. splněný limit docházky 2. splnění testů (nejméně 2 za období) 3. aktivní práce při cvičeních 4. semestrální práce na zadané téma (ve 2. a 3. ročníku její prezentace) Varianta B (= zápočet + zkouška) platí varianta A + dialog se zkoušejícím na vylosované téma, kratší gramatický test na vybrané jevy z uplynulého období, obhajoba semestrální práce. 12

13 Doporučená literatura: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004, ISBN Hashemi L., Thomas B.,Grammar for First Certificate, Cambridge University Press, 2007, ISBN Thomas B., Matthews L., Vocabulary for First Certificate, Cambridge University Press, 2007, ISBN Babáková J., Sachs R., Anglická obchodní korespondence, Fraus, 1999, ISBN Oxford Wordpower Dictionary, Oxford Univesity Press, 2006, ISBN Estras S.R., Fabré E.M., Professional English in Use: ICT for Computers and the Internet, Cambridge University Press 2007, ISBN Estras S.R., Infotech Englishfor computer users, Cambridge University Press, 2008, ISBN Minihofer O., Kratochvílová J., Anglicko-český slovník výpočetní techniky, SNTL 1990, ISBN Hynek J., Vítkovský R., Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií, Fraus, 2000, ISBN Fischer A. - Mitziviris, Janke S., So geht s Papanikolau, Klett 2001, ISBN Berglová E., Moderní gramatika němčiny, Fraus 2002, ISBN X Dusilová, D., Cvičebnice německé gramatiky, Polyglot 1994, USBB Hermann U., Das grosse Wörtebuchder deutschen Sprache, Parkland 1990, ISBN Duden, Německý výkladový slovník s českými ekvivalenty, Bibliographisches Institut, Mannheim 1985, Mladá fronta 1993, ISBN Duden, Fremdwörterbuch, Dudenverlag, 1990, ISBN Bertelsmann, Die neue deutsche Rechtschreibung, Lexikographisches Institut, München 1996, ISBN Höppnerová V., Deutsch und der Wirtschaft, Scientia 1993, ISBN Kettnerová D., Píšeme a telefonujeme německy, Fraus 1998, ISBN Justová H. Deutschsprachige Länder, Fragment 1992, ISBN Německo-český a česko-německý, Fin Publishing 2004, ISBN Česko-německý německo-český odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky, Věra Högerová a kol., Nakladatelství Olomouc a Univerzita Palackého Olomouc, 2000,ISBN , ISBN Minihofer O., Česko-německý slovník výpočetní techniky, Praha 1990, SNTL,ISBN Německo-český česko-německý vědeckotechnický slovník, Littera 1999, ISBN Thierry J., Forum méthode de Francais 2, 3, Hachette Livre International, ISBN Francouzsko-český, česko-francouzský studijní slovník, FIN 2005, ISBN Jelínek S., Raduga II., III., Fraus 2007, ISBN Slovník rusko-český a česko-ruský, Leda 1999, ISBN

14 Cizí jazyk vedlejší (ANV, NEV, FRV, RUV) 1.ročník - období 2.ročník - období 3.ročník - období zimní letní zimní letní zimní letní 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně - celkem 48 hod. 2/2 hod. týdně - celkem 32 hod. 2/2 hod. týdně celkem 28 hod. Anotace předmětu Výuka je koncipována pro úplné začátečníky nebo studenty se zanedbatelnou znalostí jazyka. Obecný cíl Výuka vede k tomu, aby studenti dosáhli úrovně odpovídající stupni A1 (podle Společného evropského referenčního rámce), u nadanějších skupin A2. Výchovně vzdělávací cíle Výuka je zaměřena k tomu, aby student - v běžném osobním a společenském styku porozuměl základním frázím a slovům - uměl číst jednoduché texty, složitější s využitím slovníku - osvojil si jednoduchou odbornou terminologii a dovedl ji použít - porozuměl faxovým zprávám, telefonnímu hovoru (pokud partner hovoří spisovně, pomalu, v jednodušších větách) - komunikace v úředním styku - uměl napsat strukturovaný životopis a žádost o práci - získal základní informace o reáliích z dané jazykové oblasti - uměl představit sebe, firmu a jednoduše obor vzdělání Rámcový rozpis učiva Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti - poslech student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se bezprostředně týkají běžného života (rodina, nakupování, cestování) - čtení čtení krátkých jednoduchých textů zaměřené na obecné porozumění, získání základních informací z textu např. vyhledávání informací v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, jídelní lístky apod.). Produktivní řečové dovednosti - ústní projev monologický, dialogický; krátká společenská konverzace a jednoduchá výměna informací o známých tématech a činnostech - písemný projev krátké jednoduché poznámky týkající se základních potřeb, jednoduchý osobní dopis Jazykové prostředky - výslovnost správná výslovnost slovní zásoby; větný přízvuk, rytmus a melodie - slovní zásoba obecná terminologie, nejběžnější frazeologické obraty, základní odborné termíny - gramatika seznámení se základními gramatickými kategoriemi a jejich správným použitím - pravopis nově osvojovanou slovní zásobu ovládat i z pravopisné stránky 14

15 Tematické okruhy - Osobní údaje rodina, životopis Bydlení kultura bydlení a životního prostředí Město orientace v cizím prostředí, služební cesta a ubytování v hotelu, doprava Zaměstnání režim pracovního dne, můj obor, pracovní schůzky, telefonování, fax, Volný čas, koníčky, další vzdělávání, kultura Zdravý životní styl stravování, péče o zdraví, sport Česká republika a země příslušné jazykové oblasti základní informace geografické i společenské Obor ICT základní terminologie Firma struktura společnosti, vybavení firmy, její prezentace Komunikační situace osobní pohovor při ucházení se o místo, řešení situací v běžném životě (např. nakupování, pobyt v hotelu a restauraci, návštěva lékaře, vyřízení dokumentů) Jazykové funkce společenská komunikace oslovení, pozdravy, krátké společenské konverzace Reálie Základní geografické a hospodářské údaje, zvyky a tradice zemí příslušné jazykové oblasti Uplatňované postupy výuky Výuka probíhá formou cvičení. Učitel využívá aktivizující metody výuky (střídání forem práce skupinové, frontální, individualizované). Pracuje s audiovizuálními a audioorálními pomůckami. Vede studenty ke čtení a porozumění textu. Ústní i písemná komunikace je průběžně hodnocena. Samozřejmým předpokladem je pravidelná individuální příprava studentů. Závěrečná hodnocení v jednotlivých obdobích Varianta A (= zápočet započteno) 1. splněný limit docházky 2. splnění průběžných testů 3. aktivní práce při cvičeních 4. semestrální práce na zadané téma Varianta B (= zápočet + zkouška) platí varianta A + dialog se zkoušejícím na vylosované téma a kratší gramatický test na vybrané jevy z uplynulého období Doporučená literatura: Soars L., Soars J., New Headway Elementary, Oxford Univesity Press, 2007, ISBN Soars L., Soars J., New Headway Pre-Intermediate, Oxford Univesity Press, 2007, ISBN Belán J., Grammar Practice 1, Didactis, 2002, ISBN Belán J., Grammar Practice 2, Didactis, 2002, ISBN

16 Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004, ISBN Oxford Wordpower Dictionary, Oxford Univesity Press, 2006, ISBN Dusilová a kol., Sprechen Sie Deutsch 1,2, Polyglot 2000, ISBN Dusilová D., Cvičebnice německé gramatiky, Polyglot 1994, ISBN Německo-český, česko-německý slovník, Fin Publishing 2004, ISBN Baylon Ch. Murillo J., Campa A., Forum I - méthode de francais, Hachette Livre 2000, ISBN Murillo J., Campa A. Mestneit C., Tost M., Forum I - carier d exencices, Hachette Livre 2000, ISBN Francouzsko-český, česko-francouzský studijní slovník, FIN 2005, ISBN Jelínek S., Raduga I. a II., Fraus 2007, ISBN Slovník rusko-český a česko-ruský, Leda 1999, ISBN Abbs B., Freebairn I.: Blueprint One, Longman Raymond Murphy: Grammar in use, Cambridge University Press Sarah Peters a Tomáš Gráf: Time to talk, Polyglot Každý student studuje kombinaci jazyk hlavní/vedlejší s výběrem anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 16

17 Komunikativní dovednosti (KOD) 3. ročník období zimní 2/1 hod. týdně celkem 32 hodin (z toho 16 hodin praktických cvičení) Anotace předmětu Předmět rozvíjí znalosti mateřského jazyka. Klade důraz na rozvíjení stylistických dovedností v mluveném i psaném projevu. Věnuje pozornost sebepoznání a pozitivnímu myšlení. Zabývá se problematikou sociální perpcepce. Učí dovednostem rétorickým a prezentačním. Posiluje správné komunikační návyky. Vzdělávací cíle Výuka předmětu komunikační dovednosti směřuje k tomu, aby student po jejím ukončení uměl: navázat kontakt s druhými lidmi promluvit přesvědčivě před posluchači, udržet pozornost posluchačů působit sebejistě a kompetentně rozumět řeči svého těla, dokáže ji kontrolovat, dokáže poznatků o nonverbální komunikaci úspěšně využívat, zvládnout svou trému pracovat s hlasem vhodným způsobem reagovat na otázky přiměřeným způsobem vést diskusi, shrnout řečené a vyvodit obecné závěry připravit působivou prezentaci řešit konflikty na základě poznatků z psychologie osobnosti umí vystupovat při pracovním jednání improvizovat připravit mluvený projev Rámcový rozpis učiva 1. Význam komunikace jako základní kompetence osobního a profesního života 2. Sebepoznání 3. Osobní image 4. Prezentace Doporučená literatura: Capponi, V., Novák, T., Asertivně do života, Grada Publishing ISBN Gruber D., Zlatá kniha komunikace, vyd. 1., Ostrava, Repronis 2005, ISBN Hůrková J., Česká výslovnostní norma, Scientia 1995, ISBN X Kohout, J, Rétorika, Management Press 1995, ISBN Nakonečný M., Základy psychologie, Academia 1998, ISBN Pease, A., Řeč těla, Portál 2001, ISBN Špačková A., Moderní rétorika, Grada Publishing 2003, ISBN Kolektiv autorů, Pravidla českého pravopisu, Fin Publishing 2008, 5. doplněné vydání, ISBN

18 Písemná a elektronická komunikace (PIK) 1. ročník období zimní 2/2 hod. týdně celkem 32 hod. (z toho 32 hod. praktických cvičení) letní 2/2 hod. týdně celkem 32 hod. (z toho 32 hod. praktických cvičení) Anotace předmětu Předmět Písemná a elektronická komunikace učí studenty ovládnout klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou a prakticky prokazovat znalosti normy pro úpravu písemností (CSN ). Tyto poznatky se aplikují v obchodní korespondenci, která připravuje studenty na práci s firemními písemnostmi. Ve výuce se kombinuje praktické zvládnutí práce s předtisky obchodních dopisů a schopnost vypracovat dobře stylizovanou písemnost. K dosažení vzdělávacích cílů se využívá forma cvičení, ve kterých studenti samostatně nebo společně vytvářejí podle zadání dokumenty. Vzdělávací cíle Výuka směřuje k tomu, aby po jejím skončení student uměl: psát na klávesnici všemi deseti používat předtisky obchodních dopisů upravovat text podle ČSN stylizovat písemnosti podle zadání Rámcový rozpis učiva 1. Norma pro úpravu písemností ČSN Stylizace obchodních dopisů, časté chyby 3. Předtisky obchodních dopisů, adresy, odvolací údaje, text, přílohy 4. Základy obchodní korespondence 5. Poptávka, nabídka, objednávka 6. Reklamace, urgence, upomínka 7. Jednoduché právní listiny 8. Pracovně právní písemnosti 9. Nácvik hmatové metody psaní průběžně celý školní rok Doporučená literatura: program ZAV pro výuku psaní na klávesnici ČSN

19 Matematika (MAT) 1. ročník - období zimní 5/2 hod. týdně - celkem 80 hod. (z toho 32 hodin praktických cvičení) letní 5/2 hod. týdně - celkem 80 hod. (z toho 32 hodin praktických cvičení) Anotace předmětu Matematické vzdělávání se významně podílí na rozvoji intelektových schopností, především logického, abstraktního a samostatného myšlení, na vytváření úsudků a na řešení problémů. Těžiště výuky spočívá v aktivním osvojování strategie řešení úloh a problémů, v pochopení kvantitativních vztahů v přírodě a společnosti. Matematika vybavuje studenty poznatky užitečnými pro pochopení technických a ekonomických jevů a závislostí. V návaznosti na znalosti ze střední školy, které jsou v úvodu shrnuty a zopakovány, rozvíjí především ty aplikace, které jsou předpokladem úspěšného řešení algoritmických problémů. Zvláštní důraz je kladen na osvojení si metod numerické matematiky a lineárního programování. K dosažení vzdělávacích cílů je využíváno především formy cvičení a samostatného nebo společného řešení problémových úloh. Vzdělávací cíle Výuka předmětu směřuje k tomu, aby student po jejím ukončení uměl: nacházet, třídit a využívat matematické informace formulovat a objasnit své matematické myšlenky aplikovat vědomosti při řešení úloh využívat algoritmů řešení v úlohách provést rozbor reálné situace, postihnout v ní matematický problém, hledat cestu k jeho vyřešení a zhodnotit výsledek řešení vzhledem k realitě provádět racionálně a přesně numerická a praktická řešení zdůvodnit postupy, které použil k řešení úlohy uplatnit získané vědomosti, dovednosti a metody řešení problémů v odborných předmětech a v praktickém životě vyřešit s využitím derivací a limit průběh funkcí aplikovat integrální počet při výpočtu objemu rotačních těles, obsahu rotačních ploch, délky křivky použít metody numerické matematiky k řešení rovnic, k výpočtům funkčních hodnot a k řešení úloh z diferenciálního a integrálního počtu aplikovat metody lineárního programování k řešení konkrétních problémů z praxe Rámcový rozpis učiva Funkce Diferenciální počet Integrální počet Numerická matematika Lineární programování Doporučená literatura: Jarník V., Diferenciální počet I - IV. vydání, Nakladatelství ČSAV 1995 Jarník V., Integrální počet I - III. Vydání, Nakladatelství ČSAV 1956 Rektorys K., Přehled užité matematiky 1-6. vydání, Prometheus 1996; ISBN

20 Rektorys K., Přehled užité matematiky 2-6. vydání, Prometheus 1995, ISBN Mikulčák J. a kol., Matematické, fyzikální a chemické tabulky - 3. vydání Prometheus, ISBN Budinský B, Charvát J., Matematika I - 2. vydání - Vydavatelství ČVUT, 2000, ISBN Charvát J., Hála M., Šibrava Z., Příklady k matematice I - 2. vydání -Vydavatelství ČVUT 1999, ISBN

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více