Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1468/2005 RM 61 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1469/2005 RM 61 Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku 1. RM po projednání na základě ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou dle ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění mezi Olomouckým krajem a Městem Lipník nad Bečvou (dále jen smlouva). 2. RM ukládá starostovi města podepsat smlouvu za Město Lipník nad Bečvou. T: ihned po obdržení podepsané smlouvy od Olomouckého kraje 3. RM ukládá vedoucí kanceláře tajemníka zabezpečit za Město Lipník nad Bečvou pořízení majetku v souladu se smlouvou. T: RM ukládá vedoucímu odboru finančního předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého příspěvku v souladu se smlouvou. T:

2 1470/2005 RM 61 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování paní Lenky Mirgové na ubytovně Venedik č. 1426, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zabezpečit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 1471/2005 RM 61 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování paní Gabriely Suché na ubytovně Venedik č. 1427, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zabezpečit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 1472/2005 RM 61 Návrh na prodloužení ubytování 1. RM po projednání schvaluje prodloužení ubytování paní Růženy Vláčilové na ubytovně Venedik č. 1427, Lipník nad Bečvou, od do RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T:

3 3. RM ukládá ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, zabezpečit prodloužení smlouvy o dočasném ubytování. 1473/2005 RM 61 Návrh na neprodloužení ubytování 1. RM po projednání neschvaluje prodloužení ubytování paní Jitky Cinové na ubytovně Venedik č. 1427, Lipník nad Bečvou, od RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2005 RM 61 Výjimka z maximálního počtu dětí 1. RM po projednání schvaluje udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Lipník nad Bečvou, okres Přerov, příspěvková organizace. Pro školní rok 2005/2006 a všechny následující, může být do třídy zapsáno 25 dětí. Celkem může být do mateřské školy zapsáno 125 dětí. 2. RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2005 RM 61 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4122, neinv. přij. dotace od kraje protidrogová prevence, - navýšení na straně výdajů, ÚZ , org. 311: Kč ,00 v 3113, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO protidrogová prevence, b) - přesun na straně výdajů v org. 347, orj. 1, pol. 5171: Kč ,00 z 3429 na 3421 oprava dětského hřiště v N. Dvorech, 3

4 c) - navýšení na straně příjmů: Kč 5.855,00 v 1039, pol. 2329, ost. záležitosti lesního hospodářství, - navýšení na straně výdajů 460: Kč 5.855,00 v 1032, pol. 5169, lesní hospodářství těžba dřeva, d) - přesun na straně výdajů v org. 348, orj. 8, pol. 5154: Kč 1.000,00 z 3329 na 3326 spotřeba el. energie kaplička v Trnávce, e) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 3612, pol. 3112, příjmy z prodeje nemovitostí byty, - navýšení na straně výdajů: Kč ,00 v 3421, pol. 6122, mobilní překážky skatepark vstřícnost, f) - snížení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 2212, pol. 6121, rekonstrukce komunikací v MPR, g) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 2321, pol. 6121, kanalizace ve spojovací uličce, h) - snížení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3421, pol. 6121, víceúčelové hřiště Bratrská, i) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3631, pol. 6121, rekonstrukce veřejného osvětlení v MPR, j) - snížení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3231, pol. 5171, PD rekonstrukce sálu ZUŠ, Kč ,00 v 3635, pol. 5166, regulační plán Zelinka, Kč ,00 v 3632, pol. 5171, PD oprava zdi židovského hřbitova, k) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 3322, pol. 5171, oprava střešní zahrady zámku, l) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4216, ost. inv. přijaté dotace ze SR vodovod Podhůra, - navýšení na straně výdajů v org. 415, ÚZ : Kč ,00 v 2310, pol. 6121, vodovod Podhůra, m) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 6171, pol. 3111, příjmy z prodeje pozemků, n) - navýšení na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 v 2310, pol. 6121, vodovod Podhůra vstřícnost, o) - přesun na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 z 3632, pol. 5171, PD oprava zdi židovského hřbitova, Kč ,00 z 2219, pol. 6121, PD parkoviště Souhradní, Kč ,00 na 3635, pol. 6119, územní plán změna č. 1, p) - přesun na straně výdajů v org. 415: Kč ,00 z 3632, pol. 5171, PD oprava zdi židovského hřbitova, Kč ,00 z 6171, pol. 5166, PD poradenské a právní služby, Kč 3.000,00 z 2212, pol. 6121, PD rekonstrukce ul. Mlýnecká, Kč 8.000,00 z 2212, pol. 6121, PD rekonstr. ul. Zahradní, J. V. Sládka, L. Janáčka, Kč ,00 z 3635, pol. 6121, PD revitalizace ul. Bratrská I. etapa, Kč ,00 na 3635, pol. 6121, PD infrastruktura Tyršova, q) - přesun na straně výdajů z org. 413 na org. 365, 3722: Kč ,00 z pol na pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO sběr a svoz KO, r) - přesun na straně výdajů z org. 413: Kč ,00 z 3722, pol. 5169, sběr a svoz KO, Kč ,00 na 3721, pol. 5169, likvidace ledniček smlouva vstřícnost, - přesun financí vedených pod ÚZ bez ÚZ: Kč 6.650,00 na 3721, pol. 5169, likvidace ledniček smlouva vstřícnost, 4

5 s) - přesun na straně výdajů, ÚZ , pol. 5410: Kč ,00 z org , 4175, orj. 21, SD DSP pro rodinu a děti, Kč ,00 na org , 4175, orj. 16, SD přísp. na výživu, Kč ,00 na org , 4182, orj. 27, SD přísp. na zvl. pomůcky, Kč ,00 na org , 4183, orj. 28, SD přísp. na úpravy a provoz bezbariér. bytu, Kč ,00 na org , 4184, orj. 29, SD přísp. na zakoupení, opravy a zvláštní úpravy motorového vozidla, Kč ,00 na org , 4185, orj. 30, SD přísp. na provoz motor. vozidla. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtového opatření do rozpočtu města. T: /2005 RM 61 Bytové družstvo Osecká půjčka 1. RM po projednání doporučuje ZM : a) uhradit Bytovému družstvu Osecká členský vklad za imobilní byty ve výši ,49 Kč, b) schválit dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce. 2. RM ukládá starostovi předložit materiál k projednání ZM. T: /2005 RM 61 Průmyslová zóna PZ III RM po projednání bere na vědomí informaci o možné směně či prodeji pozemků v průmyslové zóně lokalita PZ III. 1478/2005 RM 61 Budova zámku palubové podlahy RM po projednání neschvaluje finanční příspěvek na změnu povrchu palubových podlah v budově zámku ve výši ,- Kč. 5

6 1479/2005 RM 61 Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor ve III. NP objektu č.p. 358 ul. Bratrská, Lipník nad Bečvou, situovaného na pozemku parc.č. st.276/2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - kanceláře o výměře 21,56 m 2 za cenu 750,- Kč/m 2 /rok, - chodby (poměrná část) o výměře 7,05 m 2 za cenu 300,- Kč/m 2 /rok, - WC (poměrná část) o výměře 1,12 m 2 za cenu 300,- Kč/m 2 /rok, - kuchyně (poměrná část) o výměře 0,77 m 2 za cenu 300,- Kč/m 2 /rok za účelem činnosti zdravotní pojišťovny, - kanceláře o výměře 24,14 m 2 za cenu 750,- Kč/m 2 /rok, - chodby (poměrná část) o výměře 7,89 m 2 za cenu 300,- Kč/m 2 /rok, - WC (poměrná část) o výměře 1,25 m 2 za cenu 300,- Kč/m 2 /rok, - kuchyně (poměrná část) o výměře 0,86 m 2 za cenu 300,- Kč/m 2 /rok za účelem zřízení kanceláře pro výkon státní správy - zprostředkování práce. Upozornění: Předmětné nebytové prostory budou do užívány stávajícím nájemcem na základě platné nájemní smlouvy. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2005 RM 61 Přechod nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 617 ul. Stará, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 2, III. kategorie v domě č.p. 617, ul. Stará, Lipník nad Bečvou, ze zemřelého nájemce pana Josefa Králíka, na paní Libuši Křenkovou,., která byla družkou zemřelého a v době úmrtí žila s nájemcem ve společné domácnosti, dle 706 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy s paní Libuší Křenkovou. T:

7 1481/2005 RM 61 Podnájem bytu č. 2/3 v domě č.p Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 2/3 v domě č.p Osecká, Lipník nad Bečvou mezi paní Marií Psotovou,. a Mgr. Miloslavou Ličkovou,., na dobu určitou, a to od do , dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. T: /2005 RM 61 Ukončení nájemní smlouvy ze dne Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.41/7 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a Drahoslavem Šoborou VELKO A MALOOBCHOD, IČ , se sídlem v Hranicích, Galašova 1741 (jako nájemcem), jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. st.41/7 zastavěná plocha o výměře 58 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to ke dni , b) předloženou dohodu o ukončení nájmu, V případě, že dohoda o ukončení nájmu nebude podepsána do , bude nájemní smlouva vypovězena. c) vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. st.41/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 96 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - cena za pronájem je stanovena ve výši 3,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 50,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením RM schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání pronájmu radou města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím RM o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením RM schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu RM, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, Upozornění: Část pozemku parc.č. st.41/7 o výměře 58 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou je v pronájmu do

8 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, T: b) vypovězení nájemní smlouvy, a to v případě, pokud nebude dohoda o ukončení nájmu podepsána do , c) vyhlášení záměru pronájmu. 1483/2005 RM 61 Pronájem části pozemku parc.č. 2584/2 ostatní plocha zeleň v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 2584/2 ostatní plocha zeleň o výměře 15 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou společnosti PAULLA, s.r.o., IČ , se sídlem v Lipníku nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 94, zastoupené jednatelem p. Vítem Pokorným, na dobu neurčitou, za cenu 50,- Kč/m 2 /rok, za účelem umístění prodejního stánku, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. T: /2005 RM 61 Vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/64 zahrada v k.ú. Podhoří na Moravě 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č. 173/64 zahrada o výměře 2949 m 2 v k.ú. Podhoří na Moravě za podmínek: - využití pozemku za účelem zřízení zahrádky, - cena za pronájem je stanovena ve výši 1,50 Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 100,- Kč, - v případě, že zájemci nebude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude rozhodnutím odboru správy majetku schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, 8

9 - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne rozhodnutí odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti, pozbude rozhodnutí schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 15 dnů ode dne sejmutí záměru pronájmu z úřední desky. Upozornění: Předmětný pozemek je v pronájmu do RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: RM po projednání pověřuje odbor správy majetku rozhodnutím o uzavření nájemní smlouvy a zajištěním podpisu nájemní smlouvy. T: /2005 RM 61 Výpůjčka pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) výpůjčku části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 30 m 2 a části pozemku parc.č. 2787/1 trvalý travní porost o výměře 225 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Aleně Pelzové,. na dobu určitou, a to 1 roku ode dne podpisu smlouvy posledním z účastníků, za účelem umístění lávky přes řeku Bečvu, b) předloženou smlouvu o výpůjčce. V případě, že smlouva o výpůjčce nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení výpůjčky radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o výpůjčce. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta 9

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané dne 26.05.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/16/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více