CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ"

Transkript

1 CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA

2 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia

3 MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně pozorovat, vyjadřovat a konat. Jan Amos Komenský

4 Publikace byla vydána v rámci projektu OPVK: Vytváření a rozšiřování podnikatelských kompetencí (CZ.1.07/1.1.06/ ) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracovali: řešitelé projektu SŠEP Spektrum, s.r.o. Mladá Boleslav Autor: Mgr. Ivo Georgiev 1. vydání, 2009 Vydala Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM, s.r.o. Mladá Boleslav. 3

5 OBSAH 1 CÍLE VÝCHODISKA PROJEKTU Formy studia celoţivotního vzdělávání Pouţité termíny Celoţivotní vzdělávání (učení) Formální vzdělávání Informální vzdělávání Neformální vzdělávání Andragogika Distanční vzdělávání Organizace studia Studijní materiály Tutor Kontakt F2F E-learning Definice e-learningu Formy e-learningu Výhody e-learningu Nevýhody e-learningu Hlavní součásti e-learningu Úrovně elektronického vzdělávání ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Distanční vzdělávání na středních školách Jiná vzdělávací zařízení

6 4 DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Současný stav distančního vzdělávání na středních školách Návrh na řešení Dálková a distanční forma vzdělávání Dálková forma vzdělávání Distanční forma vzdělávání Porovnání forem dálkového a distančního studia Distanční studium a Národní soustava kvalifikací Výhody distančního vzdělávání pro střední školu Problémy s nízkým počtem ţáků Problémy se zajištěním učebních prostor pro výuku Řešením současných problémů středních škol je moţné pouze organizováním jiných, efektivnějších forem vzdělávání ZÁSADY A PRINCIPY VEDENÍ PROJEKTU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Východiska Terminologie Postavení pedagoga v distančním vzdělávání Role učitele v distančním vzdělávání Zásady tvorby vzdělávacího programu pro DiV Specifika školní vzdělávací program (ŠVP) pro distanční studium Vzdělávací programy vytvořené na základě rámcového vzdělávacího programu Vzdělávací programy vytvořené na základě akreditačního řízení rekvalifikačního kurzu Vzdělávací programy přípravných a kvalifikační kurzů

7 6 VYUŢITÍ E-LEARNINGU V DIV Formy e-learningové podpory Tištěné formy studijních opor Výukové aplikace na datovém mediu Integrace vzdělávacího programu do systému LMS ZÁVĚR A NAVRHOVANÁ DOPOROUČENÍ Současná situace středního školství v oblasti DiV Návrh na řešení Centrum distančního vzdělávání středních škol (CDiVSŠ) Databáze zpracovaných studijních témat POUŢITÉ ZDROJE Literatura Odkazy

8 1 CÍLE Střední školství v oblasti celoţivotního vzdělávání má svoji nezastupitelnou roli při zvyšování a prohlubování kvalifikace všech účastníků trhu práce studiem střední odborné školy, nástavbového studia, rekvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích aktivit. V této oblasti má nezastupitelnou úlohu distanční forma studia. Cílem této studie je, v oblasti celoţivotního vzdělávání: Zhodnotit současný stav v ČR v oblasti celoţivotního vzdělávání (učení) Vymezit formu distančního vzdělávání v souladu se školským zákonem Posoudit aplikaci distančního vzdělávání v souvislosti NSK Vymezit pojem andragogika a její vyuţití v oblasti celoţivotního vzdělávání Aplikace distančního vzdělávání na středoškolské úrovni Multimediální moţnosti podpory distančního vzdělávání Role e-learningu v distančním vzdělávání Vztah učitel ţák v distančním vzdělávání Problémy distančního vzdělávání v oblasti středního školství Vytvořit metodiku distančního vzdělávání na střední škole 1 1 Viz Příloha č. 2 Metodika distančního vzdělávání na středoškolské úrovni

9 2 VÝCHODISKA PROJEKTU 2.1 Formy studia celoţivotního vzdělávání Celoţivotní vzdělávání většinou představuje studium při zaměstnání formou večerního, dálkového nebo distančního studia. Na středních školách byla tato oblast vzdělávání aţ dosud většinou realizováno formou dálkového a to zejména o oblasti nástavbového, akreditovaných kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů. S večerní a distančního formou studia na středních školách se setkáme jen zřídka (viz dále kapitola 4 Současný stav distančního vzdělávání v oblasti středního školství) Školský zákon 2 definuje večerní, dálkovou a distanční formu studia následovně: večerní formou vzdělávání je výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu v rozsahu 10 aţ 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních a večerních hodinách, dálkovou formou vzdělávání je samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 200 aţ 220 konzultačních hodin ve školním roce, distanční formou vzdělávání je samostatné studium uskutečňované převáţně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi. Z výše uvedeného vyplývá, ţe v oblasti středního školství je celoţivotní vzdělávání v České republice realizováno především dálkovou a v některých případech večerní popř. distanční formou studia. Distanční formu s podporou informačních technologií lze povaţovat v oblasti celoţivotního vzdělávání za nejefektivnější, přesto se ve středním školství, jak z níţe uvedené analýzy vyplývá, velmi málo vyuţívá. 2.2 Pouţité termíny Níţe uvádíme termíny, které můţeme najít ve vysokoškolských skriptech a z kterých budeme dále vycházet při aplikaci celoţivotní vzdělávání formou distančního vzdělávaní na úrovni střední školy. 2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 25, odst. 1 písm. b), c), d).

10 Je jisté, ţe tyto termíny budeme muset dále přizpůsobit potřebám středních škol Celoţivotní vzdělávání (učení) Celoţivotní vzdělávání anglický termín lifelong learning (dále CV), často také bývá uţíván termín celoţivotní učení pro zdůraznění aktivní role učícího se jedince, lze charakterizovat jako kontinuální vzdělávací proces. CV představuje zásadní změnu v přístupu ke vzdělávání, kdy veškeré vzdělávání jak v rámci vzdělávacího systému, tak mimo něj, je chápáno jako jediný propojený celek, který umoţňuje přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a umoţňuje získání kvalifikace různými vzdělávacími cestami v průběhu celého ţivota. Formalizovaný vzdělávací systém vytváří pro toto pojetí celoţivotního vzdělávání nezbytný základ, avšak tvoří pouze jednu součást celoţivotního vzdělávání. CV povaţujeme za vnitřně strukturovaný celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a umoţňuje získávat stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během ţivota. CV zahrnuje 3 : formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální vzdělávání Formální vzdělávání Vzdělávání se realizuje ve vzdělávacích institucích, jejich funkce, cíl, obsah, prostředky a způsoby hodnocení jsou definovány a legislativně vymezeny. Zahrnuje na sebe navazující vzdělávací stupně a typy, které jsou určeny buď celé populaci (např. základní povinné vzdělání) nebo určitým skupinám populace (např. středoškolské a vysokoškolské vzdělávání). Absolvování tohoto vzdělávání je zpravila potvrzeno certifikátem (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom apod.). Výsledkem formálního vzdělávání je určitý stupeň vzdělání. 3 Bočková Věra, Andragogické centrum otevřeného a distančního vzdělávání univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2002

11 Informální vzdělávání Je proces získáván vědomostí, osvojování dovedností a postojů z kaţdodenních zkušeností, z prostředí a z kontaktů s jinými lidmi. Probíhá v rodině, mezi vrstevníky, v práci, ve volném čase, při cestování, čtení knih a časopisů, při poslechu rozhlasu, sledování televize, při návštěvě výstav, divadel a kin. Na rozdíl od formálního a neformálního vzdělávání je neorganizované, nesystematické a instituciálně nekoordinové Neformální vzdělávání Je organizované a systematické vzdělávání, které se realizuje mimo formální systém. Je zaměřeno na určité skupiny populace a organizují je různé instituce (např.. Podniky, kulturní zařízení, nadace, kluby ). Zahrnuje např. programy funkční gramotnosti pro dospělé, zdravotní výchovu, plánování rodičovství, rekvalifikační kurzy, kurzy práce s počítačem, kurzy výtvarného zaměření) Andragogika (z řeckého anér, andros = muţ + agein=vést), doslovný překlad vedení dospělých V angličtině převáţně: "adult education" (andragogy) V němčině převáţně: "erwachsenebildung" (andragogik) Věda o výchově dospělých, vzdělávání dospělých a péči o dospělé, respektující všestranně zvláštnosti dospělé populace a zabývající se její personalizací, socializací a enkulturací (Palán, 1997) Andragogiku lze v současnosti chápat jako oblast sluţeb jednotlivcům, skupinám, institucím, organizacím nebo celospolečenskému charakteru, která tvorbou vzdělávací nabídky slouţí k uspokojování vzdělávacích zájmů a potřeb dospělých. (Beneš, 1997) Distanční vzdělávání 4 Níţe uvedená specifikace termínu Distanční vzdělávání je podle teorie, která je určená vysokým školám, jiná v současné době bohuţel neexistuje. 4 David Nocar, Irena Hoblíková, Lucie Snášelová, Monika Všetulová, E-learning v distančním vzdělávání, Centrum distančního vzdělávání UP Olomouc, Olomouc 2004, str. 7 10

12 Distanční vzdělávání (DiV) anglicky distance education (DE) nebo distanc learning Je forma vzdělávání uskutečňované převáţně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi 5. Při této formě jsou studující a vyučující trvale nebo převáţně odděleni. Za protipól povaţujeme prezenční formu studia, pro kterou je charakteristický pravidelný, respektive denní a osobní kontrakt studujících a vyučujících ve vzdělávacím procesu. Vzhledem k výše uvedenému oddělení studujících od školy a pedagogů je nebytnou podmínkou pro správné uskutečňování distanční formy vzdělávání vybudování komplexního systému podpory studia. Studujícímu, který nemá moţnost přímého kontaktu s pedagogem, musí vzdělávací instituce vytvořit takové zázemí, které tento nedostatek účinně kompenzuje. V distančním studijním materiálu věnovaného k problematice e- learaningu v distančním vzdělávání, centra distančního vzdělávání UP Olomouc, ze kterého čerpáme některé poznatky pro tuto práci, se uvádí, ţe podpůrný systém musí být vybudován na čtyřech základních pilířích: Organizace studia Studijní materiály Tutor Kontakt F2F Organizace studia Zahrnuje administrativní agendu studentů, dodávku studijních materiálů, zabezpečení systematického informačního servisu, vybudování motivujícího prostředí ke studiu a udrţované partnerské komunikace. Studijní středisko Zajišťuje organizační servis studia. Je nedílnou součástí organizační struktury vzdělávací instituce, která realizuje distanční formu vzdělávání. Jedná se o pracoviště administrativního charakteru. Součástí studijního střediska by měly být prostory určeny pro osobní a skupinové konzultace. Administrátor Je klíčovým pracovníkem, který zabezpečuje komplexní servis pro studenty a tutory 5 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 25, odst. 1 písm. d).

13 Studijní materiály Hlavním rysem DiV je samostatnost studujících v procesu učení. Účastník distančního vzdělávání proto vţdy obdrţí tzv. distanční balík. Distanční balík představuje soubor studijních materiálů určených pro řízené samotné studium příslušného programu či kurzu. Balík kromě studijních materiálů a multimediálních pomůcek (audio, video, CD-ROM, DVD-ROM ) obsahu také studijního průvodce. Jedná se o návod pro studenta, který doporučuje, jak efektivně organizovat a řídit své vlastní studium. Studijní průvodce Zpravidla má dvě části: metodickou učí studenta, jak dosahovat potřebných studijních výsledků organizační informuje studenta o způsobu zabezpečení studia Vzhledem k výrazné autonomii studenta je nezbytné klást zvýšenou pozornost na didaktické zpracování studijních materiálů, které nahrazuje chybějící interakci mezi studentem a pedagogem Tutor Práce tutora (učitele v DiV) musí vykazovat zřetelné prvky multimediality. Tutor běţné komunikuje se svými studenty, prostřednictvím internetu, tedy elektronické pošty. Tutor vyuţívá multimédia také při vedení výuky Kontakt F2F F2F je zkratka pro anglický výraz face-to-face, tedy tváří v tvář. Metodika distančního vzdělávání zahrnuje také prezenční prvky (osobní kontakt F2F). Prezenční výuka v distančním studiu je pacifická svým charakterem a obsahem. Do této koncepce nepatří přednášky, výklad základního učiva. Distanční vzdělávání aplikuje tzv. tutoriály a workshopy, ve výjimečných případech videokonference.

14 Tutoriál představuje zpravidla nepovinné prezenční setkání studentů s tutorem. Jeho cílem je v rámci diskuse řešit praktické úkoly a případové studie, srovnávat výsledky a výkony ve studijní skupině, hodnotit a objasňovat způsob hodnocení, rozšiřovat informace související se studiem příslušných disciplín apod. Rezidenční, případně letní školy Jedná se zpravidla o povinná soustředění studujících, která jim dávají moţnost absolvovat potřebné laboratorní cvičení, výcvik dalších intelektuálních či praktických dovedností a získávat dostatečnou zpětnou vazbu k průběhu studia. Prezenční setkání jsou důleţitými prvky pro navázání osobního kontaktu studujících navzájem a s tutory E-learning Definice e-learningu E-learning lze chápat jako multimediální podporu vzdělávajícího procesu, spojenou s moderními informačními a komunikačními technologie pro zkvalitnění vzdělávání Formy e-learningu Podle způsobu vyuţití informačních a komunikačních technologií lze elektornické vzdělávání rozlišit na: Off-line výuku On-line výuku Off-line výuka Nevyţaduje, aby byl počítač propojen k síti internet Učební materiály jsou distribuovány na paměťových nosičích (diskety, CD-ROM, DVD-ROM) On-line výuka Vyţaduje, aby byl počítač připojen k síti internet. Distribuce učebních materiál se děje prostřednictvím síťových prostředků. On-line výuka můţe probíhat formou: 6 David Nocar, Irena Hoblíková, Lucie Snášelová, Monika Všetulová, E-learning v distančním vzdělávání, Centrum distančního vzdělávání UP Olomouc, Olomouc 2004, str

15 synchronní asynchronní Synchronní forma Vyžaduje neustálé připojení počítače do sítě internet Distribuce učebních materiálů se děje prostřednictvím síťových prostředků Výuka se uskutečňuje v tzv. virtuální třídě Způsob výuky a komunikace s tutorem se váže na dohodnutý termín, je náročnější na konektivitu sítě Vykazuje vysoké přínosy při nízké časové náročnosti na celkovou dobu výuky Asynchronní forma Studující komunikuje s tutorem např. prostřednictvím počítačového diskusního fóra, popř. em, tj. v rozdílném čase Počítač je využíván jako řídící prostředek komunikace Studující mohu využívat fórum nejen pro komunikaci s tutorem, ale i mezi sebou. Při tomto asynchronním způsobu se mohou studijní materiály přenášet do počítače a je možné pokračovat ve studiu i off-line formou. Tato forma je časově flexibilnější, nenáročná na investice, avšak vyžaduje vysokou motivaci ze strany studentů Výhody e-learningu Vyšší efektivnost výuky Aktuálnost informací Přístup k materiálům odkudkoliv Přístup k materiálům kdykoliv Zapamatovatelnější forma informací Větší mocnit tetování znalostí Vyšší míra interaktivity Nižší náklady na vzdělávání Překonání případných zdravotních bariér Nevýhody e-learningu Náročná tvorba kurzů Závislost na funkčnosti ICT Praktické zkušenosti studujícího s ICT Nerovný přístup k ICT Nekompatibilita Nevhodnost pro určité typy studentů

16 Nevhodnost pro určité typy kurzů Hlavní součásti e-learningu Jako kaţdý jiný komplexní vzdělávací systém musí obsahovat základní sloţky: Obsah distribuci řízení Aby byl vzdělávací proces kompletní, musí kromě výše uvedených sluţeb obsahovat i lidské faktory, jakou jsou realizátoři kurzů (manaţer, administrátor, vývojář), tutoři a studující. Obsah e-learningu Představuje vzdělávací kurzy v elektronické podobě, popř. samostatné moduly, z nichţ se jednotlivé kurzy skládají. Obsah těchto kurzů bývá převáţně multimediálního charakteru. Součástí kurzu jsou i testovací moduly slouţící k ověření nově získaných vědomostí. Distribuce kurzů Kurzy jsou distribuovány pomocí internetu či intranetu. Pro distribuci v tomto síťovém prostředí jsou pouţívány internetové standardy. Řízení studia Jedná se o proces zajišťující správu kurů a sledování výsledků studentů. Tento proces se týká především manaţerů kurzů. Poskytuje jim přehled o úspěšnosti studujících a vyhodnocuje jednotlivé kurzy Úrovně elektronického vzdělávání Elektronické vzdělávání lze rozdělit do tří úrovní: První úroveň CBT (Computer-Based Training) Vzdělávání za podpory počítačů. Většinou je tato forma povaţována pouze off-line vzdělávání. Veškeré programy a kurzy jsou distribuovány na nosičích, jako jen pař. CD-ROM

17 Druhá úroveň WBT (Web-Based Training) Jde o vzdělávání pomocí webových technologií. Jedná se jiţ o on-line formu, programy a kurzy jsou distribuovány přes internet i intranet. Toto připojení je kromě distribuce kurzů důleţité především pro navázání komunikace mezi studentem a tutorem a mezi studenty navzájem, a to jak synchronně (chat, netmeetint), tak asynchronně ( , diskusní board). Třetí úroveň LMS (Learning Management Systém) Systém pro řízení výuky Jedná se o speciální software instalovaný na serveru poskytující mnohostrannou propust výuky. Je to soubor nástrojů, které umoţňují tvorbu, správu a uţívání kurzů v elektronickém prostředí. Tyto kurzy jsou rozšiřování prostřednictvím internetu nebo intranetu, takţe je moţné do nich odkukliv vstoupit pomocí běţného internetového prohlíţeče. Kromě nástrojů pro tvorbu, správu a distribuci kurzů obsahu LMS nástroje pro komunikaci mezi studujícími a tutorem, jak pro komunikaci mezi studenty navzájem. Dalším důleţitým znakem LMS jsou nástroje hodnocení studijních výsledků a zpětnou vazbu. LMS splňuje tyto základní funkce: Rozhraní pro tvorbu, správu a prezentaci elektronických kurzů Komunikace mezi studentem a tutorem a komunikace mezi studenty navzájem Hodnocení studijních výsledků (úkoly, testy).

18 3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ Distanční vzdělávání na středních školách V jaké míře je zastoupeno distanční vzdělávání na středních školách v oblasti celoţivotního vzdělávání ve srovnání s formami dálkového, a večerního studia jsme provedli pomoci vyhledávač portálu Atlasu školství 7. V databázi se nachází celkem středních škol a z toho: Večerní formu studia nabízí 40 škol Dálkovou formu studia nabízí 345 škol Distanční formu studia 24 škol (ve školním roce 2009/2010 je to pouze 20 škol) Seznam konkrétních škol, které aplikují distanční vzdělávání, uvádíme v Příloze č Jiná vzdělávací zařízení V rámci celoţivotního vzdělávání na portálu elabyrint 8 lez nabídku cca 196 e-learnigových kurzů. Jedná se především o jazykové kurzy, bezpečnosti práce, ovládání softwarových aplikací, účetnictví aj. V kurzech se většinou vyuţívá pro výuku vlastní e-learnigových aplikací, které obsahují výklad a on-line testy. U jazykových kurzů se jedná o systémy výuky fy. LANGMaster International s.r.o. V několika málo případech se lze setkat s vyuţitím systém LMS Moodle například u Distanční školy výţivy MHRA, spol. s.r.o., která nabízí internetové kurzy v oblasti výţivy. 7 Viz 8 Viz

19 4 DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z ANALÝZY SOUČASNÉHO STAVU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 4.1 Současný stav distančního vzdělávání na středních školách Z výše uvedeného analýzy vplývá, ţe pouze cca 20 středních škol v celé ČR nabízí formu distančního vzdělávání. Jen 5 z nich vyuţívá pro výuku v distančním vzdělávání plné elektronické podpory. Systém řízení výuky LMS Moodle, který je poskytován zdarma jako licence Open Source, vyuţívají 3 školy: Gymnázium, Plzeň Střední škola ekonomicko-podnikatelská Spektrum, s.r.o. Mladá Boleslav Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Systém řízení LMS výuky edoceo od fy.task: Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Ostrava, s.r.o. Výukového prostředí Class server od fy. Microsof, elektronické pošty a komunikačního programu Skype : Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí U zbývajících škol elektronická podpora výuky v oblasti distančního vzdělávání není prakticky podporována. V některých případech je tato forma chápána spíše jako korespondenční s individuálními konzultacemi nebo určitá volnější forma dálkového studia. 4.2 Návrh na řešení Dálková a distanční forma vzdělávání Dálková a distanční forma vzdělávání, jsou si velmi podobné. Společné pro obě formy je, ţe zahrnují samostatné studium. Rozdíl je pouze v počtu povinných a nepovinných konzultacích (prezenčních) hodin.

20 U dálkové formy je počet těchto konzultací přesně stanoven zákonem 9 v rozsahu hodin ročně včetně hodin určených pro hodnocení ţáků. U distanční formy počet povinných konzultací není stanoven, přesto se tato forma bez určitého počtu prezenčních hodin neobejde, jako například u zkoušek, které je nutno vykonávat prezenčně nebo povinné konzultace při zahájení studia popř. studijního roku Dálková forma vzdělávání S touto formou vzdělávání se setkáme ve středním školství zejména u nástavbového studia. V menší míře u studia střední školy. U krátkodobých a rekvalifikačních kurzů se tato forma prakticky nevyuţívá. Při výuce se vyuţívá učebnic denní formy studia. Školy k organizování výuky u této formy mají dva přístupy: Konzultace se uskutečňují v jednom dni každý týden v odpoledních a večerních hodinách. Hodnocení žáků se provádí průběžně v konzultačních hodinách. Konzultace se uskutečňují každých 14 dnů v odpoledních a večerních hodinách v pátek a po celý den v sobotu. Hodnocení žáků se provádí zkoušením na konci pololetí v předem stanovených termínech v odpoledních a večerních hodinách v některém dni v týdnu. Při výuce podporu informačních a komunikačních technologií školy vyuţívají minimálně. Autor této studie má osobní zkušenosti s touto formou studia. Po konzultaci s kolegy z jiných škol lze konstatovat, i kdyţ jsou konzultace povinné, v praxi účast ţáků na konzultacích mnohdy nepřevýší 75 %. Jedná se většinou o ţáky starší 18 let, kteří si mnohou neúčast sami omlouvat. Nízká účast je většinou způsobena podmínkami, které mají v zaměstnání. Velkým problémem v této formě vzdělávání je z důvodu velmi malé hodinové dotace výuka cizího jazyka. Připravovaná státní maturita, která je ke znalostem z cizího jazyka nekompromisní tento problém za současných metod výuky ještě prohloubí. 9 Viz Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 25, odst. 1 písm. b).

21 4.2.3 Distanční forma vzdělávání S formou distančního studia v ČR se můţeme setkat výhradně u vysokých škol. Za tím účelem od roku 1995 problematikou distančního vzdělávání se zabývá Národní centrum distančního vzdělávání, které je součástí Centra pro studium vysokého školství. Metodika distančního vzdělávání je zde však zpracována výhradně pro potřeby vysokoškolských programů. Mimo akademickou půdu v daleko menší míře je tato forma poslední dobu realizovaná i na středních školách ve studijních oborech a nástavbovém studiu (viz výše provedená analýza) Porovnání forem dálkového a distančního studia Dálkové studium Vhodná pro oblast celoţivotního vzdělávání a studium při zaměstnání Distanční studium Vhodná pro oblast celoţivotního vzdělávání a studium při zaměstnání Forma je zaloţena na samostudiu ţáka s podporou konzultačních hodin Forma je zaloţena na samostudiu ţáka s podporou konzultačních hodin Rozsah konzultačních (prezenčních) hodin je stanoven zákonem v rozsahu hodin ve školním roce Rozsah konzultačních (prezenčních) hodin není stanoven Ke studiu se vyuţívá studijních materiálů a učebnic pouţívaných v denním studiu Ke studiu se vyuţívá studijních opor speciálně připravených pro potřeby distančního studia Informačních technologie se mohou vyuţívat jako aktivní podpory studia Informační technologie se vyuţívají převáţně nebo zcela.

22 Z výše uvedeného vyplývá, ţe distanční forma vzdělávání v oblasti celoţivotního vzdělávání je pro ţáka mnohem vstřícnější. Z uvedeného důvodu pro řadu ţáků bude výhodnější distanční neţ dálková forma studia. Organizace distančního studia je však pro střední školu mnohem náročnější, proto v současné době školy dávají přednost dálkové formě Distanční studium a Národní soustava kvalifikací Distanční forma studia při zaměstnání představuje mnohem efektivnější studium neţ ostatní formy s ohledem na moţnost vyuţívat při výuce v široké míře moderních informačních technologií. Můţe být rovněţ východiskem pro celoţivotní vzdělávání. Význam celoţivotního učení neustále narůstá. Jeho formy jsou stále rozmanitější a orientovat se v nich je čím dál sloţitější jak pro zaměstnavatele, tak pro občany. Jediným společným prvkem, který tuto orientaci umoţňuje, jsou výsledky učení. S jejich pomocí lze srovnávat různé formy učení a vzdělávání. Navíc jsou pro kaţdého zaměstnavatele nejpodstatnější informací o tom, co zájemce o práci umí. Popis kvalifikací prostřednictvím výsledků učení by tak měl být jednou ze základních podmínek pro to, aby lidem mohly být uznávány jejich skutečné odborné znalosti a dovednosti nezávisle na způsobech, jak je získali. Aby výsledky učení byly všem srozumitelné, je nutné je promítnout do přehledné a jednoznačně popsané soustavy. Tento účel bude plnit Národní soustava kvalifikací (NSK). NSK by měla umoţnit jejich identifikaci, třídění a zařazování, měla by vytvořit podmínky pro jejich uznávání a certifikaci. NSK nebude nahrazovat stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale bude se snaţit o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Bude tvořit spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání. Národní soustavou kvalifikací se rozumí veřejně přístupný registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a jejím cílem je uvést tento zákon v ţivot. Nejvhodnější formou dalšího vzdělávání pro získání dílčích popř. úplných kvalifikací budou kurzy distančního vzdělávání, které této formě nejvíce vyhovují. Distanční forma studia umoţní bez přerušení odborně praxe doplnit uchazečům teoretické znalost potřebné ke sloţení příslušné kvalifikační zkoušky.

23 4.3 Výhody distančního vzdělávání pro střední školu Organizování formy distančního studia na středních školách můţe vyřešit řadu problémů, které je v současné době a v nejbliţších letech čekají Problémy s nízkým počtem ţáků Vlivem demografického vývoje obyvatelstva ČR se na středních školách neustále sniţují počty přijímaných ţáků Problémy se zajištěním učebních prostor pro výuku Demografický vývoj na druhé straně sníţil počty ţáků na základních školách a řada středních škol, zejména soukromých, měla moţnost vyuţít, uvolněné učební prostory na základních školách, kde v řadě případů docházelo k jejich slučování apod. V posledních letech se prudce zvýšila porodnost a obce začínají s těmito uvolněnými prostorami znovu počítat. Během krátké doby, budou muset střední školy tyto učební prostory základních škol, znovu uvolnit. Podle našich informací jiţ nyní některé střední školy s tím mají problém Řešením současných problémů středních škol je moţné pouze organizováním jiných, efektivnějších forem vzdělávání Z výše uvedeného v nejbliţších letech střední školy budou muset řešit problémy se získáním nových ţáků a s učebními prostorami. Řešením těchto problémů je: 1. přesunout vzdělávací aktivity do oblasti celoživotního vzdělávání, které v ČR dosud nedosahuje potřebné úrovně 2. při výuce využívat co nejvíce metod výuky, které jsou vysoce efektivní, avšak velmi málo náročné učební prostory. Distanční forma studia je přímo ideální pro splnění výše uvedených podmínek a je pro ţáky i školu v blízké době velmi perspektivní a efektivní. Přesto v současné době většina středních škol dává přednost formě dálkové studia. Je to dáno nejspíše tím, ţe pro školu je tato forma mnohem jednodušší. Nevyţaduje prakticky ţádnou přípravu a není příliš náročná pro učitele. Učitelé zde vyuţívají často učebních metod denního studia bez jakékoliv podpory informačních technologií. To je také důvodem velmi malé úspěšnosti ţáků, dálkového studia, většinou dokončí cca 30 % z celkově přijatých ke studiu. (Vycházíme ze zkušenosti autora tohoto materiálu). Zavedením státní maturity lze očekávat, ţe úspěšnost můţe být ještě niţší.

24 5 ZÁSADY A PRINCIPY VEDENÍ PROJEKTU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 5.1 Východiska V současné době problematika DiV je rozpracována pouze Národním centrem distančního vzdělávání, které je součástí Centra pro studium vysokého školství. Zpracovaná metodika od uvedeného centra však vychází z potřeb vysokých škol, které se řídí zákonem č. 11/1998 Sb., o vysokých školách. Střední škola ve srovnání s vysokou školou bude mít v oblasti distančního vzdělání svoje specifika, která níţe uvádíme. Vysoká škola Problematikou se zabývá od roku 1995 Národní centrum distančního vzdělávání, které je součástí Centra pro studium vysokého školství. Následně jednotlivé vysoké školy pro tuto oblast mají vyčleněna odborná pracoviště. Střední škola Dosud neexistuje ţádná metodická podpora. Je upraveno vysokoškolským zákonem č. č. 11/1998 Sb. Zákonnou úpravu tato forma studia na úrovni střední školy získala teprve přijetím nového školského zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od , kde je distanční vzdělávání definováno jako samostatná forma.

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 16 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Základy společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro pedagogické pracovníky a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz projekt Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Univerzita třetího věku Motto: Senior přichází za výukou Vzdělávání seniorů,

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli

Pořadové číslo: Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli Pořadové číslo: 5 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na interaktivní tabuli 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol

Pořadové číslo: 7. 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Didaktická technika se zaměřením na vedoucí pracovníky škol 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Tutorujeme pomocí Moodle

Tutorujeme pomocí Moodle Tutorujeme pomocí Moodle Ing. Robert Kempný Ing. Petr Korviny, Ph.D. Ing. Roman Foltýn 1 ÚDiV Ústav distančního vzdělávání Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc. vedoucí 227 A401 Ingrid JURČÍKOVÁ sekretářka

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07/3.2.00/36.0001 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více