Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek."

Transkript

1 Z á p i s Z 5. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 9 zastupitelů města. Zapisovatel: Ing. Pavel Štěpánek Ověřovatelé zápisu: František Matoušek, Bedřich Čech Návrhová komise: předseda: Ing. Markéta Zelinková, členové: Jiří Ďoubalík, Petr Srna Program jednání 5. zasedání MZ: 1/ Rozpočet města na období roku / Využití budovy bývalé ČS ve Vysokém nad Jizerou. 3/ Pozemky. 4/ Různé. 5/ Diskuse. 4/ Usnesení, závěr. Program jednání a orgány 5. zasedání ZM byly odsouhlaseny bez připomínek. 1) Rozpočet města na období roku S návrhem rozpočtu seznámil přítomné pan starosta. Rozpočet na rok 2007: PŘÍJMY ,-Kč VÝDAJE ,-Kč ROZPRAVA: 0 Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu města na období roku 2007? Pan starosta zároveň seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu města na období do roku ROZPRAVA: 0 Kdo souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového výhledu města na období do roku 2011? 2) Využití budovy bývalé ČS ve Vysokém nad Jizerou. Tuto budovu zakoupilo město Vysoké nad Jizerou do svého majetku. Pan starosta upozornil přítomné na složitost jednání v této problematice, vzhledem k různorodosti názorů na využití budovy. Přednesl kompromisní návrh vycházející z řady jednání. Tento návrh však nemusí být konečný. ROZPRAVA: Matura - navrhuje toto využití budovy bývalé ČS ve Vysokém nad Jizerou: 1

2 a/ Suterénní prostory - část těchto prostorů rekonstruovat na sklepy, 6 sklepů jako zázemí pro byty, saunu a část zázemí pro saunu pronajmout b/ Přízemí - bývalá restaurace, kuchyně, zázemí (skladové prostory, kanceláře) pronájem. Prostory bankomatu - pronájem ČS. (11.000,-Kč/ročně) Prostory bývalé exp. ČS + prostory zázemí (WC, kuchyňka, kancelář) pronajmout pro potřebu České pošty. Navrhuje roční pronájem ve výši ,-Kč (ročně) V případně neakceptování podmínek pronájmu ze strany ČP,realizovat v tomto prostoru TIC,podatelnu MěÚ, c/i. patro-v těchto prostorách realizovat komplexní zázemí pro potřeby Městského úřadu d/ii.patro-rekonstrukce stávající dispozice ve prospěch 6 BJ/1x 3k,1x2+1,4x2k/ e/podkroví-tyto prostory prozatím pronajmout jako ubytovací kapacitu.cca 35 lůžek. Prostory sauna+ zázemí,restaurace,kuchyně + zázemí,podkroví, pronajmout jako celek.v případě,že by nedošlo v roce 2007 k zahájení prací na přestavbě II.patra na byty/časová tíseň pro získání dotace/,zahrnout tyto prostory do pronájmu jako ubytovací kapacity.v tomto případě by činila kapacita lůžek k pronájmu cca 75 lůžek. V tomto případě navrhuje nájemné ve výši ,-Kč/ročně Zelinková - mělo by se hlasovat dle jejího názoru o jasných věcech. I. patro pro MěÚ, dále prostory pro rekonstrukci bytů. Přízemí-prostory bývalé exp. ČS-není jasné zda ČP bude akceptovat nabídku města. Pronájem prostoru restaurace, kuchyně a zázemí je limitován potřebou města zabezpečit náhradní vyváření obědů pro potřebu ZŠ v období rekonstrukce ŠJ ZŠ. Vodseďálek - požaduje upřesnění návrhu týkající se využití II. patra, Matura - v případě, že nedojde k zahájení prací rekonstrukce II. patra na 6 BJ (nebude dotace), měly by se tyto prostory prozatím pronajmout jako ubytovací kapacita. (cca o 05-06/2008) Matoušek - částka ,-Kč (ročně za pronájem prostor pro ČP se mu zdá vysoká. Má obavy, aby výše nájemného nepokazila pronájem. Vznesl dotaz na jednání se zástupci ČP. Matura - seznámil přítomné s jednáním se zástupci ČP. Cena nebyla stanovena. Pan starosta podotkl, že výši nájemného nepovažuje vzhledem k lukrativnosti prostorů a vzhledem k postavení ČP za přemrštěnou. V současné době platí ČP městu za pronájem prostorů v č.p.8 ve Vysokém nad Jizerou cca ,-Kč ročně. Při jednání byli zástupci ČP upozorněni, že případné nájemné v prostorách bývalé ex. ČS bude pochopitelně vyšší. Upozornil pana Matouška na jeho právo předložit svůj návrh cenové relace. Ďoubalík - vznesl dotaz, zda platí podmínka ČS a.s. obsažená ve S, že v odprodaném objektu nebude podnikat konkurenční firma (peněžní ústav). Matura - dle jeho mínění tato podmínka padla. Podotkl, že do dnešního dne není S v konečném znění podepsána. Kučera - vznesl dotaz k návrhu ke hlasování,. Matura - opětovně upřesnil základní záměry města 2

3 Čech - nájemné pro ČP- celý prostor vč. kuchyňky, kanceláře / ,-Kč ročně, v případě varianty bez zázemí ,-Kč ročně. Srna - pronájem jako celek za cenu ,-Kč ročně. V případě, že by město přistoupilo na oddělení pronajímaných prostor pro ČP, nemá město využití pro oddělené prostory (kancelář, kuchyňka). Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou pronajalo ČP prostory bývalé ex.čs v bývalém objektu ČS a.s. jako ucelený prostor (tj. vč. kuchyňky, WC, kanceláře) za cenu ,-Kč/rok? 7 2 Zelinková, Čech 0 Štěpánek - vznesl dotaz, zda budou zahájeny přípravné práce, projekce, bytů ve II.patře. Upozornil na skutečnost, že k pronájmu komerčních prostor (restaurace, kuchyně, ubytovací kapacity) může dojít až cca v 09/2008 po dokončení rekonstrukce ŠJ ZŠ. Kdo souhlasí s využitím objektu bývalé ČS ve Vysokém nad Jizerou ve smyslu předloženého návrhu pana starosty s tím, že v případě neakceptování nabídky města na přemístění POŠTY ze strany ČP, bude využití předmětného prostoru řešeno následně? Kučera, Hanuš, Vodseďálek Kdo souhlasí s tím, aby byly zahájeny práce na projektu rekonstrukce I.patra pro potřeby MěÚ a II.patra objektu bývalé ČS ve Vysokém nad Jizerou ve prospěch 6 BJ? Hanuš, Vodseďálek 3) Pozemky. a) Zakoupení pozemku p.č. 455/2 /86 m2/v k.ú. Vysoké nad Jizerou do majetku města. Předmětný pozemek potřebuje město pro uložení IS.Majitelkou sl.iveta Koucká Souhlasí s odprodejem za cenu 200,-Kč/m2. 4) Různé. Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou odkoupilo od sl.i.koucké do svého majetku pozemek p.č. 455/2 v k.ú. Vysoké nad Jizerou za cenu 200,- Kč/m2? 3

4 a) Žádost M. Regálové o poskytnutí půjčky z FRB ve výši ,-Kč. (rekonstrukce soc. zařízení a rozvodu vody v č.p.27 ve Vysokém nad Jizerou). Kdo souhlasí s tím, aby město Vysoké nad Jizerou poskytlo paní M.Regálové půjčku z FRB ve výši ,-Kč na rekonstrukci soc. zařízení a rozvodu vody v č.p.27 ve Vysokém nad Jizerou? b) Problematika pozemků pod objekty zříceniny hradu Nístějka. Město obdrželo opětovnou výzvu od MěÚ Semily (odbor školství, kultury a vnějších vztahů- Mgr.Hedvičák) k převzetí výše uvedených pozemků do majetku města od LČR. Pan starosta navrhuje jednat s LČR a to v souvislosti s pozemkem LČR, kde stojí čerpací stanice vody na Farském potoce. Navrhuje kompromisní směnu pozemků. Čech - přiklání se ke kompromisní směně pozemků. Hrad patří k historii Vysokého nad Jizerou. Dle vyjádření Mgr. Hedvičáka je zřícenina hradu zakonzervována a tudíž by neměla být pro město v budoucnu finanční zátěží. Město potřebuje vyřešit vlastnictví k pozemku pod čerpací stanicí Farský potok. Matura - jednat za město Matura, Čech. Výsledek předložit ZM k odsouhlasení. c) Informace starosty. Pan starosta informoval přítomné o záměrech města rekonstruovat ŠJ v MŠ a ZŠ ve Vysokém nad Jizerou. 5) Diskuse. Zelinková - seznámila přítomné s problematiku podání grantového schématu Programu č.20-programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. (drobné stavební úpravy a dopravní značení). Pomocí tohoto grantu by se město mohlo pokusit vyřešit problém zřízení přechodu v prostoru u autobusové zastávky u nemocnice ve Vysokém nad Jizerou,či jiným způsobem redukovat rychlost projíždějících automobilů,. 70% nákladů grant, 30% město. Matura - grant vypíše. Upozornil na časovou tíseň. Je třeba zajistit souhlas OD při MěÚ Semily a souhlas PČR, Zelinková - navrhuje, aby grant zajistil kompletně pan místostarosta,. Ďoubalík - přechod pro chodce případně situovat do prostoru vstupu do nemocnice, v prostoru autobusové zastávky je dle jeho mínění přehledná, Kdo souhlasí s podáním GS programu č.20-program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zřízení přechodu v prostoru autobusové zastávky u nemocnice ve Vysokém nad Jizerou, případně instalace jiného dopravního zařízení redukujícího rychlost dopravních prostředků v daném prostoru? Zajistí Matura, Srna, Štěpánek. 8 1 Ďoubalík 0 4

5 Machačková, Petruška - vznesli dotaz na dokončení rek. školního dvora u ZŠ ve Vysokém nad Jizerou Matura - nebude realizováno z důvodu stavebních prací na rek. ŠJ a z důvodu nedostatku finančních prostředků 6) Usnesení závěr. Jednání bylo ukončeno v hod. Zápis vyhotoven a vyvěšen dne Vypracoval: Ing. Pavel Štěpánek Ověřovatelé zápisu: František Matoušek Bedřich Čech 5

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013

Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013 Zápis ze 7. jednání Komise RHMP pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření dne 23. 10. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Úvodní slovo 2. Kontrola plnění úkolů 3. Různé

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 28.1.2015 od 17:00 hodin Místo konání: OÚ Rušinov Přítomni: Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Vodičková

Více

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání:

Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Omluveni: Jan Hojda, Milan Novák Hosté: Program zasedání: 1 Zápis - 27. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 29.9.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Rejfek Otakar, Hátle Vítězslav, Hušek Josef, Renata Festová, Petr Černý Omluveni: Jan Hojda,

Více