Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka"

Transkript

1 Provozní příručka ICT

2 Obsah 1. Letový provoz 1.1. Zahájení letového provozu 1.2. Nasazení letadel do provozu 1.3. Letová informační služba 1.4. Nasazení pozemní techniky do provozu 1.5. Události v letovém provozu 1.6. Ukončení letového provozu 1.7. Pojištění letadel 1.8. Půjčování letecké techniky 1.9. Pronájem letecké techniky Vracení zapůjčené a pronajaté techniky Poskytování služeb členům AeČR Poskytování služeb nečlenům AeČR 2. Pozemní provoz 2.1. Používání pozemní techniky 2.2. Vyrovnávání letecké techniky 2.3. Vyrovnávání pozemní techniky 2.4. Parkování letecké techniky 2.5. Parkování pozemní techniky 2.6. Hangárování letecké techniky 2.7. Úklid pozemní techniky 2.8. Skladování vybavení 2.9. Údržba vybavení 3. Provoz areálu 3.1. Využívání provozní budovy 3.2. Využívání vybavení 3.3. Využívání rekreačního zařízení 3.4. Provoz požární nádrže 3.5. Využívání požární nádrže 3.6. Hlášení závad a nedostatků 4. Údržba areálu 4.1. Opravy a úpravy provozních budov 4.2. Opravy a úpravy areálu 4.3. Opravy a úpravy rekreačního zařízení 2

3 4.4. Opravy a úpravy požární nádrže 5. Údržba provozních ploch 6. Údržba pohybových ploch 6.1. Údržba VPD 6.2. Údržba odstavných ploch 6.3. Údržba značení a vytyčení 7. Finanční operace 7.1. Členské příspěvky 7.2. Příspěvky za použití letecké techniky 7.3. Finanční plán 7.4. Finanční operace 8. Soukromé objekty 9. Pronájmy 10. Ostatní 8.1. Soukromé ubytovací zařízení 8.2. Soukromé dopravní prostředky 8.3. Soukromá letadlová technika 9.1. Pronájem ubytovacích prostor 9.2. Pronájem provozních budov nebo jejich části 9.3. Pronájem skladovacích prostor 9.4. Pronájem odstavných prostor 9.5. Pronájem hangárovacích prostor 9.6. Pronájem rekreačních prostor 9.7. Pronájem pohybových ploch 9.8. Pronájem movitého majetku Přístup k areálu Opuštění areálu Střežení Brigádnická povinnost Služby pro zajištění provozu Používání vybraných zařízení Revize elektrických zařízení Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení 3

4 Kontroly a revize ČS PHM 1. Letový provoz 1.1. Zahájení letového provozu Letový provoz zahajuje VLP a nebo jím pověřené osoby. Seznam pověřených osob je vyvěšen na provozní místnosti. Osoba zahajující letový provoz nemusí být dále provozu přítomna a za provoz odpovídá dispečer AFIS nebo jiná pověřená osoba (např. instruktor provádějící výcvik) Nasazení letadel do provozu Do provozu může být nasazena technika splňující požadavky provozuschopnosti. Příprava a provoz techniky se děje v souladu s předpisy, provozním nařízením, provozní příručkou či jiným dodatečným omezením. Všechna letadla nasazena do provozu musí mít nejméně platné pojištění pro krytí škod třetím osobám. Na každém letadle musí být provedena předletová prohlídka pilotem letadlo přebírajícím. Tato prohlídka se považuje za úspěšně provedenou vykonáním prvního letu dne na letadle tímto pilotem. Instruktor přebírá letadlo pro žáky, kteří nemají dokončenou kvalifikaci pro daný typ letadla. Letadla budou před nasazením do provozu omyta od případných nános prachu, bláta, či jiných nečistot zhoršujících letové vlastnosti. Pilotní kabina bude vyčištěna od nečistot uvnitř a nečistot na plexisklu. Letadla nasazena do provozu pro letecké práce budou mít všechny průhledy z pilotního prostoru a prostoru pro cestující vyčištěna od všech nečistot včetně nečistot uvnitř! Letadlo bude doplněno vybavením potřebným pro vykonání letu nebo sérii letů. Při transportu a manipulací s leteckou technikou se bude dbát zvýšené pozornosti pro zabránění zbytečných škod Letová informační služba Letová informační služba je poskytována v publikovaných dnech a časech. Službu konající dispečer AFIS vede příslušnou dokumentaci, dohlíží na organizaci a zajištění provozu. Zaujímá příslušné stanoviště. 4

5 Dispečer musí být nasazen i mimo publikovanou dobu pokud to druh a hustota provozu vyžaduje. Rozpis služeb dispečerů je vyvěšen na provozní místnosti Nasazení pozemní techniky do provozu Do provozu bude nasazena technika nevykazující závady nebo nedostatky bránící bezpečnému provozu. Před uvedením do provozu budou zkontrolovány všechny provozní náplně, zda se nacházejí v požadovaných mezích Události v letovém provozu Při výskytu mimořádné události v letovém provozu bude dále postupováno v souladu s předpisem L-13. Pokud dojde k poškození techniky, je nutno neprodleně informovat dispečera AFIS, VLP a předsedu ADK. Celou událost je nutno zdokumentovat i z důvodu případného uplatňování pojistného plnění. Události v provozu se rozebírají pro poučení ostatních členů ADK pro předcházení těchto událostí Ukončení letového provozu Letový provoz bude ukončen nejdříve po plánovaném příletu posledního letadla dispečerem AFIS nebo jinou pověřenou osobou. Provoz nemůže být ukončen, pokud není dostatečná jistota o přistání všech vlastních, či vypůjčených letadel ať již na domácím letišti nebo někde jinde Pojištění letadel Všechna letadla nasazena do provozu musí mít platné pojištění pro škody způsobené třetí osobě. 5

6 Letadla v majetku ADK jsou zpravidla havarijně pojištěna s příslušnou spoluúčastí. Pokud letadlo toto pojištění nemá sjednáno, či toto pojištění nemá platné, může být nasazeno do provozu po rozhodnutí rady ADK. Při poškození letadla se spoluúčast rozpočítá mezi všechny létající členy rovným dílem. Touto částkou se každému takovému členu zatíží osobní konto v nejbližším proveditelném termínu. Pokud dojde k poškození techniky vlivem technické závady, spoluúčast či případnou škodu hradí v celé výši aeroklub a není takovému členu účtována pokuta. Pokud člen opakovaně poškodí techniku, rada zváží a předloží členské schůzi návrh na uhrazení nákladů spojených s poškozením tímto členem Půjčování letecké techniky Půjčování letecké techniky v majetku ADK, či pronajaté techniky cizí, schvaluje rada ADK. Techniku předává VLP nebo jiná pověřená osoba. Nejpozději při předání bude podepsána smlouva za jakých podmínek je technika zapůjčena a podepsána zákonnými zástupci obou stran. O tomto předání je vždy proveden písemný zápis. K zápisu je přiložen dokument, ze kterého vyplývá, kdo za techniku od té chvíle nese odpovědnost. Veškeré předávací dokumenty budou skladovány pro případnou pozdější reklamaci či nesrovnalosti Pronájem letecké techniky Pronájem letecké techniky schvaluje rada ADK. Techniku přebírá VLP nebo jiná pověřená osoba. Nejpozději při předání bude podepsána smlouva za jakých podmínek je technika pronajata včetně informací o pojistných podmínkách. Smlouva je podepsána zákonnými zástupci obou stran. O tomto převzetí je vždy proveden písemný zápis. Je zde uvedeno, v jakém stavu je technika převzata a případné omezení provozu (pokud jsou nějaké). Veškeré přejímací dokumenty jsou skladovány pro případnou pozdější reklamaci či nesrovnalosti. 6

7 1.10. Vracení pronajaté a zapůjčené techniky Vracení pronajaté či zapůjčené techniky provádí VLP nebo jiná pověřená osoba. O tomto předání je vždy proveden zápis. V zápisu je uvedeno, v jakém stavu se technika vrací. Pokud dojde k poškození techniky v průběhu zápůjčky nebo výpůjčky, je toto uvedeno v zápisu. Je vhodné provést případnou fotodokumentaci. Tento stav je potvrzen zákonným zástupcem poškoditele. Veškeré předávací dokumenty jsou skladovány pro případ pozdější reklamace či řešení jiných nesrovnalostí Poskytování služeb členům AeČR Poskytování služeb jiným členům AeČR za úplatu se může bez platby předem či objednávky pokud je přiměřená jistota uhrazení závazku (např. na fakturu) Poskytování služeb nečlenům AeČR Poskytování služeb nečlenům AeČR se děje na základě písemné objednávky pokud je přiměřená jistota uhrazení závazku nebo platby v hotovosti či platby předem. 2. Pozemní provoz 2.1. Používání pozemní techniky Používat pozemní techniku může člen ne dříve, než dojde k jeho seznámení s obsluhou techniky. Zásadami bezpečného používání, kontrol provozních náplní a údržby. Při používání pozemní techniky je nutno vzít v úvahu schopnosti a znalosti člena. Pozemní techniku vyžadující jakoukoli platnou či jinou speciální kvalifikaci může obsluhovat pouze člen, mající tuto příslušnou kvalifikaci platnou Vyrovnávání letecké techniky Vyrovnávání letecké techniky musí provádět přiměřený počet lidí pro zabránění poškození této nebo ostatní uskladněné techniky. Pokud je pro vyrovnání přizván kdokoli s malými nebo 7

8 žádnými zkušenostmi s touto činností, bude nutno minimální počet lidí manipulující s technikou navýšit. Pokud při vyrovnávání bude použit nějaký jednoúčelový nástroj nebo zařízení, může toto obsluhovat pouze člen, který má s manipulací s tímto zařízením přiměřené znalosti a zkušenosti. Pokud dojde při vyrovnávání k poškození techniky, je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit příslušné osobě (např. VLP, technik AK, pověřená osoba) pro zajištění kontroly poškození, případně její opravy. Pokud dojde k poškození zapůjčené techniky, tato skutečnost musí být okamžitě nahlášena VLP, předsedovi či technikovi AK Vyrovnávání pozemní techniky Vyrovnávání pozemní techniky bude prováděno náležitě poučenou osobou, která si případně přizve další pomocníky pro zajištění bezpečného vyrovnání. Pokud dojde při vyrovnávání k poškození, je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit příslušné osobě (např. VLP, technik AK, pověřená osoba) pro zajištění kontroly poškození, případně její opravy. Pokud dojde k poškození zapůjčené techniky, tato skutečnost musí být okamžitě nahlášena VLP, předsedovi či technikovi AK Parkování letecké techniky Parkování letecké techniky musí být provedeno tak, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem samovolného pohybu nebo volným kmitáním pohyblivých částí způsobený vnějšími vlivy. Je nutno vzít v úvahu aktuální a předpovídané či předvídatelné meteorologické jevy. Pokud se předpokládá delší stání letadla bez dozoru, je vhodné techniku parkovat u hangáru či dozorovat v případě odlehlého místa. Pokud je technika zanechána bez dozoru je nutné ji zabezpečit tak, aby se minimalizovala možnost jejího poškození cizí osobou (zvláště dětmi), či zcizení vybavení. Při delším stání letadla je vhodné vypnout elektrické spotřebiče pro prodloužení použitelnosti baterie. Při parkování motorového letadla je nutno zamezit přístupu do kabiny neoprávněným osobám z důvodu manipulace ovladačů v pilotní kabině, zvláště pak u letadel se zatahovacím podvozkem. 8

9 Za parkování je zodpovědný poslední člen techniku využívající. Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s Parkování pozemní techniky Pozemní technika při parkování musí být zabezpečena proti samovolnému pohybu. Taktéž musí být přiměřeně zabezpečena proti neoprávněnému použití, či jejímu poškození. Noční parkování techniky probíhá v zastřešených prostorách nejlépe uzamykatelných z důvodu předejití zbytečného nadměrného opotřebení či zcizení. Za parkování je zodpovědný poslední člen techniku využívající Hangárování letecké techniky Před hangárování se letecká technika vždy řádně vyklidí, vyčistí a omyje od všech nečistot uvnitř i vně, zvláště průhledy pilotní kabiny. Záchranné padáky se uklidí do příslušné skříně ve své tašce. Baterie se vyjme a nabije, pokud je zapotřebí. Pokud jsou k danému letadlu použitelné krycí potahy, tyto se před hangárováním na techniku nasadí. Za očistu je zodpovědný pilot či žák provádějící poslední let s danou technikou. Tento člen je oprávněn využít i ostatní členy, kteří tuto techniku v daný den využívali. Pokud k řádné očistě nedojde, tuto provede jiný člen s nárokem na brigádnické hodiny, které se připíší na vrub zodpovědnému členu. Organizaci hangárování provádí osoba obeznámená se systémem rovnání pro zajištění maximální úspory místa. Hangárování letecké techniky musí provádět přiměřený počet lidí pro zabránění poškození této nebo již uskladněné techniky. Pokud je pro rovnání přizván kdokoli s malými nebo žádnými zkušenostmi s touto činností, bude nutno minimální počet lidí manipulující s technikou navýšit. Pokud při hangárování bude použit nějaký jednoúčelový nástroj nebo zařízení, může toto obsluhovat pouze člen, který má s manipulací s tímto zařízením přiměřené znalosti a zkušenosti. Pokud dojde při hangárování k poškození techniky, je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit příslušné osobě (např. VLP, technik AK, pověřená osoba) pro zajištění kontroly poškození, případně její opravy. Pokud dojde k poškození zapůjčené techniky, tato skutečnost musí být okamžitě nahlášena VLP, předsedovi či technikovi AK Úklid pozemní techniky 9

10 Úklid pozemní techniky bude prováděn náležitě poučenou osobou, která si případně přizve další pomocníky pro zajištění bezpečného úklidu. Pokud dojde při úklidu k poškození, je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit příslušné osobě (např. VLP, technik AK, pověřená osoba) pro zajištění kontroly poškození, případně její opravy. Pokud dojde k poškození zapůjčené techniky, tato skutečnost musí být okamžitě nahlášena VLP, předsedovi či technikovi AK. Před úklidem je vhodné techniku nejméně částečně očistit, aby při opadávání nečistot nedocházelo ke znečištění parkovacích prostor. Pokud je potřebné, vyjmout baterie a zajistit jejich nabití pro příští provoz Skladování vybavení Skladování ať již záchranného nebo pomocného vybavení se děje podle pravidel zacházení s tímto vybavením. Záchranné pilotní prostředky se skladují v plechových skříních k tomuto účelu určených ve své brašně. Skříně je nutno vždy zavírat před vnikem hlodavců, kteří mohou tyto prostředky ať již částečně nebo zcela znehodnotit. Pomocné vybavení letadel se skladuje na místech k tomu určených. Použití těchto určených míst je za účelem opětovného použití ostatními členy ADK bez nutnosti hledání. Člen odkládající vybavení na určené místo zhodnotí stav vybavení a případně provede nezbytné úkony k regeneraci pro opětovné použití. Při používání, manipulaci, údržbě a opravách vybavení je nutno si počínat obezřetně pro zajištění maximální možné životnosti daného vybavení Údržba vybavení Každé letecké vybavení podléhá údržbě buďto v pravidelných či v nepravidelných intervalech. Pravidelnou údržbu zpravidla sleduje technik ADK. Pokud je nutné, vybavení (např. baterie) po vyjmutí z letadla připravit k opětovnému provozu, lze takto provést na místech k tomu určených. 10

11 Pokud je zapotřebí zvláštního školení či kvalifikace nebo znalosti, oznámí potřebu údržby vybavení k tomu vyškolenému členu nebo VLP či techniku ADK. 3. Provoz areálu 3.1. Využívání provozní budovy Provozní budovu může využívat každý člen ADK i s rodinnými příslušníky a to celou nebo její část. Pokud člen předpokládá využití provozní budovy nebo její části mimo hlavní sezónu, zvláště pak v chladném období roku, je vhodné se domluvit s předstihem s VLP, předsedou či správcem budov o funkčnosti potřebného vybavení, či jeho uvedení do provozu s dostatečným předstihem pro zajištění obyvatelnosti požadovaných místností. Při takovémto využití areálu je nutno zvážit všechny kroky pro zajištění minimalizace nákladů. Poplatek za takovéto využití stanovuje Ceník služeb ADK. Pro přespání člen použije své vlastní nebo aeroklubové ložní prádlo, či spací pytel. Přespávání bez použití ložního prádla nebo spacího pytle není dovoleno z hygienických důvodů. Pokud má více členů v úmyslu použít provozní budovu než je ubytovací kapacita, tito členové se mezi sebou domluví na dalším postupu. Pokud k takové dohodě nedojde, přednost má ten, kdo projevil zájem o využití provozní budovy dříve. Po ukončení pobytu si každý po sobě uklidí všechny části budovy, které využíval včetně ložního prádla, bylo-li použito. Při použití krbu či jiného, např. elektrického zařízení, musí člen dbát zásad pro bezpečný provoz, tak aby předešel vzniku škod. Za nezletilé rodinné příslušníky nebo i ostatní osoby si každý člen odpovídá sám. Pokud člen nebo rodinný příslušník má v úmyslu využít provozní budovu pro cizí osobu, musí toto být předem konzultováno a schváleno VLP, předsedou či správcem. Tyto osoby případně stanový podmínky, za kterých může cizí osoba provozní budovu využít. Pokud člen, rodinný příslušník či schválená osoba po ukončení pobytu po sobě neuklidí (viz. výše), tento úklid provede jiný člen aeroklubu s nárokem na brigádnické hodiny. Tyto brigádnické hodiny se připíší na vrub členu, za kterého daný úklid probíhal Využívání vybavení 11

12 Každý člen ADK a jeho rodinní příslušníci mají právo využívat veškerého vybavení areálu vyjma toho, které vyžaduje speciální školení nebo jiné požadované kvalifikace. Nakládat s vybavením musí každý člen tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nadměrnému opotřebení. Pokud více členů má v úmyslu použít stejné vybavení ve stejnou dobu, tito členové se navzájem domluví na použití vybavení. Pokud člen nebo rodinný příslušník má v úmyslu využít vybavení cizí osobou, musí toto být předem konzultováno a schváleno VLP, předsedou či správcem. Tyto osoby případně stanoví podmínky, za kterých může cizí osoba vybavení využít. Za rodinné příslušníky nebo i ostatní osoby si každý člen odpovídá sám. Po použití vybavení člen či další osoba toto vybavení používající řádně očistí (umyje) a uklidí na k tomu určené místo. Pokud člen, rodinný příslušník či schválená osoba po použití vybavení po sobě řádně neočistí (neomyje) a neuklidí, toto provede jiný člen aeroklubu s nárokem na brigádnické hodiny. Tyto brigádnické hodiny se připíší na vrub členu, za kterého daný úklid probíhal Využívání rekreačního zařízení Rekreační zařízení může využívat každý člen ADK i s rodinnými příslušníky a to celé nebo jen jeho část. Rekreační zařízení obsahuje chatu, houpačky, kolotoč, pískoviště a volný prostor pro stanování či umístění karavanu a ohniště. Pokud má více členů v úmyslu použít rekreační zařízení ve větším počtu než je ubytovací kapacita, tito členové se mezi sebou domluví na dalším postupu. Pokud k takové dohodě nedojde, přednost má ten, kdo projevil zájem o využití zařízení dříve. Pro přespání v chatě člen použije své vlastní nebo aeroklubové ložní prádlo, či spací pytel. Přespávání bez použití ložního prádla nebo spacího pytle není dovoleno z hygienických důvodů. Po ukončení pobytu si každý po sobě uklidí všechny části rekreačního zařízení i provozní budovy, které využíval včetně použitého ložního prádla. Při použití elektrického zařízení, ohniště, houpaček, kolotoče či pískoviště, musí člen dbát zásad pro bezpečný provoz tak, aby předešel vzniku úrazů a škod. Za nezletilé rodinné příslušníky nebo i ostatní osoby si každý člen odpovídá sám. 12

13 Pokud člen nebo rodinný příslušník má v úmyslu využít rekreační zařízení pro cizí osobu, musí toto být předem konzultováno a schváleno VLP, předsedou či správcem. Tyto osoby případně stanový podmínky, za kterých může cizí osoba zařízení využít. Pokud člen, rodinný příslušník či schválená osoba po ukončení pobytu po sobě neuklidí (viz. výše), tento úklid provede jiný člen aeroklubu s nárokem na brigádnické hodiny. Tyto brigádnické hodiny se připíší na vrub členu, za kterého daný úklid probíhal. Při odchodu z rekreačního zařízení je nutno vypnout všechny elektrické spotřebiče a uzavřít okenice včetně balkónových, pokud není domluveno jinak Provoz požární nádrže Požární nádrž je prioritně zásobárna vody pro případ požáru, odkud požární jednotky berou vodu pro hašení objektů v areálu aeroklubu, či blízkém okolí. Až na vyjímku by měla být celoročně naplněna vodou v maximálním možném množství. Voda do požární nádrže se napouští buď z vodovodního řadu, či čerpadlem ze studny v blízkosti nádrže. Vypouštění, napouštění či filtrace vody probíhá za koordinace VLP, předsedy či správce areálu Využívání požární nádrže Požární nádrž může využívat každý člen i s rodinnými příslušníky. Neposkytuje se zde žádná záchranná služba! Každý člen, či rodinný příslušník používá tuto požární nádrž na vlastní nebezpečí! Pokud člen nebo jeho rodinný příslušník má v úmyslu nádrž jinou osobou, musí toto být předem konzultováno a schváleno VLP, předsedou či správcem. Požární nádrž je uzpůsobena ke koupání. V nepravidelných intervalech se provádí čištění nádrže, chemická úprava a filtrace napuštěné vody. Tato voda však není sledována pro svoji nezávadnost ani čistotu! 3.6. Hlášení závad a nedostatků Hlášení závad a nedostatků na letecké a pozemní technice se děje standardním způsobem. Dále pak lze hlásit přímo VLP, předsedovi či technikovi ADK. 13

14 Závady na vybavení a areálu, provozních a pohybových plochách se zapisují do knihy závad za účelem evidence na provozní místnosti. Správce ke každé hlášené závadě, či nedostatku označí časový plán opravy z důvodu uvedených v bodě Údržba areálu 4.1. Opravy a úpravy provozních budov Je vhodné, aby rada ADK měla zpracován alespoň krátkodobý plán rozvoje a údržby provozních budov. Potřebné opravy či úpravy provozní budovy jsou uvedeny knize hlášení závad a nedostatků na provozní místnosti. Opravy a hlavně úpravy provozní budovy by měli probíhat v souladu s plánem rozvoje, či rekonstrukcí provozní budovy aby se předcházelo zbytečným zvýšeným nákladům na provoz provozní budovy. Je vhodné z důvodu úspory finančních prostředků, a pokud je to možné opravu, resp. úpravu odložit do doby, kdy bude probíhat plánovaná oprava nebo úprava. Pokud se člen nebo skupina členů chystá provést opravu, či úpravu v souladu s požadavkem uvedeným v knize závad, je vhodné předem koordinovat činnost se správcem, VLP či předsedou ADK pro zajištění potřebného materiálu ve smluvené době. Pokud člen nebo se ve skupině členů nevyskytuje odborník pro danou problematiku, je vhodné akci konzultovat, či si domluvit dozor v průběhu prací odborníkem Opravy a úpravy areálu Je vhodné, aby rada ADK měla zpracován alespoň krátkodobý plán rozvoje a údržby areálu. Potřebné opravy či úpravy jsou uvedeny knize hlášení závad a nedostatků na provozní místnosti. Opravy a hlavně úpravy areálu by měli probíhat v souladu s plánem rozvoje, či oprav areálu aby se předcházelo zbytečným zvýšeným nákladům na provoz areálu. Je vhodné z důvodu úspory finančních prostředků, a pokud je to možné opravu, resp. úpravu odložit do doby, kdy bude probíhat plánovaná oprava nebo úprava. 14

15 Pokud se člen nebo skupina členů chystá provést opravu, či úpravu v souladu s požadavkem uvedeným v knize závad, je vhodné předem koordinovat činnost se správcem, VLP či předsedou ADK pro zajištění potřebného materiálu ve smluvenou dobu. Pokud člen nebo se ve skupině členů nevyskytuje odborník pro danou problematiku, je vhodné akci konzultovat, či si domluvit dozor v průběhu prací odborníkem Opravy a úpravy rekreačního zařízení Je vhodné, aby rada ADK měla zpracován alespoň krátkodobý plán rozvoje a údržby rekreačního zařízení. Potřebné opravy či úpravy jsou uvedeny knize hlášení závad a nedostatků na provozní místnosti. Opravy a hlavně úpravy rekreačního zařízení by měli probíhat v souladu s plánem rozvoje, či oprav zařízení aby se předcházelo zbytečným zvýšeným nákladům na jeho provoz. Je vhodné z důvodu úspory finančních prostředků, a pokud je to možné opravu, resp. úpravu odložit do doby, kdy bude probíhat plánovaná oprava nebo úprava. Pokud se člen nebo skupina členů chystá provést opravu, či úpravu v souladu s požadavkem uvedeným v knize závad, je vhodné předem koordinovat činnost se správcem, VLP či předsedou ADK pro zajištění potřebného materiálu ve smluvenou dobu. Pokud člen nebo se ve skupině členů nevyskytuje odborník pro danou problematiku, je vhodné akci konzultovat, či si domluvit dozor v průběhu prací odborníkem Opravy a úpravy požární nádrže Je vhodné, aby rada ADK měla zpracován alespoň krátkodobý plán rozvoje a údržby požární nádrže. Potřebné opravy či úpravy jsou uvedeny knize hlášení závad a nedostatků na provozní místnosti. Opravy a hlavně úpravy požární nádrže by měli probíhat v souladu s plánem rozvoje, či oprav zařízení aby se předcházelo zbytečným zvýšeným nákladům na jeho provoz. Je vhodné z důvodu úspory finančních prostředků, a pokud je to možné opravu, resp. úpravu odložit do doby, kdy bude probíhat plánovaná oprava nebo úprava. 15

16 Pokud se člen nebo skupina členů chystá provést opravu, či úpravu v souladu s požadavkem uvedeným v knize závad, je vhodné předem koordinovat činnost se správcem, VLP či předsedou ADK pro zajištění potřebného materiálu ve smluvené lhůtě. Pokud člen nebo se ve skupině členů nevyskytuje odborník pro danou problematiku, je nutné akci konzultovat, či si domluvit dozor v průběhu prací odborníkem. 5. Údržba provozních ploch Provozní plochy letiště se udržují ve stavu pro bezpečný provoz letecké techniky. Pokud se na provozní ploše vyskytuje nerovnost, výmol, nepřiměřeně vysoký porost, či jiná překážka zabraňující bezpečnému provozu, je nutno takovéto místo označit požadovaným způsobem pro zabránění vjetí zejména letadlové techniky. Tato skutečnost musí být neprodleně nahlášena VLP, předsedovi či správci. 6. Údržba pohybových ploch 6.1. Údržba VPD VPD musí být udržována takovým způsobem, aby byl zajištěn bezpečný provoz letadel. V jarních měsících, zejména v období, kdy je povrch VPD měkký je vhodné zajistit válcování povrchu pro zabránění vzniku nepřiměřeně velkých nerovností. Pokud je to možné, válcování se provádí takovým způsobem, aby se zabránilo zvětšování podélných, příčných či diagonálních dlouhých a krátkých vln. Travnatý povrch VPD se udržuje v takové výšce, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Pokud není možné nebo není vhodné udržovat celý pás, je nutno stanovit dostatečně široký pás pro vzlet letadel, na kterém bude udržována přiměřená výška porostu. Na zbylé části je možné zanechat porost vyšší za účelem sekání a sušení na seno pro případné zájemce. Sekání travnatého porostu probíhá průběžně a takovým způsobem, aby se zabránilo vzniku řádků posečené trávy, která při rozkladu způsobuje zánik travního koberce a tím vznik dalších nerovností. Pohyb techniky při sekání, či sušení nebo sběru trávy na VPD bude takový, aby zabezpečil možnost přistání a vzletu letadel. Pokud není takovýto provoz možné zabezpečit, je nutné letiště vyhlásit za uzavřené na nezbytně krátkou dobu. 16

17 Zvláště v jarních a podzimních měsících je třeba udržovat povrch VPD bez výskytu krtičin, které mohou způsobit poškození podvozku v průběhu vzletu a přistání. Při konání soutěží, zejména bezmotorových je vhodné udržovat celou plochu letiště s přiměřeně nízkým porostem pro zabezpečení možného přistání skupiny letadel Údržba odstavných ploch Odstavné plochy se udržují v takovém stavu, aby bylo možné bezpečné zajetí a vyjetí letecké techniky za použití vlastního pohonu. Takováto plocha by měla mít dostatečnou únosnost, aby při dlouhodobém stání nedocházelo k boření techniky a vzniků nerovností. Kotvící stanoviště je vždy přiměřeně označeno pro zajištění viditelnosti kotev a vázacích prostředků. Na pevných kotvících stanovištích se udržují úchyty v v takovém stavu, aby nedošlo k jejich uvolnění vlivem velkého zatížení při špatných povětrnostních podmínkách. Za kvalitu a uchycení přenosných kotvících stanovišť, si každý odpovídá sám Údržba značení a vytyčení Vytyčení se udržuje v předepsaném stavu čisté a viditelné. Barevná kombinace odpovídá požadavkům předpisu pro daný druh provozu. Pro označení VPP se používá kombinace žluté a červené. Barevná kombinace pro označení VPD se zpravidla používá bílá nebo oranžová v závislosti na ročním období. Značení nebezpečného, uzavřeného prostoru se používá červená barva. Označení mají dostatečnou výšku pro zajištění viditelnosti v travním porostu a zároveň aby nedošlo k jejich zachycení křídlem pojíždějícího letadla. Toto označení musí splňovat požadavky pro zlomení v případě najetí letadla. Vodorovné značení VPD se provádí bílou barvou. Značení má takovou polohu vůči okolnímu terénu, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení anebo poškození podvozku. 7. Finanční operace 17

18 7.1. Členské příspěvky Členské příspěvky se skládají ze dvou částí. Jedna část jsou členské příspěvky AeČR a druhá část příspěvky klubové. Výši příspěvků AeČR vyhlašuje každý rok. Klubové příspěvky se odsouhlasují na členské schůzi (zpravidla jarní). Klubové příspěvky se používají na údržbu, opravy a úpravy areálu a letecké techniky. Členské příspěvky se odepisují z osobních kont vždy k Létající či nelétající příspěvky se odepisují podle zařazení člena ke dni odpisu. Členské příspěvky jsou stanoveny v ceníku služeb ADK Příspěvky za použití letecké techniky Příspěvky za použití letecké techniky se vkládají na konto s dopsáním hlavní knihy. Výše příspěvku se schvaluje na jarní schůzi. Návrh výše provádí rada po zjištění finanční nákladnosti letové hodiny na jednotlivých letadlech. Aby bylo možno odepsat z konta příspěvky za létání, musí být vždy před každým létáním konto v přebytku. Člen používající leteckou techniku u jiného provozovatele platí příspěvek za použití této techniky v plné výši nejpozději po obdržení faktury Finanční plán Rada ADK předkládá členské schůzi ke schválení finanční plán. Plán obsahuje předpokládané náklady a příjmy v daném roce na jednotlivé položky. Finanční plán je založen na předpokládaných cenách jednotlivých komodit v daném roce. Pokud dojde k výraznému a nepředpokládanému výkyvu v cenách a pokud je to proveditelné, rada ADK členy o tomto informuje. Finanční plán pak dále platí tak jak byl schválen o opravu této finanční položky podle daného výkyvu a považuje se dále za dodržený. Finanční plán se udržuje alespoň s mírným přebytkem. Pokud dojde k navržení plánu s deficitem, může být deficit v takové výši, aby byl rozpočet v tříletém období vyrovnaný. Dále rada navrhuje a členská schůze schvaluje Ceník služeb ADK a to vždy minimálně jednou ročně. 18

19 7.4. Finanční operace Rada ADK, VLP, správce areálu, technik ADK či předseda nebo jeho zástupce jsou oprávněni provádět finanční operace podle schváleného finančního plánu a dále pak podle následujícího. VLP je oprávněn provádět finanční operace: - bez schválení radou do výše 5000,- Kč. - se souhlasem předsedy nebo místopředsedy do výše ,- Kč. Rada je oprávněna provádět finanční operace do výše ,- Kč. Správce areálu je oprávněn provádět finanční operace: - bez schválení radou do výše 5000,- Kč. - se souhlasem předsedy nebo místopředsedy do výše ,- Kč Technik je oprávněn provádět finanční operace do výše 3000,- Kč. Předseda nebo místopředseda jsou oprávněni provádět finanční operace bez souhlasu rady do výše ,- Kč. 8. Soukromé objekty 8.1. Soukromé ubytovací zařízení Členové ADK si mohou v areálu parkovat krátkodobě i dlouhodobě vlastní ubytovací mobilní zařízení po uhrazení poplatku dle ceníku ADK. Tyto zařízení se parkují na určených místech. Je vhodné se správcem areálu domluvit místo parkování. Rada navrhne schéma parkování takovýchto zařízení pro udržení uspořádanosti areálu. Ubytovací zařízení nesmí znečišťovat prostor pod sebou a kolem sebe. Za bezpečnost provozu celého zařízení je zodpovědný člen majitel. V bezprostřední blízkosti a pod ubytovacím zařízením je majitel povinen udržovat pořádek a upravenou travnatou plochu. Každý člen si parkuje zařízení na vlastní riziko. Aeroklub neručí za poškození, ztrátu či ztrátu vnitřního vybavení. V případě konání soutěží nebo soustředění cizích subjektů v areálu mohou členové tohoto klubu dočasně umístit ubytovací zařízení na vyhrazené místo za minimálně podmínek uvedených výše. 19

20 Pokud soukromé ubytovací zařízení používá energie z rozvodu ADK, musí být vybaveny měřícími zařízeními pro odběr dané energie. Stav měřičů musí být umístěn viditelně pro odečet nebo člen nahlásí stav ke každému smluvenému termínu. Tyto měřiče mohou být kontrolovány členem rady, správcem, či jinou pověřenou osobou. Pokud se jedná o rozvod elektrické energie, místo centrálního rozvodu bude vybaveno celkovým měřičem. Na základě tohoto centrálního měřiče bude účtována spotřeba energie všem podružným odběrným místům. Rozpočítávání bude provedeno na základě průměru, podružných měřících zařízeních či jiným způsobem, na které se všichni tito odběratelé smluví. V případě konání krátkodobých akcí, může být stanovena cena za odběr el. energie jiným způsobem Soukromé dopravní prostředky Soukromé dopravní prostředky členů či návštěv se parkují na k tomu určených místech. Dopravní prostředky se v areálu parkují zpravidla krátkodobě. Parkování na dobu delší než krátkodobé schvaluje rada ADK po předložení žádosti členem. Dopravní prostředek nesmí způsobovat znečištění, zvláště pokud stojí na nezpevněných plochách. Člen či návštěva zabezpečí dopravní prostředek proti samovolnému rozjetí, zneužití cizí osobou či zcizení. ADK nenese žádnou zodpovědnost na poškození, ztrátě a ztrátě vybavení Soukromá letadlová technika Parkování soukromé letadlové techniky členů je možné na místech k tomu určených. Parkování na místech jiných, či prostorech podléhá schválení rady ADK. Při parkování této techniky nesmí docházet ke znečištění, zvláště pokud stojí na nezpevněných plochách. Parkovaná letadlová technika musí být zabezpečena proti samovolnému rozjetí, zneužití cizí osobou či zcizení. ADK nenese žádnou zodpovědnost na poškození, ztrátě a ztrátě vybavení. 20

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:...

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... uzavřená mezi Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... pronajímatelem vozidla Firma: Miroslava Hlaváčová IČ: 76091449 Sídlo: Nová Brtnice 2, 675 21 Zašovice a nájemcem včetně dalších osob řídících

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou

Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou poskytovatelem klientům poskytovaný služby elektronických

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů.

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/.

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Č. 2014/. TREND PARK s.r.o. Prštné 526 760 01 Zlín IČ: 02763974, DIČ: CZ02763974 Číslo účtu: 8600 8600 / 2700 vedený u UniCredit Bank dále jen jako Pronajímatel a

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK

PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK PROVOZNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ NYMBURK (plocha SLZ Nymburk dále jako LETIŠTĚ NYMBURK ) 1. Charakter plochy: Areál Letiště Nymburk (budovy, hangáry, vzletová a přistávací plocha dále jen VPP) je soukromým majetkem.

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozu

Smlouva o pronájmu obytného vozu Smlouva o pronájmu obytného vozu Pronajímatel: Laracon s.r.o. Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 IČ: 243 01 574 DIČ: CZ 24301574 Zapsaná u Městského soudu v Praze, složka C 194577 Zastoupená: Jiří Gabrhelík,

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Pravidla platná pro půjčovnu svatebních doplňků, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb.

Pravidla platná pro půjčovnu svatebních doplňků, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb. Půjčovna VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (PLATNÉ OD 01.01.2014) Pravidla platná pro půjčovnu svatebních doplňků, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb. 1)Objednávka je považována za závaznou v

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987.

Více

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje Strana 1 z 10 Dům dětí a mládeže Olomouc půjčovna lyžařské výzbroje Datum platnosti: od Výtisk číslo: 3 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM Olomouc Mgr. Jiří Dostál Paré č.: Funkce Jméno Datum

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice

Letištní a hangárovací řád. Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice Letištní a hangárovací řád Letiště Bojkovice (dále jen Řád letiště) je základní dokument určující specifikace letištního areálu a chování, pohyb a povinnosti

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu

Všeobecné obchodní podmínky. společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu Všeobecné obchodní podmínky společnosti LAMA PB s.r.o. pro pronájem obytného vozu LAMA PB s.r.o. se sídlem Příbram I - Kozičín 48 IČO: 24749044 jednající Michalem Maškem, jednatelem (dále jen "pronajímatel")

Více

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD

CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD CHALUPA U TŘÍ MEDVĚDŮ UBYTOVACÍ ŘÁD UBYTOVÁNÍ V pensionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod Číslo: / 2012 Uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mezi následujícími

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

Článek 1 Účel požárního řádu obce. Článek 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci OBEC DIVEC, IČO 45978123. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - Požární řád obce Divec. Obecní zastupitelstvo obce Divec na základě 29, odst. 1, písm. o) zákona č. 133/85 Sb, (ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smlouva o ubytování. (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smlouva o ubytování (ve smyslu ustanovení 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Smluvní strany: ČSAP, z. s. Dům světla Malého 3/282 186 21 Praha

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Smlouva o nájmu obytného automobilu

Smlouva o nájmu obytného automobilu Smlouva o nájmu obytného automobilu Pronajímatel: Nájemce: uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu obytného automobilu I. Předmět nájmu Pronajímatel se zavazuje, že přenechá nájemci

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Ubytovací zařízení Hotel Harmony Club****superior, Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn Platné od 14.10.2014 Obchodní jméno: Harmony Club Hotely a.s. Bedřichov 106 543 51 Špindlerův

Více

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků M ě s t o Česká Skalice V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků č. 1 /2007 1 Na základě povinnosti stanovené 104, odst.2 Zákoníku práce, podle něhož jsou

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ I. PODMÍNKY PARKOVÁNÍ: Provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem parkoviště a uživateli parkoviště (dále jen uživatelé), kteří budou za úplatu dočasně

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Smlouva o nájmu motorového vozidla

Smlouva o nájmu motorového vozidla Smlouva o nájmu motorového vozidla Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku. Mezi: HEROS GROUP s.r.o. Jana Kříže 846/21 Most 434 01 IČO: 63148374 Jednatel společnosti: Marcela Soukupová Na straně jedné

Více

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém

Domácí řád. Domova pro seniory v Bystrém Domácí řád Domova pro seniory v Bystrém Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy v denním chodu Domova pro seniory v Bystrém (dále jen DpS ) a pomáhá k tomu, aby

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁJEM KONCOVÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Č.j: 586298/2006-C-PS Účinnost od: 01.08.2007 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

Ing. Petr Martinčík, Dobratice 379,739 52 IČ 71991751,

Ing. Petr Martinčík, Dobratice 379,739 52 IČ 71991751, Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Tyto všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí uzavřených smluv, na jejichž základě jsou poskytovatelem klientům poskytovaný služby elektronických

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV

PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV PROVOZNÍ ŘÁD ZÁCHYTNÉHO MÍSTA PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA MĚSTA CHODOV Část I. Základní ustanovení Název a sídlo Záchytné místo pro zatoulaná a opuštěná zvířata Města Chodov Komenského 1077, 354 35

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

Organizační a jednací řád HRČS

Organizační a jednací řád HRČS Organizační a jednací řád HRČS 1. Úvodní ustanovení 1.1 Představenstvo HRČS vydává tento Organizační a jednací řád HRČS (dále jen OŘ) jako dokument navazující na stanovy HRČS. OŘ upravuje vztahy mezi Představenstvem

Více

Smlouva o pronájmu vozidla č. 2

Smlouva o pronájmu vozidla č. 2 uzavřená mezi: Pronajímatelem vozidla: Smlouva o pronájmu vozidla č. 2 firma: VISPA spol. s.r.o. sídlo: Blaženice 8, 257 44 Netvořice IČ: 62955730 DIČ: CZ62955730 zastupuje: Pavel Vrňák Tel.: 777 719 388

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012

SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 SMLOUVA O PODNÁJMU ČÁSTI PRODEJNÍ PLOCHY NA AKCI MĚSTSKÉ SLAVNOSTI STŘÍBRO 2012 Spolupracující agentura: Štruncáky s.r.o. Štruncovy sady 1 301 00 Plzeň IČ: 290 83 630 /dále jen agentura/ a Podnájemce:

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY: Servisní linka autorizace oprav: + 420 261 109 025 fax: + 420 261 109 012 email: servis@arval.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA SLUŽBY OSTRAHY FRANCOUZSKÉHO LYCEA V PRAZE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA SLUŽBY OSTRAHY FRANCOUZSKÉHO LYCEA V PRAZE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA SLUŽBY OSTRAHY FRANCOUZSKÉHO LYCEA V PRAZE 1. Údaje o zadavateli Francouzské lyceum v Praze je školské zařízení, které navštěvuje na 800 dětí 34 různých národností ve věku od 2

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více