Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s. Provozní příručka"

Transkript

1 Provozní příručka ICT

2 Obsah 1. Letový provoz 1.1. Zahájení letového provozu 1.2. Nasazení letadel do provozu 1.3. Letová informační služba 1.4. Nasazení pozemní techniky do provozu 1.5. Události v letovém provozu 1.6. Ukončení letového provozu 1.7. Pojištění letadel 1.8. Půjčování letecké techniky 1.9. Pronájem letecké techniky Vracení zapůjčené a pronajaté techniky Poskytování služeb členům AeČR Poskytování služeb nečlenům AeČR 2. Pozemní provoz 2.1. Používání pozemní techniky 2.2. Vyrovnávání letecké techniky 2.3. Vyrovnávání pozemní techniky 2.4. Parkování letecké techniky 2.5. Parkování pozemní techniky 2.6. Hangárování letecké techniky 2.7. Úklid pozemní techniky 2.8. Skladování vybavení 2.9. Údržba vybavení 3. Provoz areálu 3.1. Využívání provozní budovy 3.2. Využívání vybavení 3.3. Využívání rekreačního zařízení 3.4. Provoz požární nádrže 3.5. Využívání požární nádrže 3.6. Hlášení závad a nedostatků 4. Údržba areálu 4.1. Opravy a úpravy provozních budov 4.2. Opravy a úpravy areálu 4.3. Opravy a úpravy rekreačního zařízení 2

3 4.4. Opravy a úpravy požární nádrže 5. Údržba provozních ploch 6. Údržba pohybových ploch 6.1. Údržba VPD 6.2. Údržba odstavných ploch 6.3. Údržba značení a vytyčení 7. Finanční operace 7.1. Členské příspěvky 7.2. Příspěvky za použití letecké techniky 7.3. Finanční plán 7.4. Finanční operace 8. Soukromé objekty 9. Pronájmy 10. Ostatní 8.1. Soukromé ubytovací zařízení 8.2. Soukromé dopravní prostředky 8.3. Soukromá letadlová technika 9.1. Pronájem ubytovacích prostor 9.2. Pronájem provozních budov nebo jejich části 9.3. Pronájem skladovacích prostor 9.4. Pronájem odstavných prostor 9.5. Pronájem hangárovacích prostor 9.6. Pronájem rekreačních prostor 9.7. Pronájem pohybových ploch 9.8. Pronájem movitého majetku Přístup k areálu Opuštění areálu Střežení Brigádnická povinnost Služby pro zajištění provozu Používání vybraných zařízení Revize elektrických zařízení Revize plynových zařízení Revize tlakových zařízení 3

4 Kontroly a revize ČS PHM 1. Letový provoz 1.1. Zahájení letového provozu Letový provoz zahajuje VLP a nebo jím pověřené osoby. Seznam pověřených osob je vyvěšen na provozní místnosti. Osoba zahajující letový provoz nemusí být dále provozu přítomna a za provoz odpovídá dispečer AFIS nebo jiná pověřená osoba (např. instruktor provádějící výcvik) Nasazení letadel do provozu Do provozu může být nasazena technika splňující požadavky provozuschopnosti. Příprava a provoz techniky se děje v souladu s předpisy, provozním nařízením, provozní příručkou či jiným dodatečným omezením. Všechna letadla nasazena do provozu musí mít nejméně platné pojištění pro krytí škod třetím osobám. Na každém letadle musí být provedena předletová prohlídka pilotem letadlo přebírajícím. Tato prohlídka se považuje za úspěšně provedenou vykonáním prvního letu dne na letadle tímto pilotem. Instruktor přebírá letadlo pro žáky, kteří nemají dokončenou kvalifikaci pro daný typ letadla. Letadla budou před nasazením do provozu omyta od případných nános prachu, bláta, či jiných nečistot zhoršujících letové vlastnosti. Pilotní kabina bude vyčištěna od nečistot uvnitř a nečistot na plexisklu. Letadla nasazena do provozu pro letecké práce budou mít všechny průhledy z pilotního prostoru a prostoru pro cestující vyčištěna od všech nečistot včetně nečistot uvnitř! Letadlo bude doplněno vybavením potřebným pro vykonání letu nebo sérii letů. Při transportu a manipulací s leteckou technikou se bude dbát zvýšené pozornosti pro zabránění zbytečných škod Letová informační služba Letová informační služba je poskytována v publikovaných dnech a časech. Službu konající dispečer AFIS vede příslušnou dokumentaci, dohlíží na organizaci a zajištění provozu. Zaujímá příslušné stanoviště. 4

5 Dispečer musí být nasazen i mimo publikovanou dobu pokud to druh a hustota provozu vyžaduje. Rozpis služeb dispečerů je vyvěšen na provozní místnosti Nasazení pozemní techniky do provozu Do provozu bude nasazena technika nevykazující závady nebo nedostatky bránící bezpečnému provozu. Před uvedením do provozu budou zkontrolovány všechny provozní náplně, zda se nacházejí v požadovaných mezích Události v letovém provozu Při výskytu mimořádné události v letovém provozu bude dále postupováno v souladu s předpisem L-13. Pokud dojde k poškození techniky, je nutno neprodleně informovat dispečera AFIS, VLP a předsedu ADK. Celou událost je nutno zdokumentovat i z důvodu případného uplatňování pojistného plnění. Události v provozu se rozebírají pro poučení ostatních členů ADK pro předcházení těchto událostí Ukončení letového provozu Letový provoz bude ukončen nejdříve po plánovaném příletu posledního letadla dispečerem AFIS nebo jinou pověřenou osobou. Provoz nemůže být ukončen, pokud není dostatečná jistota o přistání všech vlastních, či vypůjčených letadel ať již na domácím letišti nebo někde jinde Pojištění letadel Všechna letadla nasazena do provozu musí mít platné pojištění pro škody způsobené třetí osobě. 5

6 Letadla v majetku ADK jsou zpravidla havarijně pojištěna s příslušnou spoluúčastí. Pokud letadlo toto pojištění nemá sjednáno, či toto pojištění nemá platné, může být nasazeno do provozu po rozhodnutí rady ADK. Při poškození letadla se spoluúčast rozpočítá mezi všechny létající členy rovným dílem. Touto částkou se každému takovému členu zatíží osobní konto v nejbližším proveditelném termínu. Pokud dojde k poškození techniky vlivem technické závady, spoluúčast či případnou škodu hradí v celé výši aeroklub a není takovému členu účtována pokuta. Pokud člen opakovaně poškodí techniku, rada zváží a předloží členské schůzi návrh na uhrazení nákladů spojených s poškozením tímto členem Půjčování letecké techniky Půjčování letecké techniky v majetku ADK, či pronajaté techniky cizí, schvaluje rada ADK. Techniku předává VLP nebo jiná pověřená osoba. Nejpozději při předání bude podepsána smlouva za jakých podmínek je technika zapůjčena a podepsána zákonnými zástupci obou stran. O tomto předání je vždy proveden písemný zápis. K zápisu je přiložen dokument, ze kterého vyplývá, kdo za techniku od té chvíle nese odpovědnost. Veškeré předávací dokumenty budou skladovány pro případnou pozdější reklamaci či nesrovnalosti Pronájem letecké techniky Pronájem letecké techniky schvaluje rada ADK. Techniku přebírá VLP nebo jiná pověřená osoba. Nejpozději při předání bude podepsána smlouva za jakých podmínek je technika pronajata včetně informací o pojistných podmínkách. Smlouva je podepsána zákonnými zástupci obou stran. O tomto převzetí je vždy proveden písemný zápis. Je zde uvedeno, v jakém stavu je technika převzata a případné omezení provozu (pokud jsou nějaké). Veškeré přejímací dokumenty jsou skladovány pro případnou pozdější reklamaci či nesrovnalosti. 6

7 1.10. Vracení pronajaté a zapůjčené techniky Vracení pronajaté či zapůjčené techniky provádí VLP nebo jiná pověřená osoba. O tomto předání je vždy proveden zápis. V zápisu je uvedeno, v jakém stavu se technika vrací. Pokud dojde k poškození techniky v průběhu zápůjčky nebo výpůjčky, je toto uvedeno v zápisu. Je vhodné provést případnou fotodokumentaci. Tento stav je potvrzen zákonným zástupcem poškoditele. Veškeré předávací dokumenty jsou skladovány pro případ pozdější reklamace či řešení jiných nesrovnalostí Poskytování služeb členům AeČR Poskytování služeb jiným členům AeČR za úplatu se může bez platby předem či objednávky pokud je přiměřená jistota uhrazení závazku (např. na fakturu) Poskytování služeb nečlenům AeČR Poskytování služeb nečlenům AeČR se děje na základě písemné objednávky pokud je přiměřená jistota uhrazení závazku nebo platby v hotovosti či platby předem. 2. Pozemní provoz 2.1. Používání pozemní techniky Používat pozemní techniku může člen ne dříve, než dojde k jeho seznámení s obsluhou techniky. Zásadami bezpečného používání, kontrol provozních náplní a údržby. Při používání pozemní techniky je nutno vzít v úvahu schopnosti a znalosti člena. Pozemní techniku vyžadující jakoukoli platnou či jinou speciální kvalifikaci může obsluhovat pouze člen, mající tuto příslušnou kvalifikaci platnou Vyrovnávání letecké techniky Vyrovnávání letecké techniky musí provádět přiměřený počet lidí pro zabránění poškození této nebo ostatní uskladněné techniky. Pokud je pro vyrovnání přizván kdokoli s malými nebo 7

8 žádnými zkušenostmi s touto činností, bude nutno minimální počet lidí manipulující s technikou navýšit. Pokud při vyrovnávání bude použit nějaký jednoúčelový nástroj nebo zařízení, může toto obsluhovat pouze člen, který má s manipulací s tímto zařízením přiměřené znalosti a zkušenosti. Pokud dojde při vyrovnávání k poškození techniky, je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit příslušné osobě (např. VLP, technik AK, pověřená osoba) pro zajištění kontroly poškození, případně její opravy. Pokud dojde k poškození zapůjčené techniky, tato skutečnost musí být okamžitě nahlášena VLP, předsedovi či technikovi AK Vyrovnávání pozemní techniky Vyrovnávání pozemní techniky bude prováděno náležitě poučenou osobou, která si případně přizve další pomocníky pro zajištění bezpečného vyrovnání. Pokud dojde při vyrovnávání k poškození, je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit příslušné osobě (např. VLP, technik AK, pověřená osoba) pro zajištění kontroly poškození, případně její opravy. Pokud dojde k poškození zapůjčené techniky, tato skutečnost musí být okamžitě nahlášena VLP, předsedovi či technikovi AK Parkování letecké techniky Parkování letecké techniky musí být provedeno tak, aby nedošlo k jejímu poškození vlivem samovolného pohybu nebo volným kmitáním pohyblivých částí způsobený vnějšími vlivy. Je nutno vzít v úvahu aktuální a předpovídané či předvídatelné meteorologické jevy. Pokud se předpokládá delší stání letadla bez dozoru, je vhodné techniku parkovat u hangáru či dozorovat v případě odlehlého místa. Pokud je technika zanechána bez dozoru je nutné ji zabezpečit tak, aby se minimalizovala možnost jejího poškození cizí osobou (zvláště dětmi), či zcizení vybavení. Při delším stání letadla je vhodné vypnout elektrické spotřebiče pro prodloužení použitelnosti baterie. Při parkování motorového letadla je nutno zamezit přístupu do kabiny neoprávněným osobám z důvodu manipulace ovladačů v pilotní kabině, zvláště pak u letadel se zatahovacím podvozkem. 8

9 Za parkování je zodpovědný poslední člen techniku využívající. Aeroklub Dvůr Králové nad Labem o.s Parkování pozemní techniky Pozemní technika při parkování musí být zabezpečena proti samovolnému pohybu. Taktéž musí být přiměřeně zabezpečena proti neoprávněnému použití, či jejímu poškození. Noční parkování techniky probíhá v zastřešených prostorách nejlépe uzamykatelných z důvodu předejití zbytečného nadměrného opotřebení či zcizení. Za parkování je zodpovědný poslední člen techniku využívající Hangárování letecké techniky Před hangárování se letecká technika vždy řádně vyklidí, vyčistí a omyje od všech nečistot uvnitř i vně, zvláště průhledy pilotní kabiny. Záchranné padáky se uklidí do příslušné skříně ve své tašce. Baterie se vyjme a nabije, pokud je zapotřebí. Pokud jsou k danému letadlu použitelné krycí potahy, tyto se před hangárováním na techniku nasadí. Za očistu je zodpovědný pilot či žák provádějící poslední let s danou technikou. Tento člen je oprávněn využít i ostatní členy, kteří tuto techniku v daný den využívali. Pokud k řádné očistě nedojde, tuto provede jiný člen s nárokem na brigádnické hodiny, které se připíší na vrub zodpovědnému členu. Organizaci hangárování provádí osoba obeznámená se systémem rovnání pro zajištění maximální úspory místa. Hangárování letecké techniky musí provádět přiměřený počet lidí pro zabránění poškození této nebo již uskladněné techniky. Pokud je pro rovnání přizván kdokoli s malými nebo žádnými zkušenostmi s touto činností, bude nutno minimální počet lidí manipulující s technikou navýšit. Pokud při hangárování bude použit nějaký jednoúčelový nástroj nebo zařízení, může toto obsluhovat pouze člen, který má s manipulací s tímto zařízením přiměřené znalosti a zkušenosti. Pokud dojde při hangárování k poškození techniky, je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit příslušné osobě (např. VLP, technik AK, pověřená osoba) pro zajištění kontroly poškození, případně její opravy. Pokud dojde k poškození zapůjčené techniky, tato skutečnost musí být okamžitě nahlášena VLP, předsedovi či technikovi AK Úklid pozemní techniky 9

10 Úklid pozemní techniky bude prováděn náležitě poučenou osobou, která si případně přizve další pomocníky pro zajištění bezpečného úklidu. Pokud dojde při úklidu k poškození, je tuto skutečnost nutno neprodleně nahlásit příslušné osobě (např. VLP, technik AK, pověřená osoba) pro zajištění kontroly poškození, případně její opravy. Pokud dojde k poškození zapůjčené techniky, tato skutečnost musí být okamžitě nahlášena VLP, předsedovi či technikovi AK. Před úklidem je vhodné techniku nejméně částečně očistit, aby při opadávání nečistot nedocházelo ke znečištění parkovacích prostor. Pokud je potřebné, vyjmout baterie a zajistit jejich nabití pro příští provoz Skladování vybavení Skladování ať již záchranného nebo pomocného vybavení se děje podle pravidel zacházení s tímto vybavením. Záchranné pilotní prostředky se skladují v plechových skříních k tomuto účelu určených ve své brašně. Skříně je nutno vždy zavírat před vnikem hlodavců, kteří mohou tyto prostředky ať již částečně nebo zcela znehodnotit. Pomocné vybavení letadel se skladuje na místech k tomu určených. Použití těchto určených míst je za účelem opětovného použití ostatními členy ADK bez nutnosti hledání. Člen odkládající vybavení na určené místo zhodnotí stav vybavení a případně provede nezbytné úkony k regeneraci pro opětovné použití. Při používání, manipulaci, údržbě a opravách vybavení je nutno si počínat obezřetně pro zajištění maximální možné životnosti daného vybavení Údržba vybavení Každé letecké vybavení podléhá údržbě buďto v pravidelných či v nepravidelných intervalech. Pravidelnou údržbu zpravidla sleduje technik ADK. Pokud je nutné, vybavení (např. baterie) po vyjmutí z letadla připravit k opětovnému provozu, lze takto provést na místech k tomu určených. 10

11 Pokud je zapotřebí zvláštního školení či kvalifikace nebo znalosti, oznámí potřebu údržby vybavení k tomu vyškolenému členu nebo VLP či techniku ADK. 3. Provoz areálu 3.1. Využívání provozní budovy Provozní budovu může využívat každý člen ADK i s rodinnými příslušníky a to celou nebo její část. Pokud člen předpokládá využití provozní budovy nebo její části mimo hlavní sezónu, zvláště pak v chladném období roku, je vhodné se domluvit s předstihem s VLP, předsedou či správcem budov o funkčnosti potřebného vybavení, či jeho uvedení do provozu s dostatečným předstihem pro zajištění obyvatelnosti požadovaných místností. Při takovémto využití areálu je nutno zvážit všechny kroky pro zajištění minimalizace nákladů. Poplatek za takovéto využití stanovuje Ceník služeb ADK. Pro přespání člen použije své vlastní nebo aeroklubové ložní prádlo, či spací pytel. Přespávání bez použití ložního prádla nebo spacího pytle není dovoleno z hygienických důvodů. Pokud má více členů v úmyslu použít provozní budovu než je ubytovací kapacita, tito členové se mezi sebou domluví na dalším postupu. Pokud k takové dohodě nedojde, přednost má ten, kdo projevil zájem o využití provozní budovy dříve. Po ukončení pobytu si každý po sobě uklidí všechny části budovy, které využíval včetně ložního prádla, bylo-li použito. Při použití krbu či jiného, např. elektrického zařízení, musí člen dbát zásad pro bezpečný provoz, tak aby předešel vzniku škod. Za nezletilé rodinné příslušníky nebo i ostatní osoby si každý člen odpovídá sám. Pokud člen nebo rodinný příslušník má v úmyslu využít provozní budovu pro cizí osobu, musí toto být předem konzultováno a schváleno VLP, předsedou či správcem. Tyto osoby případně stanový podmínky, za kterých může cizí osoba provozní budovu využít. Pokud člen, rodinný příslušník či schválená osoba po ukončení pobytu po sobě neuklidí (viz. výše), tento úklid provede jiný člen aeroklubu s nárokem na brigádnické hodiny. Tyto brigádnické hodiny se připíší na vrub členu, za kterého daný úklid probíhal Využívání vybavení 11

12 Každý člen ADK a jeho rodinní příslušníci mají právo využívat veškerého vybavení areálu vyjma toho, které vyžaduje speciální školení nebo jiné požadované kvalifikace. Nakládat s vybavením musí každý člen tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nadměrnému opotřebení. Pokud více členů má v úmyslu použít stejné vybavení ve stejnou dobu, tito členové se navzájem domluví na použití vybavení. Pokud člen nebo rodinný příslušník má v úmyslu využít vybavení cizí osobou, musí toto být předem konzultováno a schváleno VLP, předsedou či správcem. Tyto osoby případně stanoví podmínky, za kterých může cizí osoba vybavení využít. Za rodinné příslušníky nebo i ostatní osoby si každý člen odpovídá sám. Po použití vybavení člen či další osoba toto vybavení používající řádně očistí (umyje) a uklidí na k tomu určené místo. Pokud člen, rodinný příslušník či schválená osoba po použití vybavení po sobě řádně neočistí (neomyje) a neuklidí, toto provede jiný člen aeroklubu s nárokem na brigádnické hodiny. Tyto brigádnické hodiny se připíší na vrub členu, za kterého daný úklid probíhal Využívání rekreačního zařízení Rekreační zařízení může využívat každý člen ADK i s rodinnými příslušníky a to celé nebo jen jeho část. Rekreační zařízení obsahuje chatu, houpačky, kolotoč, pískoviště a volný prostor pro stanování či umístění karavanu a ohniště. Pokud má více členů v úmyslu použít rekreační zařízení ve větším počtu než je ubytovací kapacita, tito členové se mezi sebou domluví na dalším postupu. Pokud k takové dohodě nedojde, přednost má ten, kdo projevil zájem o využití zařízení dříve. Pro přespání v chatě člen použije své vlastní nebo aeroklubové ložní prádlo, či spací pytel. Přespávání bez použití ložního prádla nebo spacího pytle není dovoleno z hygienických důvodů. Po ukončení pobytu si každý po sobě uklidí všechny části rekreačního zařízení i provozní budovy, které využíval včetně použitého ložního prádla. Při použití elektrického zařízení, ohniště, houpaček, kolotoče či pískoviště, musí člen dbát zásad pro bezpečný provoz tak, aby předešel vzniku úrazů a škod. Za nezletilé rodinné příslušníky nebo i ostatní osoby si každý člen odpovídá sám. 12

13 Pokud člen nebo rodinný příslušník má v úmyslu využít rekreační zařízení pro cizí osobu, musí toto být předem konzultováno a schváleno VLP, předsedou či správcem. Tyto osoby případně stanový podmínky, za kterých může cizí osoba zařízení využít. Pokud člen, rodinný příslušník či schválená osoba po ukončení pobytu po sobě neuklidí (viz. výše), tento úklid provede jiný člen aeroklubu s nárokem na brigádnické hodiny. Tyto brigádnické hodiny se připíší na vrub členu, za kterého daný úklid probíhal. Při odchodu z rekreačního zařízení je nutno vypnout všechny elektrické spotřebiče a uzavřít okenice včetně balkónových, pokud není domluveno jinak Provoz požární nádrže Požární nádrž je prioritně zásobárna vody pro případ požáru, odkud požární jednotky berou vodu pro hašení objektů v areálu aeroklubu, či blízkém okolí. Až na vyjímku by měla být celoročně naplněna vodou v maximálním možném množství. Voda do požární nádrže se napouští buď z vodovodního řadu, či čerpadlem ze studny v blízkosti nádrže. Vypouštění, napouštění či filtrace vody probíhá za koordinace VLP, předsedy či správce areálu Využívání požární nádrže Požární nádrž může využívat každý člen i s rodinnými příslušníky. Neposkytuje se zde žádná záchranná služba! Každý člen, či rodinný příslušník používá tuto požární nádrž na vlastní nebezpečí! Pokud člen nebo jeho rodinný příslušník má v úmyslu nádrž jinou osobou, musí toto být předem konzultováno a schváleno VLP, předsedou či správcem. Požární nádrž je uzpůsobena ke koupání. V nepravidelných intervalech se provádí čištění nádrže, chemická úprava a filtrace napuštěné vody. Tato voda však není sledována pro svoji nezávadnost ani čistotu! 3.6. Hlášení závad a nedostatků Hlášení závad a nedostatků na letecké a pozemní technice se děje standardním způsobem. Dále pak lze hlásit přímo VLP, předsedovi či technikovi ADK. 13

14 Závady na vybavení a areálu, provozních a pohybových plochách se zapisují do knihy závad za účelem evidence na provozní místnosti. Správce ke každé hlášené závadě, či nedostatku označí časový plán opravy z důvodu uvedených v bodě Údržba areálu 4.1. Opravy a úpravy provozních budov Je vhodné, aby rada ADK měla zpracován alespoň krátkodobý plán rozvoje a údržby provozních budov. Potřebné opravy či úpravy provozní budovy jsou uvedeny knize hlášení závad a nedostatků na provozní místnosti. Opravy a hlavně úpravy provozní budovy by měli probíhat v souladu s plánem rozvoje, či rekonstrukcí provozní budovy aby se předcházelo zbytečným zvýšeným nákladům na provoz provozní budovy. Je vhodné z důvodu úspory finančních prostředků, a pokud je to možné opravu, resp. úpravu odložit do doby, kdy bude probíhat plánovaná oprava nebo úprava. Pokud se člen nebo skupina členů chystá provést opravu, či úpravu v souladu s požadavkem uvedeným v knize závad, je vhodné předem koordinovat činnost se správcem, VLP či předsedou ADK pro zajištění potřebného materiálu ve smluvené době. Pokud člen nebo se ve skupině členů nevyskytuje odborník pro danou problematiku, je vhodné akci konzultovat, či si domluvit dozor v průběhu prací odborníkem Opravy a úpravy areálu Je vhodné, aby rada ADK měla zpracován alespoň krátkodobý plán rozvoje a údržby areálu. Potřebné opravy či úpravy jsou uvedeny knize hlášení závad a nedostatků na provozní místnosti. Opravy a hlavně úpravy areálu by měli probíhat v souladu s plánem rozvoje, či oprav areálu aby se předcházelo zbytečným zvýšeným nákladům na provoz areálu. Je vhodné z důvodu úspory finančních prostředků, a pokud je to možné opravu, resp. úpravu odložit do doby, kdy bude probíhat plánovaná oprava nebo úprava. 14

15 Pokud se člen nebo skupina členů chystá provést opravu, či úpravu v souladu s požadavkem uvedeným v knize závad, je vhodné předem koordinovat činnost se správcem, VLP či předsedou ADK pro zajištění potřebného materiálu ve smluvenou dobu. Pokud člen nebo se ve skupině členů nevyskytuje odborník pro danou problematiku, je vhodné akci konzultovat, či si domluvit dozor v průběhu prací odborníkem Opravy a úpravy rekreačního zařízení Je vhodné, aby rada ADK měla zpracován alespoň krátkodobý plán rozvoje a údržby rekreačního zařízení. Potřebné opravy či úpravy jsou uvedeny knize hlášení závad a nedostatků na provozní místnosti. Opravy a hlavně úpravy rekreačního zařízení by měli probíhat v souladu s plánem rozvoje, či oprav zařízení aby se předcházelo zbytečným zvýšeným nákladům na jeho provoz. Je vhodné z důvodu úspory finančních prostředků, a pokud je to možné opravu, resp. úpravu odložit do doby, kdy bude probíhat plánovaná oprava nebo úprava. Pokud se člen nebo skupina členů chystá provést opravu, či úpravu v souladu s požadavkem uvedeným v knize závad, je vhodné předem koordinovat činnost se správcem, VLP či předsedou ADK pro zajištění potřebného materiálu ve smluvenou dobu. Pokud člen nebo se ve skupině členů nevyskytuje odborník pro danou problematiku, je vhodné akci konzultovat, či si domluvit dozor v průběhu prací odborníkem Opravy a úpravy požární nádrže Je vhodné, aby rada ADK měla zpracován alespoň krátkodobý plán rozvoje a údržby požární nádrže. Potřebné opravy či úpravy jsou uvedeny knize hlášení závad a nedostatků na provozní místnosti. Opravy a hlavně úpravy požární nádrže by měli probíhat v souladu s plánem rozvoje, či oprav zařízení aby se předcházelo zbytečným zvýšeným nákladům na jeho provoz. Je vhodné z důvodu úspory finančních prostředků, a pokud je to možné opravu, resp. úpravu odložit do doby, kdy bude probíhat plánovaná oprava nebo úprava. 15

16 Pokud se člen nebo skupina členů chystá provést opravu, či úpravu v souladu s požadavkem uvedeným v knize závad, je vhodné předem koordinovat činnost se správcem, VLP či předsedou ADK pro zajištění potřebného materiálu ve smluvené lhůtě. Pokud člen nebo se ve skupině členů nevyskytuje odborník pro danou problematiku, je nutné akci konzultovat, či si domluvit dozor v průběhu prací odborníkem. 5. Údržba provozních ploch Provozní plochy letiště se udržují ve stavu pro bezpečný provoz letecké techniky. Pokud se na provozní ploše vyskytuje nerovnost, výmol, nepřiměřeně vysoký porost, či jiná překážka zabraňující bezpečnému provozu, je nutno takovéto místo označit požadovaným způsobem pro zabránění vjetí zejména letadlové techniky. Tato skutečnost musí být neprodleně nahlášena VLP, předsedovi či správci. 6. Údržba pohybových ploch 6.1. Údržba VPD VPD musí být udržována takovým způsobem, aby byl zajištěn bezpečný provoz letadel. V jarních měsících, zejména v období, kdy je povrch VPD měkký je vhodné zajistit válcování povrchu pro zabránění vzniku nepřiměřeně velkých nerovností. Pokud je to možné, válcování se provádí takovým způsobem, aby se zabránilo zvětšování podélných, příčných či diagonálních dlouhých a krátkých vln. Travnatý povrch VPD se udržuje v takové výšce, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Pokud není možné nebo není vhodné udržovat celý pás, je nutno stanovit dostatečně široký pás pro vzlet letadel, na kterém bude udržována přiměřená výška porostu. Na zbylé části je možné zanechat porost vyšší za účelem sekání a sušení na seno pro případné zájemce. Sekání travnatého porostu probíhá průběžně a takovým způsobem, aby se zabránilo vzniku řádků posečené trávy, která při rozkladu způsobuje zánik travního koberce a tím vznik dalších nerovností. Pohyb techniky při sekání, či sušení nebo sběru trávy na VPD bude takový, aby zabezpečil možnost přistání a vzletu letadel. Pokud není takovýto provoz možné zabezpečit, je nutné letiště vyhlásit za uzavřené na nezbytně krátkou dobu. 16

17 Zvláště v jarních a podzimních měsících je třeba udržovat povrch VPD bez výskytu krtičin, které mohou způsobit poškození podvozku v průběhu vzletu a přistání. Při konání soutěží, zejména bezmotorových je vhodné udržovat celou plochu letiště s přiměřeně nízkým porostem pro zabezpečení možného přistání skupiny letadel Údržba odstavných ploch Odstavné plochy se udržují v takovém stavu, aby bylo možné bezpečné zajetí a vyjetí letecké techniky za použití vlastního pohonu. Takováto plocha by měla mít dostatečnou únosnost, aby při dlouhodobém stání nedocházelo k boření techniky a vzniků nerovností. Kotvící stanoviště je vždy přiměřeně označeno pro zajištění viditelnosti kotev a vázacích prostředků. Na pevných kotvících stanovištích se udržují úchyty v v takovém stavu, aby nedošlo k jejich uvolnění vlivem velkého zatížení při špatných povětrnostních podmínkách. Za kvalitu a uchycení přenosných kotvících stanovišť, si každý odpovídá sám Údržba značení a vytyčení Vytyčení se udržuje v předepsaném stavu čisté a viditelné. Barevná kombinace odpovídá požadavkům předpisu pro daný druh provozu. Pro označení VPP se používá kombinace žluté a červené. Barevná kombinace pro označení VPD se zpravidla používá bílá nebo oranžová v závislosti na ročním období. Značení nebezpečného, uzavřeného prostoru se používá červená barva. Označení mají dostatečnou výšku pro zajištění viditelnosti v travním porostu a zároveň aby nedošlo k jejich zachycení křídlem pojíždějícího letadla. Toto označení musí splňovat požadavky pro zlomení v případě najetí letadla. Vodorovné značení VPD se provádí bílou barvou. Značení má takovou polohu vůči okolnímu terénu, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení anebo poškození podvozku. 7. Finanční operace 17

18 7.1. Členské příspěvky Členské příspěvky se skládají ze dvou částí. Jedna část jsou členské příspěvky AeČR a druhá část příspěvky klubové. Výši příspěvků AeČR vyhlašuje každý rok. Klubové příspěvky se odsouhlasují na členské schůzi (zpravidla jarní). Klubové příspěvky se používají na údržbu, opravy a úpravy areálu a letecké techniky. Členské příspěvky se odepisují z osobních kont vždy k Létající či nelétající příspěvky se odepisují podle zařazení člena ke dni odpisu. Členské příspěvky jsou stanoveny v ceníku služeb ADK Příspěvky za použití letecké techniky Příspěvky za použití letecké techniky se vkládají na konto s dopsáním hlavní knihy. Výše příspěvku se schvaluje na jarní schůzi. Návrh výše provádí rada po zjištění finanční nákladnosti letové hodiny na jednotlivých letadlech. Aby bylo možno odepsat z konta příspěvky za létání, musí být vždy před každým létáním konto v přebytku. Člen používající leteckou techniku u jiného provozovatele platí příspěvek za použití této techniky v plné výši nejpozději po obdržení faktury Finanční plán Rada ADK předkládá členské schůzi ke schválení finanční plán. Plán obsahuje předpokládané náklady a příjmy v daném roce na jednotlivé položky. Finanční plán je založen na předpokládaných cenách jednotlivých komodit v daném roce. Pokud dojde k výraznému a nepředpokládanému výkyvu v cenách a pokud je to proveditelné, rada ADK členy o tomto informuje. Finanční plán pak dále platí tak jak byl schválen o opravu této finanční položky podle daného výkyvu a považuje se dále za dodržený. Finanční plán se udržuje alespoň s mírným přebytkem. Pokud dojde k navržení plánu s deficitem, může být deficit v takové výši, aby byl rozpočet v tříletém období vyrovnaný. Dále rada navrhuje a členská schůze schvaluje Ceník služeb ADK a to vždy minimálně jednou ročně. 18

19 7.4. Finanční operace Rada ADK, VLP, správce areálu, technik ADK či předseda nebo jeho zástupce jsou oprávněni provádět finanční operace podle schváleného finančního plánu a dále pak podle následujícího. VLP je oprávněn provádět finanční operace: - bez schválení radou do výše 5000,- Kč. - se souhlasem předsedy nebo místopředsedy do výše ,- Kč. Rada je oprávněna provádět finanční operace do výše ,- Kč. Správce areálu je oprávněn provádět finanční operace: - bez schválení radou do výše 5000,- Kč. - se souhlasem předsedy nebo místopředsedy do výše ,- Kč Technik je oprávněn provádět finanční operace do výše 3000,- Kč. Předseda nebo místopředseda jsou oprávněni provádět finanční operace bez souhlasu rady do výše ,- Kč. 8. Soukromé objekty 8.1. Soukromé ubytovací zařízení Členové ADK si mohou v areálu parkovat krátkodobě i dlouhodobě vlastní ubytovací mobilní zařízení po uhrazení poplatku dle ceníku ADK. Tyto zařízení se parkují na určených místech. Je vhodné se správcem areálu domluvit místo parkování. Rada navrhne schéma parkování takovýchto zařízení pro udržení uspořádanosti areálu. Ubytovací zařízení nesmí znečišťovat prostor pod sebou a kolem sebe. Za bezpečnost provozu celého zařízení je zodpovědný člen majitel. V bezprostřední blízkosti a pod ubytovacím zařízením je majitel povinen udržovat pořádek a upravenou travnatou plochu. Každý člen si parkuje zařízení na vlastní riziko. Aeroklub neručí za poškození, ztrátu či ztrátu vnitřního vybavení. V případě konání soutěží nebo soustředění cizích subjektů v areálu mohou členové tohoto klubu dočasně umístit ubytovací zařízení na vyhrazené místo za minimálně podmínek uvedených výše. 19

20 Pokud soukromé ubytovací zařízení používá energie z rozvodu ADK, musí být vybaveny měřícími zařízeními pro odběr dané energie. Stav měřičů musí být umístěn viditelně pro odečet nebo člen nahlásí stav ke každému smluvenému termínu. Tyto měřiče mohou být kontrolovány členem rady, správcem, či jinou pověřenou osobou. Pokud se jedná o rozvod elektrické energie, místo centrálního rozvodu bude vybaveno celkovým měřičem. Na základě tohoto centrálního měřiče bude účtována spotřeba energie všem podružným odběrným místům. Rozpočítávání bude provedeno na základě průměru, podružných měřících zařízeních či jiným způsobem, na které se všichni tito odběratelé smluví. V případě konání krátkodobých akcí, může být stanovena cena za odběr el. energie jiným způsobem Soukromé dopravní prostředky Soukromé dopravní prostředky členů či návštěv se parkují na k tomu určených místech. Dopravní prostředky se v areálu parkují zpravidla krátkodobě. Parkování na dobu delší než krátkodobé schvaluje rada ADK po předložení žádosti členem. Dopravní prostředek nesmí způsobovat znečištění, zvláště pokud stojí na nezpevněných plochách. Člen či návštěva zabezpečí dopravní prostředek proti samovolnému rozjetí, zneužití cizí osobou či zcizení. ADK nenese žádnou zodpovědnost na poškození, ztrátě a ztrátě vybavení Soukromá letadlová technika Parkování soukromé letadlové techniky členů je možné na místech k tomu určených. Parkování na místech jiných, či prostorech podléhá schválení rady ADK. Při parkování této techniky nesmí docházet ke znečištění, zvláště pokud stojí na nezpevněných plochách. Parkovaná letadlová technika musí být zabezpečena proti samovolnému rozjetí, zneužití cizí osobou či zcizení. ADK nenese žádnou zodpovědnost na poškození, ztrátě a ztrátě vybavení. 20

Provozní řád podzemních garáží

Provozní řád podzemních garáží Provozní řád podzemních garáží Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 - Kaskády Barrandov III se sídlem Praha 5, Werichova 1145/33, 152 00

Více

čl. 1 Základní ustanovení

čl. 1 Základní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu Bramboříková 2995/2, Praha 10 Záběhlice včetně jeho bytů a společných prostor. Základní úprava práv a povinností

Více

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele

Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin a tribuny na Orelském stadionu. I.Předmět smlouvy. II. Účel pronájmu. III. Povinnosti pronajímatele PROJEKT k žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění podmínek pro sportovní činnost mládežnických mužstev fotbalového oddílu ČSK Uherský Brod Smlouva o pronájmu sportovní plochy, kabin

Více

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům.

Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Postupy pro provoz upoutaných balónů bez posádky používané k vyhlídkovým letům. Tyto postupy upravuje podmínky provádění vyhlídkových letů upoutanými balóny bez posádky, v souladu se zákonem č. 49/1997

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů

Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů Pravidla pro používání sálu a přilehlých prostor v budově Lidového domu Chrást Ceny za pronájmy sálů I. Úvodní ustanovení. Tato pravidla určují práva a povinnosti nájemce sálů a přilehlých prostor při

Více

Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, Praha 10, IČ

Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, Praha 10, IČ Provozní řád podzemních garáží GARÁŽÍ MOSKEVSKÁ, družstvo Se sídlem Moskevská 1464/61, 101 00 Praha 10, IČ 242 19 835 Identifikace nebytové jednotky garáží: Adresa: ul. Moskevská 1464/61 Číslo jednotky

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

Žádost o krátkodobý pronájem

Žádost o krátkodobý pronájem Žádost o krátkodobý pronájem Pořadatel odpovědná osoba : Příjmení : Adresa: Jméno: E-mail Název a adresa právnické osoby : IČ: DIČ: E-mail: Požadovaný termín : Datum : Od do hod. Požadavaná místnost k

Více

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:...

Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... uzavřená mezi Smlouva o pronájmu vozidla Číslo smlouvy:... pronajímatelem vozidla Firma: Miroslava Hlaváčová IČ: 76091449 Sídlo: Nová Brtnice 2, 675 21 Zašovice a nájemcem včetně dalších osob řídících

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

OBEC HOSTOUŇ okres Kladno

OBEC HOSTOUŇ okres Kladno OBEC HOSTOUŇ 273 53 okres Kladno PROVOZNÍ ŘÁD pro uživatele společenského sálu v Kulturním domě v Hostouni Článek I. Práva a povinnosti vypůjčitele 1) Tento provozní řád je bezvýhradně závazný pro všechny

Více

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

ÚVOD A. POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÝ VESLAŘSKÝ KLUB V BRNĚ O.S. PROVOZNÍ ŘÁD STŘEDISKA PŘEHRADA ÚVOD Provozní řád určuje pravidla chování v areálu veslařského klubu pro jeho členy, pro jejich hosty, případně pro závodníky jiných klubů.

Více

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD GARÁŽOVÉHO OBJEKTU CORSO Účinnost: 1.7.2005 Zpracovatel: MS Provozovatel: MS Datum vydání: 24.6.2005 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Popsané jednopodlažní garáže, jsou částí stavebního areálu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1

kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŘEDITELE KÚ LK dokument číslo OS-15/04/09 kterou se stanovují pravidla autoprovozu Krajského úřadu počet stran 6 počet příloh 1 OBSAH I. Úvodní ustanovení

Více

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY. Článek 1. Úvodní ustanovení PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU VÝLETIŠTĚ HRADČANY Článek 1 Úvodní ustanovení Areálem Výletiště se pro účely tohoto řádu rozumí oplocený pozemek s provozní budovou, sportovním skladem, hudebním altánem,

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD MYSLIVECKÉ CHATY GRŮŇ

UBYTOVACÍ ŘÁD MYSLIVECKÉ CHATY GRŮŇ UBYTOVACÍ ŘÁD MYSLIVECKÉ CHATY GRŮŇ PODMÍNKY ZAPOČETÍ A UKONČENÍ UBYTOVÁNÍ Ubytování poskytujeme hostům na základě rezervace. Nemá li host rezervovaný pokoj, lze jej ubytovat jen pokud to kapacita a obsazení

Více

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741

CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA , Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 CELNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O. BOX 741 Č.j.: 19342/2010-170100-21 V Praze dne 8. 11. 2010 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova

Více

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže, Jablunkov, Dukelská 145, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD TURISTICKÉ UBYTOVNY JASENÍ čp. 343 pokyny pro účastníky pobytu v turistickém středisku DDM Jablunkov v Jasení Název zařízení:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 9/2014 Provozní řád zahrady mateřské školy Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4

Více

Pravidla pro ubytování na chatě Zlatá Studna

Pravidla pro ubytování na chatě Zlatá Studna Pravidla pro ubytování na chatě Zlatá Studna Zodpovědná osoba = správce: Počet listů: 8 Petr Vinter Objednání: Objednání pobytu na chatě Zlatá Studna je možné na: Telefonním čísle: +420728971316 E-mailové

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ

VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU. čl.1. Odměny volených orgánů SVJ VNITŘNÍ PŘEDPIS VÝBORU čl.1 Odměny volených orgánů SVJ 1) Náklady na odměny volených orgánů SVJ jsou hrazeny ze záloh vlastníků a to podílem určeným stanovami. 2) Jednotliví členové volených orgánů mají

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici

Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Provozní řád areálu sportovního stadionu v Jilemnici Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název, adresa: Sportovní stadion v Jilemnici 514 01 Jilemnice e-mail: info@sport-jilemnice.cz www.sport-jilemnice.cz

Více

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ

VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA ŘÁD PŮJČOVNY STROJŮ VÝVOJ VÝROBA PRODEJ - SERVIS HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ - ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DOPRAVA Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1025 ode dne

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005 Zastupitelstvo obce Skoronice se na svém zasedání dne 16.12.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017

Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Směrnice pro provoz vozidla ZJ SDH Střeň č. 1/2017 Pro zajištění řádného a bezpečného provozu vozidla Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Střeň vydává zastupitelstvo obce Střeň směrnici pro provoz.

Více

Tenisový klub Mníšek, o.s.

Tenisový klub Mníšek, o.s. Hospodářský a organizační řád Znění platné ke dni 10.4.2007 Kytínská 925 252 10 Mníšek pod Brdy Hospodářský a organizační řád 1 Úvodní ustanovení 1.1 Hospodářský a organizační řád Tenisového klubu Mníšek,

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne 26.08.2013 14.12.2011: 09.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 22.05.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vydáno dne: 3. 2. 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) SU OPF Karviná

Více

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I.

Smlouva o výpůjčce. uzavírají dle ust. 2193 a následujících Občanského zákoníku tuto smlouvu o výpůjčce (dále jen Smlouva ): Čl. I. Smlouva o výpůjčce Smluvní strany: Velocentrum - Voleský Miloš K Polabinám 1895 530 02 Pardubice IČ: 45513546 DIČ: CZ 6909140832 Tel.: 601 553 133 (dále jen Půjčitel ) a Jméno: Rodné číslo: Číslo OP: Druhý

Více

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o....

Společnost: NIRVANA SYSTEMS s.r.o.... Smlouva o zápůjčce č.... /... uzavřená ve smyslu ustanovení 663 a násl. zákona č. 40 / 1964 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Společnost:

Více

Členská schůze aeroklubu Dvůr Králové nad Labem. dne 24.3.2012. Zápis

Členská schůze aeroklubu Dvůr Králové nad Labem. dne 24.3.2012. Zápis Členská schůze aeroklubu Dvůr Králové nad Labem dne 24.3.2012 Zápis Členská schůze zahájena v 09:00 hod. Program členské schůze 1/ Úvodní řeč M. Sehnoutka 2/ Zpráva o stavu areálu ADK a brigádách. L. Hynek

Více

OBEC VINARY. Zastupitelstvo obce Vinary. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC VINARY. Zastupitelstvo obce Vinary. Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC VINARY Zastupitelstvo obce Vinary Obecně závazná vyhláška obce Vinary č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Vinary se na svém zasedání dne 6. 3. 2015 usnesením č. 03/01/2015

Více

Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka

Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka Ubytovací podmínky Chalupy Žernovka Vážení a milí hosté, vítáme Vás v naší chalupě a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu: * Po příjezdu host předloží svůj platný občanský průkaz nebo cestovní

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA čl.1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Stanovy. Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení

Stanovy. Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení Stanovy Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení Aeroklub Hlásná Třebaň, občanské sdružení je občanské sdružení dle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., které sdružuje zájemce o sportovní leteckou

Více

Smlouva o nájmu automobilu

Smlouva o nájmu automobilu Smlouva o nájmu automobilu I. SMLUVNÍ STRANY PRONAJÍMATEL IČO: 28762576, DIČ: CZ28762576 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 26075, číslo účtu: zastoupené

Více

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD. kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD kontrolního výboru Zastupitelstva města Poděbrady ČÁST PRVNÍ I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Poděbrady (dále jen "zastupitelstvo") zřizuje jako svůj iniciativní a kontrolní

Více

POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ)

POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ) UNIPETROL RPA s.r.o. Strana 1/6 Datum vytištění: 17. 2. 2012 POUŽÍVÁNÍ DOČASNÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ (LEŠENÍ) Schválil: Ing. Ivan Ottis jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o. Platnost od: 15. 2. 2012. Správce

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN

VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN VZOROVÉ PROVOZNÍ ŘÁDY KOUPALIŠŤ VE VOLNÉ PŘÍRODĚ, UMĚLÝCH KOUPALIŠŤ A SAUN Koupaliště ve volné přírodě podle 6 (3c) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále zákon.) Název koupaliště a umístění,

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2004 pro postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů Vydává ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 2 (účinnost od 1.1.2010)

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE: Pro provoz a údržbu strojů a zařízení Název: PŘÍRUČKA ŘÍZENÉHO SYSTÉMU BOZP Revize č.: 0 Vydána dne: 16. 4. 2014 Platí od: 16. 4. 2014 Obsah BEZPEČNOST PRÁCE SE STROJI A ZAŘÍZENÍM...

Více

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ I. VŠEOBECNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1. Fotbalový areál Tyršova je sportovní zařízení v majetku města Vsetín. Objekt spravuje a provozuje Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, IČ 28893987.

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009

Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 Město Hostivice Obecně závazná vyhláška č. 6/2009 ze dne 26. října 2009, kterou se vydává požární řád města Hostivice Zastupitelstvo města Hostivice vydává podle ustanovení 29 odst. 1 písm. o) zákona č.

Více

Pravidla platná pro půjčovnu svatebních doplňků, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb.

Pravidla platná pro půjčovnu svatebních doplňků, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb. Půjčovna VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (PLATNÉ OD 01.01.2014) Pravidla platná pro půjčovnu svatebních doplňků, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb. 1)Objednávka je považována za závaznou v

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení:

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: (vedoucího zaměstnance) pro oblast BOZP vyhrazených technických zařízení: - elektrických - zdvihacích - plynových - tlakových OBSAH: 1. Základní poţadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel:

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel: Magistrát města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, primátor Bratrská 34 750 11 Přerov Věc: Odpověď na dopis Stanovisko k provoznímu příspěvku společnosti Vážený pane primátore, na základě Vámi zaslaného Stanoviska

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 16. 1. 2014 Věc: Hudební festival Mácháč Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka Zpracoval (a): Ing. Martina Bartáková,

Více

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK

DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK DOMOVNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKU JEDNOTEK 1. Vlastník jednotky má právo na nerušené bydlení ve svém bytě, užívání společných částí domu a jejich zařízení v souladu s tímto domovním řádem. Je

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285

DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 DOMOVNÍ ŘÁD Bytového družstva Pavlišovská 2283, 2284 a 2285 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Domovní řád upravuje základní povinnosti a práva při užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí domů Bytového

Více

uzavírají dnešního dne

uzavírají dnešního dne DOHODA O PŘIPOJENÍ PROVOZNĚ SOUVISEJÍCÍCH KANALIZACÍ ROZDÍLNÝCH VLASTNÍKŮ A O JEJICH VZÁJEMNÝCH PRÁVECH A POVINNOSTECH uzavřená podle ustanovení 8, odst. 3 zákona č. 274/ 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,

Více

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí Revize prezentace 2015/001 OZO v BOZP a PO Ing. Vladimír JINDRA NV 378/2001 Sb. - 3 Pro zajištění bezpečnosti při práci na strojích a zařízení je nutné zejména:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 1, Karmelitská 7 V Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 V Praze 10. 12. 2002 S M Ě RNICE pro provádění a organizaci požární ochrany v objektech a na pracovištích Ministerstva školství,

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

M ě s t o Česká Skalice. pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků M ě s t o Česká Skalice V N I T Ř N Í S M Ě R N I C E pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků č. 1 /2007 1 Na základě povinnosti stanovené 104, odst.2 Zákoníku práce, podle něhož jsou

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016

Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 Smluvní strany Smlouva o pronájmu tělocvičny č.j. MGP/01289/2016 název: Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace sídlo: Jičínská 528, 742 58 Příbor IČ: 00601641 DIČ: není plátcem DPH bankovní

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

5.6.16.7.4.2. Výtahy http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-zdvihacizarizeni/vytahy Technické požadavky na výtahy stanovuje

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D SBĚRNÉ MÍSTO MNÍŠEK POD BRDY 0. Obsah provozního řádu I. Základní údaje o zařízení Čl. 0. Obsah provozního řádu II. III. IV. Charakter a účel zařízení Stručný popis zařízení Technologie

Více

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích

Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/MRFP Oprava volného bytu č. 4 v domě č.p. 249 v ulici 17.listopadu v Pardubicích 1. Základní údaje o zadavateli: Městský

Více

SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva

SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva SMLOUVA O DÍLO servisní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s 2586 a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ ) a ve smyslu příslušných právních předpisů

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Smlouva o výpůjčce uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o výpůjčce uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy Povodí Moravy, s.p.: PM028601/2016-ZHMTDS/Pla Smlouva o výpůjčce uzavřená dle ust. 2193 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění Povodí Moravy, s.p. zapsaný v obchodním

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Mistrovství ČR 2016 v akrobacii kluzáků Jaroměř, Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá. Mistrovství ČR 2016

Mistrovství ČR 2016 v akrobacii kluzáků Jaroměř, Aeroklub České republiky. Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1. pořádá. Mistrovství ČR 2016 Aeroklub České republiky Aeroklub Jaroměř LKJA 119,1 pořádá Mistrovství ČR 2016 v akrobacii kluzáků v kategoriích Sportsman, Intermediate a Advanced 1. Cíl soutěže a soutěžní kategorie Hlavním cílem soutěže

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU SMLOUVA o nájmu šatní skříňky 1. Smluvní strany 1.1. Pronajímatel 1.2. Nájemce 1.1.1. HAMU sekretariát K107, zástupce Marián SMUTNÝ, místnost H0012, Malostranské nám.12, PRAHA 1 1.1.2. @mail pro komunikaci:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Základní škola a mateřská škola Horní Studénky,PO. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH PLOCH Č.j.: 2007/2008 Vypracoval: Schválil: J.Burkoňová, ředitel školy J.Burkoňová, ředitel školy

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Strana 1106 Sbírka zákonů č. 91 / 2010 Částka 34 91 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vláda nařizuje k provedení zákona

Více

Provozní řád posilovny

Provozní řád posilovny 17. listopadu 177, Provozní řád posilovny Vlastníkem a provozovatelem posilovny je Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola, 17.listopadu 177,. 1. Provozovatel Provozovatelem posilovny je BPA

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY, OPRAVY VOZIDEL A PNEUSERVISU ARVAL CZ 2012 Presented by Radka Vodrážková 1 KONTAKTY: Servisní linka autorizace oprav: + 420 261 109 025 fax: + 420 261 109 012 email: servis@arval.cz

Více

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii

Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii Čl.1 Společenství vlastníků (dále jen SVJ) ve spolupráci se Správcem zajišťuje instalaci poměrových měřičů teplé užitkové vody (dále TUV), studené vody (dále SV) a rozdělovačů topných nákladů (dále RTN)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

TISKOVÁ ZPRÁVA. MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 V Praze dne 25. září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Lhůty čištění, kontroly a revize kouřovodů, komínů

Více

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ

ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb DOPROVODNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Multifunkční objekt Triangl VYPRACOVAL: Bc. Miroslav Erben VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Ing. Rostislav Šulc, Ph.D. Obsah: 1. Identifikace

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I.

PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2. Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín. Článek I. PROVOZNÍ ŘÁD 2015_2 Kulturního a společenského střediska Střelnice příspěvkové organizace města Český Těšín Článek I. Úvodní ustanovení Provozní řád Kulturního a společenského střediska Střelnice, příspěvkové

Více

Domovní řád Bytového družstva Morávkova

Domovní řád Bytového družstva Morávkova Domovní řád Bytového družstva Morávkova Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku družstva. Základní úprava

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách (vedoucího zaměstnance) pro práce ve výškách OBSAH: 1. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při práci ve výškách... 1.1 Vymezení základních pojmů použitých v této

Více