PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Kristýna JANOVSKÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mgr. Olga HOCHMANNOVÁ Znojmo, 2013

2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucí mé bakalářské práce Ing. Mgr. Olze Hochmannové za odbornou pomoc, cenné rady a připomínky.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou zdanění příjmů z pronájmu nemovitostí z hlediska daní z příjmů a z hlediska daně z přidané hodnoty. V teoretické části jsou popsány možnosti zdaňování pronájmu u fyzické osoby a právnické osoby z pohledu nájemce i pronajímatele a vysvětleny základní pojmy týkající se daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. V praktické části je na příkladech názorné srovnání různých možností zdanění příjmů z pronájmu u fyzické osoby, pana Koudelky v roce 2012 a v roce U právnické osoby, firmy VJH s.r.o., je proveden rozbor vlivu nákladů vynaložených na opravu nemovitosti nebo na technické zhodnocení. Z hlediska DPH je u fyzické i právnické osoby analyzován rozdíl pronájmu nemovitostí plátci nebo neplátci DPH. KLÍČOVÁ SLOVA Pronajímatel, nájemce, daň z příjmu, daň z přidané hodnoty ABSTRACT This thesis deals with the taxation of rental properties with regard to taxes on income and in terms of value added tax. In the theoretical part describes the options for the taxation of leasing for individuals and legal entities from the perspective of both the tenant and the landlord and explain the basic concepts related to income tax and value added tax. The practical part of the illustrative examples comparisons between different options of taxation of rental income for individuals, Mr. Koudelka in 2012 and For legal entities, companies VJH Ltd., is an analysis the influence of costs incurred to repair the property or the technical evaluation. In terms of VAT is a natural or legal person analyzed the difference rental properties VAT payers or non VAT payers. KEY WORDS: Lessor, renter, income tax, value addend tax

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Základy z daňové teorie Daňová soustava Charakteristika daní Definice pojmů Pronájem z hlediska daně z příjmů u pronajímatele Právnické osoby Fyzické osoby Nemovitost ve společném jmění manželů Částečné využití nemovitosti i k osobní potřebě fyzické osoby Nemovitost v podílovém spoluvlastnictví Nepeněžní příjem pronajímatele Oprava nemovitosti pronajímatelem Technické zhodnocení uskutečněné pronajímatelem Odpisy nemovitostí - z hlediska daně z příjmů Pronájem z hlediska daně z příjmu u nájemce Technické zhodnocení provedené nájemcem Odpisy technického zhodnocení nájemcem Opravy a udržování provedené nájemcem Pronájem z hlediska DPH Osoba povinná k dani Uplatňování DPH při pronájmu nemovitostí Uplatňování DPH u pronájmu nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění Krácení odpočtu daně z přidané hodnoty Změna a rozsah použití dlouhodobého majetku z pohledu DPH PRAKTICKÁ ČÁST Fyzická osoba Daň z příjmů fyzických osob z pronájmu nemovitostí pronajímatel - podle 7 ZDP Daň z příjmů fyzických osob z pronájmu nemovitostí podle 9 ZDP Rozbor daně z přidané hodnoty Výpočet čistého zisku s vlivem DPH a daně z příjmů fyzických osob Právnická osoba Daň z příjmů právnických osob z pronájmu nemovitostí pronajímatel Daň z příjmů právnických osob z hlediska nájemce Rozbor daně z přidané hodnoty ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM POUŽITÝCH TABULEK A GRAFŮ... 60

8 1 ÚVOD Pronájem nemovitostí z hlediska daní je velice často řešeným problémem daňových poplatníků, kteří pronajímají své nemovitosti. Tato bakalářská práce se snaží ukázat možnosti řešení daně z příjmů a daně z přidané hodnoty při pronájmu nemovitostí. Práce je rozdělena na dvě části, na teoretickou část a praktickou. V teoretické části se zabývá nejprve vysvětlením základních pojmů, jako jsou například nájem, podnájem, nemovitost, vysvětluje práva a povinnosti každého nájemce a pronajímatele. Teoretická část se nejprve zaměřuje na daň příjmů z hlediska pronajímatele - fyzické osoby, právnické osoby. Připomíná i nepeněžní příjmy, které mohou vzniknout pronajímatelům a objasňuje rozdíl mezi technickým zhodnocením nemovitosti a opravou nemovitosti. Dále se také zaměřuje na nájemce, na jeho daňové povinnosti či výhody při zhodnocení nebo opravě pronajaté nemovitosti. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na pronájem nemovitosti z hlediska daně z přidané hodnoty. Zde se zabývá povinností registrace k DPH, místem plnění, stanovením data uskutečnění zdanitelného plněním a krácením odpočtů DPH pomocí koeficientů. Praktická část je věnována pronájmu nemovitostí z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty srovnáním roků 2012 a 2013 u fyzické a právnické osoby. Jsou zde uvedeny příklady různého zdanění, se kterými se nejčastěji setkáváme v praxi a to z pohledu zdanění pronajímatele a nájemce. Práce ukazuje jak správně postupovat při výpočtu daní z příjmů a daní z přidané hodnoty, kdy je např. potřeba krátit nárok na odpočet DPH. V praktické části v příkladech u zdanění fyzické osoby je provedeno srovnání vlivu zařazení nemovitosti do obchodního majetku na daň z příjmů, možnost při uplatnění výdajů paušálem nebo skutečných výdajů. U právnické osoby je práce zaměřena na rozdíl výpočtu daně z příjmů právnických osob při vynaložení výdajů a jejich možnosti uplatnění do nákladů, pokud se jedná o opravu nemovitosti nebo její technické zhodnocení. 7

9 2 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem práce je vytvořit ucelenou příručku pro střední podnikatele a fyzické osoby, které se setkávají s problematikou pronájmu nemovitostí z hlediska daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Pronájmem nemovitostí se zabývají a setkávají nejen velké firmy, ale i podnikající a nepodnikající fyzické osoby a nenašla jsem na trhu žádnou ucelenou publikaci, která by se tímto zdaňováním zabývala. I já se v praxi okrajově zabývám pronájmy nemovitostí z hlediska daňového, tak i pro mě by taková publikace byla přínosem. Mou snahou bylo vytvořit přehled toho nejdůležitějšího, s čím se praxi nejčastěji setkáváme. Tato problematika je tak obsáhlá, že jsem se zaměřila opravdu na nejčastější možnosti, které mohou nastat při pronájmu. V praktické části jsem se snažila ukázat daňové řešení situací, které jsou spojeny s pronájmem nemovitostí. V teoretické části jsem se snažila vytvořit rozbor daně z příjmu a DPH z hlediska pronajímatele a nájemce, vysvětlit důležité pojmy, které se k pronájmu vztahují a vybrat zákony, které s pronájmy souvisejí pro případ dalšího doplnění. Metodika práce Informace pro teoretickou část jsem čerpala hlavně ze zákona o dani z příjmů, zákona o účetnictví, ze zákona o dani z přidané hodnoty, občanského zákoníku a odborných článků v daňových publikacích. V praktické části jsem vycházela z praxe, z nejčastějších řešení situací s pronájmy, s kterými se setkávají nejen daňoví odborníci, ale i široká veřejnost. 8

10 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Základy z daňové teorie Daň Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba neúčelová a neekvivalentní. Daň se pravidelně opakuje v časových intervalech (např. každoroční placení daně z příjmů), nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností (např. při každém převodu nemovitosti) Daňová soustava V České republice se daňová soustava dělí na daně přímé a nepřímé, které představují příjmy státního rozpočtu. Daňová soustava byla reformována několikrát. Přímé daně představují zdanění příjmů poplatníka - daň z příjmů fyzických a právnických osob - daň z nemovitosti - daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti - daň silniční Nepřímé daně jsou zahrnuty v ceně zboží nebo služeb placené poplatníkem při jejich koupi - daň z přidané hodnoty - daň spotřební - ekologické daně 9

11 3.1.2 Charakteristika daní Daň z příjmů fyzických osob Zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravuje daň z příjmů fyzických osob. Poplatníky této daně jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Předmětem daně jsou: a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky, b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti c) příjmy z kapitálového majetku d) příjmy z pronájmu e) ostatní příjmy Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení příjmů, pokud dále u jednotlivých druhů příjmů není stanoveno jinak. Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále stanoveno, že se z nich daň vybírá zvláštní sazbou daně podle 36 ze samostatného základu daně. Sazba daně z příjmů v roce 2012 a v roce 2013 činí 15%. Daň z příjmů právnických osob Tuto daň upravuje také zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami a i organizační složky státu dle zvláštního předpisu. Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li stanoveno jinak. Základ daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených 10

12 od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Pro zjištění základu daně se u poplatníků vychází z hospodářského výsledku. Sazba daně v roce 2012 a 2013 činí 19%. Daň z přidané hodnoty Zákon 235/2004 Sb., upravuje daň z přidané hodnoty. Osoby povinné k dani jsou fyzické nebo právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomickou činnost, které mají sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a pokud jejich obrat přesáhne částku Kč ,- za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Osobou povinnou k dani se stane subjekt i v případě, že poskytne nebo přijme službu od registrovaného plátce v jiném členském státě Evropské unie nebo nákupem zboží od zahraničního plátce v částce překračující Kč ,- bez DPH. Plátcem DPH se subjekt může stát dobrovolně, pokud jeho obrat nepřesahuje částku obratu povinné registrace. Zdaňovacím obdobím bylo do roku 2012 kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce předcházející kalendářní rok nedosáhl Kč 10 mil. Pokud obrat plátce dosáhl 10 mil., je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. Plátce, jehož obrat dosáhl alespoň částky 2 mil., je oprávněn si zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc. Od je zdaňovacím obdobím při registraci nově vzniklého plátce kalendářní měsíc Definice pojmů Nemovitost pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem ( ObčZ 119). Pronájem typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy, dle které pronajímatel poskytuje za úplatu nebo jiné plnění nájemci předmět pronájmu používat a brát z něj užitky po dohodnutou dobu (odlišnost od výpůjčky, která je vždy bezplatná a je tedy bezplatnou obdobou nájmu). Předmět nájmu zůstává ve vlastnictví pronajímatele. 11

13 Podnájem nájemce může pronajatou věc nejen užívat, ale brát z ní užitky, to znamená, že může dát pronajatou věc do podnájmu. Existují omezení, pokud to nevylučuje smlouva nebo zákon (např. nájem bytu), musí pronajímatel udělit písemný souhlas s podnájmem (ObčZ 666). Pronajímatel přenechává za úplatu věc nájemci, aby ji dočasně užíval a bral z ní užitky, jeho povinností je přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, užívání obvyklému a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat. (ObčZ 664). Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem (ObčZ 665). Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě, nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Změny ve věci je nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem pronajímatele. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, že se k tomuto pronajímatel zavázal. Nestanoví-li smlouva jinak, je oprávněn požadovat úhradu nákladů až po ukončení nájmu po odečtení znehodnocení změn, k němuž v mezidobí došlo v důsledku užívání věci. Dal-li pronajímatel souhlas se změnou, ale nezavázal se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota věci. Provede-li nájemce změny na věci bez souhlasu pronajímatele, je povinen po skončení nájmu uvést věc na své náklady do původního stavu. Hrozí-li v důsledku prováděných změn na věci pronajímateli značná škoda, je pronajímatel oprávněn odstoupit od smlouvy (ObčZ 667). Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost věc pro vady věci, jež nebyly včas pronajímateli oznámeny. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání pronajaté věci v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci (ObčZ 668). Jestliže nájemce vynaložil na věc náklady při opravě, ke které je povinen pronajímatel, má nárok na náhradu těchto nákladů, jestliže oprava byla provedena se souhlasem pronajímatele, nebo jestliže pronajímatel bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba. Jinak může nájemce požadovat jen to, o 12

14 co se pronajímatel obohatil (ObčZ 669). Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda. Je povinen dát věc pojistit, jen jestliže to stanoví smlouva (ObčZ 670) Pronájem z hlediska daně z příjmů u pronajímatele Právnické osoby Právnické osoby jsou povinny vést účetnictví dle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. Jejich výnosy z pronájmu nemovitostí se zahrnují do hospodářského výsledku a jsou povinny přiznat daň z příjmů právnických osob. Sazba daně z příjmů právnických osob je pro rok 2012 i rok %. Tyto výnosy je nutné časově a věcně rozlišit do období, se kterými časově souvisí. K těmto výnosům mohou subjekty uplatnit náklady, které s pronájmem souvisí Fyzické osoby Fyzické osoby, které pronajímají své nemovitosti, příjmy z pronájmu zdaňují jako a) nepodnikatelský příjem z pronájmu b) příjem z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Sazba daně z příjmů fyzických osob v roce 2012 i v roce 2013 je 15 %. Fyzická osoba se může rozhodnout, zda svoji pronajímanou nemovitost zařadí do svého obchodního majetku. Pokud svou nemovitost zařadí do obchodního majetku, příjmy z pronájmu nemovitosti zdaní podle 7 ZDP. Podle definice v 4 odst. 4 ZDP bude obchodním majetkem taková nemovitost, o které bylo či je účtováno nebo byla vedena v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. 13

15 Dle Zákona o dani z příjmů se dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci. Fyzická osoba, která svou nemovitost nezařadila do obchodního majetku daní příjmy z pronájmu podle 9 ZDP. Rozdíl mezi zdaňováním pronájmu nemovitosti podle 7 a podle 9 ZDP je zejména v tom, že z příjmu z nemovitosti nezařazené do obchodního majetku se nehradí zdravotní ani sociální pojištění. Z pohledu zdanění jsou také odlišné možnosti osvobození při pozdějším prodeji takové nemovitosti. Osvobození podle 4 odst. 1 písm. a) a b) ZDP je možné uplatnit po pěti letech od nabytí nemovitosti, nebo po dvou letech užívání nemovitosti k bydlení. Pokud je nemovitost zahrnuta do obchodního majetku je možno toto osvobození použít až po pěti po vyřazení z obchodního majetku. Fyzické osoby mohou vykazovat výdaje, které souvisí s pronájmem třemi způsoby: a) skutečné výdaje podle 23 až 33 ZDP b) vedou účetnictví a oproti výnosům z pronájmu uplatňují související náklady c) vykážou výdaje procentem z příjmů ve výši 30 % Nemovitost ve společném jmění manželů V případě, že pronajímaná nemovitost je ve společném jmění manželů, platí pro zdanění příjmů z pronájmu: a) příjmy z pronájmu nemovitosti, která není zařazena do obchodního majetku a zdaňování těchto příjmů je podle 9 ZDP se zdaní jen u jednoho z manželů. Manželé se mohou rozhodnout, u kterého se tyto příjmy budou zdaňovat. U zdanění těchto příjmů se mohou i střídat a to např. po zdaňovacích obdobích, jeden rok zdaní příjem manžel, druhý manželka pro optimalizaci jejich základu daně. Pokud mají manželé v společném jmění manželů více majetku, který pronajímají, příjmy z těchto pronájmů se zdaňují společně u jednoho. Pokud pronajímanou nemovitost vlastnil jeden z manželů před uzavřením manželství a tato nemovitost je vyloučena ze společného jmění manželů, tyto příjmy zdaňuje pouze vlastník této nemovitosti. 14

16 b) u příjmů z pronájmu nemovitosti zdaňovaného podle 7 ZDP rozlišujeme, zda je nemovitost využívána pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost jedním z manželů nebo oběma manžely. Nemovitost vkládá do obchodního majetku jen jeden z manželů, a ten obvykle zdaňuje příjmy z tohoto pronájmu. Pokud ale v nemovitosti podnikají oba, zdaňují příjmy z pronájmu a uplatňují související výdaje v poměru, v jakém nemovitost využívají ke své činnosti Částečné využití nemovitosti i k osobní potřebě fyzické osoby Pronajímaná nemovitost může být částečně využívána i k osobní potřebě fyzické osoby. Při společném využití je potřeba krátit související výdaje, které se vztahují k celé nemovitosti. Míra krácení záleží na individuálním posouzení konkrétní situace. Je možné podle 24b ZDP požádat správce daně o závazné posouzení poměru výdajů spojených s provozem nemovitosti, pokud je částečně využívána i pro osobní potřebu vlastníků. Doporučované kritérium je např. poměr pronajímané podlahové plochy k celkové ploše nebo délka nájmu v daném zdaňovacím období Nemovitost v podílovém spoluvlastnictví Pronajímanou nemovitost může vlastnit více právnických nebo fyzických osob. Příjmy z pronájmu nemovitosti dosažené společně více poplatníky se rozdělují v poměru shodném s jejich vlastnickými podíly k nemovitosti. V případě, že příjmy z pronájmu nemovitosti užívání věci ve spoluvlastnictví mají jen někteří spoluvlastníci, na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi všemi spoluvlastníky, rozdělují se tyto příjmy podle smlouvy Nepeněžní příjem pronajímatele Nepeněžní příjem pronajímatele nemovitosti jsou výdaje vynaložené nájemcem na pronajaté nemovitosti se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného a nehrazené pronajímatelem: 15

17 a) za zdaňovací období, ve kterém došlo k ukončení nájmu, pokud nepeněžním plněním jsou výdaje uvedené v 24 odst. 2 písm. z) b) ZDP a výdaje na dokončené technické zhodnocení 33 ZDP, v případě, že o hodnotu technického zhodnocení nezvýšil pronajímatel vstupní cenu majetku, ani nebylo v průběhu nájmu odpisováno nájemcem. Toto nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování nebo znaleckým posudkem. b) ve zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení uvedeno do užívání, pokud o hodnotu technického zhodnocení pronajímatel nemovitosti zvýšil vstupní nebo zůstatkovou cenu. Toto nepeněžní plnění se ocení ve výši výdajů vynaložených nájemcem 23 ZDP, odst Oprava nemovitosti pronajímatelem Aby nemovitost mohla sloužit nájemci k účelu, pro který si ji najal, musí být udržována. Údržbu a opravy může provést pronajímatel nemovitosti, ale i nájemce. Oprava není na rozdíl od technického zhodnocení v Zákoně o dani z příjmu vymezena, ale je vymezena ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 47 odst. 2 Písm. a) a také v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., v 652 odst. 2, jako činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky opotřebení. Opravou se rozumí náklady vynaložené na odstranění fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího stavu, mohou přitom být použity i jiné materiály, díly, součásti nebo technologie, než které byly použity původně, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Udržováním se zpomaluje fyzické opotřebení, předchází se jeho následkům a odstraňují se drobnější závady. Opravovat a udržovat majetek lze až po jeho zařazení do užívání. V průběhu životnosti tohoto majetku jsou všechny náklady spojené s opravami a udržováním považovány za náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Při posuzování, zda se jedná o opravu nebo technické zhodnocení můžeme využít pokyn GFŘ D

18 3.3.8 Technické zhodnocení uskutečněné pronajímatelem Technické zhodnocení nemovitosti většinou hradí pronajímatel nemovitosti, protože si zhodnocuje svůj majetek. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku Kč Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj podle 24 odst. 2 písm. zb). Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku 33 ZDP Odpisy nemovitostí - z hlediska daně z příjmů Odpis je peněžní vyjádření fyzického i morálního opotřebení dlouhodobého majetku. Nemovitost odpisuje vlastník nemovitosti. Vlastník má právo tento majetek promítnout formou odpisů, do daňově uznatelných nákladů. Pokud vlastník nemovitost odpisovat nechce, může přenést tuto možnost odpisování na nájemce. 4 Hmotný majetek je vymezen v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v 26. Při odepisování hmotného majetku se postupuje podle 26 až 32 ZDP, přičemž musí být odpisy za každý jednotlivý hmotný majetek uplatňované jako daňový výdaj, vedeny průkazným způsobem po celou dobu odpisování. Odpisováním hmotného majetku se rozumí zahrnování daňových odpisů z tohoto majetku evidovaného u poplatníka, který se vztahuje k zajištění zdanitelného příjmu, do výdajů k zajištění tohoto příjmu. Hmotný majetek, o kterém poplatník účtuje nebo jej vede v evidenci majetku a závazků podle 7 b ZDP, je pro účely daně z příjmů považován za součást obchodního majetku poplatníka. U 17

19 poplatníků daně z příjmů fyzických osob lze daňové odpisy hmotného majetku uplatnit pouze u příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle 7 ZDP a příjmů z pronájmu podle 9 ZDP. 12 Při snižování základu daně pomocí daňových odpisů musí pronajímatel brát v úvahu, že ZDP v této souvislosti rozlišuje: a) stavbu časově omezenou, např. dle rozhodnutí stavebního úřadu jde o dočasnou stavbu na dobu deseti let. V takovém případě se vstupní cena rovnoměrně odepíše právě po tuto dobu existence stavby, b) stavbu časově neomezenou. V takovém případě se provádí daňové odpisy rovnoměrně nebo zrychleně, a to minimálně po dobu závislou na zařazení stavby do odpisové skupiny (pro zařazení se použije číselník Klasifikace stavebních děl CZ-CC a příloha č. 1 ZDP). Hmotný majetek 30 odst. 1 ZDP rozlišuje šest odpisových skupin s dobou odpisování od 3 do 50 let. Pro účely odpisů nemovitostí jsou skupiny 4, 5 a 6. Tabulka č. 1: Zařazení nemovitostí do odpovídající odpisové skupiny Odpisová skupina Doba odpisování Druh nemovitosti 4 min. 20 let oplocení, lehké budovy (dřevo, plast), sila, apod. 5 min. 30 let většina nemovitostí 6 min. 50 let Zdroj: vlastní zpracování administrativní budovy, obchodních domy, hotely, budovy pro společenské a kulturní účely, muzea, knihovny, kostely, kulturní památky Zařazení nemovitosti do odpisové skupiny se stanovuje podle jeho hlavního užívání v souladu se stavebním zákonem. U nemovitosti používané k několika účelům je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání. Došlo-li u nemovitosti ke změně hlavního užívání a v důsledku této změny se mění i zatřídění do odpisové 18

20 skupiny, provede poplatník změnu zatřídění tohoto majetku v období, ve kterém ke změně došlo (může se stát, že vlastník bytového domu původně pronajímal jen byty a odpisoval dům v 5. odpisové skupině na 30 let a po nějakém čase z větší části předělal byty na kanceláře a v důsledku toho je třeba dům přeřadit do 6. odpisové skupiny a odpisování se bude od tohoto okamžiku provádět v 6. odpisové skupině). Nemovitost můžeme odepisovat na základě skutečně vynaložených nákladů na její pořízení. Součástí těchto pořizovacích nákladů je nejen kupní cena, ale také další výdaje spojené s jejím pořízením. Nemovitost je třeba zařadit nejpozději pět let po jejím pořízení. U nemovitosti pořízené během roku, je možné uplatnit celou výši vypočteného ročního odpisu. Daňové odpisy na rozdíl od účetních odpisů, které vycházejí ze skutečné doby používání majetku, nerozlišují, kdy byl v průběhu majetek k odpisování zařazen. Odpisy hmotného majetku pro účely výpočtu daně z příjmů podle 26 odst. 8 ZDP není poplatník povinen uplatnit a může odpisování hmotného majetku přerušit na rozdíl od odpisů účetních. Při dalším odepisování musí pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo, a to za podmínky, že v době přerušení odpisování poplatník neuplatnil výdaje paušální částkou. V paušálních výdajích jsou již odpisy zahrnuty. Způsoby odpisování Poplatník si může určit metodu odpisování, zda zvolí odpisy rovnoměrné nebo zrychlené. Nemůže však tento zvolený způsob měnit během průběhu odpisování. Zrychlený odpis umožňuje v prvé polovině doby odpisování odepsat více než v případě rovnoměrného odpisu, který je stejnoměrně rozložen do celé doby odpisování. U nemovitostí jsou nejčastěji používané rovnoměrné odpisy a to z důvodů možných budoucích technických zhodnocení. Technické zhodnocení, které je u nemovitostí velice časté, prodlouží celkovou dobu odpisování nemovitostí. V případě rovnoměrných odpisů toto prodloužení bude kratší než při zrychlených odpisech. Další výhodou rovnoměrných odpisů je, že lze uplatnit i nižší odpis než stanoví zákon nebo neuplatnit odpis vůbec, pro optimalizovali daňového výsledku. Fyzické osoby, které uplatňují výdaje procentem z příjmů nebo které využívají nemovitost i pro osobní potřebu, ti přerušení odpisů či uplatnění nižších rovnoměrných odpisů použít nemohou. 19

21 Rovnoměrné odpisy Rovnoměrné odpisování upravuje 31 ZDP č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Podle 31 odst. 7 ZDP při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. Poplatník může na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než uvedené maximální sazby. V případě provedení technického zhodnocení na majetku, který je odpisován rovnoměrným způsobem, zvyšuje hodnota provedeného technického hodnocení vstupní cenu na tzv. zvýšenou vstupní cenu. Odpis se stanoví ze zvýšené vstupní ceny majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby pro zvýšenou vstupní cenu. 4 Tabulka č. 2: Roční odpisová sazba při rovnoměrném odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 4 2,15 5,15 5,0 5 1,4 3,4 3,4 Zdroj: ZDP ,02 2,02 2 VC vstupní cena nemovitosti OS odpisová sazba Pronajímatel nemovitosti, který má zařazenou nemovitost do 5. odpisové skupiny si bude uplatňovat odpis v prvním roce odepisování 1,4 % z pořizovací ceny, v dalších letech odpisování 3,4 % z pořizovací ceny nemovitosti. 20

22 Zrychlené odpisy V případě zvolení metody zrychlených odpisů pronajímatel nemovitosti nesmí odpisy přerušit ani krátit pro optimalizaci svého daňového výsledku. Musí odpisy uplatnit ve výši, kterou stanový zákon o dani z příjmů. V případě provedení technického zhodnocení na odpisované nemovitosti metodou zrychlených odpisů, zvyšuje hodnota provedeného technického zhodnocení podle 29 odst. 3 ZDP jednak vstupní cenu a zároveň i zůstatkovou cenu na tzv. zvýšenou zůstatkovou cenu v tom zdaňovacím období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého k obvyklému užívání. V roce, ve kterém došlo k technickému zhodnocení se odpis stanoví jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou vstupní cenu. V dalších letech jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byla nemovitost odpisována ze zvýšené zůstatkové ceny. Při každém novém technickém zhodnocení se použije vždy koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu. 5 Tabulka č. 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování Odpisová skupina V prvním roce V dalších letech Pro zvýšenou odpisování odpisování zůstatkovou cenu VC vstupní cena k1 koeficient v prvním roce odpisování 21

23 V dalších letech odpisování se výše odpisu stanoví jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem a počtem let, po které byl již majetek odpisován. ZC zůstatková cena k koeficient v dalších letech odpisování n počet let, po které byl majetek odpisován 3.4 Pronájem z hlediska daně z příjmu u nájemce Technické zhodnocení provedené nájemcem Technické zhodnocení na pronajatém majetku, které uskutečnil a hradil na něj výdaje nájemce, který musí mít písemný souhlas od pronajímatele, může odpisovat, pokud pronajímatel nezvýší vstupní cenu nemovitosti. Technické zhodnocení je zařazeno do stejné odpisové skupiny, ve které je zařazena pronajímaná nemovitost. Pokud pronajímatel umožní nájemci na jeho náklady provést technické zhodnocení na pronajatém majetku a nedojde následně k vypořádání s nájemcem, tak u pronajímatele dochází k nepeněžnímu příjmu. Tímto nepeněžním příjmem jsou výdaje vynaložené nájemcem se souhlasem pronajímatele nad rámec smluveného nájemného. U pronajímatele se zvyšuje vstupní cena v roce ukončení pronájmu, a to o částku nepeněžního příjmu. Nepeněžní plnění se ocení zůstatkovou cenou, kterou by měl majetek při rovnoměrném odpisování nebo znaleckým posudkem Odpisy technického zhodnocení nájemcem Technické zhodnocení, které uskutečnil a hradil výdaje nájemce se souhlasem pronajímatele a pronajímatel nezvýšil o provedené technické zhodnocení vstupní cenu 22

24 nemovitosti s písemným souhlasem pronajímatele zařadí technické zhodnocení do stejné odpisové skupiny jako je nemovitost a uplatňuje si odpisy dle ZDP. Pro nájemce není důležité, zda pronajímatel uplatňuje odpisy rovnoměrným nebo zrychleným způsobem odpisování, jestli pronajímatel odpisy nepřerušil nebo kolikátým rokem pronajímatel nemovitost odpisuje. Nájemce začne uplatňovat odpisy technického zhodnocení sazbou nebo koeficientem pro první rok odpisování. Po skončení nájemního vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem si může nájemce daňovou zůstatkovou cenu technického zhodnocení uplatnit do nákladů pouze do výše, v jaké obdrží náhradu výdajů vynaložených na toto technické zhodnocení od pronajímatele nebo od nového nájemce Opravy a udržování provedené nájemcem Pronajímatel může smluvně převést povinnost k opravám a údržbě nemovitosti na nájemce. Pokud ujednání o této povinnosti v nájemní smlouvě chybí, pak zůstává povinnost provádět opravy a údržbu na pronajímateli, s výjimkou drobných oprav a běžné údržby. Nájemce se může s pronajímatelem dohodnout, že opravu pronajaté nemovitosti zajistí sám. V tomto případě má nájemce právo požadovat po pronajímateli nemovitosti úhradu vynaložených výdajů. Pokud nájemce zajistí opravu na nemovitosti bez souhlasu pronajímatele, nemůže po pronajímateli požadovat úhradu svých vynaložených výdajů. 3.5 Pronájem z hlediska DPH Osoba povinná k dani Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti nebo právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. Ekonomickou činností z hlediska daní z přidané hodnoty u pronájmu nemovitostí se považuje soustavné využití hmotného majetku za účelem získávání příjmů podle 5 odst. 1, 2 Zákona o dani z přidané hodnoty. 23

25 Příjmy z pronájmu nemovitostí se zahrnují do obratu podle 6 ZDPH, kterým se rozumí pro účely zákona souhrn úplat bez daně. Osobou povinnou k dani se ze zákona stane osoba, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku a její obrat přesáhne částku Kč 1 milion za nejvýše 12 bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě sdružení bez právní subjektivity se stanou plátci daně z přidané hodnoty i ostatní členové, pokud je jeden z účastníků sdružení plátce DPH Uplatňování DPH při pronájmu nemovitostí Pronájem nemovitostí, staveb, bytů a nebytových prostor, je plněním osvobozeným od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet DPH na vstupu. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor a míst k parkování vozidel. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu nebo vody nejdéle na 48 hodin nepřetržitě. Krátkodobý nájem podléhá základní sazbě DPH, která v roce 2012 činí 20 % a v roce 2013 činí 21%. 9 Pronajímatel - plátce DPH se může rozhodnout, zda u pronájmu nemovitosti plátcům DPH pro uskutečňování jejich ekonomické činnosti bude k nájemnému připočítávat DPH. Nájemné podléhá základní sazbě. Pokud pronajímatel pronajímá svou nemovitost neplátci DPH bude vždy toto nájemné osvobozeno od daně bez nároku na odpočet Uplatňování DPH u pronájmu nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví Nemovitost, kterou pronajímá více spoluvlastníků a nájemní smlouva je uzavřena se všemi spoluvlastníky, tak spoluvlastník, který je plátce daně z přidané hodnoty se může rozhodnout uplatňovat daň u nájmu svého spoluvlastnického podílu jinému plátci daně z přidané hodnoty v případě, že je na tento pronájem sepsaná samostatná nájemní smlouva. Pokud nemovitost pronajímá jeden spoluvlastník na základě zmocnění ostatních spoluvlastníků nebo je nájemní smlouva uzavřena většinovým vlastníkem bez souhlasu ostatních vlastníků, může pronajímatel, uvedený ve smlouvě, nájemci, který je také plátce DPH připočítávat daň, i když dalšími spoluvlastníky jsou neplátci DPH. 24

26 3.5.4 Místo plnění Podle 10 ZDPH je místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti, včetně služby znalce, odhadce a realitní kanceláře, služby ubytovací, udělení práv na užívání nemovitosti a služby při přepravě a koordinaci stavebních prací, jako jsou zejména služby architekta a stavebního dozoru, je místo, kde se nemovitost nachází Datum uskutečnění zdanitelného plnění Podle 21 odst. 5, 51 odst. 2 se za den uskutečnění zdanitelného plnění při pronájmu nemovitostí považuje den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k využití práv. U osvobozeného nájmu nemovitostí se považuje plnění za uskutečněné nejpozději poslední den každého kalendářního roku. V případě osvobozených plnění bez nároku na odpočet je povinnost přiznat tato plnění v den uskutečnění zdanitelného plnění nebo v den přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dřív Krácení odpočtu daně z přidané hodnoty Pokud pronajímatel, který je plátce daně z přidané hodnoty a používá přijatá zdanitelná plnění jak k plněním s nárokem na odpočet daně, tak k plněním bez nároku na odpočet daně, je povinen tento nárok krátit pomocí koeficientu. Odpočet se v průběhu kalendářního roku uplatňuje zálohově na základě stanoveného zálohového koeficientu podle údajů za předchozí kalendářní rok a za poslední zdaňovací období kalendářního roku se provede vypořádání odpočtu daně. V případě registrovaných měsíčních plátců DPH v daňovém přiznání za 4. čtvrtletí a v případě registrovaných měsíčních plátců DPH v přiznání k dani z přidané hodnoty za měsíc prosinec. Výše odpočtu daně v krácené výši se vypočítá jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v krácené výši a koeficientu. Koeficient se vypočítá jako procentní podíl, v jehož čitateli je součet částek 25

27 základů daně nebo hodnot plnění plátcem uskutečněných s nárokem na odpočet daně uvedených v 72 odst. 1 ZDPH a v jeho jmenovateli je celkový součet hodnoty v čitateli a součet hodnot plnění plátcem uskutečněných osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Do součtu částek základu daně nebo hodnot plnění plátcem se započítávají také přijaté úplaty, pokud z těchto přijatých úplat plátci vznikla povinnost přiznat daň nebo uskutečněná plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na celé procento nahoru. Do výpočtu koeficientu se nezapočítává: a) prodej dlouhodobého majetku, pokud tento majetek plátce využíval pro svou ekonomickou činnost b) poskytnutí finančních služeb a převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, a to pouze pokud jsou doplňkovou činností plátce uskutečňovanou příležitostně. Je-li hodnota ve jmenovateli podílu vypočteného kladné číslo a hodnota v jeho čitateli nula nebo záporné číslo, je koeficient 0 %. Je-li hodnota ve jmenovateli tohoto podílu nula nebo záporné číslo a hodnota v jeho čitateli nula nebo kladné číslo, je koeficient 100 %. Je-li koeficient vyšší než 95 %, považuje se tento koeficient za roven 100 %. 9 Odpočet daně z přidané hodnoty v poměrné výši Pokud je přijaté zdanitelné plnění používáno jak k ekonomické činnosti, tak i k soukromým účelům, uplatňuje se po novele ZDPH účinné od nárok na odpočet daně pomocí poměrného koeficientu, který vyjadřuje míru využití k ekonomické činnosti. V případě pronájmu nemovitosti podléhá odpočet daně, v období pro úpravu odpočtu daně 10 let, počínaje kalendářním rokem pořízení nemovitosti, pokud se poměrný koeficient v daném roce odchýlí o více než 10 procentních bodů. Údaje o poměrném koeficientu se do daňového přiznání za období po účinnosti novely ZDPH od samostatně neuvádí. 9 26

28 3.5.7 Změna a rozsah použití dlouhodobého majetku z pohledu DPH U nemovitosti, kterou pronajímatel, plátce DPH bude delší čas využívat pro svou podnikatelskou nebo jinou činnost, mohou nastat v každém roce významně odlišné podmínky pro nárok na odpočet DPH. Mohou se změnit zdanitelná plnění na plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně nebo naopak, potom pronajímatel použije úpravu odpočtu daně, která slouží ke korekcím těchto odpočtů. Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání s rokem jeho pořízení. Změna v rozsahu použití je: a) pronajímatel uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá b) pronajímatel uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši c) pronajímatel neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši d) pronajímatel uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty. Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí u staveb, bytů a nebytových prostor a jejich technického zhodnocení a u pozemků deset let a začíná běžet kalendářním rokem pořízení nemovitosti. Pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, zejména u technického zhodnocení nemovitosti, lhůta pro úpravu odpočtu počíná kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do užívání. Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočítá ve výši 1/10 ze součinu částky daně na vstupu a mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úpravy odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn nebo ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl. 27

29 Podle 78 ZDPH úpravu odpočtu daně je plátce povinen provést, pokud rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, tak je plátce oprávněn úpravu provést, je- li záporná, pak je plátce povinen úpravu provést. 8 28

30 4 PRAKTICKÁ ČÁST 4.1 Fyzická osoba Pronajímaná nemovitost se nachází v obci Vestec u Prahy ve Středočeském kraji. Jedná se o rodinný dům, jehož jediným vlastníkem je pan Emil Koudelka. Na pořízení tohoto domu si vypůjčil peníze od Komerční banky formou hypotečního úvěru. Při plánování stavby a sepisování smlouvy s bankou již věděl, že bude 51% využívat k bydlení a 49% k podnikání. Pokud by to bylo naopak, pak by nedostal na stavbu hypoteční úvěr na bytové potřeby. Je oprávněn uplatnit úroky pro snížení základu daně z příjmů v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. na část nemovitosti, kterou používá k bydlení. Nemovitost byla zkolaudována dne a dle znaleckého posudku byla cena celé nemovitosti Kč , Daň z příjmů fyzických osob z pronájmu nemovitostí pronajímatel - podle 7 ZDP Pan Koudelka je fyzická osoba podnikající ve zprostředkování obchodu a služeb a je registrovaný čtvrtletní plátce DPH, vede daňovou evidenci. Žije v domácnosti s jedním dítětem, s desetiletým synem, kterého má ve vlastní péči po rozvodu s manželkou. 49% nemovitosti zařadil do obchodního majetku, do 5. odpisové skupiny s rovnoměrným odpisem po dobu 30 let. Hodnota zařazené části nemovitosti je ve výši Kč ,-. Tuto část dlouhodobě pronajímá firmě Tiskbal,s.r.o., která se zabývá polygrafickou výrobou a je registrovaným měsíčním plátcem DPH. Dohodnutá cena měsíčního nájemného je ,- Kč + DPH. Pan Koudelka měl tyto skutečné výdaje, které souvisejí s 49% pronajímané části nemovitosti. 29

31 Tabulka č. 4 vyjádření nákladů/výdajů na nemovitost v roce 2012 Náklady Částka v Kč Opravy na nemovitosti ,- Provozní náklady ,- Odpis nemovitosti ,- Náklady celkem ,- Graf č. 1 skutečné výdaje na nemovitost za rok 2012 Tabulka č. 5 příjmy z pronájmu v roce 2012 Příjmy Z pronájmu nemovitosti 12 x ,- Kč ,- Při výpočtu daně z příjmů k těmto částkám připočte pan Koudelka příjmy a výdaje ze zprostředkování obchodu a služeb. Rozdíl příjmů a výdajů ze služeb a obchodu byl Kč ,- (příjmy Kč výdaje Kč ). 30

32 Výpočet daně z příjmů fyzických osob při uplatnění skutečných výdajů Dílčí základ daně z podnikání pana Koudelky obsahuje nejen rozdíl příjmů a výdajů ze zprostředkování obchodu a služeb, ale také rozdíl příjmů a výdajů z pronájmu nemovitosti, protože má nemovitost vloženou do obchodního majetku. Tabulka č. 6 - dílčí základ daně: Zprostředkování obchodu a služeb = Pronájem nemovitosti = Celkem Tabulka č. 7 výpočet daně z příjmu fyzických osob: Rok 2012 Rok 2013 dílčí základ daně z podnikání 7 zákona odečet úroků (uplatněno 51% zaplacených úroků) základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně základ daně zaokrouhlený daň podle zákona (15%) sleva na poplatníka daň po uplatnění slev daňové zvýhodnění na děti zbývá doplatit Srovnáním roku 2012 a roku 2013 při použití stejných údajů nedošlo při výpočtu daně z příjmů fyzických osob k žádným změnám daň z příjmů je stejná. Podnikateli vznikne 31

33 povinnost placení pololetních záloh na daň z příjmu fyzických osob ve výši Kč ,-. První záloha je splatná do a druhá záloha do Výpočet daně z příjmů fyzických osob při uplatnění výdajů paušálem Podle zákona o dani z příjmů má pan Koudelka možnost uplatňovat výdaje paušálem, který je stanoven ve výši 60% jeho příjmů z podnikání dle 7 odst. 7 písm. b) ZDP a 30% z příjmů z pronájmu dle 7 odst. 7 písm. d) ZDP. Tabulka č. 8 - dílčí základ daně: Zprostředkování obchodu a služeb = Pronájem nemovitosti = Celkem Tabulka č. 9 výpočet daně z příjmu fyzických osob: Rok 2012 Rok 2013 dílčí základ daně z podnikání 7 zákona odečet úroků (uplatněno 51% zaplacených úroků) základ daně snížený o nezdanitelné části zákl. daně základ daně zaokrouhlený daň podle zákona (15%) sleva na poplatníka daň po uplatnění slev daňové zvýhodnění na děti zbývá doplatit

34 Srovnáním roku 2012 a roku 2013 při použití stejných údajů došlo k rozdílu daně z příjmů fyzických osob vzhledem ke změnám, které nastaly v roce 2013 při uplatnění výdajů paušálem. Pokud pan Koudelka uplatňuje výdaje paušálem nemůže si uplatnit daňové zvýhodnění na dítě a proto bude platit vyšší daň než v roce Shrnutí: Pro pana Koudelku je z hlediska placení daní vhodnější v roce 2012 použít při zdanění příjmů fyzických osob paušální výdaje, ale v roce 2013 by bylo lepší použít skutečné výdaje, vzhledem k legislativním změnám, ke kterým došlo Daň z příjmů fyzických osob z pronájmu nemovitostí podle 9 ZDP V případě, že pan Koudelka nezahrne nemovitost do obchodního majetku bude zdaňovat své příjmy z pronájmu podle 9 zákona o dani z příjmů. Výpočet daně z příjmů fyzických osob při uplatnění skutečných výdajů Tabulka č dílčí základ daně: Zprostředkování obchodu a služeb = Pronájem nemovitosti = Při nezařazení nemovitosti do obchodního majetku lze uplatnit pouze skutečné výdaje bez odpisů, které nevznikají. 33

35 Tabulka č. 11 výpočet daně z příjmu fyzických osob: Rok 2012 Rok 2013 dílčí základ daně z podnikání 7 zákona dílčí základ daně z pronájmu podle 9 zákona základ daně odečet úroků (uplatněno 51% zaplacených úroků) základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně základ daně zaokrouhlený daň podle zákona (15%) sleva na poplatníka daň po uplatnění slev daňové zvýhodnění na děti zbývá doplatit V případě nevložení nemovitosti do obchodního majetku daň z příjmů fyzických osob pana Koudelky je vyšší, protože nezařazením nemovitosti do obchodního majetku nevzniká nákladová položka odpisů. Při sestavování daňového přiznání daně z příjmů fyzických osob dojde k rozdělení dílčích základů daně. Dílčí základ daně z pronájmu nemovitostí je uveden samostatně na řádku č. 39 daňového přiznání. Není součástí dílčího základu z podnikání podle 7 zákona. 34

36 Výpočet daně z příjmů fyzických osob při uplatnění výdajů paušálem Podle zákona o dani z příjmů má pan Koudelka možnost uplatňovat výdaje paušálem, který je stanoven ve výši 30% jeho příjmů z pronájmu nemovitosti. Základ daně z podnikání bude stanoven skutečnými výdaji. Tabulka č základ daně: Zprostředkování obchodu a služeb = Pronájem nemovitosti = Tabulka č. 13 výpočet daně z příjmu fyzických osob: Rok 2012 Rok 2013 dílčí základ daně z podnikání zákona dílčí základ daně z pronájmu podle zákona základ daně odečet úroků (uplatněno 51% zaplacených úroků) základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně základ daně zaokrouhlený daň podle zákona (15%) sleva na poplatníka daň po uplatnění slev daňové zvýhodnění na děti zbývá doplatit

37 Při nezařazení nemovitosti do obchodního majetku se daň z příjmů fyzických osob pana Koudelky zvýší v roce 2012 i v roce 2013, jeho zálohy na daň z příjmů by byly ve výši ¼ poslední známé daňové povinnosti a to v případě roku 2013 je Kč ,- čtvrtletně, protože daňová povinnost přesáhla částku Kč ,-. Při použití paušálních výdajů u pronájmu v roce 2013 je možné uplatnit výdaje nejvýše do částky Kč ,-. Daň z příjmů fyzických osob z pronájmu nemovitostí nájemce Firma Tiskbal s.r.o. bude nájemné, které platí panu Koudelkovi za pronájem nemovitosti, kde provozuje svoji podnikatelskou činnost za účelem vytváření zisku zahrnovat do svých nákladů a to částkou Kč ,- za měsíc, tj. Kč ,- za rok. Pokud firma platí nájemné dopředu musí tento náklad časově a věcně rozdělit do období, s nimiž souvisí Rozbor daně z přidané hodnoty a) Z hlediska pronajímatele Nájemce plátce DPH Pronajímatel a nájemce se v nájemní smlouvě dohodli, že pronajímatel každý poslední den v měsíci vystaví na platbu nájemného řádný daňový doklad a nájemce mu zaplatí nájemné v hotovosti. Pronajímatel i nájemce jsou plátci DPH, proto se dohodli dle 56 odst. 4 ZDPH č. 235/2004 Sb., že k nájemnému bude připočtena daň z přidané hodnoty v základní sazbě. Pan Koudelka je čtvrtletním plátcem DPH, proto bude do svého přiznání k dani z přidané hodnoty při výpočtu daně na vstupu a daně na výstupu ze zprostředkování služeb a obchodu, také zahrnovat příjmy a výdaje, které souvisejí s pronájmem části nemovitosti. 36

38 Tabulka č. 14 náklady z pronájmu nemovitosti z pohledu DPH v roce 2012 Náklady Základ Sazba DPH Celkem Kč Celkem Kč - od daně Kč DPH s DPH - od neplátců DPH Opravy na plátců % nemovitosti Provozní náklady Celkem Tabulka č. 15 příjmy z pronájmu nemovitosti z pohledu DPH v roce 2012 Příjmy Základ daně z pronájmu Kč Sazba DPH Celkem Kč s DPH nemovitosti 12 x Výpočet DPH za rok 2012 Do výpočtu daně z přidané hodnoty nepatří náklady na opravy od neplátců DPH a provozní náklady od neplátců DPH. Tyto náklady (výdaje) pouze snižují daňový základ pro daň z příjmů fyzických osob. Daň na výstupu daň na vstupu = vlastní daňová povinnost (nadměrný odpočet)= = Pan Koudelka odvede finančnímu úřadu za rok 2012 daň z přidané hodnoty Kč ,- z pronájmu nemovitosti. 37

39 Nájemce neplátce DPH I když je pan Koudelka registrovaným plátcem DPH a má zařazenou nemovitost v obchodním majetku, jeho daně z příjmů podléhají 7 ZDP, může být toto nájemné osvobozeno od daně z přidané hodnoty podle 56 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 285/2004. Příjmy z nájemného bude vykazovat v daňovém přiznání k DPH v řádku č. 50 jako plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. To znamená, že daň z přidané hodnoty u výdajů souvisejících s osvobozeným nájmem si nebude možné uplatnit jako daň na vstupu. Do výdajů pro výpočet základu daně z příjmů fyzických osob pana Koudelky vstupují výdaje, které souvisejí s pronájmem nemovitosti včetně DPH. Nájemce plátce DPH i neplátce DPH Pokud by pan Koudelka pronajímal tři čtvrtiny části nemovitosti firmě Tiskbal s.r.o. a jednu čtvrtinu firmě XY, která není plátcem daně z přidané hodnoty, může vystavovat firmě Tiskbal s.r.o. daňové doklady za pronájem s DPH a firmě XY daňové doklady za pronájem bez DPH. V tomto případě bude nájemné vykazováno v přiznání k DPH na řádcích 1(nájemné pro plátce DPH) a řádek 50 (nájemné osvobozené pro neplátce). Pan Koudelka bude muset v tomto případě DPH na vstupu, která souvisí s výdaji na pronajímanou část nemovitosti, krátit koeficientem dle 79 Zákona o dani z přidané hodnoty č. 285/2002 Sb. Tabulka č. 16 příjmy z pronájmu Nájemné DPH v Kč Cena celkem s DPH Jan Moudrý - neplátce DPH Tiskbal, s.r.o. plátce DPH , , , ,- 38

40 Tabulka č výdaje, které se týkají celé části pronajímané nemovitosti za rok Náklady Opravy na nemovitosti od plátce DPH Provozní náklady od plátce DPH Základ daně Kč Sazba DPH % 20 DPH Celkem Kč s DPH-pláci Celkem Kčneplátci Celkem Jestliže pan Koudelka má výdaje, u kterých má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty a souvisejí i s osvobozeným plněním, musí ve svém přiznání k dani z přidané hodnoty tento nárok krátit pomocí koeficientu pro krácení odpočtu. Tento koeficient se vypočítává: = = 0,69 Daň na vstupu budeme krátit koeficientem 0,69. Do základu daně z příjmů fyzických osob vstupují výdaje, které souvisejí s pronájmem včetně neuplatněné části daně z přidané hodnoty díky koeficientu. 39

41 4.1.4 Výpočet čistého zisku s vlivem DPH a daně z příjmů fyzických osob a) Pronajímatel plátce DPH a nájemce jako plátce DPH Pro přehlednější výpočet čistého zisku z pronájmu nemovitosti jsem použila pouze příjmy z pronájmu nemovitosti a výpočet daně jsem zjednodušila bez odpočtů a nezdanitelných částek od základu daně z příjmů fyzických osob. Graf č. 2 přehled výdajů a čistého zisku v případě nájemce plátce DPH Celkové příjmy včetně daně z přidané hodnoty za rok 2012 Kč ,-. Z toho odvod finančnímu úřadu na dani z příjmu fyzických osob činí Kč ,- a na dani z přidané hodnoty Kč ,-. Celkové výdaje na část pronajaté nemovitosti včetně DPH na vstupu je Kč ,-. Čistý příjem k použití je Kč ,-. 40

42 b) Pronajímatel plátce DPH a nájemce jako neplátce DPH Celkové příjmy pana Koudelky v tomto případě budou činit za rok 2012 Kč ,-. Z těchto příjmů odvode finančnímu úřadu na dani z příjmu fyzických osob Kč 9 990,- a na dani z přidané hodnoty neodvede nic, neboť nájemné pro neplátce je osvobozené od DPH. Celkové výdaje na část pronajaté nemovitosti včetně DPH na vstupu zůstávají stejné ve výši Kč ,-. Čistý příjem k použití pana Koudelky je Kč ,-. Graf č. 3 přehled výdajů a čistého zisku v případě nájemce neplátce DPH c) Pronajímatel plátce DPH a nájemce jako plátce DPH i neplátce DPH Případ, kdy pan Koudelka bude pronajímat svou nemovitost z ¼ neplátci DPH a ze ¾ plátci DPH. 41

43 Graf č. 4 přehled výdajů a čistého zisku v případě nájemce neplátce i plátce DPH Celkové příjmy jsou ve výši Kč ,-. Odvod finančnímu úřadu na dani z přidané hodnoty bude Kč ,- a na dani z příjmu fyzických osob Kč ,-. Výdaje za provoz nemovitosti budou Kč ,-. Panu Koudelkovi v tomto případě zůstane Kč , Právnická osoba Firma VJH s.r.o. podnikající v oblasti reklamy je vlastníkem nemovitosti, která se nachází v Praze 10 Strašnicích. Nemovitost firma VJH s.r.o. koupila v roce Na nákup použila bankovní úvěr. Hodnota nemovitosti byla stanovena znalcem ve výši Kč ,-. Nemovitost je zařazena do 5. odpisové skupiny s rovnoměrnými odpisy. V nemovitosti jsou pronajímány bytové i nebytové prostory. Byty v nemovitosti jsou o velikosti 2+kk a 3+kk a jsou pronajímány nepodnikajícím fyzickým osobám a tvoří 25% z celkové plochy nemovitosti. Ostatní prostory jsou využívány jako nebytové. V části nemovitosti má firma VJH s.r.o. kanceláře, které tvoří 30% z celkové plochy nemovitosti. Zbylých 45% celkové plochy pronajímá společnosti Data s.r.o., která prostory využívá jako kanceláře a sklad zboží. Firma VJH s.r.o. i firma Data s.r.o. jsou registrovaní měsíční plátci DPH. 42

44 Byt 2+kk je pronajímán pani Novákové za měsíční částku Kč 8 000,- K nájmu paní Nováková každý měsíc platí zúčtovatelnou zálohu na služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, topení, plyn) ve výši Kč 3 000,-. Byt 3+kk je pronajímán panu Slámovi za měsíční částku Kč ,-. K nájmu pan Sláma každý měsíc platí zúčtovatelnou zálohu na služby ve výši Kč 4 000,-. Nebytové prostory jsou pronajímány firmě Data s.r.o. za měsíční nájemné ve výši Kč ,- a zúčtovatelnou měsíční zálohu na služby ve výši Kč ,-. Výnosy firmy VJH za rok 2012 související s reklamní činností byly Kč ,- a náklady spojené s reklamní činností činily Kč ,-. Pro rok 2013 pro názornost jsem použila náklady a výnosy ve stejné výši jako v roce Daň z příjmů právnických osob z pronájmu nemovitostí pronajímatel Pronajímatel, firma VJH s.r.o. provedla v roce 2012 výměnu radiátorů ústředního topení v celé nemovitosti za modernější, ale se stejnými vlastnostmi v celkové částce Kč ,- V roce 2013 se firma rozhodla, že vymění starý kotel na pevná paliva za nový plynový také v částce Kč ,-. Pro rozbor daní z příjmů právnických osob jsem použila stejné částky investic, abych názorně ukázala vliv těchto nákladů na daň z příjmů právnických osob. Zálohy, které nájemci platí za služby pronajímateli a i následné vyúčtování služeb spojených s pronájmem jsou účtovány přes zúčtovací vztahy, a proto nevstupují do nákladů ani výnosů firmy VJH s.r.o.. 43

45 a) Technické zhodnocení a opravy provedené pronajímatelem Tabulka č. 18 náklady Náklad Rok 2012 částka Kč Rok 2013 částka Kč Provozní náklady Opravy na nemovitosti Odpis Reklamní činnost Celkem Tabulka č. 19 výnosy Příjmy Částka Kč Paní Nováková Pan Sláma Firma Data s.r.o Výnosy z reklamní činnosti Celkem

46 Graf č. 5 náklady a výnosy firmy VJH s.r.o. za rok 2012 Graf č. 6 náklady a výnosy firmy VJH s.r.o. za rok 2013 Výsledek hospodaření za rok 2012 firmy VJH s.r.o. je z reklamní činnosti = výnosy náklady = = z pronájmu nemovitosti = výnosy náklady = =

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH

Podkladový materiál pro přednášku: Kapitola 8 Daň z přidané hodnoty LS 2012. Základ DPH. Základ DPH. Výpočet DPH. Výsledná DPH Základ DPH Základ DPH úplata bez DPH úplata včetně DPH Výpočet DPH úplata bez DPH krát: 0,14 (pro 14 %) 0,20 (pro 20 %) úplata včetně DPH krát koeficient: 0,1228 (pro 14 %) 0,1667 (pro 20 %) Výsledná DPH

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY OBSAH ÚVOD POUŽITÉ ZKRATKY 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Základní vymezení zákona o dani z přidané hodnoty 1.2 Informace MF ČR a GFŘ k úplatném DPH 2. PŘEDMĚT DANĚ 2.1 Plnění, která jsou předmětem DPH 2.1.1

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku

Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY. Charakteristika zúčtovacích vztahů. Pohledávky z obchodního styku. Závazky z obchodního styku Přednáška č. 7 ZÚČTOVACÍ VZTAHY Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky z obchodního styku Závazky z obchodního styku Charakteristika zúčtovacích vztahů Pohledávky a závazky - převážná část zúčtovacích

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od

Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od Informace o změnách v uplatňování daně z přidané hodnoty od 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. Změny v uplatňování daně z přidané hodnoty přinesly dva zákony. Prvním z nich je zákon, který má vést ke snížení

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2

Co je ekonomická činnost 5, odst. 2 Předmět daně, Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně, koeficienty Bohuňovice 12. 09. 2016 Ing. Bc. Lenka Zábojová, daňový poradce č. 4684 asistent auditora č. 4028/0 Ekonomická a neekonomická činnost

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Paušální výdaj na dopravu

Paušální výdaj na dopravu Paušální výdaj na dopravu RNDr. Ivan Brychta Legální možnost daňové optimalizace, která i přes úsporná opatření stále zůstává zachována 1 Obsah vymezení v zákonech a publikované výklady 3 pravidla pro

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech

Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech Přefakturace zboží a služeb v roce 2010 v účetních a daňových souvislostech Publikováno: 1.9.2010 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2010/9 Ing. Dagmar Fitříková Ing. Dagmar Procházková Tento příspěvek

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů

Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů Náklady (výdaje) daňově uznatelné pro daň z příjmů (vybrané oblasti) Náklad (výdaj) je uznán za daňový náklad za těchto obecných podmínek: 1. souvisí se zdanitelnými příjmy 2. musí být prokazatelný (obsahově

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 473 Datum: 24.3.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů

Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. Vymezení základních pojmů Dotčená ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. s vyznačením navrhovaných změn (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí: 4 Vymezení základních pojmů a) úplatou částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více