Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium"

Transkript

1 tel.: , Informace o přijímacím řízení a kritéria přijetí pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou pro školní rok 2015/2016 denní studium Přijímání ke vzdělání ve střední škole probíhá v souladu s 59 až 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách. pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné. přihláška ke studiu musí být řádně vyplněná včetně lékařského posudku zdravotní způsobilosti (neplatí pro obor M/01 Informační technologie), podepsaná uchazečem a zákonným zástupcem a základní školou potvrzeným výpisem známek z vysvědčení (případném přiložením ověřených kopií vysvědčení) - platí pouze v originálech na obou přihláškách uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy nejpozději do 15. března 2015 Přihláška se také považuje za včas odevzdanou, pokud byla v této lhůtě předána k přepravě provozovateli poštovních služeb. Termín 1. kola přijímacího řízení na všechny maturitní obory vzdělání v denní formě vzdělávání je stanoven na středu 22. dubna O případných dalších kolech přijímacího řízení rozhodne ředitel školy. Termíny v dalších kolech přijímacího řízení na všechny maturitní obory vzdělání v denní formě vzdělávání stanoví ředitel školy. Pro další kola není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit. V tiskopise se vyplňuje jen jedna škola, na kterou se přihláška podává. Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou denní forma vzdělávání 1. Uchazeči o studium pro školní rok 2015/2016 budou přijímáni do všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia a vykonáním pilotních přijímacích testů z Českého jazyka a literatury a z Matematiky, které připraví. Řádný termín přijímacích testů je stanoven na 15. dubna 2015 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, TACHOV, SVĚTCE 1 (náhradní termín je stanoven na 14. května 2015). Časový harmonogram testů stanoví do 31. března 2015 ) 2. Uchazeč získá v 1. kole přijímacího řízení 90% bodového ohodnocení, které je rozděleno do hodnocení 3 kritérií. 1. bodové ohodnocení ze čtyř profilových předmětů - 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (10 až 30 bodů) - 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (10 až 40 bodů) 2. předměty či aktivity podporující zájem o obor olympiáda, kroužky, semináře, cvičení apod. (10 bodů) 3. podané 2 přihlášky na SPŠ, Tachov, Světce 1 (10 bodů) Dalších 10% budou tvořit výsledky přijímacích testů. 1. testu z českého jazyka a literatury (ČJL) max. 5 bodů 2. testu z matematiky (MAT) max. 5 bodů Na výsledkových listinách budou uchazeči seřazeni podle dále uvedeného bodového hodnocení pod čísly, které budou zákonným zástupcům sděleny písemně. Minimální počet získaných bodů pro přijetí do oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou je 30 bodů.

2 3. Podmínkou přijetí do oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou v 1. kole přijímacího řízení je KONÁNÍ přijímacího testu. 4. chování stupněm velmi dobré V dalších kolech přijímacího řízení uchazeči o studium pro školní rok 2015/2016 budou přijímáni do všech oborů na základě znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání na základní škole nebo víceletého gymnázia. V dalších kolech přijímacího řízení se nevykonávají pilotní přijímací testy. 1. Uchazeč získá v dalších kolech přijímacího řízení 90% bodového ohodnocení, které je rozděleno do hodnocení 3 kritérií. 1. bodové ohodnocení ze čtyř profilových předmětů - 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (10 až 30 bodů) - 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (10 až 40 bodů) 2. předměty či aktivity podporující zájem o obor olympiáda, kroužky, semináře, cvičení apod. (10 bodů) 3. podané 2 přihlášky na SPŠ, Tachov, Světce 1 (10 bodů) Minimální počet získaných bodů pro přijetí do oboru vzdělání zakončeného maturitní zkouškou je 20 bodů. 2. chování stupněm velmi dobré Profilovými předměty u následujících oborů vzdělání jsou: M/01 Informační technologie - český jazyk, matematika, cizí jazyk, fyzika ŠVP Aplikované informační technologie M/01 Strojírenství - český jazyk, matematika, cizí jazyk, fyzika Podmínkou přijetí ke vzdělávání je splnění povinné školní docházky v základní škole a v 1. kole přijímacího řízení konání přijímacích testů. Počty přijímaných uchazečů do oborů vzdělání zakončené maturitní zkouškou - denní forma vzdělávání: M/01 Informační technologie bude přijato prvních 30 žáků ŠVP Aplikované informační technologie M/01 Strojírenství bude přijato prvních 30 žáků

3 profilových předmětů: 2. pololetí 8. třídy ZŠ 1. pololetí 9. třídy ZŠ Průměr Body Průměr Body průměr 1,0 30 bodů průměr 1,0 40bodů do průměru 1,1 29 bodů do průměru 1,1 38 bodů do průměru 1,2 28 bodů do průměru 1,2 36 bodů do průměru 1,3 27 bodů do průměru 1,3 34 bodů do průměru 1,4 26 bodů do průměru 1,4 32 bodů do průměru 1,5 25 bodů do průměru 1,5 30 bodů do průměru 1,6 24 bodů do průměru 1,6 28 bodů do průměru 1,7 23 bodů do průměru 1,7 26 bodů do průměru 1,8 22 bodů do průměru 1,8 24 bodů do průměru 1,9 21 bodů do průměru 1,9 22 bodů do průměru 2,0 20 bodů do průměru 2,0 20 bodů do průměru 2,1 19 bodů do průměru 2,1 19 bodů do průměru 2,2 18 bodů do průměru 2,2 18 bodů do průměru 2,3 17 bodů do průměru 2,3 17 bodů do průměru 2,4 16 bodů do průměru 2,4 16 bodů do průměru 2,5 15 bodů do průměru 2,5 15 bodů do průměru 2,6 14 bodů do průměru 2,6 14 bodů do průměru 2,7 13 bodů do průměru 2,7 13 bodů do průměru 2,8 12 bodů do průměru 2,8 12 bodů do průměru 2,9 11 bodů do průměru 2,9 11 bodů do průměru 3,0 10 bodů do průměru 3,0 10 bodů

4 V případě přijetí zjistit ve škole informaci o přijetí či nepřijetí ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup nejdříve 22. dubna zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli SPŠ, Tachov Světce 1 zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, vzdává se práva být přijat Odvolání proti nepřijetí ke studiu nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí rozhodnutí o nepřijetí bude uloženo na poště jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené! počet volných míst pro odvolání určuje ředitel střední školy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele SPŠ, Tachov, Světce 1 ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu do 3 dnů od doručení rozhodnutí. Ředitel SPŠ, Tachov, Světce 1 poskytne KÚPK spolu s odvoláními i kritéria, podle kterých přijímací řízení proběhlo. Zápisový lístek zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat. Tato povinnost se nevztahuje na formy vzdělávání dálková pro obory nástavbového studia. zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání žák základní školy obdrží do 15. března 2015 jeden zápisový lístek na své základní škole pokud uchazeč není žákem základní školy, bude mu ( nebo jeho zákonnému zástupci) po ověření totožnosti a vyplnění příslušného formuláře, vydán zápisový lístek na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, Škroupova 18, Plzeň (3. patro, číslo dveří P 308, tel.: )

5 výsledků přijímacích testů: Jednotné testy z matematiky a českého jazyka a literatury 50 bodů 5 bodů 29 bodů 3 body 8 bodů 1 bod 49 bodů 5 bodů 28 bodů 3 body 7 bodů 1 bod 48 bodů 5 bodů 27 bodů 3 body 6 bodů 1 bod 47 bodů 5 bodů 26 bodů 3 body 5 bodů 1 bod 46 bodů 5 bodů 25 bodů 3 body 4 body 0 bodů 45 bodů 5 bodů 24 bodů 2 body 3 body 0 bodů 44 bodů 4 body 23 bodů 2 body 2 body 0 bodů 43 bodů 4 body 22 bodů 2 body 1 bod 0 bodů 42 bodů 4 body 21 bodů 2 body 0 bodů 0 bodů 41 bodů 4 body 20 bodů 2 body 40 bodů 4 body 19 bodů 2 body 39 bodů 4 body 18 bodů 2 body 38 bodů 4 body 17 bodů 2 body 37 bodů 4 body 16 bodů 2 body 36 bodů 4 body 15 bodů 2 body 35 bodů 4 body 14 bodů 1 bod 34 bodů 3 body 13 bodů 1 bod 33 bodů 3 body 12 bodů 1 bod 32 bodů 3 body 11 bodů 1 bod 31 bodů 3 body 10 bodů 1 bod 30 bodů 3 body 9 bodů 1 bod

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

Přijímací řízení 2014/2015

Přijímací řízení 2014/2015 Přijímací řízení 2014/2015 Program Informace k přijímacímu řízení Rozdání zápisových lístků Prezentace bude uložena na: http://www.vejrostova.cz/sluzby-(1)/vychovny-poradce Zdroje informací www.vejrostova.cz

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Úřad práce ČR Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Olomouci Kontaktní pracoviště v Jeseníku Kontaktní pracoviště v Prostějově Kontaktní pracoviště v Přerově Kontaktní pracoviště v Šumperku Olomoucký

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2015/2016 Obor 64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium): Denní forma vzdělávání: 1. Přijímací

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Výsledky z přijímacího řízení konané dne 20. a 21.4.2015 obor: 78-42-M/07 Vojenské lyceum

Výsledky z přijímacího řízení konané dne 20. a 21.4.2015 obor: 78-42-M/07 Vojenské lyceum Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů, kteří se dne 20. - 21. 4. 2015 zúčastnili přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Studijní Uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení jsou přijati P.č. PŘÍJMENÍ

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016

Přijímací řízení pro nástup do 1. ročníku školního roku 2015/2016 30. 1. 2015, Praha Ředitelka školy tímto vyhlašuje I. kolo přijímacího řízení. Pro přijetí do 1. a 3. ročníku šestiletého gymnázia (studijní obor 79-41-K/610, ŠVP dle pilotní verze RVP DG) jsou povinné

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol

Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Informace pro rodiče k zápisu do mateřských škol Ředitelé mateřských škol stanovili po dohodě se zřizovatelem, Městskou částí Praha 7, v souladu s 34 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově ** Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Erbenova 184, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ PRÁCE USTANOVENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU VYCHÁZÍ ZE ZÁKL ADNÍCH PRÁVNÍCH

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více