Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2"

Transkript

1 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu:

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PERSONÁLNÍ PODMÍNKY UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ A POSPORA ROZVOJE ŠKOLY Z PROSTŘEDKŮ ESF 180 Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 2/182

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa škly: Střední škla KNIH,.p.s. Bzenecká Brn Zakladatel: Gymnázium Glbe, s.r.. Bzenecká Brn Název ŠVP: Pznávat, bdivvat a šířit knihu Kód a název bru vzdělávání: M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnsti Stupeň pskytvanéh vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkušku Délka a frma studia: čtyřleté denní Platnst ŠVP: d Verze 2/2013 V Brně dne Č. j. 339/ Ing. Renata Skýpalvá ředitelka škly Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 3/182

4 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa škly: Střední škla KNIH,.p.s. Bzenecká Brn Zakladatel: Gymnázium Glbe, s.r.. Bzenecká Brn Název ŠVP: Pznávat, bdivvat a šířit knihu Kód a název bru M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnsti vzdělávání: Platnst ŠVP: d UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Abslvent se uplatní jak kvalifikvaný pracvník, který vyknává bchdní a další dbrné činnsti suvisející s prvzem, distribucí, prpagací a jinými blastmi knižníh bchdu, a t v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, nvinvých a časpiseckých redakcích, prpagačních dděleních, knižních distribučních firmách, knihvnách, antikvariátech, archívech a všech statních rganizacích knižní kultury neb bchdu. OČEKÁVANÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA Vzdělávání v bru směřuje v suladu s cíli středníh dbrnéh vzdělávání k tmu, aby si žáci vytvřili (v návaznsti na základní vzdělávání a na úrvni dpvídající jejich schpnstem a vzdělávacím předpkladům) následující klíčvé a dbrné kmpetence. Klíčvé kmpetence A. Kmpetence k učení Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni efektivně se učit, vyhdncvat dsažené výsledky a pkrk a reálně si stanvvat ptřeby a cíle svéh dalšíh vzdělávání, tzn. že abslventi: mají pzitivní vztah k učení a vzdělávání; vládají různé techniky učení, jsu schpní si vytvřit vhdný studijní režim a pdmínky; uplatňují různé způsby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), efektivně vyhledávají a zpracvávají infrmace; jsu čtenářsky gramtní; s przuměním psluchají mluvené prjevy (např. výklad, přednášku, prslv aj.), přizují si pznámky; využívají ke svému učení různé infrmační zdrje, včetně zkušenstí svých i jiných lidí; sledují a hdntí pkrk při dsahvání cílů svéh učení, přijímají hdncení výsledků svéh učení d jiných lidí; znají mžnsti svéh dalšíh vzdělávání, zejména v bru a pvlání. B. Kmpetence k řešení prblémů Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni samstatně řešit běžné pracvní i mimpracvní prblémy, tzn. že abslventi: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 4/182

5 przumí zadání úklu neb určí jádr prblému, získají infrmace ptřebné k řešení prblému, navrhnu způsb řešení, ppř. varianty řešení, a zdůvdní jej, vyhdntí a věří správnst zvlenéh pstupu a dsažené výsledky; uplatňují při řešení prblémů různé metdy myšlení (lgické, matematické, empirické) a myšlenkvé perace; vlí prstředky a způsby (pmůcky, studijní literaturu, metdy a techniky) vhdné pr splnění jedntlivých aktivit, využívají zkušenstí a vědmstí nabytých dříve; splupracují při řešení prblémů s jinými lidmi (týmvé řešení). C. Kmunikativní kmpetence Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni vyjadřvat se v písemní i ústní frmě v různých učebních, živtních i pracvních situacích, tzn. že abslventi: vyjadřují se přiměřeně účelu jednání a kmunikační situaci v prjevech mluvených i psaných a vhdně se prezentují; frmulují své myšlenky srzumitelně a suvisle, v písemné pdbě přehledně a jazykvě správně; účastní se aktivně diskusí, frmulují a bhajují své názry a pstje; zpracvávají administrativní písemnsti, pracvní dkumenty i suvislé texty na běžná i dbrná témata; ddržují jazykvé a stylistické nrmy i dbrnu terminlgii; zaznamenávají písemně pdstatné myšlenky a údaje z textů a prjevů jiných lidí (přednášek, diskusí, prad apd.); vyjadřují se a vystupují v suladu se zásadami kultury prjevu a chvání; dsahují jazykvé způsbilsti ptřebné pr kmunikaci v cizjazyčném prstředí ve dvu cizích jazycích; dsahují jazykvé způsbilsti ptřebné pr pracvní uplatnění pdle ptřeb a charakteru příslušné dbrné kvalifikace (např. przumí běžné dbrné terminlgii a pracvním pkynům v písemné i ústní frmě); chápu výhdy znalsti cizích jazyků pr živtní i pracvní uplatnění, jsu mtivváni k prhlubvání svých jazykvých dvednstí v celživtním učení. D. Persnální a sciální kmpetence Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli připraveni stanvvat si na základě pznání své sbnsti přiměřené cíle sbníh rzvje v blasti zájmvé i pracvní, pečvat své zdraví, splupracvat s statními a přispívat k utváření vhdných mezilidských vztahů, tzn. že abslventi: psuzují reálně své fyzické a duševní mžnsti, dhadují důsledky svéh jednání a chvání v různých situacích; stanvují si cíle a pririty pdle svých sbních schpnstí, zájmvé a pracvní rientace a živtních pdmínek; reagují adekvátně na hdncení svéh vystupvání a způsbu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku; věřují si získané pznatky, kriticky zvažují názry, pstje a jednání jiných lidí; mají dpvědný vztah ke svému zdraví, pečují svůj fyzický i dušený rzvj, jsu si vědmi důsledků nezdravéh živtníh stylu a závislstí; adaptují se na měnící se živtní a pracvní pdmínky a pdle svých schpnstí a mžnstí je pzitivně vlivňují, jsu připraveni řešit své sciální i eknmické záležitsti, jsu finančně gramtní; pracují v týmu a pdílí se na realizaci splečných pracvních a jiných činnstí; přijímají a dpvědně plní svěřené úkly; Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 5/182

6 pdněcují práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úklů, nezaujatě zvažují návrhy druhých; přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení sbním knfliktům, nepdléhají předsudkům a steretypům v přístupu k druhým. E. Občanské kmpetence a kulturní pvědmí Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi uznávali hdnty a pstje pdstatné pr živt v demkratické splečnsti a ddržvali je, jednali v suladu s udržitelným rzvjem a pdprvali hdnty nárdní, evrpské i světvé kultury, tzn. že abslventi: jednají dpvědně, samstatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; ddržují zákny, respektují práva a sbnst druhých lidí (ppř. jejich kulturní specifika), vystupují prti nesnášenlivsti, xenfbii a diskriminaci; jednají v suladu s mrálními principy a zásadami splečenskéh chvání, přispívají k uplatňvání hdnt demkracie; uvědmují si v rámci plurality a multikulturníh sužití vlastní kulturní, nárdní a sbnstní identitu, přistupují s aktivní tlerancí k identitě druhých; zajímají se aktivně plitické a splečenské dění u nás a ve světě; chápu význam živtníh prstředí pr člvěka a jednají v duchu udržitelnéh rzvje; uznávají hdntu živta, uvědmují si dpvědnst za vlastní živt a spludpvědnst při zabezpečvání chrany živta a zdraví statních; uznávají tradice a hdnty svéh nárda, chápu jeh minulst i sučasnst v evrpském a světvém kntextu; pdprují hdnty místní, nárdní, evrpské i světvé kultury a mají k nim vytvřen pzitivní vztah. F. Kmpetence k pracvnímu uplatnění a pdnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni ptimálně využívat svých sbnstních a dbrných předpkladů pr úspěšné uplatnění ve světě práce, pr budvání a rzvj své prfesní kariéry a s tím suvisející ptřebu celživtníh učení, tzn. že abslventi: mají dpvědný pstj k vlastní prfesní buducnsti, a tedy i vzdělávání; uvědmují si význam celživtníh učení a jsu připraveni přizpůsbvat se měnícím se pracvním pdmínkám; mají přehled mžnstech uplatnění na trhu práce v daném bru; cílevědmě a zdpvědně rzhdují své buducí prfesní a vzdělávací dráze; mají reálnu představu pracvních, platvých a jiných pdmínkách v bru a pžadavcích zaměstnavatelů na pracvníky a umí je srvnávat se svými představami a předpklady; umí získat a vyhdncvat infrmace pracvních i vzdělávacích příležitstech, využívají pradenských a zprstředkvatelských služeb jak z blasti světa práce, tak vzdělávání; vhdně kmunikují s ptenciálními zaměstnavateli, prezentují svůj dbrný ptenciál a své prfesní cíle; znají becná práva a pvinnsti zaměstnavatelů a pracvníků; rzumí pdstatě a principům pdnikání, mají představu právních, eknmických, administrativních, sbnstních a etických aspektech sukrméh pdnikání; dkážu vyhledávat a psuzvat pdnikatelské příležitsti v suladu s realitu tržníh prstředí, svými předpklady a dalšími mžnstmi. G. Matematické kmpetence Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 6/182

7 Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni funkčně využívat matematické dvednsti v různých živtních situacích, tzn. že abslventi: správně pužívají a předvádějí běžné jedntky; pužívají pjmy kvantifikujícíh charakteru; prvádějí reálný dhad výsledku řešení dané úlhy; nacházejí vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úklů, umí je vymezit, ppsat a správně využít pr dané řešení; čtu a vytvářejí různé frmy grafickéh znázrnění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apd.); aplikují znalsti základních tvarech předmětů a jejich vzájemné plze v rvině i prstru; efektivně aplikují matematické pstupy při řešení různých praktických úklů v běžných situacích. H. Kmpetence využívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií a pracvat s infrmacemi Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi pracvali s sbním pčítačem a jeh základním a aplikačním prgramvým vybavením, ale i s dalšími prstředky ICT a využívali adekvátní zdrje infrmací a efektivně pracvali s infrmacemi, tzn. abslventi: pracují s sbním pčítačem a dalšími prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií; pracují s běžným základním a aplikačním prgramvým vybavením; učí se pužívat nvé aplikace; kmunikují elektrnicku pštu a využívají další prstředky n-line a ff-line kmunikace; získávají infrmace z tevřených zdrjů, zejména pak s využitím celsvětvé sítě Internet; pracují s infrmacemi z různých zdrjů nesenými na různých médiích (tištěných, elektrnických, audivizuálních), a t i s využitím prstředků infrmačních a kmunikačních technlgií; uvědmují si nutnst psuzvat rzdílnu věrhdnst různých infrmačních zdrjů a kriticky přistupují k získaným infrmacím, jsu mediálně gramtní. Odbrné kmpetence A. Zajišťují bchdně-prvzní činnsti typické pr knihkupectví, distribuci a antikvariát, tzn. že abslventi: jsu připraveni na vedení bchdníh jednání s ddavateli s následným uzavíráním smluv a řešením pvinnstí z nich vyplývajících v nárdním i mezinárdním měřítku; prvádí bjednávání, dběr, příjemku a prdej knih, zvukvých a brazvých nsičů, CD ROM, grafiky, biblifilií, reprdukcí a dalšíh dplňkvéh srtimentu včetně vedení příslušných dkladů; prvádí inventarizaci zásb zbží i předmětů dluhdbé sptřeby; pskytují kvalifikvané pradenství zákazníkům v blasti srtimentu knižníh bchdu, vyřizují dtazy, stížnsti, reklamace a pružně reagují na směry vývje pptávky; pracují s bibligrafickými katalgy a systémy včetně zadávání dat d těcht systémů; pracují s příslušnými prgramy pr knižní trh a katalgem skladvaných knih; vládají nákup antikvárníh srtimentu u antikvariátu a specializvaných prdejen hudebnin; zajišťují marketingvé činnsti knihkupectví. B. Zajišťují bchdně-prvzní činnsti typické pr nakladatelství a redakce nvin a časpisů, tzn., že abslventi: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 7/182

8 psuzují text p dbrné a umělecké stránce ve vztahu k pptávce knižníh trhu; prvádí všebecné jazykvé, pravpisné a stylistické úpravy, krektury; sestavují antace a bibligrafické materiály; prvádí bchdně-eknmick-technicku kalkulaci při přípravě knihy a tiskvých materiálů becně; vládají a ddržují právní předpisy suvisející s vydáváním knih včetně autrskéh zákna, zákna neperidických publikacích a ISBN; zajišťují nakladatelský marketing. C. Dbají na bezpečnst práce a chranu zdraví při práci, tzn. že abslventi: chápu bezpečnst práce jaké nedílnu sučást péče zdraví své i splupracvníků (i dalších sb vyskytujících se na pracvištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jak sučást řízení jaksti a jednu z pdmínek získání či udržení certifikátu jaksti pdle příslušných nrem; znají a ddržují základní právaní předpisy týkající se bezpečnsti a chrany zdraví při práci a pžární prevence; svjují si zásady a návyky bezpečné a zdraví nehržující pracvní činnsti včetně zásad chrany zdraví při práci u zařízení se zbrazvacími jedntkami (mnitry, displeji apd.), rzpznávají mžnst nebezpečí úrazu neb hržení zdraví a jsu schpni zajistit dstranění závad a mžných rizik; znají systém péče zdraví pracujících (včetně preventivní péče), umí uplatňvat nárky na chranu zdraví v suvislsti s prací, nárky vzniklé úrazem neb pškzením zdraví v suvislsti s vyknáváním práce; jsu vybaveni vědmstmi zásadách pskytvání první pmci při náhlém nemcnění neb úrazu a dkážu první pmc sami pskytnut. D. Usilují nejvyšší kvalitu své práce, výrbků neb služeb, tzn. že abslventi: chápu kvalitu jak významný nástrj knkurenceschpnsti a dbréh jména pdniku; ddržují stanvené nrmy (standardy) a předpisy suvisející se systémem řízení jaksti zavedených na pracvišti; dbají na zabezpečvání parametrů (standardů) kvality prcesů, výrbků neb služeb, zhledňují pžadavky klienta (zákazníka, bčana). E. Jednají eknmicky a v suladu se strategií udržitelnéh rzvje, tzn. že abslventi: znají význam, účel a užitečnst vyknávané práce, její finanční, ppř. splečenské hdncení; zvažují při plánvání a psuzvání určité činnsti (v pracvním prcesu i v běžném živtě) mžné náklady, výnsy a zisk, vliv na živtní prstředí, sciální dpady; efektivně hspdaří s finančními prstředky; nakládají s materiály, energiemi, dpady, vdu a jinými látkami eknmicky a s hledem na živtní prstředí. ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dsažený stupeň vzdělání: Způsb uknčení vzdělávání: Dklad dsaženém vzdělání: Fakultativní dklad střední vzdělání s maturitní zkušku maturitní zkuška pdle platné legislativy vysvědčení maturitní zkušce Eurpass Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 8/182

9 dsaženém vzdělání: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 9/182

10 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vize škly Chceme být vzdělávací institucí, která bude vychvávat z řad našich žáků nadšené a dbrně kmpetentní znalce knih šiřitele kultury knihy a kultury vzdělansti becně. Chceme být užitečným partnerem všech pracvníků nakladatelství, knihkupectví a knihven. Vztah ke knihám a vzdělansti budeme šířit v místě, kde se nacházíme, i mim rámec běžné šklní výuky tj. mezi dspělými, zejména pak mezi těmit sciálními skupinami: sciálně či zdravtně znevýhdnění, matky s dětmi, seniři a nárdnstní menšiny. Vzděláváním dspělých v uvedených kategriích napmůžeme k jejich začlenění d splečnsti a d pracvníh prcesu. Naším heslem prt je: Pznávat, bdivvat a šířit knihu. Pjetí a cíle vzdělávacíh prgramu Šklní vzdělávací prgram Pznávat, bdivvat a šířit knihu je kncipván jak studijní br v blasti bchdníh směru vzdělávání. Zahrnuje důkladný všebecně vzdělávací základ, jehž hlavní sučást tvří humanitní slžka jazykvé a splečenskvědní vzdělávání. Nedílnu sučást vzdělávacíh prgramu tvří dbrné vzdělávání, zabezpečující získání dbrných vědmstí a praktických dvednstí ptřebných k prfesinálnímu vyknávání knihkupeckých a nakladatelských činnstí na úrvní úplnéh středníh dbrnéh vzdělání. Sučástí vzdělávání je prt také praktické vyučvání (dbrná praxe). Rámcvý vzdělávací prgram je v tmt ŠVP výrazně rzšířen v blasti humanitníh a jazykvéh vzdělávání a dále v bru knihvnictví. Obecným cílem vzdělávacíh prgramu je připravit abslventa dbrníka, dpvídajícíh nárčným pžadavkům trhu práce, schpnéh přizpůsbvat se jeh pdmínkám. V daném případě jde přípravu zaměstnanců schpných kvalifikvaně a kvalitně pracvat v širkém rzsahu knihkupeckých a nakladatelských činnstí, ppřípadě mžnst samstatnéh pdnikání. Jak alternativní uplatnění se abslventům vzhledem k prfilu ŠVP nabízí rvněž práce v knihvnách. Metdy výuky Základní ambicí škly v blasti metdiky výuky je pdle mžnstí delegvat aktivitu v průběhu vyučvání z učitele na žáky a využívat k tmu prstředky jak prblémvé učení, prjekty, týmvá splupráce, žákvské prezentace, exkurze a šklní vzdělávací přady určené pr veřejnst. S hledem na zaměření škly je kladen důraz na vytváření čtenářské gramtnsti (vedle jiných funkčních gramtnstí). Smysluplnst výuky je psilvána snahu praktické a reálné využití výsledků práce žáků pr ptřeby škly, jejíh klí a dbrné veřejnsti. Odbrnst žáků a jejich vědmí příslušnsti k bru jsu budvány mj. prstřednictvím učební praxe (frmu pravidelnéh skupinvéh výcviku), dbrné praxe (frmu dluhdbých individuálních stáží na dbrných pracvištích), cvičeními k dbrným předmětům, dbrně zaměřenými exkurzemi a rvněž výše uvedenými akcemi na pdpru čtenářství. Vedle tht zaměření spíše na dvednstní a sciální kmpetence žáků a umění učit se je pdprván také vědmstní (paměťvý) aspekt vzdělávacíh prcesu, a t systémem suhrnných Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 10/182

11 pakvání a subrných zkušek. Paměťvé učení patří k neprávem pmíjeným pdmínkám efektivity vzdělávacíh prcesu. Všebecné a dbrné vzdělávání je v nepslední řadě dplněn výchvný aspekt. Děje se tak prstřednictvím výchvně-preventivních prgramů, šklních aktivit (adpce na dálku, dbrvlnictví, akce pr děti a mládež) a setkáními s významnými sbnstmi z veřejnéh i dbrnéh živta v rámci exkurzí neb přadů knaných na půdě škly. Partneři a prjekty škly Škla partnersky splupracuje s brněnskými i mimbrněnskými knihkupectvími, nakladatelstvími, antikvariáty, knihvnami a dalšími subjekty, a t zejména při rganizaci dbrných praxí, případně při přádání šklních aktivit a prpagaci škly. K priritním partnerům škly patří zakladatel škly Gymnázium Glbe, s.r.., Svaz českých knihkupců a nakladatelů, knihkupectví LIBREX, s.r.., knihkupectví Academia a internetvé knihkupectví KNIHCENTRUM.CZ. S jejich pmcí se učitelé a žáci zapjují d dění v bru a získávají tak ptřebné zkušensti a dvednsti. Rvněž nezanedbatelná je zprstředkující úlha škly při zajišťvání zaměstnání v bru těm abslventům, kteří nepkračují v dalším studiu neb kteří se citli bez zaměstnání s pmcí sítě sciálních partnerů se v některých případech daří zajistit těmt abslventům nvé pracvní míst. Ve své ambici stát se kmunitním centrem Městské části Brn Vinhrady splupracuje škla při přádání vzdělávacích aktivit pr veřejnst s pbčkami Knihvny Jiříh Mahena v Brně, které sídlí na Vinhradech a na Staré Osadě, a dále s vinhradsku radnicí. V suvislsti s prjekty zaměřenými na pdpru čtenářství, které škla přádá, navázal její vedení splupráci se splečnstí Celé Česk čte dětem,.p.s. Žáci škly se aktivně zapjují d charitativních prjektů (Adpce na dálku) a prjektů na pdpru čtenářství (metdické čtení dětem v nemcnici a v základních šklách, pasvání žáků prvních rčníků základních škl na rytíře knihy, autrská čtení z prací studentů a abslventů škly, dbrvlnická klprtace Kulturních nvin). ORGANIZACE VÝUKY Uchazeči přijatí d 1. rčníku denníh studia abslvují v průběhu měsíce září něklikadenní adaptační pbyt v klí Brna, jehž cílem je napmci vytvření pzitivních vazeb uvnitř třídníh klektivu. Škla pskytuje v relativně značné hdinvé dtaci vzdělávání v anglickém jazyce jak nezbytném předpkladu pr úspěšné uplatnění abslventů. Vedení škly zajišťuje pdle mžnstí pr každý šklní rk výuku rdiléh mluvčíh a pdpruje aplikaci angličtiny i v nejazykvých předmětech. K dalším priritám patří infrmační technlgie a práce s nimi v průběhu výuky, a t jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků. V průběhu studia jsu v jedntlivých předmětech a rčnících pdle aktuální vzdělávací situace vypisvány subrné zkušky, jež umžňují vedení škly efektivně řídit kvalitu pskytvanéh vzdělávání a sučasně dávat žákům dstatečně zřetelnu zpětnu vazbu (mj. i s hledem na připravenst žáků k maturitní zkušce). Odbrná praxe prbíhá p něklik týdnů v průběhu každéh rčníku ve smluvních knihkupectvích, případně také antikvariátech. Žáci vyknávají dbrnu praxi na základě smluvníh vztahu mezi šklu a dbrným pracvištěm, který zajišťuje vedení škly. Na dbrném pracvišti je žákvi přidělen veducí tutr, který je zdpvědný za dbrný růst svěřence. Odbrná praxe je hdncena na vysvědčení samstatnu známku. Příprava na dbrnu praxi a utřídění zkušenstí Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 11/182

12 získaných během ní prbíhá napříč dbrnými předměty, zejména pak v předmětu Učební praxe a Seminář z dbrných předmětů. Škla žáky pbízí, aby v průběhu vzdělávání vyzkušeli alespň dvě různá dbrná pracviště. Během pdzimu navštíví první rčník pd vedením dbrných vyučujících knižní veletrh v Havlíčkvě Brdě. Nejen v průběhu tht rčníku, ale i v dalších letech studia čeká žáky mnžství pznávacích a dbrných exkurzí, wrkshpů či výstav (Muzeum knihy ve Žďáře n. Sázavu, knižní veletrh Svět knihy v Praze, Památník Bible Kralické v Kralicích na Mravě, studijní exkurze d brněnských sídel a chrámů světvých nábženství, slepecké muzeum, brněnské knihvny a muzea a mnhé další). V průběhu každéh šklníh rku jsu přádána studijní sustředění, v jejichž průběhu se třídy či studijní skupiny věnují p celý týden neb jeh část vybranému tématu, jež je prbírán v mezipředmětvých suvislstech. Prefervány jsu prjektvé frmy výuky, skupinvá práce, samstudium, exkurze, prezentace samstatné práce a splupráce mezi učiteli jazykvých a nejazykvých předmětů. Vzhledem k tmu, že pravidelně zhruba % abslventů je d dvu let d maturity přijat ke studiu na vyských šklách, snaží se pedaggický sbr vést žáky ve směru jejich studijníh zájmu. V průběhu 4. rčníku tak žáci vypracvávají maturitní práce, jež jsu zadávány na nejrůznější témata většinu z blasti humanitních věd. Obhajba těcht prací je sučástí prfilvé části maturitní zkušky. ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ Pravidla hdncení žáků Hdncení výsledků vzdělávání žáků se řídí šklskéh zákna. Pravidla hdncení jsu pdrbněji rzpracvána ve šklním řádu. Hdncení žáka je činnst, která prbíhá průběžně p celý šklní rk a jejím cílem je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, která h infrmuje tm, naklik si svjuje závazné výstupy a učiv předepsané rámcvým vzdělávacím prgramem. Stanvenu základní úrveň škla musí ve svém šklním vzdělávacím prgramu respektvat a může ji rzvíjet v suladu se svým zaměřením. Průběžné hdncení je uzavřen celkvým hdncením, které zhledňuje zvládnutí klíčvých a dbrných kmpetencí, stanvených příslušným RVP. Pr hdncení žáků je využíván kriteriální frmativní hdncení. Žáci mhu být hdnceni klasifikačním stupněm (známku na stupnici 1-5), slvním hdncením neb kmbinací bu metd. Žáci prvádějí sebehdncení a vzájemné hdncení. Učí se hdntit jednak individuální výsledek práce, a také jeh příns pr druhé. Nehlášené písemné práce jsu práce maléh časvéh rzsahu (d 20 minut), kntrlují zvládnutí učiva bvykle psledníh týdne. Suhrnné práce z tematickéh celku jsu hlášeny žákům předem, učebními snvami předepsané čtvrtletní a plletní písemné práce jsu hlášeny s předstihem alespň jednh týdne. Kritéria hdncení Celkvé hdncení se pírá psuzení přístupu žáka ke vzdělávání, je hdncen svjení si závaznéh vzdělávacíh bsahu - zvládnutí čekávaných výstupů a učiva. S kritérii klasifikace (známkváním) a pdmínkami pr celkvu klasifikaci seznamuje vyučující žáky předem, před zahájením hdncení (např. na začátku šklníh rku či před seminární prací apd.). Klasifikačním Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 12/182

13 stupněm je hdncen zvládnutí výstupů předmětů s přihlédnutím k individuálním mžnstem žáka. Dílčími kritérii jsu: míra a hlubka vědmstí, dvednstí, návyků s přihlédnutím k individuálním mžnstem, dluhdbý dpvědný přístup k předmětu a zaangažvanst na svém vzdělávání (pstj k předmětu), schpnst řešit prblémvé úkly samstatně a tvůrčím způsbem, úrveň kmunikačních dvednstí, splupráce s učitelem a tlerantnst k splužákům v hdině, aktivita v hdinách a aktivní přístup k výuce, zvládnutí práce s infrmacemi včetně jejich třídění, vyhdncení, zpracvání, míra změn v chvání, pstjích a dvednstech. Hdncení známkváním Na naší škle je naplňvání výstupů žáka hdncen ve všech vyučvacích předmětech známkváním. K průběžné klasifikaci služí následující frmy věřvání svjení si učiva (vědmstí a dvednstí žáků): písemné a grafické práce (vypracvané ve škle i dmácí úkly), seminární práce, didaktické testy, ústní zkušení individuální a rientační, mluvený prjev, interpretace uměleckých děl, referáty a prezentace, aktivity v prjektech individuálních, skupinvých, třídních, celšklních, praktické činnsti žáků (zejména v rámci dbrné praxe, dále pak např. výrba pmůcek, výtvarná díla, mdely apd.). Kritéria klasifikace skupinvé práce žáka např. ve splečných prjektech s výstupem Známka 1 vynikající: žák aktivně přispívá nápady, názry, dvednstmi a znalstmi, nesuhlas vyjadřuje knstruktivně, věcně a zdůvdňuje h, pečlivě nasluchá statním a prmýšlí jejich myšlenky, pmáhá statním zfrmulvat myšlenky, aktivně se pdílí na plnění úklů skupiny, převezme veducí rli, pkud je t na místě, pdpruje či řídí statní, parciální úkly plní v stanveném termínu. Známka 2 chvalitebný: žák přispívá nápady, aniž musel být žádán, nesuhlas vyjadřuje knstruktivně a věcně h zdůvdňuje, nasluchá statním a pmáhá statním zfrmulvat myšlenky, aktivně se pdílí na plnění úklů skupiny, parciální úkly plní v stanveném termínu. Známka 3 dbrý: žák je při vyjadřvání nesuhlasu zdvřilý, dvluje statním, aby vyjadřvali své názry, někdy pmáhá statním zfrmulvat myšlenky, pdílí se na plnění úklů skupiny, Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 13/182

14 pdpruje statní v jejich veducí rli, brzdí práci týmu meškáním s částečnými úkly. Známka 4 uspkjivý: žák je při vyjadřvání nesuhlasu bvykle zdvřilý, přispívá jen jediněle k diskusi, k vyjádření názru musí být vyzván, nepřerušuje statní, pkuší se splupracvat při plnění zadaných úklů, ale vyvíjí malu iniciativu a k aktivitě musí být bvykle vyzván, nesplnil svůj pdíl na plnění úklu, práci převzal jiný člen týmu. Známka 5 neuspkjivý: žák je někdy nezdvřilý a někdy přerušuje statní, někdy překáží statním při plnění úklů skupiny, případně negativně slvně vystupuje vůči tvůrčí práci skupiny, na činnsti skupiny se spíše nepdílí - je pasivní neb činnsti vědmě maří, nerespektuje jedince s veducí rlí. Slvní hdncení Frmu slvníh hdnceni je mžn pstihnut zejména individuální pkrk, vynalžené úsilí a zlepšení prjevu žáka. Slvní hdncení můžeme využít k mtivaci a pdpře vlastních aktivit žáků. Slvním hdncením je také ústní neb písemná pchvala. Slvní hdncení je uplatňván především u následujících činnstí: práce ve skupině při prcvičvání (hdncení jedntlivce i celé skupiny), práce ve dvjicích, aktivní přístup k výuce, včetně četnsti aktivit v hdině, příprava na výuku, iniciativnst, sebehdncení žáka, zlepšení dvednstí, individuální pkrk, změna chvání. Náhradní klasifikace Je bvyklé, že žák má mžnst si klasifikaci dplnit, případně pravit frmu, která je pr něh příznivá. HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se uskutečňuje s pmcí pdpůrných patření, ale diagnstikvání jejich míry a využití splupráce škly s PPP, SPC a dbrníky je u nezletilých žáků mžné jen se suhlasem záknných zástupců žáka a se sdělením kntaktu na dbrné pracviště zvlené rdiči. Pr zajištění fungvání nastavených patření a při jejich krekci je ptřebná sučinnst rdiny a škly. D výuky žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami jsu začleněny pdle ptřeby pstupy: a) žáci se zdravtním pstižením (např. autismus, tělesné vady): uvlnění z výuky některých předmětů, uzpůsbení šklníh vzdělávacíh plánu, resp. vzdělávání pdle individuálníh vzdělávacíh plánu, splupráce s šetřujícím lékařem, speciálním pedaggickým centrem, vzdělávání a šklení pedaggů, Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 14/182

15 na dpručení PPP neb PPC a se suhlasem krajskéh úřadu škla může zaměstnat pedaggickéh asistenta pr ptřeby knkrétníh žáka, pravidelný kntakt třídníh učitele s rdinu, úprava pracvníh prstředí pdle mžnstí škly, např. zajištění užívaní výtahu vzíčkářům (škla má bezbariérvý přístup, prt stavební úpravy nejsu nutné), zhlednění druhu a míry pstižení při hdncení výsledků vzdělávání, b) žáci se zdravtním znevýhdněním (např. slabení p nemci, nemci veducí k pruchám chvání a učení) dle typu znevýhdnění (dysfunkce) žák může užívat pstupy a pmůcky dpručené pedaggick-psychlgicku pradnu, např. užívaní PC, kalkulátry, prdlužení časvých limitů písemných prací, jiné zadání práce a pdbně, je umžněn náhradní zkušení, dplnění klasifikace a individuální knzultace, je mžný dklad klasifikace, je umžněn pakvání rčníku ze zdravtních důvdů či přerušení vzdělávání, v pdstatněných případech žák může být na žádst záknných zástupců uvlněn z výuky některých výchv, infrmvání záknných zástupců studijních resp. výchvných prblémech em, telefnicky, dpručeny jsu pravidelné kntaktní schůzky rdičů s třídním učitelem neb výchvným pradcem, c) žáci se sciálním znevýhdněním (např. žáci jiné nárdnsti, imigranti, žáci se sciálně slabým rdinným zázemím neb traumatickým zážitkem apd.) dětem cizinců může být v případě ptřeby p uknčení řádné výuky pskytnuta individuální výuka českéh jazyka první rk p přistěhvání d ČR, resp. mhu být začlenění d výuky českéh jazyka nižšíh rčníku, je umžněn náhradní zkušení, dplnění klasifikace a individuální knzultace p uknčení řádné výuky, jazykvá bariéra je při hdncení zhledněna, pkud je přístup žáka k výuce aktivní, na pžádání ve zdůvdněných případech je umžněn dklad platby šklnéh či splátkvý kalendář. ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH V případě žáků mimřádně nadaných může být těmt žákům na základě písemné žádsti zletiléh žáka neb záknnéh zástupce nezletiléh žáka a dpručení šklskéh pradenskéh zařízení umžněn při dsahvání alespň průběrných (dbrých) studijních výsledků: vzdělávání pdle individuálníh vzdělávacíh plánu a dplnění klasifikace v předepsaných sjednaných termínech, zvýšení tlervané mluvené absence nad hranici stanvenu šklním řádem bez náhradníh zkušení k uzavření klasifikace, případně pravidelné uvlnění z některých, předem sjednaných, hdin výuky pr trénink, přezkušení žáka, který pravidelně dchází d výuky, ale je příležitstně uvlňván pr sutěže, je mžné v předem sjednaných termínech, pkud je pvlen pakvané uvlnění z určitých hdin, a prt je absence v předmětu vyšší než pvluje šklní řád, je uzavření klasifikace prveden náhradním zkušením před kmisí na závěr klasifikačníh bdbí. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY Škla pskytuje v suladu s platnými právními předpisy nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci/vzdělávání a pžární chrany prstřednictvím: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 15/182

16 šklení při vzniku pracvníh pměru a dále šklení zaměstnanců na začátku každéh šklníh rku, šklení žáků na začátku každéh šklníh rku neb při přijetí ke vzdělávání v průběhu šklníh rku, šklení při zahájení výuky Tělesné výchvy a výuky v dbrných učebnách, šklení před nástupem na dbrnu praxi, šklení při zahájení mimšklní akce, šklníh řádu, řádu dbrných učeben. Škla ddržuje pdmínky bezpečnsti chrany zdraví sb při vzdělávání a při činnstech, které přím se vzděláváním suvisí, ppřípadě jiných činnstech, dle platných právních předpisů. Zabezpečuje nezávadný stav technických a chranných zařízení a jejich údržbu pravidelnu technicku kntrlu a revizí. Revize se prvádí u všech záknem předepsaných zařízení. Škla zlepšuje pracvní prstředí pdle hygienických předpisů a značuje nebezpečné předměty a části využívaných prstr v suladu s příslušnými nrmami. Zaměstnanci se pdrbují preventivní lékařské prhlídce u smluvníh lékaře v intervalech určených platnu legislativu. Škla eviduje a registruje šklní úrazy a jejich dškdňvání, sleduje šklní úrazvst. Ve škle je ddržván sulad časvé nárčnsti vzdělávání pdle ŠVP s pčtem pvinných vyučvacích hdin stanvených v rámcvém vzdělávacím prgramu, který respektuje fyzilgické a psychické ptřeby žáků, pdmínky a bsah vzdělávání. Škla zabezpečuje chranu žáků před násilím, šikanu a jinými sciálně patlgickými jevy sledváním sciálníh klimatu ve třídách, ustanveními šklníh řádu, minimálním preventivním prgramem a akcemi přádanými na základě tht prgramu. Nezastupitelnu rli zde hrají třídní učitelé, výchvný pradce a metdik prevence. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ Sučástí přijímacíh řízení jsu puze všebecné pdmínky, není nutná žádná specifická (talentvá) zkuška ani lékařské ptvrzení. V rámci přijímacíh řízení se psuzuje prspěch uchazečů ze základní škly a jejich vztah k bru (publikační činnst, účast ve vědmstních, literárních a výtvarných sutěžích, které uchazeč dlží sám neb které jsu uvedeny ve výstupním hdncení). Objí je bdván pr účely sestavení výsledkvé listiny. ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY Vzdělávání je uknčen maturitní zkušku pdle platných právních nrem. Maturitní zkuška se skládá ze splečné a prfilvé části. A. Splečná část maturitní zkušky Skládá se ze tří pvinných zkušek. Aby žák vyknal splečnu část maturitní zkušky, musí úspěšně slžit všechny tři zkušky. Všechny zkušky splečné části zadává Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy ve stejném termínu a za stejných pdmínek. Ministerstv určuje v rzsahu daném záknem bsah a frmu zkušek, stanví také kritéria hdncení. Žák může knat ve splečné části až tři nepvinné zkušky. Ve splečné části maturitní zkušky skládají maturující žáci tyt pvinné zkušky: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 16/182

17 a. zkuška z Českéh jazyka a literatury, b. zkuška z Anglickéh jazyka, B. Prfilvá část maturitní zkušky Skládá se ze tří pvinných zkušek. Aby žák vyknal prfilvu část maturitní zkušky, musí úspěšně slžit všechny tři zkušky. Krmě těcht pvinných zkušek si žák může zvlit až 3 zkušky nepvinné. Prfilvá část maturitní zkušky služí k prfilaci žáků s hledem na dbrnst škly a uplatnitelnst abslventa na trhu práce, případně též s hledem na další studium abslventa. Prfilvá zkuška je tvřena třemi pvinnými zkuškami: 1. Praktická zkuška z dbrných předmětů, tvřená zadáním, zpracváním a prezentací miniprjektů z blasti předmětů Administrativa prvzu, Eknmika, Účetnictví, Prvz knihkupectví, Marketing a management, Prpagace a reklama, Nakladatelská činnst, Dějiny knižní kultury, Knihvnictví, Bibligrafie a infrmatika, 2. Praktická zkuška z dbrné praxe, knaná na dbrném pracvišti z praktických knihkupeckých činnstí. 3. Obhajba maturitní práce, zalžená na vypracvání písemné maturitní práce a následně prezentvaná a bhajvaná před zkušební maturitní kmisí. Nepvinně si mhu žáci v rámci prfilvé části zkušky zvlit až dva z následujících maturitních zkušebních předmětů: 1. ústní zkuška ze Základů splečenských věd, 2. ústní zkuška z Dějepisu, 3. ústní zkuška z Českéh jazyka a literatury, 4. ústní zkuška ze Světvé literatury a dějin umění. Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 17/182

18 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY SŠ KNIH,.p.s. sídlí d ve vzdělávacím bjektu zrušené základní škly v sídlišti Brn- Vinhrady, který je v majetku bce. Kncepce šklských bjektů budvaných v letech předpkládala, že třídní klektivy budu tvřeny 40 žáky. Učebny a zejména chdby bjektu jsu prt prstrné a pznamenané stylem výstavby uvedených let. Od přesídlení naší škly d bjektu na Bzenecké 23 kultivujeme prnajaté prstry na vlastní náklady: místnsti a chdby převzaté v dezlátním stavu jsme barevně vymalvali, patřili nvými dveřmi, d tříd jsme instalvali mderní šklní nábytek a výpčetní techniku. SŠ KNIH sídlí ve 2. a 3.NP severní sekce bjektu na Bzenecké 23, kde užívá v úzké splupráci se svým zřizvatelem Gymnáziem Glbe: 9 kmenvých učeben, učebna bilgie a světa práce, psluchárna pr 52 sb (rk vybudvání 2006 z dtace ESF), dbrná učebna výpčetní techniky s 18 PC a labratrním zařízením CISCO, studvna (průběžně budvána a pstupně vybavvána), 5 kabinetů pr učitele, prstrné hygienické zázemí, splečné šatny žáků, kde byly na pdzim 2007 umístěny uzamykatelné kvvé šatní skříně, aby byl dsažen vyšší standard a byl zamezen krádežím šatstva. V dalších prstrách bjektu neb jeh těsné blízksti užívá: 2 tělcvičny za hdinvý nájem, psilvnu za smluvních pdmínek, vnější hřiště v areálu bjektu, šklní jídelnu na Základní škle Mutěnická, kantýnu U vlka v přízemí bjektu s mžnstí vydávání bědů. SŠ KNIH je splečně s Gymnáziem Glbe vybavena ICT následvně: prstry bu škl jsu plně zasíťvány a umžňují žákům bezdrátvé připjení k internetu, ICT učebna v 3.NP je vybavena 14 pčítači, dataprjektrem a je připjena na internet, každý zaměstnanec SŠ KNIH má šklu přidělen vlastní pčítač, v kmenvých učebnách je instalván pčítač připjený na internet a dataprjektr, 6 kmenvých učeben v severní sekci budvy je vybaven terminály SunRay, které jsu vlně dstupné i na chdbách a ve studvně; v učebnách je nainstalván 6 interaktivních tabulí, žáci mají vlně k dispzici digitální kpírku na chdbě 3.NP jižní sekce, učitelé pak ve stejné části budvy, knkrétně v učebně ICT, v ředitelně a všech kabinetech, ve kterých se nacházejí učitelé škly, se nachází nejméně 1 tiskárna. Učební praxe prbíhá v běžných třídách neb pdle mžnstí v terénu. Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 18/182

19 Odbrná praxe se kná v těcht smluvních dbrných pracvištích: Knihkupectví Academia, náměstí Svbdy 13, Brn, Knihkupectví Barvič a Nvtný, Česká 13, Brn, Knihkupectví Barvič a Nvtný, Masarykva 26, Brn, Knihkupectví Kanzelsberger, Jsefská 2, Brn, KNIHKUPECTVÍ KNIŽNÍ KLUB, Starbrněnská 16/18, Brn, Knihkupectví DOBROVSKÝ, Jštva 6, Brn, Knihkupectví DOBROVSKÝ, Galerie Vaňkvka, Ve Vaňkvce 1, Brn, Mgr. Jitka Spiesvá knihkupectví, Nvbranská 4, Brn, Knihkupectví LIBREX, Starbrněnská 6, Brn, Nakladatelství a knihkupectví CESTA, Rašínva 5, Brn. Knihkupectví KNIHCENTRUM.CZ, OD Centrum Olympia, U Dálnice 777, Mdřice Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 19/182

20 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedaggický tým škly je tvřen 5 interními zaměstnanci. Vedení škly je tvřen ředitelem škly a jeh zástupcem. Další pedaggick-prvzní funkce (výchvný pradce a metdik prevence, garant rzvrhu, správce iškly, správce učebnic, krdinátr tvrby ŠVP) jsu rvnměrně rzděleny mezi zaměstnance škly. 1 učitel si dplňuje kvalifikaci. Ppis náplně práce pr jedntlivé pedaggick-prvzní funkce je stanven v Organizačním řádu SŠ KNIH, vydaném ředitelem škly, a dále rzveden v systému Směrnic SŠ KNIH tak, aby výchvná a vzdělávací činnst pedaggických pracvníků byla efektivní a v suladu s cíli vzdělávání stanvenými záknem a RVP. Vedle smluvních zaměstnanců půsbí ve škle větší mnžství externích učitelů, kteří jsu většinu buď specialisty na jimi vyučvané dbrné předměty neb plně kvalifikvanými učiteli kperujícíh Gymnázia Glbe. Pkud zaměstnanci škly nesplňují kvalifikační pdmínky, mají se šklu uzavřen ddatek k pracvní smluvě, ve kterém se zavazují dplnit si ptřebnu kvalifikaci. U vysce specializvaných dbrných předmětů, kde čast není mžné zajistit aprbvanéh učitele s pžadvanu dbrnu praxí, jsu externě angažváni pracvníci z praxe, kteří mají alespň úplné střední vzdělání s maturitu. Pdle mžnstí je každrčně angažván rdilý mluvčí. Jmenný seznam učitelů s uvedením předmětů, kterým vyučují, je každrčně přístupný na webvých stránkách škly. Pedaggičtí pracvníci škly se dále vzdělávají jejich další vzdělávání je pdprván a krdinván v každrčně bnvvaném plánu dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků, které má závazný charakter. Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 20/182

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie. Jan HERCIK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírdvědecká fakulta katedra gegrafie Jan HERCIK DOPRAVNÍ SYSTÉMY ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVINSKA SE ZAMĚŘENÍM NA VEŘEJNOU DOPRAVU Transprtatin systems in the Czech republic

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více