Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2"

Transkript

1 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu:

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PERSONÁLNÍ PODMÍNKY UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ OSNOVY ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ A POSPORA ROZVOJE ŠKOLY Z PROSTŘEDKŮ ESF 180 Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 2/182

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa škly: Střední škla KNIH,.p.s. Bzenecká Brn Zakladatel: Gymnázium Glbe, s.r.. Bzenecká Brn Název ŠVP: Pznávat, bdivvat a šířit knihu Kód a název bru vzdělávání: M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnsti Stupeň pskytvanéh vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkušku Délka a frma studia: čtyřleté denní Platnst ŠVP: d Verze 2/2013 V Brně dne Č. j. 339/ Ing. Renata Skýpalvá ředitelka škly Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 3/182

4 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa škly: Střední škla KNIH,.p.s. Bzenecká Brn Zakladatel: Gymnázium Glbe, s.r.. Bzenecká Brn Název ŠVP: Pznávat, bdivvat a šířit knihu Kód a název bru M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnsti vzdělávání: Platnst ŠVP: d UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI Abslvent se uplatní jak kvalifikvaný pracvník, který vyknává bchdní a další dbrné činnsti suvisející s prvzem, distribucí, prpagací a jinými blastmi knižníh bchdu, a t v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, nvinvých a časpiseckých redakcích, prpagačních dděleních, knižních distribučních firmách, knihvnách, antikvariátech, archívech a všech statních rganizacích knižní kultury neb bchdu. OČEKÁVANÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA Vzdělávání v bru směřuje v suladu s cíli středníh dbrnéh vzdělávání k tmu, aby si žáci vytvřili (v návaznsti na základní vzdělávání a na úrvni dpvídající jejich schpnstem a vzdělávacím předpkladům) následující klíčvé a dbrné kmpetence. Klíčvé kmpetence A. Kmpetence k učení Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni efektivně se učit, vyhdncvat dsažené výsledky a pkrk a reálně si stanvvat ptřeby a cíle svéh dalšíh vzdělávání, tzn. že abslventi: mají pzitivní vztah k učení a vzdělávání; vládají různé techniky učení, jsu schpní si vytvřit vhdný studijní režim a pdmínky; uplatňují různé způsby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), efektivně vyhledávají a zpracvávají infrmace; jsu čtenářsky gramtní; s przuměním psluchají mluvené prjevy (např. výklad, přednášku, prslv aj.), přizují si pznámky; využívají ke svému učení různé infrmační zdrje, včetně zkušenstí svých i jiných lidí; sledují a hdntí pkrk při dsahvání cílů svéh učení, přijímají hdncení výsledků svéh učení d jiných lidí; znají mžnsti svéh dalšíh vzdělávání, zejména v bru a pvlání. B. Kmpetence k řešení prblémů Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni samstatně řešit běžné pracvní i mimpracvní prblémy, tzn. že abslventi: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 4/182

5 przumí zadání úklu neb určí jádr prblému, získají infrmace ptřebné k řešení prblému, navrhnu způsb řešení, ppř. varianty řešení, a zdůvdní jej, vyhdntí a věří správnst zvlenéh pstupu a dsažené výsledky; uplatňují při řešení prblémů různé metdy myšlení (lgické, matematické, empirické) a myšlenkvé perace; vlí prstředky a způsby (pmůcky, studijní literaturu, metdy a techniky) vhdné pr splnění jedntlivých aktivit, využívají zkušenstí a vědmstí nabytých dříve; splupracují při řešení prblémů s jinými lidmi (týmvé řešení). C. Kmunikativní kmpetence Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni vyjadřvat se v písemní i ústní frmě v různých učebních, živtních i pracvních situacích, tzn. že abslventi: vyjadřují se přiměřeně účelu jednání a kmunikační situaci v prjevech mluvených i psaných a vhdně se prezentují; frmulují své myšlenky srzumitelně a suvisle, v písemné pdbě přehledně a jazykvě správně; účastní se aktivně diskusí, frmulují a bhajují své názry a pstje; zpracvávají administrativní písemnsti, pracvní dkumenty i suvislé texty na běžná i dbrná témata; ddržují jazykvé a stylistické nrmy i dbrnu terminlgii; zaznamenávají písemně pdstatné myšlenky a údaje z textů a prjevů jiných lidí (přednášek, diskusí, prad apd.); vyjadřují se a vystupují v suladu se zásadami kultury prjevu a chvání; dsahují jazykvé způsbilsti ptřebné pr kmunikaci v cizjazyčném prstředí ve dvu cizích jazycích; dsahují jazykvé způsbilsti ptřebné pr pracvní uplatnění pdle ptřeb a charakteru příslušné dbrné kvalifikace (např. przumí běžné dbrné terminlgii a pracvním pkynům v písemné i ústní frmě); chápu výhdy znalsti cizích jazyků pr živtní i pracvní uplatnění, jsu mtivváni k prhlubvání svých jazykvých dvednstí v celživtním učení. D. Persnální a sciální kmpetence Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli připraveni stanvvat si na základě pznání své sbnsti přiměřené cíle sbníh rzvje v blasti zájmvé i pracvní, pečvat své zdraví, splupracvat s statními a přispívat k utváření vhdných mezilidských vztahů, tzn. že abslventi: psuzují reálně své fyzické a duševní mžnsti, dhadují důsledky svéh jednání a chvání v různých situacích; stanvují si cíle a pririty pdle svých sbních schpnstí, zájmvé a pracvní rientace a živtních pdmínek; reagují adekvátně na hdncení svéh vystupvání a způsbu jednání ze strany jiných lidí, přijímají radu i kritiku; věřují si získané pznatky, kriticky zvažují názry, pstje a jednání jiných lidí; mají dpvědný vztah ke svému zdraví, pečují svůj fyzický i dušený rzvj, jsu si vědmi důsledků nezdravéh živtníh stylu a závislstí; adaptují se na měnící se živtní a pracvní pdmínky a pdle svých schpnstí a mžnstí je pzitivně vlivňují, jsu připraveni řešit své sciální i eknmické záležitsti, jsu finančně gramtní; pracují v týmu a pdílí se na realizaci splečných pracvních a jiných činnstí; přijímají a dpvědně plní svěřené úkly; Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 5/182

6 pdněcují práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úklů, nezaujatě zvažují návrhy druhých; přispívají k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení sbním knfliktům, nepdléhají předsudkům a steretypům v přístupu k druhým. E. Občanské kmpetence a kulturní pvědmí Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi uznávali hdnty a pstje pdstatné pr živt v demkratické splečnsti a ddržvali je, jednali v suladu s udržitelným rzvjem a pdprvali hdnty nárdní, evrpské i světvé kultury, tzn. že abslventi: jednají dpvědně, samstatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu; ddržují zákny, respektují práva a sbnst druhých lidí (ppř. jejich kulturní specifika), vystupují prti nesnášenlivsti, xenfbii a diskriminaci; jednají v suladu s mrálními principy a zásadami splečenskéh chvání, přispívají k uplatňvání hdnt demkracie; uvědmují si v rámci plurality a multikulturníh sužití vlastní kulturní, nárdní a sbnstní identitu, přistupují s aktivní tlerancí k identitě druhých; zajímají se aktivně plitické a splečenské dění u nás a ve světě; chápu význam živtníh prstředí pr člvěka a jednají v duchu udržitelnéh rzvje; uznávají hdntu živta, uvědmují si dpvědnst za vlastní živt a spludpvědnst při zabezpečvání chrany živta a zdraví statních; uznávají tradice a hdnty svéh nárda, chápu jeh minulst i sučasnst v evrpském a světvém kntextu; pdprují hdnty místní, nárdní, evrpské i světvé kultury a mají k nim vytvřen pzitivní vztah. F. Kmpetence k pracvnímu uplatnění a pdnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni ptimálně využívat svých sbnstních a dbrných předpkladů pr úspěšné uplatnění ve světě práce, pr budvání a rzvj své prfesní kariéry a s tím suvisející ptřebu celživtníh učení, tzn. že abslventi: mají dpvědný pstj k vlastní prfesní buducnsti, a tedy i vzdělávání; uvědmují si význam celživtníh učení a jsu připraveni přizpůsbvat se měnícím se pracvním pdmínkám; mají přehled mžnstech uplatnění na trhu práce v daném bru; cílevědmě a zdpvědně rzhdují své buducí prfesní a vzdělávací dráze; mají reálnu představu pracvních, platvých a jiných pdmínkách v bru a pžadavcích zaměstnavatelů na pracvníky a umí je srvnávat se svými představami a předpklady; umí získat a vyhdncvat infrmace pracvních i vzdělávacích příležitstech, využívají pradenských a zprstředkvatelských služeb jak z blasti světa práce, tak vzdělávání; vhdně kmunikují s ptenciálními zaměstnavateli, prezentují svůj dbrný ptenciál a své prfesní cíle; znají becná práva a pvinnsti zaměstnavatelů a pracvníků; rzumí pdstatě a principům pdnikání, mají představu právních, eknmických, administrativních, sbnstních a etických aspektech sukrméh pdnikání; dkážu vyhledávat a psuzvat pdnikatelské příležitsti v suladu s realitu tržníh prstředí, svými předpklady a dalšími mžnstmi. G. Matematické kmpetence Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 6/182

7 Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi byli schpni funkčně využívat matematické dvednsti v různých živtních situacích, tzn. že abslventi: správně pužívají a předvádějí běžné jedntky; pužívají pjmy kvantifikujícíh charakteru; prvádějí reálný dhad výsledku řešení dané úlhy; nacházejí vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úklů, umí je vymezit, ppsat a správně využít pr dané řešení; čtu a vytvářejí různé frmy grafickéh znázrnění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apd.); aplikují znalsti základních tvarech předmětů a jejich vzájemné plze v rvině i prstru; efektivně aplikují matematické pstupy při řešení různých praktických úklů v běžných situacích. H. Kmpetence využívat prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií a pracvat s infrmacemi Vzdělávání směřuje k tmu, aby abslventi pracvali s sbním pčítačem a jeh základním a aplikačním prgramvým vybavením, ale i s dalšími prstředky ICT a využívali adekvátní zdrje infrmací a efektivně pracvali s infrmacemi, tzn. abslventi: pracují s sbním pčítačem a dalšími prstředky infrmačních a kmunikačních technlgií; pracují s běžným základním a aplikačním prgramvým vybavením; učí se pužívat nvé aplikace; kmunikují elektrnicku pštu a využívají další prstředky n-line a ff-line kmunikace; získávají infrmace z tevřených zdrjů, zejména pak s využitím celsvětvé sítě Internet; pracují s infrmacemi z různých zdrjů nesenými na různých médiích (tištěných, elektrnických, audivizuálních), a t i s využitím prstředků infrmačních a kmunikačních technlgií; uvědmují si nutnst psuzvat rzdílnu věrhdnst různých infrmačních zdrjů a kriticky přistupují k získaným infrmacím, jsu mediálně gramtní. Odbrné kmpetence A. Zajišťují bchdně-prvzní činnsti typické pr knihkupectví, distribuci a antikvariát, tzn. že abslventi: jsu připraveni na vedení bchdníh jednání s ddavateli s následným uzavíráním smluv a řešením pvinnstí z nich vyplývajících v nárdním i mezinárdním měřítku; prvádí bjednávání, dběr, příjemku a prdej knih, zvukvých a brazvých nsičů, CD ROM, grafiky, biblifilií, reprdukcí a dalšíh dplňkvéh srtimentu včetně vedení příslušných dkladů; prvádí inventarizaci zásb zbží i předmětů dluhdbé sptřeby; pskytují kvalifikvané pradenství zákazníkům v blasti srtimentu knižníh bchdu, vyřizují dtazy, stížnsti, reklamace a pružně reagují na směry vývje pptávky; pracují s bibligrafickými katalgy a systémy včetně zadávání dat d těcht systémů; pracují s příslušnými prgramy pr knižní trh a katalgem skladvaných knih; vládají nákup antikvárníh srtimentu u antikvariátu a specializvaných prdejen hudebnin; zajišťují marketingvé činnsti knihkupectví. B. Zajišťují bchdně-prvzní činnsti typické pr nakladatelství a redakce nvin a časpisů, tzn., že abslventi: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 7/182

8 psuzují text p dbrné a umělecké stránce ve vztahu k pptávce knižníh trhu; prvádí všebecné jazykvé, pravpisné a stylistické úpravy, krektury; sestavují antace a bibligrafické materiály; prvádí bchdně-eknmick-technicku kalkulaci při přípravě knihy a tiskvých materiálů becně; vládají a ddržují právní předpisy suvisející s vydáváním knih včetně autrskéh zákna, zákna neperidických publikacích a ISBN; zajišťují nakladatelský marketing. C. Dbají na bezpečnst práce a chranu zdraví při práci, tzn. že abslventi: chápu bezpečnst práce jaké nedílnu sučást péče zdraví své i splupracvníků (i dalších sb vyskytujících se na pracvištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jak sučást řízení jaksti a jednu z pdmínek získání či udržení certifikátu jaksti pdle příslušných nrem; znají a ddržují základní právaní předpisy týkající se bezpečnsti a chrany zdraví při práci a pžární prevence; svjují si zásady a návyky bezpečné a zdraví nehržující pracvní činnsti včetně zásad chrany zdraví při práci u zařízení se zbrazvacími jedntkami (mnitry, displeji apd.), rzpznávají mžnst nebezpečí úrazu neb hržení zdraví a jsu schpni zajistit dstranění závad a mžných rizik; znají systém péče zdraví pracujících (včetně preventivní péče), umí uplatňvat nárky na chranu zdraví v suvislsti s prací, nárky vzniklé úrazem neb pškzením zdraví v suvislsti s vyknáváním práce; jsu vybaveni vědmstmi zásadách pskytvání první pmci při náhlém nemcnění neb úrazu a dkážu první pmc sami pskytnut. D. Usilují nejvyšší kvalitu své práce, výrbků neb služeb, tzn. že abslventi: chápu kvalitu jak významný nástrj knkurenceschpnsti a dbréh jména pdniku; ddržují stanvené nrmy (standardy) a předpisy suvisející se systémem řízení jaksti zavedených na pracvišti; dbají na zabezpečvání parametrů (standardů) kvality prcesů, výrbků neb služeb, zhledňují pžadavky klienta (zákazníka, bčana). E. Jednají eknmicky a v suladu se strategií udržitelnéh rzvje, tzn. že abslventi: znají význam, účel a užitečnst vyknávané práce, její finanční, ppř. splečenské hdncení; zvažují při plánvání a psuzvání určité činnsti (v pracvním prcesu i v běžném živtě) mžné náklady, výnsy a zisk, vliv na živtní prstředí, sciální dpady; efektivně hspdaří s finančními prstředky; nakládají s materiály, energiemi, dpady, vdu a jinými látkami eknmicky a s hledem na živtní prstředí. ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dsažený stupeň vzdělání: Způsb uknčení vzdělávání: Dklad dsaženém vzdělání: Fakultativní dklad střední vzdělání s maturitní zkušku maturitní zkuška pdle platné legislativy vysvědčení maturitní zkušce Eurpass Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 8/182

9 dsaženém vzdělání: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 9/182

10 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vize škly Chceme být vzdělávací institucí, která bude vychvávat z řad našich žáků nadšené a dbrně kmpetentní znalce knih šiřitele kultury knihy a kultury vzdělansti becně. Chceme být užitečným partnerem všech pracvníků nakladatelství, knihkupectví a knihven. Vztah ke knihám a vzdělansti budeme šířit v místě, kde se nacházíme, i mim rámec běžné šklní výuky tj. mezi dspělými, zejména pak mezi těmit sciálními skupinami: sciálně či zdravtně znevýhdnění, matky s dětmi, seniři a nárdnstní menšiny. Vzděláváním dspělých v uvedených kategriích napmůžeme k jejich začlenění d splečnsti a d pracvníh prcesu. Naším heslem prt je: Pznávat, bdivvat a šířit knihu. Pjetí a cíle vzdělávacíh prgramu Šklní vzdělávací prgram Pznávat, bdivvat a šířit knihu je kncipván jak studijní br v blasti bchdníh směru vzdělávání. Zahrnuje důkladný všebecně vzdělávací základ, jehž hlavní sučást tvří humanitní slžka jazykvé a splečenskvědní vzdělávání. Nedílnu sučást vzdělávacíh prgramu tvří dbrné vzdělávání, zabezpečující získání dbrných vědmstí a praktických dvednstí ptřebných k prfesinálnímu vyknávání knihkupeckých a nakladatelských činnstí na úrvní úplnéh středníh dbrnéh vzdělání. Sučástí vzdělávání je prt také praktické vyučvání (dbrná praxe). Rámcvý vzdělávací prgram je v tmt ŠVP výrazně rzšířen v blasti humanitníh a jazykvéh vzdělávání a dále v bru knihvnictví. Obecným cílem vzdělávacíh prgramu je připravit abslventa dbrníka, dpvídajícíh nárčným pžadavkům trhu práce, schpnéh přizpůsbvat se jeh pdmínkám. V daném případě jde přípravu zaměstnanců schpných kvalifikvaně a kvalitně pracvat v širkém rzsahu knihkupeckých a nakladatelských činnstí, ppřípadě mžnst samstatnéh pdnikání. Jak alternativní uplatnění se abslventům vzhledem k prfilu ŠVP nabízí rvněž práce v knihvnách. Metdy výuky Základní ambicí škly v blasti metdiky výuky je pdle mžnstí delegvat aktivitu v průběhu vyučvání z učitele na žáky a využívat k tmu prstředky jak prblémvé učení, prjekty, týmvá splupráce, žákvské prezentace, exkurze a šklní vzdělávací přady určené pr veřejnst. S hledem na zaměření škly je kladen důraz na vytváření čtenářské gramtnsti (vedle jiných funkčních gramtnstí). Smysluplnst výuky je psilvána snahu praktické a reálné využití výsledků práce žáků pr ptřeby škly, jejíh klí a dbrné veřejnsti. Odbrnst žáků a jejich vědmí příslušnsti k bru jsu budvány mj. prstřednictvím učební praxe (frmu pravidelnéh skupinvéh výcviku), dbrné praxe (frmu dluhdbých individuálních stáží na dbrných pracvištích), cvičeními k dbrným předmětům, dbrně zaměřenými exkurzemi a rvněž výše uvedenými akcemi na pdpru čtenářství. Vedle tht zaměření spíše na dvednstní a sciální kmpetence žáků a umění učit se je pdprván také vědmstní (paměťvý) aspekt vzdělávacíh prcesu, a t systémem suhrnných Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 10/182

11 pakvání a subrných zkušek. Paměťvé učení patří k neprávem pmíjeným pdmínkám efektivity vzdělávacíh prcesu. Všebecné a dbrné vzdělávání je v nepslední řadě dplněn výchvný aspekt. Děje se tak prstřednictvím výchvně-preventivních prgramů, šklních aktivit (adpce na dálku, dbrvlnictví, akce pr děti a mládež) a setkáními s významnými sbnstmi z veřejnéh i dbrnéh živta v rámci exkurzí neb přadů knaných na půdě škly. Partneři a prjekty škly Škla partnersky splupracuje s brněnskými i mimbrněnskými knihkupectvími, nakladatelstvími, antikvariáty, knihvnami a dalšími subjekty, a t zejména při rganizaci dbrných praxí, případně při přádání šklních aktivit a prpagaci škly. K priritním partnerům škly patří zakladatel škly Gymnázium Glbe, s.r.., Svaz českých knihkupců a nakladatelů, knihkupectví LIBREX, s.r.., knihkupectví Academia a internetvé knihkupectví KNIHCENTRUM.CZ. S jejich pmcí se učitelé a žáci zapjují d dění v bru a získávají tak ptřebné zkušensti a dvednsti. Rvněž nezanedbatelná je zprstředkující úlha škly při zajišťvání zaměstnání v bru těm abslventům, kteří nepkračují v dalším studiu neb kteří se citli bez zaměstnání s pmcí sítě sciálních partnerů se v některých případech daří zajistit těmt abslventům nvé pracvní míst. Ve své ambici stát se kmunitním centrem Městské části Brn Vinhrady splupracuje škla při přádání vzdělávacích aktivit pr veřejnst s pbčkami Knihvny Jiříh Mahena v Brně, které sídlí na Vinhradech a na Staré Osadě, a dále s vinhradsku radnicí. V suvislsti s prjekty zaměřenými na pdpru čtenářství, které škla přádá, navázal její vedení splupráci se splečnstí Celé Česk čte dětem,.p.s. Žáci škly se aktivně zapjují d charitativních prjektů (Adpce na dálku) a prjektů na pdpru čtenářství (metdické čtení dětem v nemcnici a v základních šklách, pasvání žáků prvních rčníků základních škl na rytíře knihy, autrská čtení z prací studentů a abslventů škly, dbrvlnická klprtace Kulturních nvin). ORGANIZACE VÝUKY Uchazeči přijatí d 1. rčníku denníh studia abslvují v průběhu měsíce září něklikadenní adaptační pbyt v klí Brna, jehž cílem je napmci vytvření pzitivních vazeb uvnitř třídníh klektivu. Škla pskytuje v relativně značné hdinvé dtaci vzdělávání v anglickém jazyce jak nezbytném předpkladu pr úspěšné uplatnění abslventů. Vedení škly zajišťuje pdle mžnstí pr každý šklní rk výuku rdiléh mluvčíh a pdpruje aplikaci angličtiny i v nejazykvých předmětech. K dalším priritám patří infrmační technlgie a práce s nimi v průběhu výuky, a t jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků. V průběhu studia jsu v jedntlivých předmětech a rčnících pdle aktuální vzdělávací situace vypisvány subrné zkušky, jež umžňují vedení škly efektivně řídit kvalitu pskytvanéh vzdělávání a sučasně dávat žákům dstatečně zřetelnu zpětnu vazbu (mj. i s hledem na připravenst žáků k maturitní zkušce). Odbrná praxe prbíhá p něklik týdnů v průběhu každéh rčníku ve smluvních knihkupectvích, případně také antikvariátech. Žáci vyknávají dbrnu praxi na základě smluvníh vztahu mezi šklu a dbrným pracvištěm, který zajišťuje vedení škly. Na dbrném pracvišti je žákvi přidělen veducí tutr, který je zdpvědný za dbrný růst svěřence. Odbrná praxe je hdncena na vysvědčení samstatnu známku. Příprava na dbrnu praxi a utřídění zkušenstí Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 11/182

12 získaných během ní prbíhá napříč dbrnými předměty, zejména pak v předmětu Učební praxe a Seminář z dbrných předmětů. Škla žáky pbízí, aby v průběhu vzdělávání vyzkušeli alespň dvě různá dbrná pracviště. Během pdzimu navštíví první rčník pd vedením dbrných vyučujících knižní veletrh v Havlíčkvě Brdě. Nejen v průběhu tht rčníku, ale i v dalších letech studia čeká žáky mnžství pznávacích a dbrných exkurzí, wrkshpů či výstav (Muzeum knihy ve Žďáře n. Sázavu, knižní veletrh Svět knihy v Praze, Památník Bible Kralické v Kralicích na Mravě, studijní exkurze d brněnských sídel a chrámů světvých nábženství, slepecké muzeum, brněnské knihvny a muzea a mnhé další). V průběhu každéh šklníh rku jsu přádána studijní sustředění, v jejichž průběhu se třídy či studijní skupiny věnují p celý týden neb jeh část vybranému tématu, jež je prbírán v mezipředmětvých suvislstech. Prefervány jsu prjektvé frmy výuky, skupinvá práce, samstudium, exkurze, prezentace samstatné práce a splupráce mezi učiteli jazykvých a nejazykvých předmětů. Vzhledem k tmu, že pravidelně zhruba % abslventů je d dvu let d maturity přijat ke studiu na vyských šklách, snaží se pedaggický sbr vést žáky ve směru jejich studijníh zájmu. V průběhu 4. rčníku tak žáci vypracvávají maturitní práce, jež jsu zadávány na nejrůznější témata většinu z blasti humanitních věd. Obhajba těcht prací je sučástí prfilvé části maturitní zkušky. ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ Pravidla hdncení žáků Hdncení výsledků vzdělávání žáků se řídí šklskéh zákna. Pravidla hdncení jsu pdrbněji rzpracvána ve šklním řádu. Hdncení žáka je činnst, která prbíhá průběžně p celý šklní rk a jejím cílem je pskytnut žákvi zpětnu vazbu, která h infrmuje tm, naklik si svjuje závazné výstupy a učiv předepsané rámcvým vzdělávacím prgramem. Stanvenu základní úrveň škla musí ve svém šklním vzdělávacím prgramu respektvat a může ji rzvíjet v suladu se svým zaměřením. Průběžné hdncení je uzavřen celkvým hdncením, které zhledňuje zvládnutí klíčvých a dbrných kmpetencí, stanvených příslušným RVP. Pr hdncení žáků je využíván kriteriální frmativní hdncení. Žáci mhu být hdnceni klasifikačním stupněm (známku na stupnici 1-5), slvním hdncením neb kmbinací bu metd. Žáci prvádějí sebehdncení a vzájemné hdncení. Učí se hdntit jednak individuální výsledek práce, a také jeh příns pr druhé. Nehlášené písemné práce jsu práce maléh časvéh rzsahu (d 20 minut), kntrlují zvládnutí učiva bvykle psledníh týdne. Suhrnné práce z tematickéh celku jsu hlášeny žákům předem, učebními snvami předepsané čtvrtletní a plletní písemné práce jsu hlášeny s předstihem alespň jednh týdne. Kritéria hdncení Celkvé hdncení se pírá psuzení přístupu žáka ke vzdělávání, je hdncen svjení si závaznéh vzdělávacíh bsahu - zvládnutí čekávaných výstupů a učiva. S kritérii klasifikace (známkváním) a pdmínkami pr celkvu klasifikaci seznamuje vyučující žáky předem, před zahájením hdncení (např. na začátku šklníh rku či před seminární prací apd.). Klasifikačním Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 12/182

13 stupněm je hdncen zvládnutí výstupů předmětů s přihlédnutím k individuálním mžnstem žáka. Dílčími kritérii jsu: míra a hlubka vědmstí, dvednstí, návyků s přihlédnutím k individuálním mžnstem, dluhdbý dpvědný přístup k předmětu a zaangažvanst na svém vzdělávání (pstj k předmětu), schpnst řešit prblémvé úkly samstatně a tvůrčím způsbem, úrveň kmunikačních dvednstí, splupráce s učitelem a tlerantnst k splužákům v hdině, aktivita v hdinách a aktivní přístup k výuce, zvládnutí práce s infrmacemi včetně jejich třídění, vyhdncení, zpracvání, míra změn v chvání, pstjích a dvednstech. Hdncení známkváním Na naší škle je naplňvání výstupů žáka hdncen ve všech vyučvacích předmětech známkváním. K průběžné klasifikaci služí následující frmy věřvání svjení si učiva (vědmstí a dvednstí žáků): písemné a grafické práce (vypracvané ve škle i dmácí úkly), seminární práce, didaktické testy, ústní zkušení individuální a rientační, mluvený prjev, interpretace uměleckých děl, referáty a prezentace, aktivity v prjektech individuálních, skupinvých, třídních, celšklních, praktické činnsti žáků (zejména v rámci dbrné praxe, dále pak např. výrba pmůcek, výtvarná díla, mdely apd.). Kritéria klasifikace skupinvé práce žáka např. ve splečných prjektech s výstupem Známka 1 vynikající: žák aktivně přispívá nápady, názry, dvednstmi a znalstmi, nesuhlas vyjadřuje knstruktivně, věcně a zdůvdňuje h, pečlivě nasluchá statním a prmýšlí jejich myšlenky, pmáhá statním zfrmulvat myšlenky, aktivně se pdílí na plnění úklů skupiny, převezme veducí rli, pkud je t na místě, pdpruje či řídí statní, parciální úkly plní v stanveném termínu. Známka 2 chvalitebný: žák přispívá nápady, aniž musel být žádán, nesuhlas vyjadřuje knstruktivně a věcně h zdůvdňuje, nasluchá statním a pmáhá statním zfrmulvat myšlenky, aktivně se pdílí na plnění úklů skupiny, parciální úkly plní v stanveném termínu. Známka 3 dbrý: žák je při vyjadřvání nesuhlasu zdvřilý, dvluje statním, aby vyjadřvali své názry, někdy pmáhá statním zfrmulvat myšlenky, pdílí se na plnění úklů skupiny, Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 13/182

14 pdpruje statní v jejich veducí rli, brzdí práci týmu meškáním s částečnými úkly. Známka 4 uspkjivý: žák je při vyjadřvání nesuhlasu bvykle zdvřilý, přispívá jen jediněle k diskusi, k vyjádření názru musí být vyzván, nepřerušuje statní, pkuší se splupracvat při plnění zadaných úklů, ale vyvíjí malu iniciativu a k aktivitě musí být bvykle vyzván, nesplnil svůj pdíl na plnění úklu, práci převzal jiný člen týmu. Známka 5 neuspkjivý: žák je někdy nezdvřilý a někdy přerušuje statní, někdy překáží statním při plnění úklů skupiny, případně negativně slvně vystupuje vůči tvůrčí práci skupiny, na činnsti skupiny se spíše nepdílí - je pasivní neb činnsti vědmě maří, nerespektuje jedince s veducí rlí. Slvní hdncení Frmu slvníh hdnceni je mžn pstihnut zejména individuální pkrk, vynalžené úsilí a zlepšení prjevu žáka. Slvní hdncení můžeme využít k mtivaci a pdpře vlastních aktivit žáků. Slvním hdncením je také ústní neb písemná pchvala. Slvní hdncení je uplatňván především u následujících činnstí: práce ve skupině při prcvičvání (hdncení jedntlivce i celé skupiny), práce ve dvjicích, aktivní přístup k výuce, včetně četnsti aktivit v hdině, příprava na výuku, iniciativnst, sebehdncení žáka, zlepšení dvednstí, individuální pkrk, změna chvání. Náhradní klasifikace Je bvyklé, že žák má mžnst si klasifikaci dplnit, případně pravit frmu, která je pr něh příznivá. HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami se uskutečňuje s pmcí pdpůrných patření, ale diagnstikvání jejich míry a využití splupráce škly s PPP, SPC a dbrníky je u nezletilých žáků mžné jen se suhlasem záknných zástupců žáka a se sdělením kntaktu na dbrné pracviště zvlené rdiči. Pr zajištění fungvání nastavených patření a při jejich krekci je ptřebná sučinnst rdiny a škly. D výuky žáků se speciálními vzdělávacími ptřebami jsu začleněny pdle ptřeby pstupy: a) žáci se zdravtním pstižením (např. autismus, tělesné vady): uvlnění z výuky některých předmětů, uzpůsbení šklníh vzdělávacíh plánu, resp. vzdělávání pdle individuálníh vzdělávacíh plánu, splupráce s šetřujícím lékařem, speciálním pedaggickým centrem, vzdělávání a šklení pedaggů, Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 14/182

15 na dpručení PPP neb PPC a se suhlasem krajskéh úřadu škla může zaměstnat pedaggickéh asistenta pr ptřeby knkrétníh žáka, pravidelný kntakt třídníh učitele s rdinu, úprava pracvníh prstředí pdle mžnstí škly, např. zajištění užívaní výtahu vzíčkářům (škla má bezbariérvý přístup, prt stavební úpravy nejsu nutné), zhlednění druhu a míry pstižení při hdncení výsledků vzdělávání, b) žáci se zdravtním znevýhdněním (např. slabení p nemci, nemci veducí k pruchám chvání a učení) dle typu znevýhdnění (dysfunkce) žák může užívat pstupy a pmůcky dpručené pedaggick-psychlgicku pradnu, např. užívaní PC, kalkulátry, prdlužení časvých limitů písemných prací, jiné zadání práce a pdbně, je umžněn náhradní zkušení, dplnění klasifikace a individuální knzultace, je mžný dklad klasifikace, je umžněn pakvání rčníku ze zdravtních důvdů či přerušení vzdělávání, v pdstatněných případech žák může být na žádst záknných zástupců uvlněn z výuky některých výchv, infrmvání záknných zástupců studijních resp. výchvných prblémech em, telefnicky, dpručeny jsu pravidelné kntaktní schůzky rdičů s třídním učitelem neb výchvným pradcem, c) žáci se sciálním znevýhdněním (např. žáci jiné nárdnsti, imigranti, žáci se sciálně slabým rdinným zázemím neb traumatickým zážitkem apd.) dětem cizinců může být v případě ptřeby p uknčení řádné výuky pskytnuta individuální výuka českéh jazyka první rk p přistěhvání d ČR, resp. mhu být začlenění d výuky českéh jazyka nižšíh rčníku, je umžněn náhradní zkušení, dplnění klasifikace a individuální knzultace p uknčení řádné výuky, jazykvá bariéra je při hdncení zhledněna, pkud je přístup žáka k výuce aktivní, na pžádání ve zdůvdněných případech je umžněn dklad platby šklnéh či splátkvý kalendář. ZABEZPEČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH V případě žáků mimřádně nadaných může být těmt žákům na základě písemné žádsti zletiléh žáka neb záknnéh zástupce nezletiléh žáka a dpručení šklskéh pradenskéh zařízení umžněn při dsahvání alespň průběrných (dbrých) studijních výsledků: vzdělávání pdle individuálníh vzdělávacíh plánu a dplnění klasifikace v předepsaných sjednaných termínech, zvýšení tlervané mluvené absence nad hranici stanvenu šklním řádem bez náhradníh zkušení k uzavření klasifikace, případně pravidelné uvlnění z některých, předem sjednaných, hdin výuky pr trénink, přezkušení žáka, který pravidelně dchází d výuky, ale je příležitstně uvlňván pr sutěže, je mžné v předem sjednaných termínech, pkud je pvlen pakvané uvlnění z určitých hdin, a prt je absence v předmětu vyšší než pvluje šklní řád, je uzavření klasifikace prveden náhradním zkušením před kmisí na závěr klasifikačníh bdbí. REALIZACE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANY Škla pskytuje v suladu s platnými právními předpisy nezbytné infrmace k zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při práci/vzdělávání a pžární chrany prstřednictvím: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 15/182

16 šklení při vzniku pracvníh pměru a dále šklení zaměstnanců na začátku každéh šklníh rku, šklení žáků na začátku každéh šklníh rku neb při přijetí ke vzdělávání v průběhu šklníh rku, šklení při zahájení výuky Tělesné výchvy a výuky v dbrných učebnách, šklení před nástupem na dbrnu praxi, šklení při zahájení mimšklní akce, šklníh řádu, řádu dbrných učeben. Škla ddržuje pdmínky bezpečnsti chrany zdraví sb při vzdělávání a při činnstech, které přím se vzděláváním suvisí, ppřípadě jiných činnstech, dle platných právních předpisů. Zabezpečuje nezávadný stav technických a chranných zařízení a jejich údržbu pravidelnu technicku kntrlu a revizí. Revize se prvádí u všech záknem předepsaných zařízení. Škla zlepšuje pracvní prstředí pdle hygienických předpisů a značuje nebezpečné předměty a části využívaných prstr v suladu s příslušnými nrmami. Zaměstnanci se pdrbují preventivní lékařské prhlídce u smluvníh lékaře v intervalech určených platnu legislativu. Škla eviduje a registruje šklní úrazy a jejich dškdňvání, sleduje šklní úrazvst. Ve škle je ddržván sulad časvé nárčnsti vzdělávání pdle ŠVP s pčtem pvinných vyučvacích hdin stanvených v rámcvém vzdělávacím prgramu, který respektuje fyzilgické a psychické ptřeby žáků, pdmínky a bsah vzdělávání. Škla zabezpečuje chranu žáků před násilím, šikanu a jinými sciálně patlgickými jevy sledváním sciálníh klimatu ve třídách, ustanveními šklníh řádu, minimálním preventivním prgramem a akcemi přádanými na základě tht prgramu. Nezastupitelnu rli zde hrají třídní učitelé, výchvný pradce a metdik prevence. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ Sučástí přijímacíh řízení jsu puze všebecné pdmínky, není nutná žádná specifická (talentvá) zkuška ani lékařské ptvrzení. V rámci přijímacíh řízení se psuzuje prspěch uchazečů ze základní škly a jejich vztah k bru (publikační činnst, účast ve vědmstních, literárních a výtvarných sutěžích, které uchazeč dlží sám neb které jsu uvedeny ve výstupním hdncení). Objí je bdván pr účely sestavení výsledkvé listiny. ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY Vzdělávání je uknčen maturitní zkušku pdle platných právních nrem. Maturitní zkuška se skládá ze splečné a prfilvé části. A. Splečná část maturitní zkušky Skládá se ze tří pvinných zkušek. Aby žák vyknal splečnu část maturitní zkušky, musí úspěšně slžit všechny tři zkušky. Všechny zkušky splečné části zadává Ministerstv šklství, mládeže a tělvýchvy ve stejném termínu a za stejných pdmínek. Ministerstv určuje v rzsahu daném záknem bsah a frmu zkušek, stanví také kritéria hdncení. Žák může knat ve splečné části až tři nepvinné zkušky. Ve splečné části maturitní zkušky skládají maturující žáci tyt pvinné zkušky: Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 16/182

17 a. zkuška z Českéh jazyka a literatury, b. zkuška z Anglickéh jazyka, B. Prfilvá část maturitní zkušky Skládá se ze tří pvinných zkušek. Aby žák vyknal prfilvu část maturitní zkušky, musí úspěšně slžit všechny tři zkušky. Krmě těcht pvinných zkušek si žák může zvlit až 3 zkušky nepvinné. Prfilvá část maturitní zkušky služí k prfilaci žáků s hledem na dbrnst škly a uplatnitelnst abslventa na trhu práce, případně též s hledem na další studium abslventa. Prfilvá zkuška je tvřena třemi pvinnými zkuškami: 1. Praktická zkuška z dbrných předmětů, tvřená zadáním, zpracváním a prezentací miniprjektů z blasti předmětů Administrativa prvzu, Eknmika, Účetnictví, Prvz knihkupectví, Marketing a management, Prpagace a reklama, Nakladatelská činnst, Dějiny knižní kultury, Knihvnictví, Bibligrafie a infrmatika, 2. Praktická zkuška z dbrné praxe, knaná na dbrném pracvišti z praktických knihkupeckých činnstí. 3. Obhajba maturitní práce, zalžená na vypracvání písemné maturitní práce a následně prezentvaná a bhajvaná před zkušební maturitní kmisí. Nepvinně si mhu žáci v rámci prfilvé části zkušky zvlit až dva z následujících maturitních zkušebních předmětů: 1. ústní zkuška ze Základů splečenských věd, 2. ústní zkuška z Dějepisu, 3. ústní zkuška z Českéh jazyka a literatury, 4. ústní zkuška ze Světvé literatury a dějin umění. Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 17/182

18 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY SŠ KNIH,.p.s. sídlí d ve vzdělávacím bjektu zrušené základní škly v sídlišti Brn- Vinhrady, který je v majetku bce. Kncepce šklských bjektů budvaných v letech předpkládala, že třídní klektivy budu tvřeny 40 žáky. Učebny a zejména chdby bjektu jsu prt prstrné a pznamenané stylem výstavby uvedených let. Od přesídlení naší škly d bjektu na Bzenecké 23 kultivujeme prnajaté prstry na vlastní náklady: místnsti a chdby převzaté v dezlátním stavu jsme barevně vymalvali, patřili nvými dveřmi, d tříd jsme instalvali mderní šklní nábytek a výpčetní techniku. SŠ KNIH sídlí ve 2. a 3.NP severní sekce bjektu na Bzenecké 23, kde užívá v úzké splupráci se svým zřizvatelem Gymnáziem Glbe: 9 kmenvých učeben, učebna bilgie a světa práce, psluchárna pr 52 sb (rk vybudvání 2006 z dtace ESF), dbrná učebna výpčetní techniky s 18 PC a labratrním zařízením CISCO, studvna (průběžně budvána a pstupně vybavvána), 5 kabinetů pr učitele, prstrné hygienické zázemí, splečné šatny žáků, kde byly na pdzim 2007 umístěny uzamykatelné kvvé šatní skříně, aby byl dsažen vyšší standard a byl zamezen krádežím šatstva. V dalších prstrách bjektu neb jeh těsné blízksti užívá: 2 tělcvičny za hdinvý nájem, psilvnu za smluvních pdmínek, vnější hřiště v areálu bjektu, šklní jídelnu na Základní škle Mutěnická, kantýnu U vlka v přízemí bjektu s mžnstí vydávání bědů. SŠ KNIH je splečně s Gymnáziem Glbe vybavena ICT následvně: prstry bu škl jsu plně zasíťvány a umžňují žákům bezdrátvé připjení k internetu, ICT učebna v 3.NP je vybavena 14 pčítači, dataprjektrem a je připjena na internet, každý zaměstnanec SŠ KNIH má šklu přidělen vlastní pčítač, v kmenvých učebnách je instalván pčítač připjený na internet a dataprjektr, 6 kmenvých učeben v severní sekci budvy je vybaven terminály SunRay, které jsu vlně dstupné i na chdbách a ve studvně; v učebnách je nainstalván 6 interaktivních tabulí, žáci mají vlně k dispzici digitální kpírku na chdbě 3.NP jižní sekce, učitelé pak ve stejné části budvy, knkrétně v učebně ICT, v ředitelně a všech kabinetech, ve kterých se nacházejí učitelé škly, se nachází nejméně 1 tiskárna. Učební praxe prbíhá v běžných třídách neb pdle mžnstí v terénu. Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 18/182

19 Odbrná praxe se kná v těcht smluvních dbrných pracvištích: Knihkupectví Academia, náměstí Svbdy 13, Brn, Knihkupectví Barvič a Nvtný, Česká 13, Brn, Knihkupectví Barvič a Nvtný, Masarykva 26, Brn, Knihkupectví Kanzelsberger, Jsefská 2, Brn, KNIHKUPECTVÍ KNIŽNÍ KLUB, Starbrněnská 16/18, Brn, Knihkupectví DOBROVSKÝ, Jštva 6, Brn, Knihkupectví DOBROVSKÝ, Galerie Vaňkvka, Ve Vaňkvce 1, Brn, Mgr. Jitka Spiesvá knihkupectví, Nvbranská 4, Brn, Knihkupectví LIBREX, Starbrněnská 6, Brn, Nakladatelství a knihkupectví CESTA, Rašínva 5, Brn. Knihkupectví KNIHCENTRUM.CZ, OD Centrum Olympia, U Dálnice 777, Mdřice Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 19/182

20 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY Pedaggický tým škly je tvřen 5 interními zaměstnanci. Vedení škly je tvřen ředitelem škly a jeh zástupcem. Další pedaggick-prvzní funkce (výchvný pradce a metdik prevence, garant rzvrhu, správce iškly, správce učebnic, krdinátr tvrby ŠVP) jsu rvnměrně rzděleny mezi zaměstnance škly. 1 učitel si dplňuje kvalifikaci. Ppis náplně práce pr jedntlivé pedaggick-prvzní funkce je stanven v Organizačním řádu SŠ KNIH, vydaném ředitelem škly, a dále rzveden v systému Směrnic SŠ KNIH tak, aby výchvná a vzdělávací činnst pedaggických pracvníků byla efektivní a v suladu s cíli vzdělávání stanvenými záknem a RVP. Vedle smluvních zaměstnanců půsbí ve škle větší mnžství externích učitelů, kteří jsu většinu buď specialisty na jimi vyučvané dbrné předměty neb plně kvalifikvanými učiteli kperujícíh Gymnázia Glbe. Pkud zaměstnanci škly nesplňují kvalifikační pdmínky, mají se šklu uzavřen ddatek k pracvní smluvě, ve kterém se zavazují dplnit si ptřebnu kvalifikaci. U vysce specializvaných dbrných předmětů, kde čast není mžné zajistit aprbvanéh učitele s pžadvanu dbrnu praxí, jsu externě angažváni pracvníci z praxe, kteří mají alespň úplné střední vzdělání s maturitu. Pdle mžnstí je každrčně angažván rdilý mluvčí. Jmenný seznam učitelů s uvedením předmětů, kterým vyučují, je každrčně přístupný na webvých stránkách škly. Pedaggičtí pracvníci škly se dále vzdělávají jejich další vzdělávání je pdprván a krdinván v každrčně bnvvaném plánu dalšíh vzdělávání pedaggických pracvníků, které má závazný charakter. Střední škla KNIH,.p.s. Stránka 20/182

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů.

Velká volitelnost v celé řadě předmětů (humanitních i přírodovědných), včetně mezioborových volitelných předmětů. 2. ŠVP GA staví na takvé výchvně vzdělávací kncepci, která bude vycházet vstříc pžadavkům kladeným na žáky v neustále se prměňující a vyvíjející splečnsti. Základem tét kncepce je péče všestranný sbnstní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škla a Mateřská škla Sudměřice, kres Hdnín, příspěvkvá rganizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. 18 89 / 2007-2 V Sudměřicích 1. září 2007 NÁZEV ŠKOLY: Základní škla a Mateřská

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škla EDUCHEM, a. s. 435 13 Mezibří, Okružní 128 (zřizvatel: PhDr. Vlastimil Dležal, Jedličkva 1166, 436 01 Litvínv) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název bru: Zaměření: Stupeň

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Přílha č. 1 - Pravidla pr hdncení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád Pravidla pr hdncení žáků Pravidla hdncení a klasifikace žáka Gymnázia Valašské Klbuky se řídí záknem č. 561/2004 Sb., šklským

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odbrné učiliště, Praktická škla, Základní škla a Mateřská škla Příbram IV, p.. Šklní vzdělávací prgram ŠKOLNÍ DRUŽINA Šklní vzdělávací prgram je platný d 1. 9. 2014 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 3

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K o p i d l n o Z á k l a d n í š k l a a M a t e ř s k á š k l a K p i d l n Obsah: 1. Úvdní ustanvení. 2. Zásady klasifikace výsledků vzdělávání a chvání žáků. 2.1 Získávání pdkladů pr klasifikaci. 2.2 Hdncení výsledků

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S u k r m é g y m n a s i u m J s e f a Š k v r e c k é h, S. R. O. P L Z E Ň S K Á 1 1 7 / 3 9, 150 00 P R A H A 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 TEL.: 224 262 286 EMAIL: INFO@SGJS.CZ WWW.SGJS.CZ ČLÁNEK VI. ŠKOLNÍHO

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení

2. KLASIFIKACE. 2.1 Základní pravidla hodnocení prospěchu klasifikací i na vysvědčení Zásady hdncení a klasifikace žáků vnitřní klasifikační řád ZŠ Jana Palacha v Kutné Hře Vnitřní klasifikační řád vychází ze zákna č. 561/2004 Sb. (Šklský zákn). Je sučástí řádu škly. Nedílnu sučástí výchvně

Více

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni

P-centrum, středisko primární prevence CPPT, o. p. s. v Plzni P-centrum, středisk primární prevence CPPT,. p. s. v Plzni NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH P-centrum, CPPT,. p. s. Vzdělávací služby P-centra Specializační kurz prevence rizikvéh

Více

Metodická zpráva č. 7

Metodická zpráva č. 7 Metdická zpráva č. 7 Témata: Odbrná metdika pr praxi šklníh psychlga neb šklníh speciálníh pedagga. Škla: ZŠ Kmenskéh 6, 591 01 Žďár nad Sázavu Specialista Jmén: Beranvá Alena, Mgr. Odbrné zaměření: šklní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Šklní vzdělávací prgram Škla, základ živta Základní škla a mateřská škla Měčín p.. platný d 1.9.2007 6. Hdncení žáků a autevaluace škly 6.1. Pravidla pr hdncení žáků Hdncení žáků je běžná činnst, kteru

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE chrany sb a majetku s. r.. Lenvva 1795 IČO: 25 38 32 05 Liptaňské nám. 890 733 01 Karviná-Hranice IZO: 061 988 278 763 11 708 00 Ostrava-Pruba IZO RED: 600 016 706 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PREVENCE

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Infrmatika a výpčetní technika Charakteristika předmětu Charakteristika předmětu Infrmatika a výpčetní technika Vyučvací předmět Infrmatika a výpčetní technika vychází ze vzdělávací blasti Infrmační a

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

ZŠ Údlice, okres Chomutov

ZŠ Údlice, okres Chomutov ZŠ Údlice, kres Chmutv Obsah: 1 ŠKOLNÍ ŘÁD...3 1.1 Výkn pvinnstí a práv žáků a jejich záknných zástupců ve škle...3 1.1.1 Práva žáků...3 1.1.2 Pvinnsti žáků...3 1.1.3 Práva záknných zástupců...4 1.1.4

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách 0 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta filzfická Diplmvá práce Prvnání šklních vzdělávacích prgramů s RVP na knkrétně specifikvaných šklách Mnika Vítkvá Plzeň 2012 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více