Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od L/51Podnikání Verze z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Společenskovědní vzdělávání Dějepis Občanská nauka Psychologie Přírodovědné vzdělávání Základy přírodovědného vzdělání Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Výpočetní a informační technologie Odborné vzdělávání Ekonomika a právo Účetnictví a daně Písemná a ústní komunikace Školní projekty 107 Strana 3 z 108

4 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 108 Strana 4 z 108

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Podnikání DL studium, od 2011 Motivační název: Předkladatel: Název školy Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové IZO IČ Adresa Jevíčská 7, Moravská Třebová Ředitel Kontakty Zapletalová Martina Telefon www vsmt.cz Fax Zřizovatel: Název Ministerstvo obrany ČR IČ Kontakt Adresa Tychonova 1, PRAHA 6 Telefon Fax www Strana 5 z 108

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru L/51Podnikání Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 3 Forma studia dálková forma vzdělávání Platnost od Charakteristika školního vzdělávacího programu Záměrem vzdělávání v oboru podnikání je připravit žáka na úspěšný, smysluplný a odpovědný občanský a pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Studijní obor podnikání se zaměřuje na vzdělání v oblastech, které umožní absolventovi samostatně pracovat v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v konkrétním učebním oboru tzn. zejména v ekonomice podniku, marketingu a managementu, právu a účetnictví. Přiměřený důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé tři roky si žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a jednoho jazyku cizího. Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Řada předmětů je podporována různými multimediálními programy. Výchova ke klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak,aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně a navazovala na předchozí stupeň rozvoje. Klíčové kompetence jsou obecně použitelné a mají přenositelný charakter. Tyto kompetence (komunikativní, personální, řešit problémy, používat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat základní matematické postupy při řešení praktických úkolů) umožňují zvládat obecné nároky v jakémkoli pracovním uplatnění i v osobním životě a posilují zaměstnatelnost uchazečů o práci. Prolínají všeobecným i odborným obsahem vzdělání. Občanské kompetence vymezují široký poznatkový základ potřebný pro uplatnění člověka ve společnosti i v osobním životě a umožňují socializaci a rozvoj osobnosti. Vytvářejí předpoklady pro celoživotní vzdělávání a přispívají i k profesionalizaci a adaptabilitě jedince na změněné podmínky trhu práce. Prolínají především všeobecným vzděláním s výrazným přesahem do odborné vzdělávací složky. Odborné kompetence zajišťují poznatkový základ pro získání odborné kvalifikace. Významně ovlivňují schopnost absolventa rozhodnout o své profesní kariéře. Prolínají především odborným, ale částečně i všeobecným obsahem vzdělání. Podobným způsobem jsou začleněna do výuky průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho doplňují a rozvíjejí. Organizace výuky Výuka je realizována formou týdenních soustředění žáků jednou v měsíci, tzn. celkem deseti týdnů ve školním roce. Na konci každého pololetí probíhá zkouškové období, během něhož dochází k hodnocení žáků v jednotlivých předmětech. Vyučovací předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou Strana 6 z 108

7 většinou vyučovány v rozdělených třídách. Výuka informačních a komunikačních technologií, písemné a ústní komunikace a cizích jazyků je zpravidla umístěna do odborných učeben vybavených potřebnou technikou. Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů a nových poznatcích pedagogické vědy. V každém případě je uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. Metodické přístupy Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Formy výchovně vzdělávací práce volí učitel se zřetelem k charakteru předmětu a konkrétní situaci ve vyučovacím procesu. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjí samostatnou péči o vytváření a rozvíjení požadovaných dovedností a schopností u žáků. Tomu odpovídají adekvátní metodické přístupy ve výuce řízené rozhovory, skupinové a problémové vyučování, diskusní metody, autodidaktické metody, metody činnostně zaměřeného vyučování. Tyto metody umožňují rozvíjet soustavnou pracovní aktivitu žáků. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými jsou žáci nuceni při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/ 2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativnímu významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejné a žák má právo se ke známce vyjádřit. Strana 7 z 108

8 2.3. Charakteristika školy Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré úrovni školní budova z roku 1948 i přilehlé budovy internátů z sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, okna, dveře, jádra), skoro všechny mateřské učebny jsou vybaveny novým nábytkem (je třeba vybavit ještě dvě mateřské učebny), odborné učebny a tělocvična jsou v dobrém stavu, kvalitně je zařízena školní knihovna, vytápění je zajištěno vlastní plynovou kotelnou, školní jídelna vyhovuje platným hygienickým normám, škola je napojena na kanalizaci. Areál školy o rozloze 13 ha + ovocný sad o rozloze 16 ha (1 travnaté hřiště, 2 asfaltová hřiště na kopanou, 2 asfaltové tenisové kurty, park a hospodářská budova) je průběžně udržován. V tělocvičně je nutno uvažovat o nových nátěrech stěn v šatně, o novém nátěru podlahy v nové tělocvičně o pokračování obměny zářivek, v domově mládeže o dokončení rekonstrukce internátu (DM), např. linoleum, v další učebně PC počítat s novým HW i pořízením nového SW. Vybaveni učebními pomůckami je na dobré úrovni, při lepší finanční situaci by obměna pomůcek byla pružnější. Pět počítačových učeben s 65 počítači v síti. Pedagogické podmínky vycházely z dosavadní situace školy zřizovatelem školy jako rozpočtové organizace je Ministerstvo obrany, škola má několik součásti vlastní školu, školní jídelnu a domov mládeže, sportovní areál se dvěma tělocvičnami, učebny pro výuku jazykových kurzů, střelnice (střelnice malorážková 25 m, pušková střelnice malorážková 50 m, 10 m vzduchovková střelnice a posádková střelnice na velkorážní zbraně (pistole a samopal). V roce 2007/2008 měla celkem 14 tříd s 325 žáky a byly vyučovány 2 studijní obory (Technické lyceum a VOŠ). Z toho počtu bylo 51 žáků dálkového studia 7 žáků VOŠ. Pedagogický sbor (27 učitelů, 14 vychovatelů - vojáků z povolání) je plně kvalifikován z 90 %, věkový průměr (cca 40 roků). Škola navázala kontakt s francouzskou vojenskou školou v La Fleche Strana 8 z 108

9 2.4. Profil absolventa Absolvent oboru Podnikání je připravován pro práci na ekonomicko-administrativních pozicích v podniku odpovídajících jeho středoškolské kvalifikaci. Portfolio absolventových kompetencí uplatnitelných v praxi je tvořeno zejména dovednostmi a poznatky z ekonomické, účetní a daňové oblasti. Důraz je kladen na rozvíjení komunikační a informační gramotnosti absolventa. Vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole nebo na vysoké škole zejména v příbuzných oborech. Způsob ukončení a potvrzení dosaženého vzdělání Studium je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia na středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou. Klíčové kompetence Kompetence k celoživotnímu učení Dílčí kompetence znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky být motivováni k celoživotnímu učení, překonávat překážky a být vytrvalí v zájmu úspěšnosti učení získávat, zpracovávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, pomoc a podporu využívat ke svému učení různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikání Dílčí kompetence mít odpovědný postoj k vlastní profesní kariéře, být připraveni přizpůsobovat se měnícím pracovním podmínkám a celoživotně se vzdělávat mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání Strana 9 z 108

10 jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost Personální a sociální kompetence Dílčí kompetence stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet se na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu být připraveni vyrovnávat se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi Dílčí kompetence pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací využívat vhodné prostředky online a offline komunikace získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní Kompetence k řešení problémů Dílčí kompetence pojmenovat a analyzovat vzniklý problém (problematickou situaci) v celém jeho kontextu určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, zvážit možné pozitivní i negativní dopady zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Strana 10 z 108

11 Komunikativní kompetence Dílčí kompetence vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.) zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) Matematická a finanční gramotnost Dílčí kompetence aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních a pro další, zejména odborné vzdělávání rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní orientovat se v problematice peněz a cen, být schopni vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků Občanské kompetence a kulturní povědomí Dílčí kompetence dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a být schopni kriticky přistupovat k realitě, vytvářet si vlastní argumenty podložený názor chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje; uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací Strana 11 z 108

12 Odborné kompetence Provádět administrativní činnosti Dílčí kompetence ovládali klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti vyhotovovali písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky stylizovali písemnosti věcně a jazykově správně manipulovali s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel pracovali se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti Provádět základní podnikové činnosti Dílčí kompetence dokázali charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku prováděli marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázali zvolit a použít efektivní marketingovou strategii orientovali se v problematice managementu a osvojili si základní manažerské dovednosti zpracovávali doklady související s pohybem majetku a závazků podniku evidovali a účtovali hotovostní a bezhotovostní operace podniku prováděli základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob prováděli základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku prováděli mzdové výpočty a vypočítávali odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů vedli daňovou evidenci účtovali o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku prováděli účetní uzávěrku sestavovali účetní závěrku orientovali se v soustavě daní stanovovali daňovou povinnost k daním z příjmů a k dani silniční se orientovali v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích vedli jednání s obchodními partnery Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci Dílčí kompetence chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i Strana 12 z 108

13 jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb Dílčí kompetence chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Dílčí kompetence znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady efektivně hospodařili s finančními prostředky nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí Strana 13 z 108

14 2.5. Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky vzdělávání jsou v současné době zajištěny na relativně dobré úrovni školní budova z roku 1948 i přilehlé budovy internátů ze sedmdesátých let jsou opraveny (střecha, okna, dveře, jádra), skoro všechny mateřské učebny jsou vybaveny novým nábytkem, odborné učebny a tělocvična jsou v dobrém stavu, kvalitně je zařízena školní knihovna, vytápění je zajištěno vlastní plynovou kotelnou, školní jídelna vyhovuje platným hygienickým normám, škola je napojena na kanalizaci. Areál školy o rozloze 13 ha + ovocný sad o rozloze 16 ha (1 travnaté hřiště, 2 asfaltová hřiště na kopanou, 2 asfaltové tenisové kurty, park a hospodářská budova) je průběžně udržován. Vybavení učebními pomůckami je na dobré úrovni, při lepší finanční situaci by obměna pomůcek byla pružnější. Škola disponuje šesti počítačovými učebnami připojenými k internetu a šesti jazykovými laboratořemi. Pedagogické podmínky vycházely z dosavadní situace školy zřizovatelem školy jako rozpočtové organizace je Ministerstvo obrany, škola má několik součásti vlastní školu, školní jídelnu a domov mládeže, sportovní areál se dvěma tělocvičnami, učebny pro výuku jazykových kurzů, střelnice (Pi střelnice malorážková 25 m, pušková střelnice malorážková 50 m, 10 m vzduchovková střelnice a posádková střelnice na velkorážní zbraně (pistole a samopal). Strana 14 z 108

15 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Studium je určeno pro vojáky AČR, kteří k výkonu své funkce potřebují vzdělání s maturitou. Absolventu studia je pak umožněno dále setrvávat na své pozici v AČR a otevírá se před ním další karierní postup. Strana 15 z 108

16 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství a humanitě se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie a pro multikulturní soužití. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se realizuje i v těch školních vzdělávacích programech, do nichž nebyla zařazena povinně volitelná složka kurikula Společenskovědní vzdělávání, v níž je k výchově k demokracii největší příležitost. Ve všech vyučovacích předmětech lze totiž výchovně působit na žáky a vést je k demokratickým a slušným mezilidským vztahům budovat demokratické edukační klima, schopné reagovat na problémy a potřeby starších žáků nástavbového studia. Pokrytí předmětem Dějepis Občanská nauka Ekonomika a právo Účetnictví a daně Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Anglický jazyk Řečové dovednosti; Jazykové prostředky; Komunikační situace a jazykové funkce Český jazyk a literatura Úvod do literární teorie; Starověká literatura; Středověká literatura; Humanismus a renesance v evropských zemích; Baroko, klasicismus a osvícenství; Národní obrození v českých zemích; Práce s textem Dějepis Dějiny od počátku 20. stol. do roku 1939; Od 2. světové války do současnosti Občanská nauka Politické ideologie; Společnost a média; Základy filozofie a etiky Matematika Číselné obory; Výrazy a jejich úpravy; Lineární funkce, rovnice, nerovnice; Kvadratická funkce, rovnice, nerovnice; Další elementární funkce 2. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Strana 16 z 108

17 Český jazyk a literatura Realismus v evropské a české literatuře; Kritický realismus a naturalismus v evropské literatuře; Světová a česká literární moderna; Práce s textem Matematika Exponenciální a logaritmická funkce; Exponenciální a logaritmické rovnice; Goniometrie a trigonometrie; Stereometrie 3. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Člověk a životní prostředí Český jazyk a literatura Světová meziválečná literatura; Česká meziválečná poezie; Česká meziválečná próza; Práce s textem; České meziválečné divadlo; Česká literatura za okupace Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Vektorová algebra; Analytická geometrie Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji (2007) udává hlavní strategické linie pro implementaci principů udržitelného rozvoje v rámci vzdělávací soustavy České republiky a je jedním z východisek pro tvorbu vzdělávacích programů. Environmentální vzdělávání a výchova jako jejich nedílná součást poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje. Vede k odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek i k úctě k životu ve všech jeho formách. V souvislosti s odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je: pochopení souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy porozumění souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji respektování principů udržitelného rozvoje získání přehledu o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje pochopení vlastní odpovědnosti za své jednání a snaha aktivně se podílet na řešení environmentálních problémů osvojení základních principů šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání Pokrytí předmětem Strana 17 z 108

18 Občanská nauka Základy přírodovědného vzdělání Integrace ve výuce 1. ročník Občanská nauka Politické ideologie; Společnost a média; Základy filozofie a etiky Matematika Číselné obory; Lineární funkce, rovnice, nerovnice; Další elementární funkce Výpočetní a informační technologie Zdraví a bezpečnost 2. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Základy přírodovědného vzdělání Jádro atomu Matematika Exponenciální a logaritmická funkce; Exponenciální a logaritmické rovnice; Goniometrie a trigonometrie; Stereometrie 3. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Základy přírodovědného vzdělání Chemické látky v praxi; Biochemie Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Vektorová algebra; Analytická geometrie Informační a komunikační technologie Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií se stává také významná ekonomická aktivita. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Strana 18 z 108

19 Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Pokrytí předmětem Občanská nauka Základy přírodovědného vzdělání Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Tvarosloví; Stylistika Český jazyk a literatura Úvod do literární teorie; Starověká literatura; Středověká literatura; Humanismus a renesance v evropských zemích; Baroko, klasicismus a osvícenství; Národní obrození v českých zemích; Práce s textem Občanská nauka Politické ideologie; Společnost a média; Základy filozofie a etiky Matematika Číselné obory; Výrazy a jejich úpravy; Lineární funkce, rovnice, nerovnice; Kvadratická funkce, rovnice, nerovnice; Další elementární funkce Výpočetní a informační technologie Úvod do počítačové terminologie 2. ročník Český jazyk a literatura Stylistika Český jazyk a literatura Realismus v evropské a české literatuře; Kritický realismus a naturalismus v evropské literatuře; Světová a česká literární moderna; Práce s textem Základy přírodovědného vzdělání Jádro atomu Matematika Exponenciální a logaritmické rovnice; Goniometrie a trigonometrie Výpočetní a informační technologie Tabulkový procesor 3. ročník Český jazyk a literatura Strana 19 z 108

20 Stylistika Český jazyk a literatura Světová meziválečná literatura; Česká meziválečná poezie; Česká meziválečná próza; Práce s textem; České meziválečné divadlo; Česká literatura za okupace Základy přírodovědného vzdělání Chemické látky v praxi; Biochemie Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika; Vektorová algebra; Analytická geometrie Strana 20 z 108

21 3. Učební plán 3.1. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Estetické vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání RVP ŠVP Minimální počet Vzdělávací obor Počet vyučovacích vyučovacích hodin za studium hodin za studium týdně celkem týdně celkem Matematické vzdělávání Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Odborné vzdělávání Disponibilní dotace 21 Český jazyk a literatura 5 50 Anglický jazyk Český jazyk a literatura 3 30 Dějepis 1 10 Občanská nauka 1 10 Psychologie 1 10 Základy přírodovědného vzdělání 5 50 Matematika 9 90 Výpočetní a informační technologie Ekonomika a právo Účetnictví a daně 8 80 Písemná a ústní komunikace 5 50 Celkem Strana 21 z 108

22 3.2. Ročníkový Vzdělávací okruhy I II III ŠVP Všeobecné vzdělávací předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Český jazyk a literatura Dějepis 1 X X 1 Občanská nauka 1 X X 1 Psychologie X 1 X 1 Základy přírodovědného vzdělání Matematika Výpočetní a informační technologie Odborné vzdělávací předměty Ekonomika a právo Účetnictví a daně Písemná a ústní komunikace Celkem N - nepovinný; * - volitelný bez skupiny Využití týdnů Činnost I II III Výuka dle rozpisu učiva Celkem Strana 22 z 108

23 4. Učební osnovy 4.1. Jazykové vzdělávání a komunikace Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků a učí je kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně v českém jazyce nebo v cizím jazyce a efektivně pracovat s textem jako se zdrojem informací (rozvíjí čtenářskou gramotnost) i jako s formativním prostředkem. Učí žáky vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní i jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností žáků a jejich logického myšlení, dále přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. V neposlední řadě přispívá k jejich lepšímu dorozumění s lidmi, kteří nehovoří česky. Učivo je zahrnuto v předmětech český jazyk a literatura a anglický jazyk. Strana 23 z 108

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání 1 OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávacího

Více