ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zpracovala Ing. Karin Kalinowská Schválil: RNDr. Milan Osladil Krnov, Strana 1

2 OBSAH A. Základní údaje o organizaci... 3 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena... 5 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) Čerpání účelových dotací Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky D. Výsledky kontrol E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti. 19 H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace I. Tabulková část včetně finančních výkazů Strana 2

3 A. Základní údaje o organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace byla zřízena Moravskoslezským krajem ke dni na dobu neurčitou na základě zřizovací listiny č. ZL/234/2001. Organizace je právnickou osobou. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělání s výučním listem, poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a poskytování ubytování žákům. Základní charakteristika organizace: Název organizace: Sídlo: Právní forma: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, Krnov příspěvková organizace IČ: DIČ: Zřizovatel organizace: Statutární zástupce: Odloučené pracoviště praktického vyučování: Součásti školy: Celková kapacita školy: Celková kapacita domova mládeže: CZ neplátci DPH Moravskoslezský kraj RNDr. Milan Osladil Soukenická 27, Krnov Střední odborná škola Střední odborné učiliště a učiliště Domov mládeže 490 žáků 50 žáků Přehled aktivních oborů vzdělání včetně kódu: Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia M/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie v ekonomice, čj. SŠP/2011/796, 4 roky M/ M/ L/ H/ H/01 Informační technologie, ŠVP Programování, čj. SŠP/2011/795, 4 roky Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, čj. SŠP/2011/794, 4 roky Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, čj. SŠP/2010/792 Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, čj. SŠP/2010/788, 3 roky Truhlář, ŠVP Truhlář, čj. SŠP/2010/787, 3 roky Strana 3

4 64-41-L/ L L/03 Podnikání denní studium, ŠVP Podnikání, čj. SSPKR/0251/2012, 2 roky Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, čj. SŠP/2010/790, SSSPKR/0253/2012, 4 roky Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, čj. SŠP/2010/791, SSPKR/0252/2012, 4 roky Organizační struktura organizace: V bylo v organizaci zaměstnáno celkem 52 zaměstnanců, z toho 39 pedagogických pracovníků a 13 nepedagogických pracovníků. Organizační schéma je přílohou zprávy o činnosti školy. K navštěvovalo školu celkem 359 žáků. Strana 4

5 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Organizace v roce 2014 plnila všechny úkoly v souladu se zřizovací listinou a v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem schválenými usnesením rady kraje pro rok V hlavní činnosti byly dodrženy závazné ukazatele a nedošlo k překročení stanovených limitů. Vyhodnocení plnění úkolů školy jsou podrobně uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok , která je k dispozici na webových stránkách školy. Strana 5

6 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) V tabulce č. 1 přílohy č. 2 jsou vyplněny celkem tři tabulky ve formulářích SK400, SK401, SK402. Formulář SK400 tabulka porovnává vývoj výnosů v hlavní a doplňkové činnosti v roce 2014 a srovnává s rokem Formulář SK401 tabulka porovnává vývoj nákladů v hlavní a doplňkové činnosti v roce 2014 a srovnává s rokem Formulář SK402 tabulka porovnání výsledků hospodaření za roky 2013,2014 v hlavní a doplňkové činnosti. Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření včetně jejich rozboru jsou podrobně popsány v kapitole a 2.3 s vazbou na výše uvedené tabulky. 2. Čerpání účelových dotací ÚZ přímé náklady na vzdělávání (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly určeny na financování přímých nákladů na vzdělávání. Jednalo se o prostředky na platy, na ostatní přímé náklady, zákonné odvody, na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a na ostatní neinvestiční výdaje (na učební pomůcky). Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program na podporu odborného vzdělávání (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly určeny na financování Odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání středního odborného školství. Na základě žádosti byly podpořeny tyto obory vzdělání: Informační technologie, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Truhlář. Přidělená dotace byla určena na mzdové prostředky a příslušené zákonné odvody. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol 2013 ( státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly použity na účel vymezený v rozvojovém programu č.j. MSMT 5 076/ Přidělená dotace byla určena na mzdové prostředky a příslušné zákonné odvody pro pedagogického pracovníka, který se podílel na odborné přípravě žáka na soutěž v programování SŠ webové aplikace. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Strana 6

7 Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela na rozvojový program finanční prostředky ve výši Kč ,00. Prostředky z uvedeného rozvojového programu byly použity na zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků tj. platy a příslušné odvody. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela na rozvojový program finanční prostředky ve výši Kč ,00. Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily zohlednit dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů od Dotace byla určena na platy, odvody a příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ účelové prostředky určeny na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zřizovatel) V roce 2014 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši Kč ,00. Skutečné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v organizaci činily Kč ,77. Odpisy ve výši Kč ,00 byly odpisy z investičního transferu a o tuto částku nebyl finančně vytvořen investiční fond. Částka Kč 5.855,77 byla dokryta z provozních nákladů organizace. Závazný ukazatel byl v roce 2014 ve výši Kč ,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaného ukazatele. ÚZ 203 účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (zřizovatel) V roce 2014 byly organizaci stanoveny účelové prostředky ve výši Kč ,00 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+. Dotace byla určena na odměny pracovníkům podílejících se na přípravě a pořizování dat do softwaru FaMa+, včetně z toho plynoucích zákonných odvodů. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. Strana 7

8 ÚZ OPVK účelové prostředky určené pro projekt EU peníze školám Řešení projektu probíhá v organizaci od roku V roce 2012 byla poskytnuta organizaci 1. zálohová platba ve výši Kč ,00 a z poskytnuté zálohy bylo v roce 2012 čerpáno Kč ,00 (zejména na prostředky na platy a zákonné odvody). V roce 2013 obdržela organizace 2. zálohu na financování projektu ve výši Kč ,00. V roce 2013 organizace vyčerpala částku ve výši Kč ,00. Prostředky byly použity na prostředky na platy, zákonné odvody a na nákup počítačové techniky. V roce 2014 organizace dočerpala zbytek dotace ve výši Kč ,00. Prostředky byly použity na platy, zákonné odvody a na nákup počítačové techniky. K byl projekt ukončen. Celková výše finančních prostředků Kč ,00 byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. 2.1 Výnosy v hlavní činnosti Rozpis závazných ukazatelů v roce 2014: a) ÚZ 0 provozní náklady Kč ,00 b) ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM Kč ,00 c) ÚZ 203 účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ Kč ,00 d) ÚZ přímé náklady na vzdělávání Kč ,00 e) ÚZ rozvojový program na podporu odborného vzdělávání Kč ,00 f) ÚZ rozvojový program Excelence střední škol 2013 Kč ,00 g) ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 g) ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 Kč ,00 Kč ,00 Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2014 činil Kč ,00. Výnosy z vlastní činnosti v roce 2014 činily Kč ,21. Strana 8

9 Největší část výnosů z vlastní činnosti zaujímá položka čerpání fondů v celkové ve výši Kč ,79, jedná se o proúčtované nekrytí investičního fondu, o tuto částku byl snížen investiční fond. Druhou největší položkou ve výnosech z vlastní činnosti byly výnosy z prodeje služeb, a ta se skládá z tržeb za ubytování na domově mládeže ve výši Kč ,00, dále z tržeb za produktivní práci žáků ve výši Kč 660,00 a z tržeb za opisy vysvědčení ve výši Kč 1.118,00. Dalšími v pořadí byly výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč ,00, dále finanční výnosy, a to úroky bankovního účtu ve výši Kč , dále výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 6.404,00 a výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve výš Kč 110,00. Oproti roku 2013 vzrostly výnosy z vlastní činnosti v roce 2014 cca o 860 tis., tento nárůst byl zapříčiněn především díky proúčtovanému nekrytí investičního fondu. Celkově však výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2014 nižší téměř u každé položky vykazovaných výnosů, viz tabulka č. 1 (mimo položku čerpání fondů). Nárůst výnosů byl zaznamenán u výnosů z prodeje vlastních služeb o 21,66 tis. Tento nárůst zapříčiněn mírným nárůstem zakázek z produktivní práce žáků. V roce 2015 organizace předpokládá výši výnosů z vlastní činnosti obdobnou jako v roce Vývoj celkových nákladů v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Náklady , , , , , , , , , , , , , , Náklady v hlavní činnosti Celkové náklady organizace v roce 2014 v hlavní činnosti činily Kč ,44. Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (tvorba FKSP, stravování, zaměstnanců, zákonné úrazové pojištění a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost) v celkové výši Kč ,73. Z provozních nákladů se pak mezi nejvyšší řadí odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč ,77, spotřeba materiálu ve výši Kč ,41 (pracovní obuv a oděv pro žáky, knihy, učební pomůcky, materiál potřebný pro Strana 9

10 výuku nářadí, nástroje, materiál pro cvičné práce, majetek evidovaný na podrozvahové evidenci, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, maziva a materiál na opravy a k udržování), dále spotřeba energií ve výši Kč ,84 (teplo, elektrická energie, vodné, stočné, srážková voda), náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč ,26 (nákup učebních pomůcek a provozního majetku, který patří do kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku), ostatní služby ve výši Kč ,65 (služby pošt, telefonní poplatky, internet, nájemné, programové vybavení, přepravné, likvidace odpadů, revize a odborné prohlídky, praní prádla a ostatní služby), opravy a udržování ve výši Kč ,90 (opravy a udržování nemovitého a movitého majetku, ostatní opravy a údržba spojená s provozem organizace), dále pak ostatní náklady z činnosti ve výši Kč ,00 (technické zhodnocení majetku do 40 tis, náhrady členům maturitní komise, odvod povinného podílu), cestovné ve výši Kč ,00, daň z příjmů ve výši Kč 4.883,62 (jedná se o srážkovou daň z úroku na běžném účtu) a změna stavu zásob vlastní výroby ve výši Kč ,74. Ve srovnání s rokem 2013 byly celkové náklady v roce 2014 v hlavní činnosti vyšší o cca 87 tis.. Oproti roku 2013 byl v roce 2014 zaznamenán pokles u spotřeby energií o 283 tis a pokles u položky opravy a udržování o 162 tis. Nárůst nákladů vznikl u nákladů na odpisy dlouhodobého majetku o 258 tis, z důvodu převodu majetku z projektu Mechatronika. Majetek byl převáděn do majetku organizace v průběhu roku Další nákladovou položkou, která byla v roce 2014 vyšší oproti roku 2013, byly náklady na spotřebu materiálu (nákup materiálu pro výuku, učebních pomůcek a provozního majetku evidovaného na podrozvahové evidenci), náklady z drobného dlouhodobého majetku (nákup počítačové techniky z projektu OPVK), cestovné, ostatní služby a ostatní náklady z činnosti. Vzrůstající tendenci mají náklady na odpisy dlouhodobého majetku od roku 2012, kdy docházelo k postupnému předávání majetku z investičních projektů. Poslední předání majetku proběhlo v roce Organizace očekává ještě v roce 2015 nárůst nákladů na odpisy, ve kterém se promítnou odpisy již veškerého předaného majetku. Všechny náklady byly po celý rok pečlivě sledovány, byly používány pro daný účel tak, aby nedocházelo k nehospodárnostem. Vývoj celkových výnosů v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výnosy , , , , , , , , , , , , , , , Strana 10

11 2.3 Výsledek hospodaření V roce 2014 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové výši Kč ,00. Výsledek hospodaření byl vytvořen v hlavní činnosti ve výši Kč ,77 a v doplňkové činnosti ve výši Kč ,23. Rozbor výsledku hospodaření a jeho krytí: 1) Hlavní činnost výsledek hospodaření Kč ,77 se skládá: - Kč ,79 proúčtované nekrytí investičního fondu - Kč ,30 úspora z ubytování na domové mládeže - Kč 5.786,68 úspora z úroků bankovních účtů, z prodeje odpadního materiálu 2) Doplňková činnost výsledek hospodaření Kč ,23 se skládá: - Kč 1.528,50 pořádání kurzů - Kč ,02 pronájem - Kč 250,01 ubytování - Výsledek hospodaření budeme převádět do rezervního fondu. Krytí výsledku hospodaření: Kč ,79 není finančně kryto a nebude se provádět do rezervního fondu, Kč ,37 kryto aktivy, Kč 5.031,84 kryto hotovými penězi (Kč ,21 bude převedeno do rezervního fondu). Vývoj výsledku hospodaření v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výsledek hospodaření 26,51 27,55-51,56 20,33 940, Strana 11

12 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady každoročně představují největší položku z celkových nákladů v organizaci. Na základě rozpisu přímých výdajů pro rok 2014 bylo organizaci v únoru přiděleno na mzdové prostředky celkem Kč Z těchto prostředků organizace vyčlenila částku Kč ,00 na ostatní platby za provedenou práci. Celkové neinvestiční výdaje činily Kč ,00 V září došlo k úpravě rozpočtu a stávající rozpočet byl v konečné fázi snížen o celkovou částku Kč ,00 z důvodu poklesu výkonů pro nový školní rok 2014/2015. Závazný ukazatel prostředků na platy po úpravě rozpočtu činil Kč ,00 a závazný ukazatel ostatní platby za provedenou práci činil Kč ,00. Celkové neinvestiční výdaje pro rok 2014 byly stanoveny na konečnou výši Kč ,00. Výše uvedené prostředky byly zcela vyčerpány a nevznikly odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpisu přímých výdajů pro rok V roce 2014 měla organizace na financování platů k dispozici ještě finanční prostředky z rozvojových programů viz. čerpání účelových dotací. V roce 2014 se v organizaci neuskutečnila žádná zahraniční cesta. Průměrný plat všech pedagogických pracovníků v roce 2014 činil Kč ,00 u ostatních nepedagogických zaměstnanců Kč ,00. Přepočtený stav zaměstnanců činil 47,94 osob, z toho 37,23 tvořili pedagogičtí pracovníci a 10,71 nepedagogičtí pracovníci. Limit počtu zaměstnanců byl zřizovatelem stanoven na 49,21 osob. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení průměrného platu u pedagogických pracovníků cca o Kč 45,00 a u nepedagogických pracovníků cca o Kč 627, Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření V tabulce č. 2 byl porovnáván plán roku 2014 se skutečností Komentář k nákladové části: - Účet 501 : pro rok 2014 naplánována spotřeba materiálu ve výši Kč 518,00 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 874,94 tis. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu, že organizace ke konci roku zjistila, že bude mít úsporu ze spotřeby energií, a proto nakoupila větší množství učebních a výukových pomůcek než bylo původně v plánu. - Účet 502: pro rok 2014 naplánována spotřeba energií ve výši Kč 1.192,00 tis, ve skutečnosti bylo za energie utraceno Kč 866,67 tis. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu mírné zimy. - Účet 508: pro rok 2014 nebylo na aktivaci vnitropodnikových služeb nic plánováno, ve skutečnosti pak aktivace vnitropodnikových služeb byla ve výši Kč -33,63 tis.. V roce 2014 byl vyroben nábytek v rámci produktivní práce žáků do kabinetu učitelům. - Účet 511: pro rok 2014 naplánováno na opravu a udržování Kč tis., ve skutečnosti utraceno Kč 288,89 tis. V plánu pro rok 2014 bylo uvažováno o rozsáhlejších opravách v odhadnuté výši Kč 700 tis, na které by bylo použito čerpání fondu. Jelikož tyto opravy nebyly realizovány, vznikl rozdíl mezi plánem a skutečností. - Účet 512: pro rok 2014 naplánována spotřeba cestovného ve výši Kč 42 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 49,40 tis. V roce 2014 vyšší cestovné z důvodu vzniku vyšší potřeby školení pro zaměstnance a náborů pro nový školní rok. Strana 12

13 - Účet 518: pro rok 2014 naplánována spotřeba ostatních služeb ve výši Kč 436,50 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 504,44. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu nutnosti upgradů programového vybavení. - Účet 558: pro rok 2014 naplánovány náklady z drobného majetku ve výši Kč 731,91 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 842,36. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu úspory v položkách účtu 502 a 511. Organizace úsporu využila pro nákup majetku potřebného k výuce. - Účet 591: pro rok 2014 nebyl plánován pro položku 591 žádný náklad. Po aktualizaci účtové osnovy zřizovatelem v průběhu roku 2014 byla organizace povinna na účet 591 účtovat srážkovou daň z přijatých úroků na bankovních účtech. Komentář k výnosové části: - Účet 601: pro rok 2014 naplánovány výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč 20 tis., ve skutečnosti se organizaci podařilo zajistit výnosy vyšší, a to Kč 42,55. V roce 2014 se dařily zakázky z produktivní práce žáků v oboru Truhlář. - Účet 603: pro rok 2014 naplánovány výnosy z pronájmu ve výši Kč 35 tis., ve skutečnosti činil pronájem Kč 22,27. Organizace očekávala vyšší výnosy z pronájmu, a to z pronájmu cvičebny. - Účet 644: pro rok 2014 naplánovány výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 5 tis., ve skutečnosti se organizaci podařilo zajistit výnosy vyšší o Kč 1,4 tis. Jednalo se o odpadní materiál (špony a železo) vyvezený do sběrných surovin. - Účet 646: v roce 2014 organizace prodala majetek (multimetr) ve výši Kč 110,00. - Účet 648: pro rok 2014 plánovala na čerpání fondu částku ve výši Kč 700 tis., organizace plánovala čerpání investičního na opravy. Jelikož opravy nebyly realizovány, nebyl fond čerpán. Účet 648 byl použit pro proúčtování nekrytého investičního fondu na konci roku 2014, a to ve výši Kč 906,94 tis. - Účet 662: v roce 2014 byly nižší úroky z bankovních účtů než bylo pro rok 2014 plánováno, z důvodu snížení úrokových sazeb na běžných účtech bankou. Komentář k výsledku hospodaření: - V plánu pro rok 2014 byl výsledek hospodaření stanoven na Kč 57,14 tis, v roce 2014 se tento výsledek hospodaření podařilo naplnit, bylo dosaženo (po odečtení proúčtovaného nekrytí investičního fondu) Kč 52,89 tis. 5. Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace dostala na základě zřizovací listiny do správy k vlastnímu hospodářskému použití movitý i nemovitý majetek. Nemovitým majetkem je budova školy, budova domova mládeže a budova CNC dílny. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Na údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku bylo v roce 2014 použito celkem Kč ,90. Byly provedeny následující opravy: oprava dešťové kanalizace, oprava žaluzií v učebnách, malování pokojů na domově mládeže, opravy podlahy v učebně, opravy podhledů v učebnách, opravy a osvětlení v učebnách, opravy strojů pro odborný výcvik, opravy elektrorozvodů, opravy na CNC dílně. Dále se jednalo o běžné opravy a udržovací práce vyplývající z každodenního provozu. V roce 2014 nebyly v organizaci realizovány investiční akce. Strana 13

14 Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pojištění majetku kraje svěřeného do správy organizaci je od řešeno uzavřením centrálních pojistných smluv na pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizaci s Českou spořitelnou a. s. V roce 2014 nedošlo k žádné pojistné události. Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku a závazků byla v organizaci provedena na základě vnitřní směrnice č. 1304, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, na základě vyhlášky č.270/2010 a nařízení ředitele č Termín provedení fyzické inventarizace byl k , dokladová inventarizace byla provedena ke dni Den zahájení inventarizačních prací byl stanoven k , den ukončení inventarizačních prací byl k Inventarizace za rok 2014 proběhla dle stanoveného harmonogramu inventarizace a dle vydaného nařízení ředitele, a to vše v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhláškou č.270/2010. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2014 je přílohou výroční zprávy. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Uzavřené smlouvy o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a jedná se zejména o pronájmy cvičebny a umístění nápojových automatů, nově jsou od roku 2014 smlouvy zadávány do aplikace FaMa+ a jsou vždy při změně v aplikaci aktualizovány. Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Organizace může doplňkovou činnost provozovat v následujících okruzích: 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 2. Ubytovací služby 3. Obchodní činnost koupě za účelem dalšího prodeje a prodej 4. Zámečnictví 5. Kovoobrábění 6. Truhlářství 7. Čalounictví 8. Pronájem majetku Od roku 2010 na základě požadavku zřizovatele byly do doplňkové činnosti přesunuty pronájmy, v roce 2015 budou zřizovatelem aktualizovány okruhy doplňkové činnosti. Celkové náklady v roce 2014 v doplňkové činnosti činily Kč ,77. Největší podíl z celkových nákladů zaujímá spotřeba energií ve výši Kč ,00, dále pak mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb) a jiných sociálních nákladů ve výši Kč ,77, ostatní služby Kč 5.309,00, spotřeba materiálu ve výši Kč 2.401,00 a odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 252,00. Celkové výnosy v roce 2014 v doplňkové činnosti činily Kč ,00. Strana 14

15 Největší část výnosů zaujímají výnosy z prodeje služeb ve výši Kč ,00 (ze služeb souvisejících s pronájmem, z ubytování a vzdělávacích kurzů přezkoušení svářečů,) dále pak tržby z pronájmu ve výši Kč ,00 (z pronájmu movitých věcí, nebytových prostor a služeb spojených s pronájmem), dále výnosy z transferu ve výši Kč ,00 (dotace z města Krnova na projekt: Oživení textilních technik na krnovsku). Rok 2014 zakončila organizace hospodaření v doplňkové činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč ,23. Rozbor jednotlivých okruhů doplňkové činnosti: Doplňková činnost Výnosy v Kč Náklady v Kč Výsledek hospod. v Kč Ubytování 800,00 549, ,01 Pronájmy , , ,72 Kurzy 8.040, , ,50 Projekt-paličkování , ,00 0,00 Celkem , , ,23 Ostatní okruhy doplňkové činnosti nebyly v roce 2014 provozovány z důvodu nulové poptávky. V roce 2014 nebyl dosažen zisk z pronájmu jako v minulých letech z důvodu ukončení smlouvy o pronájmu s firmou Veolia Energy, a.s., která byla uzavřena na dobu určitou. Pronájem z této smlouvy činil Kč ,00 za rok. Vývoj celkových nákladů v doplňkové činnosti v letech v tis. Kč: Rok Náklady 322,34 112,59 44,32 33,48 46,48 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Strana 15

16 Vývoj celkových výnosů v doplňkové činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výnosy 366,34 117,53 95,88 77,58 65,73 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Vývoj výsledku hospodaření v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výsledek hospodaření 44 4,94 51,56 44,1 19, Strana 16

17 7. Peněžní fondy Organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Výše fondu k byla Kč ,42. Během roku organizace fond používá k časovému překlenutí rozdílu mezi náklady a výnosy. V roce 2014 byl do rezervního fondu převeden zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši Kč ,00. V roce 2014 nebyl rezervní fond čerpán. Jeho výše k činila Kč ,45. Rezervní fond je finančně krytý. Fond odměn Výše fondu k byla Kč ,00. Fond nebyl v roce 2014 čerpán. Jeho výše k činila Kč ,00. Organizace jej ponechává jako rezervu pro případné překročení prostředků na platy. Fond odměn je finančně krytý. Investiční fond Výše fondu k byla Kč ,84 V roce 2014 byl fond tvořen z odpisů v celkové výši Kč ,77, část odpisů ve výši Kč ,00 byla tvořena z investičního transferu. Účelové dotace zřizovatele na krytí odpisů pro rok 2014 činila Kč ,00. Z investičního fondu byl v roce 2014 financován nákup dlouhodobého majetku ve výši Kč ,00 v prosinci byl pořízen drsnoměr pro praktickou výuku. V roce 2014 bylo vypočteno nekrytí investičního fondu ve výši Kč ,79, o toto nekrytí byl snížen investiční fond. Výše fondu k činila Kč ,82. Investiční fond není z celé části finančně krytý, a to o částku Kč ,00 vytvořenou z odpisů z investičního transferu za rok Fond kulturních a sociálních potřeb Výše fondu k byla Kč ,71. Celoroční příjem do fondu ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů činil Kč ,65. Fond organizace v roce 2014 využívala především formou příspěvku na stravování zaměstnanců a to v celkové výši Kč ,00. Dále z fondu byly kryty další aktivity: - na sport bylo celkem použito Kč 4.292,00 - na dary zaměstnancům bylo celkem použito Kč ,00 - na kulturu Kč 2.900,00 Výše fondu k činila Kč ,36. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý. Strana 17

18 8. Pohledávky Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky. Pohledávka odepsaná v roce 2006 výši Kč ,70 je nadále vedena v podrozvahové evidenci organizace pro případ její úhrady. Účet pohledávky za odběratele v celkové výši Kč 6.210,00 jsou pohledávkami ve lhůtě splatnosti. Účet ostatní krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč ,60 jedná se o zálohu na stravenky na měsíc 1/2015. Účet ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 1.893,09 jedná se o úroky na bankovních účtech. Účet 381 náklady příštích období ve výši Kč ,45 jedná se o zaplacené zálohové platby na časopisy, prodloužení licencí k softwarům, nájem tlakových nádob, školení, které nákladově patří do roku Žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, a pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok organizace nemá. 9. Závazky Z celkového objemu závazků nemá organizace závazky po lhůtě splatnosti. Účet 321 dodavatelé v celkové výši Kč ,67, jedná se o závazky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti. Účet 378 ostatní krátkodobé závazky ve výši Kč ,00 odvod povinného podílu ve výši Kč ,00, odměny žáků z produktivní práce ve výši Kč 2.733,00, příspěvky odborové organizaci ve výši Kč 422,00, jiné závazky ve výši Kč 297,00 a exekuce ve výši Kč 2.546,00. Účet 389 dohadné účty pasivní ve výši Kč ,19 vodné, stočné ve výši Kč ,00 a teplo ve výši Kč ,19. Závazky související s vyúčtováním mezd za prosinec 2014 činily Kč ,00 Další závazky organizace nemá. D. Výsledky kontrol V organizaci v roce 2014 proběhla kontrola za strany zřizovatele. Krajský úřad Moravskoslezského kraje kontrola provedena ve dnech Předmět kontroly: veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolované období: rok 2013, Nesoulad v účetní evidenci či jiné významné nesprávnosti nebyly zjištěny, navržená doporučení byla provedena. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. Strana 18

19 E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 měla organizace dle výše uvedeného zákona průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 47,94 osob. Z toho povinný podíl 4% činil 1,92 osob. Organizace plnila povinnost dle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona zaměstnáváním 1,6 osob. Rozdíl mezi povinným podílem a skutečným plněním činil 0,32 osob. Za rok 2014 činil odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením celkem Kč ,00 F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 bylo na základě žádostí vystaveno celkem 22 ks vystavených duplikátů vysvědčení. Z toho: * 8 ks výučních listů s ukončením studia do roku * 2 ks výučních listů. * 4 ks ročníkového vysvědčení. * 8 ks maturitního vysvědčení. Ceny za vystavené duplikáty jsou následující: Duplikát výučního listu ukončení studia do roku 2004 Kč 50,00 Duplikát výučního listu Kč 75,00 Duplikát ročníkového vysvědčení Kč 42,00 Duplikát maturitního vysvědčení Kč 50,00. Celkové tržby za opisy vysvědčení v roce 2014 činily Kč 1.118,00. Ve srovnání s rokem 2013 byly tržby za opisy vysvědčení o Kč 417,00 vyšší. V roce 2013 bylo vystaveno celkem 13 duplikátů vysvědčení. G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace část II. Hospodaření organizace za rok 2014 byla projednána školskou radou dne S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy na poradách úseků dne Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách školy a v tištěné podobě je zpřístupněna v kanceláři školy. Strana 19

20 H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Jsme organizací, která nemá k dispozici vlastní školní jídelnu, a proto pro zaměstnance organizace zajišťuje stravování náhradním způsobem formou stravenek Gastrotour. Cena obědu nebyla v roce 2014 měněna a činila Kč 60,00 za oběd. Náklady organizace na jeden oběd činí Kč 22,00, příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb činí 13,00. Zaměstnanec si na jeden oběd přispívá částkou Kč 25,00. V případě nemoci zaměstnance je cena obědu stanovena na Kč 60,00. Celkové náklady organizace na stravování zaměstnanců pro rok 2014 činily Kč ,67. I. Tabulková část včetně finančních výkazů Přílohy Organizační a funkční schéma školy Závěrečná inventarizační zpráva Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Náklady, výnosy, výsledek hospodaření formuláře SK400, SK401, SK402 Tabulka č. 2: Plnění plánu hospodaření tabulka v Excelu Tabulka č. 3: Fondy - formulář SK414 Tabulka č. 4: Mzdové náklady výkaz P1-04 Tabulka č. 5: Pohledávky a závazky formulář SK406 (pohledávky), v Excelu (závazky) Tabulka č. 6: Doplňková činnost formulář SK411 Formulář SK404 Formulář SK405 Příspěvek na provoz Krytí účtů Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření Strana 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ : 00577235 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ŠKOLY ČÁST: ROZBOR

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE. na rok 2015 NÁVRH ROZPOČTU ČESKÉ TELEVIZE na rok 28. listopadu OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ... 4 2.1. Televizní poplatky... 5 2.2. Výnosy... 6 2.3. Náklady... 9 3. INVESTIČNÍ ROZPOČET... 15 PŘÍLOHA

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4 OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost

Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1. Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8. Doplňková činnost Příloha č. 24 SMĚRNICE K PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 Vnitřní směrnice č. 24 Odborného učiliště, Křenovice 8 Doplňková činnost Č.j.: OUKR/1291/2014 Spis. sk.: 1.4. A10 V Křenovicích dne 1. října 2014

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více