ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zpracovala Ing. Karin Kalinowská Schválil: RNDr. Milan Osladil Krnov, Strana 1

2 OBSAH A. Základní údaje o organizaci... 3 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena... 5 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) Čerpání účelových dotací Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky D. Výsledky kontrol E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti. 19 H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace I. Tabulková část včetně finančních výkazů Strana 2

3 A. Základní údaje o organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace byla zřízena Moravskoslezským krajem ke dni na dobu neurčitou na základě zřizovací listiny č. ZL/234/2001. Organizace je právnickou osobou. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělání s výučním listem, poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a poskytování ubytování žákům. Základní charakteristika organizace: Název organizace: Sídlo: Právní forma: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, Krnov příspěvková organizace IČ: DIČ: Zřizovatel organizace: Statutární zástupce: Odloučené pracoviště praktického vyučování: Součásti školy: Celková kapacita školy: Celková kapacita domova mládeže: CZ neplátci DPH Moravskoslezský kraj RNDr. Milan Osladil Soukenická 27, Krnov Střední odborná škola Střední odborné učiliště a učiliště Domov mládeže 490 žáků 50 žáků Přehled aktivních oborů vzdělání včetně kódu: Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia M/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie v ekonomice, čj. SŠP/2011/796, 4 roky M/ M/ L/ H/ H/01 Informační technologie, ŠVP Programování, čj. SŠP/2011/795, 4 roky Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, čj. SŠP/2011/794, 4 roky Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, čj. SŠP/2010/792 Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, čj. SŠP/2010/788, 3 roky Truhlář, ŠVP Truhlář, čj. SŠP/2010/787, 3 roky Strana 3

4 64-41-L/ L L/03 Podnikání denní studium, ŠVP Podnikání, čj. SSPKR/0251/2012, 2 roky Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, čj. SŠP/2010/790, SSSPKR/0253/2012, 4 roky Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, čj. SŠP/2010/791, SSPKR/0252/2012, 4 roky Organizační struktura organizace: V bylo v organizaci zaměstnáno celkem 52 zaměstnanců, z toho 39 pedagogických pracovníků a 13 nepedagogických pracovníků. Organizační schéma je přílohou zprávy o činnosti školy. K navštěvovalo školu celkem 359 žáků. Strana 4

5 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Organizace v roce 2014 plnila všechny úkoly v souladu se zřizovací listinou a v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem schválenými usnesením rady kraje pro rok V hlavní činnosti byly dodrženy závazné ukazatele a nedošlo k překročení stanovených limitů. Vyhodnocení plnění úkolů školy jsou podrobně uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok , která je k dispozici na webových stránkách školy. Strana 5

6 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) V tabulce č. 1 přílohy č. 2 jsou vyplněny celkem tři tabulky ve formulářích SK400, SK401, SK402. Formulář SK400 tabulka porovnává vývoj výnosů v hlavní a doplňkové činnosti v roce 2014 a srovnává s rokem Formulář SK401 tabulka porovnává vývoj nákladů v hlavní a doplňkové činnosti v roce 2014 a srovnává s rokem Formulář SK402 tabulka porovnání výsledků hospodaření za roky 2013,2014 v hlavní a doplňkové činnosti. Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření včetně jejich rozboru jsou podrobně popsány v kapitole a 2.3 s vazbou na výše uvedené tabulky. 2. Čerpání účelových dotací ÚZ přímé náklady na vzdělávání (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly určeny na financování přímých nákladů na vzdělávání. Jednalo se o prostředky na platy, na ostatní přímé náklady, zákonné odvody, na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a na ostatní neinvestiční výdaje (na učební pomůcky). Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program na podporu odborného vzdělávání (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly určeny na financování Odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání středního odborného školství. Na základě žádosti byly podpořeny tyto obory vzdělání: Informační technologie, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Truhlář. Přidělená dotace byla určena na mzdové prostředky a příslušené zákonné odvody. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol 2013 ( státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly použity na účel vymezený v rozvojovém programu č.j. MSMT 5 076/ Přidělená dotace byla určena na mzdové prostředky a příslušné zákonné odvody pro pedagogického pracovníka, který se podílel na odborné přípravě žáka na soutěž v programování SŠ webové aplikace. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Strana 6

7 Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela na rozvojový program finanční prostředky ve výši Kč ,00. Prostředky z uvedeného rozvojového programu byly použity na zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků tj. platy a příslušné odvody. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela na rozvojový program finanční prostředky ve výši Kč ,00. Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily zohlednit dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů od Dotace byla určena na platy, odvody a příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ účelové prostředky určeny na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zřizovatel) V roce 2014 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši Kč ,00. Skutečné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v organizaci činily Kč ,77. Odpisy ve výši Kč ,00 byly odpisy z investičního transferu a o tuto částku nebyl finančně vytvořen investiční fond. Částka Kč 5.855,77 byla dokryta z provozních nákladů organizace. Závazný ukazatel byl v roce 2014 ve výši Kč ,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaného ukazatele. ÚZ 203 účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (zřizovatel) V roce 2014 byly organizaci stanoveny účelové prostředky ve výši Kč ,00 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+. Dotace byla určena na odměny pracovníkům podílejících se na přípravě a pořizování dat do softwaru FaMa+, včetně z toho plynoucích zákonných odvodů. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. Strana 7

8 ÚZ OPVK účelové prostředky určené pro projekt EU peníze školám Řešení projektu probíhá v organizaci od roku V roce 2012 byla poskytnuta organizaci 1. zálohová platba ve výši Kč ,00 a z poskytnuté zálohy bylo v roce 2012 čerpáno Kč ,00 (zejména na prostředky na platy a zákonné odvody). V roce 2013 obdržela organizace 2. zálohu na financování projektu ve výši Kč ,00. V roce 2013 organizace vyčerpala částku ve výši Kč ,00. Prostředky byly použity na prostředky na platy, zákonné odvody a na nákup počítačové techniky. V roce 2014 organizace dočerpala zbytek dotace ve výši Kč ,00. Prostředky byly použity na platy, zákonné odvody a na nákup počítačové techniky. K byl projekt ukončen. Celková výše finančních prostředků Kč ,00 byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. 2.1 Výnosy v hlavní činnosti Rozpis závazných ukazatelů v roce 2014: a) ÚZ 0 provozní náklady Kč ,00 b) ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM Kč ,00 c) ÚZ 203 účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ Kč ,00 d) ÚZ přímé náklady na vzdělávání Kč ,00 e) ÚZ rozvojový program na podporu odborného vzdělávání Kč ,00 f) ÚZ rozvojový program Excelence střední škol 2013 Kč ,00 g) ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 g) ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 Kč ,00 Kč ,00 Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2014 činil Kč ,00. Výnosy z vlastní činnosti v roce 2014 činily Kč ,21. Strana 8

9 Největší část výnosů z vlastní činnosti zaujímá položka čerpání fondů v celkové ve výši Kč ,79, jedná se o proúčtované nekrytí investičního fondu, o tuto částku byl snížen investiční fond. Druhou největší položkou ve výnosech z vlastní činnosti byly výnosy z prodeje služeb, a ta se skládá z tržeb za ubytování na domově mládeže ve výši Kč ,00, dále z tržeb za produktivní práci žáků ve výši Kč 660,00 a z tržeb za opisy vysvědčení ve výši Kč 1.118,00. Dalšími v pořadí byly výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč ,00, dále finanční výnosy, a to úroky bankovního účtu ve výši Kč , dále výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 6.404,00 a výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve výš Kč 110,00. Oproti roku 2013 vzrostly výnosy z vlastní činnosti v roce 2014 cca o 860 tis., tento nárůst byl zapříčiněn především díky proúčtovanému nekrytí investičního fondu. Celkově však výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2014 nižší téměř u každé položky vykazovaných výnosů, viz tabulka č. 1 (mimo položku čerpání fondů). Nárůst výnosů byl zaznamenán u výnosů z prodeje vlastních služeb o 21,66 tis. Tento nárůst zapříčiněn mírným nárůstem zakázek z produktivní práce žáků. V roce 2015 organizace předpokládá výši výnosů z vlastní činnosti obdobnou jako v roce Vývoj celkových nákladů v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Náklady , , , , , , , , , , , , , , Náklady v hlavní činnosti Celkové náklady organizace v roce 2014 v hlavní činnosti činily Kč ,44. Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (tvorba FKSP, stravování, zaměstnanců, zákonné úrazové pojištění a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost) v celkové výši Kč ,73. Z provozních nákladů se pak mezi nejvyšší řadí odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč ,77, spotřeba materiálu ve výši Kč ,41 (pracovní obuv a oděv pro žáky, knihy, učební pomůcky, materiál potřebný pro Strana 9

10 výuku nářadí, nástroje, materiál pro cvičné práce, majetek evidovaný na podrozvahové evidenci, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, maziva a materiál na opravy a k udržování), dále spotřeba energií ve výši Kč ,84 (teplo, elektrická energie, vodné, stočné, srážková voda), náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč ,26 (nákup učebních pomůcek a provozního majetku, který patří do kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku), ostatní služby ve výši Kč ,65 (služby pošt, telefonní poplatky, internet, nájemné, programové vybavení, přepravné, likvidace odpadů, revize a odborné prohlídky, praní prádla a ostatní služby), opravy a udržování ve výši Kč ,90 (opravy a udržování nemovitého a movitého majetku, ostatní opravy a údržba spojená s provozem organizace), dále pak ostatní náklady z činnosti ve výši Kč ,00 (technické zhodnocení majetku do 40 tis, náhrady členům maturitní komise, odvod povinného podílu), cestovné ve výši Kč ,00, daň z příjmů ve výši Kč 4.883,62 (jedná se o srážkovou daň z úroku na běžném účtu) a změna stavu zásob vlastní výroby ve výši Kč ,74. Ve srovnání s rokem 2013 byly celkové náklady v roce 2014 v hlavní činnosti vyšší o cca 87 tis.. Oproti roku 2013 byl v roce 2014 zaznamenán pokles u spotřeby energií o 283 tis a pokles u položky opravy a udržování o 162 tis. Nárůst nákladů vznikl u nákladů na odpisy dlouhodobého majetku o 258 tis, z důvodu převodu majetku z projektu Mechatronika. Majetek byl převáděn do majetku organizace v průběhu roku Další nákladovou položkou, která byla v roce 2014 vyšší oproti roku 2013, byly náklady na spotřebu materiálu (nákup materiálu pro výuku, učebních pomůcek a provozního majetku evidovaného na podrozvahové evidenci), náklady z drobného dlouhodobého majetku (nákup počítačové techniky z projektu OPVK), cestovné, ostatní služby a ostatní náklady z činnosti. Vzrůstající tendenci mají náklady na odpisy dlouhodobého majetku od roku 2012, kdy docházelo k postupnému předávání majetku z investičních projektů. Poslední předání majetku proběhlo v roce Organizace očekává ještě v roce 2015 nárůst nákladů na odpisy, ve kterém se promítnou odpisy již veškerého předaného majetku. Všechny náklady byly po celý rok pečlivě sledovány, byly používány pro daný účel tak, aby nedocházelo k nehospodárnostem. Vývoj celkových výnosů v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výnosy , , , , , , , , , , , , , , , Strana 10

11 2.3 Výsledek hospodaření V roce 2014 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové výši Kč ,00. Výsledek hospodaření byl vytvořen v hlavní činnosti ve výši Kč ,77 a v doplňkové činnosti ve výši Kč ,23. Rozbor výsledku hospodaření a jeho krytí: 1) Hlavní činnost výsledek hospodaření Kč ,77 se skládá: - Kč ,79 proúčtované nekrytí investičního fondu - Kč ,30 úspora z ubytování na domové mládeže - Kč 5.786,68 úspora z úroků bankovních účtů, z prodeje odpadního materiálu 2) Doplňková činnost výsledek hospodaření Kč ,23 se skládá: - Kč 1.528,50 pořádání kurzů - Kč ,02 pronájem - Kč 250,01 ubytování - Výsledek hospodaření budeme převádět do rezervního fondu. Krytí výsledku hospodaření: Kč ,79 není finančně kryto a nebude se provádět do rezervního fondu, Kč ,37 kryto aktivy, Kč 5.031,84 kryto hotovými penězi (Kč ,21 bude převedeno do rezervního fondu). Vývoj výsledku hospodaření v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výsledek hospodaření 26,51 27,55-51,56 20,33 940, Strana 11

12 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady každoročně představují největší položku z celkových nákladů v organizaci. Na základě rozpisu přímých výdajů pro rok 2014 bylo organizaci v únoru přiděleno na mzdové prostředky celkem Kč Z těchto prostředků organizace vyčlenila částku Kč ,00 na ostatní platby za provedenou práci. Celkové neinvestiční výdaje činily Kč ,00 V září došlo k úpravě rozpočtu a stávající rozpočet byl v konečné fázi snížen o celkovou částku Kč ,00 z důvodu poklesu výkonů pro nový školní rok 2014/2015. Závazný ukazatel prostředků na platy po úpravě rozpočtu činil Kč ,00 a závazný ukazatel ostatní platby za provedenou práci činil Kč ,00. Celkové neinvestiční výdaje pro rok 2014 byly stanoveny na konečnou výši Kč ,00. Výše uvedené prostředky byly zcela vyčerpány a nevznikly odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpisu přímých výdajů pro rok V roce 2014 měla organizace na financování platů k dispozici ještě finanční prostředky z rozvojových programů viz. čerpání účelových dotací. V roce 2014 se v organizaci neuskutečnila žádná zahraniční cesta. Průměrný plat všech pedagogických pracovníků v roce 2014 činil Kč ,00 u ostatních nepedagogických zaměstnanců Kč ,00. Přepočtený stav zaměstnanců činil 47,94 osob, z toho 37,23 tvořili pedagogičtí pracovníci a 10,71 nepedagogičtí pracovníci. Limit počtu zaměstnanců byl zřizovatelem stanoven na 49,21 osob. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení průměrného platu u pedagogických pracovníků cca o Kč 45,00 a u nepedagogických pracovníků cca o Kč 627, Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření V tabulce č. 2 byl porovnáván plán roku 2014 se skutečností Komentář k nákladové části: - Účet 501 : pro rok 2014 naplánována spotřeba materiálu ve výši Kč 518,00 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 874,94 tis. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu, že organizace ke konci roku zjistila, že bude mít úsporu ze spotřeby energií, a proto nakoupila větší množství učebních a výukových pomůcek než bylo původně v plánu. - Účet 502: pro rok 2014 naplánována spotřeba energií ve výši Kč 1.192,00 tis, ve skutečnosti bylo za energie utraceno Kč 866,67 tis. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu mírné zimy. - Účet 508: pro rok 2014 nebylo na aktivaci vnitropodnikových služeb nic plánováno, ve skutečnosti pak aktivace vnitropodnikových služeb byla ve výši Kč -33,63 tis.. V roce 2014 byl vyroben nábytek v rámci produktivní práce žáků do kabinetu učitelům. - Účet 511: pro rok 2014 naplánováno na opravu a udržování Kč tis., ve skutečnosti utraceno Kč 288,89 tis. V plánu pro rok 2014 bylo uvažováno o rozsáhlejších opravách v odhadnuté výši Kč 700 tis, na které by bylo použito čerpání fondu. Jelikož tyto opravy nebyly realizovány, vznikl rozdíl mezi plánem a skutečností. - Účet 512: pro rok 2014 naplánována spotřeba cestovného ve výši Kč 42 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 49,40 tis. V roce 2014 vyšší cestovné z důvodu vzniku vyšší potřeby školení pro zaměstnance a náborů pro nový školní rok. Strana 12

13 - Účet 518: pro rok 2014 naplánována spotřeba ostatních služeb ve výši Kč 436,50 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 504,44. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu nutnosti upgradů programového vybavení. - Účet 558: pro rok 2014 naplánovány náklady z drobného majetku ve výši Kč 731,91 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 842,36. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu úspory v položkách účtu 502 a 511. Organizace úsporu využila pro nákup majetku potřebného k výuce. - Účet 591: pro rok 2014 nebyl plánován pro položku 591 žádný náklad. Po aktualizaci účtové osnovy zřizovatelem v průběhu roku 2014 byla organizace povinna na účet 591 účtovat srážkovou daň z přijatých úroků na bankovních účtech. Komentář k výnosové části: - Účet 601: pro rok 2014 naplánovány výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč 20 tis., ve skutečnosti se organizaci podařilo zajistit výnosy vyšší, a to Kč 42,55. V roce 2014 se dařily zakázky z produktivní práce žáků v oboru Truhlář. - Účet 603: pro rok 2014 naplánovány výnosy z pronájmu ve výši Kč 35 tis., ve skutečnosti činil pronájem Kč 22,27. Organizace očekávala vyšší výnosy z pronájmu, a to z pronájmu cvičebny. - Účet 644: pro rok 2014 naplánovány výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 5 tis., ve skutečnosti se organizaci podařilo zajistit výnosy vyšší o Kč 1,4 tis. Jednalo se o odpadní materiál (špony a železo) vyvezený do sběrných surovin. - Účet 646: v roce 2014 organizace prodala majetek (multimetr) ve výši Kč 110,00. - Účet 648: pro rok 2014 plánovala na čerpání fondu částku ve výši Kč 700 tis., organizace plánovala čerpání investičního na opravy. Jelikož opravy nebyly realizovány, nebyl fond čerpán. Účet 648 byl použit pro proúčtování nekrytého investičního fondu na konci roku 2014, a to ve výši Kč 906,94 tis. - Účet 662: v roce 2014 byly nižší úroky z bankovních účtů než bylo pro rok 2014 plánováno, z důvodu snížení úrokových sazeb na běžných účtech bankou. Komentář k výsledku hospodaření: - V plánu pro rok 2014 byl výsledek hospodaření stanoven na Kč 57,14 tis, v roce 2014 se tento výsledek hospodaření podařilo naplnit, bylo dosaženo (po odečtení proúčtovaného nekrytí investičního fondu) Kč 52,89 tis. 5. Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace dostala na základě zřizovací listiny do správy k vlastnímu hospodářskému použití movitý i nemovitý majetek. Nemovitým majetkem je budova školy, budova domova mládeže a budova CNC dílny. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Na údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku bylo v roce 2014 použito celkem Kč ,90. Byly provedeny následující opravy: oprava dešťové kanalizace, oprava žaluzií v učebnách, malování pokojů na domově mládeže, opravy podlahy v učebně, opravy podhledů v učebnách, opravy a osvětlení v učebnách, opravy strojů pro odborný výcvik, opravy elektrorozvodů, opravy na CNC dílně. Dále se jednalo o běžné opravy a udržovací práce vyplývající z každodenního provozu. V roce 2014 nebyly v organizaci realizovány investiční akce. Strana 13

14 Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pojištění majetku kraje svěřeného do správy organizaci je od řešeno uzavřením centrálních pojistných smluv na pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizaci s Českou spořitelnou a. s. V roce 2014 nedošlo k žádné pojistné události. Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku a závazků byla v organizaci provedena na základě vnitřní směrnice č. 1304, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, na základě vyhlášky č.270/2010 a nařízení ředitele č Termín provedení fyzické inventarizace byl k , dokladová inventarizace byla provedena ke dni Den zahájení inventarizačních prací byl stanoven k , den ukončení inventarizačních prací byl k Inventarizace za rok 2014 proběhla dle stanoveného harmonogramu inventarizace a dle vydaného nařízení ředitele, a to vše v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhláškou č.270/2010. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2014 je přílohou výroční zprávy. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Uzavřené smlouvy o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a jedná se zejména o pronájmy cvičebny a umístění nápojových automatů, nově jsou od roku 2014 smlouvy zadávány do aplikace FaMa+ a jsou vždy při změně v aplikaci aktualizovány. Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Organizace může doplňkovou činnost provozovat v následujících okruzích: 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 2. Ubytovací služby 3. Obchodní činnost koupě za účelem dalšího prodeje a prodej 4. Zámečnictví 5. Kovoobrábění 6. Truhlářství 7. Čalounictví 8. Pronájem majetku Od roku 2010 na základě požadavku zřizovatele byly do doplňkové činnosti přesunuty pronájmy, v roce 2015 budou zřizovatelem aktualizovány okruhy doplňkové činnosti. Celkové náklady v roce 2014 v doplňkové činnosti činily Kč ,77. Největší podíl z celkových nákladů zaujímá spotřeba energií ve výši Kč ,00, dále pak mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb) a jiných sociálních nákladů ve výši Kč ,77, ostatní služby Kč 5.309,00, spotřeba materiálu ve výši Kč 2.401,00 a odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 252,00. Celkové výnosy v roce 2014 v doplňkové činnosti činily Kč ,00. Strana 14

15 Největší část výnosů zaujímají výnosy z prodeje služeb ve výši Kč ,00 (ze služeb souvisejících s pronájmem, z ubytování a vzdělávacích kurzů přezkoušení svářečů,) dále pak tržby z pronájmu ve výši Kč ,00 (z pronájmu movitých věcí, nebytových prostor a služeb spojených s pronájmem), dále výnosy z transferu ve výši Kč ,00 (dotace z města Krnova na projekt: Oživení textilních technik na krnovsku). Rok 2014 zakončila organizace hospodaření v doplňkové činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč ,23. Rozbor jednotlivých okruhů doplňkové činnosti: Doplňková činnost Výnosy v Kč Náklady v Kč Výsledek hospod. v Kč Ubytování 800,00 549, ,01 Pronájmy , , ,72 Kurzy 8.040, , ,50 Projekt-paličkování , ,00 0,00 Celkem , , ,23 Ostatní okruhy doplňkové činnosti nebyly v roce 2014 provozovány z důvodu nulové poptávky. V roce 2014 nebyl dosažen zisk z pronájmu jako v minulých letech z důvodu ukončení smlouvy o pronájmu s firmou Veolia Energy, a.s., která byla uzavřena na dobu určitou. Pronájem z této smlouvy činil Kč ,00 za rok. Vývoj celkových nákladů v doplňkové činnosti v letech v tis. Kč: Rok Náklady 322,34 112,59 44,32 33,48 46,48 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Strana 15

16 Vývoj celkových výnosů v doplňkové činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výnosy 366,34 117,53 95,88 77,58 65,73 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Vývoj výsledku hospodaření v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výsledek hospodaření 44 4,94 51,56 44,1 19, Strana 16

17 7. Peněžní fondy Organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Výše fondu k byla Kč ,42. Během roku organizace fond používá k časovému překlenutí rozdílu mezi náklady a výnosy. V roce 2014 byl do rezervního fondu převeden zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši Kč ,00. V roce 2014 nebyl rezervní fond čerpán. Jeho výše k činila Kč ,45. Rezervní fond je finančně krytý. Fond odměn Výše fondu k byla Kč ,00. Fond nebyl v roce 2014 čerpán. Jeho výše k činila Kč ,00. Organizace jej ponechává jako rezervu pro případné překročení prostředků na platy. Fond odměn je finančně krytý. Investiční fond Výše fondu k byla Kč ,84 V roce 2014 byl fond tvořen z odpisů v celkové výši Kč ,77, část odpisů ve výši Kč ,00 byla tvořena z investičního transferu. Účelové dotace zřizovatele na krytí odpisů pro rok 2014 činila Kč ,00. Z investičního fondu byl v roce 2014 financován nákup dlouhodobého majetku ve výši Kč ,00 v prosinci byl pořízen drsnoměr pro praktickou výuku. V roce 2014 bylo vypočteno nekrytí investičního fondu ve výši Kč ,79, o toto nekrytí byl snížen investiční fond. Výše fondu k činila Kč ,82. Investiční fond není z celé části finančně krytý, a to o částku Kč ,00 vytvořenou z odpisů z investičního transferu za rok Fond kulturních a sociálních potřeb Výše fondu k byla Kč ,71. Celoroční příjem do fondu ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů činil Kč ,65. Fond organizace v roce 2014 využívala především formou příspěvku na stravování zaměstnanců a to v celkové výši Kč ,00. Dále z fondu byly kryty další aktivity: - na sport bylo celkem použito Kč 4.292,00 - na dary zaměstnancům bylo celkem použito Kč ,00 - na kulturu Kč 2.900,00 Výše fondu k činila Kč ,36. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý. Strana 17

18 8. Pohledávky Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky. Pohledávka odepsaná v roce 2006 výši Kč ,70 je nadále vedena v podrozvahové evidenci organizace pro případ její úhrady. Účet pohledávky za odběratele v celkové výši Kč 6.210,00 jsou pohledávkami ve lhůtě splatnosti. Účet ostatní krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč ,60 jedná se o zálohu na stravenky na měsíc 1/2015. Účet ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 1.893,09 jedná se o úroky na bankovních účtech. Účet 381 náklady příštích období ve výši Kč ,45 jedná se o zaplacené zálohové platby na časopisy, prodloužení licencí k softwarům, nájem tlakových nádob, školení, které nákladově patří do roku Žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, a pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok organizace nemá. 9. Závazky Z celkového objemu závazků nemá organizace závazky po lhůtě splatnosti. Účet 321 dodavatelé v celkové výši Kč ,67, jedná se o závazky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti. Účet 378 ostatní krátkodobé závazky ve výši Kč ,00 odvod povinného podílu ve výši Kč ,00, odměny žáků z produktivní práce ve výši Kč 2.733,00, příspěvky odborové organizaci ve výši Kč 422,00, jiné závazky ve výši Kč 297,00 a exekuce ve výši Kč 2.546,00. Účet 389 dohadné účty pasivní ve výši Kč ,19 vodné, stočné ve výši Kč ,00 a teplo ve výši Kč ,19. Závazky související s vyúčtováním mezd za prosinec 2014 činily Kč ,00 Další závazky organizace nemá. D. Výsledky kontrol V organizaci v roce 2014 proběhla kontrola za strany zřizovatele. Krajský úřad Moravskoslezského kraje kontrola provedena ve dnech Předmět kontroly: veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolované období: rok 2013, Nesoulad v účetní evidenci či jiné významné nesprávnosti nebyly zjištěny, navržená doporučení byla provedena. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. Strana 18

19 E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 měla organizace dle výše uvedeného zákona průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 47,94 osob. Z toho povinný podíl 4% činil 1,92 osob. Organizace plnila povinnost dle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona zaměstnáváním 1,6 osob. Rozdíl mezi povinným podílem a skutečným plněním činil 0,32 osob. Za rok 2014 činil odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením celkem Kč ,00 F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 bylo na základě žádostí vystaveno celkem 22 ks vystavených duplikátů vysvědčení. Z toho: * 8 ks výučních listů s ukončením studia do roku * 2 ks výučních listů. * 4 ks ročníkového vysvědčení. * 8 ks maturitního vysvědčení. Ceny za vystavené duplikáty jsou následující: Duplikát výučního listu ukončení studia do roku 2004 Kč 50,00 Duplikát výučního listu Kč 75,00 Duplikát ročníkového vysvědčení Kč 42,00 Duplikát maturitního vysvědčení Kč 50,00. Celkové tržby za opisy vysvědčení v roce 2014 činily Kč 1.118,00. Ve srovnání s rokem 2013 byly tržby za opisy vysvědčení o Kč 417,00 vyšší. V roce 2013 bylo vystaveno celkem 13 duplikátů vysvědčení. G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace část II. Hospodaření organizace za rok 2014 byla projednána školskou radou dne S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy na poradách úseků dne Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách školy a v tištěné podobě je zpřístupněna v kanceláři školy. Strana 19

20 H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Jsme organizací, která nemá k dispozici vlastní školní jídelnu, a proto pro zaměstnance organizace zajišťuje stravování náhradním způsobem formou stravenek Gastrotour. Cena obědu nebyla v roce 2014 měněna a činila Kč 60,00 za oběd. Náklady organizace na jeden oběd činí Kč 22,00, příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb činí 13,00. Zaměstnanec si na jeden oběd přispívá částkou Kč 25,00. V případě nemoci zaměstnance je cena obědu stanovena na Kč 60,00. Celkové náklady organizace na stravování zaměstnanců pro rok 2014 činily Kč ,67. I. Tabulková část včetně finančních výkazů Přílohy Organizační a funkční schéma školy Závěrečná inventarizační zpráva Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Náklady, výnosy, výsledek hospodaření formuláře SK400, SK401, SK402 Tabulka č. 2: Plnění plánu hospodaření tabulka v Excelu Tabulka č. 3: Fondy - formulář SK414 Tabulka č. 4: Mzdové náklady výkaz P1-04 Tabulka č. 5: Pohledávky a závazky formulář SK406 (pohledávky), v Excelu (závazky) Tabulka č. 6: Doplňková činnost formulář SK411 Formulář SK404 Formulář SK405 Příspěvek na provoz Krytí účtů Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření Strana 20

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 6.35 ZA_17/26022014 Počet stran: 12 Počet příloh: 15 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013 Dokument v listinné

Více

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 fac:..!~.-r t 7:Sy I)J:'a.'~ pfisr.t{: vko ;l. (jrgf!r1. Z~~ I..... :r1 Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 ' ' \\ \ DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov V Ý R O Č N Í Z P R Á VA o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Název dokumentu: Výroční zpráva o hospodaření

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2013 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více