ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE"

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zpracovala Ing. Karin Kalinowská Schválil: RNDr. Milan Osladil Krnov, Strana 1

2 OBSAH A. Základní údaje o organizaci... 3 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena... 5 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) Čerpání účelových dotací Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky D. Výsledky kontrol E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti. 19 H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace I. Tabulková část včetně finančních výkazů Strana 2

3 A. Základní údaje o organizaci Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace byla zřízena Moravskoslezským krajem ke dni na dobu neurčitou na základě zřizovací listiny č. ZL/234/2001. Organizace je právnickou osobou. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňování vzdělávání a výchovy žáků podle vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, který odpovídá hlavnímu účelu je poskytování středního vzdělání s výučním listem, poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou a poskytování ubytování žákům. Základní charakteristika organizace: Název organizace: Sídlo: Právní forma: Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace Soukenická 21, Krnov příspěvková organizace IČ: DIČ: Zřizovatel organizace: Statutární zástupce: Odloučené pracoviště praktického vyučování: Součásti školy: Celková kapacita školy: Celková kapacita domova mládeže: CZ neplátci DPH Moravskoslezský kraj RNDr. Milan Osladil Soukenická 27, Krnov Střední odborná škola Střední odborné učiliště a učiliště Domov mládeže 490 žáků 50 žáků Přehled aktivních oborů vzdělání včetně kódu: Přehled aktivních oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, je uveden kódem a názvem oboru, schvalovací doložkou MŠMT a délkou studia M/01 Informační technologie, ŠVP Informační technologie v ekonomice, čj. SŠP/2011/796, 4 roky M/ M/ L/ H/ H/01 Informační technologie, ŠVP Programování, čj. SŠP/2011/795, 4 roky Informační technologie, ŠVP Počítačové systémy a sítě, čj. SŠP/2011/794, 4 roky Mechanik seřizovač, ŠVP Mechatronik, čj. SŠP/2010/792 Obráběč kovů, ŠVP Obráběč kovů, čj. SŠP/2010/788, 3 roky Truhlář, ŠVP Truhlář, čj. SŠP/2010/787, 3 roky Strana 3

4 64-41-L/ L L/03 Podnikání denní studium, ŠVP Podnikání, čj. SSPKR/0251/2012, 2 roky Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování dřeva, čj. SŠP/2010/790, SSSPKR/0253/2012, 4 roky Uměleckořemeslné zpracování textilu, ŠVP Uměleckořemeslné zpracování textilu, čj. SŠP/2010/791, SSPKR/0252/2012, 4 roky Organizační struktura organizace: V bylo v organizaci zaměstnáno celkem 52 zaměstnanců, z toho 39 pedagogických pracovníků a 13 nepedagogických pracovníků. Organizační schéma je přílohou zprávy o činnosti školy. K navštěvovalo školu celkem 359 žáků. Strana 4

5 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena Organizace v roce 2014 plnila všechny úkoly v souladu se zřizovací listinou a v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem schválenými usnesením rady kraje pro rok V hlavní činnosti byly dodrženy závazné ukazatele a nedošlo k překročení stanovených limitů. Vyhodnocení plnění úkolů školy jsou podrobně uvedeny ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok , která je k dispozici na webových stránkách školy. Strana 5

6 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (k Tab. č.1 přílohy č.2) V tabulce č. 1 přílohy č. 2 jsou vyplněny celkem tři tabulky ve formulářích SK400, SK401, SK402. Formulář SK400 tabulka porovnává vývoj výnosů v hlavní a doplňkové činnosti v roce 2014 a srovnává s rokem Formulář SK401 tabulka porovnává vývoj nákladů v hlavní a doplňkové činnosti v roce 2014 a srovnává s rokem Formulář SK402 tabulka porovnání výsledků hospodaření za roky 2013,2014 v hlavní a doplňkové činnosti. Rozbor nákladů, výnosů a výsledku hospodaření včetně jejich rozboru jsou podrobně popsány v kapitole a 2.3 s vazbou na výše uvedené tabulky. 2. Čerpání účelových dotací ÚZ přímé náklady na vzdělávání (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly určeny na financování přímých nákladů na vzdělávání. Jednalo se o prostředky na platy, na ostatní přímé náklady, zákonné odvody, na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a na ostatní neinvestiční výdaje (na učební pomůcky). Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program na podporu odborného vzdělávání (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly určeny na financování Odborného vzdělávání ve vybraných oborech vzdělání středního odborného školství. Na základě žádosti byly podpořeny tyto obory vzdělání: Informační technologie, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Truhlář. Přidělená dotace byla určena na mzdové prostředky a příslušené zákonné odvody. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 Excelence středních škol 2013 ( státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela finanční prostředky ve výši Kč ,00, které byly použity na účel vymezený v rozvojovém programu č.j. MSMT 5 076/ Přidělená dotace byla určena na mzdové prostředky a příslušné zákonné odvody pro pedagogického pracovníka, který se podílel na odborné přípravě žáka na soutěž v programování SŠ webové aplikace. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Strana 6

7 Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela na rozvojový program finanční prostředky ve výši Kč ,00. Prostředky z uvedeného rozvojového programu byly použity na zvýšení úrovně odměňování pedagogických pracovníků tj. platy a příslušné odvody. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 (státní rozpočet) V roce 2014 organizace obdržela na rozvojový program finanční prostředky ve výši Kč ,00. Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu umožnily zohlednit dopad novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, tj. zvýšení platových tarifů od Dotace byla určena na platy, odvody a příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb pro pedagogické i nepedagogické pracovníky. Finanční prostředky byly určeny k použití do a byly zcela vyčerpány. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. ÚZ účelové prostředky určeny na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (zřizovatel) V roce 2014 byly organizaci stanoveny účelové prostředky na krytí odpisů majetku ve výši Kč ,00. Skutečné odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v organizaci činily Kč ,77. Odpisy ve výši Kč ,00 byly odpisy z investičního transferu a o tuto částku nebyl finančně vytvořen investiční fond. Částka Kč 5.855,77 byla dokryta z provozních nákladů organizace. Závazný ukazatel byl v roce 2014 ve výši Kč ,00 zcela vyčerpán a nevznikly odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaného ukazatele. ÚZ 203 účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ (zřizovatel) V roce 2014 byly organizaci stanoveny účelové prostředky ve výši Kč ,00 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+. Dotace byla určena na odměny pracovníkům podílejících se na přípravě a pořizování dat do softwaru FaMa+, včetně z toho plynoucích zákonných odvodů. Celková výše finančních prostředků byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. Strana 7

8 ÚZ OPVK účelové prostředky určené pro projekt EU peníze školám Řešení projektu probíhá v organizaci od roku V roce 2012 byla poskytnuta organizaci 1. zálohová platba ve výši Kč ,00 a z poskytnuté zálohy bylo v roce 2012 čerpáno Kč ,00 (zejména na prostředky na platy a zákonné odvody). V roce 2013 obdržela organizace 2. zálohu na financování projektu ve výši Kč ,00. V roce 2013 organizace vyčerpala částku ve výši Kč ,00. Prostředky byly použity na prostředky na platy, zákonné odvody a na nákup počítačové techniky. V roce 2014 organizace dočerpala zbytek dotace ve výši Kč ,00. Prostředky byly použity na platy, zákonné odvody a na nákup počítačové techniky. K byl projekt ukončen. Celková výše finančních prostředků Kč ,00 byla čerpána dle stanoveného účelu a nevznikly odchylky skutečného čerpání od stanoveného závazného ukazatele. 2.1 Výnosy v hlavní činnosti Rozpis závazných ukazatelů v roce 2014: a) ÚZ 0 provozní náklady Kč ,00 b) ÚZ 205 účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM Kč ,00 c) ÚZ 203 účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ Kč ,00 d) ÚZ přímé náklady na vzdělávání Kč ,00 e) ÚZ rozvojový program na podporu odborného vzdělávání Kč ,00 f) ÚZ rozvojový program Excelence střední škol 2013 Kč ,00 g) ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 g) ÚZ rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 Kč ,00 Kč ,00 Celkový příspěvek na provoz od zřizovatele pro rok 2014 činil Kč ,00. Výnosy z vlastní činnosti v roce 2014 činily Kč ,21. Strana 8

9 Největší část výnosů z vlastní činnosti zaujímá položka čerpání fondů v celkové ve výši Kč ,79, jedná se o proúčtované nekrytí investičního fondu, o tuto částku byl snížen investiční fond. Druhou největší položkou ve výnosech z vlastní činnosti byly výnosy z prodeje služeb, a ta se skládá z tržeb za ubytování na domově mládeže ve výši Kč ,00, dále z tržeb za produktivní práci žáků ve výši Kč 660,00 a z tržeb za opisy vysvědčení ve výši Kč 1.118,00. Dalšími v pořadí byly výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč ,00, dále finanční výnosy, a to úroky bankovního účtu ve výši Kč , dále výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 6.404,00 a výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve výš Kč 110,00. Oproti roku 2013 vzrostly výnosy z vlastní činnosti v roce 2014 cca o 860 tis., tento nárůst byl zapříčiněn především díky proúčtovanému nekrytí investičního fondu. Celkově však výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2014 nižší téměř u každé položky vykazovaných výnosů, viz tabulka č. 1 (mimo položku čerpání fondů). Nárůst výnosů byl zaznamenán u výnosů z prodeje vlastních služeb o 21,66 tis. Tento nárůst zapříčiněn mírným nárůstem zakázek z produktivní práce žáků. V roce 2015 organizace předpokládá výši výnosů z vlastní činnosti obdobnou jako v roce Vývoj celkových nákladů v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Náklady , , , , , , , , , , , , , , Náklady v hlavní činnosti Celkové náklady organizace v roce 2014 v hlavní činnosti činily Kč ,44. Největší podíl z celkových nákladů zaujímají především mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (tvorba FKSP, stravování, zaměstnanců, zákonné úrazové pojištění a náhrady za dočasnou pracovní neschopnost) v celkové výši Kč ,73. Z provozních nákladů se pak mezi nejvyšší řadí odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč ,77, spotřeba materiálu ve výši Kč ,41 (pracovní obuv a oděv pro žáky, knihy, učební pomůcky, materiál potřebný pro Strana 9

10 výuku nářadí, nástroje, materiál pro cvičné práce, majetek evidovaný na podrozvahové evidenci, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, maziva a materiál na opravy a k udržování), dále spotřeba energií ve výši Kč ,84 (teplo, elektrická energie, vodné, stočné, srážková voda), náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši Kč ,26 (nákup učebních pomůcek a provozního majetku, který patří do kategorie dlouhodobého drobného hmotného majetku), ostatní služby ve výši Kč ,65 (služby pošt, telefonní poplatky, internet, nájemné, programové vybavení, přepravné, likvidace odpadů, revize a odborné prohlídky, praní prádla a ostatní služby), opravy a udržování ve výši Kč ,90 (opravy a udržování nemovitého a movitého majetku, ostatní opravy a údržba spojená s provozem organizace), dále pak ostatní náklady z činnosti ve výši Kč ,00 (technické zhodnocení majetku do 40 tis, náhrady členům maturitní komise, odvod povinného podílu), cestovné ve výši Kč ,00, daň z příjmů ve výši Kč 4.883,62 (jedná se o srážkovou daň z úroku na běžném účtu) a změna stavu zásob vlastní výroby ve výši Kč ,74. Ve srovnání s rokem 2013 byly celkové náklady v roce 2014 v hlavní činnosti vyšší o cca 87 tis.. Oproti roku 2013 byl v roce 2014 zaznamenán pokles u spotřeby energií o 283 tis a pokles u položky opravy a udržování o 162 tis. Nárůst nákladů vznikl u nákladů na odpisy dlouhodobého majetku o 258 tis, z důvodu převodu majetku z projektu Mechatronika. Majetek byl převáděn do majetku organizace v průběhu roku Další nákladovou položkou, která byla v roce 2014 vyšší oproti roku 2013, byly náklady na spotřebu materiálu (nákup materiálu pro výuku, učebních pomůcek a provozního majetku evidovaného na podrozvahové evidenci), náklady z drobného dlouhodobého majetku (nákup počítačové techniky z projektu OPVK), cestovné, ostatní služby a ostatní náklady z činnosti. Vzrůstající tendenci mají náklady na odpisy dlouhodobého majetku od roku 2012, kdy docházelo k postupnému předávání majetku z investičních projektů. Poslední předání majetku proběhlo v roce Organizace očekává ještě v roce 2015 nárůst nákladů na odpisy, ve kterém se promítnou odpisy již veškerého předaného majetku. Všechny náklady byly po celý rok pečlivě sledovány, byly používány pro daný účel tak, aby nedocházelo k nehospodárnostem. Vývoj celkových výnosů v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výnosy , , , , , , , , , , , , , , , Strana 10

11 2.3 Výsledek hospodaření V roce 2014 bylo hospodaření organizace zakončeno kladným výsledkem hospodaření v celkové výši Kč ,00. Výsledek hospodaření byl vytvořen v hlavní činnosti ve výši Kč ,77 a v doplňkové činnosti ve výši Kč ,23. Rozbor výsledku hospodaření a jeho krytí: 1) Hlavní činnost výsledek hospodaření Kč ,77 se skládá: - Kč ,79 proúčtované nekrytí investičního fondu - Kč ,30 úspora z ubytování na domové mládeže - Kč 5.786,68 úspora z úroků bankovních účtů, z prodeje odpadního materiálu 2) Doplňková činnost výsledek hospodaření Kč ,23 se skládá: - Kč 1.528,50 pořádání kurzů - Kč ,02 pronájem - Kč 250,01 ubytování - Výsledek hospodaření budeme převádět do rezervního fondu. Krytí výsledku hospodaření: Kč ,79 není finančně kryto a nebude se provádět do rezervního fondu, Kč ,37 kryto aktivy, Kč 5.031,84 kryto hotovými penězi (Kč ,21 bude převedeno do rezervního fondu). Vývoj výsledku hospodaření v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výsledek hospodaření 26,51 27,55-51,56 20,33 940, Strana 11

12 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady každoročně představují největší položku z celkových nákladů v organizaci. Na základě rozpisu přímých výdajů pro rok 2014 bylo organizaci v únoru přiděleno na mzdové prostředky celkem Kč Z těchto prostředků organizace vyčlenila částku Kč ,00 na ostatní platby za provedenou práci. Celkové neinvestiční výdaje činily Kč ,00 V září došlo k úpravě rozpočtu a stávající rozpočet byl v konečné fázi snížen o celkovou částku Kč ,00 z důvodu poklesu výkonů pro nový školní rok 2014/2015. Závazný ukazatel prostředků na platy po úpravě rozpočtu činil Kč ,00 a závazný ukazatel ostatní platby za provedenou práci činil Kč ,00. Celkové neinvestiční výdaje pro rok 2014 byly stanoveny na konečnou výši Kč ,00. Výše uvedené prostředky byly zcela vyčerpány a nevznikly odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpisu přímých výdajů pro rok V roce 2014 měla organizace na financování platů k dispozici ještě finanční prostředky z rozvojových programů viz. čerpání účelových dotací. V roce 2014 se v organizaci neuskutečnila žádná zahraniční cesta. Průměrný plat všech pedagogických pracovníků v roce 2014 činil Kč ,00 u ostatních nepedagogických zaměstnanců Kč ,00. Přepočtený stav zaměstnanců činil 47,94 osob, z toho 37,23 tvořili pedagogičtí pracovníci a 10,71 nepedagogičtí pracovníci. Limit počtu zaměstnanců byl zřizovatelem stanoven na 49,21 osob. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení průměrného platu u pedagogických pracovníků cca o Kč 45,00 a u nepedagogických pracovníků cca o Kč 627, Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření V tabulce č. 2 byl porovnáván plán roku 2014 se skutečností Komentář k nákladové části: - Účet 501 : pro rok 2014 naplánována spotřeba materiálu ve výši Kč 518,00 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 874,94 tis. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu, že organizace ke konci roku zjistila, že bude mít úsporu ze spotřeby energií, a proto nakoupila větší množství učebních a výukových pomůcek než bylo původně v plánu. - Účet 502: pro rok 2014 naplánována spotřeba energií ve výši Kč 1.192,00 tis, ve skutečnosti bylo za energie utraceno Kč 866,67 tis. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu mírné zimy. - Účet 508: pro rok 2014 nebylo na aktivaci vnitropodnikových služeb nic plánováno, ve skutečnosti pak aktivace vnitropodnikových služeb byla ve výši Kč -33,63 tis.. V roce 2014 byl vyroben nábytek v rámci produktivní práce žáků do kabinetu učitelům. - Účet 511: pro rok 2014 naplánováno na opravu a udržování Kč tis., ve skutečnosti utraceno Kč 288,89 tis. V plánu pro rok 2014 bylo uvažováno o rozsáhlejších opravách v odhadnuté výši Kč 700 tis, na které by bylo použito čerpání fondu. Jelikož tyto opravy nebyly realizovány, vznikl rozdíl mezi plánem a skutečností. - Účet 512: pro rok 2014 naplánována spotřeba cestovného ve výši Kč 42 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 49,40 tis. V roce 2014 vyšší cestovné z důvodu vzniku vyšší potřeby školení pro zaměstnance a náborů pro nový školní rok. Strana 12

13 - Účet 518: pro rok 2014 naplánována spotřeba ostatních služeb ve výši Kč 436,50 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 504,44. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu nutnosti upgradů programového vybavení. - Účet 558: pro rok 2014 naplánovány náklady z drobného majetku ve výši Kč 731,91 tis., ve skutečnosti utraceno Kč 842,36. Rozdíl mezi plánem a skutečností vznikl z důvodu úspory v položkách účtu 502 a 511. Organizace úsporu využila pro nákup majetku potřebného k výuce. - Účet 591: pro rok 2014 nebyl plánován pro položku 591 žádný náklad. Po aktualizaci účtové osnovy zřizovatelem v průběhu roku 2014 byla organizace povinna na účet 591 účtovat srážkovou daň z přijatých úroků na bankovních účtech. Komentář k výnosové části: - Účet 601: pro rok 2014 naplánovány výnosy z prodeje vlastních výrobků ve výši Kč 20 tis., ve skutečnosti se organizaci podařilo zajistit výnosy vyšší, a to Kč 42,55. V roce 2014 se dařily zakázky z produktivní práce žáků v oboru Truhlář. - Účet 603: pro rok 2014 naplánovány výnosy z pronájmu ve výši Kč 35 tis., ve skutečnosti činil pronájem Kč 22,27. Organizace očekávala vyšší výnosy z pronájmu, a to z pronájmu cvičebny. - Účet 644: pro rok 2014 naplánovány výnosy z prodeje materiálu ve výši Kč 5 tis., ve skutečnosti se organizaci podařilo zajistit výnosy vyšší o Kč 1,4 tis. Jednalo se o odpadní materiál (špony a železo) vyvezený do sběrných surovin. - Účet 646: v roce 2014 organizace prodala majetek (multimetr) ve výši Kč 110,00. - Účet 648: pro rok 2014 plánovala na čerpání fondu částku ve výši Kč 700 tis., organizace plánovala čerpání investičního na opravy. Jelikož opravy nebyly realizovány, nebyl fond čerpán. Účet 648 byl použit pro proúčtování nekrytého investičního fondu na konci roku 2014, a to ve výši Kč 906,94 tis. - Účet 662: v roce 2014 byly nižší úroky z bankovních účtů než bylo pro rok 2014 plánováno, z důvodu snížení úrokových sazeb na běžných účtech bankou. Komentář k výsledku hospodaření: - V plánu pro rok 2014 byl výsledek hospodaření stanoven na Kč 57,14 tis, v roce 2014 se tento výsledek hospodaření podařilo naplnit, bylo dosaženo (po odečtení proúčtovaného nekrytí investičního fondu) Kč 52,89 tis. 5. Péče o spravovaný majetek Informace o nemovitém majetku ve správě organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace dostala na základě zřizovací listiny do správy k vlastnímu hospodářskému použití movitý i nemovitý majetek. Nemovitým majetkem je budova školy, budova domova mládeže a budova CNC dílny. Informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě majetku Na údržbu a opravy movitého a nemovitého majetku bylo v roce 2014 použito celkem Kč ,90. Byly provedeny následující opravy: oprava dešťové kanalizace, oprava žaluzií v učebnách, malování pokojů na domově mládeže, opravy podlahy v učebně, opravy podhledů v učebnách, opravy a osvětlení v učebnách, opravy strojů pro odborný výcvik, opravy elektrorozvodů, opravy na CNC dílně. Dále se jednalo o běžné opravy a udržovací práce vyplývající z každodenního provozu. V roce 2014 nebyly v organizaci realizovány investiční akce. Strana 13

14 Informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Pojištění majetku kraje svěřeného do správy organizaci je od řešeno uzavřením centrálních pojistných smluv na pojištění veškerého nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho příspěvkových organizaci s Českou spořitelnou a. s. V roce 2014 nedošlo k žádné pojistné události. Inventarizace majetku včetně zápisu inventarizační komise Inventarizace majetku a závazků byla v organizaci provedena na základě vnitřní směrnice č. 1304, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění, na základě vyhlášky č.270/2010 a nařízení ředitele č Termín provedení fyzické inventarizace byl k , dokladová inventarizace byla provedena ke dni Den zahájení inventarizačních prací byl stanoven k , den ukončení inventarizačních prací byl k Inventarizace za rok 2014 proběhla dle stanoveného harmonogramu inventarizace a dle vydaného nařízení ředitele, a to vše v souladu s ustanoveními 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění a vyhláškou č.270/2010. Závěrečná inventarizační zpráva za rok 2014 je přílohou výroční zprávy. Informace o pronájmech svěřeného nemovitého majetku Uzavřené smlouvy o pronájmech svěřeného nemovitého majetku jsou krátkodobého charakteru a jedná se zejména o pronájmy cvičebny a umístění nápojových automatů, nově jsou od roku 2014 smlouvy zadávány do aplikace FaMa+ a jsou vždy při změně v aplikaci aktualizovány. Ceny za pronájem jsou stanoveny dle ceny, která je v místě pronájmu obvyklá. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Organizace může doplňkovou činnost provozovat v následujících okruzích: 1. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí 2. Ubytovací služby 3. Obchodní činnost koupě za účelem dalšího prodeje a prodej 4. Zámečnictví 5. Kovoobrábění 6. Truhlářství 7. Čalounictví 8. Pronájem majetku Od roku 2010 na základě požadavku zřizovatele byly do doplňkové činnosti přesunuty pronájmy, v roce 2015 budou zřizovatelem aktualizovány okruhy doplňkové činnosti. Celkové náklady v roce 2014 v doplňkové činnosti činily Kč ,77. Největší podíl z celkových nákladů zaujímá spotřeba energií ve výši Kč ,00, dále pak mzdové náklady a odvody na zákonné sociální pojištění, včetně zákonných sociálních nákladů (přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb) a jiných sociálních nákladů ve výši Kč ,77, ostatní služby Kč 5.309,00, spotřeba materiálu ve výši Kč 2.401,00 a odpisy dlouhodobého majetku ve výši Kč 252,00. Celkové výnosy v roce 2014 v doplňkové činnosti činily Kč ,00. Strana 14

15 Největší část výnosů zaujímají výnosy z prodeje služeb ve výši Kč ,00 (ze služeb souvisejících s pronájmem, z ubytování a vzdělávacích kurzů přezkoušení svářečů,) dále pak tržby z pronájmu ve výši Kč ,00 (z pronájmu movitých věcí, nebytových prostor a služeb spojených s pronájmem), dále výnosy z transferu ve výši Kč ,00 (dotace z města Krnova na projekt: Oživení textilních technik na krnovsku). Rok 2014 zakončila organizace hospodaření v doplňkové činnosti kladným výsledkem hospodaření ve výši Kč ,23. Rozbor jednotlivých okruhů doplňkové činnosti: Doplňková činnost Výnosy v Kč Náklady v Kč Výsledek hospod. v Kč Ubytování 800,00 549, ,01 Pronájmy , , ,72 Kurzy 8.040, , ,50 Projekt-paličkování , ,00 0,00 Celkem , , ,23 Ostatní okruhy doplňkové činnosti nebyly v roce 2014 provozovány z důvodu nulové poptávky. V roce 2014 nebyl dosažen zisk z pronájmu jako v minulých letech z důvodu ukončení smlouvy o pronájmu s firmou Veolia Energy, a.s., která byla uzavřena na dobu určitou. Pronájem z této smlouvy činil Kč ,00 za rok. Vývoj celkových nákladů v doplňkové činnosti v letech v tis. Kč: Rok Náklady 322,34 112,59 44,32 33,48 46,48 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Strana 15

16 Vývoj celkových výnosů v doplňkové činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výnosy 366,34 117,53 95,88 77,58 65,73 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0, Vývoj výsledku hospodaření v hlavní činnosti v letech v tis. Kč: Rok Výsledek hospodaření 44 4,94 51,56 44,1 19, Strana 16

17 7. Peněžní fondy Organizace využívá ke svému rozvoji a hospodaření následující fondy. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Výše fondu k byla Kč ,42. Během roku organizace fond používá k časovému překlenutí rozdílu mezi náklady a výnosy. V roce 2014 byl do rezervního fondu převeden zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši Kč ,00. V roce 2014 nebyl rezervní fond čerpán. Jeho výše k činila Kč ,45. Rezervní fond je finančně krytý. Fond odměn Výše fondu k byla Kč ,00. Fond nebyl v roce 2014 čerpán. Jeho výše k činila Kč ,00. Organizace jej ponechává jako rezervu pro případné překročení prostředků na platy. Fond odměn je finančně krytý. Investiční fond Výše fondu k byla Kč ,84 V roce 2014 byl fond tvořen z odpisů v celkové výši Kč ,77, část odpisů ve výši Kč ,00 byla tvořena z investičního transferu. Účelové dotace zřizovatele na krytí odpisů pro rok 2014 činila Kč ,00. Z investičního fondu byl v roce 2014 financován nákup dlouhodobého majetku ve výši Kč ,00 v prosinci byl pořízen drsnoměr pro praktickou výuku. V roce 2014 bylo vypočteno nekrytí investičního fondu ve výši Kč ,79, o toto nekrytí byl snížen investiční fond. Výše fondu k činila Kč ,82. Investiční fond není z celé části finančně krytý, a to o částku Kč ,00 vytvořenou z odpisů z investičního transferu za rok Fond kulturních a sociálních potřeb Výše fondu k byla Kč ,71. Celoroční příjem do fondu ve výši 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů činil Kč ,65. Fond organizace v roce 2014 využívala především formou příspěvku na stravování zaměstnanců a to v celkové výši Kč ,00. Dále z fondu byly kryty další aktivity: - na sport bylo celkem použito Kč 4.292,00 - na dary zaměstnancům bylo celkem použito Kč ,00 - na kulturu Kč 2.900,00 Výše fondu k činila Kč ,36. Fond kulturních a sociálních potřeb je finančně krytý. Strana 17

18 8. Pohledávky Z celkového objemu pohledávek nejsou soudně vymáhány žádné pohledávky. Pohledávka odepsaná v roce 2006 výši Kč ,70 je nadále vedena v podrozvahové evidenci organizace pro případ její úhrady. Účet pohledávky za odběratele v celkové výši Kč 6.210,00 jsou pohledávkami ve lhůtě splatnosti. Účet ostatní krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč ,60 jedná se o zálohu na stravenky na měsíc 1/2015. Účet ostatní krátkodobé pohledávky ve výši Kč 1.893,09 jedná se o úroky na bankovních účtech. Účet 381 náklady příštích období ve výši Kč ,45 jedná se o zaplacené zálohové platby na časopisy, prodloužení licencí k softwarům, nájem tlakových nádob, školení, které nákladově patří do roku Žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, a pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok organizace nemá. 9. Závazky Z celkového objemu závazků nemá organizace závazky po lhůtě splatnosti. Účet 321 dodavatelé v celkové výši Kč ,67, jedná se o závazky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti. Účet 378 ostatní krátkodobé závazky ve výši Kč ,00 odvod povinného podílu ve výši Kč ,00, odměny žáků z produktivní práce ve výši Kč 2.733,00, příspěvky odborové organizaci ve výši Kč 422,00, jiné závazky ve výši Kč 297,00 a exekuce ve výši Kč 2.546,00. Účet 389 dohadné účty pasivní ve výši Kč ,19 vodné, stočné ve výši Kč ,00 a teplo ve výši Kč ,19. Závazky související s vyúčtováním mezd za prosinec 2014 činily Kč ,00 Další závazky organizace nemá. D. Výsledky kontrol V organizaci v roce 2014 proběhla kontrola za strany zřizovatele. Krajský úřad Moravskoslezského kraje kontrola provedena ve dnech Předmět kontroly: veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolované období: rok 2013, Nesoulad v účetní evidenci či jiné významné nesprávnosti nebyly zjištěny, navržená doporučení byla provedena. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno. Strana 18

19 E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 měla organizace dle výše uvedeného zákona průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 47,94 osob. Z toho povinný podíl 4% činil 1,92 osob. Organizace plnila povinnost dle 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona zaměstnáváním 1,6 osob. Rozdíl mezi povinným podílem a skutečným plněním činil 0,32 osob. Za rok 2014 činil odvod do státního rozpočtu za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením celkem Kč ,00 F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 2014 bylo na základě žádostí vystaveno celkem 22 ks vystavených duplikátů vysvědčení. Z toho: * 8 ks výučních listů s ukončením studia do roku * 2 ks výučních listů. * 4 ks ročníkového vysvědčení. * 8 ks maturitního vysvědčení. Ceny za vystavené duplikáty jsou následující: Duplikát výučního listu ukončení studia do roku 2004 Kč 50,00 Duplikát výučního listu Kč 75,00 Duplikát ročníkového vysvědčení Kč 42,00 Duplikát maturitního vysvědčení Kč 50,00. Celkové tržby za opisy vysvědčení v roce 2014 činily Kč 1.118,00. Ve srovnání s rokem 2013 byly tržby za opisy vysvědčení o Kč 417,00 vyšší. V roce 2013 bylo vystaveno celkem 13 duplikátů vysvědčení. G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace část II. Hospodaření organizace za rok 2014 byla projednána školskou radou dne S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy na poradách úseků dne Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách školy a v tištěné podobě je zpřístupněna v kanceláři školy. Strana 19

20 H. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Jsme organizací, která nemá k dispozici vlastní školní jídelnu, a proto pro zaměstnance organizace zajišťuje stravování náhradním způsobem formou stravenek Gastrotour. Cena obědu nebyla v roce 2014 měněna a činila Kč 60,00 za oběd. Náklady organizace na jeden oběd činí Kč 22,00, příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb činí 13,00. Zaměstnanec si na jeden oběd přispívá částkou Kč 25,00. V případě nemoci zaměstnance je cena obědu stanovena na Kč 60,00. Celkové náklady organizace na stravování zaměstnanců pro rok 2014 činily Kč ,67. I. Tabulková část včetně finančních výkazů Přílohy Organizační a funkční schéma školy Závěrečná inventarizační zpráva Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Náklady, výnosy, výsledek hospodaření formuláře SK400, SK401, SK402 Tabulka č. 2: Plnění plánu hospodaření tabulka v Excelu Tabulka č. 3: Fondy - formulář SK414 Tabulka č. 4: Mzdové náklady výkaz P1-04 Tabulka č. 5: Pohledávky a závazky formulář SK406 (pohledávky), v Excelu (závazky) Tabulka č. 6: Doplňková činnost formulář SK411 Formulář SK404 Formulář SK405 Příspěvek na provoz Krytí účtů Účetní výkazy Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz rozboru plnění výsledku hospodaření Strana 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více