Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí Pro zaèáteèníky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky"

Transkript

1 PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla bìhem dlouhých staletí postupnì modifikována a vylepšována, až se ustálila do dnešní podoby. Jen v Japonsku GO hraje kolem sedmi milionù lidí. Hra nabízí prakticky nekoneèné množství herních variant. Na dálném východì je podobnì oblíbená jako u nás šachy. Hrají ji zde nejen miliony amatérù, ale i množství profesionálù. Velkou pøedností GO je, že si ji díky tzv. handicapùm mohou s potìšením zahrát i soupeøi velmi rùzných kvalit. GO se hraje tak, že dva hráèi støídavì pokládají èerné a bílé kameny na hrací desku. Cílem hry je ohranièit co nejvìtší území, pøípadnì zajmout soupeøovi co nejvíce kamenù. Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí Pro zaèáteèníky mùže být vhodnìjší sí Dále hra obsahuje èerné a bílé kameny, kterých má každý z hráèù k dispozici neomezené množství. Zkušenosti ukazují, že hráèi vystaèí s kameny. (Pokud by pøece jen došly, je možno si se soupeøem vymìnit zajatce.) Devìt zvýraznìných prùseèíkù na hrací desce jsou tzv. handicapy (vysvìtlení viz str. 8). Slabší hráè dostane èerné kameny, nebo Obr. 1: hrací deska (goban). se o barvu kamenù losuje. První tah provede hráè s èernými kameny. Tahem se rozumí položení jednoho kamene na kterýkoli volný prùseèík sítì. Kameny se kladou pouze na prùseèíky! Hráèi se v tazích pravidelnì støídají. Co je cílem hry? Podstatou GO je boj o získání co nejvìtšího území. Územím nazýváme volné prùseèíky uvnitø oblasti, jejíž hranice je tvoøena kameny jedné barvy, pøípadnì okrajem desky. Území hráèi získávají postupným obsazováním volných prùseèíkù svými kameny tak, aby spolu sousedily po èáøe. Hráè, který získá nejvíce území, vítìzí. Abychom pochopili, jak se obsazuje území, musíme nejprve objasnit základní vìc: totiž, že kameny, podobnì jako vojáky v boji, je možno zajmout. To je základní prvek, který dìlá z GO zajímavou hru. GO: objednávky: nica.hyperlink.cz

2 Svobody a zajímání kamenù Kámen položený kdekoli do volného prostoru desky má ètyøi svobody, tj. ètyøi volné prùseèíky sousedící s ním po èáøe, nikoliv úhlopøíènì. Kámen u strany desky má 3 svobody a kámen v rohu 2 svobody. Na obr. 2 jsou svobody vyznaèeny køížky. Obr. 3: èerný táhne na 1 a zajme bílého. Hráè, na jehož kameny je útoèeno, se samozøejmì mùže bránit. Pøidá-li k vlastnímu kameni další kameny tak, aby spolu sousedily po èáøe (nikoli po úhlopøíèce), vytváøí øetìz. Takový Obr. 5: položením kamene na 1 èerný zajme ètyøi kameny bílého. Obr. 2: svobody. Obsadí-li nìkterý hráè svými kameny všechny svobody nìjakého kamene protivníka, je kámen zajat a musí být okamžitì odstranìn z desky. (obr. 3) Na hrací desce nesmí zùstat žádný kámen, který nemá alespoò jednu svobodu. Obr. 4: pøíklady øetìzù. øetìz má spoleèné svobody a mùže být zajat pouze jako celek (viz obr. 5). Øetìz a na obr. 4 má 9 svobod, b má 6 spoleèných svobod. Pozor, kameny 1 a 2 netvoøí øetìz a mohou být zajaty každý zvláš. Omezení volby tahu Bylo již øeèeno, že hráè mùže táhnout na kterýkoli volný prùseèík na hrací desce. Existují však dvì výjimky, které plynou z logiky hry. První je zákaz sebevraždy, druhou je zákaz opakování pozice. Zákaz sebevraždy Hráè nesmí zahrát tah do sebevraždy. To znamená, že nesmí táhnout na pozici, kde by jeho kámen nemìl žádnou svobodu (viz obr. 6). Ale pozor! Do sebevraždy mùže hráè táhnout tehdy, jestliže v dùsledku tahu zajme jeden nebo Obr. 6: èerný nesmí táhnout na místa oznaèená køížkem. Èerný kámen na tìchto místech by nemìl žádnou svobodu. Obr. 7: èerný mùže táhnout na místa oznaèená køížkem. Tìmito tahy totiž zajme soupeøovy kameny oznaèené a. 2 GO: objednávky: nica.hyperlink.cz

3 více soupeøových kamenù. Tím tedy jeho kámen získá svobodu, a tak vlastnì v sebevraždì nestojí (viz obr. 7). Odebrání soupeøových zajatých kamenù je totiž souèástí tahu. Zákaz opakování pozice pravidlo ko Hráè nesmí táhnout tak, aby se po jeho tahu pøesnì zopakovala pozice pøed posledním tahem soupeøe (pravidlo ko japonsky nekoneèný). Jinak by za jistých okolností bylo možno brát jeden kámen stále dokola a hra by nemìla konec. Pøíklad takové situace ukazuje obr. 8. Na obr. 8a bílý táhne na 1 a zajme èerného. Výsledek jeho tahu je na obr. 8b. Kdyby nyní èerný mohl táhnout na 2, zajmul by bílého a výsledkem by byla opìt situace z obr. 8a, neustále Obr. 8: pozice s ko. dokola. Podle pravidla ko však èerný nesmí táhnout na 2. Táhne tedy nìkde jinde. (Snaží se táhnout tak, aby bílého ohrozil na nìjakém jiném místì hrací desky.) Po jeho tahu mùže bílý táhnout na 2 a tím situaci ko ukonèit (viz obr. 8c). Kdyby však udìlal bílý jiný tah (napø. reagoval na hrozbu èerného), mohl by nyní èerný táhnout na 2 a boj o ko by pokraèoval. Pozice ko jsou dùležitým taktickým prvkem a mùže se stát, že rozhodnou celou hru. Živé a mrtvé skupiny Živé skupiny Pro každého hráèe je nejdùležitìjší zabránit soupeøi, aby zajímal jeho kameny, a uhájit již získané území. Øešením je vytváøení živých skupin, tj. takových, které soupeø nedokáže zajmout, ani když je úspìšnì obklíèí. Øíká se, že si hráè na svém území musí vytvoøit tzv. dvì oka. Na obr. 9 je nìkolik pøíkladù živých skupin. Èerné kameny jsou obklíèené bílými, pøesto ani v jednom pøípadì nemohou být zajmuty. Všechny èerné skupiny mají totiž dvì oddìlené èásti vlastního území, tj. dvì oka. Bílý by musel obsadit oba volné prùseèíky, což nemùže. Brání mu v tom pravidlo o zákazu sebevraždy. Skupiny, které ohranièují vìtší území, jsou celkem snadno udržitelné živé. Hráè Obr. 9: pøíklady živých skupin. GO: objednávky: nica.hyperlink.cz 3

4 Obr. 10: skupina ohranièující vìtší území. má vždy možnost vytvoøit uvnitø svého území jedno oko a celý zbytek území slouží za oko druhé (viz obr. 10). Platí tedy, že skupina je živá, pokud má alespoò dvì oka nebo má možnost je vytvoøit. Mrtvé skupiny Mrtvé skupiny jsou takové, které nemají žádné oko nebo mají pouze jedno. A tak i když mají vìtší poèet vnìjších svobod, hráè je nezachrání, i kdyby se snažil sebevíce. Na obr. 11 mùže bílý nejdøíve odebrat èernému všechny vnìjší svobody oznaèené køížky, nakonec mùže položit kámen do oka (oznaèeno 1) a tím zajmout všechny Obr. 11: pøíklad mrtvé skupiny. èerné kameny. Pozor na falešné oko. Skupina na obr. 12 má jedno oko falešné, bílý hráè mùže èernému tahem na 1 zajmout tøi èerné kameny a tahem na 2 zbytek. Skupina je tedy mrtvá. Obr. 12: pøíklad mrtvé skupiny s falešným okem. Mìjme situaci z obr. 13a. Je-li v této situaci na tahu èerný, táhne na 1 a vytvoøí živou skupinu (viz b). Je-li na tahu Obr. 13: živé a mrtvé skupiny. bílý, táhne na 1 a èerné kameny se stanou mrtvou skupinou (viz c). Skupiny bez ok nemusí být nutnì ztracené. Pokud se podaøí zajmout nìkteré kameny, kterými je mrtvá skupina obklièována, mùže se ještì osvobodit. Samozøejmì pouze tehdy, když protihráè mrtvou skupinu nezajme a neodstraní z hrací desky. Ale to už je otázka strategie. Situace seki Obèas mùže dojít k zvláštní situaci zvané seki. Žádný z hráèù není na daném místì schopen vytvoøit živou skupinu se dvìma oky a souèasnì soupeø není schopen jeho kameny zajmout. Skupina bílých i èerných kamenù má totiž dvì spoleèné svobody. Ani jeden z hráèù není schopen zajmout kameny protivníka. Kdyby se o to pokusil, pøišel by o vlastní kameny. Pokud by se totiž jeden 4 GO: objednávky: nica.hyperlink.cz

5 hráè pokusil zajmout soupeøovy kameny obsazením jedné ze dvou spoleèných svobod (a nebo b), druhý by obsadil svobodu druhou a zajal jeho skupinu. Platí pravidlo, že se body za území v situaci seki nepøièítají ani jednomu z hráèù. Obr. 14: pøíklady situace seki. Ukonèení hry Na hrací desce se postupnì vytvoøí oblasti ohranièené kameny jedné barvy, pøípadnì i okrajem desky. Takto ohranièené oblasti, které tvoøí živé skupiny, nazýváme územím. Velikost území je dána poètem volných prùseèíkù, které tyto kameny obklopují. Na obr. 15 je ukázka gobanu rozdìleného na území èerného (vyznaèeno tmavou barvou) a území bílého (svìtlou barvou). Za zmínku stojí, že pokud si napø. èerný hráè ohranièí velké území, mùže bílý na toto území zaútoèit a vybudovat si v této oblasti území vlastní, a tím samozøejmì pùvodní území zlikvidovat. Taková invaze bílého se ovšem nemusí podaøit, a v tom pøípadì èerný získá øadu bílých zajatcù. Obr. 15: území èerného je zvýraznìno tmavì a bílého svìtle. Ètyøi bílé prùseèíky nejsou územím nikoho. Èasem hráèi dospìjí k tomu, že již není možno získat žádné další území, ani zajmout žádný soupeøùv kámen. V tom pøípadì, kdy hráè již nechce hrát, mùže se tahu vzdát s tím, že øekne pas. Pokud oba hráèi øeknou pas v tazích následujících po sobì, hra konèí. Jestliže pas provede jen první hráè a druhý pokraèuje ve høe, mùže i první hráè znovu ve høe pokraèovat. Pøed ukonèením partie hráèi vyøeší všechny sporné situace, zvláštì situace ko, a zaplní neutrální body území nikoho mezi hranicemi èerných a bílých území. Pokud hráèi najdou i po definitivním skonèení hry nejasnou situaci, mohou obnovit hru. Hra mùže samozøejmì konèit i tím, že jeden z hráèù partii vzdá. Urèení vítìze Po ukonèení hry se mrtvé skupiny kamenù, které leží v soupeøovì území a mohly by být pøípadnì zajaty, odstraní z hrací desky a pøidají se k zajatcùm. Není tedy tøeba jim odebrat všechny svobody, jako je to nutné pøi normálním zajímání pøi høe. GO: objednávky: nica.hyperlink.cz 5

6 Obr. 16: hra právì skonèila. Obr. 18: jak zjednodušit urèení vítìze. 6 GO: objednávky: nica.hyperlink.cz Obr. 17: po odstranìní mrtvých skupin. Nakonec si hráèi spoèítají body. Za každý volný prùseèík ve vlastním území náleží hráèi jeden bod a za každého zajatce také jeden bod. Hráè s vìtším poètem bodù vítìzí. Pøíklad na obr. 16 ukazuje hrací desku na konci hry. Dejme tomu, že èerný získal bìhem hry 11 zajatcù a bílý 15 zajatcù. Nejdøíve odstraníme z hrací desky mrtvé skupiny a pøidáme je k zajatcùm. Èerný takto získal dalších 11 zajatcù a bílý 14 zajatcù. Èerný má tedy nyní = 22 a bílý = 29 zajatcù. Stav po odstanìní zajatcù je na obr. 17. Území èerného je oznaèeno tmavou barvou, území bílého svìtlou. Lze spoèítat, že èerný získal 95 bodù a bílý 102 bodù za území. Celková bilance: èerný získal = 117 bodù a bílý = 131 bodù. Bílý tedy zvítìzil. Sèítání bodù se vìtšinou provádí úsporným zpùsobem. Zajatce umístíme do soupeøova území a tím se mu odpoèítají body za volné prùseèíky. Území zmìníme pøemístìním nìkterých kamenù tak, aby sèítání bylo jednodušší (viz obr. 18). Po vhodném zaplnìní území zajatci a pøeskupení území do obdélníkových tvarù je celkem snadné zjistit, které území je vìtší a kdo je tedy vítìz. Výhoda prvního tahu je pøi høe hráèù stejné úrovnì nìkdy kompenzována tzv. komi. Bílý si na konci hry pøiète 5,5 bodu. Protože komi není celé èíslo, hra nemùže skonèit nerozhodnì.

7 Základní technické obraty Kámen na druhé lince Obr. 19: kámen na druhé lince. Obr. 20: kámen se svobodou smìrem ke støedu hrací desky. Kámen na 2. lince s jednou svobodou nemùže být zachránìn (viz obr. 19). Platí to ovšem pouze tehdy, když je jeho poslední svoboda smìrem k okraji hrací desky. Pokud by byla smìrem k centru desky, tak èerný svùj kámen snadno zachrání (viz obr. 20). Èerný totiž získá každým tahem dvì nové svobody, ale bílý mu svým tahem odebere pouze jednu. Kámen na tøetí lince Obr. 21: kámen na tøetí lince. Útoèník je donucen se bránit. útoèí na 3 a 5, ale pozor èerný zaútoèí na 6, bílý musí bránit na 7, avšak svùj kámen na 5 už nezachrání. Pokud však vypadá situace jako na obr. 22, bílý èerného snadno chytí. V uplatnìní pøedchozí taktiky mu totiž zabrání bílý kámen na pozici x. Pokud použije bílý hráè v pøípadì kamene na tøetí lince stejnou taktiku jako na kámen na druhé lince, dopadne to pro nìj špatnì. (viz obr. 21). Zpoèátku vypadá situace obdobnì: bílý Obr. 22: bílý kámen oznaèený x mìní situaci. Schody Obr. 23: schody. Chycení kamene do schodù ukazuje obr. 23. Èerný nemùže utéci. Pokud by se o to pokusil, jenom by zvìtšoval množství zajatcù. Ale pozor. Tuto taktiku lze uplatnit pouze tehdy, když schodùm nestojí v cestì žádný kámen èerného. Chytání do sítì V jistých situacích není možné zajmout soupeøovy kameny pøímým obsazováním svobod. Lze však použít takzvané chytání do sítì. Obr. 24 ukazuje dva pøíklady takových situací. Obr. 24: chytání do sítì. GO: objednávky: nica.hyperlink.cz 7

8 Obìtování vlastního kamene Nìkdy se vyplatí obìtovat vlastní kámen (viz obr. 25). Bílý táhne na 1, èerný mu tento kámen zajme (2) a bílý potom èernému zajme ètyøi kameny (3). Obr. 25: obìtování vlastního kamene. Základy strategie Zahájení fuseki Na zaèátku hry oba hráèi vytyèují svá území spíše umís ováním samostatných kamenù, než vytváøením souvislých øad. Na obr. 26 je pøíklad zahájení. První ètyøi kameny položili oba hráèi do blízkosti rohù, protože založit území s použitím rohu je ekonomiètìjší. Po zajištìní území v rozích hráèi obvykle umís ují kameny na místa jako 9, 10, 11 a 12. Støední hra chuban Obr. 27 navazuje bezprostøednì na obr. 26. Èerný položí kámen na 13. Chce tím pøekazit plány bílého na upevnìní jeho území. To je signálem k zahájení støední fáze hry, pro kterou je typický boj o území. Vše záleží na strategii obou hráèù. Každý dobrý tah je víceúèelový sleduje obranu i útok. Vždy je tøeba myslet na celou desku a nezabývat se jedním bodem, když jinde je možné získat mnohem více. Obr. 26 zahájení. Handicapová hra Hrají-li spolu dva hráèi rùzné úrovnì, mùže dát silnìjší hráè slabšímu 2 až 9 tzv. handicapù. Provede se to tak, že èerný (slabší hráè) na zaèátku hry položí na vyznaèené body 2 až 9 svých kamenù, a bílý potom už normálnì pokraèuje ve høe. Polohy handicapù jsou ukázány na obr. 1. Pokud se hraje na desce 13 13, je poèet hadicapù 2 až 5. Handicapové body jsou na této menší desce pouze na prùseèících 4 4 a uprostøed. 8 GO: objednávky: nica.hyperlink.cz Obr. 27: støední hra.

starodávná asijská hra

starodávná asijská hra Go starodávná asijská hra O projektu Pravidla hry Základy herní strategie Příklady k procvičení Soutěžní hraní v ČR a ve světě Kam dál 1 1. O projektu Gratulujeme k úspěšnému absolvování úvodního workshopu.

Více

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM

HALAS liga online. 18. a 21. kvìtna Booklet. HALAS liga HALAS. sudokualogika.cz SUDOKUCUP.COM 8. a. kvìtna Booklet 8. a. kvìtna sudoku kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: minut A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku x... body A. Klasické sudoku 9x9...7 bodù B. Diagonální sudoku

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM...

PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 1 Obsah OBSAH PRAVIDLA HRY S VÝKLADEM... 3 1. Obecné pokyny... 3 2. Zahájení partie... 4 3. Braní zajatců... 5 4. Zákaz sebevraždy... 7 5. Výjimka ze zákazu sebevraždy... 8 6. Pravidlo kó... 10 7. Pravidlo

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh. Praha, 13. ledna 2013. Kolo 2

Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh. Praha, 13. ledna 2013. Kolo 2 Soutìž pro mládež v øešení sudoku a logických úloh Praha,. ledna Kolo. Kropki b. Had b. Obdélníky b. Mrakodrapy b. Hitori b. Magnety b. Skládaèka b. Easy as b. Spojovaèka b. Easy as b. Spojovaèka b. Ohrádka

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI

A B C D E KATEGORIE 02 - MLADŠÍ STUDENTI KTGORI - MLŠÍ STUNTI PNTOMINO - body o obrazce vlož všech dílù pentomina, a to tak, že vyznaèíš jejich obrys. Nìkteré hrany jsou už naznaèené. TRÈ - body o terèe vepiš èísla od po tak, aby na obou kružnicích

Více

Body celkem. Øešitel. GP - LOGICKÉ ÚLOHY jednotlivci (90 minut) Brno

Body celkem. Øešitel. GP - LOGICKÉ ÚLOHY jednotlivci (90 minut) Brno Øešitel Body celkem GP - LOGICKÉ ÚLOHY jednotlivci (0 minut) Brno - 0.. 0. SMYÈK. ROZLOŽENÉ ÈTVERCE. PRVNÍ VÌTŠÍ. RETROGRÁDNÍ NÁMOØNÍ BITV. JÁM. ÈTVERCE. METROPOLE. ØEKY. ZSE TY KORÁLE 0. HD. ROSTOUCÍ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRATEGIE A TAKTIKA...

STRATEGIE A TAKTIKA... 1 Obsah OBSAH STRATEGIE A TAKTIKA... 3 Vedení partie... 3 Život a smrt... 5 Falešné oči... 7 Ničení očí... 8 Atari... 9 Dvojité atari... 11 Hnízdo (geta)... 12 Schody (schicho)... 13 Zpětné braní... 15

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU

Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Podrobný výklad pravidel a příklady ke hře OSADNÍCI Z KATANU Almanach obsahuje podrobné vysvìtlení všech pravidel Osadníkù z Katanu v abecedním poøadí. Tento podrobný výklad pravidel nemusíte èíst pøed

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ECHO-208C/216C/LE208/LE216/GE208/GE216

ECHO-208C/216C/LE208/LE216/GE208/GE216 NÁVOD K POUŽITÍ ECHO-208C/216C/LE208/LE216/GE208/GE216 *** ÚVOD *** Dìkujeme Vám za zakoupení elektronické šipkové hry ECHO 208C/216C/LE208/LE216/GE208/ GE216 firmy ECHOWELL ELECTRONIC CO., LTD. Ještì

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

A1. Klasické sudoku. A2. Klasické sudoku

A1. Klasické sudoku. A2. Klasické sudoku Do každého políèka vepište jednu èíslici od do tak, aby se èíslice A. Klasické sudoku Do každého políèka vepište jednu èíslici od do tak, aby se èíslice A. Klasické sudoku Liptov,.. až.. 0 Liptov,.. až..

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT

JAK RYCHLE ZAÈÍT HRÁT Jsou lidé, kteøí rádi cestují, a lidé, kteøí si o cestování rádi ètou. Bez hranic je internetový projekt, který má za úkol tyto lidi spojit dohromady. Ve høe se stanete cestovateli projektu Bez hranic,

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G

0.1. Titul. Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.1. Titul 1 Grafický manuál firmy Y E L L O W P I G 0.2. Tiráž a obsah 2 Grafický manuál firmy Yellowpig Autor manuálu: Martin Brauner Autor názvu: Kamil Hájek Martin Brauner 2005 Obsah 0.1. Titul 0.2.

Více

GP Prostìjova sudoku. èas: 75 minut. jméno: body: seznam úloh a obodování. Dìkuji za spolupráci konzultantùm:

GP Prostìjova sudoku. èas: 75 minut. jméno: body: seznam úloh a obodování. Dìkuji za spolupráci konzultantùm: GP Prostìjova 0 sudoku èas: minut seznam úloh a obodování. Klasické sudoku.... Etraregiony... 0. Diagonály.... Antiknight.... Posloupnosti.... Srovnané sousledné.... Nepravidelný køíž.... Šipky.... Ciferníky...

Více

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush

Øemenice. Øemenice. úvod. Ozubené s pøedvrtanou dírou. Klínové pro Taper Bush. Klínové s plným støedem. Ploché pro Taper Bush. Ozubené pro Taper Bush Øemenice Øemenice úvod Výrobce Výrobcem dodávaných øemenic je firma IPL. Tato renomovaná dánská firma je nejvìtším evropským výrobcem øemenic s dlouholetou zkušeností a tradicí. y nabízených øemenic Námi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905

KIN-BALL sport. oficiální pravidla VERZE 6. Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 KIN-BALL sport oficiální pravidla P Vydává Èeský svaz kin-ballu ve spolupráci s ÈASPV, pøeklad z anglického originálu Martina Mlýnková 120905 VERZE 6 Oficiální pravidla Kin-ball èerven 2012 Všechna práva

Více

Nejstarší orientální desková hra. Nejlepší strategie všech dob. Hra, která z vašich dětí udělá manažery. Bonus: Prezentace o go

Nejstarší orientální desková hra. Nejlepší strategie všech dob. Hra, která z vašich dětí udělá manažery. Bonus: Prezentace o go Nejstarší orientální desková hra Bonus: Prezentace o go Nejlepší strategie všech dob E-book zdarma verze 1.0 Hra, která z vašich dětí udělá manažery Úvod Toto je informační prezentace o nejlepší deskové

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Japonská pravidla hry go

Japonská pravidla hry go Japonská pravidla hry go Vydáno 10. dubna 1989, platné od 15. května 1989 Přeložil Jaroslav Jiruše podle anglického překladu Jamese Daviese Využito diagramů Jonathana Cano Profesionální organizace Nihon

Více

KATEGORIE 01 - STARŠÍ STUDENTI

KATEGORIE 01 - STARŠÍ STUDENTI KTGORI STRŠÍ STUNTI PNTOMINO body o obrazce vlož všech dílù pentomina, a to tak, že vyznaèíš jejich obrys. Nìkteré hrany jsou už naznaèené. bodù Každý øádek a sloupec musí obsahovat jedno písmeno,,, a,

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA AUTORSKÝ NÁVRH Ing. Miroslava Polachová VYPRACOVALA: NÁZEV AKCE: Ing. Jitka Vágnerová Ing. Jitka Vágnerová REGENERACE PANELOVÉHO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW

NOiYHVQLFH SVDFtKR VWURMH Í (Q Ï Á. (VF ) )SURJUDPRYDWHOQpNOiYHV\) ) 3VF 6F/ 3DX NRQWURON\ ,QV +RPH 3J8S 7DE 'HO (QG 3J'Q &DSV/ (QWHU Í 6KLIW Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ECHO 712C/716C/GE412/GE416/LE412/LE416

NÁVOD K POUŽITÍ ECHO 712C/716C/GE412/GE416/LE412/LE416 NÁVOD K POUŽITÍ ECHO 712C/716C/GE412/GE416/LE412/LE416 *** ÚVOD *** Dìkujeme Vám za zakoupení elektronické šipkové hry ECHO 712C/716C/GE412/GE416/LE412/ LE416 firmy ECHOWELL ELECTRONIC CO., LTD Tato pøíruèka

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d

kap..2 Plochy (Surfaces) Plochy jsou rozšíøením NURBS køivek. Zatímco køivka NURBS používala jednorozmìrnou interpolaci (U), u ploch je navíc pøidán d Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU

VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU VÝHODY STAVEBNÍHO SYSTÉMU BIOcement je stavební systém vhodný nejen pro stavbu rodinných a bytových domù, ale využívá se taktéž pro výstavbu obèanských objektù napø. administrativní budovy, školy, sportovní

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Zpracovala Pravidlová komise ÈMFS Kureš Jiøí Hora Jan Jachimstál Bohuslav Nitsche Jaroslav Skoèovský Milan Špak Josef

Zpracovala Pravidlová komise ÈMFS Kureš Jiøí Hora Jan Jachimstál Bohuslav Nitsche Jaroslav Skoèovský Milan Špak Josef Zpracovala Pravidlová komise ÈMFS Kureš Jiøí Hora Jan Jachimstál Bohuslav Nitsche Jaroslav Skoèovský Milan Špak Josef OLYMPIA PRAHA 1 ISBN 978-80-7376-175-2 2 OBSAH Slovo pøedsedy...5 Úvod...7 Odborné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2

INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2 tel., fax: 05-4724 1848 EDU Software info@edusoftware.cz Ukrajinská 23 http://www.edusoftware.cz 625 00 Brno INTERAKTIVNÍ VÝUKA Verze 4.2 Testovací a výukový program s multimediálními prvky Interaktivní

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby

Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 4024450/1 IM-P402-92 AB vydání 1 Ètyønásobná hladinová sonda LP10-4 Pøedpis instalace a údržby 1. Bezpeènost provozu 2. Technická data 3. Použití 4. Instalace 5. Propojení 6. Údržba IM-P402-92 AB Issue

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVO K OSLUZ A ÚRŽÌ NÁVÌSTILO PRO SINALIZAI VÝJZU VOZIL ASIÈSKÉ ZÁRANNÉ SLUŽY VPV-S ; VPV-V YNASI Sestava návìstidel VPV slouží k zastavování vozidel na komunikaci pøi výjezdu vozidel hasièského záchranného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výsledky sèítání turistù

Výsledky sèítání turistù Výsledky sèítání turistù Metodika Kvantitativní monitoring turistického ruchu (sèítání návštìvníkù) probíhal na pøedem vybraných lokalitách Kunratického lesa a Obory Hvìzda. Sbìr dat byl v KL provádìn

Více

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03

ZOM SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ 426 1.99 21.03 SIGMA PUMPY HRANICE ZUBOVÁ MONOBLOKOVÁ NÍZKOTLAKÁ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 0 Hranice tel.: 58 66, fax: 58 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZOM 426.99 2.03 Použití Zubová

Více

Centrální mazání øetìzù

Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù Centrální mazání øetìzù zvyšuje produktivitu výrobních linek Tøecí body øetìzu: C Mezi vnìjší a vnitøní sponou. D Mezi sponou a váleèkem. E Mezi zubem øetìzového kola, váleèkem

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

(c) Nakladatelství Olympia 2011

(c) Nakladatelství Olympia 2011 Zpracovala Pravidlová komise FAÈR Kureš Jiøí Hora Jan Jachimstál Bohuslav Nitsche Jaroslav Skoèovský Milan Zahradníèek Jan OLYMPIA PRAHA 1 PravidlaFotbalu2011.pm6 1 13.7.2011, 9:46 ISBN 978-80-7376-311-4

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Srdečně Vás vítáme u hry Knížata z Katanu!

Srdečně Vás vítáme u hry Knížata z Katanu! Srdečně Vás vítáme u hry Knížata z Katanu! Hra, kterou držíte v ruce, je zcela pøepracované nové vydání hry Osadníci z Katanu Karetní hra pro dva hráèe vydané v Èeské republice v roce 2003. I když již

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

HERNÍ MATERIÁL. 120 karet: 19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje. 1 oboustranný herní plán:

HERNÍ MATERIÁL. 120 karet: 19 karet od každého z 5 druhù surovin, 25 karet rozvoje. 1 oboustranný herní plán: ÚVOD V pozdním støedovìku vzkvétal v Evropì obchod. Obchodní spolky jako hanza, rodina Welserù nebo severoitalští kupci zakládaly obchodní kanceláøe a skladištì ve velkých mìstech Evropy a zásobovaly obyvatelstvo

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

PRAVIDLA FOTBALU malých forem

PRAVIDLA FOTBALU malých forem PRAVIDLA FOTBALU malých forem a pedagogicko-organizaèní manuál mladší pøípravky 4+1 # starší pøípravky 5+1 mladší žáci 7+1 PRAVIDLA FOTBALU malých forem a pedagogicko-organizaèní manuál mladší pøípravky

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU "manuál vizuálního stylu" Tento dokument popisuje jednotný vizuální styl spoleèností ÈSAD Havíøov a.s., ÈSAD Karviná a.s. a ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Jednotný vizuální styl je významným nástrojem komunikaèní

Více

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití

Copyrigth(c) Michal Dušek. 3D Win. Návod na použití 3D Win Návod na použití Program 3D Win, je základním programem pro øízení 3D frézek. Program je standardnì vybaven øízením pro krokové motory 4 taktní, 8 taktní, jednofázové, dvoufázové aj. Program využívá

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy

Ventil E Z. pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Ventil E Z pro jedno- a dvoutrubkové otopné soustavy Popis Ventil E-Z firmy HEIMEIER pro jednobodové pøipojení otopných tìles je zhotoven z korozivzdorného poniklovaného bronzu. Vyrábí se v rohovém i pøímém

Více

SÍTA PRO TØETÍ TISÍCILETÍ...

SÍTA PRO TØETÍ TISÍCILETÍ... TECHNICKÉ TKANINY TECHNICKÉ TKANINY Obsah. Definice. Základní pojmy.. Osnova a útek.. Tvar ok...ètvercová oka... Obdélníková pravoúhlá oka... Nulová oka.. Parametry tkanin... Délka otvorù... Síla drátu...

Více

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø

nažhavováním elektronek, takže nedochází k neúmìrnému pøetìžování filtraèních kondenzátorù pøi nábìhu anodového proudu. Polovodièový usmìròovaè vytvoø Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více