چكيده مقدمه

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "چكيده مقدمه"

Transkript

1 روش مناسب مهندسي مجدد در ايران مهدي بستانچي چكيده يكي از ويژگيهاي دنياي جديد كسب و كار افزايش سطوح رقابت است. سازمانهايي كه خواهان افزايش سهم بازار خود و يا اصولا بقا در چنين فضايي هستند بايد خود را با تغيير شرايط محيط وفق دهند. از اين رو تغييرات زيادي در روشهاي كسب و كار در حال شكل گيري است. يكي از آنها مهندسي مجدد فرايند هاي كسب و كار ) Process BPR=Business (Reengineering است كه مايكل همر آن را طراحي دوباره فرايندهاي كسب و كار به گو نه اي انقلابي براي دستيابي به بهبود چشمگير تعريف مي كند. از آنجا كه نظريه مهندسي مجدد نظريه نسبتا جديدي براي بهبود كسبوكار است روشها و رويكردهاي آن همچنان در حال توسعهاند و از آنجا كه كاربرد مفاهيم مهندسي مجدد ميتواند شكلهاي مختلفي به خود بگيرد روشهاي آن نيز از يكديگر متمايزند زيرا تاكيد بر روي برخي فاكتورها در يك پروژه مهندسي مجدد تا پروژه ديگر فرق خواهد داشت. در اين مقاله سعي ميشود تا با بررسي انواع روشهاي پياده سازي مهندسي مجدد متناسب با فضاي فرهنگي و نگرش موجود در سازمانهاي ايراني و همچنين تجارب پياده سازي در گروه صنعتي دمنده و شركت پارس خودرو بهترين روش معرفي شود. مقدمه مهندسي مجدد روندي است كه در آن وظيفه هاي فعلي سازمان جاي خود را با فرايندهاي اصلي كسب و كار عوض كرده و بنابراين سازمان از حالت وظيفه گرايي به سوي فرايند محوري حركت مي كند. همين امر موجب سرعت بخشيدن به روند كسب و كار و كاهش هزينه ها و در نتيجه رقابتي تر شدن سازمان مي شود. رويكردها و روشهاي متفاوتي توسط محققان براي مهندسي مجدد اراي ه شده است. امروزه روشهاي همر و چمپي و داونپورت ازبقيه بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. متدولوژي چيست مجموعه روشها (متدولوژي) خط مشي هاي گام به گام موسسه ها وشركتهاست كه براي تكميل يك يا چند مرحله از مراحل يك چرخه تكاملي به كار گرفته ميشود. هر روش تكنيكها و استانداردهاي خاص خود را به چرخه تكاملي تحميل ميكند. يك مجموعه روش مركب است از مراحلي كه هر يك به نوبه خود از مراحل فرعي تشكيل شده اند. با كمك اين مراحل توسعه دهندگان سيستم ميتوانند در هر مرحله ابزارها و روشهاي مناسب آن مرحله را انتخاب و پروژههاي توسعه سيستم ها ي اطلاعاتي را برنامه ريزي مديريت كنترل و ارزيابي كنند. بر اساس مفاهيم و تي وري عمومي سيستمها نگرشي شكل مي گيرد كه نگرش يا رويكرد سيستمي ناميده مي شود. از طرفي اين نگرش يك طرز تفكر است و از طرف ديگر روشي براي برخورد با مسي له است كه قابليت استفاده در حل مساي ل سازماني را بخوبي داراست. هر گاه اين رويكرد در حل مساي ل سازماني به كار گرفته شود به عنوان روش كلي حل مسي له ناميده ميشود. و هر گاه كه براي تحليل طراحي بهبود سيستمهاي اطلاعاتي مورد استفاده قرار گيرد به عنوان متدولوژي يا روش تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ناميده ميشود.

2 دلايل نياز به متدولوژي -افزايش هزينه هاي پروژه نسبت به سقف پيش بيني شده. - افزايش مدت انجام پروژه نسبت به زمان برنامه ريزي شده. - توليد سيستمهايي كه نياز واقعي كاربران را برآورده نمي كنند. - ناتواني در توسعه آتي و يا پشتيباني مناسب سيستم. - حجم زياد دوباره كاريها وفعاليتهاي موازي و ناهماهنگ. - وجود نداشتن ساختاري مناسب براي سازماندهي اطلاعات جمع آوري شده. انواع متدولوژيهاي مهندسي مجدد رويكردها و متدولوژيهاي متفاوتي توسط محققان براي مهندسي مجدد اراي ه شده است كه ميتوان دستهبنديهاي مختلفي براي آنها در نظر گرفت. يك روش براي دستهبندي پروژههاي مهندسي مجدد چگونگي تاكيد و تمركز آنها بر روي فاكتورهايي از قبيل فناوري اطلاعات استراتژي مديريت كيفيت عمليات و منابع انساني است. يك روش ديگر چگونگي نگرش متدولوژيها به ماهيت ابداعي مهندسي مجدد و ذاتيبودن آن است به عنوان مثال هامر و چمپي درجه وابستگي مهندسي مجدد به خلاقيت ابداع و تفكر نو را بسيار بيشتر از وابستگي به تجربيات جاري و گذشته ميدانند چنانكه معتقدند براي مهندسي مجدد سازمان ميبايست با يك صفحه سفيد آغازي دوباره داشته باشد. با چنين نگاهي تعريف يك رويكرد ساختيافته براي مهندسي مجدد غيرممكن است. از طرف ديگر افرادي چون داونپورت شورت هاريسون و فيوري معتقد به تعريف چارچوبي مشخص براي مهندسي مجدد هستند و استفاده از تجربيات در مهندسي مجدد را لازم ميدانند و معتقدند براي انجام پروژه مهندسي مجدد اراي ه طرحها و برنامههاي كاري به همراه آموزش و انگيزش افراد الزامي است. در اين گام تلاش ميشود تا بعضي متدولوژيهاي ساختيافته به طور خلاصه شرح داده شود. متدولوژيهاي معروف مهندسي مجدد عبارتند از : - 1 روش مهندسي مجدد كلين :(1994Kelien,) گام هاي آن عبارتند از : -1-1 آمادهسازي : در اين گام اعضاي پروژه مهندسي مجدد سازماندهي و فعال ميشوند تشخيص: توسعه الگوهاي مشتريمدار براي فرايندهاي كسبوكار انتخاب : انتخاب فرايندها براي مهندسي مجدد و تنظيمات لازم جهت طراحي مجدد راه حل : تعريف نيازهاي فني براي فرايندهاي جديد و توسعه جزي يات برنامه اجرايي انتقال : اجراي مهندسي مجدد.

3 - 2 روش مهندسي مجدد فيوري (1993Furey,) : -2-1 تشخيص نيازهاي مشتري و تنظيم اهداف اندازهگيري و نقشهكردن فرايندهاي موجود تجزيهوتحليل فرايندهاي موجود الگوبرداري از بهترين عملكرد طراحي فرايندهاي جديد اجراي فرايندهاي باز مهندسي شده. - 3 روش مهندسي مجدد گاها :(1993Guha,) چشمانداز : به تصوير كشيدن پروژه مهندسي مجدد توسط تعهد مديريت تشخيص فرصتهاي مهندسي مجدد همراستايي با استراتژيهاي كسبوكار و تعريفهاي لازم جهت استفاده از فناوري اطلاعات اقدامات اوليه : سازماندهي تيم مهندسي مجدد و تنظيم اهداف عملكرد تشخيص : مستند كردن فرايندهاي موجود و تشخيص شكافها در عملكرد جايگزيني : تعريف جايگزينها نمونههاي اوليه و انتخاب زير ساختهاي فناوري اطلاعات احيا و نوسازي : اجراي مهندسي مجدد و نصب مولفههاي فناوري اطلاعات و تشخيص ديگر مولفههاي كسبوكار مشاهدهگري : تشخيص اندازهگيريهاي عملكرد و بهبودهاي مستمر. - 4 روش مهندسي مجدد جوهانسون :(1993Gohansson,) كشف : تنظيم استراتژيها و چشمانداز براي كسبوكار طراحي مجدد : طراحي مجدد كليه فعاليتها مهارتها و فرايندها تحقق : تكنيكهاي مديريت تغيير سازماندهي تيم مهندسي مجدد ارتباطات اندازهگيري عملكرد و مديريت تغيير. -5 روش مهندسي مجدد پتروزو و استپر Stepper) (1994Petrozzo, & : كشف : تشخيص مسي له تنظيم اهداف تشخيص فرايندها براي طراحي مجدد و شكلدادن تيم مهندسي مجدد جستجو و جمعآوري : تجزيهوتحليل فرايند مستندسازي الگوبرداري و تشخيص نيازهاي فناوري اطلاعات نوآوري و ساخت : تفكر مجدد در خصوص فرايندها سازماندهي مجدد آموزش مجدد و ابزارسازي مجدد : اجراي فرايندهاي جديد و آموزش فناوري نوين.

4 - 6 روش مهندسي مجدد داونپورت و شورت Davenport) (1990Short, & : چشمانداز: توسعه چشمانداز كسبوكار و اهداف فرايند تشخيص: تشخيص فرايندهايي كه نياز به طراحي مجدد دارند درك: درك فرايندهاي موجود و اندازهگيري آنها تشخيص: تشخيص قابليتها و نيازسنجيهاي. IT طراحي نمونه اوليه : طراحي نمونه اوليه فرايندهاي جديد. - 7 روش مهندسي مجدد هاريسون و پرات Harrison) (1993Pratt, & : انتخاب مسير : انتخاب مسير و تنظيم جهت براي تلاشهاي مهندسي مجدد الگوبرداري : تجزيهوتحليل فرايندهاي موجود و ارزيابي فرايندها در برابر مشتريان والگوبرداري چشمانداز فرايندها : خلق چشمانداز براي فرايندهاي آينده حل مسي له : تشخيص بهبودهاي انفجاري و شناخت راهحل براي حالات مختلف تغيير برنامهريزي : برنامهريزي جامع براي بهبود فرايندها اجرا : اجراي برنامهريزي مهندسي مجدد بهبود مستمر : بهبود مستمر فرايندها و انعكاس اندازهگيري عملكرد. - 8 روش مهندسي مجدد بارت ) (1994Barrett, : دوران نهفتگي : انتخاب اعضاي تيم تشخيص بهترين فعاليت و تعريف نيازهاي فناوري اطلاعات تفكر هدفمند : تشخيص فرصتهاي بهبود و راهكارهاي جايگزين طراحي مجدد فرايندها كشف حقيقت : انتخاب روش اجرايي انگيزش تيم و تعهد آزمايش و يادگيري : شروع آزمايش با نمونههاي اوليه فرايندهاي پيشنهاد شده. - 9 روش مهندسي مجدد كتينگر (1997Kettinger,) : چشمانداز : استقرار تعهد مديريت و چشمانداز كشف فرصتهاي مهندسي مجدد تشخيص اهرمهاي فناوري اطلاعات انتخاب فرايندها براي طراحي مجدد اقدامات اوليه: اطلاعرساني به عناصر سازمان سازماندهي تيم مهندسي مجدد برنامهريزي پروژه تشخيص مشتريان خارجي فرايند نيازسنجي تنظيم اهداف عملكرد.

5 - 3-9 تشخيص : مستندكردن فرايندهاي موجود تجزيهوتحليل فرايندهاي مجدد طراحي مجدد : تشخيص و تجزيهوتحليل فرايندهاي جديد تهيه نمونه اوليه و طراحي جزي يات فرايندهاي جديد طراحي ساختار منابع انساني طراحي و تجزيهوتحليل سيستمهاي اطلاعاتي نوسازي و احيا : سازماندهي مجدد قواعد مربوط به منابع انساني اجراي مولفههاي سيستمهاي اطلاعاتي آموزش كاربران ارزيابي : ارزيابي عملكرد فرايندها برنامههاي بهبود مستمر روش مهندسي مجدد كوپرز و ليبرند Coopers) (1994Lybrand, & : تشخيص : فرايندهاي فعلي مشخص ميشوند مدل كردن فرايندهاي جاري : با مدل كردن فرايندهاي جاري نقاط قوت و ضعف آنها مشخص ميشود انتخاب : راهكارهاي جايگزين موجود جهت طراحي آزمايش و بهترين آنها انتخاب ميشود اجرا : فرايندهاي طراحيشده به اجرا گذاشته ميشوند روش مهندسي مجدد تگزاس اينسترومنت Texas) :(Instruments آماده سازي درك و تشخيص طراحي مجدد اجرا روش مهندسي مجدد راسمن (1994Ruessemann,) : تعريف مسي له و سازماندهي آن تجزيهوتحليل فرايند تشخيص و طراحي مجدد اجراي فرايندهاي جديد طراحي شده روش مهندسي مجدد كندور (Condore) : توسعه چشمانداز كسبوكار و اهداف فرايند درك فرايندهاي موجود تشخيص فرايندها براي طراحي مجدد.

6 تشخيص اهرمهاي تغيير (فناوري اطلاعات) بكارگيري فرايندهاي جديد عملياتي كردن فرايندهاي جديد ارزشيابي فرايندهاي جديد بهبود مستمر روش مهندسي مجدد ابلنسكي (1994Obolenesky,) : بدانيد كه چه ميخواهيد : درك نياز و دگرگون كردن تحليل ذينفعان كليدي و نيازهاي آنان چارچوبي براي موفقيت برنامهريزي كنيد : تهيه ري وس برنامه پيشنهادي فرايند برنامهريزي اجرا كنيد : تكنيكهاي فني تكنيكهاي فرهنگي سنجش و ارزيابي برنامهريزي دگرگوني : كنترل و بازيابي عمليات كنترل نتايج دستيابي به دگرگوني مداوم : دگرگوني در خود دگرگوني كنترل نتايج. دو روش معمول براي مهندسي مجدد مهندسي مجدد آزاد در اين روش مهندسي مجدد بدون در نظر گرفتن سيستم يا فناوري خاصي و بر اساس نيازهاي سازمان اجرا ميشود و هيچ محدوديت از پيش تعريف شدهاي براي بازنگري و طراحي فرايندها تعريف نميشود. در روش مهندسي مجدد آزاد فرايندهاي بهينه براي سازمان طراحي ميشود. اين روش در مقايسه با روش مهندسي مجدد مبتني بر يك محصول نرم افزاري خاص گرانتر است ليكن براي پاسخگويي به نيازهاي سازمان انعطافپذيري بيشتري دارد. اين روش از روش مهندسي مجدد بر مبناي يك محصول نرم افزاري خاص كندتر و پيادهسازي آن نيز مشكلتر است. با بهرهگيري از اين روش سازمانها ميتوانند به مزيت رقابتي دست يابد چون فرايندها تنها براي آنها ايجاد شده است و رقبا نميتوانند به اين فرايندها دسترسي داشته باشند. اجراي مهندسي مجدد با اين روش ممكن است تغييرات اساسي و ريشهاي را براي سازمان به همراه داشته باشد. اين روش در صورتي كه با آموزش فرهنگسازي و مشاركت كاركنان همراه باشد در عمل با مشكلات كمتري از لحاظ حمايت كاركنان روبهرو خواهد شد. هرچند كه در اين روش ممكن است فرايندهايي كه كاربران با آنها درگير هستند به صورت كامل تغيير كنند. مهندسي مجدد مبتني بر يك محصول نرمافزاري خاص در اين روش ابتدا سيستم برنامهريزي منابع سازمان انتخاب ميشود و سپس بر اساس اين سيستم مهندسي مجدد فرايندها صورت ميگيرد. ا ليري از اين روش با عنوان مهندسي مجدد محدود ياد ميكند. اين روش نسبت به روش مهندسي مجدد

7 آزاد سادهتر و ارزانتر است. چون نيازي به تغيير سيستم نيست و تنها فرايندهاي سازمان با توجه به سيستم تغيير ميكنند. اين روش فرايندهاي سازمان را بر اساس قابليتهاي سيستم طراحي ميكند. روش مهندسي مجدد بر مبناي يك محصول نرم افزاري خاص سازمان را با چالشهايي نيز روبرو ميسازد. طراحي فرايندها براساس يك سيستم جديد بدون در نظر گرفتن خواستها و نيازهاي كاربران مقاومت و نارضايتي آنها را برانگيزد و هزينههاي آموزشي قابل توجهي را متوجه شركتها ميكند. عوامل شكست پروژههاى مهندسي مجدد فاكتورهاي منفي بسياري وجود دارند كه در صورتي كه به آنها بها داده نشود زمينهساز ناكامي مهندسي مجدد خواهند شد. از جمله اين عوامل ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود : _ كوشش براي اصلاح يك فرايند بهجاي دگرگون كردن آن روشهاي توسعهاي همواره مطلوب بوده و كمتر با مخالفت روبهرو ميشوند ولي از سوي ديگر مطمي نترين راه براي شكست در مهندسي مجدد هستند. _ بيتوجهي به فرايندها. _ بياعتنايي به ارزشها و اعتقادات كاركنان. _ به نتايج مختصر راضي شدن تجربه نشان داده است كه اصلاحات مقطعي در دراز مدت بيتاثير و حتي مخرب هستند. _ زود تسليم شدن. _ فرهنگ سازماني كنوني و گرايشهاي مديريت موانع آغاز مهندسي مجدد هستند. _ انتظار به راه افتادن مهندسي مجدد از پايين سازمان به دو دليل مهندسي مجدد از پايين سازمان انجام نميشود : نخست اينكه فشار مورد نياز مهندسي مجدد بايد از بالاي سازمان تامين شود چراكه كاركنان رده پايين ديدگاه گستردهاي درمورد سازمان و مشكلات فرايندهاي آن ندارند. دوم آنكه مديران مياني به دليل ترس از به خطر افتادن تواناييها و نفوذ و اختيارات كنوني دست به اينگونه دگرگونيها نميزنند. _ بكارگيري رهبري كه مهندسي مجدد را نميشناسد. _ تنگنظري در تخصيص منابع تخصيص منابع محدود اين انديشه را نيز در كاركنان تقويت ميكند كه مهندسي مجدد مرحلهاي گذراست. _ كوشش به راضي نگهداشتن همگان در اجراي مهندسي مجدد خيلي از واحدها منحل ميشود و شايد پارهاي از كاركنان پست خود را از دست بدهند پس كوشش در خشنود كردن همگان بينتيجه خواهد بود. _ عقبنشيني در برابر مخالفان تحولات. _ طولاني شدن برنامه مهندسي مجدد براي همه كاركنان شركت با نگراني همراه است. تجربه نشان ميدهد كه زماني حدود دوازدهماه بيشترين وقتي است كه سازمان بايد براي طراحي يك طرح جديد و آغاز به پيادهسازي آن صرف كند.

8 عوامل موفقيت پروژههاى مهندسى مجدد - 1 مديريت رده بالاى پشتيبان و متولى (با مشاركت قوي و پايدار). - 2 اولويتبندى يا رتبهبندى استراتژيك (در مسير و منطبق با اهداف استراتژيك شركت). - 3 مقيد كردن كسب و كار به تغييرات مداوم (همراه با اهداف قابل سنجش). - 4 متدولوژى اثبات شده (كه دربرگيرندهى چشماندازي براي فرايندها باشد). - 5 مديريت تغيير مو ثر (با فرهنگ تغيير شكل ماهرانه). 6 خط مالكيت (مالكيت و پاسخ گوى). - 7 تركيب گروه مهندسى مجدد (هم در همدلى و يكرنگى و هم در دانش). روش هاي مناسب خاص شركتهاي ايراني كدامند با بررسي انواع متدولوژيها دلايل شكست و موفقيت پروژه هاي مهندسي مجدد و نيز فضاي حاكم بر شركتهاي ايراني كه عمدتا ناشي از وجود فضاي غير رقابتي و خواص ايجاد شده توسط اين عامل است به اين نتيجه ميرسيم كه عمدتا متدولوژيهايي بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند كه توجه ويژه اي به تعيين بهبود و يا ايجاد چشم انداز دارند.متدولوژيهاي گاها (3 ( داونپورت و شورت( 6 ) هاريسون و پرات (7) كتينگر و كندور (13) از جمله متدولوژيهايي هستند كه توجه ويژهاي به چشم انداز سازمان دارند. اما نكته مهم آن است كه از جملگي متدولوژيها آنهايي بيشتر بايد مورد استفاده قرار گيرند كه تعيين بهبود و يا ايجاد چشم انداز را در حيطه كل ساز مان مورد برسي قرار مي دهند زيرا ضعف غالب سازمانها در ايران در نبوديك چشم انداز مناسب براي سازمان است از اين رو متدولوژيهاي داونپورت و شورت و كندور مي تواند كمك بيشتري در پياده سازي مهندسي مجدد در شرايط اينچنيني كند. نكته مهم ديگر آنكه به دليل ايجاد تنشهاي مضاعف حتي در بين مديران ارشد سازمان در پروژه هاي تغيير كه در شرايط اقتصادي بسته تعريف ميشوند عامل بهبود مستمر جزو عناصر لازم در فاز هاي پاياني فرايندهاي مهندسي مجدد است پس اينچنين به نظر ميرسد كه روش مهندسي مجدد كندور شرايط بهتري براي پياده سازي در سازمانهاي ايراني داراست. اما مطلب قابل تامل آنكه به دليل نبود ويا كمبود آشنايي كاركنان سازمانهاي ايراني با پروژه هاي بهبود اجراي يك پروژه دگرگوني حتي در صورت مقاومت نكردن كاركنان ميتواند به سادگي آنان را دچار سردرگمي كند. بنابراين عاملي كه مي تواند به كارايي بيشتر اين فضا كمك بسزايي بكند انجام يك پروژه كوتاه بهبود بعد از فاز چشم انداز و همزمان با مرحله جمع آوري اطلاعات است زيرا آشنايي افراد سازمان ونگرش بهبود كارها لازمه هماهنگي و همكاريهاي بعدي را فراهم ميكند از اين رو شايد بتوان روش مهندسي مجدد كندور را اين چنين گسترش داد : -1 توسعه چشمانداز كسبوكار و اهداف فرايند. -2 درك فرايندهاي موجود. -3 بهبود : بهبود دوره اي كوتاه با انجام تغييرات كم.

9 -4 تشخيص فرايندها براي طراحي مجدد. -5 تشخيص اهرمهاي تغيير (فناوري اطلاعات). -6 بكارگيري فرايندهاي جديد. -7 عملياتي كردن فرايندهاي جديد. -8 ارزشيابي فرايندهاي جديد. -9 بهبود مستمر : بهبود مستمر فرايندها و انعكاس اندازهگيري عملكرد. همچنين با بررسي روشهاي معمول اجراي مهندسي مجدد و با توجه به شكل خاص اقتصاد ايران (اقتصاد بسته) و نيز ساختار خاص قوانين كار و امور اجتماعي كه تفاوت اساسي با قالب هاي استاندارد شده جهاني در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان دارند مي توان به اين نتيجه رسيد كه الزام مهندسي مجدد فرايند هاي كسب و كار به عنوان پيش نياز پياده سازي سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان اگر با نگرش انطباق با يك محصول نرم افزاري باشد به هيچ وجه نمي تواند موجب ايجاد يك مزيت رقابتي براي سازمان شود زيرا : اولا قواعد و قوانين دروني و برون سازماني موجود لزوما نمي تواند انعطاف كافي بر شكل خاص سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان را داشته باشد. ثانيا با فرض انطباق كامل مفاهيم سازمان با قالب يك نرم افزار خاص ايجاد اين بستر چون بر پايه روشهاي استاندارد يك محصول خاص است ) حتي با فرض اعلام اين روش تغيير به عنوان مهندسي مجدد) نمي تواند يك مزيت رقابتي متمايز براي سازمان ايجاد كند. از اين رو مهندسي مجدد آزاد مي تواند روش مناسب تري براي پياده سازي يك پروژه دگرگوني در فضاي ايران باشد. نتيجه گيري امروزه سازمانهاي موفق به منظور فراهم آوردن شرايط ادامه حيات در محيط رقابتي امروز به كمك مهندسي مجدد دست به دگرگوني و نوآوري مي زنند. بهعلاوه گفته شد ازجمله پيامدهاي اين اقدام اراي ه خدمات و محصولات با كيفيت به مشتري كاهش هزينه سرعت بخشيدن به امور و در نهايت بهبود عملكرد سازمان است. باوجود مزاياي يادشده بايد اذعان داشت كه مهندسي مجدد فرايند ساده اي نيست و در مراحل آغازين استقرار موجب دلواپسي و بروز مشكلاتي در سازمان مي شود. از اين رو انتخاب يك روش مناسب براي پياده سازي با توجه به شرايط سازمان ميتواند جزو فاكتور هاي افزايش موفقيت پروژههاي مهندسي مجدد باشد. همه منابع در دفتر نشريه موجود است.

10 مهدي بستانچي: دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات در سازمان مديريت صنعتي

g

g فرمول هاي مربوط به محلول سازي از جامدات gr=c m ã Mã V lit الف ( زمانی که غلظت بر حسب مولاریته باشد: = M جرم مولکولي ماده و C m مولاريته و V حجم بر حسب ليتر است. مثال : 250 میلی لیتر محلول 0/2 مولار سود

Více

مقدمه راھنمايSPSS مقدمه مقدمه مقدمه

مقدمه راھنمايSPSS مقدمه مقدمه مقدمه فصل اول : آشنايي باSPSS مقدمه اجراي برنامهSPSS پنجره کاري درSPSS بررسي منوھاي برنامه ميله ابزار راھنمايSPSS اجراي راھنما خواندن اطالعات يک پرونده تغيير نحوه نمايش داده ھا تعريف متغير جديد به نام خدا فصل

Více

بررسی تخصصی کلیدهای ACB و MCCB

بررسی تخصصی کلیدهای ACB و MCCB بررسی تخصصی کلیدهای ACB و MCCB نویسنده : مهندس سعید تجالیی وب سایت مدرسه برق www.barghschool.com بررسی تخصصی کلیدهای MCCB و ACB در تابلو برق کلیدهای قابل قطع زیر بار به زبان ساده چگونه عمل می کنند همانطور

Více

VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی

VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی VMware Tools و نقش آن در بهبود عمل رد ماشین های مجازی در بسیاری مواقع اتفاق افتاده است که متوجه نصب نشدن Vmware tools روی ماشین های مجازی در سطح دیتاسنتر خود م شوید. حال مم ن است آنها م ررا روی سیستم عاملهای

Více

دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3

دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3 دستور کار آزمایشگاه سیستم عامل - جلسه 3 نام استاد: خانم مهندس زهرا نصیری اقدم موضوع جلسه سوم : کار با محیط گنوم و امکانات آن از جمله امکانات شبکه 1 فهرست مطالب: -1 مقدمه کلی... 3-2 -3 مقدمه این جلسه...

Více

ب عد پنجم. A5Lite & A5Pro مرداد 39 راهنمای نرم افزار حضوروغیاب پایه و پیشرفته.

ب عد پنجم. A5Lite & A5Pro مرداد 39 راهنمای نرم افزار حضوروغیاب پایه و پیشرفته. راهنمای نرم افزار حضوروغیاب پایه و پیشرفته A5Lite & A5Pro مرداد 39 فهرست فصل اول : تنظیمات پایه تعریف دستگاه تعریف چارت سازمانی فراخوانی اطالعات و اثرانگشت افراد مدیریت پرسنل بارگذاری اطالعات و اثرانگشت

Více

فصل چهارم پس از آموزش این فصل هنرجو ميتواند: پرکاربرد آن شرح دهد. لینوکس را در ماشین مجازی نصب کند. سیستمعامل لینوکس دبیان را نصب کند.

فصل چهارم پس از آموزش این فصل هنرجو ميتواند: پرکاربرد آن شرح دهد. لینوکس را در ماشین مجازی نصب کند. سیستمعامل لینوکس دبیان را نصب کند. فصل چهارم معرفی سیستم عامل لینوکس و نصب آن پس از آموزش این فصل هنرجو ميتواند: مراحل پیدایش سیستمعامل لینوکس را بیان کند و ویژگیهای این سیستمعامل را شرح دهد. مفهوم توزیع )نسخه( را در مورد سیستمعامل لینوکس

Více

Scorm. effect / Annotation. Time/Date - Elseped time FALSE. Avi. trizz. matching - multiple answer. camproj. spilit. tools/camtasia menu maker

Scorm. effect / Annotation. Time/Date - Elseped time FALSE. Avi. trizz. matching - multiple answer. camproj. spilit. tools/camtasia menu maker effect / Annotation Time/Date - Elseped time FALSE فونتهای با سری F Avi trizz Scorm matching - multiple answer درجه بندی ایده های خالقانه خالقیت camproj spilit tools/camtasia menu maker zoom-in-pan در

Více

اسباب و صور ابهام در غزل هاي مولوي

اسباب و صور ابهام در غزل هاي مولوي تقي پورنامداريان خواجه نصيرالدين طوسي (وفات: ٦٧٢) در مقام فيلسوف و منطقي جوهر شعر را. ١ او در تعريف کالم مخي ل مي گويد: تخييل مي داند و شعر را کالم مخي ل مي شمارد. ٢ بنابر اين به نظر خواجه عاطفه کالمي

Více

فصل 13: چگونگی کسب انرژی از غذا توسط سلول

فصل 13: چگونگی کسب انرژی از غذا توسط سلول فصل 13: چگونگی کسب انرژی از غذا توسط سلول مولکول های پیچیده غذایی در سه مرحله به مولکول های ساده تر شکسته می شوند= کاتابولیسم پروتئین ها چربی ها و پلی ساکاریدها 1- مرحله اول تجزیه آنزیمی: هضم در روده (

Více

آشنایی با ساختار هسته فصل 8

آشنایی با ساختار هسته فصل 8 آشنایی با ساختار هسته فصل 8 آشنایی با ساختار هسته در فصل قبل با برخی از مفهوم های فیزیک جدید آشنا شدیم. نظریه های نسبیت و کوانتومی در سده بیستم میالدی فیزیک را به طور کامل متحول ساخت. امروزه دانشمندان

Více

راهنمای کاربری چاپگر صدور آنی کارت IDP - SMART 30

راهنمای کاربری چاپگر صدور آنی کارت IDP - SMART 30 راهنمای کاربری چاپگر صدور آنی کارت IDP - SMART 30 فهرست -1 معرفی دستگاه 2...Smart 30 دستگاه... 2 دستگاه... 4 ریبون... 5 1-1- مشخصات خارجی 2-1- مشخصات داخلی 3-1- مشخصات کارتریج 2- نصب و راهاندازی چاپگر...7-1-2

Více

قرارداد همکاری شرایط اختصاصی قرارداد:

قرارداد همکاری شرایط اختصاصی قرارداد: قرارداد همکاری ماده 1( طرفین قرارداد: این قرارداد از تاریخ امضاء بین شرکت ایده نوین تجارت روماک )با مسئولیت محدود( به شماره ثبت 454511 شناسه ملی 14004070799 و کد اقتصادی 411451119556 به نمایندگی آقایان

Více

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري.

بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري. بكوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه مي نگري. آندره ژيد کم کاری و پرکاری تیروئید آبان 49 1 غده تیروئید 1 غده تیروئید یک عضو پروانه ای شکل در قسمت تحتانی گردن و قدام نای است که حدود 5 سانتی متر طول 3 سانتی

Více

Page 1 of 23 ن ھ ت ی ک ش ز پ م ل ع ه ا گ ش ن ا د ی م م ع ط ب ا ر Page 2 of 23 ر ط ع م م ی د ا ن ش گ ا ه ع ل م پ ز ش ک ی ت ھ ر ا ن ف ه ر س ت : باشگاه خبرنگاران جان : ف ق ط ي ك د ه م ب د ج ه پ ژ ه ش ي ك

Více

فهرستمندرجات ماهنامه اطالع رسانی خبری علمی و آموزشی اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار میهن

فهرستمندرجات ماهنامه اطالع رسانی خبری علمی و آموزشی اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار میهن فهرستمندرجات ماهنامه اطالع رسانی خبری علمی و آموزشی اتحادیه مرکزی مرغ تخمگذار میهن شماره 57 تیر و مرداد 1394 صاحب امتیازو مدیر مسئول : مهندس رضا حسینمردی سردبیر : مهندس رضا ترکاشوند مدیر هنری : یحیی حسینمردی

Více

پیام مدیرعامل خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مرتضی توجه

پیام مدیرعامل خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار مرتضی توجه پیام مدیرعامل پرودگارا برای رسیدن به تو آن قدر راه بسیار است که من در حیرانم و فرصت ها آن قدر اندکند که پریشانم بارالها کدامین راه برای هم چون منی شایسته تر است خرسندم در بخشی از زمان زندگی می کنم که در

Více

Žádost o udělení schengenského víza Application for Schengen Visa

Žádost o udělení schengenského víza Application for Schengen Visa Žádost o udělení schengenského víza Application for Schengen Visa Tento formulář žádosti je zdarma/this application form is free FOTO 1. Příjmení / Surname(s) [family name(s)] نام خانوادگی/ : (x) ČÁST

Více

گزارش زمينلرزه 12 آبانماه 2931 سرپلذهاب استان کرمانشاه )ویرایش پنجم( جلد دوم پدیدههای ژئوتکنيکی 5 دیماه 6931

گزارش زمينلرزه 12 آبانماه 2931 سرپلذهاب استان کرمانشاه )ویرایش پنجم( جلد دوم پدیدههای ژئوتکنيکی 5 دیماه 6931 گزارش زمينلرزه 12 آبانماه 2931 سرپلذهاب استان کرمانشاه )ویرایش پنجم( جلد دوم پدیدههای ژئوتکنيکی 5 دیماه 6931 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله عناوین جلدها 1-36 جلد اول: جنبههای زلزلهشناسی

Více

مرور جامع ایمونولوژی خدیجه شماخته گردآوری و تالیف سعید ناظری دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دارویی فرزاد نظری خوزانی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی

مرور جامع ایمونولوژی خدیجه شماخته گردآوری و تالیف سعید ناظری دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دارویی فرزاد نظری خوزانی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی مرور جامع ایمونولوژی ویژه ی علوم پایه پزشکی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکترا گردآوری و تالیف سعید ناظری دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دارویی فرزاد نظری خوزانی دانشجوی کارشناسی ارشد ایمونولوژی ویراستار خدیجه

Více

Sborník z konference / Conference Proceedings RUMÍ FORUM. Národní muzeum v Praze 9. listopadu 2007

Sborník z konference / Conference Proceedings RUMÍ FORUM. Národní muzeum v Praze 9. listopadu 2007 Sborník z konference / Conference Proceedings RUMÍ FORUM Národní muzeum v Praze 9. listopadu 2007 Open Field o. s., Praha 2007 1 Obsah / Content Džaláloddín Rúmí a jeho vliv na perskou literaturu Jan Marek

Více

المالية. حجمها. المو شر.

المالية. حجمها. المو شر. א א א א א I. تعريف المو شرات يقيس مو شر سوق الا وراق المالية مستوى الا سعار في السوق حيث يقوم على عينة من ا سهم المنشا ت التي يتم تداولها في ا سواق را س المال المنظمة ا و غير المنظمة ا و كلاهما وغالب ا

Více

. ก ก 5,000 ก ก ISBN: Tel: Fax:

. ก ก 5,000 ก ก ISBN: Tel: Fax: ก ก ก ก - ก, ก ก. ก ก ก..1432.. 2010 5,000 1993 ก 99/11.7... 11110 02-588 0490 02-588 0491 ISBN: 978-616-202-281-4 ก ก ก Tel: 0-7341 8613 Fax: 0-7341 8615 www.yiu.ac.th ... 3... 7 ก... 9... 11 ก... 15

Více

Ú ÓjÌâÜn a@ú a 2015 b» م ن ن ح ن! ت م ت ا س ي س م ر ك ز ي س ر ا ن إ ي م ا ن ا ا ب أ ه م ي ة ا ل ت د ر ي ب ك م ر ت ك ز أ س ا س ي ل ل ت ن م ي ة ا ل ب ش ر ي ة و ب ن ا ء ا ل ق د ر ا ت ا ل م ؤ س س ي ة س ع

Více

Ó Á Ň Í Ž Č Í Ž ň Ž Ž ú Ž Ž Á Ž Í ú ú ú Í Í ť ť ď Í Í ú Í ď Ž Ř Í ň ď Č Í Č Č ď ď Ž Č ď Ž Ž ď Í Ž ú ď Ó ď ú Í Í ď ď ď ď ň Žď ú ú ť ď ď ď Ž Ž Á ď Ž Í Ž Ž Ž ď Ž Č Ž Ž ú Ž Í ú ň Ž ú ď ň ď Č Č ď ú Č ť Ó Í

Více

MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU

MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU MANŽELSKÁ ETIKA V ISLÁMU ANEB ONY JSOU ODĚVEM PRO VÁS A VY JSTE ODĚVEM PRO NĚ (BEKARA:187) Aí L. Větrovec www.e-isam.cz MANŽELSTVÍ - IDEÁL ISLÁMU Korán: فسك ك م ك مو م م ومنو آي ات إ م لو ب مي حن م ك جع

Více

VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM

VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM VOLÁM VÁS K ALLÁHU DŮKAZEM OČIVIDNÝM AD-DA'WA الدعوة Jazyk: od دعى يدعوا de'á-jed'ú volat k něčemu, přivolávat, svolávat; دعوة volání, výzva, apel; داعي - دعاة dá'í, vyzyvatel Terminologie: islámská výzva,

Více

بشا ن العلاقة بينهما ا مر صعب. وعليه فا ن معالجتنا لهذا الموضوع يكون بناء على ما توفر لدينا من معلومات منتقاة من كتب تخص النظرية

بشا ن العلاقة بينهما ا مر صعب. وعليه فا ن معالجتنا لهذا الموضوع يكون بناء على ما توفر لدينا من معلومات منتقاة من كتب تخص النظرية النظرية العلمية و علاقتها بالبحث العلمي البحث الاجتماعي نموذجا د. وشنان حكيمة جامعة سكيكدة مقدمة: يعد موضوع النظرية العلمية و علاقتها بالبحث العلمي موضوعا غير معطى و لا جاهز ا نما يتم بناو ه بعد البحث

Více

í ž ý š í ď ý í ě í í ť Ž ě š ěž ě í í ě í ě í ů Ž ěž ý ů ě í ě í í í ě Ž Ú í í í Ť í í í í ť í í í í š í íť ó í ý í ý í ó í í ů ů ě í ů ů ě í ů ě ěž ů ě ěž ě ě í í í ó í í í ó í í í í í í í í ů í í š

Více

Tvář milosrdenství v islámském právu

Tvář milosrdenství v islámském právu وجوه الرحمة في ا شل ريعة الا سلامية Tvář milosrdenství v islámském právu Dr. Abú Zejda, American Open Univerzity. Hodnotil Muhammed Aš-Šeríf, www.studentofislam.com 2005 překlad: ABUBACER kontrola a revize

Více

رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي. WWW. almadasupplements.com تشايكوفسكي

رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي. WWW. almadasupplements.com تشايكوفسكي رئي س جمل س االدارة رئي س التحرير فخري كرمي ملحق ثقايف ا سبوعي ي صدر عن جريدة املدى WWW. almadasupplements.com العدد )3696( ال سنة الثالثة ع شرة - الأربعاء )20( متوز m a n a r a t تشايكوفسكي 3 2 العدد

Více

بسته نرم افزاری تتاک تفسیر تست های آزمایشگاهی کلینیکی

بسته نرم افزاری تتاک تفسیر تست های آزمایشگاهی کلینیکی بسته نرم افری تتاک تفسیر تست ه آزمشگاهی کلینیکی تری ( )Total یدتیرنین کاه بالینی: تشخیص هیپرتیرئیدی بهیژه در بیمان با TSH پین T4 طبیعی. زیی درمان جگزینی سرکبگر تیرئید. تشخیص تکسیکز ( افیشیافته همراه با

Více

الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية "مدينة الرياح" للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو "أنموذجا" أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم-

الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية مدينة الرياح للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو أنموذجا أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم- الرؤية الجمالية للخطاب السردي المغاربي رواية "مدينة الرياح" للكاتب الموريتاني موسى ولد إبنو "أنموذجا" أ: عبد اللطيف حني جامعة - مستغانم- بسط منهجي : يشكل الخطاب األدبي في العصر الحديث والرؤى المنهجية المشيرة

Více

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 5 9 9 7 Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Německé ženy a

Více

JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty

JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty JE TŘEBA BÁT SE ISLÁMU? Korán, Sunna a empirické argumenty Nešťastně položená otázka - problematické je slovo bát se - jako muslimové jsme si nikdy nepokládali otázku, zda se bát křesťanství, judaizmu...

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. Anotace předmětu Auditing Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

PROCES ISLAMIZACE. Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC

PROCES ISLAMIZACE. Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC א PROCES ISLAMIZACE íš g @ î @ ÐÈu@ÑÛdi@ Autor: Dža fer Šejch Idrís PŘELOŽIL: ABUBACER RECENZE TEXTU: ALÍ VĚTROVEC Předmluva k českému vydání V moderní době se stalo slovo islamizace velmi frekventovaným

Více

فتاوى علماء الللسلم و مؤلسسات المسلمين عن الهرهاب

فتاوى علماء الللسلم و مؤلسسات المسلمين عن الهرهاب فاوى علماء الللسلم و مؤلسسا المسلمين عن الهرهاب STANOVISKA UČENCŮ ISLÁMU A INSTITUCÍ MUSLIMŮ O TERORIZMU SESTAVIL: ALÍ VĚTROVEC 1 ÚVOD Již jsme se pokoušeli o uchopení problému násilných útoků a terorizmu

Více

Pravidla pouti. Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa. Muhaddis, šejch Alláma Muhammed Násiruddín al-albání

Pravidla pouti. Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa. Muhaddis, šejch Alláma Muhammed Násiruddín al-albání w a @âbøyc@ Pravidla pouti @sí byþa@òü Ü @ë@òzîz Ûa@sí byþa@òü Ü @åß òðîè Ûa@ Ze Silsiletu Ahádísi s-sahíha & Silsiletu Ahádísi d-da ífa @ @@a@꼚@ðäbjüÿa@æî Üa@ bä@ á«@óàþè@ ï @t «Muhaddis, šejch Alláma

Více

Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy.

Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy. Mši sv. na počátku školního roku celebroval děkan P. Aleš Vrzala, ke studentům promluvila Mgr. Zdislava Vyvozilová, vedoucí centra pro školy. Ředitel školy přebírá ocenění Nadačního fondu Josefa Luxe 1.

Více

ČESKO - ARABSKÁ KONVERZACE

ČESKO - ARABSKÁ KONVERZACE Další konverzace na http://nonbabylon.revolucni.com arabština, angličtina, běloruština, čeština, čínština, Esperanto, francouzština, hebrejština, hindi, chorvatština, indonéština, italština, latina, lingala,

Více

DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní...

DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní... أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحمن الرحيم DŽINOVÉ, LIDÉ A EXORCIZMUS V ISLÁMU A ŽITÉ RELIGIOZITĚ MUSLIMŮ aneb džin přání neplní... Obrázek 1: Džin dle dobové představy mistr Mehmed Siyah Kalem, Osmanská

Více

flow & process solutions

flow & process solutions flow & process solutions flow & process solutions Potravinářský průmysl Farmaceutický průmysl Biotechnologie Petrochemie Chemický průmysl Energetika Úprava vody Papírenství a zpracování celulózy Plynárenský

Více

البصرى فى عصر ما بعد الحداثة

البصرى فى عصر ما بعد الحداثة الفن جمالية البصرى فى عصر ما بعد الحداثة ينشأ الخداع البصرى نتيجة التنظيم المحكم لألشكال واأللوان أو الصور فهو العملية التى يتم من خاللها رؤية األشياء بطريقة إيهامية غير حقيقية ومغايرة لماهيتها األصلية.

Více

جدلية الفني والتاريخي في رواية"كتاب األمير" أبواب الحديد لواسيني األعرج

جدلية الفني والتاريخي في روايةكتاب األمير أبواب الحديد لواسيني األعرج الجمهورية الج ازئرية الديموق ارطية الشعبية و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة محمد خيضر بسكرة كلية اآلداب واللغات قسم اآلداب و اللغة العربية جدلية الفني والتاريخي في رواية"كتاب األمير" مسالك أبواب

Více

STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ

STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ الوجيز يف منهج السلف الصاحل STRUČNĚ O STEZCE ZBOŽNÝCH PŘEDKŮ شيخ عبد القادر األرناؤوط ŠEJCH ABDULKÁDIR AL-ARNÁÚT PŘEKLAD: ALÍ VĚTROVEC www.e-islam.cz 2013 1 بسم اهلل الرمحن الرحيم VE JMÉNU ALLÁHA MILOSTIPLNÉHO,

Více

BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB. Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang

BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB. Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang BAB KEEMPAT PEMBENTUKAN STRUKTUR ASAS AYAT BAHASA ARAB 4.0 Pendahuluan Dalam pembentukan struktur ayat bahasa Arab, terdapat asas-asas penting yang mempengaruhi pembentukan tersebut. Pola ayat dalam bahasa

Více

E S K O - A R A B S K Ý قاموس لعمل الوسیط الثقافي تشیكي - عربي

E S K O - A R A B S K Ý قاموس لعمل الوسیط الثقافي تشیكي - عربي E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI قاموس لعمل الوسیط الثقافي تشیكي - عربي ČESKO-ARABSKÝ SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Eva Dohnalová, Marina Pojmanová, Ladislav Zamboj, Nguy Giang

Více

E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI www.interkulturniprace.cz E S K O - A R A B S K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI قاموس لعمل الوسیط الثقافي تشیكي - عربي ČESKO-ARABSKÝ SLOVNÍK PRO

Více

معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعيار رقم 3 التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل

معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعيار رقم 3 التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية معايير سوق دبي المالي المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المعيار رقم 3 التحوط من مخاطر االستثمار والتمويل فترة تلقي التعليقات: 10 أكتوبر - 10 نوفمبر سوق دبي المالي يدعوكم

Více

ت ف تمهيد فهرس المحتويات

ت ف تمهيد فهرس المحتويات قائمة المحتويات تمهيد فهرس المحتويات ت ف 1 2 2 3 5 5 9 14 16 17 1 مقدمة علم الكيمياء.. لماذا الكيمياء العلم المركزي تاريخ الكيمياء الطريقة العلمية القياس في العلوم الطبيعية األرقام المعنوية قياس الحرارة

Více

التقرير السنوي لعام 2011 م

التقرير السنوي لعام 2011 م التقرير السنوي لعام 2011 م الفهرس 4 5 7 9 27 29 47 51 63 الر ؤية / املهمة أاع ضاء جمل س الإدارة كلمة رئي س جمل س الإدارة تقرير جمل س الإدارة لعام 2011 م كلمة نائب رئي س جمل س الإدارة والع ضو املنتدب

Více

EKONOMICKÉ MODELOVÁNÍ

EKONOMICKÉ MODELOVÁNÍ Metodický list č. 1 Podnikové procesy v řízení podniku Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti podnikových procesů a úvod do Business Process Reengineeringu i východisek

Více

Ú é ú é ě Ú ď ě é Í Ú ě Ú ě ď Ú ď Ú ú ěš é Ú Í Á Á Ú é é é ě ó é é é é ě š Š ě ě ě š é é Ú Í Á Á Ú ě ď é š é é ě ě ě š é ěď é é Ú ě é Ú ě ď ů ú Ú ě ě ě ě ě ě é é é š é é ě ě Ú ď é é ě ů é š ě Ú é š ě é

Více

يسألونك الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة تأليف أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس

يسألونك الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة تأليف أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس يسألونك عشر السابع الجزء تأليف الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة أستاذ الفقه والأصول كلية الدعوة وأصول الدين / جامعة القدس الطبعة الأولى أبوديس / بيت المقدس / فلسطين 3411 ه - 1031 م توزيع المكتبة

Více

هناك األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل

هناك األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل فرق السي دة لبنان أم كانت هناك يسوع األب بيير دسكوفمون مع فريق عمل 2 هناك أيام يكون فيها الشفعاء والقديسون غير كافين العاديون منهم والعظماء فيجب االلتماس ممن هو أعلى واالستمرار في الصعود دائم ا إلى األعلى...

Více

Ě Č Ř č ž š č ů Ž č š č ě ě ě č ě ě ů š ě ě č č č ě š ž ó ů š ó Ť ó ž Ť ó Ť ó ó š ů ě č Ť ó ó š š ů ó ěť Ť čó č Ť ó Ť ó úž Ť š č ú č ž ů š č ž ž ě Ž š č ě š ě ě č š ě ů Ý Ý ť Í č ž ň č ž š č š ž š ě ň

Více

É Š Í Ž Í Ž É š š Ť Ž ž Ťš š š ž š Ď ž Č Ť ž Ů Í Ž ř š ď Č š š ž Ť š Ó Ž š Ťš Ť š š š Ť ž Ť š š Ť š š š ž Ťž š š ž š Ť Ť š ž ť š š ž š š Ť Ť Ť š Š Ť š Ď š Ť š š Ž š Ť ž Ť š Ť Ť š ž Ť Č š ž Č Ď š Ť Ž Ť

Více

Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova. From Worm to Butterfly Identity Transformation of Iranian Converts to Christianity

Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova. From Worm to Butterfly Identity Transformation of Iranian Converts to Christianity Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova Z housenky v motýla Transformace identity íránských konvertitů ke křesťanství From Worm to Butterfly Identity Transformation of Iranian Converts to Christianity

Více

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika.

Výklad bude zaměřen na výklad auditingu, co je společné auditu internímu, externímu i kontrole, tak i na jejich specifika. 1 Anotace předmětu Auditing B_Aud Předmět Auditing spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování

Více

دارالتكافل ش.م.ع. فيما يتعلق بالحد مادنى لرأس املال وكذلك من أجل تعزيز املالءة ودعم خطط النمو الحالية واملستقبلية لشركة دار التكافل.

دارالتكافل ش.م.ع. فيما يتعلق بالحد مادنى لرأس املال وكذلك من أجل تعزيز املالءة ودعم خطط النمو الحالية واملستقبلية لشركة دار التكافل. م- دارالتكافل ش.م.ع. ماسئلة الشائعة حول إصدار حقوق الاكتتاب تتناول التفاصيل الواردة أدناه واملتعلقة بإصدار شركة دار التكافل لحقوق الاكتتاب الشروط العامة لإلصدار فقط. وملزيد من التوضيح ي رجى قراءة شروط

Více

ť Íť š š ž ž š ž š š š ů ů ú š ů ž š š š ů ž ó š š Í š š ó ů š š ůž ž ň Ž ž ň š š ž ž ň ň ž ž š š š š š š ž Ú š Č š ž ú ž ů ď ů Č ž š ú š Í Í š ú ů ú ů ž ť ž ú ů ž š ž ž ž ú ú ď ž Í š š ů ž š š ó Č ó š

Více

Č ž é ý ý Í ž é ž š š ě ž ě ý ú é š ě ý ě š ž ú Ú Ú š ě ě ň ý ě ý ů ž é é é ě ý ý ů ů ě ě š ě ě ž é é ď ž ě ě ě é ý ů ý ú ě ž ů é ňé š ž ý ů ů ů ú ó ó ě ý ů ě ě š ů ó óó ě ě š ů é ý ě é š ž é é ě ý é é

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

Způsoby těch, kdo získávají vědomosti a učedníků Koránu a islámu

Způsoby těch, kdo získávají vědomosti a učedníků Koránu a islámu Způsoby těch, kdo získávají vědomosti a učedníků Koránu a islámu Přeloženo a sestaveno abouttajwíd.com, český překlad Petra Haisam, kontrola českého překladu Alí Větrovec Mnozí muslimové vědí, že získávání

Více

KAPITOLA 1. Předmluva

KAPITOLA 1. Předmluva KAPITOLA 1 Předmluva 1-2 Předmluva Obsah Předmluva Obsah... 1-2 Legislativní informace... 1-5 Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B... 1-5 Podmínky FCC... 1-6 Prohlášení o shodě CE... 1-6 Bezpečnostní

Více

É Íť Í é š Š ě š šš é é é é š ý ě ě š ů é ě ě ě š ů é š š š ě š ě š ú é š ž é š ě Ž ý š é é ě ů éš Š ě ě ú é é šť ď Ž ů ě ý š ý ž š ě š é šť ž ů é š ý ž ý ž ů š ě š é š Ť ď ý ů ě ž ů ě ů ž é ž ž ý š ě

Více

مختصون: قطر قادرة على اجتياز أزمة النفط وأسواق المال العالمية بدء تطبيق الدفع اإلكتروني لدى»وقود« اأرجنتين تحيي عاقاتها ااقتصادية بالغرب

مختصون: قطر قادرة على اجتياز أزمة النفط وأسواق المال العالمية بدء تطبيق الدفع اإلكتروني لدى»وقود« اأرجنتين تحيي عاقاتها ااقتصادية بالغرب موقعنا: العرب.قطر www.alarab.qa رئيس مجلس اإدارة: العدد 10080 اأحد 7 ربيع اآخر 1437 ه 17 يناير 2016 م رئيس التحرير: )QSI( مؤشر بورصة قطر 14( يناير )2015 9185 )220( )2.34%( 14 العالمية حلم يراود الشركات

Více

التقرير السنوي 2015 التطور االقتصادي والنقدي للج ازئر نوفمبر 6102

التقرير السنوي 2015 التطور االقتصادي والنقدي للج ازئر نوفمبر 6102 التقرير السنوي 2015 التطور االقتصادي والنقدي للج ازئر نوفمبر 6102 الفهرس 7 المقدمة... الفصل األول: المحيط الدولي... 13 الفصل الثاني: النشاط االقتصادي... 29 الفصل الثالث: تطور األسعار... 45 59 الفصل ال

Více

ŠŘ Í Č Á ú Á Á ó Ě Á š š ý ě ž Ě š ý ů ž ý ě ě š ů ý š Ž Ž ú ě ů ů ě ž ň Ě ú Č š š ý š ě Č Č š ý š ý ě ž ě ě ž ě š ý ě ž Č ž ů ý ž ý ě ý ě ž Í ž ň ý ž ž ž ý ž ů ý ž Ž ě ž š š ý Ř Š Ť Č Á Á Á ó Ě Á Á š

Více

í Í é í é Ť Š Ť í Ť é Í Ť é Ť ž é é Č š ě š í Č š ž ě ě íž é í í ž Ť ž í é Ť í Ž é š ž í Í í ž é é ě í ě é ě ě í é Ť ě é é é ě í Ť Ť š š é Ž ž Ť í í ě Č é í Ťí é ě Ž š Ž š í ž é é ž š é é Ť í í é í š Ť

Více

ď Í č Í ť Í Í ÍŤ č Í č Í ÍÍ Ť Í č Í ď Í č ď č Í Í Í ď Í ť ď Í č Í č č Í ď ď Í Í ť Í ď č Í ň č Ť Ž ť Ť č č Ť Ť č č Ť č Í č Ť Í Ť č Ť Ť č Ť Ť Ť č č Ž č ň č čť Ť Ž č Ž Ť č Ť Ž Ť Ť č č Ť Ť ř č č č č č Ž Ž

Více

ř Í ŠÍ ř ů řž řž ý ň ý Ž Ú ý ř ý Š ň ý Ž Ú ř ř ý ř Š ý Í ú ů Ž Š ý ř ř Í Í Š ř Š Ž úř ř ř Ž ř Ž Ž Ž Š Ž Š ý š Í ý ž Ž ů Ž ů Ž Š ř ý Ú š Ž ř Š ý Š š Ž Š Ž ý ý ý ů Ž ř ř ř ř ř š ř ý Ž Ž ř ř Í ř Í Í Ž Ž Š

Více

KAPITOLA 1. Předmluva

KAPITOLA 1. Předmluva KAPITOLA 1 Předmluva 1-2 Předmluva Obsah Předmluva Obsah... 1-2 Legislativní informace... 1-5 Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B... 1-5 Podmínky FCC... 1-6 Bezpečnostní pokyny... 1-7 Bezpečnostní

Více

Příloha č. 1: Stanovy Kurdského občanského sdružení

Příloha č. 1: Stanovy Kurdského občanského sdružení SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Stanovy Kurdského občanského sdružení... 2 Příloha č. 2 Dotazník (česká mutace)... 5 Příloha č. 3 Dotazník (kurdská mutace)... 13 Příloha č. 4 Dotazník (arabská mutace)... 21

Více

ج ارئم التعزير في التشريع اإلسالمي

ج ارئم التعزير في التشريع اإلسالمي جامعة محمد خيضر بسكرة كمية الحقوق والعموم السياسية قسم الحقوق ج ارئم التعزير في التشريع اإلسالمي مذكرة مكممة من متطمبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي إعداد الطالب: جدو حاتم إش ارف الدكتورة:

Více

Č ď ú ů ů šň ú ú ů ž ú Č Í Č ú Ň Ť ů ň ť Ť ň ů ů ť ť ú ů ů ů ť Í ň ď ď žž óňň ó š šóóó ů š šňňň Í ň ť š ú ú ó Ž ň ó ÍŤ Í š ť ó ť ň Ž ňť ů ó Í š ů ž ů ú ů š ú ů ů ž ž ž Ž Ž ú ž ž ó ó ó ž ň ď ď Ž ú ú ž ú

Více

B instruments GYNEKOLOGIE. Petrovická 857 Tel./Fax.:566 618 317 592 31 Nové Město na Moravě 566 618 135 www.3b-instruments.cz

B instruments GYNEKOLOGIE. Petrovická 857 Tel./Fax.:566 618 317 592 31 Nové Město na Moravě 566 618 135 www.3b-instruments.cz 3 lékařské B instruments nástroje Petrovická 857 Tel./Fax.:566 618 317 592 31 Nové Město na Moravě 566 618 135 www.3b-instruments.cz Obsah Strana Svorky 1 Nástroje pro hysterektomii 2 Zrcadla, páky poševní

Více

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie

Wendy Lowerová. Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Wendy Lowerová Hitlerovy fúrie Německé ženy a nacistické vraždy Nakladatelství Paseka Praha Litomyšl Mým babičkám, Nancy Morganové a Virginii Williamsonové, mé matce, Mary

Více

Matkustaminen Majoittuminen

Matkustaminen Majoittuminen - Majoituspaikan löytäminen ا ين يمكنني ا يجاد Ohjeiden kysyminen majoituspaikan löytämiseksi Kde můžu najít? Tiedustelu hintatasosta... غرفة للا يجار... فندق رخيص...فندق...نزل للنوم والفطور...موقع تخييم

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Immigration Dokument ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة

Immigration Dokument ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك متى تنتهي صلاحية هويتك هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة - Allmänt ا ين يمكنني ا يجاد استمارة ل Fråga var du kan få ett formulär متى تم ا صدار [مستند] الخاص بك Fråga när ett dokument var utfärdat ا ين تم ا صدار [مستند] الخاص بك Fråga var ett dokument var utfärdat

Více

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11.

ROZVRH KONZULTAČNÍCH HODIN 1.C 8.00-9.30 9.45-11.15 11.30-13.00 13.05-14.35 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. 1.C 1.11. Ú M CH AJ NJ 8.11. AJ NJ AP ON ČJ 22.11. AP CH AJ NJ Ú 29.11. E aula ČJ Ú AJ NJ 1.D 1.11. CH Ú AJ NJ E 8.11. ČJ AJ NJ HZ ON 22.11. AJ NJ Ú M HZ 29.11. AJ NJ Ú ČJ E aula 1.E 1.11. ZB AJ NJ Ú CH

Více

Á Ý Á Ó Ď ú ůí É Íť ě ř ý é ě ě ř ň ř é Š š ý ě ř ú Í ě ě ř ě ě š ř ě ř é ř š š ý ě š ř ř ů é ě ř š é ý ě ř ě ý ý ý ř ú ě é ě ě é ě ý ý ů é é é ř ý Ž ýš ý ě ý ě ř Ž é é š ý ř ř Ž ý ž řž é é ě é ř é ý ý

Více

Ť ť Ú Ť ň Ú úč ň Á Úč úč úč úč Ú Í Ú ť ď ů ů ů úý ň č ú úč ů č ú ů úč Č ů úč úč č Ú ů Ú Í ú č Í ň Á Á ú č Č ú ů ů Á Á Á ď Í Ú Ú Í Ú ň ó Á ď ň Ú ů ť č č č úč Ý č ú úč Ó Ú ů ó ď ď Í Ť č ú č ú ť úč Úč ů č

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Procesnířízení organizací

Procesnířízení organizací 4. konference kvality ve veřejné správě, Karlovy Vary, 24.1.2008 Procesnířízení organizací Václav Řepa katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze repa@vse.cz Václav Řepa a veřejná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o. p. s. Seznámíme se i s jednotlivými fázemi auditu od jeho plánování k závěrečnému hodnocení. 1 Anotace předmětu Kontrola a audit v pojišťovnách Předmět spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice kontroly, externího a interního auditu. Dále je zaměřen na právní úpravu a odpovědnost auditora, chování

Více

KAPITOLA 1. Předmluva

KAPITOLA 1. Předmluva KAPITOLA 1 Předmluva 1-2 Předmluva Obsah Předmluva Obsah... 1-2 Legislativní Informace... 1-5 Prohlášení FCC O Rádiovém Rušení Frekvencí Třídy B... 1-5 Podmínky FCC... 1-6 Bezpečnostní Pokyny... 1-7 Bezpečnostní

Více

bab.la Fráze: Cestování Stravování arabsky-rusky

bab.la Fráze: Cestování Stravování arabsky-rusky Stravování : U vchodu ا ود حجز طاولة ل_[عدد الناس]_عند_[الوقت]_. Я бы хотел зарезервировать стол для _(количество человек)_ на _(время)_. (YA by khotel zarezervirovat' stol dlya _(kolichestvo chelovek)_

Více

جميل حمداوي ظاهرة الوشم في الثقافة األمازيغية )مقاربة سيميو- سوسيولوجية(

جميل حمداوي ظاهرة الوشم في الثقافة األمازيغية )مقاربة سيميو- سوسيولوجية( جميل حمداوي ظاهرة الوشم في الثقافة األمازيغية )مقاربة سيميو- سوسيولوجية( 1 الكتاب: الوشم في الثقافة األمازيغية المؤلف: جميل حمداوي الطبعة األولى سنة 2016 م حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 2 اإلهداء أهدي هذا الكتاب

Více

Hodnota URV (pf) (hladina 100%) Zvýšení URV. Snížit URV. Nastavit URV podle PV

Hodnota URV (pf) (hladina 100%) Zvýšení URV. Snížit URV. Nastavit URV podle PV Návod k obsluze Spuštění Uživatelské rozhraní přístroje LC 300 zahrnuje displej (kapalné krystaly), šestipolohový otočný spínač a dvě. Výběr nabídky realizujete otočným spínačem; tlačítky zvolíte a/nebo

Více

í í ý ý ý é íš ů ý í á ě í ří áš ý í ě í í ý ý ý á íš á í Ží á á ů í á í á é á é Č ů é é é á í š ě Ž Č ů ř í á ášť á ě á ř í Č áš á ě á é ř ý í é á ý ě ý š í ý ší í í á ř á í í í ý ě ř š í í Ž í é ř š

Více

Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku. Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz

Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku. Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz Inovace a podnikání 9 Start inovačního podniku Anna Kadeřábková anna.kaderabkova@vsem.cz Co se dozvíte Faktory ovlivňující vytvoření inovačního podniku Fáze vytváření inovačního podniku Nejvýznamnější

Více

É Á Ť š č č š ď Ž č š š č š š ď č Í š č ť č š ť č š č č š š č č š š č č š š š Í č č č Í Ů Ť Ó š š č š ť ť š Í š č š ú š č š ť č š č š š č Ť š č š š š š č Ů ú š š š č Ž ď š č č č č š š ť š Ů š č č č š č

Více

ď Ž ď ž ú ěž ú ú ú ě Ú š ž ú ž ě ě ž ě ú ů ě š ž ě š ž ě ů š ě ě ě ě ě ě š ž ě Í š Í Í š š ť Č ó ě ů š š ě ů ň ž ň ě š ž ň ě É Š ž ě ě ž ž ž š ž ů ů ě Ď ě š ú ó ž ň Ň ň Ě ň ň š ů š ú ě ě ž ě ž ů ě ě ě

Více

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS

ŠROUBY KOSTNÍ BONE SCREWS ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS MEDIN, a.s. NÁSTROJE IMPLNTÁTY PRO TRUMTOLOGII INSTRUMENTS ND IMPLNTS FOR TRUMTOLOGY 9 ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS ŠROUY KOSTNÍ ONE SCREWS 11 ŠROUY KOSTNÍ KORTIKÁLNÍ CORTICL ONE SCREWS

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY

POČÍTAČOVÁ SIMULACE JAKO NÁSTROJ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍ LINKY 134 Ing. Luděk Volf e-mail: ludek.volf@fs.cvut.cz Ing. Libor Beránek e-mail: libor.beranek@fs.cvut.cz Ing. Petr Mikeš e-mail: p.mikes@fs.cvut.cz Ing. Igor Vilček, Ph.D. Katedra manažmentu a ekonomiky SjF

Více