Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Eliška Jordánová

3 Děkuji Ing. Evţenu Sýkorovi za odborné vedení mé bakalářské práce, cenné rady, podněty a připomínky. Dále děkuji celé své rodině a přátelům. Mým rodičům, jejichţ osobní i profesní ţivot manaţerů mi byl po celou dobu studia vzorem a inspirací. Mé velké poděkování patří také prarodičům, jiţ mi byli vţdy oporou. V neposlední řadě děkuji za trpělivost a podporu mému Richardovi.

4 Anotace Cílem mé bakalářské práce je objasnit a zdůvodnit význam různých forem týmové práce v současném firemním managementu. V úvodu popisuji trendy moderního managementu a dále se věnuji efektivnímu stylu vedení a koučinku. V další části práce se zmiňuji o významu týmové práce. Nejrozsáhleji se zabývám tvorbou a formami pracovních týmů. V závěru práce stručně popisuji outdoor training a vlastní zkušenosti s ním. Annotation It is the aim of this thesis to explain and justify the importance of different forms of teamwork in contemporary corporate management. In the introduction I try to analyze the trends of modern management and I further deal with effective leadership and coaching. In the next section I touch upon the importance of teamwork. I especially focus on the process of creation of work teams and the character of their various forms. In the conclusion I briefly describe outdoor training and my own experience with it.

5 Obsah 1. Úvod Trendy moderního managementu Vedení lidí Managementship a leadership Synergie Efektivní vedení a koučink Týmový vedoucí Komunikace Koučink Význam a role týmové práce Vymezení týmu Efektivní týmová práce Formální a neformální role týmu Tvorba a formy pracovních týmů Předpoklady vzniku a fungování týmu

6 5.2. Výběr členů týmu Hledání rolí Začátek spolupráce Formy týmů Outdoor training a vlastní zkušenost Teambuilding formou outdoor trainingu Outdoor aktivity Vlastní zkušenost s outdoor trainingem Závěr Seznam použité literatury

7 1. Úvod Tématem mé bakalářské práce je teambuilding a jejím cílem je objasnit a zdůvodnit význam různých forem týmové práce v současném firemním managementu. V první kapitole budu popisovat nejčastější trendy moderního managementu. Pozornost zaměřím na různé formy vedení lidí, které vycházejí z teorie X a Y Douglase McGregora, jeţ je zaloţena na dvou odlišných přístupech manaţera ke svým zaměstnancům. Dále se budu zabývat rozdíly v managementship a leadership. V závěru kapitoly se zmíním o významu synergického efektu týmové práce. Druhá kapitola bude zaměřena na efektivní styl vedení, konkrétně na postavu týmového vedoucího a na jeden z hlavních předpokladů efektivní týmové práce komunikaci v týmu. V další části se budu soustředit na koučink, jeho původ, význam a podstatu. Ve třetí kapitole vymezím pojem tým, pokusím se objasnit význam efektivní týmové spolupráce a její role. Čtvrtá kapitola se bude podrobněji věnovat tvorbě týmů, předpokladům jejich vzniku a fungování, výběru členů, rolím v týmu, jednotlivým fázím začátku týmové spolupráce a nakonec různým formám týmů. V závěru práce vysvětlím pojem teambuilding ve smyslu budování týmu formou outdoor trainingu, popíšu typické outdoorové aktivity a vlastní zkušenost s nimi. 7

8 2. Trendy moderního managementu 2.1. Vedení lidí V moderním managementu je jedna ze sekvenčních manaţerských funkcí umění vést spolupracovníky chápána jako hlavní náplň manaţerské činnosti. Prostřednictvím zaměstnanců, ať uţ vedoucích pracovníků či podřízených, vyuţíváním jejich schopností, dovedností a aktivní účastí organizace dosahují svých poslání a cílů. Proto jsou lidské zdroje důleţitým, ne-li nejdůleţitějším kapitálem všech úspěšných firem. 1 Dnešní management nabízí vedoucím pracovníkům mnoho metod, přístupů a způsobů, jak vést své spolupracovníky. Základem těchto metod je teorie X a Y Douglase McGregora, která je zaloţena na dvou odlišných přístupech manaţera k jeho zaměstnancům. Teorie X vychází z předpokladu, ţe průměrný spolupracovník: nepracuje rád, práce je pro něj jen prostředkem k obţivě je líný, pracovním povinnostem se vyhýbá, musí být kontrolován nemá ambice uplatnění, s organizací nemá ţádný osobnější vztah vyhýbá se zodpovědnosti, nejistotě, riziku a vlastnímu rozhodování preferuje pasivitu, chce a musí být někým řízen Pokud se manaţer ve větší míře přiklání k teorii X, dospěje logicky k myšlence autoritativního, resp. autokratického či direktivního vedení lidí za pouţití tvrdých metod. Jedná se o vedení centralizované, bez rozhodovací autonomie podřízených spolupracovníků, adresné ukládání úkolů, důslednou kontrolu výsledků a dodrţování formálních pravidel disciplíny, snahu o důsledné hierarchické zachování autority vedoucího a uplatňování metody cukru a biče. 2 1 Viz zdroj č Viz zdroj č. 13 8

9 Teorie Y naopak tvrdí, ţe průměrný spolupracovník: pracuje rád, má pozitivní vztah k zaměstnání, ztotoţňuje se s cíli organizace rád se angaţuje, prostřednictvím své práce se realizuje a uplatňuje své dovednosti je zodpovědný za svá rozhodnutí, nebojí se rizika a případného neúspěchu Jestliţe by manaţer v převaţující míře přijal předpoklady teorie Y, znamenalo by to pro něj preferovat volný, demokratický či participativní charakter vedení spolupracovníků za pouţití měkkých metod. Jedná se o decentralizovaný, liberální, nedirektivní styl s plnou rozhodovací autonomií vedených spolupracovníků, při kterém se předpokládá vyuţití samostatného a iniciativního rozhodování podřízených spolupracovníků a kontrolní činnost manaţera je omezena jen na nezbytnou míru, především na konečné výsledky práce. Přestoţe současný management preferuje spíše teorii Y (participační management), neţli teorii X (autoritativní management), nejlepším řešením je vţdy kompromis obou těchto teorií, čímţ se rozumí vyuţití jak měkkých, tak tvrdých metod vedení. Důleţité je rozpoznat v konkrétních situacích potřebu výraznějšího uplatnění té které metody. Záleţí na osobnostních rysech podřízených a charakteru prostředí, ve kterém pracují, osobnosti vedoucího, kultuře a specifičnosti činnosti organizace apod. Obecně je známo, ţe méně kvalifikovaní pracovníci (výrobní a obsluţní dělníci) v rutinních oblastech práce sami preferují jednoznačné vedení a okamţité oceňování výsledků své práce v duchu teorie X. Naopak tvůrčí pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje, podnikatelské strategie či vrcholového managementu volí raději vedení dle teorie Y. V dnešním managementu stálých a kritických změn jsou ovšem situace (časová tíseň, tlak konkurence, změna ekonomických podmínek podnikání), kdy je manaţer nucen měnit současné nebo zavádět zcela nové metody vedení vůči stejné skupině spolupracovníků. Umění práce dobrého manaţera spočívá jednak v rozpoznání vhodné míry aplikace měkkých a tvrdých metod vedení lidí v měnícím se čase a prostoru v konkrétních podmínkách, jednak ve zvládnutí celého spektra postupů potřebných k vedení spolupracovníků. 3 3 Viz zdroj č. 13 9

10 Přechod od autokratického k liberálnímu vedení lze charakterizovat následující posloupností: 4 sám rozhodovat a rozhodnutí autoritativně oznamovat sám rozhodovat a rozhodnutí podsouvat podřízeným své záměry před rozhodnutím konzultovat se spolupracovníky návrh rozhodnutí diskutovat se spolupracovníky a brát v úvahu jejich připomínky spolupracovníkům přednést problém, diskutovat řešení a společně rozhodnout vymezit prostor řešení a ponechat spolupracovníkům volnost jednání ponechat spolupracovníkům volnost jednání Kdyţ opomeneme moderní trendy managementu, ať uţ se manaţer dobrovolně přiklání k jakémukoli stylu vedení svých kolegů nebo je nucen se do něho za ztíţených podmínek v době nestability a krize stylizovat, vţdy by měl mít u svého týmu určitou autoritu, včetně týmů moderních, bez formálního vedení, zbavených metody cukru a biče, kde disciplína vyplývá spíše z prostředí a ducha vedení. Přesto manaţer musí dodrţovat princip autentičnosti. To znamená nestylizovat se do role, která je mu úplně cizí. Podřízení by tuto přetvářku s největší pravděpodobností rychle prohlédli a týmová práce by nevykazovala produktivitu. Navíc samotného vedoucího by jeho práce zřejmě brzy začala frustrovat a demotivovat. Pokud je vedoucí osobnost spíše autoritativní, můţe na své přirozené autoritě stavět, vyuţívat většího odstupu od svých spolupracovníků, zakládat spolupráci na jejich respektu, získat co nejvíce výhod z vysokého stupně disciplíny. (Neměl by ovšem zneuţívat svého autoritativního vystupování jako prostředku k nahánění strachu. Při permanentním stresu by ani sebelepší tým nebyl schopen dlouhodobě vykazovat slušné výsledky práce.) V případě, ţe se jedná o člověka zaměřeného na lidi, o přátelský typ, měl by přirozeně více stavět na komunikaci, empatii, emocích, snaţit se maximálně vyuţít integrace svojí osoby do týmu a autoritu a uznání si získávat spíše svou upřímností, otevřeností, přátelským přístupem, poradenstvím a svými zkušenostmi. Je důleţité vytyčit si kromě firemních cílů své vlastní cíle, mít o sobě jako o vedoucím určitou představu, snaţit se ji realizovat, ale vše v rámci svých moţností, reálných hranic a hlavně zůstat věrný sám sobě, být svůj. 4 Viz zdroj č

11 2.2. Managementship a leadership Vedle dosavadního klasického manaţerského řízení lidí managementship je v poslední době uplatňováno tvůrčí vedení spolupracovníků leadership. Tyto dva způsoby vedení existují souběţně, často se překrývají a mohou se vzájemně doplňovat. Managementship je formální, funkční způsob autoritativního vedení, zatímco leadership představuje dynamické, tvůrčí a v podstatě neformální vedení. Jestliţe současná manaţerská literatura vymezuje rozdíly mezi těmito dvěma způsoby vedení, diferencuje také jejich představitele. Pro první typ jsou to manaţeři, pro druhý lídři, tvůrčí vedoucí či vůdci. Přičemţ manaţeři by měli být lídry a lídři jsou často manaţery. Řízení managementship klade důraz na racionalitu a kontrolu, toleruje přízemní a rutinní práci, dává přednost vyzkoušeným a dobře osvědčeným metodám práce, uplatňuje neosobní postoje k cílům a reaguje na nápady a nové myšlenky. Naopak vedení leadership klade důraz na otevřenost novým moţnostem, rutinní práci odsuzuje, vyuţívá nové metody práce, uplatňuje osobní, aktivní přístup k cílům a vytváří nápady a nové myšlenky. Řízení lze tedy charakterizovat slovy plánování, organizování, racionalita, reagování na situace, nechuť riskovat, kontrola. Vedení lze charakterizovat pojmy vize, změna, komunikace, proaktivní myšlení, chuť riskovat a motivace spolupracovníků. Managementship se zaměřuje na dosahování výsledků za pomoci efektivního získávání, vyuţívání a kontrolování všech k tomuto potřebných zdrojů. Těmi jsou znalosti, zkušenosti, informace, peníze, zařízení, budovy i lidé. Všude tam, kde je zapojen lidský zdroj, nebo lépe řečeno lidský faktor, je téměř nemoţné dosáhnout dobrých výsledků bez efektivního vedení. Z tohoto důvodu musí dobrý manaţer všech ostatních zdrojů být také dobrým lídrem lidí. Právě leadership se zaměřuje na vedení nejdůleţitějšího zdroje, na lidi. Pojem leadership zatím není v českém jazyce zakořeněn, nemá jednoznačný překlad ani interpretaci, často se pouţívá také termín charismatické/tvůrčí vedení či vůdcovství. Pro pojem leadership existuje řada definic, nelze jej jednoznačně obsahově interpretovat. 5 5 Viz zdroj č. 1 11

12 Osobně mě nejvíce zaujal aforismus psychologa Warrena Bennise, poradce amerických prezidentů: Managers do things right. Leaders do right things. ( Manaţeři dělají věci správně. Lídři dělají správné věci. ) Lze nalézt strohé či poněkud nesympatické definice pojmu leadership, např.: J. M. Ivancevich, P. Lorenzi, S. J. Skinner a P. B. Crosby tvrdí pouhé: Leadership je proces uplatňování vlivu na lidi. J. A. Pearce a R. B. Robinson tvůrčí vedení definují takto: Leadership je proces ovlivnění ostatních, aby pracovali k dosaţení specifických cílů. Méně manipulativně se vyjádřili G. R. Jones, J. M. George a Ch. W. Hill: Leadership je proces, kterým jednotlivec uplatňuje svůj vliv na ostatní lidi a inspiruje je, motivuje a usměrňuje jejich činnost, aby dosáhl skupinové nebo organizační cíle Sympatickou definicí je i pojetí H. Koontze a H. Weihricha: Tvůrčí vedení lidí je vliv, umění nebo proces ovlivnění lidí, uplatňované tak, ţe se budou ochotně a s nadšením snaţit o dosaţení cílů skupiny. 6 Charakteristické rysy lídrů nadšení, sebedůvěra, houţevnatost a vytrvalost čestnost, poctivost, pokora a skromnost laskavost a srdečnost, zájem o lidi proaktivní myšlení a jednání vedení spolupracovníků k naplňování vize a dosaţení cílů 6 Viz zdroj č. 13, str

13 vytváření dobrého znalostního, inovačního a kulturního zázemí porozumění a pochopení psychiky spolupracovníků schopnost získat loajalitu a vytvořit pracovně soudrţný tým schopnost inspirovat a motivovat V dnešní manaţerské literatuře je mnoho názorů na to, jaké typické vlastnosti a dovednosti by měl lídr mít. Podstatnější fakt je ale ten, ţe zatímco do poloviny minulého století přetrvával názor, ţe lídrem se člověk rodí, a pokud tyto vlastnosti vrozené nejsou, jen těţko si je lze osvojit, závěry moderních prací za pomoci vlivu sociálně psychologických přístupů říkají, ţe lídrování a jeho metodám je moţné se naučit. Člověk s vrozenými vlastnostmi typickými pro vůdce bude mít jistě určité výhody, které mu vedení kolektivu spolupracovníků usnadní, ale i on musí tyto své předpoklady rozvíjet. Ovšem základním předpokladem dobrého lídra, ať uţ má potřebné rysy vrozené a rozvinuté či jen naučené, je silná osobnost. Chování a způsoby vedení lídrů Způsob tvůrčího vedení lidí není jednotný, jednotliví lídři se od sebe liší stylem vedení. Jiţ v minulé kapitole jsem se zmiňovala o různých způsobech vedení, od autokratického přes demokratický aţ po volný styl, s tím, ţe v dnešní době jsou pouţívány především poslední dva jmenované. Zajímavá je také klasifikace stylů vedení Rensise Likerta, profesora Michiganské univerzity, jenţ rozdělil styly práce vedoucích do čtyř základních systémů. Likert do své práce zahrnul jak lídry, tak manaţery. Vycházel z předpokladu, ţe metody jejich práce se vzájemně překrývají, je na kaţdém vedoucím pracovníkovi, jaký styl si pro svou práci v dané situaci zvolí. 7 7 Viz zdroj č

14 Likertova klasifikace stylů práce: Systém 1 vykořisťovatelsko-autoritativní styl: autokratické jednání vedoucího jednosměrná komunikace formou příkazů tvrdá disciplína, silná kontrola, negativní motivace Systém 2 benevolentně autoritativní styl: převaha autoritativní sloţky, minimální delegace rozhodovací pravomoci výběrová komunikace a částečná tolerance názorů s niţší úrovní hierarchie silná kontrola metoda cukru a biče, tzn. kombinování motivace pozitivní a negativní Systém 3 konzultační styl: kooperace vedoucího a podřízených, zájem o názory spolupracovníků větší důvěra, částečná delegace rozhodovacích procesů provádění důleţitých rozhodnutí pouze vedoucím pracovníkem kontrola namátková, větší tolerance chyb motivace spíše pozitivní Systém 4 participační styl důvěra vedoucího vůči jeho spolupracovníkům silná rozhodovací autonomie podřízených, důleţitá rozhodnutí prováděna kolektivně oboustranná, spíše neformální komunikace kolektivní podílení se na úspěchu i nezdaru organizace kontrola výběrová motivace pozitivní 14

15 Jedním ze závěrů Likertovy práce je poznatek, ţe nekvalifikovaní či méně kvalifikovaní pracovníci jsou drţeni na krátkém vodítku, zatímco tvůrčí, kvalifikovaní pracovníci jsou vedeni na volném vodítku. Pro nás je ale důleţitějším poznatkem závěr, ţe méně tvůrčí manaţeři se spíše přiklánějí k pouţívání systémů 1 a 2, zatímco tvůrčí lídři mají tendenci se přiklánět k vyuţívání vyšších systémů, systémů 3 a 4. Jinak řečeno, rutinní manaţeři se zaměřují na kontrolu pracovníků, jejich práce a výsledků, lídři preferují orientaci na tvůrčí vedení spolupracovníků, na práci s lidmi a jejich pozitivní motivaci. Obecně lze říci, ţe v tvůrčím vedení poslední dobou sílí tendence ke značné zodpovědnosti podřízených pracovníků, k velké autonomnosti pravomoci jejich rozhodovacích procesů, k jejich samostatnému a proaktivnímu jednání a s ním související sílící tendence k toleranci jejich chyb. Je ovšem nutné podotknout, ţe tyto zmiňované tendence se uplatňují za stavu dobře fungující organizace a stability. V krizových situacích vyţadujících rychlé jednání, kde není čas na diskuse, je zapotřebí autokrativnější přístup vedoucího. Leadership, dle teorie zaměřené na chování tvůrčích vedoucích, není symbolem nepřítomnosti systému pravidel a kontroly. Disciplína kolektivů pod tvůrčím vedením vyplývá nenásilně, uvědoměle, z prostředí a ducha vedení. Tyto kolektivy mají svůj řád, avšak zbavený metody cukru a biče. 8 8 Viz zdroj č

16 2.3. Synergie K nejaktuálnějším a často diskutovaným tématům v oblasti moderního managementu jistě patří pojem synergie, v manaţerských disciplínách mnohokrát označovaný jako jakýsi svatý grál všech organizací. Efektivnost týmové práce je zaloţena právě na principu synergie. V současném managementu zatím nemá synergie jednoznačnou interpretaci. Samotný pojem synergie vychází z řeckého slova synergos neboli pracovat společně či kooperovat ve smyslu: celek je více neţ součet všech jeho dílčích částí. Jedná se o efekt, který je vytvářen spoluprací více prvků, částí systému a jinak jej není moţné získat. Synergie je důsledkem kooperace více částí, kdy nově vzniklý efekt této spolupráce je mnohem větší, neţ kdyby jednotlivé části systému fungovaly samostatně. 9 Zjednodušeně znázorníme práci dvou prvků systému takto: = 2 Princip synergie týmu můţeme vyjádřit takto: = 3 Avšak výše uvedené definice je nutno brát s rezervou, neboť jsou zavádějící. Jejich interpretace svádí k tomu, ţe efekt synergie znamená pro pracovní tým vţdy pozitivní zlepšení jeho fungování. V případě, ţe by spolupráce byla špatná, povede k horším výsledkům, neţ samostatná práce jednotlivých prvků celku, práce bez kooperace. Práci neefektivně pracujícího týmu lze popsat takto: = -1 9 Viz zdroj č

17 Z tohoto pohledu tedy můţeme říct, ţe synergie je rozdílem mezi společným efektem systému a součtem efektů jeho individuálních podsystémů. Z toho také vyplývá, ţe efekt synergie celkového systému nelze vyhodnotit předem na základě fungování a výsledků jeho dílčích podsystémů. Na základě těchto poznatků je moţné synergii definovat jako změněné chování systému, způsobené interakčním působením jeho dílčích podsystémů, nebo zjednodušeně řečeno, jako výsledek interakčního působení. Synergické efekty mohou být kladné pozitivní, záporné negativní či nulové neutrální. Pozitivní synergický efekt Předpokladem kladné synergie jsou dvě a více jednotlivých částí systému, které spolupracují konstruktivně, mají stejný cíl a vzájemně si nepřekáţejí. Pak můţeme předpokládat, ţe spolu vytvoří více, neţ kdyby fungovaly kaţdý zvlášť, a efekty jejich práce bychom v konečné fázi pouze sečetli. Výsledkem jejich společné práce bude pozitivní synergický efekt. Negativní synergický efekt V případě, ţe dva a více podsystémů není schopno spolupracovat, navzájem si překáţejí, škodí, či dokonce konkurují, jedná se o zápornou synergii a s určitostí můţeme předpokládat negativní synergický efekt. Neutrální synergický efekt O nulovém synergickém efektu hovoříme v případě, kdy interakční vazby mezi jednotlivými částmi celku nejsou dobře aktivovány, nefungují anebo vůbec neexistují. Znaménka synergie se mohou v průběhu celého procesu jejího působení měnit, jak od negativního k pozitivnímu, tak naopak. Výsledek synergického efektu procesů spolupráce za krátké časové období je často mylně vyhodnocován jako úspěšný, zatímco pro výsledek dlouhodobějšího působení synergie je typické negativní hodnocení, vykazující neúspěch a ztrátu. Stejně tak můţe nastat opačná situace, kdy se vlivem krátkodobého hodnocení zdá výsledek spolupráce jako neúspěšný, ale po uplynutí určitého časového období se tato kooperace projeví jako přínosná. Proto je kvůli objektivitě konečný výsledek synergického efektu hodnocen v delším časovém horizontu. Jsou to právě manaţeři, kteří nejenţe synergické procesy řídí a interakční působení vytvářejí, ale také jejich výsledky kontrolují a hodnotí. Oborem, který se zabývá efekty synergie, je synergetika. 17

18 3. Efektivní vedení a koučink 3.1. Týmový vedoucí Síla týmové práce spočívá v tom, ţe se tým řídí sám a všichni jeho členové jsou si rovni. Aby byla práce týmu efektivní, je však postava vedoucího týmu nezbytná. Kaţdý tým potřebuje vedoucího jako koordinátora a moderátora. Vedoucí je také zapotřebí pro nastavení rámcových podmínek spolupráce, stanovení cílů a určení směru spolupráce. Dále je jeho úkolem podněcovat vývoj týmu a částečně ho řídit, podporovat pracovníky, řešit konflikty, dohlíţet na výsledky a v případě nesnází zneškodnit problémy. Vedení týmu se odlišuje od klasického stylu řízení lidí. Vedoucí je první mezi rovnými. V týmu stojí uprostřed. 10 Odlišnosti vedoucího týmu oproti klasickému vedoucímu: integruje se do týmu, víc podporuje, méně řídí úkoly chápe celkově, deleguje a předává zodpovědnosti uděluje kompetence k rozhodování společně s týmem uskutečňuje rozhodnutí kontroluje primárně výsledky, ne pracovní postupy zastupuje zájmy týmu navenek přináší informace, které mají vliv na společnou práci svým nasazením, motivací a týmovým duchem slouţí jako vzor předkládá realizovatelné návrhy, zachycuje nápady kolegů a rozvíjí je vytváří atmosféru pro dobrá a rychlá řešení problému vyzařuje pozitivní energii, vytváří pocit úspěchu a o úspěch se s týmem dělí je spolehlivý a má vůdčí zodpovědnost 10 Viz zdroj č. 7 18

19 pomáhá, radí, koordinuje, moderuje, usnadňuje, inspiruje dává prostor pro samostatné rozhodování a samostatnou práci nechává prostor pro diskuse, zlepšuje tok informací, zajišťuje otevřenou komunikaci vyzvedává význam a osobní výhody spolupráce 19

20 3.2. Komunikace Efektivně pracující tým pod vedením dobrého vedoucího je postaven na několika základních pilířích, o nichţ se budu zmiňovat v souvislosti s vytvářením týmu v kapitole Tvorba a formy týmu, konkrétně v podkapitole Předpoklady vzniku a fungování týmu. Úspěšné vybudování těchto pilířů je hlavním úkolem týmového vedoucího. Kdybych měla určit jednu hlavní oblast, na které dobře fungující tým stojí a padá, byla by to komunikace. Nastavení jejích podmínek je stěţejní úlohou právě týmového vedoucího kaţdého týmu. Dobrá komunikační schopnost spolupracovníků týmu je základem dobré spolupráce. Tým není schopen podávat dobrý výkon, pokud spolu jeho členové komunikovat neumějí nebo komunikují nesprávně. Překáţky v komunikaci mohou nastat v případě, ţe se některý z členů drţí zpátky. Důvodem můţe být nedostatečná výmluvnost, nízké sebevědomí doprovázené pocitem, ţe nemůţe tým obohatit, obavy z aktivity spojené s přidělenými úkoly, strach z napadení svého názoru ze strany kolegů. Důsledkem je, ţe se takovýto člen nedostatečně projevuje, je snadno přehlasován nebo se přiklání k názoru většiny či průbojnějšího kolegy. Nebezpečí z toho plynoucí spočívá v moţnosti mylného obrazu kolektivu a chybných rozhodnutích na základě dominantní menšiny průraznějších jedinců. Nezáleţí jen na všímavosti týmového vedoucího, prevencí je pozorování všemi všech, na to musí vedoucí zvláště apelovat. Další příčinou špatné komunikace můţe být nedorozumění. Cílem vedoucího je nedat jim příleţitost, popřípadě je co nejrychleji odstranit. Nedorozumění vznikají převáţně různou interpretací sdělení informací. Důvodem můţe být emotivní rozhovor, nepřesné vyjádření prostřednictvím nesprávných výrazů či rozdílné zkušenosti zúčastněných. Existuje několik doporučení, která správnou interpretaci usnadňují, a o kterých by vedoucí měl svůj tým informovat v rámci nastavení pravidel komunikace, případně je procvičit prostřednictvím cvičení. 20

21 Patří sem jednoznačné formulace poţadavků, jasné odmítnutí, sdělování pocitů v první osobě, uvědomění si roviny vztahů, vyvarování se ironie, orientace na stav znalostí příjemce informace, přiměřeně rychlá a srozumitelná mluva, názornost a pouţívání příkladů a srovnání. Čemu nelze zabránit, pouze to eliminovat, je nedorozumění na základě rozdílných zkušeností kolegů, které určují individuální vnímání. I zde pomůţe zásada pozorování druhého, protoţe málokdo přizná, ţe obsah informace nepochopil. Nonverbální komunikace prozradí mnohé. Tázavé pohledy, vraštění čela, škrábání na hlavě, mračení či zamyšlené výrazy svědčí o nepochopení informace. V těchto případech je dobré být aktivnější, ověřit si, zda kolega rozumí a případně vysvětlit informaci znovu, jinak, lépe. Tým pracuje efektivně za předpokladu, ţe jsou všichni informováni o cílech a jejich souvislostech. Dobrá komunikace v týmu znamená dobré informování, a to všech a všemi. Kaţdý člen by měl přispívat k dobré informační kultuře týmu a systematické předávání informací povaţovat za samozřejmost. Nedostatečné, zkreslující či mylné informace mohou způsobovat fámy, coţ vede k frustraci a demotivaci spolupracovníků. Dobrá informovanost vede k tomu, ţe se kolegové cítí být důleţití, mohou pracovat samostatně a jsou schopni rychleji a lépe řešit úkoly a problémy. O systematické předávání informací se můţe vedoucí postarat prostřednictvím pravidelných setkání. Své spolupracovníky by měl také uvědomit o zásadách předávání informací. Ty by měly být úplné, pravidelné a včasné, následované redundancí, věcné, relevantní a adresné. Velmi důleţité je předávat informace správným zprostředkovatelem či informačním kanálem. Důleţité novinky ovlivňující chod týmu či způsob práce, kde je potřeba vysvětlit související okolnosti a dopady těchto zpráv, by se rozhodně neměly řešit během přestávky na kávu, rychlým telefonátem či em. Stejně tak nerozumné by bylo svolávat časově a organizačně náročnou poradu kvůli maličkostem týkajícím se jen několika členů týmu. Týmový vedoucí můţe pravidelných setkání systematicky vyuţívat formou porad. V týmové spolupráci slouţí porady nejen k průběţnému předávání informací a jejich výměně, ale také k řešení problémů a dobírání se rozhodnutí. Rozlišujeme dva typy porad. 21

22 Rutinní porady jsou krátké, pořádané za účelem vzájemného informování a projednávání konkrétních bodů. Jedná se o porady pravidelné, ať uţ jednou do měsíce, jednou do týdne či jednou denně formou coffee break. Důleţitý je jich pravidelný rytmus. V případě týdenních porad jsou vhodnými dny k jejich pořádání pondělí, kdy se probírají úkoly pro nadcházející týden, a pátek, kdy se hodnotí průběh a výsledky týdne uplynulého. Záleţí na vedoucím týmu, jak se s kolegy dohodne. Rozumným krokem můţe být vyzkoušení obou variant a následné zjištění, který den bude pro daný tým vhodnější, např. na základě disciplinovanosti členů týmu, jejich pozornosti, energie, nadšení a celkového přínosu porady. Druhý typ porad, porady dle potřeby, je svoláván v případě nutnosti vyřešení problému či důleţitého rozhodnutí. Charakteristickým znakem těchto porad je jejich organizační náročnost. Vedoucí můţe v rámci informační disciplíny pověřit některého z kolegů, aby se staral o informace z určitého oboru či na specifické téma, archivoval je a dával k dispozici ostatním. Také můţe v týmu vybrat někoho, kdo se bude starat o strukturu, aktuálnost a vyuţitelnou hodnotu všech informací. Vhodné je také stanovit pro členy týmu jasná pravidla, jaké informace se budou předávat a jakým způsobem. Toto opatření je dobrým řešením z toho důvodu, ţe přílišné mnoţství nepotřebných informací má vliv na efektivitu a výkon týmu Viz zdroj č. 7 22

23 3.3. Koučink Původ koučinku sahá do 60. let minulého století, má své kořeny v humanistické psychologii, značně ovlivněn byl psychologií transpersonální, dále existencialismem, konstruktivismem, ale také východními směry, např. zen-buddhismem. Vznikal ve Spojených státech a postupně vytlačil popularitu psychoanalýzy. Znamenal změnu sociálních hodnot a pro manaţerskou praxi důleţitý zlom v chápaní vnějších autorit, zbavování se závislosti na nich, uvědomění si sebe sama a v objevování vlastní zodpovědnosti. Koučink nebo také koučování je efektivním manaţerským nástrojem pro vedení lidí. Pojem koučink byl převzat ze sportovní terminologie. Konkrétně vychází dnešní přístup ke koučování z knihy The Inner Game of Tenis (Vnitřní hra tenisu) od Tymothyho Gallweye, tenisového odborníka. Kniha pojednává o skutečnosti, ţe stav naší mysli, ve které se odehrává vnitřní hra, je větším soupeřem neţ náš skutečný soupeř na druhé polovině kurtu, se kterým hrajeme hru vnější. Míra uvědomění si této vnitřní hry můţe rozhodovat o výsledku hry vnější. Gallwey tvrdí, ţe koučováním se uvolňuje lidský potenciál a maximalizuje se tak výkon člověka. Podle Gallweye vychází metody vnitřní hry ze sportu proto, ţe právě sport umoţňuje nejlépe zkoumat proces učení a probíhajících změn. Stanovené cíle jsou zde přesně vymezeny, sportovní výkon můţeme bezprostředně sledovat, jeho úroveň i odlišnosti ve výkonu lze snadno zjistit, jsou zde lépe viditelné neţ v kterékoli lidské činnosti. Sportovní koučování je dnes vnímáno jako úspěšná metoda pro individuální růst. Totéţ platí i o koučování v oblasti managementu. 14 Slovo koučink vychází z anglického to coach, které se dříve pouţívalo v souvislosti s dopravními sluţbami. Tento původní význam přepravit někoho z místa na místo platí i v oblasti managementu. Koučink znamená nasměrovat někoho určitým směrem, ukázat mu cestu jak dosáhnout cíle. 12 Viz zdroj č Viz zdroj č Viz zdroj č. 2 23

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Řízení strategických změn

Řízení strategických změn Řízení strategických změn Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ

Aktivizační metody ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky JANA NEČASOVÁ 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základních

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ

Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta KATEDRA PEDAGOGIKY Integrovaná tematická výuka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Hana Filová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

aktivizující metody výuky

aktivizující metody výuky aktivizující metody výuky PhDr. Jiřina Nováková Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMERČNÍ POJIŠŤOVNY Organizational Structure of the Commercial Insurance Company Diplomová práce

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ

OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ OBECNÝ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PRO ÚŘEDNÍKY MÍSTNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNŮ VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ PHARE CZ 0209-02-01-005 Informace o projektu V rámci tohoto projektu bylo v průběhu června a července

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více