Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Teambuilding Bakalářská práce Autor: Eliška Jordánová Bankovní management, bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc. Praha Duben, 2011

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Eliška Jordánová

3 Děkuji Ing. Evţenu Sýkorovi za odborné vedení mé bakalářské práce, cenné rady, podněty a připomínky. Dále děkuji celé své rodině a přátelům. Mým rodičům, jejichţ osobní i profesní ţivot manaţerů mi byl po celou dobu studia vzorem a inspirací. Mé velké poděkování patří také prarodičům, jiţ mi byli vţdy oporou. V neposlední řadě děkuji za trpělivost a podporu mému Richardovi.

4 Anotace Cílem mé bakalářské práce je objasnit a zdůvodnit význam různých forem týmové práce v současném firemním managementu. V úvodu popisuji trendy moderního managementu a dále se věnuji efektivnímu stylu vedení a koučinku. V další části práce se zmiňuji o významu týmové práce. Nejrozsáhleji se zabývám tvorbou a formami pracovních týmů. V závěru práce stručně popisuji outdoor training a vlastní zkušenosti s ním. Annotation It is the aim of this thesis to explain and justify the importance of different forms of teamwork in contemporary corporate management. In the introduction I try to analyze the trends of modern management and I further deal with effective leadership and coaching. In the next section I touch upon the importance of teamwork. I especially focus on the process of creation of work teams and the character of their various forms. In the conclusion I briefly describe outdoor training and my own experience with it.

5 Obsah 1. Úvod Trendy moderního managementu Vedení lidí Managementship a leadership Synergie Efektivní vedení a koučink Týmový vedoucí Komunikace Koučink Význam a role týmové práce Vymezení týmu Efektivní týmová práce Formální a neformální role týmu Tvorba a formy pracovních týmů Předpoklady vzniku a fungování týmu

6 5.2. Výběr členů týmu Hledání rolí Začátek spolupráce Formy týmů Outdoor training a vlastní zkušenost Teambuilding formou outdoor trainingu Outdoor aktivity Vlastní zkušenost s outdoor trainingem Závěr Seznam použité literatury

7 1. Úvod Tématem mé bakalářské práce je teambuilding a jejím cílem je objasnit a zdůvodnit význam různých forem týmové práce v současném firemním managementu. V první kapitole budu popisovat nejčastější trendy moderního managementu. Pozornost zaměřím na různé formy vedení lidí, které vycházejí z teorie X a Y Douglase McGregora, jeţ je zaloţena na dvou odlišných přístupech manaţera ke svým zaměstnancům. Dále se budu zabývat rozdíly v managementship a leadership. V závěru kapitoly se zmíním o významu synergického efektu týmové práce. Druhá kapitola bude zaměřena na efektivní styl vedení, konkrétně na postavu týmového vedoucího a na jeden z hlavních předpokladů efektivní týmové práce komunikaci v týmu. V další části se budu soustředit na koučink, jeho původ, význam a podstatu. Ve třetí kapitole vymezím pojem tým, pokusím se objasnit význam efektivní týmové spolupráce a její role. Čtvrtá kapitola se bude podrobněji věnovat tvorbě týmů, předpokladům jejich vzniku a fungování, výběru členů, rolím v týmu, jednotlivým fázím začátku týmové spolupráce a nakonec různým formám týmů. V závěru práce vysvětlím pojem teambuilding ve smyslu budování týmu formou outdoor trainingu, popíšu typické outdoorové aktivity a vlastní zkušenost s nimi. 7

8 2. Trendy moderního managementu 2.1. Vedení lidí V moderním managementu je jedna ze sekvenčních manaţerských funkcí umění vést spolupracovníky chápána jako hlavní náplň manaţerské činnosti. Prostřednictvím zaměstnanců, ať uţ vedoucích pracovníků či podřízených, vyuţíváním jejich schopností, dovedností a aktivní účastí organizace dosahují svých poslání a cílů. Proto jsou lidské zdroje důleţitým, ne-li nejdůleţitějším kapitálem všech úspěšných firem. 1 Dnešní management nabízí vedoucím pracovníkům mnoho metod, přístupů a způsobů, jak vést své spolupracovníky. Základem těchto metod je teorie X a Y Douglase McGregora, která je zaloţena na dvou odlišných přístupech manaţera k jeho zaměstnancům. Teorie X vychází z předpokladu, ţe průměrný spolupracovník: nepracuje rád, práce je pro něj jen prostředkem k obţivě je líný, pracovním povinnostem se vyhýbá, musí být kontrolován nemá ambice uplatnění, s organizací nemá ţádný osobnější vztah vyhýbá se zodpovědnosti, nejistotě, riziku a vlastnímu rozhodování preferuje pasivitu, chce a musí být někým řízen Pokud se manaţer ve větší míře přiklání k teorii X, dospěje logicky k myšlence autoritativního, resp. autokratického či direktivního vedení lidí za pouţití tvrdých metod. Jedná se o vedení centralizované, bez rozhodovací autonomie podřízených spolupracovníků, adresné ukládání úkolů, důslednou kontrolu výsledků a dodrţování formálních pravidel disciplíny, snahu o důsledné hierarchické zachování autority vedoucího a uplatňování metody cukru a biče. 2 1 Viz zdroj č Viz zdroj č. 13 8

9 Teorie Y naopak tvrdí, ţe průměrný spolupracovník: pracuje rád, má pozitivní vztah k zaměstnání, ztotoţňuje se s cíli organizace rád se angaţuje, prostřednictvím své práce se realizuje a uplatňuje své dovednosti je zodpovědný za svá rozhodnutí, nebojí se rizika a případného neúspěchu Jestliţe by manaţer v převaţující míře přijal předpoklady teorie Y, znamenalo by to pro něj preferovat volný, demokratický či participativní charakter vedení spolupracovníků za pouţití měkkých metod. Jedná se o decentralizovaný, liberální, nedirektivní styl s plnou rozhodovací autonomií vedených spolupracovníků, při kterém se předpokládá vyuţití samostatného a iniciativního rozhodování podřízených spolupracovníků a kontrolní činnost manaţera je omezena jen na nezbytnou míru, především na konečné výsledky práce. Přestoţe současný management preferuje spíše teorii Y (participační management), neţli teorii X (autoritativní management), nejlepším řešením je vţdy kompromis obou těchto teorií, čímţ se rozumí vyuţití jak měkkých, tak tvrdých metod vedení. Důleţité je rozpoznat v konkrétních situacích potřebu výraznějšího uplatnění té které metody. Záleţí na osobnostních rysech podřízených a charakteru prostředí, ve kterém pracují, osobnosti vedoucího, kultuře a specifičnosti činnosti organizace apod. Obecně je známo, ţe méně kvalifikovaní pracovníci (výrobní a obsluţní dělníci) v rutinních oblastech práce sami preferují jednoznačné vedení a okamţité oceňování výsledků své práce v duchu teorie X. Naopak tvůrčí pracovníci v oblasti výzkumu, vývoje, podnikatelské strategie či vrcholového managementu volí raději vedení dle teorie Y. V dnešním managementu stálých a kritických změn jsou ovšem situace (časová tíseň, tlak konkurence, změna ekonomických podmínek podnikání), kdy je manaţer nucen měnit současné nebo zavádět zcela nové metody vedení vůči stejné skupině spolupracovníků. Umění práce dobrého manaţera spočívá jednak v rozpoznání vhodné míry aplikace měkkých a tvrdých metod vedení lidí v měnícím se čase a prostoru v konkrétních podmínkách, jednak ve zvládnutí celého spektra postupů potřebných k vedení spolupracovníků. 3 3 Viz zdroj č. 13 9

10 Přechod od autokratického k liberálnímu vedení lze charakterizovat následující posloupností: 4 sám rozhodovat a rozhodnutí autoritativně oznamovat sám rozhodovat a rozhodnutí podsouvat podřízeným své záměry před rozhodnutím konzultovat se spolupracovníky návrh rozhodnutí diskutovat se spolupracovníky a brát v úvahu jejich připomínky spolupracovníkům přednést problém, diskutovat řešení a společně rozhodnout vymezit prostor řešení a ponechat spolupracovníkům volnost jednání ponechat spolupracovníkům volnost jednání Kdyţ opomeneme moderní trendy managementu, ať uţ se manaţer dobrovolně přiklání k jakémukoli stylu vedení svých kolegů nebo je nucen se do něho za ztíţených podmínek v době nestability a krize stylizovat, vţdy by měl mít u svého týmu určitou autoritu, včetně týmů moderních, bez formálního vedení, zbavených metody cukru a biče, kde disciplína vyplývá spíše z prostředí a ducha vedení. Přesto manaţer musí dodrţovat princip autentičnosti. To znamená nestylizovat se do role, která je mu úplně cizí. Podřízení by tuto přetvářku s největší pravděpodobností rychle prohlédli a týmová práce by nevykazovala produktivitu. Navíc samotného vedoucího by jeho práce zřejmě brzy začala frustrovat a demotivovat. Pokud je vedoucí osobnost spíše autoritativní, můţe na své přirozené autoritě stavět, vyuţívat většího odstupu od svých spolupracovníků, zakládat spolupráci na jejich respektu, získat co nejvíce výhod z vysokého stupně disciplíny. (Neměl by ovšem zneuţívat svého autoritativního vystupování jako prostředku k nahánění strachu. Při permanentním stresu by ani sebelepší tým nebyl schopen dlouhodobě vykazovat slušné výsledky práce.) V případě, ţe se jedná o člověka zaměřeného na lidi, o přátelský typ, měl by přirozeně více stavět na komunikaci, empatii, emocích, snaţit se maximálně vyuţít integrace svojí osoby do týmu a autoritu a uznání si získávat spíše svou upřímností, otevřeností, přátelským přístupem, poradenstvím a svými zkušenostmi. Je důleţité vytyčit si kromě firemních cílů své vlastní cíle, mít o sobě jako o vedoucím určitou představu, snaţit se ji realizovat, ale vše v rámci svých moţností, reálných hranic a hlavně zůstat věrný sám sobě, být svůj. 4 Viz zdroj č

11 2.2. Managementship a leadership Vedle dosavadního klasického manaţerského řízení lidí managementship je v poslední době uplatňováno tvůrčí vedení spolupracovníků leadership. Tyto dva způsoby vedení existují souběţně, často se překrývají a mohou se vzájemně doplňovat. Managementship je formální, funkční způsob autoritativního vedení, zatímco leadership představuje dynamické, tvůrčí a v podstatě neformální vedení. Jestliţe současná manaţerská literatura vymezuje rozdíly mezi těmito dvěma způsoby vedení, diferencuje také jejich představitele. Pro první typ jsou to manaţeři, pro druhý lídři, tvůrčí vedoucí či vůdci. Přičemţ manaţeři by měli být lídry a lídři jsou často manaţery. Řízení managementship klade důraz na racionalitu a kontrolu, toleruje přízemní a rutinní práci, dává přednost vyzkoušeným a dobře osvědčeným metodám práce, uplatňuje neosobní postoje k cílům a reaguje na nápady a nové myšlenky. Naopak vedení leadership klade důraz na otevřenost novým moţnostem, rutinní práci odsuzuje, vyuţívá nové metody práce, uplatňuje osobní, aktivní přístup k cílům a vytváří nápady a nové myšlenky. Řízení lze tedy charakterizovat slovy plánování, organizování, racionalita, reagování na situace, nechuť riskovat, kontrola. Vedení lze charakterizovat pojmy vize, změna, komunikace, proaktivní myšlení, chuť riskovat a motivace spolupracovníků. Managementship se zaměřuje na dosahování výsledků za pomoci efektivního získávání, vyuţívání a kontrolování všech k tomuto potřebných zdrojů. Těmi jsou znalosti, zkušenosti, informace, peníze, zařízení, budovy i lidé. Všude tam, kde je zapojen lidský zdroj, nebo lépe řečeno lidský faktor, je téměř nemoţné dosáhnout dobrých výsledků bez efektivního vedení. Z tohoto důvodu musí dobrý manaţer všech ostatních zdrojů být také dobrým lídrem lidí. Právě leadership se zaměřuje na vedení nejdůleţitějšího zdroje, na lidi. Pojem leadership zatím není v českém jazyce zakořeněn, nemá jednoznačný překlad ani interpretaci, často se pouţívá také termín charismatické/tvůrčí vedení či vůdcovství. Pro pojem leadership existuje řada definic, nelze jej jednoznačně obsahově interpretovat. 5 5 Viz zdroj č. 1 11

12 Osobně mě nejvíce zaujal aforismus psychologa Warrena Bennise, poradce amerických prezidentů: Managers do things right. Leaders do right things. ( Manaţeři dělají věci správně. Lídři dělají správné věci. ) Lze nalézt strohé či poněkud nesympatické definice pojmu leadership, např.: J. M. Ivancevich, P. Lorenzi, S. J. Skinner a P. B. Crosby tvrdí pouhé: Leadership je proces uplatňování vlivu na lidi. J. A. Pearce a R. B. Robinson tvůrčí vedení definují takto: Leadership je proces ovlivnění ostatních, aby pracovali k dosaţení specifických cílů. Méně manipulativně se vyjádřili G. R. Jones, J. M. George a Ch. W. Hill: Leadership je proces, kterým jednotlivec uplatňuje svůj vliv na ostatní lidi a inspiruje je, motivuje a usměrňuje jejich činnost, aby dosáhl skupinové nebo organizační cíle Sympatickou definicí je i pojetí H. Koontze a H. Weihricha: Tvůrčí vedení lidí je vliv, umění nebo proces ovlivnění lidí, uplatňované tak, ţe se budou ochotně a s nadšením snaţit o dosaţení cílů skupiny. 6 Charakteristické rysy lídrů nadšení, sebedůvěra, houţevnatost a vytrvalost čestnost, poctivost, pokora a skromnost laskavost a srdečnost, zájem o lidi proaktivní myšlení a jednání vedení spolupracovníků k naplňování vize a dosaţení cílů 6 Viz zdroj č. 13, str

13 vytváření dobrého znalostního, inovačního a kulturního zázemí porozumění a pochopení psychiky spolupracovníků schopnost získat loajalitu a vytvořit pracovně soudrţný tým schopnost inspirovat a motivovat V dnešní manaţerské literatuře je mnoho názorů na to, jaké typické vlastnosti a dovednosti by měl lídr mít. Podstatnější fakt je ale ten, ţe zatímco do poloviny minulého století přetrvával názor, ţe lídrem se člověk rodí, a pokud tyto vlastnosti vrozené nejsou, jen těţko si je lze osvojit, závěry moderních prací za pomoci vlivu sociálně psychologických přístupů říkají, ţe lídrování a jeho metodám je moţné se naučit. Člověk s vrozenými vlastnostmi typickými pro vůdce bude mít jistě určité výhody, které mu vedení kolektivu spolupracovníků usnadní, ale i on musí tyto své předpoklady rozvíjet. Ovšem základním předpokladem dobrého lídra, ať uţ má potřebné rysy vrozené a rozvinuté či jen naučené, je silná osobnost. Chování a způsoby vedení lídrů Způsob tvůrčího vedení lidí není jednotný, jednotliví lídři se od sebe liší stylem vedení. Jiţ v minulé kapitole jsem se zmiňovala o různých způsobech vedení, od autokratického přes demokratický aţ po volný styl, s tím, ţe v dnešní době jsou pouţívány především poslední dva jmenované. Zajímavá je také klasifikace stylů vedení Rensise Likerta, profesora Michiganské univerzity, jenţ rozdělil styly práce vedoucích do čtyř základních systémů. Likert do své práce zahrnul jak lídry, tak manaţery. Vycházel z předpokladu, ţe metody jejich práce se vzájemně překrývají, je na kaţdém vedoucím pracovníkovi, jaký styl si pro svou práci v dané situaci zvolí. 7 7 Viz zdroj č

14 Likertova klasifikace stylů práce: Systém 1 vykořisťovatelsko-autoritativní styl: autokratické jednání vedoucího jednosměrná komunikace formou příkazů tvrdá disciplína, silná kontrola, negativní motivace Systém 2 benevolentně autoritativní styl: převaha autoritativní sloţky, minimální delegace rozhodovací pravomoci výběrová komunikace a částečná tolerance názorů s niţší úrovní hierarchie silná kontrola metoda cukru a biče, tzn. kombinování motivace pozitivní a negativní Systém 3 konzultační styl: kooperace vedoucího a podřízených, zájem o názory spolupracovníků větší důvěra, částečná delegace rozhodovacích procesů provádění důleţitých rozhodnutí pouze vedoucím pracovníkem kontrola namátková, větší tolerance chyb motivace spíše pozitivní Systém 4 participační styl důvěra vedoucího vůči jeho spolupracovníkům silná rozhodovací autonomie podřízených, důleţitá rozhodnutí prováděna kolektivně oboustranná, spíše neformální komunikace kolektivní podílení se na úspěchu i nezdaru organizace kontrola výběrová motivace pozitivní 14

15 Jedním ze závěrů Likertovy práce je poznatek, ţe nekvalifikovaní či méně kvalifikovaní pracovníci jsou drţeni na krátkém vodítku, zatímco tvůrčí, kvalifikovaní pracovníci jsou vedeni na volném vodítku. Pro nás je ale důleţitějším poznatkem závěr, ţe méně tvůrčí manaţeři se spíše přiklánějí k pouţívání systémů 1 a 2, zatímco tvůrčí lídři mají tendenci se přiklánět k vyuţívání vyšších systémů, systémů 3 a 4. Jinak řečeno, rutinní manaţeři se zaměřují na kontrolu pracovníků, jejich práce a výsledků, lídři preferují orientaci na tvůrčí vedení spolupracovníků, na práci s lidmi a jejich pozitivní motivaci. Obecně lze říci, ţe v tvůrčím vedení poslední dobou sílí tendence ke značné zodpovědnosti podřízených pracovníků, k velké autonomnosti pravomoci jejich rozhodovacích procesů, k jejich samostatnému a proaktivnímu jednání a s ním související sílící tendence k toleranci jejich chyb. Je ovšem nutné podotknout, ţe tyto zmiňované tendence se uplatňují za stavu dobře fungující organizace a stability. V krizových situacích vyţadujících rychlé jednání, kde není čas na diskuse, je zapotřebí autokrativnější přístup vedoucího. Leadership, dle teorie zaměřené na chování tvůrčích vedoucích, není symbolem nepřítomnosti systému pravidel a kontroly. Disciplína kolektivů pod tvůrčím vedením vyplývá nenásilně, uvědoměle, z prostředí a ducha vedení. Tyto kolektivy mají svůj řád, avšak zbavený metody cukru a biče. 8 8 Viz zdroj č

16 2.3. Synergie K nejaktuálnějším a často diskutovaným tématům v oblasti moderního managementu jistě patří pojem synergie, v manaţerských disciplínách mnohokrát označovaný jako jakýsi svatý grál všech organizací. Efektivnost týmové práce je zaloţena právě na principu synergie. V současném managementu zatím nemá synergie jednoznačnou interpretaci. Samotný pojem synergie vychází z řeckého slova synergos neboli pracovat společně či kooperovat ve smyslu: celek je více neţ součet všech jeho dílčích částí. Jedná se o efekt, který je vytvářen spoluprací více prvků, částí systému a jinak jej není moţné získat. Synergie je důsledkem kooperace více částí, kdy nově vzniklý efekt této spolupráce je mnohem větší, neţ kdyby jednotlivé části systému fungovaly samostatně. 9 Zjednodušeně znázorníme práci dvou prvků systému takto: = 2 Princip synergie týmu můţeme vyjádřit takto: = 3 Avšak výše uvedené definice je nutno brát s rezervou, neboť jsou zavádějící. Jejich interpretace svádí k tomu, ţe efekt synergie znamená pro pracovní tým vţdy pozitivní zlepšení jeho fungování. V případě, ţe by spolupráce byla špatná, povede k horším výsledkům, neţ samostatná práce jednotlivých prvků celku, práce bez kooperace. Práci neefektivně pracujícího týmu lze popsat takto: = -1 9 Viz zdroj č

17 Z tohoto pohledu tedy můţeme říct, ţe synergie je rozdílem mezi společným efektem systému a součtem efektů jeho individuálních podsystémů. Z toho také vyplývá, ţe efekt synergie celkového systému nelze vyhodnotit předem na základě fungování a výsledků jeho dílčích podsystémů. Na základě těchto poznatků je moţné synergii definovat jako změněné chování systému, způsobené interakčním působením jeho dílčích podsystémů, nebo zjednodušeně řečeno, jako výsledek interakčního působení. Synergické efekty mohou být kladné pozitivní, záporné negativní či nulové neutrální. Pozitivní synergický efekt Předpokladem kladné synergie jsou dvě a více jednotlivých částí systému, které spolupracují konstruktivně, mají stejný cíl a vzájemně si nepřekáţejí. Pak můţeme předpokládat, ţe spolu vytvoří více, neţ kdyby fungovaly kaţdý zvlášť, a efekty jejich práce bychom v konečné fázi pouze sečetli. Výsledkem jejich společné práce bude pozitivní synergický efekt. Negativní synergický efekt V případě, ţe dva a více podsystémů není schopno spolupracovat, navzájem si překáţejí, škodí, či dokonce konkurují, jedná se o zápornou synergii a s určitostí můţeme předpokládat negativní synergický efekt. Neutrální synergický efekt O nulovém synergickém efektu hovoříme v případě, kdy interakční vazby mezi jednotlivými částmi celku nejsou dobře aktivovány, nefungují anebo vůbec neexistují. Znaménka synergie se mohou v průběhu celého procesu jejího působení měnit, jak od negativního k pozitivnímu, tak naopak. Výsledek synergického efektu procesů spolupráce za krátké časové období je často mylně vyhodnocován jako úspěšný, zatímco pro výsledek dlouhodobějšího působení synergie je typické negativní hodnocení, vykazující neúspěch a ztrátu. Stejně tak můţe nastat opačná situace, kdy se vlivem krátkodobého hodnocení zdá výsledek spolupráce jako neúspěšný, ale po uplynutí určitého časového období se tato kooperace projeví jako přínosná. Proto je kvůli objektivitě konečný výsledek synergického efektu hodnocen v delším časovém horizontu. Jsou to právě manaţeři, kteří nejenţe synergické procesy řídí a interakční působení vytvářejí, ale také jejich výsledky kontrolují a hodnotí. Oborem, který se zabývá efekty synergie, je synergetika. 17

18 3. Efektivní vedení a koučink 3.1. Týmový vedoucí Síla týmové práce spočívá v tom, ţe se tým řídí sám a všichni jeho členové jsou si rovni. Aby byla práce týmu efektivní, je však postava vedoucího týmu nezbytná. Kaţdý tým potřebuje vedoucího jako koordinátora a moderátora. Vedoucí je také zapotřebí pro nastavení rámcových podmínek spolupráce, stanovení cílů a určení směru spolupráce. Dále je jeho úkolem podněcovat vývoj týmu a částečně ho řídit, podporovat pracovníky, řešit konflikty, dohlíţet na výsledky a v případě nesnází zneškodnit problémy. Vedení týmu se odlišuje od klasického stylu řízení lidí. Vedoucí je první mezi rovnými. V týmu stojí uprostřed. 10 Odlišnosti vedoucího týmu oproti klasickému vedoucímu: integruje se do týmu, víc podporuje, méně řídí úkoly chápe celkově, deleguje a předává zodpovědnosti uděluje kompetence k rozhodování společně s týmem uskutečňuje rozhodnutí kontroluje primárně výsledky, ne pracovní postupy zastupuje zájmy týmu navenek přináší informace, které mají vliv na společnou práci svým nasazením, motivací a týmovým duchem slouţí jako vzor předkládá realizovatelné návrhy, zachycuje nápady kolegů a rozvíjí je vytváří atmosféru pro dobrá a rychlá řešení problému vyzařuje pozitivní energii, vytváří pocit úspěchu a o úspěch se s týmem dělí je spolehlivý a má vůdčí zodpovědnost 10 Viz zdroj č. 7 18

19 pomáhá, radí, koordinuje, moderuje, usnadňuje, inspiruje dává prostor pro samostatné rozhodování a samostatnou práci nechává prostor pro diskuse, zlepšuje tok informací, zajišťuje otevřenou komunikaci vyzvedává význam a osobní výhody spolupráce 19

20 3.2. Komunikace Efektivně pracující tým pod vedením dobrého vedoucího je postaven na několika základních pilířích, o nichţ se budu zmiňovat v souvislosti s vytvářením týmu v kapitole Tvorba a formy týmu, konkrétně v podkapitole Předpoklady vzniku a fungování týmu. Úspěšné vybudování těchto pilířů je hlavním úkolem týmového vedoucího. Kdybych měla určit jednu hlavní oblast, na které dobře fungující tým stojí a padá, byla by to komunikace. Nastavení jejích podmínek je stěţejní úlohou právě týmového vedoucího kaţdého týmu. Dobrá komunikační schopnost spolupracovníků týmu je základem dobré spolupráce. Tým není schopen podávat dobrý výkon, pokud spolu jeho členové komunikovat neumějí nebo komunikují nesprávně. Překáţky v komunikaci mohou nastat v případě, ţe se některý z členů drţí zpátky. Důvodem můţe být nedostatečná výmluvnost, nízké sebevědomí doprovázené pocitem, ţe nemůţe tým obohatit, obavy z aktivity spojené s přidělenými úkoly, strach z napadení svého názoru ze strany kolegů. Důsledkem je, ţe se takovýto člen nedostatečně projevuje, je snadno přehlasován nebo se přiklání k názoru většiny či průbojnějšího kolegy. Nebezpečí z toho plynoucí spočívá v moţnosti mylného obrazu kolektivu a chybných rozhodnutích na základě dominantní menšiny průraznějších jedinců. Nezáleţí jen na všímavosti týmového vedoucího, prevencí je pozorování všemi všech, na to musí vedoucí zvláště apelovat. Další příčinou špatné komunikace můţe být nedorozumění. Cílem vedoucího je nedat jim příleţitost, popřípadě je co nejrychleji odstranit. Nedorozumění vznikají převáţně různou interpretací sdělení informací. Důvodem můţe být emotivní rozhovor, nepřesné vyjádření prostřednictvím nesprávných výrazů či rozdílné zkušenosti zúčastněných. Existuje několik doporučení, která správnou interpretaci usnadňují, a o kterých by vedoucí měl svůj tým informovat v rámci nastavení pravidel komunikace, případně je procvičit prostřednictvím cvičení. 20

21 Patří sem jednoznačné formulace poţadavků, jasné odmítnutí, sdělování pocitů v první osobě, uvědomění si roviny vztahů, vyvarování se ironie, orientace na stav znalostí příjemce informace, přiměřeně rychlá a srozumitelná mluva, názornost a pouţívání příkladů a srovnání. Čemu nelze zabránit, pouze to eliminovat, je nedorozumění na základě rozdílných zkušeností kolegů, které určují individuální vnímání. I zde pomůţe zásada pozorování druhého, protoţe málokdo přizná, ţe obsah informace nepochopil. Nonverbální komunikace prozradí mnohé. Tázavé pohledy, vraštění čela, škrábání na hlavě, mračení či zamyšlené výrazy svědčí o nepochopení informace. V těchto případech je dobré být aktivnější, ověřit si, zda kolega rozumí a případně vysvětlit informaci znovu, jinak, lépe. Tým pracuje efektivně za předpokladu, ţe jsou všichni informováni o cílech a jejich souvislostech. Dobrá komunikace v týmu znamená dobré informování, a to všech a všemi. Kaţdý člen by měl přispívat k dobré informační kultuře týmu a systematické předávání informací povaţovat za samozřejmost. Nedostatečné, zkreslující či mylné informace mohou způsobovat fámy, coţ vede k frustraci a demotivaci spolupracovníků. Dobrá informovanost vede k tomu, ţe se kolegové cítí být důleţití, mohou pracovat samostatně a jsou schopni rychleji a lépe řešit úkoly a problémy. O systematické předávání informací se můţe vedoucí postarat prostřednictvím pravidelných setkání. Své spolupracovníky by měl také uvědomit o zásadách předávání informací. Ty by měly být úplné, pravidelné a včasné, následované redundancí, věcné, relevantní a adresné. Velmi důleţité je předávat informace správným zprostředkovatelem či informačním kanálem. Důleţité novinky ovlivňující chod týmu či způsob práce, kde je potřeba vysvětlit související okolnosti a dopady těchto zpráv, by se rozhodně neměly řešit během přestávky na kávu, rychlým telefonátem či em. Stejně tak nerozumné by bylo svolávat časově a organizačně náročnou poradu kvůli maličkostem týkajícím se jen několika členů týmu. Týmový vedoucí můţe pravidelných setkání systematicky vyuţívat formou porad. V týmové spolupráci slouţí porady nejen k průběţnému předávání informací a jejich výměně, ale také k řešení problémů a dobírání se rozhodnutí. Rozlišujeme dva typy porad. 21

22 Rutinní porady jsou krátké, pořádané za účelem vzájemného informování a projednávání konkrétních bodů. Jedná se o porady pravidelné, ať uţ jednou do měsíce, jednou do týdne či jednou denně formou coffee break. Důleţitý je jich pravidelný rytmus. V případě týdenních porad jsou vhodnými dny k jejich pořádání pondělí, kdy se probírají úkoly pro nadcházející týden, a pátek, kdy se hodnotí průběh a výsledky týdne uplynulého. Záleţí na vedoucím týmu, jak se s kolegy dohodne. Rozumným krokem můţe být vyzkoušení obou variant a následné zjištění, který den bude pro daný tým vhodnější, např. na základě disciplinovanosti členů týmu, jejich pozornosti, energie, nadšení a celkového přínosu porady. Druhý typ porad, porady dle potřeby, je svoláván v případě nutnosti vyřešení problému či důleţitého rozhodnutí. Charakteristickým znakem těchto porad je jejich organizační náročnost. Vedoucí můţe v rámci informační disciplíny pověřit některého z kolegů, aby se staral o informace z určitého oboru či na specifické téma, archivoval je a dával k dispozici ostatním. Také můţe v týmu vybrat někoho, kdo se bude starat o strukturu, aktuálnost a vyuţitelnou hodnotu všech informací. Vhodné je také stanovit pro členy týmu jasná pravidla, jaké informace se budou předávat a jakým způsobem. Toto opatření je dobrým řešením z toho důvodu, ţe přílišné mnoţství nepotřebných informací má vliv na efektivitu a výkon týmu Viz zdroj č. 7 22

23 3.3. Koučink Původ koučinku sahá do 60. let minulého století, má své kořeny v humanistické psychologii, značně ovlivněn byl psychologií transpersonální, dále existencialismem, konstruktivismem, ale také východními směry, např. zen-buddhismem. Vznikal ve Spojených státech a postupně vytlačil popularitu psychoanalýzy. Znamenal změnu sociálních hodnot a pro manaţerskou praxi důleţitý zlom v chápaní vnějších autorit, zbavování se závislosti na nich, uvědomění si sebe sama a v objevování vlastní zodpovědnosti. Koučink nebo také koučování je efektivním manaţerským nástrojem pro vedení lidí. Pojem koučink byl převzat ze sportovní terminologie. Konkrétně vychází dnešní přístup ke koučování z knihy The Inner Game of Tenis (Vnitřní hra tenisu) od Tymothyho Gallweye, tenisového odborníka. Kniha pojednává o skutečnosti, ţe stav naší mysli, ve které se odehrává vnitřní hra, je větším soupeřem neţ náš skutečný soupeř na druhé polovině kurtu, se kterým hrajeme hru vnější. Míra uvědomění si této vnitřní hry můţe rozhodovat o výsledku hry vnější. Gallwey tvrdí, ţe koučováním se uvolňuje lidský potenciál a maximalizuje se tak výkon člověka. Podle Gallweye vychází metody vnitřní hry ze sportu proto, ţe právě sport umoţňuje nejlépe zkoumat proces učení a probíhajících změn. Stanovené cíle jsou zde přesně vymezeny, sportovní výkon můţeme bezprostředně sledovat, jeho úroveň i odlišnosti ve výkonu lze snadno zjistit, jsou zde lépe viditelné neţ v kterékoli lidské činnosti. Sportovní koučování je dnes vnímáno jako úspěšná metoda pro individuální růst. Totéţ platí i o koučování v oblasti managementu. 14 Slovo koučink vychází z anglického to coach, které se dříve pouţívalo v souvislosti s dopravními sluţbami. Tento původní význam přepravit někoho z místa na místo platí i v oblasti managementu. Koučink znamená nasměrovat někoho určitým směrem, ukázat mu cestu jak dosáhnout cíle. 12 Viz zdroj č Viz zdroj č Viz zdroj č. 2 23

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly Seminární práce Vzdělávání pracovní síly OBSAH ÚVOD... 3 2. DEFINICE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 3. SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ... 4 4. METODY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 4.1. METODY POUŢÍVANÉ NA PRACOVIŠTI ( ON THE JOB

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ

Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení lidských zdrojů - Kompetenční model zaměstnanců MÚ Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Tvorba a realizace systémových

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Úvaha o etice: Je etické aby zaměstnanci hráli v pracovní době hry nebo prohlíželi zábavné stránky? Je efektivní zamezit tomuto jevu omezením přístupu na určité stránky? Je

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2.

Předmět: Občanská výchova. Ročník: první Téma: Člověk a kultura. Vypracoval: Mgr. Monika Měrotská Materiál: VY_32_INOVACE_60. Datum: 10.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 41 51 H/01 Zemědělec - farmář Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská výchova Ročník: první Téma:

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: Řízení lidských zdrojů Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ 1 I M P L E M E N T A C E (uskutečnění,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi.

Pokyny. Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Pokyny Vaším úkolem je vybrat řešení 24 otázek z nabídnutých variant A, B nebo C. Každé zadání předpokládá pouze jednu správnou variantu odpovědi. Otázka číslo: 1 Lídrem je typ vedoucího, který: a) zastává

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI OSOBNOST MANAŽERA, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Vlastnosti manažera Inteligence, schopnost zhodnotit situaci, schopnost přizpůsobit se, iniciativu, podnikavost, originalitu, energičnost, houževnatost, rozhodnost,

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice

Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice Základní škola TŘEBECHOVICE pod Orebem, okres Hradec Králové příspěvková organizace, Na stavě 1079, 503 46 Třebechovice pod Orebem Projektový záměr k projektu Inovace výuky na ZŠ Třebechovice pro oblast

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3.

Obsah 1. CÍLE A PŘEDMĚT AUDITU... 3 1.1. Hlavní cíle... 3 2. INFORMAČNÍ ZDROJE... 3 2.1. Dokumentace... 3 2.2. Ţivotopisy... 3 2.3. Provedení personálního auditu ve zprostředkujícím subjektu Ministerstva vnitra pro Integrovaný operační program a program Lidské zdroje a zaměstnanost Manaţerské shrnutí Září 2009 Zpracováno: Ministerstvo

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času Milan Pšenička MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/2014 Úvod Za všeobecný cíl pedagogiky vůbec se klade dosažení relativní samostatnosti jedince ve společnosti, tzv. umět se svobodně,

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra managementu Předmět: N -PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 2: PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ STRUKTURA PŘEDMĚTU 1. Předmět personálního řízení.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser

PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA. Zpracoval Ing. Jan Weiser PROFIL A OSOBNOST MANAŽERA Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Charakteristika manažerské práce Manažer Autorita manažera Manažerské dovednosti Vlastnosti dobrého manažera Řešení konfliktů Charakteristika

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více