Příprava didaktika a metodika vzdělávací akce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava didaktika a metodika vzdělávací akce"

Transkript

1 Váţené kolegyně, kolegové další část materiálů kurzu vzdělávání dospělých se věnuje didaktice a metodice vzdělávací akce. Navazujeme tak na látku, kterou jsme probírali a diskutovali v předchozích setkáních. Příprava didaktika a metodika vzdělávací akce Nejprve je třeba vyjasnit základní didaktické kategorie: - Analýza učiva (co se po lektorovi chce, určení klíčových a obtížných prvků učiva) - Cíle vyučování tedy vazba na cíl a výstup celého procesu učení - Didaktické zásady jak budeme předávat informace, vztah mezi subjektem a vyučujícím, řešení konfliktních situací apod. - Vyučovací metody aktivizace vyučovaných, předávání informací, paměťové stopy, aktivní metody učení - Organizační formy vyučování jak bude proces vyučování probíhat, aby bral v úvahu charakteristiky vyučovaných - Použité pomůcky didaktické nástroje - Hodnocení, klasifikace, evaluace Cíl vzdělávací akce Bohuţel nemůţeme být v tomto bodu jednotní, protoţe cíl nabízí mnoho podob. Lze uvést mnoho typů vzdělávacích akcí, které by mohly nejlépe náš cíl naplnit. - Přednáška obvykle se jedná individuální práci lektora, -pre-course rearding, ve formě komentované a dobře připravené prezentace. Zde bych upozornil na nebezpečí tzv. volné prezentace, která mluví za vás - Seminář nebo také workshop, simulace určité situace, případně řešení určitých situací v extrémních situacích, které lidé nemají moc rádi, kamerové studie, taktilní metody práce v týmu - Zážitkové metody testy, hry, zážitkové situace, indoor, outdoor aktivity apod. Scénář vzdělávací akce Pro kaţdou vzdělávací akci je zapotřebí mít připravený pečlivý scénář, nejlépe připravený na hodiny nebo minuty Základní typy vzdělávacích akcí: Přednáška: U kaţdé vzdělávací akce můţeme stanovit plusy a mínusy její realizace: Plus: - Rychlá a snadná příprava - Velký počet účastníků - Lektor nepotřebuje praktickou dovednost práce se skupinou - One man show lektor funguje jako hlavní osoba akce

2 Mínus: - Přednáška zprostředkuje pouze znalosti - Neexistuje, nebo je pouze malá komunikativnost s lektorovanými - Přednášená fakta mají pouze krátkodobý časový vliv - Není čas na odpovědi pro všechny účastníky přednášky WORKSHOP: Je to dílna, interaktivní děj, v rámci něhoţ se jednotlivci, týmy i skupiny sdruţují k vyřešení předem daného cíle. Plus: - Aktivně zapojuje lidi do akce - Velmi intenzivní zážitky - Stmeluje kolektiv spekulativní - Účastník učí účastníka - Mnohonásobná zpětná vazba, která musí být ovšem správně vyhodnocená - Konkrétní výsledky a výstupy, které ovšem nemusí být všemi pozitivně hodnocené Mínus: - Značně náročné na přípravu lektora - Nejlépe skupina moderátorů, nebo aspoň dvojice, rozhodně ne jeden lektor, který tuto metodu nemá vyzkoušenou - Moderátor musí být připraven na konfliktní situace, které logicky mohou vzniknout, dokonce se musí připravit i na osobní útoky - Moderátor musí umět pracovat se zpětnou vazbou nenechat konflikt ve skupině bez řešení - Práce je pro lektora energeticky značně náročná Lektorský tým U většiny programů není ţádoucí, aby celý program zvládal jeden letor. Měl by vzniknout tým minimálně dvou lector leadrů, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci programu. Další část materiálů se zabývá vlastním procesem vzdělávací akce. Zde jsme se stačili dotknout problematiky přípravy podkladových materiálů pro klienty a tvorby www stránek samotných lektorů jako nástroje sebeprezentace. Další část probereme na našem posledním setkání.

3 Vlastní proces vzdělávací akce 1. Úvod (pouţívá se dnes termín úvodní rituály) - Začínáme vţdy tím, ţe se lektor skupině představí, seznámí ji se svým profesním zaměřením a kvalifikací - Důleţité je zajistit seznámení skupiny, buď formálním způsobem (tento volíme vţdy, pokud skupinu dopředu neznáme) nebo můţeme zvolit i hravý nebo jinak zajímavý způsob (oblast sociální komunikace, integrace skupiny) - Vţdy vizualizujte obsah vzdělávací akce buď ve formě flipchartu, pomocí interaktivní tabule nebo dejte účastníkům do rukou obsah v papírové podobě. Není zapotřebí na téma obsahu rozvíjet velké debaty, protoţe by se vám mohlo lehce stát, ţe nějaký účastník bude mít lepší nápad (nebo v horším případě řadu lepších nápadů) jak obsah upravit. Nezapomínejte, ţe leaderem školící akce jste vţdy vy. - Pokud budete během akce pouţívat záznam audio nebo video, je vţdy zapotřebí účastníky v této fázi seznámit, jak bude s obsahem nakládáno a vyţádat si souhlas účastníka nebo skupiny. - Seznamte účastníky s časovým harmonogramem buď celé akce je-li to jednorázové školení, např. v řádu hodin, nebo se strukturou výukové hodiny (přestávky atd.), pokud školíte cyklicky, tj. v řádu desítek hodin. Tento harmonogram vždy pečlivě dodržujte. Pokud vyhlásíme přestávku o pět minut dříve, většinu účastníků potěšíme. Pokud je tomu naopak není to dobré. - Evaluace ujistěte se, ţe jste účastníky seznámili se způsobem provedení zpětné kontroly nejčastěji ve formě papírových evaluačních dotazníků - Dohodněte se na oslovování lze jen doporučit, aby účastníci dostali vizitky (kde budou pouţívat křestní jména) nebo na pracovní stoly umístěte papíry a fixy - Nechte jistý prostor pro diskusi např. o délce přestávek obzvlášť při náročnějších vzdělávacích akcích 2. Uvolnění - Jedná se o tzv. icebreaker, tedy něco na tzv. uvolnění ledů prvek, který slouţí k rozehřátí skupiny, k uvolnění, získání jistoty roli icebreakeru můţe sehrát video, dramatická ukázka, hra atd. Vţdy ho volíme dle konkrétní situace tedy buď ano, nebo vůbec! - O těchto prvcích pojednáme dále. Cílem práce lektora v kap. 1 a 2 je získat důvěru klientů a vytvořit v nich jistotu, že ví, na čem jsou, do čeho jdou, jaké budou výstupy, co by na konci akce mohli umět!!!

4 3. Znalosti a dovednosti - Mluvené slovo spojujte s podklady, které účastníci dostanou. Podklady je obvykle zhuštěná syntéza veškerého vašeho výkladu, obsahující klíčové a nejdůleţitější prvky toho, co chcete, aby si klienti pamatovali. Pochopitelně zde nelze generalizovat, lektor vţdy musí uváţit typ a účel školení a podle toho materiály připravovat. Pokud se jedná např. o jazykový výcvik, budou se podpůrné materiály opírat nejspíš o slovíčka a gramatiku ve zhuštěné formě, pokud půjde o technické školení, můţe lektor rozdat i flash disky, obsahující sloţitá schémata. Varieta podpůrných materiálů je dnes prostě ohromně široká, nicméně lektor nesmí zapomínat na základní pravidlo vţdy tyto materiály pro klienty mít. - Vţdy zapisujte nebo jiným způsobem vizualizujte klíčové teze výkladu (flipchart, interaktivní tabule atd.), křída a černá tabule dnes působí ve vzdělávání dospělých značně nevěrohodně! (seznámení se lektora s prostorem, ve kterém bude vyučovat atd.) - Uvádějte zdroje, kde účastníci mohou získat další informace (je na lektorovi, aby zváţil, zda zdroje uvede v samostatné kapitole např. na závěr kurzu, a nebo na ně odkazuje v průběhu vzdělávací akce) Pokud potřebujete v průběhu kurzu získat nějaké praktické dovednosti u klientů, eventuálně jim dát moţnost, aby si ověřili, ţe je mají vţdy nejdříve vysvětlete, CO se bude dít, PROČ se to bude dít a JAKÝ BUDE VÝSTUP ať jiţ se jedná o nějaký icebreaker, hru, atd. Samozřejmě je poněkud odlišná situace, pokud je lektor členem týmu, zaměřený na teambuilding (tam se volí poněkud jiné metody a za jiných okolností). - Dovednosti můţeme trénovat různými způsoby hromadně, např. ve formě hry, dotazníku apod., ve dvojicích, individuálně atd. Zde je opět nepřeberné mnoţství moţností a je jenom na erudici lektora a formě vzdělávací akce, aby lektor zvolil tu správnou. - Veškeré otázky, poznatky nebo vaše myšlenky při zpětné vazbě, kterou podáváte skupině, musíte formulovat velmi obezřetně. Lidé jsou velmi citliví na kritiku nebo řekněme mírněji na reflexi skupiny na svou osobu. I konstruktivní kritiku jednoho na druhého účastníka by měl lektor vţdy přeformulovat tak, aby kritizovaného nezranila a zůstala efektivní. Jinými slovy: kdyţ tzv. silný kolega upozorní druhého, ţe se nenaučil slovíčka a teď zdrţuje celou skupinu, lektor musí vhodným komentářem tuto dramatickou chvíli kočírovat JAK BYSTE TOTO ŘEŠILI VY KONKRÉTNĚ? - Lektor by měl umět MLČET zejména v klíčových okamţicích, kdy vidí, ţe se jednotlivec nebo celá skupina snaţí dobrat nějakého výsledku dát prostor pro přemýšlení, skupinovému dialogu mezi účastníky (a ten můţe být často i konfliktní nicméně pokud je konstruktivní, lektor nezasahuje) a vytvoření závěru. Mlčení můţe trvat i několik minut, ale toto si lektor musí nacvičit ve formě získání zkušeností léty práce s klienty. Začínajícímu lektorovi rozhodně nemůţeme doporučit, aby několik minut mlčel a nechal klienty vést diskusi místo něj.

5 4. Shrnutí - Na závěr akce (ať se jedná o krátkodobou nebo rozdělenou do bloků) vţdy shrňte klíčové body (tzv. fixace), nejlépe s pomocí vizualizace - Zdůrazněte jejich uţitek pro uchazeče - Proveďte evaluaci 5. Závěrečný rituál - lektor ho vţdy volí podle atmosféry a charakteristiky skupiny - lze pouţít icebreaker pokřik, hra, vtip, loučení, promítnutí fotek z akce atd. - poděkování za práci, ocenění účastníků - rozdávání certifikátů nebo osvědčení - lektor ODCHÁZÍ VŢDY POSLEDNÍ Přikládám poslední část, kterou přítomní obdrţeli v písemné podobě a to je metodický list aktivizačních metod. Vesměs jsme je proţili v průběhu našeho setkávání na vlastní kůţi, materiál je obohacen o metodiku, kterou skupina obšírně diskutovala.

6 Metodický list Aktivizační prvky ve vzdělávacím procesu Jaký mají smysl, účel a cíl v procesu učení? - relaxovat - navodit atmosféru - aktivizovat posluchače - vytvořit soutěţ, konfrontaci, napětí - sníţit napětí - posílit akceptaci napětí - otevřít komunikaci - zvýšit soustředění - udělat tečku za tématem - posílit paměťovou stopu Etický rozměr hry: Je vţdy třeba mít na paměti několik zásad: - Lektor musí mít dost informací o lidech, kteří budou do her vstupovat nenutit je do aktivit, které jsou proti jejich vnitřnímu přesvědčení - Kaţdý má právo odmítnout účastnit se hry - Nehodnoťte ani rychlost reakcí, komunikativnost ani celkový výkon klientů ICEBREAKERY Tzv. ledolamky Jsou to nejjednodušší formy herních aktivit. - uvolňují napětí, boří ledy ve skupině - pouţívají se vţdy, kdyţ je zapotřebí rychlého a krátkého přeladění ve skupině nebo odpočinku Icebreakery rozdělujeme: - KONTAKTNÍ TAKTILNÍ Např. sedíme ve skupině zády k sobě a kaţdý svému kolegovi před sebou kreslí svou oblíbenou věc (strom atd.) BEZDOTYKOVÉ NETAKTILNÍ Např. kreslení, pouţívání verbalizace slovíček na papír atd. HRY A HRÁTKY Jsou to hry, trvající v řádu minut aţ desítek minut, které mají za úkol podporovat probírané téma. Jsou to především různé týmové a komunikační hry. STRATEGICKÉ HRY Pouţíváme je v řádu desítek minut aţ několik hodin (je to často pouţívaná metoda při teambuildingu). Je pouţitelná i v případě, ţe vedete ucelený výukový blok (např. týdenní) a potřebujete vyuţít např. volný den.

7 Tyto hry je nutné předem velmi dobře promyslet, připravit a následně zpracovat včetně rozboru. Na těchto hrách by se měl vţdy podílet tým lektorů, přípravná i realizační fáze je pro jednoho lektora vţdy nesmírně náročná a rapidně se zvyšuje riziko selhání ať jiţ v průběhu hry nebo při následném rozboru. Hra by neměla vyústit do konfliktu, který by skupinu ještě více rozdělil neţ při počátečním stavu. Čemu obzvláště věnovat pozornost: Fáze přípravy: - vytvoření logistického zázemí hry určení místa, technika, podpůrný tým, vytvoření suché a mokré varianty - vytvoření reţie hry - určení a zabezpečení tzv. úzkých (rizikových) míst hry důleţité je zabezpečit ochranu účastníků hry Fáze realizace: - motivace účastníků ke hře, snaha po vytvoření konkurenčního tlaku - definice pravidel hry - monitoring průběhu hry - shrnutí výsledků - vytvoření prostoru ke zpracování záţitku ze hry Pozor na strategické hry v kolektivu. Ředitel nebo jím pověřená osoba by nikdy teambuildingové hry neměl organizovat pro kolektiv, kterého je sám členem! Pamatujme si dvě zásady: 1) Pokud teambuilding, pak vždy mimo prostor instituce. 2) Pokud teambuilding, ať ho provádí vždy nezávislá a odborná agentura, která s institucí a jejími zaměstnanci nemá zhola nic společného. DALŠÍ DRUHY AKTIVIT Případové studie Velmi se aplikování této metody osvědčuje tam, kde se účastníci nechtějí pouštět do probírání vlastních zkušeností, nebo kde je skupina příliš veliká. Jedná se tedy o předem připravenou fiktivní situaci, kterou účastníci společně s lektorem řeší. Úloha lektora se zde mění z leadera skupiny na spíše usměrňujícího, do dynamiky řešení zasahuje co nejméně. Zápory: Účastníci mají často výhrady, ţe případová studie neobráţí zcela přesně jejich praxi. Sniţuje motivaci, naruší zapojení účastníků.

8 Modelové situace Vychází ze skutečné situace klientů z problémů klientů se vybere tzv. koš situací. Následně klienti (obvykle po dvou) se situací pracují. Vţdy si vybírají situaci, která se netýká přímo jich. Při řešení se pouţívají nejrůznější metody verbální, neverbální, dramaterapie, lektor obvykle pouţívá kamerový záznam pro následný rozbor. Výhodou jsou nová neotřelá řešení, jiný nezaujatý pohled na problém, který třeba konkrétní klienti nemohou nebo neumí řešit. Zápory: Modelové situace jsou časově značně náročné, stejně tak příprava, realizace a monitoring si vyţaduje zkušeného lektora. Simulace Asi nejnáročnější, zahrnuje prvky případových studií. Klienti si zkoušejí předpřipravené situace v často několikadenním výcviku. Jedná se např. o: - trénink vyjednávání - trénink obchodních dovedností - firemní strategie - vedení firmy apod. Tyto nácviky a aktivity se musí konat zásadně v neutrálním prostředí, tedy mimo území instituce. Zápory: Časově velmi náročná aktivita Pomůcky pro tuto aktivitu: Technické: Kamera, notebook, dataprojektor Reálné: Flipchart, interaktivní tabule, papíry, fixy apod. Statické: Obrazy, fotografie, grafy, plakáty Podkladové: Podpůrné materiály, pracovní listy, dotazníky, prezentace, obrazový materiál atd. RADA pro lektory: Nikdy se nespoléhejte na to, ţe všechny pomůcky najdete na místě. Organizátoři často nemají představu, na co a k jakému účelu pomůcku chcete a tak ji nepřipraví nebo na ni zapomenou. Lektor je vţdy alespoň 45 minut před akcí na místě, aby bylo technické a jiné zádrhele moţno řešit.

9 Příklady aktivizačních her: Ţidle o dvou nohách (příklad hry skupinové dynamiky jak rozvíjet tým) Cílem hry je společné vyřešení úkolu za pomoci pohybu a koordinace celé skupiny. Délka cca 10 minut Účastníci stojí v kruhu za svojí ţidlí a dívají se v protisměru hodinových ručiček. Kaţdý drţí svoji ţidli levou rukou a přikloní ji k tělu tak, aby se dotýkala země jen zadními nohami. Cílem je, aby kaţdý účastník popocházel v protisměru hodinových ručiček od ţidle k ţidli a nakonec opět skončil u vlastní. Ţádná ţidle se nesmí převrhnout, ani dotknout země předními nohami. Ţidle se smí drţet jen levou rukou. Pokud kdokoli udělá chybu, hra se přeruší a vrací se na začátek. Efekt této hry je ten, že se všichni účastníci musí domluvit na postupu a taktice a své pohyby vzájemně koordinovat. Může přitom vzniknout i konfliktní situace, když se někdo z účastníků bude snažit svoji chybu zamaskovat nebo ji svést na někoho jiného. I tyto situace však mohou přispět ke vzniku stmeleného týmu. Svazek klíčů (icebreaker určený na seznámení skupiny) Cílem je seznámení skupiny (obvykle menší) Délka cca 15 minut Lektor všechny účastníky poţádá, aby vytáhli svoje klíče. Kaţdý se představí na základě svazku klíčů. Např. Toto je můj klíč od sklepa. Můj sklep má dvě místnosti, v jedné mám víno, v druhé slivovici. Tuto hru je moţné hrát i ve dvojicích, kdy se partneři střídají, aby se mezi sebou seznámil co největší počet účastníků. Je samozřejmě nutné nechat na samých účastnících, co na sebe chtějí prozradit. Kaţdý by měl mít právo mluvit, jak dlouho chce. Toto cvičení umožňuje účastníkům navázat mezi sebou kontakt velmi neproblematickým způsobem, protože vlastně nehovoří o sobě, ale o svých klíčích. Toto odbourává zábrany (zástupný předmět) a přitom toho účastníci o sobě mnoho řeknou. Chrastítka (teambuilding jak vytvořit tým) Cílem je podpořit vybudování týmu, vhodné, pokud potřebujeme vytvořit menší pracovní skupiny nebo vytvořit týmy dvojic. Pomůcky: malé uzavíratelné nádobky, např. obaly od fotofilmů, naplněné různými látkami, např. vodou, hráškem, pískem, kovovými kuličkami apod. Vždy ve dvou nádobkách je stejný materiál. Lektor nechá kaţdého účastníka, aby si vybral jednu nádobku. Úkolem je najít partnera, který má druhou nádobku se stejným materiálem. Všichni se tedy pohybují po místnosti a chrastí nádobou. Kaţdý musí poslouchat a pokusit se odhadnout, která nádobka můţe skrývat stejný obsah jako ta jeho. Efektem této hry je procvičení auditivního vnímání, hra je zábavná a podporuje soutěživost. I ti, kteří se najdou poslední, necítí úkor, ale spíše je tento neúspěch sblíží. Pochopitelně musí být sudý počet účastníků.

10 Zrcadla (hra k opětovné aktivizaci pozornosti) Cílem je doplnění energie, hra je vhodná k vzájemnému vyladění dvojic ve skupině. Pomůcky: klidná hudba jako zvuková kulisa doporučeno Účastníci stojí proti sobě ve dojicích. Jeden hraje roli zrcadla, druhý zůstává člověkem. Hra začíná ve chvíli, kdy se člověk začne upravovat, češe se. Zrcadlo se musí snaţit, aby pohyby co nejvěrněji odráţelo. Po několika minutách si hráči vymění role. Varianta pro výuku cizích jazyků: Lektor říká kolokace slov, která se vyskytují poměrně často, např. připravit jídlo, čistit si zuby atd. Účastníci činnosti předvádějí jako pantomimu. Lektor pochopitelně volí cizí jazyk. Efekt partneři se na sebe musí naladit a soustředit se. Hry tohoto typu slouží k obnovení energie a oživení pozornosti ve skupině. Štafeta (hra na podporu kreativity skupiny) Cílem je rozproudění fantazie, dobré zahřívací cvičení před následným brainstormingem. Délka cca 10 minut Pomůcky: tužka nebo jiný malý předmět Všichni sedí na ţidlích v kruhu. Lektor nechá kolovat malý předmět, např. tuţku, který mají účastníci pouţít při pantomimě. Kaţdý si můţe vymyslet libovolnou činnost, např. tuţka jako golfová hůl, rtěnka apod. Při druhém kole si kaţdý účastník musí vymyslet jinou činnost a tentokrát účastníci hádají, o co jde. Efekt toto cvičení je dobré použít hned na začátku workshopu nebo semináře, poslouží k povzbuzení kreativity nenásilnou formou. Účastníkům se takto aktivizuje mozek třeba před brainstormingem. Relaxace jak se uvolnit Musíme upozornit, ţe zde jiţ opouštíme hry a přesouváme se do oblasti spíše terapeutické. Nicméně dají se pouţít postupy, které skupinu relaxují, aniţ by byly pro kohokoliv ohroţující. Lektor potřebuje relaxační hudbu (na trhu je obrovská nabídka všech moţných relaxačních nahrávek) a můţe pouţít imaginativní relaxaci. - účastníci leţí na zemi (je dobré mít místnost s kobercem nebo připravené karimatky) a při puštěné hudbě můţe lektor např. číst pohádku, bajku nebo zvolit nenásilné téma např. provází účastníky lesem, popisuje cestu, přírodu, teplé slunce, tekoucí vodu atd. - Kaţdému vybranému tématu je zapotřebí volit vhodnou nahrávku. Pro imaginativní relaxaci musí lektor volit klidný tón hlasu. Pokud k tomuto není lektor vyškolen, je vhodnější zvolit následující typ relaxace. Bazální relaxace Je zaměřena na tělesné uvolnění, nenutí účastníky představovat si určité typy proţitků jako u imaginativní relaxace. Jedná se vlastně o řízená tělesné cvičení: Trhání jablíček Účastníci se rozestaví volně v místnosti, kaţdý si vybere místo, kde je mu příjemně. Lektor opět pouţije relaxační hudbu a instruuje účastníky takto: Jsme v krásném sadě a před každým z vás je strom plný jablíček. Natáhneme nahoru levou paži a snažíme se ho utrhnout ještě výš ještě není naše, musíte na špičky vydržte a nyní s hlubokým výdechem ho pomalu, ale pomaličku pokládáme na zem (účastníci jdou do hlubokého předklonu) totéž provedete s levou rukou a můžete několikrát zopakovat.

11 Toto jednoduché a nenáročné cvičení uvolní svaly, donutí účastníky prodýchat plíce a přes zdánlivou jednoduchost je velice účinné. Zájemce o bazální relaxace odkazuji k prostudování např. Bensona (jeden ze zakladatelů bazálního typu relaxace), a nebo ještě lépe k absolvování odborného kurzu. Pro kaţdou situaci jsme uvedli vzorovou hru. Pokud se lektor hodlá vzdělávání dospělých věnovat dlouhodobě a systematicky, doporučujeme vytvořit si zásobník her pro kaţdou výše uvedenou situaci. Je moţno čerpat z velkého mnoţství starší i soudobé literatury. Za vše uvádím např. Bakaláře I dospělí si mohou hrát anebo vynikající knihu, ze které vesměs byly uvedené hry čerpány Susanne Beerman, Monika Schubach. Hry na semináře a workshopy. Grada, Těším se na poslední setkání s Vámi. Libor Ondráček

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI

OUTDOOROVÝ TEAMBULDING JSME NA JEDNÉ LODI AHRA Human Resource Agency, s.r.o. Zámecké nám. 44, 738 01 Frýdek-Místek AHRA - Consulting, s.r.o. GSM: +420 721 980 766 Tel.: +420 558 624 116 E-mail: a-hra@a-hra.cz www.a-hra.cz učme se zkušeností a-hrou

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Nabídka tréninkových modulů Asociace trenérů a konzultantů managementu

Nabídka tréninkových modulů Asociace trenérů a konzultantů managementu Nabídka tréninkových modulů Asociace trenérů a konzultantů managementu Vážení trenéři, lektoři, konzultanti, nabízíme Vám pokračovací řadu tréninkových modulů ATKM. Tréninkové moduly ATKM jsou unikátní

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly

Seminární práce. Vzdělávání pracovní síly Seminární práce Vzdělávání pracovní síly OBSAH ÚVOD... 3 2. DEFINICE VZDĚLÁVÁNÍ... 3 3. SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP KE VZDĚLÁVÁNÍ... 4 4. METODY VZDĚLÁVÁNÍ... 5 4.1. METODY POUŢÍVANÉ NA PRACOVIŠTI ( ON THE JOB

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Otevřené kurzy červen 2015

Otevřené kurzy červen 2015 Potřebujete proškolit vybrané zaměstnance Vaší společnosti v aktuálních tématech? Využijte nabídky našich otevřených kurzů. Na červen 2015 jsme pro Vás připravili nejžádanější témata z našich kurzů a jednu

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Koncepce domácí přípravy žáků

Koncepce domácí přípravy žáků příspěvková organizace Komenského 268 763 61 Napajedla tel.: +420 577 944 182 tel. ředitelna: +420 577 941 688 fax: +420 577 941 689 www.1zsnapajedla.cz info@1zsnapajedla.cz Koncepce domácí přípravy žáků

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Setkání vedoucích ch pracovníků škol Královéhradeckého kraje 26.10.2010 Využívání moderních technologií ve výuce Využívání moderních technologií ve výuce CZ.1.07/1.3.01/03.0009 Tento projekt je spolufinancován

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

6.7 Matematicko-fyzikální seminář

6.7 Matematicko-fyzikální seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.7 Matematicko-fyzikální seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematicko-fyzikální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře

Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Příloha č. 7 Podrobný popis klíčových aktivit projektu Cesty ke kariéře Klíčová aktivita č. 1 Řemesla V rámci klíčové aktivity Řemesla budou realizovány tyto činnosti: - zhotovování a upravování výrobků

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem

Více

Tvorba počítačové hry. GameJN

Tvorba počítačové hry. GameJN Závěrečná práce studentského projektu Tvorba počítačové hry GameJN Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod..... 3 3. Jednotlivé programy..

Více

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce

Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Trénování paměti u klientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí Individuální vs. skupinové práce Bc. Hana Orlíková Trenérka paměti 1. stupně, Poradna pro poruchy paměti, FNKV 739 578 933 hana.orlikova@gmail.com

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Význam slov, tvoření slov Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) Vzdělávací

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE K DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

NABÍDKA TRÉNINKOVÉHO KURZU PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Dodavatel C.S.Safe Solutions s.r.o. Hradčanské náměstí 67/8 118 00 Praha 1 E-mail: office@cssafe.cz Web: www.cssafe.cz 30.10.2014 Dobrý den, v souvislosti s množícími se útoky na školách a ve školských

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu

Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Podrobné informace Podrobné informace o vzdělávacím kurzu Forma: Cílová skupina: Způsob přihlášení: Vzdělávací kurz proběhne prezenční formou v jednom 5denním bloku vždy po 8 vyučovacích hodinách/den.

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

MgA. Ivana Honsnejmanová

MgA. Ivana Honsnejmanová Badatelská výuka ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět MgA. Ivana Honsnejmanová Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech (CZ.1.07/2.3.00/45.0011)

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Název projektu: NOVÁ CESTA NA TRH PRÁCE, VYHLÍDKA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Registrační číslo projektu: 00766 Zadávací podmínky výběrového řízení Název zakázky: Lektorské zajištění MOTIVAČNÍHO,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1142/IZS 2006 Praha 24. dubna 2006 S c h v a l u j e:... Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra, v.r. V Z

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Gamifikujte Vaše firemní akce

Gamifikujte Vaše firemní akce Gamifikujte Vaše firemní akce Jste společnost, která realizuje trénink, workshop, nebo prostě chcete oživit firemní setkání? Využijte naše herní balíčky rozbal a hraj. Výhody: Kvalita zpracování Stručnost,

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Operační program : Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt : NENÍ POZDĚ komplexní environmentální vzdělávání na SŠ Registrační číslo projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci výzvy č. 35 NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže

Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Název vzdělávacího programu: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Minimální kompetenční profil: Bezpečnostní garant zotavovacích akcí dětí a mládeže Organizace: Project Outdoor s.r.o.;

Více

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru

Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru Obsah motivačních kurzů v Pracovně poradenském centru 1. TEORIE A PRAXE KOMUNIKACE Úvod Význam kurzu pro frekventanty, výhody, které jim může přinést. Organizační záležitosti, termíny kurzů. Poučení o

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více