Příprava didaktika a metodika vzdělávací akce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava didaktika a metodika vzdělávací akce"

Transkript

1 Váţené kolegyně, kolegové další část materiálů kurzu vzdělávání dospělých se věnuje didaktice a metodice vzdělávací akce. Navazujeme tak na látku, kterou jsme probírali a diskutovali v předchozích setkáních. Příprava didaktika a metodika vzdělávací akce Nejprve je třeba vyjasnit základní didaktické kategorie: - Analýza učiva (co se po lektorovi chce, určení klíčových a obtížných prvků učiva) - Cíle vyučování tedy vazba na cíl a výstup celého procesu učení - Didaktické zásady jak budeme předávat informace, vztah mezi subjektem a vyučujícím, řešení konfliktních situací apod. - Vyučovací metody aktivizace vyučovaných, předávání informací, paměťové stopy, aktivní metody učení - Organizační formy vyučování jak bude proces vyučování probíhat, aby bral v úvahu charakteristiky vyučovaných - Použité pomůcky didaktické nástroje - Hodnocení, klasifikace, evaluace Cíl vzdělávací akce Bohuţel nemůţeme být v tomto bodu jednotní, protoţe cíl nabízí mnoho podob. Lze uvést mnoho typů vzdělávacích akcí, které by mohly nejlépe náš cíl naplnit. - Přednáška obvykle se jedná individuální práci lektora, -pre-course rearding, ve formě komentované a dobře připravené prezentace. Zde bych upozornil na nebezpečí tzv. volné prezentace, která mluví za vás - Seminář nebo také workshop, simulace určité situace, případně řešení určitých situací v extrémních situacích, které lidé nemají moc rádi, kamerové studie, taktilní metody práce v týmu - Zážitkové metody testy, hry, zážitkové situace, indoor, outdoor aktivity apod. Scénář vzdělávací akce Pro kaţdou vzdělávací akci je zapotřebí mít připravený pečlivý scénář, nejlépe připravený na hodiny nebo minuty Základní typy vzdělávacích akcí: Přednáška: U kaţdé vzdělávací akce můţeme stanovit plusy a mínusy její realizace: Plus: - Rychlá a snadná příprava - Velký počet účastníků - Lektor nepotřebuje praktickou dovednost práce se skupinou - One man show lektor funguje jako hlavní osoba akce

2 Mínus: - Přednáška zprostředkuje pouze znalosti - Neexistuje, nebo je pouze malá komunikativnost s lektorovanými - Přednášená fakta mají pouze krátkodobý časový vliv - Není čas na odpovědi pro všechny účastníky přednášky WORKSHOP: Je to dílna, interaktivní děj, v rámci něhoţ se jednotlivci, týmy i skupiny sdruţují k vyřešení předem daného cíle. Plus: - Aktivně zapojuje lidi do akce - Velmi intenzivní zážitky - Stmeluje kolektiv spekulativní - Účastník učí účastníka - Mnohonásobná zpětná vazba, která musí být ovšem správně vyhodnocená - Konkrétní výsledky a výstupy, které ovšem nemusí být všemi pozitivně hodnocené Mínus: - Značně náročné na přípravu lektora - Nejlépe skupina moderátorů, nebo aspoň dvojice, rozhodně ne jeden lektor, který tuto metodu nemá vyzkoušenou - Moderátor musí být připraven na konfliktní situace, které logicky mohou vzniknout, dokonce se musí připravit i na osobní útoky - Moderátor musí umět pracovat se zpětnou vazbou nenechat konflikt ve skupině bez řešení - Práce je pro lektora energeticky značně náročná Lektorský tým U většiny programů není ţádoucí, aby celý program zvládal jeden letor. Měl by vzniknout tým minimálně dvou lector leadrů, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci programu. Další část materiálů se zabývá vlastním procesem vzdělávací akce. Zde jsme se stačili dotknout problematiky přípravy podkladových materiálů pro klienty a tvorby www stránek samotných lektorů jako nástroje sebeprezentace. Další část probereme na našem posledním setkání.

3 Vlastní proces vzdělávací akce 1. Úvod (pouţívá se dnes termín úvodní rituály) - Začínáme vţdy tím, ţe se lektor skupině představí, seznámí ji se svým profesním zaměřením a kvalifikací - Důleţité je zajistit seznámení skupiny, buď formálním způsobem (tento volíme vţdy, pokud skupinu dopředu neznáme) nebo můţeme zvolit i hravý nebo jinak zajímavý způsob (oblast sociální komunikace, integrace skupiny) - Vţdy vizualizujte obsah vzdělávací akce buď ve formě flipchartu, pomocí interaktivní tabule nebo dejte účastníkům do rukou obsah v papírové podobě. Není zapotřebí na téma obsahu rozvíjet velké debaty, protoţe by se vám mohlo lehce stát, ţe nějaký účastník bude mít lepší nápad (nebo v horším případě řadu lepších nápadů) jak obsah upravit. Nezapomínejte, ţe leaderem školící akce jste vţdy vy. - Pokud budete během akce pouţívat záznam audio nebo video, je vţdy zapotřebí účastníky v této fázi seznámit, jak bude s obsahem nakládáno a vyţádat si souhlas účastníka nebo skupiny. - Seznamte účastníky s časovým harmonogramem buď celé akce je-li to jednorázové školení, např. v řádu hodin, nebo se strukturou výukové hodiny (přestávky atd.), pokud školíte cyklicky, tj. v řádu desítek hodin. Tento harmonogram vždy pečlivě dodržujte. Pokud vyhlásíme přestávku o pět minut dříve, většinu účastníků potěšíme. Pokud je tomu naopak není to dobré. - Evaluace ujistěte se, ţe jste účastníky seznámili se způsobem provedení zpětné kontroly nejčastěji ve formě papírových evaluačních dotazníků - Dohodněte se na oslovování lze jen doporučit, aby účastníci dostali vizitky (kde budou pouţívat křestní jména) nebo na pracovní stoly umístěte papíry a fixy - Nechte jistý prostor pro diskusi např. o délce přestávek obzvlášť při náročnějších vzdělávacích akcích 2. Uvolnění - Jedná se o tzv. icebreaker, tedy něco na tzv. uvolnění ledů prvek, který slouţí k rozehřátí skupiny, k uvolnění, získání jistoty roli icebreakeru můţe sehrát video, dramatická ukázka, hra atd. Vţdy ho volíme dle konkrétní situace tedy buď ano, nebo vůbec! - O těchto prvcích pojednáme dále. Cílem práce lektora v kap. 1 a 2 je získat důvěru klientů a vytvořit v nich jistotu, že ví, na čem jsou, do čeho jdou, jaké budou výstupy, co by na konci akce mohli umět!!!

4 3. Znalosti a dovednosti - Mluvené slovo spojujte s podklady, které účastníci dostanou. Podklady je obvykle zhuštěná syntéza veškerého vašeho výkladu, obsahující klíčové a nejdůleţitější prvky toho, co chcete, aby si klienti pamatovali. Pochopitelně zde nelze generalizovat, lektor vţdy musí uváţit typ a účel školení a podle toho materiály připravovat. Pokud se jedná např. o jazykový výcvik, budou se podpůrné materiály opírat nejspíš o slovíčka a gramatiku ve zhuštěné formě, pokud půjde o technické školení, můţe lektor rozdat i flash disky, obsahující sloţitá schémata. Varieta podpůrných materiálů je dnes prostě ohromně široká, nicméně lektor nesmí zapomínat na základní pravidlo vţdy tyto materiály pro klienty mít. - Vţdy zapisujte nebo jiným způsobem vizualizujte klíčové teze výkladu (flipchart, interaktivní tabule atd.), křída a černá tabule dnes působí ve vzdělávání dospělých značně nevěrohodně! (seznámení se lektora s prostorem, ve kterém bude vyučovat atd.) - Uvádějte zdroje, kde účastníci mohou získat další informace (je na lektorovi, aby zváţil, zda zdroje uvede v samostatné kapitole např. na závěr kurzu, a nebo na ně odkazuje v průběhu vzdělávací akce) Pokud potřebujete v průběhu kurzu získat nějaké praktické dovednosti u klientů, eventuálně jim dát moţnost, aby si ověřili, ţe je mají vţdy nejdříve vysvětlete, CO se bude dít, PROČ se to bude dít a JAKÝ BUDE VÝSTUP ať jiţ se jedná o nějaký icebreaker, hru, atd. Samozřejmě je poněkud odlišná situace, pokud je lektor členem týmu, zaměřený na teambuilding (tam se volí poněkud jiné metody a za jiných okolností). - Dovednosti můţeme trénovat různými způsoby hromadně, např. ve formě hry, dotazníku apod., ve dvojicích, individuálně atd. Zde je opět nepřeberné mnoţství moţností a je jenom na erudici lektora a formě vzdělávací akce, aby lektor zvolil tu správnou. - Veškeré otázky, poznatky nebo vaše myšlenky při zpětné vazbě, kterou podáváte skupině, musíte formulovat velmi obezřetně. Lidé jsou velmi citliví na kritiku nebo řekněme mírněji na reflexi skupiny na svou osobu. I konstruktivní kritiku jednoho na druhého účastníka by měl lektor vţdy přeformulovat tak, aby kritizovaného nezranila a zůstala efektivní. Jinými slovy: kdyţ tzv. silný kolega upozorní druhého, ţe se nenaučil slovíčka a teď zdrţuje celou skupinu, lektor musí vhodným komentářem tuto dramatickou chvíli kočírovat JAK BYSTE TOTO ŘEŠILI VY KONKRÉTNĚ? - Lektor by měl umět MLČET zejména v klíčových okamţicích, kdy vidí, ţe se jednotlivec nebo celá skupina snaţí dobrat nějakého výsledku dát prostor pro přemýšlení, skupinovému dialogu mezi účastníky (a ten můţe být často i konfliktní nicméně pokud je konstruktivní, lektor nezasahuje) a vytvoření závěru. Mlčení můţe trvat i několik minut, ale toto si lektor musí nacvičit ve formě získání zkušeností léty práce s klienty. Začínajícímu lektorovi rozhodně nemůţeme doporučit, aby několik minut mlčel a nechal klienty vést diskusi místo něj.

5 4. Shrnutí - Na závěr akce (ať se jedná o krátkodobou nebo rozdělenou do bloků) vţdy shrňte klíčové body (tzv. fixace), nejlépe s pomocí vizualizace - Zdůrazněte jejich uţitek pro uchazeče - Proveďte evaluaci 5. Závěrečný rituál - lektor ho vţdy volí podle atmosféry a charakteristiky skupiny - lze pouţít icebreaker pokřik, hra, vtip, loučení, promítnutí fotek z akce atd. - poděkování za práci, ocenění účastníků - rozdávání certifikátů nebo osvědčení - lektor ODCHÁZÍ VŢDY POSLEDNÍ Přikládám poslední část, kterou přítomní obdrţeli v písemné podobě a to je metodický list aktivizačních metod. Vesměs jsme je proţili v průběhu našeho setkávání na vlastní kůţi, materiál je obohacen o metodiku, kterou skupina obšírně diskutovala.

6 Metodický list Aktivizační prvky ve vzdělávacím procesu Jaký mají smysl, účel a cíl v procesu učení? - relaxovat - navodit atmosféru - aktivizovat posluchače - vytvořit soutěţ, konfrontaci, napětí - sníţit napětí - posílit akceptaci napětí - otevřít komunikaci - zvýšit soustředění - udělat tečku za tématem - posílit paměťovou stopu Etický rozměr hry: Je vţdy třeba mít na paměti několik zásad: - Lektor musí mít dost informací o lidech, kteří budou do her vstupovat nenutit je do aktivit, které jsou proti jejich vnitřnímu přesvědčení - Kaţdý má právo odmítnout účastnit se hry - Nehodnoťte ani rychlost reakcí, komunikativnost ani celkový výkon klientů ICEBREAKERY Tzv. ledolamky Jsou to nejjednodušší formy herních aktivit. - uvolňují napětí, boří ledy ve skupině - pouţívají se vţdy, kdyţ je zapotřebí rychlého a krátkého přeladění ve skupině nebo odpočinku Icebreakery rozdělujeme: - KONTAKTNÍ TAKTILNÍ Např. sedíme ve skupině zády k sobě a kaţdý svému kolegovi před sebou kreslí svou oblíbenou věc (strom atd.) BEZDOTYKOVÉ NETAKTILNÍ Např. kreslení, pouţívání verbalizace slovíček na papír atd. HRY A HRÁTKY Jsou to hry, trvající v řádu minut aţ desítek minut, které mají za úkol podporovat probírané téma. Jsou to především různé týmové a komunikační hry. STRATEGICKÉ HRY Pouţíváme je v řádu desítek minut aţ několik hodin (je to často pouţívaná metoda při teambuildingu). Je pouţitelná i v případě, ţe vedete ucelený výukový blok (např. týdenní) a potřebujete vyuţít např. volný den.

7 Tyto hry je nutné předem velmi dobře promyslet, připravit a následně zpracovat včetně rozboru. Na těchto hrách by se měl vţdy podílet tým lektorů, přípravná i realizační fáze je pro jednoho lektora vţdy nesmírně náročná a rapidně se zvyšuje riziko selhání ať jiţ v průběhu hry nebo při následném rozboru. Hra by neměla vyústit do konfliktu, který by skupinu ještě více rozdělil neţ při počátečním stavu. Čemu obzvláště věnovat pozornost: Fáze přípravy: - vytvoření logistického zázemí hry určení místa, technika, podpůrný tým, vytvoření suché a mokré varianty - vytvoření reţie hry - určení a zabezpečení tzv. úzkých (rizikových) míst hry důleţité je zabezpečit ochranu účastníků hry Fáze realizace: - motivace účastníků ke hře, snaha po vytvoření konkurenčního tlaku - definice pravidel hry - monitoring průběhu hry - shrnutí výsledků - vytvoření prostoru ke zpracování záţitku ze hry Pozor na strategické hry v kolektivu. Ředitel nebo jím pověřená osoba by nikdy teambuildingové hry neměl organizovat pro kolektiv, kterého je sám členem! Pamatujme si dvě zásady: 1) Pokud teambuilding, pak vždy mimo prostor instituce. 2) Pokud teambuilding, ať ho provádí vždy nezávislá a odborná agentura, která s institucí a jejími zaměstnanci nemá zhola nic společného. DALŠÍ DRUHY AKTIVIT Případové studie Velmi se aplikování této metody osvědčuje tam, kde se účastníci nechtějí pouštět do probírání vlastních zkušeností, nebo kde je skupina příliš veliká. Jedná se tedy o předem připravenou fiktivní situaci, kterou účastníci společně s lektorem řeší. Úloha lektora se zde mění z leadera skupiny na spíše usměrňujícího, do dynamiky řešení zasahuje co nejméně. Zápory: Účastníci mají často výhrady, ţe případová studie neobráţí zcela přesně jejich praxi. Sniţuje motivaci, naruší zapojení účastníků.

8 Modelové situace Vychází ze skutečné situace klientů z problémů klientů se vybere tzv. koš situací. Následně klienti (obvykle po dvou) se situací pracují. Vţdy si vybírají situaci, která se netýká přímo jich. Při řešení se pouţívají nejrůznější metody verbální, neverbální, dramaterapie, lektor obvykle pouţívá kamerový záznam pro následný rozbor. Výhodou jsou nová neotřelá řešení, jiný nezaujatý pohled na problém, který třeba konkrétní klienti nemohou nebo neumí řešit. Zápory: Modelové situace jsou časově značně náročné, stejně tak příprava, realizace a monitoring si vyţaduje zkušeného lektora. Simulace Asi nejnáročnější, zahrnuje prvky případových studií. Klienti si zkoušejí předpřipravené situace v často několikadenním výcviku. Jedná se např. o: - trénink vyjednávání - trénink obchodních dovedností - firemní strategie - vedení firmy apod. Tyto nácviky a aktivity se musí konat zásadně v neutrálním prostředí, tedy mimo území instituce. Zápory: Časově velmi náročná aktivita Pomůcky pro tuto aktivitu: Technické: Kamera, notebook, dataprojektor Reálné: Flipchart, interaktivní tabule, papíry, fixy apod. Statické: Obrazy, fotografie, grafy, plakáty Podkladové: Podpůrné materiály, pracovní listy, dotazníky, prezentace, obrazový materiál atd. RADA pro lektory: Nikdy se nespoléhejte na to, ţe všechny pomůcky najdete na místě. Organizátoři často nemají představu, na co a k jakému účelu pomůcku chcete a tak ji nepřipraví nebo na ni zapomenou. Lektor je vţdy alespoň 45 minut před akcí na místě, aby bylo technické a jiné zádrhele moţno řešit.

9 Příklady aktivizačních her: Ţidle o dvou nohách (příklad hry skupinové dynamiky jak rozvíjet tým) Cílem hry je společné vyřešení úkolu za pomoci pohybu a koordinace celé skupiny. Délka cca 10 minut Účastníci stojí v kruhu za svojí ţidlí a dívají se v protisměru hodinových ručiček. Kaţdý drţí svoji ţidli levou rukou a přikloní ji k tělu tak, aby se dotýkala země jen zadními nohami. Cílem je, aby kaţdý účastník popocházel v protisměru hodinových ručiček od ţidle k ţidli a nakonec opět skončil u vlastní. Ţádná ţidle se nesmí převrhnout, ani dotknout země předními nohami. Ţidle se smí drţet jen levou rukou. Pokud kdokoli udělá chybu, hra se přeruší a vrací se na začátek. Efekt této hry je ten, že se všichni účastníci musí domluvit na postupu a taktice a své pohyby vzájemně koordinovat. Může přitom vzniknout i konfliktní situace, když se někdo z účastníků bude snažit svoji chybu zamaskovat nebo ji svést na někoho jiného. I tyto situace však mohou přispět ke vzniku stmeleného týmu. Svazek klíčů (icebreaker určený na seznámení skupiny) Cílem je seznámení skupiny (obvykle menší) Délka cca 15 minut Lektor všechny účastníky poţádá, aby vytáhli svoje klíče. Kaţdý se představí na základě svazku klíčů. Např. Toto je můj klíč od sklepa. Můj sklep má dvě místnosti, v jedné mám víno, v druhé slivovici. Tuto hru je moţné hrát i ve dvojicích, kdy se partneři střídají, aby se mezi sebou seznámil co největší počet účastníků. Je samozřejmě nutné nechat na samých účastnících, co na sebe chtějí prozradit. Kaţdý by měl mít právo mluvit, jak dlouho chce. Toto cvičení umožňuje účastníkům navázat mezi sebou kontakt velmi neproblematickým způsobem, protože vlastně nehovoří o sobě, ale o svých klíčích. Toto odbourává zábrany (zástupný předmět) a přitom toho účastníci o sobě mnoho řeknou. Chrastítka (teambuilding jak vytvořit tým) Cílem je podpořit vybudování týmu, vhodné, pokud potřebujeme vytvořit menší pracovní skupiny nebo vytvořit týmy dvojic. Pomůcky: malé uzavíratelné nádobky, např. obaly od fotofilmů, naplněné různými látkami, např. vodou, hráškem, pískem, kovovými kuličkami apod. Vždy ve dvou nádobkách je stejný materiál. Lektor nechá kaţdého účastníka, aby si vybral jednu nádobku. Úkolem je najít partnera, který má druhou nádobku se stejným materiálem. Všichni se tedy pohybují po místnosti a chrastí nádobou. Kaţdý musí poslouchat a pokusit se odhadnout, která nádobka můţe skrývat stejný obsah jako ta jeho. Efektem této hry je procvičení auditivního vnímání, hra je zábavná a podporuje soutěživost. I ti, kteří se najdou poslední, necítí úkor, ale spíše je tento neúspěch sblíží. Pochopitelně musí být sudý počet účastníků.

10 Zrcadla (hra k opětovné aktivizaci pozornosti) Cílem je doplnění energie, hra je vhodná k vzájemnému vyladění dvojic ve skupině. Pomůcky: klidná hudba jako zvuková kulisa doporučeno Účastníci stojí proti sobě ve dojicích. Jeden hraje roli zrcadla, druhý zůstává člověkem. Hra začíná ve chvíli, kdy se člověk začne upravovat, češe se. Zrcadlo se musí snaţit, aby pohyby co nejvěrněji odráţelo. Po několika minutách si hráči vymění role. Varianta pro výuku cizích jazyků: Lektor říká kolokace slov, která se vyskytují poměrně často, např. připravit jídlo, čistit si zuby atd. Účastníci činnosti předvádějí jako pantomimu. Lektor pochopitelně volí cizí jazyk. Efekt partneři se na sebe musí naladit a soustředit se. Hry tohoto typu slouží k obnovení energie a oživení pozornosti ve skupině. Štafeta (hra na podporu kreativity skupiny) Cílem je rozproudění fantazie, dobré zahřívací cvičení před následným brainstormingem. Délka cca 10 minut Pomůcky: tužka nebo jiný malý předmět Všichni sedí na ţidlích v kruhu. Lektor nechá kolovat malý předmět, např. tuţku, který mají účastníci pouţít při pantomimě. Kaţdý si můţe vymyslet libovolnou činnost, např. tuţka jako golfová hůl, rtěnka apod. Při druhém kole si kaţdý účastník musí vymyslet jinou činnost a tentokrát účastníci hádají, o co jde. Efekt toto cvičení je dobré použít hned na začátku workshopu nebo semináře, poslouží k povzbuzení kreativity nenásilnou formou. Účastníkům se takto aktivizuje mozek třeba před brainstormingem. Relaxace jak se uvolnit Musíme upozornit, ţe zde jiţ opouštíme hry a přesouváme se do oblasti spíše terapeutické. Nicméně dají se pouţít postupy, které skupinu relaxují, aniţ by byly pro kohokoliv ohroţující. Lektor potřebuje relaxační hudbu (na trhu je obrovská nabídka všech moţných relaxačních nahrávek) a můţe pouţít imaginativní relaxaci. - účastníci leţí na zemi (je dobré mít místnost s kobercem nebo připravené karimatky) a při puštěné hudbě můţe lektor např. číst pohádku, bajku nebo zvolit nenásilné téma např. provází účastníky lesem, popisuje cestu, přírodu, teplé slunce, tekoucí vodu atd. - Kaţdému vybranému tématu je zapotřebí volit vhodnou nahrávku. Pro imaginativní relaxaci musí lektor volit klidný tón hlasu. Pokud k tomuto není lektor vyškolen, je vhodnější zvolit následující typ relaxace. Bazální relaxace Je zaměřena na tělesné uvolnění, nenutí účastníky představovat si určité typy proţitků jako u imaginativní relaxace. Jedná se vlastně o řízená tělesné cvičení: Trhání jablíček Účastníci se rozestaví volně v místnosti, kaţdý si vybere místo, kde je mu příjemně. Lektor opět pouţije relaxační hudbu a instruuje účastníky takto: Jsme v krásném sadě a před každým z vás je strom plný jablíček. Natáhneme nahoru levou paži a snažíme se ho utrhnout ještě výš ještě není naše, musíte na špičky vydržte a nyní s hlubokým výdechem ho pomalu, ale pomaličku pokládáme na zem (účastníci jdou do hlubokého předklonu) totéž provedete s levou rukou a můžete několikrát zopakovat.

11 Toto jednoduché a nenáročné cvičení uvolní svaly, donutí účastníky prodýchat plíce a přes zdánlivou jednoduchost je velice účinné. Zájemce o bazální relaxace odkazuji k prostudování např. Bensona (jeden ze zakladatelů bazálního typu relaxace), a nebo ještě lépe k absolvování odborného kurzu. Pro kaţdou situaci jsme uvedli vzorovou hru. Pokud se lektor hodlá vzdělávání dospělých věnovat dlouhodobě a systematicky, doporučujeme vytvořit si zásobník her pro kaţdou výše uvedenou situaci. Je moţno čerpat z velkého mnoţství starší i soudobé literatury. Za vše uvádím např. Bakaláře I dospělí si mohou hrát anebo vynikající knihu, ze které vesměs byly uvedené hry čerpány Susanne Beerman, Monika Schubach. Hry na semináře a workshopy. Grada, Těším se na poslední setkání s Vámi. Libor Ondráček

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Příprava učitele na výuku

Příprava učitele na výuku Příprava učitele na výuku Gabriela Fišarová Neplánovat, znamená plánovaný neúspěch. (Petty, 2002, s. 326) Průvodce studiem Obsahem tohoto modulu je plánování výuky. Zaměříme se na podrobnou písemnou přípravu

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Písemná zpráva zadavatele. podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Písemná zpráva zadavatele podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1. Název veřejné zakázky: Semináře pro lektory zabývajících se dalším vzděláváním nové vyhlášení

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky

Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky POSPOLU pilotáž Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, p. o. Metodický pokyn zapojení odborníka z praxe do výuky Zpracoval: Ing. Pavel

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program

SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program SOCIÁLNÍ DIALOG Jednodenní seminář Vzdělávací program Českomoravská konfederace odborových svazů REALIZAČNÍ PROJEKT VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ AKTIVITA VZDĚLÁVACÍ SLUŽBA PSYCHO-SOCIÁLNÍHO TYPU 1)

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 1. stupeň BEZPEČNÝ START DO ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Pro koho je program určen? škol, primárně pro 1. třídy. Jaká je časová struktura programu? Beseda je realizována

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Sebepoznávání Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Supervize Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast vzdělávání

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Část č. 3: Hledám zaměstnání

Část č. 3: Hledám zaměstnání Příloha č. 9 Specifikace poradenského programu a specifické technické podmínky Část č. 3: Hledám zaměstnání Poradenský program bude zaměřen na motivaci a aktivizaci účastníků k uplatnění na trhu práce,

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti

Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti Komplexní vzdělávací program zaměřený na stres a stresové situace na pracovišti 1 Rozdělení vzdělávacího programu Vzhledem ke komplexnosti problematiky stresu na pracovišti považujeme za vhodné rozdělit

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3

Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/ Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Název projektu Jak vystoupit z kruhu Reg. číslo CZ.1.04/3.1.03/22.00.00 101 Realizátor projektu Alfa Human Service Adresa Biskupcova 84, Praha 3 Doba realizace 1. 5.2009 31. 7. 2010 Dotace 1 672 650,-

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Rybí pásma - zákonitosti

Rybí pásma - zákonitosti Tabulka přípravy učební jednotky s cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství Učební jednotka Příprava na vyučování přírodopisu s cíli v oblastech matematika, EV a čtenářství Název učební jednotky (téma)

Více

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina

Popis. vyučovací lekce. Multimediální ročenka životního prostředí II. Název. Letem světem odpadů. Cílová skupina Popis vyučovací lekce kapitola: Odpady Multimediální ročenka životního prostředí II terénní modul Název Cílová skupina Letem světem odpadů Ţáci 8. a 9. třídy ZŠ, 1. a 2. ročníku SŠ, skupina 20 30 ţáků

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele EDLiT s.r.o. 2 IČO 26840791 3 Sídlo Tyršova 275, 739 61 Třinec 4 Adresa instituce

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Interkulturální komunikace Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Karavana CESTA OBCHODNÍKA

Karavana CESTA OBCHODNÍKA Karavana CESTA OBCHODNÍKA Karavana Procvičte si obchodnické dovednosti na dobrodružné cestě po stopách Marca Pola. Karavana je funkční program, který vysvětluje a trénuje obchodnické umění účastníků v

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Elektronická média ve výuce

Elektronická média ve výuce Elektronická média ve výuce Svět nabírá na obrátkách, vývoj technologií člověk stačí sledovat už jen tak tak ve svém vlastním oboru. Ve školství bychom měli tyto technologie nejen sledovat, ale navíc i

Více

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů

Inovace povinných a povinně volitelných předmětů Inovace obsahu a forem výuky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/18.0020 Zkvalitňování podmínek pro vzdělávání učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kombinované formě studia

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Gamifikujte Vaše firemní akce

Gamifikujte Vaše firemní akce Gamifikujte Vaše firemní akce Jste společnost, která realizuje trénink, workshop, nebo prostě chcete oživit firemní setkání? Využijte naše herní balíčky rozbal a hraj. Výhody: Kvalita zpracování Stručnost,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE CESTA DO ŠKOLY Hra 1. stupeň ZŠ, 2. třída 160 minut ANOTACE Program je založený na kreslení své reálné cesty z domu do školy. Cílem je zmapování cesty, vnímavost a vztah ke svému okolí. Po první úloze,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Věnování: Tuto publikaci věnuji svým skvělým kolegům a výborným posluchačům. Oni jsou důvod, proč tuto práci dělám. Z každého školení odcházím bohatší

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více