Zkouška IFRS specialista Řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení"

Transkript

1 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výp. (i)) ,5 Dlouhodobý nehmotný majetek ( ) ,5 Finanční investice ( výp. (ii) výp. (iii)) Investice v přidruženém podniku (výp. (iii)) Goodwill (výp. (ii)) ,5 Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výp. (iv)) Pohledávky ( ) ,5 Peníze v bance ( ) Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 20 Kč kus ( výp. (ii)) Emisní ážio (výp. (ii)) ,5 Ostatní fondy (výp. (v)) Nerozdělené zisky (výp. (vi)) ,5 Vlastní kapitál přiřaditelný akcionářům mateřského podniku Nekontrolní podíly (výp. (vii)) Vlastní kapitál celkem Bankovní úvěry Dlouhodobé závazky Odložená úhrada (výp. (ii)) Závazky ( ) ,5 Daně ze zisku ( ) ,5 Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky

2 Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) (i) Čistá aktiva společnosti Beta k datu akvizice k datu účetní závěrky změna Základní kapitál Ostatní fondy Nerozdělený zisk Přecenění na reálnou hodnotu - pozemek ( ) budova ( ) (500 / 10) * zásoby ( ) Nerealizovaný zisk v zásobách (výp. (iv)) (ii) Goodwill z akvizice investice ve společnosti Beta Pořizovací cena podílu: - uhrazeno při akvizici emise akcií (100 tis. * 38 Kč, nominální hodnota 20 Kč) - odložená část pořizovací ceny (2 000 * 1 / (1 + 0,06) 2 ) Nekontrolní podíly k datu akvizice Čistá aktiva společnosti Beta k datu akvizice (5 000 tis. / 20 * 20 % * 21 Kč) (výp. (i)) Goodwill k datu akvizice Snížení hodnoty goodwillu -450 Goodwill k datu sestavení účetní závěrky Z hodnoty uvedené na řádku Finanční investice společnosti Alfa je eliminována pouze částka uhrazená za investici ve společnosti Beta v hotovosti. Emisi akcií a odloženou část pořizovací ceny je nutné do výkazu o finanční situaci společnosti Alfa doúčtovat. (iii) Investice v přidruženém podniku Gama Pořizovací cena investice Podíl na ztrátě společnosti Gama -258 (( ) * 30 %) Nerealizovaný zisk v zásobách -54 (výp. (iv)) (iv) Vzájemné transakce mezi společnostmi Alfa, Beta a Gama Prodej výrobků Eliminace pohledávek a závazků (pouze Alfa a Beta) Nerealizovaný zisk v zásobách společnosti Alfa 70 (1 260 * 1/3 * 20 % / 120 %) Nerealizovaný zisk v zásobách společnosti Gama 54 (900 * 30 % * 20 %) Poskytnutí služeb Eliminace pohledávek a závazků (pouze Alfa a Beta) 280 Rozdělení zisku Eliminace dividend dlužných od společnosti Beta (1 400 * 80 %) (v) Konsolidované ostatní fondy Ostatní fondy společnosti Alfa Podíl na změně ostatních fondů společnosti Beta 160 (200 výp, (i) * 80 %)

3 (vi) (vii) Konsolidovaný nerozdělený zisk Nerozdělený zisk společnosti Alfa Úročení odložené části pořizovací ceny investice -107 (1 780 výp. (ii) * 6 %) Podíl na zisku společnosti Beta po akvizici (( výp, (i)) * 80 %) Znehodnocení goodwillu -360 (450 * 80 %) Podíl na ztrátě společnosti Gama -258 (výp. (iii)) Nerealizovaný zisk z prodeje zásob společnosti Gama -54 (výp. (iii)) Nekontrolní podíly K datu akvizice ((výp. (ii)) Podíl na změně čistých aktiv společnosti Beta 322 (1 610 výp, (i) * 20 %) Znehodnocení goodwillu -90 (450 * 20 %) (b) Zásadní rozdíl v přístupu k ocenění nekontrolního podílu je v tom, zda tyto nekontrolní podíly jsou oceněny včetně nebo bez podílu na goodwillu nabytého dceřiného podniku. 0,5 Pokud je nekontrolní podíl k datu akvizice dceřiného podniku oceněn reálnou hodnotou, pak je v hodnotě takto oceněného nekontrolního podílu obsažena i část goodwillu dceřiného podniku. Reálná hodnota nekontrolního podílu může být stanovena například jako poměrná část reálné hodnoty dceřiného podniku jako celku, případně pomocí aktuální tržní ceny akcií dceřiného podniku, pokud je tento obchodován na aktivním trhu. 1 V případě, kdy dojde ke znehodnocení goodwillu z pořízení dceřiného podniku, jehož nekontrolní podíly byly k datu akvizice oceněny reálnou hodnotou, je poměrná část znehodnocení přiřazena i těmto nekontrolním podílům promítne se do podílu nekontrolních podílů na výsledku hospodaření dceřiného podniku a tím i do hodnoty nekontrolních podílů v konsolidovaném vlastním kapitálu. 1 Poměrná část znehodnocení může být nekontrolním podílům přiřazena například poměrem vlastnického podílu v dceřiném podniku. 0,5 V případě, kdy je nekontrolní podíl k datu akvizice dceřiného podniku oceněn podílem na nabytých čistých aktivech v reálné hodnotě, dojde k vykázání goodwillu pouze přiřaditelného mateřskému podniku. 0,5 Při výpočtu zůstatkové hodnoty penězotvorné jednotky (skupiny penězotvorných jednotek), ke které byl goodwill přiřazen, je pak nutné tento poměrný goodwill navýšit na jeho teoretickou 100% hodnotu. Takto zjištěná zůstatková hodnota penězotvorné jednotky (skupiny penězotvorných jednotek) je porovnána s její zpětně získatelnou částkou, a tím je vypočtena případná 100% výše znehodnocení. 1 V konsolidované účetní závěrce je ale vykázána pouze poměrná částka znehodnocení goodwillu, která připadá na částku goodwillu přiřaditelného mateřskému podniku. 0,5 3

4 2 Výkaz o finanční situaci podniku Delta k Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( výp. (i) výp. (ii)) Nehmotná aktiva 650 0,5 Dlouhodobá aktiva Zásoby ( výp. (iii)) Pohledávky z obchodního styku ( výp. (iv)) Peníze v bance 760 0,5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji (výp. (i)) 575 1,5 Krátkodobá aktiva Celkem aktiva Vlastní kapitál Kmenové akcie 10 Kč kus ,5 Ostatní položky vlastního kapitálu ( výp. (ii)) Nerozdělený zisk (viz Výkaz o změnách vlastního kapitálu) Vlastní kapitál Dluhopis ,5 Zaměstnanecké požitky (výp. (v)) Odložený daňový závazek ( výp. (vi)) Dlouhodobé závazky Závazky z obchodního styku ( výp. (vii)) Splatná daň ( ) Krátkodobé závazky Celkem vlastní kapitál a závazky Výkaz o úplném výsledku podniku Delta za rok končící Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje výrobků a služeb ( výp. (vii)) Náklady na prodané výkony (výp. (viii) Hrubý zisk Distribuční a logistické náklady ,5 Správní náklady ,5 Finanční výnosy 230 0,5 Finanční náklady ,5 Zisk před zdaněním Daň ze zisku ( výp. (vi)) Čistý zisk za účetní období Ostatní úplný výsledek Přecenění budovy - po zdanění (výp. (ii)) Úplný výsledek celkem

5 Zkouška IFRS specialista Řešení Výkaz o změnách vlastního kapitálu podniku Delta za rok končící Bodové hodnocení Fond Nerozdělený Vlastní Základní Ostatní z přecenění zisk kapitál kapitál fondy budovy (výp. (ix)) celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Počáteční zůstatek k Oprava chyby - odměna výrobnímu řediteli Upravený počáteční zůstatek Úplný výsledek za účetní období Rozdělení zisku Konečný zůstatek k Výpočty (pozn.: čísla jsou v tis. Kč, pokud není uvedeno jinak) (i) Výrobní zařízení na prodej Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti, musí být toto zařízení k klasifikováno jako dlouhodobé aktivum držené k prodeji, a vykázáno ve výkazu o finanční situaci v rámci krátkodobých aktiv, případně jako třetí kategorie aktiv. Zůstatková hodnota k ( ) Odpisy do data klasifikace držené k prodeji -125 (1 500 / 8 * 8/12) Zůstatková účetní hodnota k Reálná hodnota minus náklady související s prodejem 575 (620 45) Ztráta ze snížení hodnoty aktiva 100 (ii) Přecenění budovy Reálná hodnota k Zůstatková účetní hodnota k Zisk z přecenění Odložená daň ze zisku z přecenění -420 (2 100 * 20 %) (iii) Zásoby Hodnotu zásob je nutné upravit o netto manko ve výši 450 tis. Kč (manko 870 přebytek 420). (iv) Opravná položka k pohledávkám Inkaso pohledávky je očekáváno v nižší částce a za delší dobu, proto je nutné její účetní hodnotu snížit na zpětně získatelnou částku 679 tis. Kč (800 * 0,9 * 1 / (1 + 0,06)), tedy o 121 tis. Kč ( ). (v) Odměna výrobnímu řediteli Závazek k (1 800 * 1/4 * 1 / (1 + 0,06) 3 ) 378 Závazek k (1 800 * 2/4 * 1 / (1 + 0,06) 2 ) 801 Náklad běžného účetního období 423 Závazek vůči výrobnímu řediteli z titulu motivační odměny měl být vykázán už k jedná se o chybu a o tuto částku musí být upraven počáteční zůstatek nerozdělného zisku běžného účetní období. K bude závazek vykázán jako dlouhodobá položka, protože odměna je splatná za více jak 12 měsíců od data sestavení účetní závěrky. 5

6 (vi) Daň ze zisku Náklad na daň ze zisku ve výsledovce: Splatná daň Odložená daň (viz níže) 122 Odložený daňový závazek ostatní přechodné rozdíly Zůstatek ve výkazu o finanční situaci ze zadání (1 810 * 20 %) 362 Zůstatek k (2 420 * 20 %) 484 Změna - náklad 122 Odložený daňový závazek přecenění budovy Zůstatek ve výkazu o finanční situaci ze zadání ( nebo 360 / 80 % * 20 %) 90 Odložená daň z přecenění běžného účetního období (2 100 výp. (ii) * 20 %) 420 (vii) Záloha na budoucí dodávku výrobků Tuto zálohu bude možné vykázat jako výnos až při dodání výrobků, které proběhne v následujícím účetním období. Do té doby bude přijatá částka vykázána ve výkazu o finanční situaci v rámci závazků. (viii) Náklady na prodané výkony Ze zadání Odpisy a znehodnocení výrobního zařízení určeného k prodeji Netto manko zásob Opravná položka k pohledávce Odměna výrobnímu řediteli (ix) Nerozdělený zisk k Ze zadání Zisk běžného období z výsledovky Rozdělení zisku ( ) ( výp. (i)) 450 (výp. (iii)) 121 (výp. (iv)) 423 (výp. (v))

7 3. Bodové hodnocení (a) Vážený pane asistente, níže předkládám odpovědi na Vámi vznesené dotazy týkající se oblasti úhrad vázaných na akcie a jejich vykazování podle IFRS 2 Úhrady vázané na akcie. Úhrady vázané na akcie jsou transakce, při kterých účetní jednotka získá aktivum/a nebo službu/y výměnou za úhradu v podobě kapitálových nástrojů anebo za úhradu penězi, jejíž výše je stanovena s odkazem na hodnotu kapitálových nástrojů. 1 První popisované schéma společnosti Delta tak splňuje definici úhrady vázané na akcie k vypořádání kapitálovými nástroji, a druhé popisované schéma společnosti Delta pak splňuje definici úhrady vázané na akcie k vypořádání penězi. 1 Při výpočtu reálné hodnoty úhrad vázaných na akcie, které budou vypořádány formou opcí na koupi akcií společnosti Delta, je obecně nutné prvotně vycházet z reálné hodnoty získaných (přislíbených) aktiv nebo služeb. 1 Ale v případě, kdy reálnou hodnotu těchto aktiv nebo služeb není možné zjistit, což platí vždy u transakcí se zaměstnanci účetní jednotky, je hodnota transakce stanovena nepřímo s odkazem na reálnou hodnotu přislíbených kapitálových nástrojů. 1 Úhrady vázané na akcie k vypořádání kapitálovými nástroji jsou vykazovány rovnoměrně po dobu udělení rovnoměrně na má dáti straně úču nákladu / aktiva a na dal straně účtu vlastního kapitálu. 1 Po dobu udělení je nutné průběžně přehodnocovat odhadovaný počet přislíbených kapitálových nástrojů, například v závislosti na změně odhadu počtu zaměstnanců, kteří splní podmínky udělení. 1 Celková hodnota transakce je oceněna reálnou hodnotou k datu příslibu a následně není přeceňována. 1 Úhrady vázané na akcie k vypořádání penězi jsou podle pravidel IFRS vykazovány rovnoměrně po dobu udělení na má dáti straně účtu nákladu / aktiva a na dal straně účtu závazku. Závazek je klasifikován jako krátkodobý nebo dlouhodobý v závislosti na jeho očekávané splatnosti. 1 Stejně jako u úhrad k vypořádání kapitálovými nástroji je nutné po dobu udělení průběžně přehodnocovat počet přislíbených práv na peněžní odměnu. 1 Ovšem na rozdíl od úhrad k vypořádání kapitálovými nástroji je reálná hodnota transakce s úhradou k vypořádání penězi průběžně přeceňována až do okamžiku, kdy je tato odměna skutečně protistraně uhrazena. 1 Služební podmínky udělení ukládají protistraně povinnost poskytovat účetní jednotce službu/y či aktivum/a po určitou dobu. Například zaměstnanec účetní jednotky musí odpracovat určitý počet let. 1 Výkonové podmínky udělení na druhou stranu ukládají protistraně povinnost splnit určitý definovaný cíl, který může být buď tržní, nebo netržní. Příkladem výkonové tržní podmínky je dosáhnout zvýšení ceny akcií účetní jednotky na burze. Výkonovou netržní podmínkou například může být zajištění zvýšení tržeb účetní jednotky, expanze na nové trhy, snížení fluktuace zaměstnanců a podobně. 2 Na základě podmínek udělení účetní jednotka stanoví dobu udělení, po kterou je o úhradě vázané na akcie účtováno výše uvedenými způsoby. Určení doby udělení je v případě služební podmínky jednodušší. V případě, kdy protistrana musí splnit dohodnutou výkonovou podmínku udělení, musí účetní jednotka provést odhad doby udělení, aby mohlo být o úhradě vázané na akcie po tuto dobu účtováno. 1 Podmínky udělení a z nich vyplývající doba udělení vstupují jako proměnné do výpočtu reálné hodnoty transakce úhrady vázané na akcie, například při odúročování, 1 Na základě průběžného plnění či neplnění podmínek udělení účetní jednotka také upravuje například odhadované počty zaměstnanců, kteří podmínky splní, anebo počet kapitálových nástrojů, jejichž skutečné udělení je očekáváno. 1 Doba udělení je také rozhodující při výpočtu částek vykazovaných v jednotlivých účetních obdobích po dobu jejího průběhu; jak je již zmíněno výše, je celková reálná hodnota úhrady vázané na akcie vykazovaná rovnoměrně v průběhu doby udělení. 1 V případě dalších dotazů mne prosím znovu kontaktujte, Xxx Xxxxx 7

8 (b) Opční schéma Výňatek z výkazu o finanční situaci k Vlastní kapitál Bodové hodnocení tis. Kč Akcie rezervované k emisi v rámci opčního plánu Výňatek z výkazu o úplném výsledku za rok končící Osobní náklady Výpočty: Vlastní kapitál k : ( ) * opcí * 950 Kč * 2/4 = tis. Kč Vlastní kapitál k : ( ) * opcí * 950 Kč * ¼ = tis. Kč Přírůstek náklad běžného účetního období: = tis. Kč Schéma s peněžní odměnou Výňatek z výkazu o finanční situaci k Krátkodobý závazek Výňatek z výkazu o úplném výsledku za rok končící Osobní náklady Výpočty: Závazek k : ( ) * 500 práv * 730 Kč * 2/3 = tis. Kč Závazek k : (80 4 8) * 500 práv * 780 Kč * 1/3 = tis. Kč Přírůstek náklad běžného účetního období: = tis. Kč 4 (a)(i) Bodové hodnocení V popsaném případě se jedná o operativní nájem ve smyslu IAS 17 Leasingy, protože doba pronájmu nepředstavuje podstatnou část zbývající doby použitelnosti aktiva a na konci pronájmu nepřejde vlastnictví na nájemce. Sigma má sice možnost dobu nájmu prodloužit o dalších pět let, ale tuto možnost neplánuje využít, a navíc by v této prodloužené době bylo placené tržní nájemné. 1 Výňatky z výkazu o finanční situaci k tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení ( ) Dlouhodobá rezerva ( ) Ostatní závazky Výňatky z výkazu o úplném výsledku k Náklad na nájemné Odpisy pozemků, budov a zařízení Finanční náklady 20 1 Výpočty: Jelikož se jedná o operativní pronájem, vykáže Sigma pouze splátky nájemného po dobu nájmu. Období bez nájemného je pobídka, která musí být podle pravidel IFRS rovnoměrně rozložena po celou dobu nájmu. Náklad období tedy bude tis. Kč ((14 x tis. Kč) / 15 let). Jelikož v prvním roce Sigma nájemné pronajímateli hradit nebude, vykáže ve výkazu o finanční situaci závazek ve výši tis. Kč (časové rozlišení budoucího výdaje). Stavební úpravy jsou vykázány jako součást položky pozemky, budovy a zařízení a odepisovány po dobu nájmu. Zároveň je nutné podle pravidel IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení a IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky vytvořit rezervu na odstranění těchto stavebních úprav. Tato rezerva bude při prvotním vykázání v současné hodnotě budoucího výdaje promítnuta do pořizovací ceny souvisejícího dlouhodobého aktiva, a následně úročena zpět přes výsledovku. 1 Stavební úpravy - pořizovací cena: / 1,06 15 = tis. Kč - oprávky: / 15 = 182 tis. Kč Dlouhodobá rezerva - hodnota při prvotním vykázání: 800 / 1,06 15 = 334 tis. Kč - finanční náklady: 800 / 1,06 15 * 0,06 = 20 tis. Kč 8

9 (ii) Pokud by společnost Sigma měla možnost prodloužit nájem kancelářských prostor o dalších 15 let a vedení společnosti by mělo v úmyslu tuto možnost využít, pak by se mohlo jednat o finanční pronájem. Celková doba nájmu 35 let by totiž mohla být považována za podstatnou část zbývající doby použitelnosti tohoto aktiva, která je 40 let. 1 Pro konečné rozhodnutí o charakteru nájmu by bylo nutné posoudit i reálnou hodnotu aktiva v porovnání se současnou hodnotu minimálních leasingových plateb, jelikož na konci doby pronájmu by ani v tomto případě nedošlo k převodu vlastnického práva k aktivu z pronajímatele na společnost Sigma. 1 V případě, že by nájem byl klasifikován jako finanční, společnost Sigma by vykázala pronajaté prostory ve svém výkazu o finanční situaci jako součást položky pozemky, budovy a zařízení, současně se závazkem vůči pronajímateli v nižší ze současné hodnoty minimálních leasingových plateb a reálné hodnoty pronajatého aktiva. 1 Dlouhodobé aktivum by bylo odepisováno po očekávanou dobu použitelnosti 35 let. 1 Závazek vůči pronajímateli by byl navyšován o úroky finanční náklady, vypočítané pomocí implicitní úrokové sazby pronájmu, případně pomocí jiné efektivní úrokové místy, snižován o pravidelné splátky. 1 Rezerva na odstranění stavebních úprav by zřejmě nemusela být tvořena, jelikož společnost Sigma by pronajaté prostory používala po téměř celou jejich zbývající dobu použitelnosti. I když to by samozřejmě záleželo na podmínkách dohodnutých s pronajímatelem. 1 (b)(i) Náležitosti plánu restrukturalizace, na jehož základě je možné tvořit rezervu na restrukturalizaci dle pravidel IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky, jsou následující: - Popis toho, co bude předmětem restrukturalizace (např. provoz, závod, středisko, prodejna ) 0,5 - Umístění / lokalita toho, co bude restrukturalizováno 0,5 - Kolika osob (manažerů, zaměstnanců) se bude restrukturalizace týkat, jejich pracovní zařazení 0,5 - Časový plán restrukturalizace 0,5 - Vyčíslení jednotlivých výdajů souvisejících s restrukturalizací. V případě, kdy bude restrukturalizace probíhat po delší dobu, a časová hodnota peněz je významná, je nutné jednotlivé výdaje odúročit na současnou hodnotu k okamžiku tvorby rezervy. Tyto částky budou následně úročeny prostřednictvím finančních nákladů na jejich budoucí hodnotu. 1 (ii) Odhadované náklady odstupné je možné zahrnout do rezervy na restrukturalizaci, jelikož bude vyplaceno zaměstnancům, kteří budou z důvodu uzavření provozu propuštěni. Do hodnoty rezervy bude zahrnuta současná hodnota odhadovaných budoucích výdajů tis. Kč (2 200 / 1,06) a v následujícím účetním období bude tato částka navýšena o finanční náklady ve výši 125 tis. Kč. 1 Náklady na zaškolení zbývajících zaměstnanců na nové pracovní pozice do rezervy na restrukturalizaci zahrnout nelze. Jedná se o náklady související s pokračující činností, a jako takové budou vykázány v rámci provozních nákladů na běžné akruální bázi. 1 Odhadovanou ztrátu z prodeje nepotřebného majetku do rezervy na restrukturalizaci zahrnout rovněž nelze. Tato očekávaná ztráta musí být promítnuta formou ztráty ze snížení hodnoty aktiv proti zůstatkovým hodnotám jednotlivých položek majetku. 1 Ačkoliv je aukce majetku předběžně plánována na květen 2014, není zatím možné tento nepotřebný majetek považovat za dlouhodobá aktiva držená k prodeji ve smyslu IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti. Nejsou totiž splněna kritéria předepsaná tímto standardem, mezi která patří rozhodnutí vedení účetní jednotky dlouhodobé aktivum prodat, aktivní hledání kupce účetní jednotkou, nabízení aktiva na prodej za rozumnou cenu a očekávané dokončení prodeje aktiva do jednoho roku od rozhodnutí o prodeji. 1,5 Podle pravidel IAS 37 není možné tvořit rezervy na očekávané provozní ztráty. V případě, kdy účetní jednotka očekává v následujících účetních obdobích provozní ztráty, měla by posoudit na možné znehodnocení nejen dlouhodobý majetek (viz výše), ale i zásoby, pohledávky a jiná aktiva provozu, případnou ztrátu ze snížení hodnoty promítnout proti zůstatkovým hodnotám daných aktiv. 2 Do rezervy na restrukturalizaci bude zahrnuto očekávané penále za předčasné ukončení smluv tyto výdaje přímo souvisejí s uzavřením daného provozu. Rezerva bude tvořena ve výši 2,3 milionu Kč, odúročování vzhledem k relativně krátké době do vyplacení penále není nutné. 1,5 9

10 Bodovací schéma Body 1 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 24 Maximum 20 (b) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 5 Maximum za otázku 25 2 Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 31 Maximum za otázku 25 3 (a) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body 17 Maximum 15 (b) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 10 Maximum za otázku 25 4(a)(i) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 8 (ii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 6 (b)(i)body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 3 (ii) Body jsou uvedeny u jednotlivých řádků řešení Dostupné body a maximum 8 Maximum za otázku 25 10

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 3. 2011 Bodové hodnocení tis. kč Pozemky, budovy a zařízení (9 640 + 6 370 + 5 820 / 3 + 1 600 563 výpočet (i)) 18 987 2,5 Dlouhodobý nehmotný

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (16 480 + 14 200 + 800 (výpočet (i) + 1 480 (výpočet (i)) 32 960 1,5

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva:

Alfa Beta Gama tis. Kč tis. Kč tis. Kč. Aktiva: 1 Společnost Alfa dne 1. 6. 2012 pořídila 80% podíl ve společnosti Beta. Následně k 30. 9. 2012 společnost Alfa pořídila 75 tisíc akcií společnosti Gama. Výkazy o finanční situaci společností Alfa, Beta

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 43 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Ene dne 1. 1. 2008 pořídil 630 tisíc akcií podniku Bene, za které podnik Ene uhradil dřívějším akcionářům

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Babočka dne 31.10.2004 pořídil 1 040 tisíc akcií podniku Bělásek, za které podnik Babočka zaplatil 5 900 tis. Kč a vynaložil náklady

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005

Obsah PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 PŘÍLOHA K MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K DATU 30.ČERVNA 2005 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ... 2 2.1. Účtování o výnosech... 2 2.2. Pronájem... 2 2.3. Společnost jako

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více