Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač H/01Prodavač Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Psychologie prodeje Právo Přírodovědné vzdělávání Chemie Fyzika Biologie a ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Obchodní provoz Základy podnikání Odborné vzdělávání Strana 3 z 183

4 Zbožíznalství Písemná a elektronická komunikace Odborný výcvik Profesní komunikace Strana 4 z 183

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Prodavač Motivační název: Předkladatel: Název školy IZO IČ Adresa Ředitel Koordinátor Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Ing. Petr Hajný Ing.Eva Kočířová Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín Strana 5 z 183

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru Stupeň vzdělání Délka studia Forma studia Platnost od H/01Prodavač Střední vzdělání s výučním listem 3 denní forma vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání: H/01 Prodavač (Rámcový vzdělávací program vydalo MŠMT dne , čj / ) Název ŠVP : prodavač Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s vyučním listem Délka a forma studia : tříleté denní studium Platnost : od počínaje 1. ročníkem Podmínky pro přijetí ke vzdělávání - úspěšné dokončení základního vzdělání - zdravotní způsobilost uchazeče potvrzenou praktickým lékařem - splněných kriteriií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok Ukončování vzdělávání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné,praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky z odborných předmětů. Praktická zkouška se skládá z odborného prodeje, odběru a přejímky zboží, jednoduchých aranžerských prací, práce na kontrolní pokladně a administrativní práce s tím spojené. Při ústní zkoušce si žák vylosuje ze 30 otázek. Otázky jsou sestaveny z učiva odborných předmětů zbožíznalství, ekonomika, obchodní provoz a psychologie. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a vyuční list. Organizace výuky Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium.pravidelně se střídá jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik probíhá jednak na odborné učebně školy a jednak na smluvních pracovištích soukromých podnikatelů na základě uzavřených smluv. Smluvní zajištění odborného výcviku je realizováno v souladu s ustanovením 65 školského zákona. Žáci jsou rozděleni na smluvní pracoviště podle přeřazovacích plánů tak, aby v průběhu studia vystřídali různé typy prodejen. Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků firem v součinnosti s učiteli odborného výcviku. Zástupci podnikové sféry jsou pravidelně zváni na závěrečné zkoušky a jiné akce školy. Strana 6 z 183

7 Pojetí vzdělávacího programu Obor vzdělávání prodavač klade vysoké nároky na manuální a intelektové dovednosti žáků. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných dovedností potřebných k výkonu povolání prodavač.výuka je zaměřena tak, aby byly respektovány požadavky souciálních partnerů a umožnila absolventům uplatnění na trhu práce. Učivo odborných předmětů je vybráno tak, aby co nejlépe připravilo absolventa na možnosti pracovního uplatnění Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře uplatní na trhu práce a bude pružně reagovat na měnící se podmínky na tomto trhu. Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Během studia dochází u žáka k rozvoji všech klíčových kompetencí. Rozvoj jednotlivých kompetence je vhodně implementován do učiva,jak všeobecných,tak i odborných předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetenci je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia. Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou souvislost znalostí a dovedností z různých oblastí vzdělávání. Téma "Občan a v demokratické" společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zvláště v počátku studia se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postoje žáků ke třídními kolektivu, k jeho místu na pracovním trhu. Téma "Člověk a životní prostředí" vede k pochopení významu přírody a správnému chování člověka k přírodě.toto téma se začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách,na jeho dopovědnosti za zachování udržitelného udroje společnosti. Téma " Člověk a svět práce" se promítá především v metodách odborného výcviku žáků. Tím, že jsou žáci připravováni v reálném tržním prostředí uvědomují si reálný svět práce a jsou motivováni k tomu, aby na tomto trhu práce uspěli. Téma "Informační a komunikační technologie" spočívá v zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky komunikačních technologií.výuka předmětu "práce s počítačem" dává základy práce s výpočetní technikou, ovládání internetu a dalších komunikačních prostředků. Prostředky výpočetní techniky jsou žáky používány i v jiných předmětech například v daňové evidenci a dále pak v rámci odborného výcviku - použivání elektronických pokladem, které jsou propojeny na skladové hospodářství. Metody a formy výuky. Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, které se má dosáhnout. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků. Důležitou roli při výuce teoretických předmětů je používání názorných pomůcek v různé formě. Jelikož studijní předpoklady žáků tohoto oboru většinou nejsou vysoké, je potřeba se při výuce zaměřit na praktické procvičování učiva. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových kompetence žáka. vazeb, které rozšiřují klíčové Strana 7 z 183

8 Odborný výcvik pak umožňuje žákům využít teoretické poznatky v praxi.žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce. Stávají se součástí pracovních kolektivů, což rozvíjí jejich komunikační dovednosti. Metody odborného výcviku jsou doplněny exkurzemi. Žáci se podílejí na přípravě a zajištění akcí školy,což rozšiřuje jejich odborné znalosti a dovednosti. Hodnocení žáků Hodnocení žáků je upraveno školním řádem, který v této oblasti vychází z ustanovení 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělání. K hodnocení výsledků vzdělávání se používá pětistuňová stupnice, která je blíže specifikována školním řádem. Učitele hodnotí žáka s důrazem na ma motivační funkci hodnocení a jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělání, které škole ukládají příslušné právní normy. Hodnocení je veřejné, učitel je povinen výslednou známku zdůvodnit, přičemž žáci mají právo se ke známce vyjádřit. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Vzdělávání žáků dle ŠVP probíhá v souladu s platnou legilslativou, především s souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd. Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou soustavně sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráce s výchovným poradcem a popřipadě s vychovateli DM. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků - v současné době na naší škole nestudují mimořádně nadaní žáci, jestliže se však jedná o mimořádně nadané žáky, je jim věnována individuální péče, především jejich zapojení do různých soutěží a metodickou pomocí při řešení náročnějších úkolů. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Problematika bezpečnosti práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování. Vychází z požadavků platných právních předpisů. Prostory, kde je prováděna výuka musí odpovídat Vyhlášce č 410/2005 Sb. Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených s výukou především v odborném výcviku. Žáci jsou vybaveni ochrannými osobními prostředky na základě směrnice ředitele školy. Tyto ochranné prostředky jsou bezplatně poskytovány žákům 1.ročníku a jejich používání je pravidelně kontrolováno.každý žák musí projít vstupním školením BOZP a PO, v odborném výcviku jsou žáci proškolování pokaždé při změně pracoviště a jsou seznamování s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení.při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č.108/1194 Sb. Úrazy žáků jsou evidovány v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. a záznamy o úrazu jsou zasílány na příslušné intituce. Příčinny úrazy jsou vyhodnocovány a jsou přijaty příslušná preventivní opatření. Strana 8 z 183

9 Strana 9 z 183

10 2.3. Charakteristika školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je škola zřízená Zlínským krajem, která je vytvořena sloučením několika škol a školských zařízení. V současné době má asi 800 studujících žáků, 500 ubytovaných žáků z kroměřížských škol a 280 zaměstnanců. Dále zajišťuje široké veřejnosti různé služby, jako je ubytování, stravování a prodej svých produktů. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky mnoho zajímavých aktivit včetně zahraničních projektů a stáží a zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání. Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje se svými absolventy i s budoucími zaměstnavateli žáků a přizpůsobuje výukové osnovy jejich potřebám. Strana 10 z 183

11 2.4. Profil absolventa Kód a název oboru vzdělání: H/01 Prodavač Název ŠVP: Prodavač Způsob ukončení vzdělání: závěrečná zkouška Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač, nejen v pozici zaměstnance, ale získá i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Bude schopen komunikovat se zákazníkem jak v českém, tak minimálně v jednom cizím jazyce. Absolvent bude umět připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně. Dále bude připraven uplatňovat při prodeji základní marketingová pravidla prodeje, bude schopen pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji určenými k vážení, měření a dělení zboží. Přehled klíčových kompetencí Má pozitivní vztah k učení a vzdělávání Zná možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Dodržuje odbornou terminologii, jazykové normy Zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty Adekvátně reaguje na hodnocení svého vystupování, přijímá radu i kritiku Odpovědně plné svěřené úkoly Přizpůsobuje se měnícím pracovním podmínkám Řeší praktické matematické úkoly v běžných situacích Přehled odborných kompetencí Na odborné výši komunikuje se zákazníkem jak v českém, tak minimálně i v jednom cizím jazyce Připraví a upraví zboží k prodeji, dodržuje zásady hygieny Předvede zboží zákazníkovi, poskytne mu odborné informace Přijímá hotovostní i bezhotovostní platby, provede uzávěrku pokladny, odvede hotovost Provádí odběr a přejímku zboží, skladuje zboží, provádí inventuru zboží a obalů Sestavuje nabídkové listy a využívá prostředků podpory prodeje Vyhotovuje podnikové písemnosti, kalkuluje cenu výrobků Využívá marketingové nástroje k prezentaci provozovny Ovládá základní propagační a aranžérské činnosti Strana 11 z 183

12 2.5. Podmínky realizace ŠVP V teoretickém vyučování je výuka všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů je realizována kvalifikovanými učiteli. Předměty ekonomické a odborné vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé s příslušnou DPS a s dlouholetou pedagogickou praxí. Počet učeben pro teoretickou výuku 1 ( klasické vybavení). Počet učeben pro praktickou výuku 1 (přiměřeně vybavené). Učebny pro výuku jazyků 2. Učebny pro výuku výpočetní techniky 2 (18 ks počítačů ). Učebny pro výuku odborných předmětů 3 klasické, vybavení průběžně doplňované dle množství finančních prostředků. V odborném výcviku Organizace odborného výcviku probíhá podle vypracovaných přeřazovacích plánů pro všechny ročníky jednotlivých učebních oborů a to vždy jeden týden teoretického vyučování a jeden týden odborného výcviku. Odborný výcvik je zajišťován na pracovištích smluvně zajištěných u podnikatelských subjektů v Kroměříži a okolí. Všichni učitelé OV splňují požadovanou kvalifikaci. Instruktoři OV, kteří pomáhají učitelům OV na smluvních pracovištích, jsou pečlivě vybíráni, i když požadovanou kvalifikaci většinou nesplňují. Jsou však dostatečně proškoleni a úroveň jejich působení na žáky je velmi kvalitní. Strana 12 z 183

13 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Je založena v první řadě na spolupráci při zajišťování odborného výcviku u smluvních partnerů.odborný výcvik probíhá jednak na vlastní učebně odborného výcviku, ale převážná část na smluvních pracovištích soukromých podnikatelů. Siť smluvních pracovišť je vybudována s ohledem na bydliště žáků, aby se v co největší míře omezilo dojíždění na pracoviště. Skutečnost, že žáci vykonávají odborný výcvik v reálném prostředí provozoven má pozitivní vliv na jejich odbornou přípravu. Spolupráce s podnikateli má pak dopad i do sféry teoretického vyučování, kdy jejich přípomínky zapracováváme do realizace učebních dokumentů i do praktické činnost práce pedagogickýcha pracovníků. Každoročně zveme na závěrečné zkoušky odborníky z praxe a spolupracujeme s podnikateli při uplatnění absolventů po vyučení. Strana 13 z 183

14 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Obchodní provoz Zbožíznalství Základy podnikání Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Ekonomika Odborný výcvik Písemná a elektronická komunikace Psychologie prodeje Informační technologie Právo Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Kultura řeči a její význam pro člověka; Národní jazyk a jeho útvary Strana 14 z 183

15 Anglický jazyk Pozdravy a představování; Domov a rodina; Zaměstnání, volný čas a denní režim; Škola, školní činnosti a vzdělávání; Bydlení a náš byt; Srovnání tradičních svátků VB a ČR Německý jazyk Seznamování, představování; Domov a rodina; Jídlo a pití; Bydlení a náš byt Občanská nauka Od člověka k lidem ; Mezilidské vztahy; Sociální útvary Matematika Operace s reálnými čísly Tělesná výchova 3. Sportovní hry; 6. Pohybové hry Informační technologie Internet Obchodní provoz Úvod do předmětu; Závěrečné opakování Základy podnikání Úvod; Majetek podniku a zdroje financování Zbožíznalství Poživatiny Písemná a elektronická komunikace Obchodní písemnosti Odborný výcvik Prodej zboží; Souhrnné opakování 2. ročník Český jazyk Projevy prostě sdělovací Strana 15 z 183

16 Anglický jazyk Sport, volný čas; Cestování, prázdniny; Oblečení; Televize, tisk; Tradice a svátky Německý jazyk Můj den; Volný čas Občanská nauka Člověk jako občan, stát; Demokracie Psychologie prodeje Psychologie osobnosti; Aplikovaná psychologie Biologie a ekologie Základy biologie Matematika písemné práce Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 3. Sportovní hry; 6. Pohybové hry Ekonomika Národní hospodářství; Hospodaření obchodního podniku Obchodní provoz Ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů Zbožíznalství Hračky a sportovní potřeby Odborný výcvik Prodej zboží; Poprodejní servis; Souhrnné opakování 3. ročník Český jazyk Úvod do učiva 3. ročníku Strana 16 z 183

17 Anglický jazyk Můj oblíbený film, herec; Evropa a svět; Jídlo a stravování; Zaměstnání a práce Německý jazyk Ve městě; Zdraví Tělesná výchova 3. Sportovní hry Ekonomika Management Obchodní provoz Řešení krizových situaci v prodejněl Základy podnikání Daňová evidence - plátci DPH Zbožíznalství Závěrečné opakování Odborný výcvik Prodej zboží; Závěrečné opakování Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; respektovali principy udržitelného rozvoje; získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; Strana 17 z 183

18 samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Pokrytí předmětem Biologie a ekologie Fyzika Chemie Obchodní provoz Základy podnikání Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Ekonomika Zbožíznalství Odborný výcvik Písemná a elektronická komunikace Psychologie prodeje Informační technologie Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Práce s textem a získávání informací - knihovny, archívy, muze, internet; Stylistika Strana 18 z 183

19 Anglický jazyk Pozdravy a představování; Domov a rodina; Zaměstnání, volný čas a denní režim; Škola, školní činnosti a vzdělávání; Bydlení a náš byt; Srovnání tradičních svátků VB a ČR Německý jazyk Domov a rodina; Bydlení a náš byt Občanská nauka Od člověka k lidem ; O kultuře, o lidském světě Chemie Obecná chemie; Anorganická chemie; Organická chemie Fyzika Mechanika; Termika; Vlnění a optika; Jaderná fyzika Matematika výrazy a jejich úpravy Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 2. Atletika; 4. Sportovní gymnastika; 7. Tělesná cvičení Informační technologie Hardware počítačů Obchodní provoz Formy prodeje zboží a druhy služeb obchodu Zbožíznalství Úvod do předmětu, základní pojmy; Hodnocení zboží Písemná a elektronická komunikace Nácvik desetiprstové hmatové metody; klávesnice; Obchodní písemnosti Shrnutí obsluhy písemné Odborný výcvik Bezpečnost práce na pracovišti; Ukládání a skladování jednotlivých druhů zboží; Balení zboží - běžný způsob; Souhrnné opakování 2. ročník Český jazyk Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka; Neohebné slovní druhy Strana 19 z 183

20 Anglický jazyk Sport, volný čas; Cestování, prázdniny; Oblečení; Televize, tisk; Tradice a svátky Psychologie prodeje Sociální psychologie Biologie a ekologie Ekologie Matematika Funkce, základní pojmy Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 2. Atletika; 4. Sportovní gymnastika; 6. Pohybové hry; 7. Tělesná cvičení Obchodní provoz Ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů Základy podnikání Odpisy dlouhodobého majetku Zbožíznalství Drobné elektrotechnické zboží Odborný výcvik Bezpačnost práce na pracovišti; Příprava zboží k prodeji; Souhrnné opakování 3. ročník Český jazyk Slohová cvičení; Válka v české literatuře Anglický jazyk Můj oblíbený film, herec; Evropa a svět; Jídlo a stravování; Zaměstnání a práce Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 2. Atletika; 4. Sportovní gymnastika; 7. Tělesná cvičení Obchodní provoz Odpovědnost za škody Zbožíznalství Polotovary, studená a dietní kuchyně Odborný výcvik Bezpečnost práce na pracovišti; Balení zboží; Závěrečné opakování Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Strana 20 z 183

21 Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Pokrytí předmětem Chemie Matematika Obchodní provoz Základy podnikání Anglický jazyk Tělesná výchova Ekonomika Zbožíznalství Odborný výcvik Písemná a elektronická komunikace Psychologie prodeje Fyzika Informační technologie Právo Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Komunikační a slohová výchova; Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní Strana 21 z 183

22 Anglický jazyk Pozdravy a představování; Domov a rodina; Zaměstnání, volný čas a denní režim; Škola, školní činnosti a vzdělávání; Bydlení a náš byt; Srovnání tradičních svátků VB a ČR Občanská nauka Od člověka k lidem ; Mezilidské vztahy Chemie Anorganická chemie; Organická chemie Fyzika Termika; Vlnění a optika Matematika Operace s reálnými čísly; písemné práce Tělesná výchova 5. Úpoly; Testování tělesné zdatnosti Obchodní provoz Prodejna; Závěrečné opakování; Pracovníci prodejny; Formy prodeje zboží a druhy služeb obchodu Základy podnikání Účetní doklady; Majetek podniku a zdroje financování Zbožíznalství Ochrana užitných vlastností zboží; Poživatiny; Obiloviny a mlýnské výrobky; Luštěniny; Olejniny a krmiva Písemná a elektronická komunikace Obchodní písemnosti Odborný výcvik Organizační uspořádání prodejny; Ukládání a skladování jednotlivých druhů zboží; Příprava zboží k prodeji; Prodej zboží; Souhrnné opakování 2. ročník Český jazyk Shoda podmětu s přísudkem; Projevy prakticky odborné Strana 22 z 183

23 Anglický jazyk Sport, volný čas; Cestování, prázdniny; Oblečení; Televize, tisk; Tradice a svátky Německý jazyk Učení; Povolání a práce Občanská nauka Člověk jako občan, stát; Demokracie Psychologie prodeje Profil osobnosti prodavače ; Aplikovaná psychologie Biologie a ekologie Člověk a životní prostředí Matematika Řešení rovnic a nerovnic Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 5. Úpoly; Testování tělesné zdatnosti Informační technologie Hromadná korespondence Ekonomika Národní hospodářství; Vznik a vývoj obchodu Obchodní provoz Maloobchod; Obchodní operace v prodejně Zbožíznalství Mléko a mlékárenské výrobky Odborný výcvik Bezpačnost práce na pracovišti; Organizační uspořádání prodejny; Manipulace se zbožím; Příprava zboží k prodeji; Prodej zboží; Poprodejní servis; Souhrnné opakování 3. ročník Český jazyk Procvičování základních znalosti; Druhy vět Strana 23 z 183

24 Anglický jazyk Můj oblíbený film, herec; Evropa a svět; Jídlo a stravování; Zaměstnání a práce Německý jazyk V obchodě; Životopis Matematika výpočet povrchů a objemů těles; Souhrnné opakování s praktickými aplikacemi Tělesná výchova 5. Úpoly; 6. Pohybové hry; 7. Tělesná cvičení; Testování tělesné zdatnosti Informační technologie Prezentace; Využití skenerů Ekonomika Činitelé obchodního podniku; Kontrola Obchodní provoz Velkoobchod; Inventarizace v prodejně; Souhrné opakování Základy podnikání Daňová evidence příjmů a výdajů - neplátci DPH Zbožíznalství Koření a dochucovací prostředky Odborný výcvik Bezpečnost práce na pracovišti; Objednávka a příjem zboží; Příprava zboží k prodeji; Balení zboží; Závěrečné opakování Informační a komunikační technologie Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je Strana 24 z 183

25 tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Pokrytí předmětem Chemie Matematika Obchodní provoz Základy podnikání Tělesná výchova Ekonomika Zbožíznalství Odborný výcvik Písemná a elektronická komunikace Psychologie prodeje Fyzika Informační technologie Právo Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky; Slovní zásoba a její styl - rozvrstvení vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, odborná terminologie; Hlavní principy českého pravopisu; Projevy mluvené a psané, základní znaky, rozdíly, využití Strana 25 z 183

26 Občanská nauka Od člověka k lidem Chemie Biochemie Fyzika Elektřina a magnetismus; Jaderná fyzika; Vesmír Matematika Mocniny a odmocniny; výrazy a jejich úpravy Tělesná výchova 8. Lyžování - turistika; Testování tělesné zdatnosti Informační technologie Základy práce s počítačem; Hardware počítačů; Internet Obchodní provoz Organizace práce v prodejně Základy podnikání Účetní doklady Zbožíznalství Drogistické zboží Písemná a elektronická komunikace Nácvik desetiprstové hmatové metody; Velká písmena, interpunkce; Funkce; Shrnutí obsluhy písemné klávesnice; Číslice, psaní do sloupců, znaménka, značky; Zvýrazňování textu, zvláštní úprava textu; Obchodní písemnosti Odborný výcvik Organizační uspořádání prodejny; Příprava zboží k prodeji; Souhrnné opakování 2. ročník Český jazyk Hlavní principy českého pravopisu; Slovní druhy a jejich klasifikace; Podstatná jména; Přídavná jména; Zájména; Číslovky; Slovesa; Styl administrativní Strana 26 z 183

27 Psychologie prodeje Sociální psychologie Biologie a ekologie Člověk a životní prostředí Matematika Funkce, základní pojmy Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 8. Lyžování - turistika Informační technologie Kancelářské programy Ekonomika Vznik a vývoj obchodu; Hospodaření obchodního podniku; Organizace poskytující služby obchodnímu podniku Obchodní provoz Maloobchod; Dodavalete; Obchodní operace v prodejně Základy podnikání Inventarizace majetku Zbožíznalství Papír, kancelářské a školní potřeby Odborný výcvik Organizační uspořádání prodejny; zboží; Souhrnné opakování 3. ročník Manipulace se zbožím; Prodej Český jazyk Životopis; Výklad Strana 27 z 183

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 1/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 2/1-3 Délka modulu 33 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Autoklempíř 23-55-H/01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Autoklempíř 23-55-H/01 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 Předkladatel:... 3 Zřizovatel... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu 4 2.1. Identifikační

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Verze 01 Třebíč 2011 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 Profil absolventa... 4 Charakteristika... 7 Učební plán... 9 Učební osnovy... 10 K nahlédnutí u

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj H 3/1-3 Délka modulu 60 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Příloha č.1 Pokrytí průřezových témat Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 1. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ. Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): ELEKTRIKÁŘ Obor vzdělání (kód a název): 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ Platnost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 1 Strana 1 (celkem 131) Strana 2 (celkem 131) Školní vzdělávací program Strana 3 (celkem 131) OBSAH: 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více