Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač H/01Prodavač Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Psychologie prodeje Právo Přírodovědné vzdělávání Chemie Fyzika Biologie a ekologie Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie Ekonomické vzdělávání Ekonomika Obchodní provoz Základy podnikání Odborné vzdělávání Strana 3 z 183

4 Zbožíznalství Písemná a elektronická komunikace Odborný výcvik Profesní komunikace Strana 4 z 183

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Prodavač Motivační název: Předkladatel: Název školy IZO IČ Adresa Ředitel Koordinátor Kontakty Telefon www Fax Zřizovatel: Název IČ Kontakt Adresa Telefon Fax www Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Ing. Petr Hajný Ing.Eva Kočířová Zlínský kraj Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, Zlín Strana 5 z 183

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru Stupeň vzdělání Délka studia Forma studia Platnost od H/01Prodavač Střední vzdělání s výučním listem 3 denní forma vzdělávání Charakteristika školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání: H/01 Prodavač (Rámcový vzdělávací program vydalo MŠMT dne , čj / ) Název ŠVP : prodavač Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s vyučním listem Délka a forma studia : tříleté denní studium Platnost : od počínaje 1. ročníkem Podmínky pro přijetí ke vzdělávání - úspěšné dokončení základního vzdělání - zdravotní způsobilost uchazeče potvrzenou praktickým lékařem - splněných kriteriií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok Ukončování vzdělávání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se skládá z písemné,praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky z odborných předmětů. Praktická zkouška se skládá z odborného prodeje, odběru a přejímky zboží, jednoduchých aranžerských prací, práce na kontrolní pokladně a administrativní práce s tím spojené. Při ústní zkoušce si žák vylosuje ze 30 otázek. Otázky jsou sestaveny z učiva odborných předmětů zbožíznalství, ekonomika, obchodní provoz a psychologie. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a vyuční list. Organizace výuky Příprava žáků je organizována jako tříleté denní studium.pravidelně se střídá jeden týden teoretické výuky a jeden týden odborného výcviku v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik probíhá jednak na odborné učebně školy a jednak na smluvních pracovištích soukromých podnikatelů na základě uzavřených smluv. Smluvní zajištění odborného výcviku je realizováno v souladu s ustanovením 65 školského zákona. Žáci jsou rozděleni na smluvní pracoviště podle přeřazovacích plánů tak, aby v průběhu studia vystřídali různé typy prodejen. Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků firem v součinnosti s učiteli odborného výcviku. Zástupci podnikové sféry jsou pravidelně zváni na závěrečné zkoušky a jiné akce školy. Strana 6 z 183

7 Pojetí vzdělávacího programu Obor vzdělávání prodavač klade vysoké nároky na manuální a intelektové dovednosti žáků. Vyučující vedou žáky k trpělivé a soustavné práci a usilují o to, aby si žáci vytvořili kladný vztah ke zvolenému oboru a získali správné pracovní návyky. Vzdělávací program umožňuje získání všeobecných a odborných dovedností potřebných k výkonu povolání prodavač.výuka je zaměřena tak, aby byly respektovány požadavky souciálních partnerů a umožnila absolventům uplatnění na trhu práce. Učivo odborných předmětů je vybráno tak, aby co nejlépe připravilo absolventa na možnosti pracovního uplatnění Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit pracovníka, který se dobře uplatní na trhu práce a bude pružně reagovat na měnící se podmínky na tomto trhu. Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Během studia dochází u žáka k rozvoji všech klíčových kompetencí. Rozvoj jednotlivých kompetence je vhodně implementován do učiva,jak všeobecných,tak i odborných předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetenci je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia. Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou souvislost znalostí a dovedností z různých oblastí vzdělávání. Téma "Občan a v demokratické" společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zvláště v počátku studia se zařazují témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postoje žáků ke třídními kolektivu, k jeho místu na pracovním trhu. Téma "Člověk a životní prostředí" vede k pochopení významu přírody a správnému chování člověka k přírodě.toto téma se začleňuje do odborného učiva, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách,na jeho dopovědnosti za zachování udržitelného udroje společnosti. Téma " Člověk a svět práce" se promítá především v metodách odborného výcviku žáků. Tím, že jsou žáci připravováni v reálném tržním prostředí uvědomují si reálný svět práce a jsou motivováni k tomu, aby na tomto trhu práce uspěli. Téma "Informační a komunikační technologie" spočívá v zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky komunikačních technologií.výuka předmětu "práce s počítačem" dává základy práce s výpočetní technikou, ovládání internetu a dalších komunikačních prostředků. Prostředky výpočetní techniky jsou žáky používány i v jiných předmětech například v daňové evidenci a dále pak v rámci odborného výcviku - použivání elektronických pokladem, které jsou propojeny na skladové hospodářství. Metody a formy výuky. Metody a formy výuky jsou voleny s ohledem na obsah konkrétního učiva a výsledků vzdělávání, které se má dosáhnout. Důraz je kladen na podporování samostatné práce žáků. Důležitou roli při výuce teoretických předmětů je používání názorných pomůcek v různé formě. Jelikož studijní předpoklady žáků tohoto oboru většinou nejsou vysoké, je potřeba se při výuce zaměřit na praktické procvičování učiva. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových kompetence žáka. vazeb, které rozšiřují klíčové Strana 7 z 183

8 Odborný výcvik pak umožňuje žákům využít teoretické poznatky v praxi.žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce. Stávají se součástí pracovních kolektivů, což rozvíjí jejich komunikační dovednosti. Metody odborného výcviku jsou doplněny exkurzemi. Žáci se podílejí na přípravě a zajištění akcí školy,což rozšiřuje jejich odborné znalosti a dovednosti. Hodnocení žáků Hodnocení žáků je upraveno školním řádem, který v této oblasti vychází z ustanovení 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělání. K hodnocení výsledků vzdělávání se používá pětistuňová stupnice, která je blíže specifikována školním řádem. Učitele hodnotí žáka s důrazem na ma motivační funkci hodnocení a jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělání, které škole ukládají příslušné právní normy. Hodnocení je veřejné, učitel je povinen výslednou známku zdůvodnit, přičemž žáci mají právo se ke známce vyjádřit. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Vzdělávání žáků dle ŠVP probíhá v souladu s platnou legilslativou, především s souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do běžných tříd. Práce s nimi spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných prostředků. Práce se žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke studiu a ve volbě vhodného výchovného postupu. Tito žáci jsou soustavně sledováni a vedeni třídními učiteli ve spolupráce s výchovným poradcem a popřipadě s vychovateli DM. Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků - v současné době na naší škole nestudují mimořádně nadaní žáci, jestliže se však jedná o mimořádně nadané žáky, je jim věnována individuální péče, především jejich zapojení do různých soutěží a metodickou pomocí při řešení náročnějších úkolů. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Problematika bezpečnosti práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování. Vychází z požadavků platných právních předpisů. Prostory, kde je prováděna výuka musí odpovídat Vyhlášce č 410/2005 Sb. Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených s výukou především v odborném výcviku. Žáci jsou vybaveni ochrannými osobními prostředky na základě směrnice ředitele školy. Tyto ochranné prostředky jsou bezplatně poskytovány žákům 1.ročníku a jejich používání je pravidelně kontrolováno.každý žák musí projít vstupním školením BOZP a PO, v odborném výcviku jsou žáci proškolování pokaždé při změně pracoviště a jsou seznamování s návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení.při zajištění odborného výcviku na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č.108/1194 Sb. Úrazy žáků jsou evidovány v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. a záznamy o úrazu jsou zasílány na příslušné intituce. Příčinny úrazy jsou vyhodnocovány a jsou přijaty příslušná preventivní opatření. Strana 8 z 183

9 Strana 9 z 183

10 2.3. Charakteristika školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je škola zřízená Zlínským krajem, která je vytvořena sloučením několika škol a školských zařízení. V současné době má asi 800 studujících žáků, 500 ubytovaných žáků z kroměřížských škol a 280 zaměstnanců. Dále zajišťuje široké veřejnosti různé služby, jako je ubytování, stravování a prodej svých produktů. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky mnoho zajímavých aktivit včetně zahraničních projektů a stáží a zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání. Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje se svými absolventy i s budoucími zaměstnavateli žáků a přizpůsobuje výukové osnovy jejich potřebám. Strana 10 z 183

11 2.4. Profil absolventa Kód a název oboru vzdělání: H/01 Prodavač Název ŠVP: Prodavač Způsob ukončení vzdělání: závěrečná zkouška Potvrzení dosaženého vzdělání: vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Uplatnění absolventa v praxi Absolvent se uplatní při výkonu povolání jako prodavač, nejen v pozici zaměstnance, ale získá i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu. Bude schopen komunikovat se zákazníkem jak v českém, tak minimálně v jednom cizím jazyce. Absolvent bude umět připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit náležité doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v provozovně. Dále bude připraven uplatňovat při prodeji základní marketingová pravidla prodeje, bude schopen pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji určenými k vážení, měření a dělení zboží. Přehled klíčových kompetencí Má pozitivní vztah k učení a vzdělávání Zná možnosti dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání Dodržuje odbornou terminologii, jazykové normy Zpracovává běžné administrativní písemnosti a pracovní dokumenty Adekvátně reaguje na hodnocení svého vystupování, přijímá radu i kritiku Odpovědně plné svěřené úkoly Přizpůsobuje se měnícím pracovním podmínkám Řeší praktické matematické úkoly v běžných situacích Přehled odborných kompetencí Na odborné výši komunikuje se zákazníkem jak v českém, tak minimálně i v jednom cizím jazyce Připraví a upraví zboží k prodeji, dodržuje zásady hygieny Předvede zboží zákazníkovi, poskytne mu odborné informace Přijímá hotovostní i bezhotovostní platby, provede uzávěrku pokladny, odvede hotovost Provádí odběr a přejímku zboží, skladuje zboží, provádí inventuru zboží a obalů Sestavuje nabídkové listy a využívá prostředků podpory prodeje Vyhotovuje podnikové písemnosti, kalkuluje cenu výrobků Využívá marketingové nástroje k prezentaci provozovny Ovládá základní propagační a aranžérské činnosti Strana 11 z 183

12 2.5. Podmínky realizace ŠVP V teoretickém vyučování je výuka všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů je realizována kvalifikovanými učiteli. Předměty ekonomické a odborné vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé s příslušnou DPS a s dlouholetou pedagogickou praxí. Počet učeben pro teoretickou výuku 1 ( klasické vybavení). Počet učeben pro praktickou výuku 1 (přiměřeně vybavené). Učebny pro výuku jazyků 2. Učebny pro výuku výpočetní techniky 2 (18 ks počítačů ). Učebny pro výuku odborných předmětů 3 klasické, vybavení průběžně doplňované dle množství finančních prostředků. V odborném výcviku Organizace odborného výcviku probíhá podle vypracovaných přeřazovacích plánů pro všechny ročníky jednotlivých učebních oborů a to vždy jeden týden teoretického vyučování a jeden týden odborného výcviku. Odborný výcvik je zajišťován na pracovištích smluvně zajištěných u podnikatelských subjektů v Kroměříži a okolí. Všichni učitelé OV splňují požadovanou kvalifikaci. Instruktoři OV, kteří pomáhají učitelům OV na smluvních pracovištích, jsou pečlivě vybíráni, i když požadovanou kvalifikaci většinou nesplňují. Jsou však dostatečně proškoleni a úroveň jejich působení na žáky je velmi kvalitní. Strana 12 z 183

13 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Je založena v první řadě na spolupráci při zajišťování odborného výcviku u smluvních partnerů.odborný výcvik probíhá jednak na vlastní učebně odborného výcviku, ale převážná část na smluvních pracovištích soukromých podnikatelů. Siť smluvních pracovišť je vybudována s ohledem na bydliště žáků, aby se v co největší míře omezilo dojíždění na pracoviště. Skutečnost, že žáci vykonávají odborný výcvik v reálném prostředí provozoven má pozitivní vliv na jejich odbornou přípravu. Spolupráce s podnikateli má pak dopad i do sféry teoretického vyučování, kdy jejich přípomínky zapracováváme do realizace učebních dokumentů i do praktické činnost práce pedagogickýcha pracovníků. Každoročně zveme na závěrečné zkoušky odborníky z praxe a spolupracujeme s podnikateli při uplatnění absolventů po vyučení. Strana 13 z 183

14 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Obchodní provoz Zbožíznalství Základy podnikání Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Ekonomika Odborný výcvik Písemná a elektronická komunikace Psychologie prodeje Informační technologie Právo Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Kultura řeči a její význam pro člověka; Národní jazyk a jeho útvary Strana 14 z 183

15 Anglický jazyk Pozdravy a představování; Domov a rodina; Zaměstnání, volný čas a denní režim; Škola, školní činnosti a vzdělávání; Bydlení a náš byt; Srovnání tradičních svátků VB a ČR Německý jazyk Seznamování, představování; Domov a rodina; Jídlo a pití; Bydlení a náš byt Občanská nauka Od člověka k lidem ; Mezilidské vztahy; Sociální útvary Matematika Operace s reálnými čísly Tělesná výchova 3. Sportovní hry; 6. Pohybové hry Informační technologie Internet Obchodní provoz Úvod do předmětu; Závěrečné opakování Základy podnikání Úvod; Majetek podniku a zdroje financování Zbožíznalství Poživatiny Písemná a elektronická komunikace Obchodní písemnosti Odborný výcvik Prodej zboží; Souhrnné opakování 2. ročník Český jazyk Projevy prostě sdělovací Strana 15 z 183

16 Anglický jazyk Sport, volný čas; Cestování, prázdniny; Oblečení; Televize, tisk; Tradice a svátky Německý jazyk Můj den; Volný čas Občanská nauka Člověk jako občan, stát; Demokracie Psychologie prodeje Psychologie osobnosti; Aplikovaná psychologie Biologie a ekologie Základy biologie Matematika písemné práce Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 3. Sportovní hry; 6. Pohybové hry Ekonomika Národní hospodářství; Hospodaření obchodního podniku Obchodní provoz Ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů Zbožíznalství Hračky a sportovní potřeby Odborný výcvik Prodej zboží; Poprodejní servis; Souhrnné opakování 3. ročník Český jazyk Úvod do učiva 3. ročníku Strana 16 z 183

17 Anglický jazyk Můj oblíbený film, herec; Evropa a svět; Jídlo a stravování; Zaměstnání a práce Německý jazyk Ve městě; Zdraví Tělesná výchova 3. Sportovní hry Ekonomika Management Obchodní provoz Řešení krizových situaci v prodejněl Základy podnikání Daňová evidence - plátci DPH Zbožíznalství Závěrečné opakování Odborný výcvik Prodej zboží; Závěrečné opakování Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy; chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život; porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji; respektovali principy udržitelného rozvoje; získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje; Strana 17 z 183

18 samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů; pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů; osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání; dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí; osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. Pokrytí předmětem Biologie a ekologie Fyzika Chemie Obchodní provoz Základy podnikání Matematika Anglický jazyk Tělesná výchova Ekonomika Zbožíznalství Odborný výcvik Písemná a elektronická komunikace Psychologie prodeje Informační technologie Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Práce s textem a získávání informací - knihovny, archívy, muze, internet; Stylistika Strana 18 z 183

19 Anglický jazyk Pozdravy a představování; Domov a rodina; Zaměstnání, volný čas a denní režim; Škola, školní činnosti a vzdělávání; Bydlení a náš byt; Srovnání tradičních svátků VB a ČR Německý jazyk Domov a rodina; Bydlení a náš byt Občanská nauka Od člověka k lidem ; O kultuře, o lidském světě Chemie Obecná chemie; Anorganická chemie; Organická chemie Fyzika Mechanika; Termika; Vlnění a optika; Jaderná fyzika Matematika výrazy a jejich úpravy Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 2. Atletika; 4. Sportovní gymnastika; 7. Tělesná cvičení Informační technologie Hardware počítačů Obchodní provoz Formy prodeje zboží a druhy služeb obchodu Zbožíznalství Úvod do předmětu, základní pojmy; Hodnocení zboží Písemná a elektronická komunikace Nácvik desetiprstové hmatové metody; klávesnice; Obchodní písemnosti Shrnutí obsluhy písemné Odborný výcvik Bezpečnost práce na pracovišti; Ukládání a skladování jednotlivých druhů zboží; Balení zboží - běžný způsob; Souhrnné opakování 2. ročník Český jazyk Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka; Neohebné slovní druhy Strana 19 z 183

20 Anglický jazyk Sport, volný čas; Cestování, prázdniny; Oblečení; Televize, tisk; Tradice a svátky Psychologie prodeje Sociální psychologie Biologie a ekologie Ekologie Matematika Funkce, základní pojmy Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 2. Atletika; 4. Sportovní gymnastika; 6. Pohybové hry; 7. Tělesná cvičení Obchodní provoz Ochrana oprávněných zájmů spotřebitelů Základy podnikání Odpisy dlouhodobého majetku Zbožíznalství Drobné elektrotechnické zboží Odborný výcvik Bezpačnost práce na pracovišti; Příprava zboží k prodeji; Souhrnné opakování 3. ročník Český jazyk Slohová cvičení; Válka v české literatuře Anglický jazyk Můj oblíbený film, herec; Evropa a svět; Jídlo a stravování; Zaměstnání a práce Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 2. Atletika; 4. Sportovní gymnastika; 7. Tělesná cvičení Obchodní provoz Odpovědnost za škody Zbožíznalství Polotovary, studená a dietní kuchyně Odborný výcvik Bezpečnost práce na pracovišti; Balení zboží; Závěrečné opakování Člověk a svět práce Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Strana 20 z 183

21 Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Pokrytí předmětem Chemie Matematika Obchodní provoz Základy podnikání Anglický jazyk Tělesná výchova Ekonomika Zbožíznalství Odborný výcvik Písemná a elektronická komunikace Psychologie prodeje Fyzika Informační technologie Právo Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Komunikační a slohová výchova; Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní Strana 21 z 183

22 Anglický jazyk Pozdravy a představování; Domov a rodina; Zaměstnání, volný čas a denní režim; Škola, školní činnosti a vzdělávání; Bydlení a náš byt; Srovnání tradičních svátků VB a ČR Občanská nauka Od člověka k lidem ; Mezilidské vztahy Chemie Anorganická chemie; Organická chemie Fyzika Termika; Vlnění a optika Matematika Operace s reálnými čísly; písemné práce Tělesná výchova 5. Úpoly; Testování tělesné zdatnosti Obchodní provoz Prodejna; Závěrečné opakování; Pracovníci prodejny; Formy prodeje zboží a druhy služeb obchodu Základy podnikání Účetní doklady; Majetek podniku a zdroje financování Zbožíznalství Ochrana užitných vlastností zboží; Poživatiny; Obiloviny a mlýnské výrobky; Luštěniny; Olejniny a krmiva Písemná a elektronická komunikace Obchodní písemnosti Odborný výcvik Organizační uspořádání prodejny; Ukládání a skladování jednotlivých druhů zboží; Příprava zboží k prodeji; Prodej zboží; Souhrnné opakování 2. ročník Český jazyk Shoda podmětu s přísudkem; Projevy prakticky odborné Strana 22 z 183

23 Anglický jazyk Sport, volný čas; Cestování, prázdniny; Oblečení; Televize, tisk; Tradice a svátky Německý jazyk Učení; Povolání a práce Občanská nauka Člověk jako občan, stát; Demokracie Psychologie prodeje Profil osobnosti prodavače ; Aplikovaná psychologie Biologie a ekologie Člověk a životní prostředí Matematika Řešení rovnic a nerovnic Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 5. Úpoly; Testování tělesné zdatnosti Informační technologie Hromadná korespondence Ekonomika Národní hospodářství; Vznik a vývoj obchodu Obchodní provoz Maloobchod; Obchodní operace v prodejně Zbožíznalství Mléko a mlékárenské výrobky Odborný výcvik Bezpačnost práce na pracovišti; Organizační uspořádání prodejny; Manipulace se zbožím; Příprava zboží k prodeji; Prodej zboží; Poprodejní servis; Souhrnné opakování 3. ročník Český jazyk Procvičování základních znalosti; Druhy vět Strana 23 z 183

24 Anglický jazyk Můj oblíbený film, herec; Evropa a svět; Jídlo a stravování; Zaměstnání a práce Německý jazyk V obchodě; Životopis Matematika výpočet povrchů a objemů těles; Souhrnné opakování s praktickými aplikacemi Tělesná výchova 5. Úpoly; 6. Pohybové hry; 7. Tělesná cvičení; Testování tělesné zdatnosti Informační technologie Prezentace; Využití skenerů Ekonomika Činitelé obchodního podniku; Kontrola Obchodní provoz Velkoobchod; Inventarizace v prodejně; Souhrné opakování Základy podnikání Daňová evidence příjmů a výdajů - neplátci DPH Zbožíznalství Koření a dochucovací prostředky Odborný výcvik Bezpečnost práce na pracovišti; Objednávka a příjem zboží; Příprava zboží k prodeji; Balení zboží; Závěrečné opakování Informační a komunikační technologie Jedním z nejvýznamnějších procesů, probíhajících v současnosti v ekonomicky vyspělých zemích, je budování tzv. informační společnosti. Informační společnost je charakterizována podstatným využíváním digitálního zpracovávání, přenosu a uchovávání informací. Technologickou základnou této proměny je využívání prvků moderních informačních a komunikačních technologií. V době budování informační a znalostní společnosti je vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích nejen nezbytnou podmínkou úspěchu jednotlivce, ale i celého hospodářství. Ze zpracování informací prostředky informačních a komunikačních technologií se stává také významná ekonomická aktivita. Informační a komunikační technologie stále více pronikají i do tradičních sektorů, tj. do průmyslu, zemědělství, prostupují občanskými a společenskými aktivitami, jsou součástí využití volného času. Tento vývoj přináší nové pracovní příležitosti a zásadně ovlivňuje charakter společnosti dochází k přesunu zaměstnanosti nejen do oblasti práce s informacemi, ale i do oblasti služeb obecně. Vyhledávání, zpracovávání, uchovávání i předávání informací se stává prakticky nezávislé na časových, prostorových, či kvantitativních omezeních. Informační a komunikační technologie již v současnosti pronikají nejenom do všech oborů, ale také do většiny činností, a to bez ohledu na intelektuální úroveň, na které jsou vykonávány; je Strana 24 z 183

25 tedy zcela nezbytné promítnout požadavky na práci s prostředky informačních a komunikačních technologiích do všech stupňů a oborů vzdělání. Práce s prostředky informačních a komunikačních technologií má dnes nejen průpravnou funkci pro odbornou složku vzdělání, ale také patří ke všeobecnému vzdělání moderního člověka. Žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu povolání (tedy i při řešení pracovních úkolů v rámci profese, na kterou se připravují), stejně jako v činnostech, které jsou a budou běžnou součástí jejich osobního a občanského života. Pokrytí předmětem Chemie Matematika Obchodní provoz Základy podnikání Tělesná výchova Ekonomika Zbožíznalství Odborný výcvik Písemná a elektronická komunikace Psychologie prodeje Fyzika Informační technologie Právo Integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk Postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky; Slovní zásoba a její styl - rozvrstvení vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, odborná terminologie; Hlavní principy českého pravopisu; Projevy mluvené a psané, základní znaky, rozdíly, využití Strana 25 z 183

26 Občanská nauka Od člověka k lidem Chemie Biochemie Fyzika Elektřina a magnetismus; Jaderná fyzika; Vesmír Matematika Mocniny a odmocniny; výrazy a jejich úpravy Tělesná výchova 8. Lyžování - turistika; Testování tělesné zdatnosti Informační technologie Základy práce s počítačem; Hardware počítačů; Internet Obchodní provoz Organizace práce v prodejně Základy podnikání Účetní doklady Zbožíznalství Drogistické zboží Písemná a elektronická komunikace Nácvik desetiprstové hmatové metody; Velká písmena, interpunkce; Funkce; Shrnutí obsluhy písemné klávesnice; Číslice, psaní do sloupců, znaménka, značky; Zvýrazňování textu, zvláštní úprava textu; Obchodní písemnosti Odborný výcvik Organizační uspořádání prodejny; Příprava zboží k prodeji; Souhrnné opakování 2. ročník Český jazyk Hlavní principy českého pravopisu; Slovní druhy a jejich klasifikace; Podstatná jména; Přídavná jména; Zájména; Číslovky; Slovesa; Styl administrativní Strana 26 z 183

27 Psychologie prodeje Sociální psychologie Biologie a ekologie Člověk a životní prostředí Matematika Funkce, základní pojmy Tělesná výchova 1. Hygiena a bezpečnost; 8. Lyžování - turistika Informační technologie Kancelářské programy Ekonomika Vznik a vývoj obchodu; Hospodaření obchodního podniku; Organizace poskytující služby obchodnímu podniku Obchodní provoz Maloobchod; Dodavalete; Obchodní operace v prodejně Základy podnikání Inventarizace majetku Zbožíznalství Papír, kancelářské a školní potřeby Odborný výcvik Organizační uspořádání prodejny; zboží; Souhrnné opakování 3. ročník Manipulace se zbožím; Prodej Český jazyk Životopis; Výklad Strana 27 z 183

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více