Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dynamické výukové prostředí. Mentální mapy v marketingu CR"

Transkript

1 Dynamické výukové prostředí 01 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Výzkum (možné teoretické modely), literární rešerše stavu, popis procesu učení modely, aplikační rovina (možné implementace), analýza nástrojů LMS, programování aplikací, vyhledání vhodných aplikací, návrh datové struktury, návrh funkcionálních modelů, publikace dílčích výstupů. Viz anotace. Kognitivní mapy v reálném a virtuálním prostředí 02 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Využití stávajícího eperimentálního vybavení na staré budově FIM, shrnutí výsledků eperimentů (L. Vydra) a porovnání s výstupy literární rešerše, návrh nových eperimentů, návrh nového eperimentálního uspořádání, využití sledování očních pohybů. Viz anotace. Lidská inteligence (1) 03 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Literární rešerše stavu vědění modely, zásadní eperimenty, základní otázky, alternativní odpovědi a jejich zdůvodnění. Návrh nových eperimentů. Způsoby zvyšování inteligence (propojení s tématem Výzkum zvyšování skóre v testech inteligence). Viz anotace. Lidská inteligence (2) prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Kritika různých pojetí lidské inteligence a jejich reprezentace dle Thagarda, Pstružiny, Sternberga, Goulda aj. Kritická analýza technik měření lidské inteligence. Porovnání lidské a umělé inteligence, diskuse myšlenkových eperimentů (např. Čínská komnata). Návrh testu odlišení lidské a umělé inteligence. Viz anotace. 04 Vzdálené řízení laboratoře inteligentního řízení 05 Ing. Karel Mls, Ph.D. Přehled problematiky vzdálených laboratoří, tvorba webového rozhraní, případně propojení PC - hardware laboratoře (vhodné i pro dva zájemce hw+sw) - VP; příprava, realizace a vyhodnocení typových eperimentů BP. Zprovoznit stávající hw a sw zařízení v Centru pro základní a aplikovaný výzkum FIM pro potřeby testování a ladění optimalizačních algoritmů, pro podporu výuky VI1 a VI2. Poznámka Návaznost na GAČR 402/09/0405 Rozvoj nestandardních optimalizačních metod a jejich aplikace v ekonomii a managementu. Mentální mapy v marketingu 06 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Kritické zhodnocení využívání konceptu image (firmy, osoby, místa apod.). Porovnání s konceptem mentálních map. Analýza literatury, zda jsou využívány v marketingu. Návrh způsobu využití. Návrh zjišťování relevantních struktur mentálních map pro využití v marketingu. Propojení mentálních map a teorie motivace a stimulace. Viz anotace. Mentální mapy v marketingu CR 07 prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Kritické zhodnocení využívání konceptu image (firmy, osoby, místa apod.) v kontetu specifik cestovního ruchu. Analýza literatury, zda a jak jsou využívány v marketingu cestovního ruchu. Návrh způsobu využití v marketingu cestovního ruchu včetně nalezených příkladů a příkladů nově vytvořených. Viz anotace. Sociální sítě kognitivní kontet prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Sociální sítě jako společenský, sociální a psychologický koncept. Místo sociálních kontaktů v lidské kognici. Kritická analýza knihy Koukolík: Sociální mozek a Blackmoorová: Teorie memů, odvození závěrů pro sociální sítě. Změny lidské kognice vyvolané ICT podporovanými sociálními sítěmi. Vlastní výzkum na UHK a mezi dalšími uživateli. Viz anotace. Výzkum zvyšování skóre v testech inteligence prof. RNDr. Josef Zelenka, CSc. Literární rešerše přehled metod zjišťování inteligence, koncept testů. Vlastní výzkum stability výsledků testů (též literární rešerše) a ovlivnění výsledků testů tréninkem. Časové a událostní korelace výsledků testů. Viz anotace. Komponenty virtuální Ambient Intelligence Ing. Karel Mls, Ph.D. Programování (skriptování) funkčních prvků AmI systémů (snímače, akční členy, logika, ) pro tvorbu 3D modelů inteligentních prostředí. Připravit podmínky pro snadnější provádění eperimentů v prostředí simulované AmI (knihovna komponent). Inteligentní prostředí na pracovištích

2 Modely umělého života (AL) na bázi fuzzy kognitivních map (FCM) 11 Ing. Karel Mls, Ph.D. Návrh modelů AL různé úrovně složitosti, pravidlový nebo tabulkový popis modelů, implementace modelů v konkrétním prostředí (Netlogo, SL, MATLAB, ) VP, BP. Simulace na modelech, záznamy chování, analýzy BP, DP. Získat praktické zkušenosti s modelováním reálných systémů, vytvořit sadu modelů pro další eperimenty; provádět a vyhodnocovat konkrétní eperimenty. Nástroje pro podporu vědecké práce 12 Ing. Karel Mls, Ph.D. Inteligentní vyhledávače, roboty, hlídače změn; sdílené knihovny článků, citací pro podporu publikační činnosti, podpora zveřejňování informací o realizovaných výsledcích. Nalézt a otestovat dostupné nástroje pro vyhledávání, třídění, ukládání a sdílení informací na webu, zejména vzhledem k potřebám výzkumu, ale i virtuálních týmů obecně. Virtuální robotika 13 Ing. Karel Mls, Ph.D. Programování humanoidních robotů NAO pomocí sw Choregraph, eperimenty v prostředí WEBOTS a ve vzdálené laboratoři na TU v Košicích. Ověření přístupů a algoritmů z oblasti multiagentových systémů, rozhodování, teorie her nebo umělé inteligence v simulovaném a vzdáleném reálném prostředí. Poznámka Spolupráce s Centrem pro inteligentní technologie Technické univerzity v Košicích, možnost studentské stáže. Strojové zpracování emocí 14 Ing. Karel Mls, Ph.D. Role emocí při komunikaci, role emocí při rozhodování, vyhledání a testování eistujících (VP), návrh vlastních nástrojů pro identifikaci a zpracování emocí uživatele z obrazových a tetových dat, případové studie využití emoční informace (BP), aplikace emočních informací v AmI nebo u spolupráce virtuálních týmů (DP). Prozkoumat stávající nabídku nástrojů pro zpracování obrazových/tetových dat a jejich emoční interpretaci, tyto nástroje prakticky otestovat, případně aplikovat získané poznatky v uvedených oblastech. Implementace Smart principů na platformách mobilních zařízení 15 Práce se bude orientovat především na vytvoření metodiky analýzy a návrhu Smart principů pro platformy mobilních zařízení (uvažovány jsou SmartPhone a Tablet PC platformy). Přínosem práce by mohlo být vytvoření specifických návrhových technik a řešení návrhu zejména s ohledem na Smart principy v součinnosti s obecnější problematikou Ambientní Inteligence či Ubiquitous Computing. Předpokládaným výstupem je prototyp systému pro testování navržených a implementovaných technik. Dále konferenční (Springer, ACM, atd.) a impaktované články. Uživatelsky adaptivní systémy 16 Práce se bude orientovat především na vytvoření metodiky analýzy a návrhu uživatelsky adaptivního systému. Přínosem práce by mohlo být vytvoření specifických návrhových technik a řešení návrhu zejména s ohledem na principy uživatelské adaptivity a adaptibility v součinnosti s obecnější problematikou ubiquitous computing. Předpokládaným výstupem je prototyp systému pro testování navržených a implementovaných technik. Dále konferenční (Springer, ACM, atd.) a impaktované články. Mobilní aplikace pro vzdálený monitoring mob. zařízení (inteligentní chůvička) 17 Analýza možností detekce stavů pomocí senzorů v mob. zařízení. Realizace SW pro mobilní zařízení využívající jeho senzory (implementována detekce specifických parametrů). Problematika přenosu Audio/video signálu mezi mobilními zařízeními. Cílem práce je vyvinout a otestovat reálné SW řešení přenosu audio/video signálu mezi dvěma mobilními zařízeními. SW aplikace audio/video senzoru bude snímat oba vstupy, jejich signál zpracovávat a vzdáleně přenášet do přijímacího mobilního zařízení na základě zvolených kritérií. Přijímací zařízení bude umožňovat pasivní sledování, případně i další aktivní práci se signálem. V závislosti na zvoleném HW a jeho možnostech zpracování signálu bude jeho ukládání, analýzu a zpracování realizovat buď přímo měřicí zařízení, přijímací, nebo obě částečně.

3 Aplikace pro analýzu video signálu mobilní zařízení za účelem rozpoznávání obrazu 18 Analýza možností zpracování video signálu v mobilním zařízení. Realizace aplikace pro mobilní zařízení využívající nově vytvořenou komponentu k rozpoznávání obrazu. Testování nového řešení. Cílem práce je vyvinout a otestovat reálné řešení SW aplikace pro mobilní zařízení umožňující analýzu video signálu z vestavěné kamery. Mobilní aplikace pro analýzu audio vstupů mobilního zařízení 19 Analýza možností zpracování audio signálu v mobilním zařízení. Realizace komponenty a aplikace pro mobilní zařízení využívající nově vytvořenou komponentu k analýze zvuku (hledání artefaktů). Testování vyvinutého řešení. Cílem práce je vyvinout a otestovat reálné řešení SW aplikace pro mobilní zařízení umožňující analýzu audio signálu z mikrofonu či et. zdroje. 20 Mobilní aplikace využívající vestavěných sensorů mob. zař. (přiblížení, akcelerometr, gyroskop, atd.) Analýza možností zpracování signálu vybraného senzoru v mob. zařízení. Realizace komponenty a aplikace pro mobilní zařízení využívající vytvořenou komponentu pro vybraný reálný případ nasazení. Testování vyvinutého řešení dle navržené metodiky. Cílem práce je vyvinout a otestovat reálné řešení SW aplikace pro mobilní zařízení umožňující zpracování signálu z vybraného vestavěného senzoru/ů pro využití při získávání informací o uživateli (poloha, umístění, atd.). Architektury vícevláknových aplikací pro moderní multiprocesorové mobilní zařízení 21 Zkoumání využitelnosti multijádrových mobilních zařízení. Problematika klasických přístupů tvorby multivláknových aplikací, na různých OS a přístupů ke tvorbě multivláknových aplikací. Návrh architektury pro moderní multijádrová mobilní zařízení. Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat reálné řešení SW architektury pro provoz multivláknových aplikací na moderních mobilních zařízeních. Motivace: přicházejí mobilní zařízení s 2, 4 i 100 CPU jádry. Jak to využít? Klasické přístupy nejsou efektivní. 22 Lokalizace a sledování uživatelů mobilních zařízení moderními komunikačními prostředky Přehled problematiky bezdrátové lokalizace v budovách. Výběr nejvhodnějšího řešení lokalizace pro použití v modelovém případě. SW návrh, realizace a testování mobilní aplikace. Cílem práce je vyvinout a otestovat reálné řešení lokalizace mobilního zařízení pomocí bezdrátových technologií (WiFi, BT, atd.) ve vnitřních prostorách. Zkoumání možností využitelnosti 3D vizualizace v mobilních zařízeních 23 Zpracování teoretické problematiky 3D vizualizace na mobilních zařízeních. Přehled vývojových platforem. Definice vhodného problému pro realizaci demonstrační úlohy 3D vizualizace na mobilním zařízení umožňující srovnání realizovaného řešení na více platformách. Návrh a realizace aplikace pro mobilní zařízení na vybrané platformě demonstrující např. úlohu 3D vizualizace pohybů lidského těla, ovládanou např. pomocí akcelerometrů vestavěných v moderních mobilních zařízeních. Cílem práce je porovnat současné platformy umožňující vývoj mobilních aplikací s náročnou 3D vizualizací pro mobilní zařízení a provézt diskuzi dosažených praktických testů realizované aplikace s výběrem nejvhodnější platformy, pro kterou bude následně navržena a realizována aplikace komplení 3D vizualizace využívající dostupné prvky vybrané platformy v kombinaci s eterním vstupem dat. Řízení evidence realizovaných vědeckých výsledků pomocí softwarového řešení 24 Analýza typů vědeckých výsledků z hlediska informačních dat. Analýza kompleních výstupů vědeckých výsledků (web, *.doc). Návrh architektury realizující komplení výstupy vědeckých výsledků. Návrh, realizace a otestování SW řešení pro řízení evidence výsledků a jejich výstupů. Cílem práce je navrhnout a vyvinout softwarové řešení umožňující přehlednou evidenci výsledků práce vědce či výzkumníka s možností realizace výstupů do různých forem publikace (např. webová stránka, word dokument). Součástí řešení je i nezbytné seznámení se se všemi druhy možných realizovatelných výstupů práce vědce/výzkumníka a návrh formy archivace takových výstupů např. pomocí databázového řešení.

4 Záznam a zpracování uživatelských akcí na desktopových a mobilních zařízeních 25 Komplení informace o práci uživatele s GUI aplikace/prohlížeče představují cenné podklady pro další zlepšování vyvíjeného či navrhovaného SW řešení. Cílem práce je vyvinout a otestovat reálné řešení SW aplikace pro záznam a zpracování uživatelských akcí na desktopových a mobilních zařízeních. Koncept inteligentní kanceláře a jeho zobecnění 26 U konceptu inteligentní kanceláře nejsou zcela zřejmá základní východiska, co to vlastně je inteligentní kancelář (smart office) a jakými prvky či službami by měla být charakterizovaná. Důležitými aspekty jejího fungování se jeví být: (1) podpora rozhodování a s tím související přístup ke zdrojům (datovým, informačním i znalostním), který musí být spolehlivý a odolný vůči výpadkům či technickým poruchám; (2)izolování pracovníka od zbytečných zdrojů vyrušení a stresu, včetně filtrace pokusů o kontakt (inteligentní sekretářka); (3)ergonomické aspekty pracovní činnosti; apod. Cílem projektu je zmapovat dosavadní přístupy a směry ve výzkumu inteligentních kanceláří a pokusit se definovat charakteristiky a funkcionality moderní inteligentní kanceláře. Pokusit se o zobecnění zpřesněného konceptu na obecnější koncept inteligentního pracoviště. X X X X Výpočetní (nebo jiná) složitost inteligentních prostředí 27 Inteligentní prostředí (INP) je zvykem modelovat pomocí multi-agentových systémů, v nichž lze celkem zřetelně pak definovat různé funkcionality těchto prostředí, i zkoumat jejich strukturu. Eistuje několik formálních přístupů k modelování struktury INP, z nichž některé vychází z algebraických metod, ale zatím nejsou rozvinuty pokusy využít formální přístupy k popisu strukturální nebo výpočetní složitosti multi-agentových systémů a tedy i INP definovaných pomocí multi-agentových systémů. Cílem projektu je zkoumat využitelnost některých vhodně zvolených formálních aparátů (např. gramatické systémy, procesní algebry, atd.) na modelování INP s cílem vhodně charakterizovat jejich složitost. Zde bude nutné také definovat, co budeme složitostí INP rozumět a jak takováto prostředí porovnávat. X X Co by mělo umět inteligentní prostředí pro univerzitní vzdělávání? 28 Ve známé studii ISTAG z roku 2000 jsou prezentovány čtyři scénáře jako představy o možném budoucím vývoji ambientní inteligence. Mezi nimi je jeden scénář zaměřen na představu o vzdělávacím prostředí založeném na principech a technologiích ambientní inteligence. Tento scénář, nazvaný Annette and Solomon in the Ambient for Social Learning zcela jistě může sloužit jako popis velice zajímavé budoucí realizace inteligentního prostředí na podporu vzdělávání, je však už z dnešního pohledu, tedy po cca 12 letech od svého vzniku, poněkud zastaralý. Cílem projektu je pokusit se na základě dnešního stavu poznání popsat žádoucí charakteristiky a funkcionality inteligentního prostředí pro vzdělávání. Zajímavé by bylo vyjít z původního scénáře Annette a Solomon, je však nutné ho pojednat z pohledu současných technologických možností, ale možná i s promítnutím v současnosti uznávaných a preferovaných pedagogických postupů. X X X Obchody s ambientní inteligencí 29 Vize obchodů, kde jednotlivá oddělení či přímo až police se zbožím budou schopné se nabízet, podávat o sobě informace (např. cestou chytrých mobilů zákazníků), být mobilně / on-line objednané i zaplacené, posléze pak i dopravené k zákazníkovi (dle jeho výběru). Cíl projektu: prozkoumat současné technologické možnosti pro realizaci výše uvedené mise, pokusit se koncepčně navrhnout eperimentální řešení, popřípadě navrhnout middleware pro tento účel. X X X 30 Problémy rozhodování prostředí inteligentního domu v případě několika obyvatelů Problematika inteligentních domů je v současné době velice intenzivně zkoumaná a výsledky jsou často publikované. Poměrně frekventovaně jsou v literatuře probírané možnosti, jak docílit, aby se inteligentní prostředí tvořící inteligentní dům dokázalo správně přizpůsobit potřebám svých obyvatelů. Tento problém je celkem uspokojivě vyřešen pro případ jednoho obyvatele, nabývá však velice složitých dimenzí v případě dvou či více obyvatel, kteří mohou mít a často mívají rozmanité a nezřídka až protichůdné preference. Cílem projektu je zmapovat eistující přístupy k rozhodování inteligentních prostředí v případě více než 1 obyvatele, stanovit kritéria pro jejich porovnání a poté je navzájem porovnat a pokusit se najít společné vlastnosti, které by mohly být pro tento typ rozhodování zásadní. Bude vhodné se i pokusit navrhnout novou metodu či přístup pro tento účel. X X

5 Etické problémy v inteligentních prostředích 31 Na eistenci lidského uživatele v prostředí s ambientní inteligencí lze nahlížet jako na soužití živých a neživých entit různého stupně inteligence. Takovéto soužití však může otvírat celou řadu neřešených etických problémů, vycházejících: (1) z otázek bezpečnosti a zneužitelnosti takovéhoto typu prostředí nepovolanými osobami; (2) z podstaty soužití člověka s umělými entitami projevujícími ve vztahu k člověku jistý stupeň individuální i kolektivní inteligence; (3) ze soužití vícero osob naplňujících svoje (mnohdy antagonistické) cíle v takovém prostředí. Cílem projektu je zmapovat možné typy etických problémů v prostředích s ambientní inteligencí, formulovat je, popřípadě klasifikovat a pokusit se případně navrhnout pro některé z nich řešení. X X Ambient Assisted Living 32 Problematika Ambient Assisted Living (AAL) v sobě zahrnuje metody, koncepty, systémy, zařízení či služby zaměřené na podporu každodenního života osob, které podporu potřebují. Tato podpora je realizovaná nevyrušujícím způsobem, přičemž její forma záleží na okamžitém kontetu a situaci podporované osoby. Cílem projektu by bylo zmapovat současný stav poznání v oblasti AAL a hlavní trendy výzkumu, definovat vhodný typ podporované osoby, definovat zjednodušené modelové prostředí a vytvořit funkční model AAL pro daný typ osoby. X X X Ageing on Place 33 Oblast podpory přestárlých osob v místech jejich bydliště úzce souvisí s problematikou Ambient Assisted Living (AAL), přičemž je zaměřena na takovou podporu přestárlých osob v jejich bydlišti, která umožňuje minimalizovat omezení kladená na tyto osoby jejich věkem, zdravotním stavem či fyzickou nebo psychickou kondicí při plnění běžných každodenních činností. Cílem projektu je analyzovat potřeby typické přestárlé osoby v jejím životním prostoru (byt, dům), navrhnout vhodné funkcionality prostředí zaměřené na podporu života této osoby a vytvořit funkční model prostředí. X X X Stereotypy chování v inteligentní domácnosti 34 Při jednotlivých činnostech, prováděných obyvateli inteligentních domácností (domů) lze rozpoznat celou řadu stereotypů chování obyvatel, které jsou příznačné pro jednotlivé aktivity v domácnosti typicky prováděné. Některé stereotypy se ale od těch typických odlišují, což může signalizovat nějaké nebezpečí. Cíl projektu: pomocí scénářů aktivit v inteligentní domácnosti zmapovat typické aktivity, přiřadit k nim typické stereotypy chování a pokusit se identifikovat možné odlišnosti a jejich příčiny. X X X Vývoj multi-agentových systémů v prostředí Repast 35 Ing. Martina Husáková V současné době eistuje poměrně mnoho různých prostředí pro vývoj MAS. Kromě NetLoga, které je intenzivně studováno v rámci předmětu ZT3, eistuje také open-source prostředí Repast Simphony nabízející vývoj MAS pomocí jazyka Java, Groovy nebo Relogo. Výstup VP: vytvoření MAS modelů z oblasti koordinace a kooperace agentů spolu s tutoriály. Důraz bude kladen na zkušenosti s tvorbou modelů. Výstupy BP, DP: vytvoření MAS modelů z oblasti koordinace a kooperace agentů spolu s porovnáním vývoje v Repastu a NetLogu. Důraz bude kladen na zkušenosti s tvorbou modelů. Poznámka: Doporučení: absolvování ZT3 Návaznost na GAČR: Demapias, Soow Zdroj: Vývoj multi-agentových systémů v prostředí MASS 36 Ing. Martina Husáková V současné době eistuje poměrně mnoho různých prostředí pro vývoj MAS. Kromě NetLoga, které je intenzivně studováno v rámci předmětu ZT3, eistuje také prostředí MASS nabízející vývoj MAS pomocí funkcionálního jazyka Fables. Výstup VP: vytvoření MAS modelů z oblasti koordinace a kooperace agentů spolu s tutoriály. Důraz bude kladen na zkušenosti s tvorbou modelů. Předpokládá se práce i s dalšími moduly MASS (pro realizaci eperimentů a vizualizaci). Výstupy BP, DP: vytvoření MAS modelů z oblasti koordinace a kooperace agentů spolu s porovnáním vývoje v MASS a NetLogu. Důraz bude kladen na zkušenosti s tvorbou modelů. Předpokládá se práce i s dalšími moduly MASS (pro realizaci eperimentů a vizualizaci). Poznámka Doporučení: absolvování ZT3 Návaznost na GAČR: Demapias, Soow Zdroj:

6 Reprezentace pravidel v Drools Epert 37 Ing. Martina Husáková Pravidla jsou intenzivně studována v rámci reprezentace znalostí. Ztělesňují rozhodovací aktivity člověka, které mohou být následně součástí znalostně orientovaných aplikací, např. epertních systémů, a napomáhat tak v plánování a rozhodování ve specifické oblasti. Student se seznámí s projektem Drools Epert a s jeho pomocí implementuje pro zvolenou problémovou oblast sadu pravidel. Výstupem práce budou tutoriály, které budou demonstrovat použitelnost projektu Drools Epert pro řešení praktických problémů. Poznámka Návaznost na GAČR: Demapias, Soow Zdroj: ols-epert-docs/html/inde.html Vývoj ontologií pomocí nástroje NeOn Toolkit 38 Ing. Martina Husáková V současné době eistují různé nástroje pro vývoj ontologií. Nejčastěji zmiňovaným je prostředí Protégé, které je na FIMu intenzivně studováno v rámci předmětu ZT1. Kromě tohoto prostředí eistuje také open-source nástroj NeOn Toolkit, který je, obdobně jako Protégé, rozšiřováno s použitím různých pluginů. NeOn se zdá být zajímavou alternativou k prostředí Protégé. Student nastuduje problematiku tvorby ontologií v prostředí NeOn Toolkit. Na základě toho vytvoří vlastní ontologii ve zvolené problémové oblasti. Na základě zkušeností s implementací ontologií v prostředí NeOn Toolkit porovná toto prostředí s prostředím Protégé. Student se zaměří na studium různých pluginů využitelných pro NeOn Toolkit pro jejich použití na vytvořenou ontologii. Poznámka Doporučení: absolvování ZT1 Zdroj: Pokračování projektu: Demapias a Soow Implementace chování autonomních agentů pomocí jazyka Lua 39 Ing. Martina Husáková Vývojové prostředí EKI One je produktem německé společnosti Artificial Technology GmbH (Puchheim), které je využíváno pro implementaci prvků umělé inteligence pro autonomní agenty. Implementace autonomních agentů je realizována mj. s pomocí skriptovacího jazyka Lua (editoru Lua Editor). Nejčastěji zmiňovanou aplikační doménou jazyka Lua jsou počítačové hry. Student se seznámí s prostředím EKI One a nastuduje problematiku implementace vlastností a chování autonomních agentů v jazyce Lua s pomocí Lua Editoru. Výstupem práce bude sada tutoriálů zaměřených na reprezentaci autonomních agentů pomocí jazyka Lua v prostředí EKI One. Poznámka Doporučení: absolvování ZT3 Pokračování projektu: Demapias a Soow Zdroj: Vývoj RDF ontologií pomocí frameworku Jena 40 Ing. Martina Husáková Framework Jena umožňuje vytvářet RDF a OWL ontologie čistě programově s použitím programovacího jazyka Java. Student se seznámí s frameworkem Jena, na jehož základě implementuje RDF ontologii ve zvolené problémové oblasti. Pro ontologii sestaví několik dotazů zpracovaných v jazyce Sparql. Důraz bude kladen na zkušenosti s vývojem. Výstupy budou ve formě tutoriálů. Poznámka Doporučení: absolvování ZT1 Zdroj: Pokračování projektu: Demapias a Soow Vývoj OWL ontologií pomocí frameworku Jena 41 Ing. Martina Husáková Framework Jena umožňuje vytvářet RDF a OWL ontologie čistě programově s použitím programovacího jazyka Java. Student se seznámí s frameworkem Jena, na jehož základě implementuje OWL ontologii ve zvolené problémové oblasti. Prozkoumá možnosti, jak se lze na ontologii dotazovat nebo tvořit pravidla. Důraz bude kladen na zkušenosti s vývojem. Výstupy budou ve formě tutoriálů. Poznámka Doporučení: absolvování ZT1 Zdroj: Pokračování projektu: Demapias a Soow Využití neuronových sítí v řízení inteligentního domu 42 Ing. Richard Cimler Práce se zabývá možností nasazení neuronových sítí do systému řízení inteligentního domu. Logika chování domu je většinou vytvořena na přání objednatele a měnit jí lze pouze zásahem programátora nebo (při jednodušších úpravách) uživatelem. Neuronová síť může přinést možnost postupné personalizace chování domu podle návyků jeho obyvatelů. V případě BP: Zhodnocení možností využití neuronových sítí při řízení inteligentního domu. V případě DP: Zhodnocení a následný návrh vlastní aplikace, která by se mohla testovat například ve vybraném virtuálním prostředí. Poznámka V ideálním případě bychom mohli použít už reálná data z některých senzorů (pohybových, indikátory otevírání oken a dveří, tepelných a vypínání/zapínání světel) a poté i nasazení v prai.

7 Správa inteligentního domu s pomocí mobilních technologií 43 Ing. Tomáš Chlouba Možnost správy inteligentního domu na dálku je v dnešní době již nedílnou součastní takového domu. Práce se zabývá popisem současných řešení, jejich výhod a nedostatků. Porovnáním vhodnosti jednotlivých mobilních platforem a (v případě DP) návrhem vlastní mobilní aplikace pro řízení inteligentního domu. Zmapování možností využití mobilních technologií v řízení inteligentního domu. Návrh vlastní aplikace pro vybranou platformu. Nástroj pro simulaci hromadné obsluhy 44 Ing. Richard Cimler Návrh a vytvoření vlastní aplikace, ve které by bylo možné vytvářet různé systémy hromadné obsluhy a simulovat jejich chod. Aplikace by měla být vytvořena v některém běžném programovacím jazyce tak, aby jí bylo jednoduché upravovat a rozšiřovat podle potřeb uživatelů. Vytvoření aplikace pro simulaci hromadné obsluhy. Poznámka Využitelné pro potřeby skupiny ODEMA a GAČR 402/09/0405. Faktory ovlivňující rychlost rozhodovacích procesů u strojových a biologických entit 45 Lidské a strojové rozhodovací mechanismy pracují na odlišných principech, přesto se v mnoha ohledech lidské rozhodování (a rozhodovací procesy) stávají inspirací strojovým modelům. Práce by se měla zaměřit na faktory, které limitují či ovlivňují rychlost rozhodování. Lze předpokládat, že tyto skupiny faktorů budou od sebe navzájem různé. U strojových entit je obvykle rychlost rozhodování dána výpočetně nejnáročnější operací v rámci jednoho rozhodovacího cyklu, takže i v případě uvažování v reálném čase se prakticky jedná o rozhodování časově ne zcela nespojité. Pozornost by se zde měla soustředit na nalezení podobností či rozdílů u rozhodování lidského. Viz anotace. Komparativní přehled řídících struktur agentů, které využívají při rozhodování reprezentaci prostředí 46 Reprezentace prostředí patří k jednomu ze zákl. stavebních kamenů moderní umělé inteligence a většina strojových entit, které mají přívlastek uměle inteligentní, pro své rozhodování nějakou formu reprezentace prostředí potřebuje. Tato práce se má zaměřit na poskytnutí akt. přehledu různých forem reprezentace prostředí a jejich vzájemné porovnání. Lze předpokládat, že podobně jako u koncepce CRUM (komputačně-reprezentačního uchopení mysli), kde není žádný z přístupů univerzálně platný, i zde budou patrně jednotlivé přístupy k reprezentaci různě užitečné při rozdílných typech řešených úloh. Viz anotace. Využití konceptů krátkodobé a dlouhodobé paměti v rozhodování strojových entit 47 Paměť hraje v lidském i strojovém rozhodování významnou roli. Jako strojový koncept, pro nějž je inspirací fungování lidské mysli, byl již mnohokrát využit i v řídících mechanismech strojových entit. Práce by se měla zaměřit především na možné výhody, nevýhody a implementační náročnost rozdělení paměti na dlouhodobou a krátkodobou u strojových entit schopných samostatného rozhodování. Viz anotace. 48 Vliv zavedení sociálních interakcí na podobu rozhodovacího systému uměle inteligentních entit Zavedení sociálních interakcí do multiagentového systému zvyšuje nároky na reprezentační vybavenost agenta a jeho schopnost vyměňovat si a zpracovávat informace s entitami podobného typu (případně i člověkem). To má značný dopad na podobu rozhodovacího aparátu takového agenta, protože k dosažení maimální racionality chování by mělo být efektivně využito i tohoto zdroje informací. Práce by měla být zaměřena především na rozbor nutných změn v architektuře agenta, který by měl být schopen plnit zadané úkoly v adekvátním prostředí nejprve samostatně a poté jako součást společenství sdílejícího informace. Viz anotace. 49 Prediktabilita a možnosti přizpůsobení se lidskému chování v ambientním prostředí (z perspektivy strojových entit) Práce spadá do oblasti ambientní inteligence. Jedním z hlavních úkolů ambientních prostředí ve vztahu k člověku je nepůsobit rušivě, chránit soukromí, pracovat diskrétně a napomáhat uživateli v naplňování jeho cílů nebo potřeb. Práce by se měla zaměřit především na nerušivou interakci s obyvatelem ambientního prostředí, možnosti předvídání jeho potřeb a případné přizpůsobení se tak, aby se uživatel v prostředí cítil dobře. Viz anotace. 50 Možnosti využití konceptů krátkodobé a dlouhodobé paměti v autonomním vícekriteriálním rozhodování Využití vícekriteriálního rozhodování v autonomním řízení předpokládá značné modifikace a omezení v oblasti reprezentace prostředí a informací. Práce by se měla zaměřit na popis formálního rozhodovacího modelu využívajícího vícekriteriálního rozhodování jako řídícího mechanismu agenta, se zaměřením na možnost využití krátkodobé a dlouhodobé paměti pro ukládání informací z úkolového prostředí agenta. Viz anotace.

8 Kreativita v rozhodování a chování strojových entit komparativní přehled 51 Spolu s vývojem v oblasti řízení strojových entit se dostává prostor i oblastem, které jsou doménou spíše lidského myšlení. Jendou z takových oblastí je kreativita v rozhodování a chování. Práce bude zaměřena na poskytnutí komparativního přehledu různých projevů kreativity u moderních strojových entit, kategorizaci těchto projevů a popsání perspektiv dalšího rozvoje. Viz anotace. 52 Možnosti průběžného kombinování ryze reaktivního chování a jiných forem rozhodování Při konstrukci agentů je patrná zcela racionální a opodstatněná snaha udržovat architekturu agenta co nejjednodušší a současně efektivní ve vztahu k plnění přidělených úkolů. Práce by se měla zaměřit především na možnosti uplatnění hybridní architektury využívající reaktivního chování agentů, která je ale zkombinovaná i s rozhodovacími mechanismy, z rozhodovacího hlediska, složitějších typů agentů. Práce může být pojata jako komparativní analýza, bude-li k dispozici dostatek případových studií, nebo jako teoretický návrh struktury agenta, který by pracoval na bázi výše uvedených principů. Viz anotace. Možnosti a důsledky využití technik strojového učení v ambientním prostředí 53 Jedním z požadavků na uživatelsky akceptovatelné ambientní prostředí je i předvídatelnost chování tohoto prostředí (tzn., že se v prostředí nedějí nečekané věci, systém se chová předvídatelně). To je do jisté míry v rozporu s možnostmi strojového učení, kdy systém k optimálnímu stavu postupně konverguje (rychleji či pomaleji v závislosti na použité metodě), ale po jistou dobu se nachází v suboptimální konfiguraci. Práce by měla analyzovat možnosti strojového učení v této oblasti a případné důsledky vyplývající z postupné konvergence systému k jeho optimálnímu stavu. Viz anotace. Vliv emocí na rozhodovací procesy Strojové rozhodování je tradičně nezatíženo emocemi. Při snaze o nápodobu lidského rozhodování jsou však emoce významným prvkem, který značně ovlivňuje podobu výsledného rozhodnutí. Práce by se měla zaměřit na důsledky vynechání nebo naopak inkorporace emocí v rozhodovacím procesu, poskytnout přehled aktuálního stavu a případné perspektivy dalšího vývoje. Viz anotace. 54 Mapování prostředí kognitivními agenty způsoby reprezentace a práce s nimi 55 Tato přehledová práce bude zaměřena na popis hlavních, v současné době používaných, způsobů reprezentace prostředí a jejich vzájemné porovnání z hlediska využití, náročnosti návrhu a implementace, a posouzení jejich efektivity ve vztahu k řešení úkolů. Viz anotace. 56 Vliv eogenních faktorů na chování adaptabilních kognitivních agentů v prostředí reálného světa Agenty nasazené v reálném světě bývají vybaveny modelem svého úkolového prostředí nebo disponují nástroji, jak takový model vytvářet či aktualizovat. Vzhledem k tomu, že reálné prostředí je z hlediska popisu nekonečně složité, je nutné od řady věcí abstrahovat a při vytváření modelu se soustředit pouze na nejpodstatnější parametry, které umožní systému efektivně fungovat. Práce by se měla zaměřit především na studium vlivu eogenních faktorů, které do takového modelu zahrnuty nejsou, ale mají na jeho přesnost a využitelnost vliv. Viz anotace. 57 Stereotypizace a vytváření pravidel chování na základě kontinuální interakce s prostředím Dlouhodobé nasazení agenta v úkolovém prostředí vytváří dobrý základ pro stereotypizaci chování, podobně jako k tomu dochází u lidí. Vytváření těchto rutin v chování, kdy prakticky nedochází k plnohodnotnému rozhodování, ale spíše reakcím odpovídajícím dodržování nepsaných pravidel, lze aplikovat i u strojových entit. Lze pracovat s hypotézou, že tvorba těchto pravidel sníží výpočetní nároky rozhodovacího systému. Práce by měla popsat mechanismy vytváření takových pravidel a důsledek takového přístupu k řízení při plnění vybraných typů modelových úloh. Viz anotace. Plánování na základě nepřesných/neúplných (kolektivních) informací 58 Plánování je jednou z klasických úloh v oblasti umělé inteligence. Práce by se měla zaměřit především na průběžnou modifikaci plánů v průběhu plnění úkolu agentem, který je součástí spolupracujícího multiagentního systému. Předpokládá se, že v rámci práce bude vytvořena i aplikace (např. v prostředí NetLogo, případně jiném) demonstrující popisované teoretické principy. Práce by měla být rozložena do dvou tematických rovin: na případ individuálního samostatného agenta a případ agenta situovaného v kooperujícím multiagentním systému. Viz anotace.

9 59 Přizpůsobení rozhodovacích procesů při postupujícím (měnícím se) tělesném poškození i agentů s postupnou degradací funkcionality Tělesnost agenta hraje při rozhodování zásadní roli. U strojových entit, kde je vnímání zprostředkováno senzory, a akce jsou prováděny aktuátory, ovlivňuje technický stav zásadním způsobem funkcionalitu agenta. Součástí práce by mělo být vytvoření simulace agenta, který plní jednoduchý úkol, přičemž průběžně dochází k jeho poškozování. V takovém prostředí bude studován podrobněji vliv tělesného poškození na rozhodovací možnosti a schopnosti agenta. Viz anotace. 60 Vyjednávání u konkurujících si agentů v systémech/prostředích s informační asymetrií Práce se bude zabývat negociací agentů o využívání zdrojů v prostředí, přičemž tyto agenty budou vybaveny rozdílnými informacemi. Úsilí bude zaměřeno především na možnost využití informační převahy a formální popis algoritmů a strategií, které agent při vyjednávání může aplikovat. Předpokládá se vytvoření graficky jednoduché simulace, na které budou analyzované postupy demonstrovány. Viz anotace. Architektura rozhodovacího modulu agenta komparativní přehled 61 Architektury řídících struktur strojových entit jsou si často podobné, což odpovídá podobnosti požadavků, které jsou na tyto struktury kladeny. Cílem práce je poskytnout přehled běžně používaných komponent rozhodovacích modulů agentů, popsat (formálně) jejich architekturu a poskytnout srovnání s přihlédnutím ke vhodnosti aplikace na různé typy úloh. Viz anotace. 62 Předávání nepravdivých informací v systémech uměle inteligentních entit a jeho dopady na fungování systému V rámci multiagentového systému mohou být informace získávané výměnou nespolehlivé jednak v důsledku nepřesnosti měření (šum), ale může docházet i k jejich záměrnému zkreslení či uvedení nepravdy. Práce bude zaměřena na zkoumání možností manipulace s informacemi a jejich pozměňování tak, aby docházelo k ovlivnění chodu multiagentového systému. Předpokládá se vytvoření demonstrační aplikace, na niž budou předvedeny modelové situace. Práce bude zaměřena na vybrané typy reprezentace poznatků a možnosti jejich ovlivňování; popisované principy budou popsány i formálně (matematicky). Viz anotace. Rozpoznávání lidských emocí strojovými entitami 63 Rozpoznávání emocionálního rozpoložení člověka je přínosné pro řadu oblastí umělé inteligence, především pak oblast interakce člověka s počítačem (human-computer interaction), ale mj. i v oblasti ambientní inteligence (tj. strojové inteligence v prostředí). Práce by měla poskytnout přehled používaných metod, jejich srovnání, možnosti aplikace a budoucí možný vývoj v této oblasti. Viz anotace. 64 Využití modifikovatelných elektronických dekorativních prvků pro zvýšení komfortu při obývání prostředí (např. digitální obrazy) Elektronické dekorativní prvky (např. digitální obrazy) v prostředí slouží obecně ke zvyšování estetiky a komfortu. Práce by měla poskytnout přehled a možné využití těchto prvků při zařizování interiérů a současně by se měla zaměřit na spokojenost uživatelů a popis účinku těchto zařízení na lidskou psychiku a duševní rozpoložení. Viz anotace. Sledování naplnění úvazků v projektech a vykazování pracovní činnosti 65 Sledování úvazků se týká především akademických pracovníků zaměstnanců školy. V případě velkého počtu úvazků je evidence vykázaných dnů a výše úvazků nepřehledná. Tento výběrový projekt je zaměřen na vytvoření aplikace, která situaci usnadní. Přehledná a uživatelsky přístupná aplikace v ecelu (lze i jinak), která umožní sledovat výši úvazků a jejich případné překročení. Uživatel zadá datum od-do, počet hodin a aplikace přepočítá procenta, dále bude vyřešen rozpis jednotlivých hodin na dny v měsíci atd. Poznámka Musí mj. reflektovat požadavky vznikající z nutnosti evidence pracovní doby v ESF projektech, případně i jiných typech projektů. Není nutná předchozí znalost problematiky. Vytvoření (video)tutoriálu Gecko Track and Trade 66 V rámci projektu bude vytvořena uživatelská příručka (resp. tutoriál) o rozsahu stran + vytvořená/nalezená videa seznamující uživatele s obsluhou obchodní platformy Gecko Track and Trade. Videa nemusí být původní prací autora, ale nesmí být porušeny žádná autorská práva. Tutoriál bude sloužit dalším studentům, pro rychlou orientaci a seznámení se SW Gecko Track and Trade. Důležité oblasti: napojení dat, tvorba obchodního systému, backtesting, přizpůsobení rozhraní, práce s indikátory technické analýzy, zadávání obchodních příkazů, atd. Vytvoření tutoriálu v písemné formě + videosoubory. Poznámka Homepage výrobce obvykle obsahuje odkazy na uživatelskou komunitu a další zdroje. Toto téma bude k dispozici v září/říjnu 2012.

10 Konverze dat pro komoditní obchodování 67 Používaná burzovní data nejsou vždy plně kompatibilní se všemi formáty, které jsou vyžadovány obchodními platformami, konkrétně Ninja Trader a AmiBroker. Program usnadní dalším studentům práci na burzovních tématech. Cílem projektu je naprogramovat jednoduchou, uživatelsky komfortní aplikaci pro konverzi dat do požadovaných formátů. Vytvoření (video)tutoriálu Ninja Trader 68 V rámci projektu bude vytvořena uživatelská příručka (resp. tutoriál) o rozsahu stran + vytvořená/nalezená videa seznamující uživatele s obsluhou obchodní platformy Ninja Trader. Videa nemusí být původní prací autora, ale nesmí být porušeny žádná autorská práva. Tutoriál bude sloužit dalším studentům, pro rychlou orientaci a seznámení se SW Ninja Trader. Důležité oblasti: napojení dat, tvorba obchodního systému, backtesting, přizpůsobení rozhraní, práce s indikátory technické analýzy, zadávání obchodních příkazů, atd. Vytvoření tutoriálu v písemné formě + videosoubory. Poznámka Homepage výrobce obvykle obsahuje odkazy na uživatelskou komunitu a další zdroje. Vytvoření (video)tutoriálu AmiBroker 69 V rámci projektu bude vytvořena uživatelská příručka (resp. tutoriál) o rozsahu stran + vytvořená/nalezená videa seznamující uživatele s obsluhou obchodní platformy AmiBroker. Videa nemusí být původní prací autora, ale nesmí být porušeny žádná autorská práva. Tutoriál bude sloužit dalším studentům, pro rychlou orientaci a seznámení se SW AmiBroker. Důležité oblasti: napojení dat, tvorba obchodního systému, backtesting, přizpůsobení rozhraní, práce s indikátory technické analýzy, zadávání obchodních příkazů, atd. Vytvoření tutoriálu v písemné formě + videosoubory. Poznámka Homepage výrobce obvykle obsahuje odkazy na uživatelskou komunitu a další zdroje. Toto téma bude k dispozici v září/říjnu Ambientní inteligence v EKI-ONE 70 Autonomní prvky v prostředí jsou reprezentovány agenty, obecně schopnost reaktivity/proaktivity. Využití stavové reprezentace a vícekriteriálního rozhodování, návaznost na dříve prováděný výzkum v této oblasti (Tučník). Vytvořit inteligentní prostředí s autonomními prvky pro potřeby dalšího navazujícího výzkumu. Poznámka Toto téma bude k dispozici v září/říjnu Vytvoření (video)tutoriálu AmiBroker Formula Language (AFL) 71 V rámci projektu bude vytvořena uživatelská příručka (resp. tutoriál) o rozsahu stran + vytvořená/nalezená videa seznamující uživatele s programovacím jazykem AFL určeným pro obchodní platformu AmiBroker. Videa nemusí být původní prací autora, ale nesmí být porušeny žádná autorská práva. Tutoriál bude sloužit dalším studentům, pro rychlou orientaci a seznámení se programovacím jazykem AFL. Projekt by měl uživatele seznámit se základními konstrukty jazyka, pokročilé funkce nemusí být obsaženy. Vytvoření tutoriálu v písemné formě + videosoubory. Poznámka Homepage výrobce obvykle obsahuje odkazy na uživatelskou komunitu a další zdroje. Toto téma bude k dispozici v září/říjnu Vytvoření (video)tutoriálu EKI-ONE 72 V rámci projektu bude vytvořena uživatelská příručka (resp. tutoriál) o rozsahu stran + vytvořená/nalezená videa seznamující uživatele s obsluhou SW pro programování multiagentních systémů EKI-ONE. Videa nemusí být původní prací autora, ale nesmí být porušeny žádná autorská práva. Tutoriál bude sloužit dalším studentům, pro rychlou orientaci a seznámení se SW EKI-ONE. Pokročilé funkce nemusí být obsaženy. Vytvoření tutoriálu v písemné formě + videosoubory. Poznámka Homepage výrobce obvykle obsahuje odkazy na uživatelskou komunitu a další zdroje. Toto téma bude k dispozici v září/říjnu Vytvoření virtuálního prostředí pro výzkum ambientní inteligence 73 Vytvoření virtuálního domu např. v nějakém volně dostupném herním/grafickém enginu (CryEngine, atd.), v krajním případě lze zvážit i Second Life. Různé prostředí - domov důchodců, kancelář, byt, rodinný dům, atd. Možnost dalšího využití pro potřeby výzkumu. Vytvořený virtuální dům/pracoviště, zdrojové soubory. Dynamická modifikace cestovního plánu v orientovaných grafech 74 Převod reálné/virtuální dopravní sítě do podoby orientovaného grafu. Průběžné změny cestovního plánu pro transportní jednotku, optimalizace z hlediska naplněnosti a rychlosti přepravy. Důraz na teorii grafů, prohledávací algoritmy, stavovou reprezentaci prostředí. Využití logistika, přepravní úlohy, další oblasti výzkumu. Funkční aplikace umožňující vytvořit/zadat uživateli orientovaný graf, funkční demonstrace postupů naznačených v anotaci.

11 Vytvoření (video)tutoriálu Ninja Script 75 V rámci projektu bude vytvořena uživatelská příručka (resp. tutoriál) o rozsahu stran + vytvořená/nalezená videa seznamující uživatele s programovacím jazykem Ninja Script určeným pro obchodní platformu Ninja Trader. Videa nemusí být původní prací autora, ale nesmí být porušeny žádná autorská práva. Tutoriál bude sloužit dalším studentům, pro rychlou orientaci a seznámení se programovacím jazykem Ninja Script. Projekt by měl uživatele seznámit se základními konstrukty jazyka, pokročilé funkce nemusí být obsaženy. Vytvoření tutoriálu v písemné formě + videosoubory. Poznámka Homepage výrobce obvykle obsahuje odkazy na uživatelskou komunitu a další zdroje. Prostředí virtuální ekonomiky v EKI-ONE (soubor témat) 76 V rámci dřívějšího výzkumu byl vytvořen koncept virtuální ekonomiky (nejde o simulaci reálné ekonomiky) s adaptačními a samoorganizačními prvky. by mělo tematicky navázat. Eistuje celá řada okruhů, které lze v této oblasti řešit: správa jedné kolonie samoorganizační/adaptační mechanismy; ekonomická soutěž mezi více koloniemi různé strategie, výchozí podmínky; rozhodování v podmínkách asymetrické informovanosti; správa zdrojů, soutěž o zdroje; negociace, aukce; testování lidského hráče proti počítači; úlohy ověřující dovednosti v mikro/makro managementu; pathfinding, souběžný multiple-level decision making; rozhodovací algoritmy srovnání, adaptabilita, optimalizace výkonu, aj. V prostředí EKI-ONE vytvořit fungující virtuální ekonomiku s důrazem na autoorganizační prvky. Práce bude zaměřena pouze na vybrané aspekty po dohodě s vedoucím práce. Poznámka Tento soubor témat bude k dispozici v září/říjnu Automatizované obchodní systémy pro obchodování s komoditami (soubor témat) 77 Zaměření na práci s indikátory technické nebo fundamentální analýzy, backtesting, tvorbu obchodního plánu a obchodního systému, ověřování funkčnosti, návrh nových indikátorů technické analýzy, srovnání vybraných indikátorů na vybraných typech trhů, obchodování se spready. Velká volnost při výběru témat. Vhodná předchozí znalost problematiky, ale není podmínkou. Nutno počítat s nastudováním úvodní literatury. Práce zaměřena na vybranou oblast související s automatizovanými obchodními systémy a obchodováním komodit. Bližší specifikace výstupu po dohodě s vedoucím práce. X Agentové modely a GIS 78 doc. RNDr. Kamila Olševičová, PhD. Geografické informační systémy (GIS) mohou být zdrojem prostorových dat pro eperimentování s agentovými modely a umělými ekosystémy. Popis využitelnosti agentových modelů ve spojitosti s geografickými informačními systémy, návrh konkrétní aplikace, popř. její implementace. X Poznámka Návaznost na projekt GAČR č.p405/12/0926 Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné Agentové modely a UML 79 doc. RNDr. Kamila Olševičová, PhD. K definování agentového modelu je zapotřebí použít adekvátní formalismus, jednou z možností je notace odvozená od UML. Popis využitelnosti UML při tvorbě agentových simulací, vytvoření případové studie. X Poznámka Návaznost na projekt GAČR č.p405/12/0926 Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné Implementace deskové hry v NetLogu doc. RNDr. Kamila Olševičová, PhD. NetLogo je možné použít jako eperimentální prostředí pro zkoumání strategií a heuristik, jež mohou uplatnit hráči deskové či stolní hry. 80 Demonstrace principů agentových systémů na modelu, inspirovaném vybranou stolní nebo deskovou hrou. X X Kombinatorické aukce v NetLogu doc. RNDr. Kamila Olševičová, PhD. NetLogo je možné použít jako eperimentální prostředí pro vysvětlení poznatků z teorie her. 81 Výklad problematiky kombinatorických aukcí, implementace demonstračních modelů. X X Sociální simulace 82 doc. RNDr. Kamila Olševičová, PhD. NetLogo je možné použít k simulování dynamiky sociálních struktur a společenství jedinců (agentů). Výklad problematiky užití agentových simulací ve společenských vědách, představení některých eistujících modelů, návrh a implementace modelu vlastního. X X Poznámka Návaznost na projekt GAČR č.p405/12/0926 Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné

12 Metodika tvorby agentových systémů 83 doc. RNDr. Kamila Olševičová, PhD. Eistuje řada metodik pro tvorbu agentových modelů a agentových systémů (např. Agentology, AUML, Cassiopeia, CoMoMAS, Gaia, HIM, MaSE, MASim, Tropos), různě vhodných pro konkrétní aplikační oblasti. Česky psaný tet o metodice, anglicky psaný tet vztahující se k řešenému problému. Rozsáhlejší výběrový projekt se později může stát základem diplomové práce. X X Poznámka Návaznost na projekt GAČR č.p405/12/0926 Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné Software pro tvorbu agentových modelů a modelů ekosystémů 84 doc. RNDr. Kamila Olševičová, PhD. Pro tvorbu agentových systémů, modelů ekonomik a modelů ekosystémů je k dispozici řada softwarových balíků a prostředí (např. Cormas, MASON, Repast, SeSAm, Swarm, VisualBots), různě vhodných pro konkrétní aplikační oblasti. Česky psaný tutoriál, anglicky psaný tet vztahující se k řešenému problému. Rozsáhlejší výběrový projekt se později může stát základem diplomové práce. X X Poznámka Návaznost na projekt GAČR č.p405/12/0926 Sociální modelování jako nástroj k porozumění struktuře keltské společnosti a kulturním změnám na konci doby železné Vysvětlivky Značka VP BP DP PHD HAB Interpretace Výběrový projekt Bakalářská práce Diplomová práce Disertační práce Habilitační práce* /* Jedná se pouze o doporučené potenciálně zajímavé téma, habilitační práce nemají vedoucího ani školitele.

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12

Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Modelový učební plán pro předmět informatika na školách K 12 Závěrečná zpráva výboru pro školní osnovy ACM K 12 Task Force Curriculum Committee říjen 2003 Allen Tucker (editor) - Bowdoin College Fadi Deek

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech: Podrobná specifikace prioritní oblasti Konkurenční schopnost české ekonomiky klesá, konkurence na trzích, kde naše služby či produkty soutěží, roste.

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL. Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D. Liberec 2012 METODIKA INOVACE PŘEDMĚTŮ V RÁMCI PROJEKTU INPROTUL Interní materiál OBSAH Seznam tabulek a obrázků......

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. 3. Vytváření a analýza pracovních míst VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku 3. Vytváření a analýza pracovních míst 1.Pojetí, úkoly, terminologie Vytváření a analýza pracovních míst je svým

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů*

Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* Každodenní život a prostorová mobilita mladých Pražanů: pilotní studie využití lokalizačních dat mobilních telefonů* JAKUB NOVÁK, JANA TEMELOVÁ** Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha Faculty

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více