Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, IČO: Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2004"

Transkript

1 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, IČO: Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2004 květen 2005

2 Obsah: Poslání a cíle 3 Činnost v roce Finanční hospodaření v roce Z výroku revizora 9 Poděkování 10 Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera 11 Příloha: Zpráva o využití nadačního příspěvku města Česká Třebová 2

3 Poslání a cíle V souladu se zřizovací listinou byl Nadační fond Jana Pernera (dále jen Nadační fond) zřízen pro podporu obecně prospěšných cílů v oblasti dopravy, pro další rozvoj bezpečné a spolehlivé dopravy s minimálními vlivy na své okolí, budování kvalitních dopravních a logistických systémů a služeb a přípravu pro jejich napojení na evropskou dopravní infrastrukturu. V souladu s každoročně vyhlašovanými nosnými projekty usiluje Nadační fond především o zlepšení podmínek výchovy a vzdělávání a to zejména: finančními podporami, poskytovanými studentům i pedagogům na jejich zahraniční cesty a studijní pobyty, podporou publikační činnosti pedagogů při vydávání učebních textů, příspěvky na přístrojové i prostorové vybavení pro zlepšení podmínek výuky a vědecké činnosti, organizováním Univerzity třetího věku jako dokladu péče o ty seniory, kteří neztratili zájem o nové poznatky i po ukončení aktivního působení, podporou vybudování pomníku Janu Pernerovi v Pardubicích. Převažující formou práce Nadačního fondu je poskytování finančních podpor na základě předložených žádostí. Nositelé podpor se stávají spolupracovníky Nadačního fondu a jsou zapojováni do jeho činnosti formou pořádání seminářů, přednášek, případně jiných akcí, ve kterých účelně využijí poznatky ze svých cest, případně výsledků řešených projektů. Vytváření podmínek pro práci Nadačního fondu se neobejde bez spolupráce s finančně silnými organizacemi. Jde především o podniky, podnikatele a další organizace dopravního zaměření. Výhodou spolupráce podporovatelů a donátorů s Nadačním fondem je získání odborných informací, navázání kontaktů s perspektivními vysoce kvalitními odborníky i šíření jejich dobrého jména jako podporující a perspektivně uvažující organizace. Je potěšující skutečností, že zájem o spolupráci mají i města a jejich představitelé jako zářný příklad je možné uvést město Českou Třebovou, které každoročně poskytuje Nadačnímu fondu finanční dar na dohodnuté projekty. Zveřejňování informací o zaměření a podmínkách práce u podporujících organizací je možné cílově orientovat na speciální skupiny studentů budoucí zájemce o zaměstnání v oboru dopravy. Ani po ukončení vysoké školy jistě absolventi nezapomenou, kdo jim finančně přispěl na jejich zahraniční pobyt, vydání skript a učebnic, případně kdo finančně pomohl vybavit laboratoře a učebny. 3

4 Činnost v roce 2004 V souladu s vymezeným posláním byla v roce 2004 činnost Nadačního fondu zaměřena především na podporu těchto projektů: Projekt podpory studentů a zlepšení znalostí cizích jazyků s cílem přispět studentům na jazykovou přípravu a jejich zahraniční cesty a stáže a odměnit studenty, kteří v průběhu studia dosáhli nejlepších studijních výsledků. Projekt zkvalitnění podmínek výuky vytvářející podmínky pro publikační činnost pedagogů, vybavení a zařízení laboratoří a učeben a podporující kontakt s odbornou veřejností včetně seniorů prostřednictvím Univerzity třetího věku. Projekt přípravy výstavby pomníku Janu Pernerovi v Pardubicích Projekt podpory studentů a zlepšení znalostí cizích jazyků (celkem vyplaceno Kč v roce 2004, Kč v roce 2005, plánováno Kč) V roce 2004 byla udělena pouze jedna finanční podpora na zahraniční cestu a to panu Pavlu Utínkovi, DiS., posluchači 4. ročníku Dopravní infrastruktura - dopravní cesta ve výši Kč, jako příspěvek šestiměsíční pobyt na Univerzitě Hannover uskutečněný v době od do v rámci programu Socrates- Erasmus. Jako výraz spolupráce s Nadačním fondem pan Utínek nabízí zpracování Česko-Německého a Německo-Českého slovníku odborných výrazů týkajících se oblasti železničního stavitelství, zejména pro vysokorychlostní tratě a pevnou jízdní dráhu. Podpora byla vyplacena až v roce Dva nejlepší absolventi DF JP Pavel Vančura a Marek Chromák obdrželi finanční dary každý ve výši 3000 Kč. Projekt zkvalitnění podmínek výuky (celkem vyplaceno ,10 Kč, plánováno Kč) Podpora vydávání skript (celkem vyplaceno ,10 Kč plánováno Kč) autor (autoři) titul výše podpory v Kč Hlava Elektromagnetická kompatibilita drážních zařízení , 00 Kyncl, Sellner, Mezinárodní doprava , 00 Cempírek, Gabriel, Junek, Šubert Lata Konstrukce kolejových vozidel , 00 Schejbal Elektrotechnika příklady , 10 Celkem ,10 Uvedené tituly byly součástí edičního plánu DF JP na rok Vydávané tituly byly cenově dostupné a pro studenty zajímavé a přínosné. Rychlý obrat vydávání těchto učebních pomůcek umožnil průběžně aktualizovat zpracovanou látku a poskytovat studentům nejnovější odborné poznatky. 4

5 Podpora činnosti Dislokovaného pracoviště DF JP v České Třebové (vynaloženo celkem Kč - plánováno 200 tis. Kč) Mezi akcemi podporovanými v České Třebové byla především Univerzita třetího věku, dále rozšíření počítačové učebny a modernizace vnitřní počítačové sítě a další podpora pedagogického procesu. Podrobnější informace jsou v samostatné zprávě, která tvoří přílohu. Projekt přípravy výstavby pomníku Janu Pernerovi v Pardubicích V květnu 2004 byl zřízen 11 členný výbor na vybudování pomníku Jana Pernera v Pardubicích pod přímým řízením předsedy Správní rady Nadačního fondu. Současně byl otevřen samostatný účet u ČSOB. První zasedání výboru pro výstavbu pomníku J. Pernera se konalo dne Ing. Arch. Miroslav Řepa v souladu se závěry jednání výboru připravil koncept soutěžních podmínek na vyzvanou a veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění monumentální plastiky Jana Pernera včetně architektonického řešení. Tento návrh byl prostřednictvím starostky 1. městského obvodu Statutárního města Pardubice PaedDr. Tomanové předán předsedovi správní rady Nadačního fondu Jana Pernera prof. Ing. Lánskému, DrSc. Předseda správní rady Nadačního fondu Jana Pernera svolává k projednání soutěžních podmínek zasedání výboru na 11. května 2005 do zasedací místnosti děkana DFJP. Členové správní rady Nadačního fondu, kteří nejsou členy výboru, se mohou jednání zúčastnit. Výbor na svém zasedání projedná též aktuální stav financování díla včetně úhrady nákladů spojených s přípravou a oceněním nejlepších soutěžních návrhů. Zváží i reálnost položení základního kamene monumentální plastiky v srpnu 2005 při příležitosti oslav 160. výročí trati Olomouc Praha. 5

6 Finanční hospodaření v roce 2004 (v Kč) VSTUPNÍ ÚDAJE: běžný účet k pokladna k běžný účet k pokladna k ,71 574, , ,20 PŘÍJMY finanční dary ,00 Město Česká Třebová ,-- Jídelní a lůžkové vozy, a.s. Praha ,-- Škoda Dopravní technika, s.r.o. Plzeň ČMJS Lokomotivy, a.s., Česká Třebová Elektrizace železnic, a.s., Praha , , ,-- ostatní příjmy 169,79 Úroky 169,79 PŘÍJMY CELKEM: ,79 VÝDAJE Podpora studentů a zlepšení znalostí jazyků celkem 6 000,00 Pavel Vančura 3 000,-- Marek Chromák 3 000,-- Zkvalitnění podmínek výuky celkem ,10 vybavení a akce pořádané v České Třebové ,- vydávání skript z rozpočtu Nadačního fondu ,10 -- Provozní náklady celkem ,90 odměny za vedení sekretariátu , -- založení nového účtu 1 000,-- drobný nákup 185,90 poplatky za vedení účtu 1 605,-- VÝDAJE CELKEM: ,-- Nadační fond má otevřen běžný účet u ČSOB, Divize Investiční a poštovní banky Pardubice. Je vedena kniha pohledávek a závazků a peněžní deník. Každá účetní operace je doložena příslušnými doklady (výpisy z bankovního účtu, příjmové a výdajové doklady včetně věcných dokladů). Se žadateli o finanční podporu byly uzavřeny smlouvy ve dvou vyhotoveních. Smlouvy jsou založeny ve složce Nadačního fondu Jana Pernera spolu s vyhodnocením využití finanční podpory. Pravidla pro přidělování nadačních příspěvků jsou k dispozici na sekretariátu Nadačního fondu a současně jsou zveřejněna na www. perner.cz. 6

7 Pro shromažďování finančních prostředků na výstavbu pomníku Jana Pernera v Pardubicích byl založen nový účet u ČSOB, Divize Investiční a poštovní banky Pardubice. Na účtu číslo /0300 byl k stav 596, 88 Kč (platí do těchto dnů). Příjmy: Vklad k založení účtu 1 000,00 finanční dary od individuálních dárců 300,00 připsané úroky 0,24 Příjmy celkem: 1 300,24 Výdaje: provozní režie (poplatky bance) 703,36 Výdaje celkem: 703,36 Zůstatek na BÚ: 596,88 7

8 Plnění rozpočtu Nadačního fondu za rok 2004 (v Kč) Stav na účtu a v pokladně k ,31 Kč PŘÍJMY rozpočet skutečnost dary ,-- ostatní příjmy (úroky) ,79 PŘÍJMY CELKEM ,79 VÝDAJE projekt: Podpora studentů a zlepšení znalosti cizích jazyků odměny nejlepším studentům projekt: Zkvalitnění podmínek výuky ,10-- podpora vydávání skript ,10 - podpora výuky v České Třebové budování laboratoří a podpora zahraničních cest ,-- Výdaje na projekty celkem ,10-- Provozní výdaje ,90 odměna za vedení sekretariátu založení účtu drobný nákup , ,-- 185,90 poplatky za vedení účtu a další výdaje 1 605,- - VÝDAJE CELKEM ,90 Stav na účtu a v pokladně k , 10 Kč Příjmová část rozpočtu předpokládala především získání darů ve výši Kč. Skutečně získané finanční částky , 79 Kč tvoří dary města České Třebové ve výši Kč, od čtyř dalších dárců celkem Kč a úroky z účtu ve výši 169, 79 Kč. Výdajová část rozpočtu byla v jednotlivých položkách plněna takto: Podpora studentů a zlepšení znalostí cizích jazyků - plánováno Kč, vyčerpáno v roce 2004 bylo 6 tis. Kč, v roce 2005 bylo vyplaceno Kč. Zkvalitnění podmínek výuky předpokládaly se celkové výdaje cca Kč, vyčerpáno bylo ,10 Kč. Plánovaná částka Kč na podporu skript a vydávané literatury, byla vyčerpána ve výši ,10 Kč. Podpora výuky v České Třebové, plánovaná ve výši Kč, byla vyčerpána ( Kč). Dar města Česká Třebová ve výši Kč byl využit na podporu výuky v České Třebové (ve výši Kč), vydávání skript, ocenění nejlepších studentů a zbývající část byla ponechána v záloze pro rok Finanční dar Kč od Jídelních a lůžkových vozů, a.s. Praha byl použit na vydání skript Mezinárodní doprava, Elektrizace železnic, a.s., Praha svým darem ve výši Kč podpořila vydání skript Elektrotechnika příklady a Elektromagnetická kompatibilita drážních zařízení, Škoda Dopravní technika, s.r.o. Plzeň finančním darem Kč a ČMJS Lokomotivy, a.s., Česká Třebová darem Kč podpořili skripta Konstrukce kolejových vozidel. Z provozních výdajů, plánovaných ve výši Kč, bylo vyčerpáno , 90 Kč. Stav na účtu a v pokladně k činil , 10 Kč. 8

9 Zpráva revizora o finančním hospodaření Nadačního fondu za rok 2004 (opis zprávy) l. Vstupní podklady a) výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2004 včetně plnění rozpočtu b) výsledky namátkové kontroly dokladů a účetních knih Nadačního fondu v Pardubicích v březnu Výsledky hodnocení Na základě posouzení výroční zprávy a plnění rozpočtu Nadačního fondu včetně provedené kontroly je možné konstatovat: a) program činnosti Nadačního fondu v roce 2004 byl realizován podle vyhlášených projektů včetně odpovídajících finančních prostředků b) účetní knihy jsou vedeny podle zásad jednoduchého účetnictví, všechny doklady po věcné i cenové správnosti odpovídají platným předpisům c) finanční zůstatek na běžném účtu(účet u ČSOB číslo /0300) a v pokladně činí k , 10 Kč. d) finanční zůstatek na běžném účtu pro výstavbu pomníku Jana Pernera (účet u ČSOB číslo /0300) k činí 596, 88 Kč. 3. Doporučení Na základě výsledku hodnocení doporučuji Správní radě Nadačního fondu schválit výroční zprávu o činnosti nadačního fondu Jana Pernera za rok Pardubice Doc. Ing. Břetislav Till, CSc., v.r. revizor 9

10 Poděkování Nadační fond Jana Pernera mohl naplňovat své poslání, díky finančním i nefinančním podporovatelům a donátorům. Je milou povinností jim všem poděkovat a vyjádřit přesvědčení, že bychom si všichni přáli, aby i pro ně byly jejich dary přínosem a zůstali našimi věrnými spolupracovníky i v dalších létech. Z nejvýznamnějších podporovatelů si dovolujeme uvést: Město Česká Třebová, Jídelní a lůžkové vozy a.s. Praha Škoda Dopravní technika, s.r.o. Plzeň ČMKS Lokomotivy, a.s. Česká Třebová Elektrizace železnic, a.s. Praha Zvláštní poděkování patří Univerzitě Pardubice a jejímu vedení, které umožnilo Nadačnímu fondu jeho činnost v prostorách školy a jehož zástupci jsou aktivními členy Správní rady. Stejně tak je třeba poděkovat všem členům Správní rady a dobrovolníkům, kteří se svou nezištnou pomocí přispěli k dobrým výsledkům činnosti Nadačního fondu Jana Pernera. 10

11 Statutární orgány Nadačního fondu Jana Pernera Předseda: Místopředseda: Členové: Správní rada Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Jaroslav Zedník, starosta města Česká Třebová Ing. Jiří Stříteský, primátor města Pardubic Ing. František Bernášek Ing. Milan Bukač Ing. Milena Foglarová Doc. Ing. Jaroslav Janda, CSc. Mgr. Jan Joza Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. Ing. Karel Pivoňka, CSc. Doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc. Revizor Doc. Ing. Břetislav Till, CSc. Sekretariát : Mgr. Tatiana Volková Kontakty: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc., Pardubice, Studentská 95, telefon: Mgr. Tatiana Volková Pardubice, Studentská 95, telefon: WWW stránky Nadačního fondu Jana Pernera: 11

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání

Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Výroční zpráva 2010 Projekt spolupůsobení energie vody a sociálního podnikání Úvodní slovo zakladatelů Milí přátelé, v uplynulém roce jsme si prošli hlubokou krizí, následným oživením a pozitivním vývojem,

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Mateřská škola - Liberecká jazyková školka, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 1. Úvod Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Mateřské školy - Liberecké jazykové školky o.p.s. ( organizace ) je předkládána

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více