DOMOV BÍLÁ OPAVA DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV BÍLÁ OPAVA DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA"

Transkript

1 DOMOV BÍLÁ OPAVA příspěvková organizace OPAVA, Rybářská 27 IČ: Předpis č. Ř 2/2011 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVA BÍLÁ OPAVA OPAVA, říjen 2011 Ing. Jaromír Zahel, CSc. ředitel organizace 0

2 Domovní řád upravuje podmínky a způsob poskytování sociálních služeb uživatelům v Domově Bílá Opava, příspěvkové organizaci; domově pro seniory a domově se zvláštním režimem. URČENÍÍ DOMOVA DOMOV PRO SENIIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍÍM REŽIIMEM Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, je zařízením sociálních služeb poskytující pobytové sociální služby s registrací domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Hlavním účelem domova je poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Okruh osob, kterým je poskytovaná sociální služba určena, jsou Domov pro seniory - senioři starší 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v takové nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat v přirozeném sociálním prostředí, ani s pomocí ambulantních služeb nebo terénních služeb poskytovaných v jejích domácnostech. Domov se zvláštním režimem - senioři starší 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v takové nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat v přirozeném sociálním prostředí, ani s pomocí ambulantních služeb nebo terénních služeb poskytovaných v jejích domácnostech. POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DOMOVĚ Služba v domově obsahuje tyto základní činnosti: - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravy - poskytnutí péče spočívající v - pomoci při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoci při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, - zdravotní péči - ošetřovatelskou péči - základní sociální poradenství Další služby poskytované v domově: používání elektrospotřebičů ve vybavení pokojů a společných prostor pro uživatele provoz bufetu duchovní služby provádění potřebných drobných nákupů 1

3 zajištění dodání léků dle lékařského předpisu označení ošacení zapůjčení televizoru na pokoj kadeřnické, holičské a pedikérské služby dodavatelsky Za poskytování sociální služby v domově uživatel hradí částky dle příslušného zákona, vnitřní směrnice domova a zřizovatele. NÁSTUP A PŘIIJJETÍÍ DO DOMOVA Uzavřením smlouvy a nástupem do domova se žadatel o poskytnutí pobytové služby stává uživatelem, tj. osobou které je poskytovaná sociální služba v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem. Každý nově přijatý uživatel je podrobně seznámen s domovním řádem a dalšími vnitřními předpisy souvisejícími s poskytovanou péči uživateli. Předpisy jsou uživateli k dispozici ve společenských místnostech na jednotlivých odděleních. Nástupem do domova má uživatel možnost přihlásit se k trvalému pobytu na adresu domova. Uživatel má možnost zasílání důchodové dávky z České správy sociálního zabezpečení do domova hromadným výplatním seznamem. Uživatel má možnost předat do úschovy domova cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovost. Nejsou-li cenné předměty a finanční prostředky předány do úschovy, za případnou ztrátu organizace neručí. Uživatel má možnost úschovy svých dokladů (občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny) u vedoucích oddělení přímé péče o klienty. Z důvodu omezené kapacity úložných prostor, které má uživatel na pokoji v domově k dispozici, je poskytovatelem doporučen počet kusů osobního ošacení a jiných potřeb při pobytu v domově. Ošacení, které si uživatel do domova přinese při nástupu i v průběhu pobytu, se označuje přiděleným číslem a předává zaměstnanci přímé péče k zapsání do šatního lístku, a to z důvodu zamezení případné ztráty. Dle potřeby je možnost toto ošacení předat k vyprání do prádelny domova. Určení pracovníci domova jsou nápomocni uživatelům při ukládání osobních věcí do přidělené skříně a nočního stolku. Zavazadla jsou uložena ve vyhrazených prostorách domova, mimo obytné místnosti. Osobní vybavení a věci osobní potřeby přinesené při nástupu uživatelem zůstávají majetkem uživatele, osobní vybavení přidělené domovem (lůžkoviny, ručníky) zůstávají majetkem domova a uživatel je používá po dobu pobytu v domově. Uživatel má možnost dovybavit si pokoj menším nábytkem a drobnými předměty k zútulnění pokoje, např. křeslo, stolek, poličku, rehabilitační pomůcku a jiné předměty osobní potřeby). Vybavení pokoje větším nábytkem je řešeno individuálně dle prostoru volného pokoje a provozních možností zařízení. Používá-li uživatel vlastní elektrospotřebiče, jako např. televizor, rádio, je povinen umožnit poskytovateli provádění kontroly bezpečnosti elektrospotřebičů. 2

4 Používá-li uživatel vlastní kompenzační nebo rehabilitační pomůcky hradí opravu, v případě jejich poškození nebo nefunkčnosti své pomůcky, z vlastních prostředků. Chov psů, koček a jiných drobných zvířat je povolen pouze se souhlasem ředitele domova a to za předpokladu, že s přítomností tohoto zvířete budou souhlasit spolubydlící, nebude narušovat vzájemné soužití a jeho majitel bude o ně řádně pečovat. ZAOPATŘENÍÍ A ŽIIVOT V DOMOVĚ Poskytování ubytování Ubytování v domově se poskytuje v jedno a více lůžkových pokojích s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele. Ubytování zahrnuje úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. V průběhu poskytování péče může dojít na žádost uživatele ke změně pokoje v případě, že se uvolní vhodné místo a uživatel je v pořadí. Bez souhlasu uživatele může dojít k přemístění na jiný pokoj jen ze závažných důvodů, především v důsledku změny zdravotního stavu, neustálých konfliktů mezi spolubydlícími nebo v případě nutných provozních opatření jako např. rekonstrukce, opravy atd.. Mimo pokoj může uživatel využívat také prostory jídelny, kulturní místnost, výtvarnou dílnu, místnost ke kouření, vestibul s bufetem a telefonním automatem, ambulanci lékaře při ošetření, provozní místnost na vyzvání pracovníků v přímé péči, společná sociální zařízení, kancelářské prostory při vyřizování osobních záležitostí, terasy, zahradu, včetně prostorů k posezení. Uživatel bere na vědomí, že vybavení společných prostor budou využívat také další uživatelé. Z důvodu ochrany práv, zdraví a majetku uživatelů, jejich návštěv a zaměstnanců organizace i ochrany práv a právem chráněných zájmů a majetku organizace jsou chodby, vstupy do objektu a nádvoří objektu domova monitorovány kamerovým systémem. Poskytování stravy Uživateli je v domově poskytováno celodenní stravování, které standardně zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři. Uživateli je také poskytována strava dietní, diabetická, popřípadě šetřící, kterou dle vyjádření lékaře vyžaduje jeho zdravotní stav. Strava je podávána ve společné jídelně, podávání stravy na pokojích je umožněno z důvodu zdravotního stavu, popř. po písemném doporučení ošetřujícího lékaře. Podávání stravy na pokoji z jiných, než zdravotních důvodů (na přání uživatele), je umožněno za úhradu dle ceníku uvedeného ve směrnici o úhradách za sociální služby. Stravování probíhá v časovém rozvržení stanoveném poskytovatelem, které lze po dohodě změnit. Doba podávání stravy je stanovena v tomto časovém rozvržení: snídaně od 7:30 hod. svačina DIA od 10:00 hod. oběd od 11:30 hod. odpolední svačina od 15:00 hod. 3

5 večeře od 17:30 hod. 2. večeře DIA od 20:00 hod. Informace o poskytované stravě jsou uživatelům podávány prostřednictvím týdenního jídelního lístku vyvěšeného v prostorách jídelny jednotlivých oddělení, s kterým jsou uživatelé seznamování při denních aktivitách. Uživatel má možnost odhlášení stravy prostřednictvím pracovníků přímé péče na oddělení, kde je ubytován. Vrátka za stravu se provádí jen při předem odhlášené stravě. Strava se odhlašuje do 10:00 hodin předcházejícího dne. Za neodhlášenou stravu se úhrada nevrací. Při pobytu uživatele mimo domov z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje strava vždy za předem odhlášenou. Pokud se uživatel bezdůvodně (neodhlášená strava) nedostaví k podávání jídla v určenou dobu, nejdéle do čtyř hodin po stanovené době výdeje, bude jídlo v souladu s platnými hygienickými předpisy zlikvidováno. Poskytování péče Poskytovatel zajišťuje uživatelům poskytování péči především prostřednictvím pracovníků přímé péče o klienty, kteří mají odbornou způsobilost k tomuto povolání. Uživateli je poskytována péče v rozsahu takových úkonů, které již z důvodu věku a zdravotního stavu uživatel sám nezvládá a potřebuje pomoc jiné osoby. Rozsah požadovaných úkonů se při poskytování péče společně s uživatelem plánuje, průběžně hodnotí a přehodnocuje s ohledem na jeho osobní cíle, potřeby a schopnosti. Součástí poskytované péče v domově je zajištěn i noční dohled na pokoji, který je prováděn zaměstnanci přímé péče se souhlasem uživatele. Poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče Poskytovatel zajišťuje zdravotní péči uživatelům formou zvláštní ambulantní péče poskytované prostřednictvím smluvního lékaře v budově domova a prostřednictvím jiného zdravotnického zařízení mimo domov. Praktický lékař v domově ordinuje 2x týdně ve stanovených ordinačních hodinách a v pátek dle potřeby. Poskytovatel v rámci svých možností zajišťuje péči dalších odborných lékařů, kteří ordinují v domově dle potřeby uživatelů. Uživatel si může sám zvolit poskytování zdravotní péče praktickým lékařem v domově nebo svým praktickým lékařem. Poskytovatel zajišťuje uživatelům ošetřovatelskou péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Při podávání léků je uživatelům, na jejich požádání nápomocen odborný zdravotnický personál domova, který dohlíží také na jejich správné užití. Poskytování rehabilitační péče Rehabilitační péči poskytovatel nezabezpečuje, pouze zprostředkovává kontakt s organizací poskytující rehabilitační péči. 4

6 Hygiena a čistota Uživatelé ve vlastním zájmu pečují v dostatečné míře o svou osobní hygienu, čistotu prádla, šatstva a obuvi. Podle potřeby je uživatelům nápomocen personál přímé péče. Ke spánku se uživatelé převlékají do nočního prádla, které se vyměňuje dle potřeby, nejméně však 1x týdně. Koupání je uživatelům umožněno rovněž podle potřeby, nejméně však 1x týdně dle harmonogramu jednotlivých oddělení, pokud to vyžaduje zdravotní stav za spolupráce a dozoru pracovníka přímé péče. Uživatel má možnost v budově domova využívat zajištěné holičské, kadeřnické a pedikérské služby, které si uživatel hradí sám. Dobu poskytování této služby si uživatel dohodne prostřednictví pracovníků přímé péče. Ve všech místnostech a ostatních prostorách domova je udržován pořádek a čistota. Zbytky jídel nebo odpadky se odkládají do nádob nebo košů k tomu určených. Likvidaci odpadků a zbytků zajišťuje personál domova. Ve skříních a nočních stolcích udržují uživatelé domova pořádek a čistotu. Neodkládají se v nich zejména zbytky jídel a odpadky. Po dohodě s uživatelem zajišťují pořádek a čistotu ve skříních a nočních stolcích pracovníci přímé péče. Kouření je povoleno ve vyhrazených prostorách (balkoně, nádvoří, zahradě). V pokojích a ostatních prostorech platí zákaz kouření. Nedopalky cigaret, zápalky a popel se odkládají do popelníků. Do lůžka nelze odkládat prádlo a jiné věci, s výjimkou prádla nočního. Běžný úklid všech místností se provádí denně. Všechny místnosti domova se dostatečně větrají. Poskytnutí základního sociálního poradenství Poskytovatel zajišťuje základní sociální poradenstvím spočívající v poskytnutí potřebných informací, přispívajících k řešení sociální situace uživatele. Vzájemné soužití Uživatelé i návštěvníci dodržují dobu nočního klidu stanovenou od do 6.00 hod. Sledování televize v tuto dobu na více lůžkových pokojích lze po dohodě se spolubydlícími pokoje. Řešení věcí společných se účastní i uživatelé prostřednictvím svého výboru, je-li zřízen, a který je rovněž poradním orgánem ředitele domova. Pokud není ustaven výbor uživatelů, jsou věci řešeny na společných schůzkách vedení s uživateli. Uživatelé domova dbají cti, vážnosti a dobré pověsti své i domova a jejich jednání má směřovat ke společnému prospěchu všech. Vycházky a návštěvy Budova domova se otevírá v 5.30 hod. a uzavírá ve hod. Pobyt uživatele mimo domov po uzamčení a delší pobyt mimo domov oznámí uživatel službu konajícímu personálu na oddělení. 5

7 Uživatel má kdykoliv možnost vycházek mimo objekt a areál poskytovatele. Vycházku je vhodné (z důvodu ochrany a bezpečí) ohlásit na oddělení službu konajícímu zaměstnanci. Výjimku tvoří uživatel, jehož zdravotní stav neumožňuje, dle vyjádření lékaře, samostatný pohyb mimo areál domova. V tomto případě je uživateli umožněno využít dostupných místních služeb s doprovodem zaměstnance organizace či dobrovolníka za předpokladu, že nebude narušen provoz domova. Doba návštěv není pevně stanovena. V zájmu zachování klidu a soukromí uživatelů jsou návštěvy vybízeny, aby v době podávání stravy a provádění osobní hygieny uživatelů, návštěvu projednali při svém příchodu se službu konající sestrou telefonicky z prostoru vrátnice a poté se u ní ohlásili. Návštěvy mohou uživatelé přijímat v prostorách k tomu určených nebo ve svém pokoji. Z důvodu bezpečnosti uživatelů návštěva nahlásí příchod a odchod na vrátnici, kde vrátná zaznamená návštěvu do sešitu návštěv. Vzájemné návštěvy uživatelů domova na pokojích, pokud s tím navštívený uživatel souhlasí, nejsou omezené. U vícelůžkových pokojů je však vždy nutno brát ohled na ostatní spolubydlící. Prohlídka domova cizími osobami je možná po vyslovení souhlasu ředitele domova nebo jeho zástupce. SPOLEČENSKÝ ŽIIVOT V DOMOVĚ Uživatel si během dne určuje režim podle svých přání a potřeb, schopností a dovedností, a to v souladu s provozními potřebami zařízení, které respektují práva uživatelů. Uživatelům je umožněno sledování televize ve společných prostorách dle potřeby, s ohledem na požadavky ostatních uživatelů. Používání televizoru nebo radiopřijímače na vícelůžkových pokojích je možné pouze po dohodě se spolubydlícím. Pro uživatele domova jsou organizovány kulturní akce, zájezdy, večírky, soutěže, hry, duchovní akce a jiné účelné činnosti podle zájmu uživatelů a možností domova. Uživatel může podle svých schopností a možností napomáhal výboru obyvatel (v případě, že je ustanoven), řediteli a ostatním zaměstnancům domova při organizování těchto akcí. Uživatel má možnost podle svých zálib, potřeb a schopností účastnit se v rámci aktivizace pořádaných činností v domově. ORGANIIZAČNÍÍ ZÁLEŽIITOSTII Poštovní zásilky určené pro uživatele domova předává poštovní doručovatel do kanceláře domova. Pověřený pracovník vede záznam o doporučených zásilkách, cenných psaních a balících a vydává je neprodleně adresátům proti podpisu. Při vyřizování úředních záležitostí, nákupech, soukromé korespondenci a dalších záležitostech jsou uživatelům nápomocni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách. Uživatelé domova jsou povinni dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Při mimořádných událostech se řídí pokyny ředitele domova nebo vedoucí přímé péče, službu konajícího personálu anebo pokyny zásahové jednotky. 6

8 Uživatelé domova nesmí zacházet s otevřeným ohněm v budově a ani rozdělávat oheň v blízkosti budovy. Používat elektrických topných těles a vařičů k vytápění místností je zakázáno. Při vypnutí dodávky elektrického proudu je k dispozici nouzové osvětlení společných prostor. Uživatel má vzhledem k bezpečnostním a hygienickým pravidlům odepřen přístup do prostor provozu stravovacího, prádelenského, dílenského, skladu prádla a hygienických prostředků a pokojů ostatních uživatelů bez jejich souhlasu. Uživatelé domova jsou odpovědni za věci předané jim k používání a jsou povinni je kdykoliv na vyzvání ředitele nebo jím pověřeného zaměstnance, vrátit. Jejich poškození nebo ztrátu neprodleně hlásí vedoucí oddělení přímé péče nebo řediteli domova. Uživatelé domova odpovídají za škodu, která vznikla jejich zaviněním na majetku domova nebo jiným osobám. V případě úmyslné škody způsobené uživatelem na majetku poskytovatele, bude po uživateli požadovaná finanční náhrada. Uživatelé domova jsou povinni šetřit energiemi v domově (voda, plyn, elektřina) a vybavením domova. UKONČENÍÍ POBYTU V DOMOVĚ Uživatel je kdykoliv oprávněn písemně vypovědět uzavřenou smlouvu o poskytování sociálních služeb bez udání důvodu a tím ukončit pobyt a poskytování sociální služby. Výjimku tvoří uživatel, jehož zdravotní stav neumožňuje, dle vyjádření lékaře, samostatné rozhodování nebo je zbaven způsobilosti k právním úkonům. Poskytovatel může ukončit pobyt uživateli pouze z těchto důvodů: a) uživatel porušuje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy; b) uživatel i po opětovném upozornění závažným a hrubým způsobem narušuje soužití uživatelů a porušuje povinnosti vyplývající z vnitřních pravidel poskytovatele; c) uživatel ani na písemnou výzvu poskytovatele nezaplatí stanovenou úhradu za ubytování, stravu a poskytovanou péči ve lhůtě stanovené ve výzvě; d) u uživatele došlo k takové změně zdravotního stavu, která vyžaduje poskytování péče v jiném zařízení; Postup podle bodu b) se netýká uživatelů domova se zvláštním režimem. Výpověď smlouvy (ukončení pobytu) musí být podána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Výpovědní lhůta pro případy ukončení pobytu uživatelem činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď písemně doručena poskytovateli. Výpovědní lhůta pro případy ukončení pobytu poskytovatelem činí jeden kalendářní měsíc a lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď uživateli osobně doručena. V případě ukončení pobytu uživatele, který se může bez další pomoci ocitnout v situaci ohrožující jeho život a zdraví, oznámí poskytovatel, se souhlasem uživatele, písemně tuto skutečnost příslušnému úřadu podle místa trvalého pobytu uživatele. 7

9 DODRŽOVÁNÍÍ DOMOVNÍÍHO ŘÁDU,, STÍÍŽNOSTII Porušování domovního řádu, uzavřené smlouvy a hrubé a nedůstojné chování uživatele je důvodem k ukončení pobytu v domově. Za hrubé a nedůstojné chování se považuje opilství, hádky nebo fyzické napadání a způsob chování, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti spolubydlících a zaměstnanců domova nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí a poškozování majetku poskytovatele. Při řešení takových situací spolupracují rovněž smluvní lékař, rodinní příslušníci, zřizovatel, popřípadě i jiné, zainteresované subjekty. Stížnost, podnět, připomínku na poskytované služby může podat uživatel domova, jeho svobodně zvolený zástupce, rodinný příslušník, výbor klientů (pokud je zřízen), příp. jiná fyzická či právnická osoba, zastupující zájem uživatele domova. Postup pro podávání a vyřizování stížností je vyvěšen u schránek důvěry umístěných na každém podlaží domova. PLATNOST Tento domovní řád byl vydán ředitelem organizace pod číslem Ř 2/2011 a nabývá účinnosti dnem 1. října Tento domovní řád ruší domovní řád č. Ř 2/2010 ze dne Zpracoval: oddělení ekonomické a oddělení přímé péče 8

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace

DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace DOMOV BÍLÁ OPAVA, příspěvková organizace Rybářská 545/27, 746 01 Opava IČ: 00016772 Tel.: 553 712 183, fax: 553 616 587 e-mail: dbo.rybarska@ddopava.cz www.ddopava.cz Číslo jednací: RYB X/ SOC - 2014 S

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY.

DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace. U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY. DOMOV DŮCHODCŮ Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk DOMÁCÍ ŘÁD ALTERNATIVNÍ FORMA PRO DOMOV PRO SENIORY Obsah Článek 1 Základní ustanovení 2 Článek 2 Ubytování 2 Článek 3 Doba

Více

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) VZOR Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Paní, nar..., bydliště.., rodné číslo..

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Uherské Hradiště Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Ubytování... 3 3. Stravování... 3 4. Sociální a zdravotní

Více

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA

PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín PRAVIDLA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVINKA Zpracoval: Kolektiv pracovníků Centra sociálních služeb Bohumín,

Více

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v odlehčovací službě

S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v odlehčovací službě Městská správa sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň S M L O U V A o poskytnutí služby sociální péče v odlehčovací službě Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (í) XXXX, narozen

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče Smlouva o podmínkách poskytnutí služby sociální péče v Denním centru Žirafa Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1.. (jméno a příjmení). (datum narození).. (trvale bytem) v textu smlouvy dále jen

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby

Smlouva. o poskytování pobytové sociální služby NÁVRH SMLOUVY DZR - používaný od 1. 1. 2014 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í/ %JMENO %PRIJMENI, nar., bydliště.., zastoupený(á)

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby číslo smlouvy:. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Paní/Pan, datum nar.., trvalé bydliště, (v textu této smlouvy dále jen Klient ) a 2. Dům sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb

S M L O U V A o poskytování sociálních služeb S M L O U V A o poskytování sociálních služeb v Soukromém senior centrum Nechanice s.r.o. (v textu této smlouvy dále jen smlouva ) mezi 1. Soukromé senior centrum Nechanice s.r.o., IČ: 28857089, DIČ: CZ28857089,

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11, České Budějovice NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD DpS HVÍZDAL V Českých Budějovicích dne 30. 6. 2011 Návštěvní řád: Upravuje pravidla chování

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka Ústav sociálních služeb města Nové Paky, Domov pro seniory, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka ÚSSM Nová Paka Domov pro seniory, Svatojánská 494 poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel )

VZOR SMLOUVY. Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) VZOR SMLOUVY Smluvní strany: [BUDE DOPLNĚNO] IČ: [BUDE DOPLNĚNO] se sídlem [BUDE DOPLNĚNO] zastoupené [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen poskytovatel ) na jedné straně a pan/paní [BUDE DOPLNĚNO] narozen: [BUDE

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í bydliště, v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupen/a, na základě a 2) Domov

Více

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče

V Z O R. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar......(datum narození), bydliště

Více

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci

Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vážení klienti, pracovníci a návštěvníci Vítejte v Charitním domově sv. Mikuláše /dále jen Domov/. Jelikož v našem Domově dochází k setkávání mnoha lidí a je našim přáním, aby se zde všem žilo dobře, byl

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 44 a 91 citovaného zákona

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov.

Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. Domácí řád Domova pro seniory čl. 1 Domácí řád je závazný pro uživatele Domova pro seniory a zaměstnance Domova Harmonie, centra sociálních služeb Mirošov. čl. 2 Chování uživatelů Uživatel dodržuje ve

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov)

1.3. Domácí řád Domova Pod Kavčí Skálou (dále též jako Domov) Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045, 251 01 Říčany IČ: 712 29 078 e-mail: reditel@domovpks.cz, http://www.domovpks.cz tel.: 323 632 423 1.3. Domácí řád Domova Pod

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Dům Žofie, Bezručova 1006, 544 01 Dvůr Králové nad Labem VZOR SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

A L B E R T I N U M, odborný léčebný ústav v Žamberku Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK. Smlouva o poskytování sociální služby SMLOUVA

A L B E R T I N U M, odborný léčebný ústav v Žamberku Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK. Smlouva o poskytování sociální služby SMLOUVA SMLOUVA o poskytování sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená mezi SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytovatelem sociální služby: Domov pod lípou, poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Lipník 110, 294 43 Čachovice IČ: 00874671 Zastoupený

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB vydává pro provozovnu DOMOV DŮCHODCŮ STARÁ ROLE tento DOMÁCÍ ŘÁD Článek I. Úvod Umisťování a přijímání občanů do Domova důchodců (DD) se řídí příslušnými obecně závaznými

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvkové organizaci Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro osoby se zdravotní postižením

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM Dům pokojného stáří sv. Ludmily V Aleji 434 403 17 Chabařovice tel. + 420-475225185 IČ: 44225512 člověk nám není lhostejný Člověk nám není lhostejný DOMÁCÍ ŘÁD Dům pokojného

Více

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče

Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče Smlouva o poskytování a úhradě respitní péče číslo: Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): příjmení a jméno:... adresa:... narozen (á):... zastoupený (á):... v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení

Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Smlouva o poskytnutí sociální služby v chráněném bydlení Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D ODLEHČOVACÍ SLUŽBY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 7 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace. Domácí řád stručně

Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace. Domácí řád stručně Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, příspěvková organizace Domácí řád stručně 1. Naše poslání: ubytování a celodenní poskytování podpory a pomoci při zajištění denních potřeb, včetně základních služeb

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - denní stacionář K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli: Pan/paní

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY

DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY DOMÁCÍ ŘÁD 5. KOMUNITY Naše komunita je zřízená od ledna 2007. Na 5. komunitě bydlí 8 obyvatel ve čtyřech dvoulůžkových pokojích. Všichni naši obyvatelé jsou zcela závislí na pomoci personálu. Tato pravidla

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji.

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů související se životem v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni (dále jen Poskytovatel nebo Zařízení ). STRAVOVÁNÍ Poskytovatel

Více