S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb."

Transkript

1 S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO , společnost zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 35494, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pobialova 846/10, PSČ , adresa pro doručování Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ , zastoupena statutárním orgánem jednatelem Pavlem Nědobou/Alešem Novákem, telefon : , fax : -, a Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / , bytem Jičínská 283/15, Ostrava-Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava - Stará Bělá, PSČ , adresa pro doručování Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ telefon : , fax : -, dále také jako úvěrující nebo věřitel a, r.č., trvale bytem :, adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu) :, telefon :, dále také jako úvěrovaný nebo dlužník a, r.č., trvale bytem, telefon :, , a, r.č., trvale bytem, telefon :, , a, r.č., trvale bytem, telefon :, dále také jako spoluúvěrovaný nebo spoludlužník Dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy o úvěru, kteří tuto smlouvu o úvěru podepsali a uzavřeli jako smluvní strana, níže svým podpisem na této straně, jakož i podpisem této smlouvy o úvěru samotné potvrzují, že : - jejich identifikační a kontaktní údaje shora na této straně uvedené jsou správné a pravdivé a úplné a - obdrželi před uzavřením této smlouvy Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb., a to v dostatečném předstihu před jejím uzavřením tak, že se s jeho obsahem seznámili a jeho obsahu v plném rozsahu porozuměli a - byli před uzavřením této smlouvy ze strany věřitele výslovně poučeni o tom, že se mohou kdykoliv v průběhu účinnosti této smlouvy obrátit na věřitele s jakýmkoliv dotazem, týkajícím se této smlouvy, smluv a dokumentů s ní souvisejících, a jejich obsahu nebo práv a povinností z nich pro ně vyplývajících. 1 z 17

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU : 1. Celková výše poskytovaného úvěru, jež je nebo bude na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dána dlužníkovi k dispozici (jistina úvěru); VIZ bod 2.1. této smlouvy : Kč 2. Pevná výpůjční úroková sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, sjednaná na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru; VIZ bod 2.5. této smlouvy : % 3. RPSN roční procentní sazba nákladů; VIZ bod 2.6. této smlouvy : % 4. Výše pravidelné měsíční splátky; VIZ bod 2.5. této smlouvy : Kč 5. Datum první pravidelné měsíční splátky; VIZ bod 2.9. této smlouvy : 6. Počet pravidelných měsíčních splátek; VIZ bod 2.5. této smlouvy : 7. Splatnost pravidelných měsíčních splátek, tj. den v měsíci, k němuž musí být uhrazena každá pravidelná měsíční splátka až do uhrazení úvěru včetně smluvních úroků; VIZ bod této smlouvy :. 8. Výše poslední pravidelné měsíční splátky, včetně případně neuhrazené části úvěru (jistiny úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí pouze celý na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru; případně jistiny úvěru a neuhrazených úroků z úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce nehradí celý na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru); VIZ bod 2.5. této smlouvy : Kč 9. Poplatek za poskytnutí úvěru, který je dlužník povinen uhradit věřiteli v hotovosti po poskytnutí úvěru podle této smlouvy; VIZ bod 2.3. této smlouvy : Kč 10. Celkové náklady úvěru podle této smlouvy o úvěru pro dlužníka - spotřebitele, tj. veškeré náklady, včetně úroků, případných provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti s úvěrem podle této smlouvy o úvěru, a které jsou věřiteli známy dle 3 písm. e) zákona č. 145/2010 Sb.; VIZ bod 2.3. a 2.5. této smlouvy : Kč 11. Celková částka splatná dlužníkem - spotřebitelem podle této smlouvy o úvěru, tj. součet celkové výše spotřebitelského úvěru (jistiny úvěru) a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele dle 3 písm. f) zákona č. 145/2010 Sb., vypočtená k okamžiku uzavření této smlouvy o úvěru; VIZ bod 2.1. a 2.3. a 2.5. této smlouvy : Kč 12. Bankovní účet věřitele, na který je dlužník povinen hradit veškeré peněžní závazky, pro dlužníka plynoucí z této smlouvy: (účet veden u Raiffeisenbank a.s.); VIZ bod této smlouvy : / Variabilní symbol, který je dlužník povinen užít při úhradě pravidelných měsíčních splátek dle bodu 2.5. této smlouvy, jakož i všech ostatních závazků, dlužníkovi plynoucích z této smlouvy vůči věřiteli; VIZ bod této smlouvy : 14. Žádost o předčasné splacení úvěru - věřitel je povinen zaslat dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vyčíslení pro účely předčasného splacení úvěru, a to elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na adresu; VIZ bod této smlouvy: 15. Tabulka umoření - věřitel je povinen kdykoliv na požádání dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, poskytnout výpis z účtu v podobě tabulky umoření - specifikace splácení úvěru, a to elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na adresu; VIZ bod této smlouvy: 16. Splátkový kalendář - uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroků a veškeré související, opakující se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny úvěru, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; VIZ bod této smlouvy: Příloha č Úhrada úroků při předčasném splacení úvěru nejméně za (úhrada celkových nákladů spotřebitelského úvěru /úroků z úvěru/ dle 15 odst. 1) zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 1. Směrnice 2008/48/ES); VIZ bod této smlouvy: měsíců 18. Úhrada nákladů, vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru (dle 15 odst. 2) a násl. zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 2., 3. a 5. Směrnice 2008/48/ES); VIZ bod této smlouvy : 1 % z jistiny úvěru (resp. 0,5 %) 2 z 17

3 čl. I Předmět smlouvy 1.1. Předmětem této smlouvy je: a) závazek věřitele poskytnout dlužníkovi na jeho žádost finanční prostředky v českých korunách ve výši a za podmínek, stanovených touto smlouvou v bodě 2.1. a 2.2. a 2.3. této smlouvy, dále také jen úvěr, a b) závazek dlužníka vrátit věřiteli jemu poskytnuté finanční prostředky - úvěr a zaplatit věřiteli touto smlouvou sjednané smluvní úroky z úvěru, a to vše za podmínek, sjednaných touto smlouvou, jakož i splnit všechny ostatní povinnosti pro dlužníka plynoucí z této smlouvy. Druh spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru dle odstavce 1) písmeno a) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. Smluvní strany sjednávají, že na základě této smlouvy poskytovaný úvěr je ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. (druh spotřebitelského úvěru) : - úvěr, poskytovaný dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; a že na základě této smlouvy poskytovaný úvěr ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. (druh spotřebitelského úvěru) : - není úvěr ve formě možnosti přečerpání dle 3 písm. g) zákona č. 145/2010 Sb. (tzv. kontokorentní úvěr), - není úvěr ve formě překročení dle 16 zákona č. 145/2010 Sb., - není smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru dle 14 zákona č. 145/2010 Sb., - není spotřebitelským úvěrem ve formě odložené platby dle zákona č. 145/2010 Sb., - není dohodou, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích třetí osoby odkládá v důsledku prodlení dlužníka - spotřebitele platba nebo mění způsob splácení dle 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 145/2010 Sb., zákoníku, vůči dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, společně a nerozdílně k : a) povinni k plnění všech povinností, pro věřitele vymezených touto smlouvou a b) oprávněni k přijetí plnění všech povinností pro dlužníka, a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vymezených touto smlouvou. Započtení plnění ze strany dlužníka vůči věřiteli 1.5. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že při plnění jakéhokoliv peněžitého závazku dlužníkem, pro dlužníka plynoucího z této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany této smlouvy v konkrétním případě písemně jinak nebo není-li v této smlouvě pro konkrétní případ sjednáno jinak, se přímo z titulu této smlouvy započte dlužníkem nebo spoludlužníkem, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, věřiteli po uzavření této smlouvy jakékoliv poskytnuté plnění na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, v tomto pořadí : 1) na touto smlouvou sjednané smluvní úroky z úvěru, následně 2) na touto smlouvou sjednané smluvní pokuty, na něž vznikne věřiteli podle této smlouvy vůči dlužníkovi právní nárok, a to v pořadí od smluvní pokuty nejdříve splatné až po nejpozději splatnou smluvní pokutu, následně 3) na jistinu úvěru, následně 4) na úroky z prodlení, na něž vznikne věřiteli podle této smlouvy vůči dlužníkovi právní nárok, a to v pořadí od úroků z prodlení nejdříve splatných až po nejpozději splatné úroky z prodlení, následně 5) na jiné peněžité závazky, které na základě této smlouvy nebo v její souvislosti, dlužníkovi vůči věřiteli vzniknou, a to v pořadí od nejdříve splatného jiného závazku až po nejpozději splatný jiný závazek. - není leasing, - není tzv. americká hypotéka a - není úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty. Dlužnická a věřitelská solidarita 1.2. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že dlužník a spoludlužník jsou dle ustanovení 1868 a 1872 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vůči věřiteli zavázáni společně a nerozdílně k: a) vrácení finančních prostředků, věřitelem dlužníkovi poskytnutých na základě této smlouvy věřitelem, b) zaplacení touto smlouvou sjednaných smluvních úroků a c) plnění všech povinností, pro dlužníka vymezených touto smlouvou Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že práva a povinnosti, pro dlužníka vymezené touto smlouvou, se v plném rozsahu vztahují i na spoludlužníka, který je povinen plnit povinnosti, pro dlužníka plynoucí z této smlouvy, společně a nerozdílně s dlužníkem Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že společnost Real estate financial hospital s.r.o. a Pavel Nědoba/Aleš Novák, je-li smluvní stranou této smlouvy jako věřitel, jsou dle ustanovení 1877 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 3 z 17

4 neuhrazenou jistinu úvěru a neuhrazené úroky z úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce nehradí celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru), v celkové výši Kč; tedy dne je dlužník povinen věřiteli uhradit celkem Kč. čl. II Úvěr Věřitelem poskytovaná výše úvěru jistina úvěru 2.1. Věřitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dlužníkovi na jeho žádost úvěr - částku ve výši: Kč (slovy : korun českých). Smluvní strany sjednávají, že úvěr není sjednáván jako účelový Dlužník svým podpisem na této smlouvě potvrzuje a činí nesporným, že věřitele při uzavření této smlouvy požádal o poskytnutí úvěru - částky ve výši uvedené v bodě 2.1. této smlouvy takto : - dlužník požádal věřitele o poskytnutí úvěru - částky ve výši _ Kč, z důvodu právní jistoty dlužníka a na výslovnou žádost dlužníka, v hotovosti do rukou dlužníka při podpisu této smlouvy s tím, že dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje a činí nesporným, že v okamžiku uzavření této smlouvy od věřitele převzal v hotovosti úvěr ve výši _ Kč; - dlužník požádal věřitele o poskytnutí úvěru - částky ve výši _ Kč, bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na bankovní účet č.ú. s užitím variabilního symbolu ; - -. Poplatek za poskytnutí úvěru 2.3. Smluvní strany se dohodly, že dlužník je povinen po poskytnutí úvěru, nejpozději však v den uzavření této smlouvy, uhradit věřiteli poplatek za poskytnutí úvěru ve výši Kč. Náklady na služby notáře 2.4. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady na notáře, vynakládané v souvislosti s uzavřením této smlouvy, hradí věřitel. Pevný smluvní úrok výpujční úroková sazba a splátky úvěru 2.5. Smluvní strany se dohodly, že dlužník je povinen a zavazuje se úvěr vrátit věřiteli za podmínek sjednaných touto smlouvou, a zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši % měsíčně, tedy % ročně, jinde také jen smluvní úrok, a to vše takto: a) dlužník je povinen uhradit část úvěru včetně smluvních úroků ve výši Kč v pravidelných měsíčních splátkách, kdy výše každé měsíční splátky bude činit Kč, jinde také jen pravidelná měsíční splátka, b) a současně je dlužník dne povinen uhradit věřiteli společně s. pravidelnou měsíční splátkou neuhrazenou část úvěru, (neuhrazenou část jistiny úvěru, v případě že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí celý, na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru a část jistiny úvěru umořuje jistinu úvěru nebo neuhrazenou jistinu úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí pouze celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru nebo Smluvní strany se dohodly, že výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb., jinde také jen výpůjční úroková sazba sjednávají ve výši % ročně, tj. jako dvanáctinásobek smluvního úroku ve výši % měsíčně dle tohoto bodu. Smluvní strany se dohodly, že výpůjční úrokovou sazbu ve smyslu 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. ve výši % ročně podle tohoto bodu sjednávají jako pevnou procentní sazbu uplatňovanou ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, tedy se jedná o pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. Smluvní strany se dohodly, že pevná výpůjční úroková sazba podle tohoto bodu ve výši % ročně bude uplatněna a bude použita na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru. Smluvní strany se dohodly, že pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle tohoto bodu lze změnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě za podmínek sjednaných v této smlouvě o úvěru. Smluvní strany však z důvodu právní jistoty smluvních stran sjednávají, že věřitel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy informovat dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé případné změně výpůjční úrokové sazby, pokud by k takovéto změně za podmínek sjednaných touto smlouvou např. ve formě dodatku této smlouvy došlo, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti. RPSN - roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr 2.6. Vztahuje-li se na právní vztahy, založené touto smlouvou zák. č. 145/2010 Sb., dohodly se smluvní strany, že roční procentní sazba nákladů na úvěr dle 10 zák. č. 145/2010 Sb. a přílohy č. 5 k zák. č. 145/2010 Sb., činí %, a jako taková je stanovena dohodou smluvních stran s tím, že může být upravena v souladu s bodem 4.4. této smlouvy pouze na základě dohody smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě. Úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb platná v okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu 2.7. Smluvní strany sjednávají, že : - úroková sazba použitelná na úročení čerpané výše spotřebitelského úvěru v případě opožděných plateb dlužníka je v okamžiku uzavření této smlouvy stejná, jako výpůjční úroková sazba, a - úrokovou sazbu použitelnou na úročení čerpané výše spotřebitelského úvěru v případě opožděných plateb dlužníka je možné po okamžiku uzavření této smlouvy měnit pouze dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě za podmínek sjednaných v této smlouvě o úvěru. Doba trvání spotřebitelského úvěru 2.8. Smluvní strany se dohodly, že doba trvání spotřebitelského úvěru je do, jako dne splatnosti poslední pravidelné splátky. Datum první pravidelné měsíční splátky 2.9. Dlužník je povinen započít se splácením úvěru způsobem a za podmínek sjednaných v bodě 2.5. této smlouvy a v bodě 2.8. této smlouvy a v bodě této smlouvy k. 4 z 17

5 Splatnost pravidelných měsíčních splátek úvěru a bankovní účet věřitele Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě pro konkrétní případ sjednáno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně pro konkrétní případ jinak, dlužník je povinen hradit : - jednotlivé pravidelné měsíční splátky úvěru, vymezené v bodě 2.5. této smlouvy, věřiteli řádně a včas nejpozději do. dne měsíce, za nějž má být pravidelná měsíční splátka úvěru uhrazena, - jakož i všechny peněžité závazky, pro dlužníka plynoucích z této smlouvy a vzniklé v souvislosti s ní, a to bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet věřitele : - č /5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., a to - pod variabilním symbolem, s tím, že úhrady jakýchkoliv finančních prostředků na uvedený bankovní účet se považují za uhrazené okamžikem jejich připsání na uvedený bankovní účet věřitele Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dlužník nebo spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, po uzavření této smlouvy poskytne věřiteli jakékoliv peněžité plnění poukázáním nebo vkladem finanční částky na bankovní účet uvedený v bodě této smlouvy: - a neprovede identifikaci takovéto platby užitím variabilního symbolu, sjednaného touto smlouvou pro úhradu pravidelných měsíčních splátek podle bodu této smlouvy, jakož i všech ostatních závazků, plynoucích z této smlouvy, - ani neprovede identifikaci takovéto platby užitím variabilního symbolu, sjednaného jakoukoliv jinou smlouvou, uzavřenou v souvislosti s touto smlouvou o úvěru, zejména smlouvou o podnájmu bytu, - a ani dlužník takovouto platbu nejpozději do 10-ti dnů ode dne jejího provedení dodatečně neidentifikuje písemným sdělením, v němž dlužník uvede účel platby, započte se přímo z titulu této smlouvy takovéto dlužníkem nebo spoludlužníkem, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, věřiteli po uzavření této smlouvy poskytnuté plnění na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy. Splátkový kalendář - soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení smluvních úroků a jistiny úvěru a veškeré související, opakující se či jednorázové poplatky (Příloha č. 1) Smluvní strany se dohodly, že soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení smluvních úroků a jistiny úvěru a veškerých souvisejících, opakujících se či jednorázových poplatků, mají-li být poplatky a smluvní úroky splaceny bez umoření jistiny, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást. Splatnost jistiny úvěru a neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru z důvodu nehrazení pravidelných měsíčních splátek úvěru V případě, že dlužník : neuhradí 2 (slovy : dvě) bezprostředně po sobě jdoucí pravidelné měsíční splátky úvěru podle této smlouvy řádně nebo včas, nebo neuhradí 4 (slovy : čtyři) jakékoliv pravidelné měsíční splátky úvěru podle této smlouvy řádně nebo včas, pak v případě, že se smluvní strany, a to i následně, nedohodnou v konkrétním případě písemně jinak, se dohodly smluvní strany na tom, že dne následujícího : - po dni, v němž byla splatná 2. pravidelná měsíční splátka úvěru ze 2 pravidelných měsíčních splátek úvěru bezprostředně po sobě jdoucích (VIZ podbod ), kterou dlužník neuhradil řádně nebo včas podle této smlouvy, nebo - po dni, v němž byla splatná 4. jakákoliv pravidelná měsíční splátka úvěru ze 4 jakýchkoliv pravidelných měsíčních splátek úvěru (VIZ podbod ), kterou dlužník neuhradil řádně nebo včas podle této smlouvy, se stávají z důvodu porušení povinnosti dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, hradit pravidelné měsíční splátky úvěru řádně a včas splatnými a dlužník je povinen je uhradit věřiteli : - celá dosud neuhrazená jistinu úvěru, a současně - souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců, s tím, že jakékoliv úhrady, provedené dlužníkem ve prospěch věřitele po dni nastání splatnosti jistiny úvěru a neuhrazených smluvních úroků z úvěru podle tohoto bodu, se přímo z titulu této smlouvy započítávají na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a to v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy, s tím, že takovéto úhrady jsou ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech splatných závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní. Tabulka umoření tzv. specifikace splácení úvěru Smluvní strany se dohodly, že věřitel je povinen dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, kdykoliv na požádání dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, bezplatně poskytnout elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na , uvedený v řádku 15. tabulky ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, sjednané na straně 2 této smlouvy, výpis o hrazení úvěru - tzv. specifikace splácení úvěru, tj. poskytnout tabulku obsahující uhrazené platby, dlužné platby před i po jejich splatnosti, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé pravidelné měsíční splátky ukazující případné umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady. Informace o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru Věřitel dlužníkovi sděluje a smluvní strany se současně dohodly, že : - případné platby dlužníka - spotřebitele, poskytnuté dlužníkem věřiteli bez dostatečné identifikace platby, zejména neužitím variabilního symbolu, určeného touto smlouvou pro úhradu pravidelných měsíčních splátek podle bodu 2.5. této smlouvy, jakož i všech 5 z 17

6 ostatních závazků, plynoucích z této smlouvy, a - případné platby dlužníka - spotřebitele, poskytnuté dlužníkem věřiteli namísto splácení spotřebitelského úvěru, sjednaného touto smlouvou, jsou ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru (v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní) s tím, že takovéto platby dlužníka, vymezené ve výše uvedených dvou odrážkách tohoto bodu, se se přímo z titulu této smlouvy započítávají na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a to v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy Věřitel dlužníkovi dále sděluje, že kapitál, vytvořený zpeněžením majetkových hodnot v souladu s touto smlouvou (např. zpeněžení zastavené nemovitosti nebo zastaveného družstevního podílu nebo zpeněžení družstevního podílu z titulu zajišťovacího převodu práva), je ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy o úvěru nebo vzniklých v souvislosti s ní Smluvní stravy se dohodly, že dlužník není oprávněn provést úhradu závazků, plynoucích z této smlouvy nebo které z titulu této smlouvy a v její souvislosti dlužníkovi nebo spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vzniknou, jednostranným zápočtem. Smluvní strany se dohodly, že takováto forma úhrady závazků dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, plynoucích z této smlouvy nebo které z titulu této smlouvy a v její souvislosti dlužníkovi nebo spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vzniknou, bude právně neúčinná a nebude zakládat právní účinky zániku závazku. Předčasné splacení úvěru nebo jeho části Úhrada celkových nákladů spotřebitelského úvěru (úroků z úvěru) dle 15 odst. 1) zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 1. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES Smluvní strany se dále dohodly, že dlužník je oprávněn kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo jeho části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru. Smluvní strany se dohodly, že sjednané smluvní úroky z úvěru je dlužník, v případě předčasného splacení úvěru a smluvních úroků, povinen uhradit za dobu od poskytnutí úvěru do jeho úplného splacení s tím, že na smluvních úrocích z úvěru je však dlužník vždy povinen uhradit celkově nejméně částku odpovídající smluvním úrokům z úvěru za měsíců. Žádost o předčasné splacení úvěru Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že dlužník bude mít v úmyslu splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo její části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, musí tuto skutečnost písemně sdělit věřiteli a současně v písemné žádosti : - požádat věřitele o vyčíslení dosud nesplacené části úvěru, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru a - uvést datum, k němuž má dlužník v úmyslu nesplacenou část úvěru (nebo mimořádnou splátku), včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, splatit s tím, že věřitel podpisem této smlouvy dlužníkovi doporučuje, aby z důvodu formální přehlednosti níže uvedeného vyčíslení uváděl datum odpovídající dni v měsíci, k němuž je dlužník na základě této smlouvy povinen hradit pravidelné měsíční splátky. Po obdržení žádosti dlužníka podle tohoto bodu je věřitel povinen dlužníku písemně sdělit elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na uvedený v řádku 14. tabulky ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, sjednané na straně 2 této smlouvy, nepožádá-li dlužník ve své žádosti podle tohoto bodu výslovně o zaslání listinného písemného vyčíslení : - celkovou výši dosud nesplacené části úvěru, včetně neuhrazených smluvních úroků ve smyslu bodu 2.5. této smlouvy, - celkovou výši případného příslušenství úvěru a - celkovou výši případných dalších závazků dlužníka vůči věřiteli, vzniklých na základě této smlouvy nebo v její souvislosti, kterou bude mít dlužník vůči věřiteli v souhrnu k datu, uvedenému v žádosti dlužníka, ke kterému má dlužník v úmyslu celou neuhrazenou část úvěru, včetně neuhrazených smluvních úroků ve smyslu bodu 2.5. této smlouvy, (nebo mimořádnou splátku) splatit; jinde také jen vyčíslení. Úhrada nákladů, vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru dle 15 odst. 2) a násl. zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 2., 3. a 5. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je dlužník povinen současně s úhradou předčasně splacené celkové částky splácené spotřebitelem (nebo mimořádné splátky) uhradit věřiteli náklady, věřiteli vzniklé v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru - celkové částky splácené spotřebitele, a to: - ve výši 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru jistiny úvěru podle této smlouvy, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru, tj. dnem, jeden rok - nebo ve výši 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru jistiny úvěru podle této smlouvy, je-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru, tj. dnem, nejvýše jeden rok. Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru dohodou Smluvní strany se dohodly, že právní účinky této smlouvy mohou být ukončeny dohodou smluvní stran o obsahových náležitostech dodatku dle bodu 4.4. této smlouvy. Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru odstoupením Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou o úvěru Dle 2005 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se odstoupení od smlouvy nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění Věřitel svým podpisem této smlouvy v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. tímto písemně upozorňuje dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, že dlužník i spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, může od této smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 6 z 17

7 dnů ode dne uzavření této smlouvy o úvěru s tím, že od této smlouvy o úvěru lze odstoupit postupem podle tohoto bodu pouze písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o úvěru o právu na odstoupení, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto bodu je dlužník, případně spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, povinen adresovat k rukám věřitele, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že došlo-li podle tohoto bodu k odstoupení od této smlouvy o úvěru ze strany dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, je dlužník povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení podle tohoto bodu, zaplatit jistinu úvěru podle této smlouvy o úvěru, tj. částku ve výši Kč s tím, že v tomto případě je dlužník povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši, na kterou by věřiteli vznikl podle této smlouvy nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle této smlouvy dlužníkem čerpán, do dne, kdy bude jistina spotřebitelského úvěru podle této smlouvy, tj. částka ve výši Kč uhrazena věřiteli. stává se dnem zahájení takového exekučního řízení nebo dnem zahájení takového řízení o výkon rozhodnutí - splatná celá dosud neuhrazená jistina úvěru, a současně - splatný souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že částka smluvního úroku splatná za den dle odstavce 1) písmeno n) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. činí částku ve výši Kč. Smluvní strany se dohodly, že došlo-li podle tohoto bodu k odstoupení od této smlouvy o úvěru ze strany dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, a dlužník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení podle tohoto bodu, nezaplatí věřiteli jistinu úvěru podle této smlouvy o úvěru, tj. částku ve výši Kč, a smluvní úrok z úvěru ve výši, na kterou by věřiteli vznikl podle této smlouvy nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu nedošlo, je dlužník povinen plnit veškeré závazky pro něj plynoucí z této smlouvy, jako by k odstoupení od této smlouvy ze strany dlužníka podle tohoto bodu nedošlo. Následky vedení insolvenčního řízení a exekučního řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí ve věci dlužníka nebo spoludlužníka Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že : a) ve věci dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, bude zahájeno insolvenční řízení nebo stává se dnem zahájení takového insolvenčního řízení v případě, že následně bude příslušným soudem zjištěn úpadek dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, - splatná celá dosud neuhrazená jistina úvěru, a současně - splatný souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců; b) ve věci dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, bude zahájeno exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí 7 z 17

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému ASEKOL Solar s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren

Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému ASEKOL Solar s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren Všeobecné obchodní podmínky kolektivního systému s.r.o. pro provozovatele solárních I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) jsou vydány společností s.r.o. IČ: 24243639,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil

OBCHODNÍ PODMÍNKY. PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR či ÚVĚR poskytovaný hotovostní formou prostřednictvím sítě čerpacích stanic EuroOil obchodní společnosti CreditPortal, a.s., IČ: 03240207, se sídlem Argentinská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více