S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb."

Transkript

1 S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO , společnost zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 35494, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pobialova 846/10, PSČ , adresa pro doručování Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ , zastoupena statutárním orgánem jednatelem Pavlem Nědobou/Alešem Novákem, telefon : , fax : -, a Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / , bytem Jičínská 283/15, Ostrava-Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava - Stará Bělá, PSČ , adresa pro doručování Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ telefon : , fax : -, dále také jako úvěrující nebo věřitel a, r.č., trvale bytem :, adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu) :, telefon :, dále také jako úvěrovaný nebo dlužník a, r.č., trvale bytem, telefon :, , a, r.č., trvale bytem, telefon :, , a, r.č., trvale bytem, telefon :, dále také jako spoluúvěrovaný nebo spoludlužník Dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy o úvěru, kteří tuto smlouvu o úvěru podepsali a uzavřeli jako smluvní strana, níže svým podpisem na této straně, jakož i podpisem této smlouvy o úvěru samotné potvrzují, že : - jejich identifikační a kontaktní údaje shora na této straně uvedené jsou správné a pravdivé a úplné a - obdrželi před uzavřením této smlouvy Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb., a to v dostatečném předstihu před jejím uzavřením tak, že se s jeho obsahem seznámili a jeho obsahu v plném rozsahu porozuměli a - byli před uzavřením této smlouvy ze strany věřitele výslovně poučeni o tom, že se mohou kdykoliv v průběhu účinnosti této smlouvy obrátit na věřitele s jakýmkoliv dotazem, týkajícím se této smlouvy, smluv a dokumentů s ní souvisejících, a jejich obsahu nebo práv a povinností z nich pro ně vyplývajících. 1 z 17

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU : 1. Celková výše poskytovaného úvěru, jež je nebo bude na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dána dlužníkovi k dispozici (jistina úvěru); VIZ bod 2.1. této smlouvy : Kč 2. Pevná výpůjční úroková sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, sjednaná na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru; VIZ bod 2.5. této smlouvy : % 3. RPSN roční procentní sazba nákladů; VIZ bod 2.6. této smlouvy : % 4. Výše pravidelné měsíční splátky; VIZ bod 2.5. této smlouvy : Kč 5. Datum první pravidelné měsíční splátky; VIZ bod 2.9. této smlouvy : 6. Počet pravidelných měsíčních splátek; VIZ bod 2.5. této smlouvy : 7. Splatnost pravidelných měsíčních splátek, tj. den v měsíci, k němuž musí být uhrazena každá pravidelná měsíční splátka až do uhrazení úvěru včetně smluvních úroků; VIZ bod této smlouvy :. 8. Výše poslední pravidelné měsíční splátky, včetně případně neuhrazené části úvěru (jistiny úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí pouze celý na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru; případně jistiny úvěru a neuhrazených úroků z úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce nehradí celý na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru); VIZ bod 2.5. této smlouvy : Kč 9. Poplatek za poskytnutí úvěru, který je dlužník povinen uhradit věřiteli v hotovosti po poskytnutí úvěru podle této smlouvy; VIZ bod 2.3. této smlouvy : Kč 10. Celkové náklady úvěru podle této smlouvy o úvěru pro dlužníka - spotřebitele, tj. veškeré náklady, včetně úroků, případných provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti s úvěrem podle této smlouvy o úvěru, a které jsou věřiteli známy dle 3 písm. e) zákona č. 145/2010 Sb.; VIZ bod 2.3. a 2.5. této smlouvy : Kč 11. Celková částka splatná dlužníkem - spotřebitelem podle této smlouvy o úvěru, tj. součet celkové výše spotřebitelského úvěru (jistiny úvěru) a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele dle 3 písm. f) zákona č. 145/2010 Sb., vypočtená k okamžiku uzavření této smlouvy o úvěru; VIZ bod 2.1. a 2.3. a 2.5. této smlouvy : Kč 12. Bankovní účet věřitele, na který je dlužník povinen hradit veškeré peněžní závazky, pro dlužníka plynoucí z této smlouvy: (účet veden u Raiffeisenbank a.s.); VIZ bod této smlouvy : / Variabilní symbol, který je dlužník povinen užít při úhradě pravidelných měsíčních splátek dle bodu 2.5. této smlouvy, jakož i všech ostatních závazků, dlužníkovi plynoucích z této smlouvy vůči věřiteli; VIZ bod této smlouvy : 14. Žádost o předčasné splacení úvěru - věřitel je povinen zaslat dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vyčíslení pro účely předčasného splacení úvěru, a to elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na adresu; VIZ bod této smlouvy: 15. Tabulka umoření - věřitel je povinen kdykoliv na požádání dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, poskytnout výpis z účtu v podobě tabulky umoření - specifikace splácení úvěru, a to elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na adresu; VIZ bod této smlouvy: 16. Splátkový kalendář - uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroků a veškeré související, opakující se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny úvěru, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; VIZ bod této smlouvy: Příloha č Úhrada úroků při předčasném splacení úvěru nejméně za (úhrada celkových nákladů spotřebitelského úvěru /úroků z úvěru/ dle 15 odst. 1) zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 1. Směrnice 2008/48/ES); VIZ bod této smlouvy: měsíců 18. Úhrada nákladů, vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru (dle 15 odst. 2) a násl. zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 2., 3. a 5. Směrnice 2008/48/ES); VIZ bod této smlouvy : 1 % z jistiny úvěru (resp. 0,5 %) 2 z 17

3 čl. I Předmět smlouvy 1.1. Předmětem této smlouvy je: a) závazek věřitele poskytnout dlužníkovi na jeho žádost finanční prostředky v českých korunách ve výši a za podmínek, stanovených touto smlouvou v bodě 2.1. a 2.2. a 2.3. této smlouvy, dále také jen úvěr, a b) závazek dlužníka vrátit věřiteli jemu poskytnuté finanční prostředky - úvěr a zaplatit věřiteli touto smlouvou sjednané smluvní úroky z úvěru, a to vše za podmínek, sjednaných touto smlouvou, jakož i splnit všechny ostatní povinnosti pro dlužníka plynoucí z této smlouvy. Druh spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru dle odstavce 1) písmeno a) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. Smluvní strany sjednávají, že na základě této smlouvy poskytovaný úvěr je ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. (druh spotřebitelského úvěru) : - úvěr, poskytovaný dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; a že na základě této smlouvy poskytovaný úvěr ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. (druh spotřebitelského úvěru) : - není úvěr ve formě možnosti přečerpání dle 3 písm. g) zákona č. 145/2010 Sb. (tzv. kontokorentní úvěr), - není úvěr ve formě překročení dle 16 zákona č. 145/2010 Sb., - není smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru dle 14 zákona č. 145/2010 Sb., - není spotřebitelským úvěrem ve formě odložené platby dle zákona č. 145/2010 Sb., - není dohodou, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích třetí osoby odkládá v důsledku prodlení dlužníka - spotřebitele platba nebo mění způsob splácení dle 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 145/2010 Sb., zákoníku, vůči dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, společně a nerozdílně k : a) povinni k plnění všech povinností, pro věřitele vymezených touto smlouvou a b) oprávněni k přijetí plnění všech povinností pro dlužníka, a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vymezených touto smlouvou. Započtení plnění ze strany dlužníka vůči věřiteli 1.5. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že při plnění jakéhokoliv peněžitého závazku dlužníkem, pro dlužníka plynoucího z této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany této smlouvy v konkrétním případě písemně jinak nebo není-li v této smlouvě pro konkrétní případ sjednáno jinak, se přímo z titulu této smlouvy započte dlužníkem nebo spoludlužníkem, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, věřiteli po uzavření této smlouvy jakékoliv poskytnuté plnění na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, v tomto pořadí : 1) na touto smlouvou sjednané smluvní úroky z úvěru, následně 2) na touto smlouvou sjednané smluvní pokuty, na něž vznikne věřiteli podle této smlouvy vůči dlužníkovi právní nárok, a to v pořadí od smluvní pokuty nejdříve splatné až po nejpozději splatnou smluvní pokutu, následně 3) na jistinu úvěru, následně 4) na úroky z prodlení, na něž vznikne věřiteli podle této smlouvy vůči dlužníkovi právní nárok, a to v pořadí od úroků z prodlení nejdříve splatných až po nejpozději splatné úroky z prodlení, následně 5) na jiné peněžité závazky, které na základě této smlouvy nebo v její souvislosti, dlužníkovi vůči věřiteli vzniknou, a to v pořadí od nejdříve splatného jiného závazku až po nejpozději splatný jiný závazek. - není leasing, - není tzv. americká hypotéka a - není úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty. Dlužnická a věřitelská solidarita 1.2. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že dlužník a spoludlužník jsou dle ustanovení 1868 a 1872 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vůči věřiteli zavázáni společně a nerozdílně k: a) vrácení finančních prostředků, věřitelem dlužníkovi poskytnutých na základě této smlouvy věřitelem, b) zaplacení touto smlouvou sjednaných smluvních úroků a c) plnění všech povinností, pro dlužníka vymezených touto smlouvou Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že práva a povinnosti, pro dlužníka vymezené touto smlouvou, se v plném rozsahu vztahují i na spoludlužníka, který je povinen plnit povinnosti, pro dlužníka plynoucí z této smlouvy, společně a nerozdílně s dlužníkem Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že společnost Real estate financial hospital s.r.o. a Pavel Nědoba/Aleš Novák, je-li smluvní stranou této smlouvy jako věřitel, jsou dle ustanovení 1877 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 3 z 17

4 neuhrazenou jistinu úvěru a neuhrazené úroky z úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce nehradí celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru), v celkové výši Kč; tedy dne je dlužník povinen věřiteli uhradit celkem Kč. čl. II Úvěr Věřitelem poskytovaná výše úvěru jistina úvěru 2.1. Věřitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dlužníkovi na jeho žádost úvěr - částku ve výši: Kč (slovy : korun českých). Smluvní strany sjednávají, že úvěr není sjednáván jako účelový Dlužník svým podpisem na této smlouvě potvrzuje a činí nesporným, že věřitele při uzavření této smlouvy požádal o poskytnutí úvěru - částky ve výši uvedené v bodě 2.1. této smlouvy takto : - dlužník požádal věřitele o poskytnutí úvěru - částky ve výši _ Kč, z důvodu právní jistoty dlužníka a na výslovnou žádost dlužníka, v hotovosti do rukou dlužníka při podpisu této smlouvy s tím, že dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje a činí nesporným, že v okamžiku uzavření této smlouvy od věřitele převzal v hotovosti úvěr ve výši _ Kč; - dlužník požádal věřitele o poskytnutí úvěru - částky ve výši _ Kč, bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na bankovní účet č.ú. s užitím variabilního symbolu ; - -. Poplatek za poskytnutí úvěru 2.3. Smluvní strany se dohodly, že dlužník je povinen po poskytnutí úvěru, nejpozději však v den uzavření této smlouvy, uhradit věřiteli poplatek za poskytnutí úvěru ve výši Kč. Náklady na služby notáře 2.4. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady na notáře, vynakládané v souvislosti s uzavřením této smlouvy, hradí věřitel. Pevný smluvní úrok výpujční úroková sazba a splátky úvěru 2.5. Smluvní strany se dohodly, že dlužník je povinen a zavazuje se úvěr vrátit věřiteli za podmínek sjednaných touto smlouvou, a zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši % měsíčně, tedy % ročně, jinde také jen smluvní úrok, a to vše takto: a) dlužník je povinen uhradit část úvěru včetně smluvních úroků ve výši Kč v pravidelných měsíčních splátkách, kdy výše každé měsíční splátky bude činit Kč, jinde také jen pravidelná měsíční splátka, b) a současně je dlužník dne povinen uhradit věřiteli společně s. pravidelnou měsíční splátkou neuhrazenou část úvěru, (neuhrazenou část jistiny úvěru, v případě že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí celý, na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru a část jistiny úvěru umořuje jistinu úvěru nebo neuhrazenou jistinu úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí pouze celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru nebo Smluvní strany se dohodly, že výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb., jinde také jen výpůjční úroková sazba sjednávají ve výši % ročně, tj. jako dvanáctinásobek smluvního úroku ve výši % měsíčně dle tohoto bodu. Smluvní strany se dohodly, že výpůjční úrokovou sazbu ve smyslu 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. ve výši % ročně podle tohoto bodu sjednávají jako pevnou procentní sazbu uplatňovanou ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, tedy se jedná o pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. Smluvní strany se dohodly, že pevná výpůjční úroková sazba podle tohoto bodu ve výši % ročně bude uplatněna a bude použita na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru. Smluvní strany se dohodly, že pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle tohoto bodu lze změnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě za podmínek sjednaných v této smlouvě o úvěru. Smluvní strany však z důvodu právní jistoty smluvních stran sjednávají, že věřitel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy informovat dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé případné změně výpůjční úrokové sazby, pokud by k takovéto změně za podmínek sjednaných touto smlouvou např. ve formě dodatku této smlouvy došlo, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti. RPSN - roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr 2.6. Vztahuje-li se na právní vztahy, založené touto smlouvou zák. č. 145/2010 Sb., dohodly se smluvní strany, že roční procentní sazba nákladů na úvěr dle 10 zák. č. 145/2010 Sb. a přílohy č. 5 k zák. č. 145/2010 Sb., činí %, a jako taková je stanovena dohodou smluvních stran s tím, že může být upravena v souladu s bodem 4.4. této smlouvy pouze na základě dohody smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě. Úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb platná v okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu 2.7. Smluvní strany sjednávají, že : - úroková sazba použitelná na úročení čerpané výše spotřebitelského úvěru v případě opožděných plateb dlužníka je v okamžiku uzavření této smlouvy stejná, jako výpůjční úroková sazba, a - úrokovou sazbu použitelnou na úročení čerpané výše spotřebitelského úvěru v případě opožděných plateb dlužníka je možné po okamžiku uzavření této smlouvy měnit pouze dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě za podmínek sjednaných v této smlouvě o úvěru. Doba trvání spotřebitelského úvěru 2.8. Smluvní strany se dohodly, že doba trvání spotřebitelského úvěru je do, jako dne splatnosti poslední pravidelné splátky. Datum první pravidelné měsíční splátky 2.9. Dlužník je povinen započít se splácením úvěru způsobem a za podmínek sjednaných v bodě 2.5. této smlouvy a v bodě 2.8. této smlouvy a v bodě této smlouvy k. 4 z 17

5 Splatnost pravidelných měsíčních splátek úvěru a bankovní účet věřitele Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě pro konkrétní případ sjednáno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně pro konkrétní případ jinak, dlužník je povinen hradit : - jednotlivé pravidelné měsíční splátky úvěru, vymezené v bodě 2.5. této smlouvy, věřiteli řádně a včas nejpozději do. dne měsíce, za nějž má být pravidelná měsíční splátka úvěru uhrazena, - jakož i všechny peněžité závazky, pro dlužníka plynoucích z této smlouvy a vzniklé v souvislosti s ní, a to bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet věřitele : - č /5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., a to - pod variabilním symbolem, s tím, že úhrady jakýchkoliv finančních prostředků na uvedený bankovní účet se považují za uhrazené okamžikem jejich připsání na uvedený bankovní účet věřitele Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dlužník nebo spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, po uzavření této smlouvy poskytne věřiteli jakékoliv peněžité plnění poukázáním nebo vkladem finanční částky na bankovní účet uvedený v bodě této smlouvy: - a neprovede identifikaci takovéto platby užitím variabilního symbolu, sjednaného touto smlouvou pro úhradu pravidelných měsíčních splátek podle bodu této smlouvy, jakož i všech ostatních závazků, plynoucích z této smlouvy, - ani neprovede identifikaci takovéto platby užitím variabilního symbolu, sjednaného jakoukoliv jinou smlouvou, uzavřenou v souvislosti s touto smlouvou o úvěru, zejména smlouvou o podnájmu bytu, - a ani dlužník takovouto platbu nejpozději do 10-ti dnů ode dne jejího provedení dodatečně neidentifikuje písemným sdělením, v němž dlužník uvede účel platby, započte se přímo z titulu této smlouvy takovéto dlužníkem nebo spoludlužníkem, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, věřiteli po uzavření této smlouvy poskytnuté plnění na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy. Splátkový kalendář - soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení smluvních úroků a jistiny úvěru a veškeré související, opakující se či jednorázové poplatky (Příloha č. 1) Smluvní strany se dohodly, že soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení smluvních úroků a jistiny úvěru a veškerých souvisejících, opakujících se či jednorázových poplatků, mají-li být poplatky a smluvní úroky splaceny bez umoření jistiny, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást. Splatnost jistiny úvěru a neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru z důvodu nehrazení pravidelných měsíčních splátek úvěru V případě, že dlužník : neuhradí 2 (slovy : dvě) bezprostředně po sobě jdoucí pravidelné měsíční splátky úvěru podle této smlouvy řádně nebo včas, nebo neuhradí 4 (slovy : čtyři) jakékoliv pravidelné měsíční splátky úvěru podle této smlouvy řádně nebo včas, pak v případě, že se smluvní strany, a to i následně, nedohodnou v konkrétním případě písemně jinak, se dohodly smluvní strany na tom, že dne následujícího : - po dni, v němž byla splatná 2. pravidelná měsíční splátka úvěru ze 2 pravidelných měsíčních splátek úvěru bezprostředně po sobě jdoucích (VIZ podbod ), kterou dlužník neuhradil řádně nebo včas podle této smlouvy, nebo - po dni, v němž byla splatná 4. jakákoliv pravidelná měsíční splátka úvěru ze 4 jakýchkoliv pravidelných měsíčních splátek úvěru (VIZ podbod ), kterou dlužník neuhradil řádně nebo včas podle této smlouvy, se stávají z důvodu porušení povinnosti dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, hradit pravidelné měsíční splátky úvěru řádně a včas splatnými a dlužník je povinen je uhradit věřiteli : - celá dosud neuhrazená jistinu úvěru, a současně - souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců, s tím, že jakékoliv úhrady, provedené dlužníkem ve prospěch věřitele po dni nastání splatnosti jistiny úvěru a neuhrazených smluvních úroků z úvěru podle tohoto bodu, se přímo z titulu této smlouvy započítávají na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a to v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy, s tím, že takovéto úhrady jsou ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech splatných závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní. Tabulka umoření tzv. specifikace splácení úvěru Smluvní strany se dohodly, že věřitel je povinen dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, kdykoliv na požádání dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, bezplatně poskytnout elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na , uvedený v řádku 15. tabulky ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, sjednané na straně 2 této smlouvy, výpis o hrazení úvěru - tzv. specifikace splácení úvěru, tj. poskytnout tabulku obsahující uhrazené platby, dlužné platby před i po jejich splatnosti, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé pravidelné měsíční splátky ukazující případné umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady. Informace o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru Věřitel dlužníkovi sděluje a smluvní strany se současně dohodly, že : - případné platby dlužníka - spotřebitele, poskytnuté dlužníkem věřiteli bez dostatečné identifikace platby, zejména neužitím variabilního symbolu, určeného touto smlouvou pro úhradu pravidelných měsíčních splátek podle bodu 2.5. této smlouvy, jakož i všech 5 z 17

6 ostatních závazků, plynoucích z této smlouvy, a - případné platby dlužníka - spotřebitele, poskytnuté dlužníkem věřiteli namísto splácení spotřebitelského úvěru, sjednaného touto smlouvou, jsou ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru (v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní) s tím, že takovéto platby dlužníka, vymezené ve výše uvedených dvou odrážkách tohoto bodu, se se přímo z titulu této smlouvy započítávají na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a to v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy Věřitel dlužníkovi dále sděluje, že kapitál, vytvořený zpeněžením majetkových hodnot v souladu s touto smlouvou (např. zpeněžení zastavené nemovitosti nebo zastaveného družstevního podílu nebo zpeněžení družstevního podílu z titulu zajišťovacího převodu práva), je ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy o úvěru nebo vzniklých v souvislosti s ní Smluvní stravy se dohodly, že dlužník není oprávněn provést úhradu závazků, plynoucích z této smlouvy nebo které z titulu této smlouvy a v její souvislosti dlužníkovi nebo spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vzniknou, jednostranným zápočtem. Smluvní strany se dohodly, že takováto forma úhrady závazků dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, plynoucích z této smlouvy nebo které z titulu této smlouvy a v její souvislosti dlužníkovi nebo spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vzniknou, bude právně neúčinná a nebude zakládat právní účinky zániku závazku. Předčasné splacení úvěru nebo jeho části Úhrada celkových nákladů spotřebitelského úvěru (úroků z úvěru) dle 15 odst. 1) zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 1. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES Smluvní strany se dále dohodly, že dlužník je oprávněn kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo jeho části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru. Smluvní strany se dohodly, že sjednané smluvní úroky z úvěru je dlužník, v případě předčasného splacení úvěru a smluvních úroků, povinen uhradit za dobu od poskytnutí úvěru do jeho úplného splacení s tím, že na smluvních úrocích z úvěru je však dlužník vždy povinen uhradit celkově nejméně částku odpovídající smluvním úrokům z úvěru za měsíců. Žádost o předčasné splacení úvěru Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že dlužník bude mít v úmyslu splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo její části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, musí tuto skutečnost písemně sdělit věřiteli a současně v písemné žádosti : - požádat věřitele o vyčíslení dosud nesplacené části úvěru, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru a - uvést datum, k němuž má dlužník v úmyslu nesplacenou část úvěru (nebo mimořádnou splátku), včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, splatit s tím, že věřitel podpisem této smlouvy dlužníkovi doporučuje, aby z důvodu formální přehlednosti níže uvedeného vyčíslení uváděl datum odpovídající dni v měsíci, k němuž je dlužník na základě této smlouvy povinen hradit pravidelné měsíční splátky. Po obdržení žádosti dlužníka podle tohoto bodu je věřitel povinen dlužníku písemně sdělit elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na uvedený v řádku 14. tabulky ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, sjednané na straně 2 této smlouvy, nepožádá-li dlužník ve své žádosti podle tohoto bodu výslovně o zaslání listinného písemného vyčíslení : - celkovou výši dosud nesplacené části úvěru, včetně neuhrazených smluvních úroků ve smyslu bodu 2.5. této smlouvy, - celkovou výši případného příslušenství úvěru a - celkovou výši případných dalších závazků dlužníka vůči věřiteli, vzniklých na základě této smlouvy nebo v její souvislosti, kterou bude mít dlužník vůči věřiteli v souhrnu k datu, uvedenému v žádosti dlužníka, ke kterému má dlužník v úmyslu celou neuhrazenou část úvěru, včetně neuhrazených smluvních úroků ve smyslu bodu 2.5. této smlouvy, (nebo mimořádnou splátku) splatit; jinde také jen vyčíslení. Úhrada nákladů, vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru dle 15 odst. 2) a násl. zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 2., 3. a 5. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je dlužník povinen současně s úhradou předčasně splacené celkové částky splácené spotřebitelem (nebo mimořádné splátky) uhradit věřiteli náklady, věřiteli vzniklé v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru - celkové částky splácené spotřebitele, a to: - ve výši 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru jistiny úvěru podle této smlouvy, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru, tj. dnem, jeden rok - nebo ve výši 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru jistiny úvěru podle této smlouvy, je-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru, tj. dnem, nejvýše jeden rok. Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru dohodou Smluvní strany se dohodly, že právní účinky této smlouvy mohou být ukončeny dohodou smluvní stran o obsahových náležitostech dodatku dle bodu 4.4. této smlouvy. Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru odstoupením Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou o úvěru Dle 2005 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se odstoupení od smlouvy nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění Věřitel svým podpisem této smlouvy v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. tímto písemně upozorňuje dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, že dlužník i spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, může od této smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 6 z 17

7 dnů ode dne uzavření této smlouvy o úvěru s tím, že od této smlouvy o úvěru lze odstoupit postupem podle tohoto bodu pouze písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o úvěru o právu na odstoupení, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto bodu je dlužník, případně spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, povinen adresovat k rukám věřitele, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že došlo-li podle tohoto bodu k odstoupení od této smlouvy o úvěru ze strany dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, je dlužník povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení podle tohoto bodu, zaplatit jistinu úvěru podle této smlouvy o úvěru, tj. částku ve výši Kč s tím, že v tomto případě je dlužník povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši, na kterou by věřiteli vznikl podle této smlouvy nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle této smlouvy dlužníkem čerpán, do dne, kdy bude jistina spotřebitelského úvěru podle této smlouvy, tj. částka ve výši Kč uhrazena věřiteli. stává se dnem zahájení takového exekučního řízení nebo dnem zahájení takového řízení o výkon rozhodnutí - splatná celá dosud neuhrazená jistina úvěru, a současně - splatný souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že částka smluvního úroku splatná za den dle odstavce 1) písmeno n) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. činí částku ve výši Kč. Smluvní strany se dohodly, že došlo-li podle tohoto bodu k odstoupení od této smlouvy o úvěru ze strany dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, a dlužník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení podle tohoto bodu, nezaplatí věřiteli jistinu úvěru podle této smlouvy o úvěru, tj. částku ve výši Kč, a smluvní úrok z úvěru ve výši, na kterou by věřiteli vznikl podle této smlouvy nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu nedošlo, je dlužník povinen plnit veškeré závazky pro něj plynoucí z této smlouvy, jako by k odstoupení od této smlouvy ze strany dlužníka podle tohoto bodu nedošlo. Následky vedení insolvenčního řízení a exekučního řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí ve věci dlužníka nebo spoludlužníka Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že : a) ve věci dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, bude zahájeno insolvenční řízení nebo stává se dnem zahájení takového insolvenčního řízení v případě, že následně bude příslušným soudem zjištěn úpadek dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, - splatná celá dosud neuhrazená jistina úvěru, a současně - splatný souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců; b) ve věci dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, bude zahájeno exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí 7 z 17

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo SMLOUVA O ÚVĚRU NA SPLÁTKY číslo 1. Friendly Finance s. r. o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze,

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti

Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Příloha č.3 Vzor notářského zápisu o uznání dluhu se svolením k vykonatelnosti Strana první NZ.../ N / N o t á ř s k ý z á p i s Sepsaný dne [datum] ([datum slovy]), notářem, notářem se sídlem v kanceláři

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:...

případ kupujícího - cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... 4797/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/4664/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:...

Varianta - fyzická osoba... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,rodné číslo: trvalý pobyt:, bydliště:... 2889/ULN/2016-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3291/2016-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná...

Více

č. Ú Z S V M / / B J I M 1

č. Ú Z S V M / / B J I M 1 9043/BJI/2016-BJIM Č.j.: UZSVM/BJI/9173/2016-BJIM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Ing. Bc. Ota

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru č.../ (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. (Úvěrující a Úvěrovaný dále společně rovněž označováni jako smluvní strany a jednotlivě jako smluvní strana )

SMLOUVA O ÚVĚRU. (Úvěrující a Úvěrovaný dále společně rovněž označováni jako smluvní strany a jednotlivě jako smluvní strana ) SMLOUVA O ÚVĚRU TATO SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen Smlouva ) je uzavřena podle ustanovení 239 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi následujícími

Více

Snadná půjčka. Stránka 1/4 v. 1.17

Snadná půjčka. Stránka 1/4 v. 1.17 Smlouva o zápůjčce č. XXXXXXXX TOMMY STACHI s.r.o. IČO: 271 48 084 se sídlem: Odolena Voda, Alšova 123, PSČ 250 70 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 99917 doručovací

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení

Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Evropský standardizovaný informační přehled pro spotřebitelský úvěr na bydlení Tento dokument byl vypracován dne a je určen: Jméno klienta fyzická osoba R.Č:.. trvale bytem:. a Jméno klienta fyzická osoba

Více

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo

dále jako prodávající nebo zástavní věřitel na straně jedné 2. Bytové družstvo Staňkova 30, družstvo Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a o zřízení zástavního práva uzavřené podle 2079 a násl. a 1309 a násl. zák.č.89/2012 Sb., obč. zákoník, mezi těmito smluvními stranami: 1. Statutární

Více

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o. Druh spotřebitelského úvěru Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o věřiteli (dále také Úvěrující ) spotřebitelského úvěru (dále také Úvěr ) firma: sídlem IČO: Tel: E-mail: Adresa internetových

Více

Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru )

Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) Smlouva o spotřebitelském úvěru na bydlení č.../. (dále jen Smlouva o Úvěru ) 1. IMMO Leasing, SE, IČ 242 47 014, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ)

Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) 482/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/602/2017-SPBM Kupní smlouva - nemovité věci (VŘ) Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 41140/B/2016-HMSO Č.j.: UZSVM/B/32140/2016-HMSO Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Smlouva o zástavě akcií

Smlouva o zástavě akcií Příloha č. 2: k bodu č. 10. schůze Rady Jihomoravského kraje Smlouva o zástavě akcií Smlouva č..../12/orr uzavřená podle ustanovení 39 a násl. zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 832/SPB/2017-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/786/2017-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, za kterou právně jedná Ing.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K

SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K SMLOUVA O ÚVĚRU (dále jen smlouva) registrační číslo smlouvy 96/2012/K Banka Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, Praha 3, IČ 4924125, DIČ CZ4924125, kterou zastupuje: Ing. Jan Jeníček

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice

6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice 6754/SPB/2016-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/6106/2016-SPBM Typová kupní smlouva k VŘ k.ú. Solenice Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. 1234567890 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:,

Varianta - fyzická osoba. ... (akademický titul, jméno, příjmení, vědecká hodnost), datum narození:, 8423/OOP/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

(dále jen kupující ) Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

(dále jen kupující ) Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 1717/BPV/2016-BPVM Č.j.: UZSVM/BPV/1703/2016-BPVM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Oskar

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY registrační číslo:.. 0000-2014 SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY Uzavřená dle ustanovení 1879 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník"),

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa: Číslo faxu: Adresa internetových stránek: Zprostředkovatel: Adresa sídla: Adresa doručovací: Telefonní číslo: E-mailová adresa:

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

NABÍDKA. Touto nabídkou není poskytována rada podle 85 odst. 1, zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru. NABÍDKA s Autoleasing, a.s. AUTO JAROV, s.r.o. Budějovická 1912/64b, 140 00 Praha 4 Osiková 2, č.p. 2688, 130 00 Praha 3 IČ: 27089444 DIČ: CZ27089444 IČ: 45789584 DIČ: CZ45789584 Email: info@sautoleasing.cz

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru VZOR FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Č. PU4000080892 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Adresa pro doručování Telefonní číslo E-mailová adresa

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

případ kupujícího cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující )

případ kupujícího cizího státního příslušníka, který nemá RČ), rodné číslo: trvalý pobyt:., bydliště:... (dále jen kupující ) 6852/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/6786/2016-BKMM Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná JUDr. PhDr.

Více

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU ke smlouvě o úvěru číslo: SMLUVNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen "Smluvní podmínky"). 1. Tyto

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM

KUPNÍ SMLOUVU č. UZSVM/OOP/8778/2016- OOPM 8927/OOP/2016-OOPM Č.j.: UZSVM/OOP/8778/2016-OOPM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8

ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 ZAJIŠTĚNÍ DLUHU PŘÍLOHA 8 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zřízení Zajištění... 3 3 Podmínky zajištění... 3 4 Výše zajištění... 5 2 / 5 1 Úvod Partner se zavazuje před zahájením poskytování služeb poskytnout CETIN

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více