S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb."

Transkript

1 S M L O U V A o spotřebitelském úvěru č. dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a zák. č. 145/2010 Sb. Smluvní strany : Real estate financial hospital s.r.o., IČO , společnost zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 35494, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Pobialova 846/10, PSČ , adresa pro doručování Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ , zastoupena statutárním orgánem jednatelem Pavlem Nědobou/Alešem Novákem, telefon : , fax : -, a Pavel Nědoba/Aleš Novák, nar / , bytem Jičínská 283/15, Ostrava-Výškovice, PSČ /Blanická 845/137a, Ostrava - Stará Bělá, PSČ , adresa pro doručování Pobialova 846/10, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ telefon : , fax : -, dále také jako úvěrující nebo věřitel a, r.č., trvale bytem :, adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu) :, telefon :, dále také jako úvěrovaný nebo dlužník a, r.č., trvale bytem, telefon :, , a, r.č., trvale bytem, telefon :, , a, r.č., trvale bytem, telefon :, dále také jako spoluúvěrovaný nebo spoludlužník Dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy o úvěru, kteří tuto smlouvu o úvěru podepsali a uzavřeli jako smluvní strana, níže svým podpisem na této straně, jakož i podpisem této smlouvy o úvěru samotné potvrzují, že : - jejich identifikační a kontaktní údaje shora na této straně uvedené jsou správné a pravdivé a úplné a - obdrželi před uzavřením této smlouvy Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru dle zákona č. 145/2010 Sb., a to v dostatečném předstihu před jejím uzavřením tak, že se s jeho obsahem seznámili a jeho obsahu v plném rozsahu porozuměli a - byli před uzavřením této smlouvy ze strany věřitele výslovně poučeni o tom, že se mohou kdykoliv v průběhu účinnosti této smlouvy obrátit na věřitele s jakýmkoliv dotazem, týkajícím se této smlouvy, smluv a dokumentů s ní souvisejících, a jejich obsahu nebo práv a povinností z nich pro ně vyplývajících. 1 z 17

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU : 1. Celková výše poskytovaného úvěru, jež je nebo bude na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených dána dlužníkovi k dispozici (jistina úvěru); VIZ bod 2.1. této smlouvy : Kč 2. Pevná výpůjční úroková sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, sjednaná na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru; VIZ bod 2.5. této smlouvy : % 3. RPSN roční procentní sazba nákladů; VIZ bod 2.6. této smlouvy : % 4. Výše pravidelné měsíční splátky; VIZ bod 2.5. této smlouvy : Kč 5. Datum první pravidelné měsíční splátky; VIZ bod 2.9. této smlouvy : 6. Počet pravidelných měsíčních splátek; VIZ bod 2.5. této smlouvy : 7. Splatnost pravidelných měsíčních splátek, tj. den v měsíci, k němuž musí být uhrazena každá pravidelná měsíční splátka až do uhrazení úvěru včetně smluvních úroků; VIZ bod této smlouvy :. 8. Výše poslední pravidelné měsíční splátky, včetně případně neuhrazené části úvěru (jistiny úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí pouze celý na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru; případně jistiny úvěru a neuhrazených úroků z úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce nehradí celý na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru); VIZ bod 2.5. této smlouvy : Kč 9. Poplatek za poskytnutí úvěru, který je dlužník povinen uhradit věřiteli v hotovosti po poskytnutí úvěru podle této smlouvy; VIZ bod 2.3. této smlouvy : Kč 10. Celkové náklady úvěru podle této smlouvy o úvěru pro dlužníka - spotřebitele, tj. veškeré náklady, včetně úroků, případných provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti s úvěrem podle této smlouvy o úvěru, a které jsou věřiteli známy dle 3 písm. e) zákona č. 145/2010 Sb.; VIZ bod 2.3. a 2.5. této smlouvy : Kč 11. Celková částka splatná dlužníkem - spotřebitelem podle této smlouvy o úvěru, tj. součet celkové výše spotřebitelského úvěru (jistiny úvěru) a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele dle 3 písm. f) zákona č. 145/2010 Sb., vypočtená k okamžiku uzavření této smlouvy o úvěru; VIZ bod 2.1. a 2.3. a 2.5. této smlouvy : Kč 12. Bankovní účet věřitele, na který je dlužník povinen hradit veškeré peněžní závazky, pro dlužníka plynoucí z této smlouvy: (účet veden u Raiffeisenbank a.s.); VIZ bod této smlouvy : / Variabilní symbol, který je dlužník povinen užít při úhradě pravidelných měsíčních splátek dle bodu 2.5. této smlouvy, jakož i všech ostatních závazků, dlužníkovi plynoucích z této smlouvy vůči věřiteli; VIZ bod této smlouvy : 14. Žádost o předčasné splacení úvěru - věřitel je povinen zaslat dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vyčíslení pro účely předčasného splacení úvěru, a to elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na adresu; VIZ bod této smlouvy: 15. Tabulka umoření - věřitel je povinen kdykoliv na požádání dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, poskytnout výpis z účtu v podobě tabulky umoření - specifikace splácení úvěru, a to elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na adresu; VIZ bod této smlouvy: 16. Splátkový kalendář - uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroků a veškeré související, opakující se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny úvěru, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; VIZ bod této smlouvy: Příloha č Úhrada úroků při předčasném splacení úvěru nejméně za (úhrada celkových nákladů spotřebitelského úvěru /úroků z úvěru/ dle 15 odst. 1) zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 1. Směrnice 2008/48/ES); VIZ bod této smlouvy: měsíců 18. Úhrada nákladů, vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru (dle 15 odst. 2) a násl. zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 2., 3. a 5. Směrnice 2008/48/ES); VIZ bod této smlouvy : 1 % z jistiny úvěru (resp. 0,5 %) 2 z 17

3 čl. I Předmět smlouvy 1.1. Předmětem této smlouvy je: a) závazek věřitele poskytnout dlužníkovi na jeho žádost finanční prostředky v českých korunách ve výši a za podmínek, stanovených touto smlouvou v bodě 2.1. a 2.2. a 2.3. této smlouvy, dále také jen úvěr, a b) závazek dlužníka vrátit věřiteli jemu poskytnuté finanční prostředky - úvěr a zaplatit věřiteli touto smlouvou sjednané smluvní úroky z úvěru, a to vše za podmínek, sjednaných touto smlouvou, jakož i splnit všechny ostatní povinnosti pro dlužníka plynoucí z této smlouvy. Druh spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru dle odstavce 1) písmeno a) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. Smluvní strany sjednávají, že na základě této smlouvy poskytovaný úvěr je ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. (druh spotřebitelského úvěru) : - úvěr, poskytovaný dle 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; a že na základě této smlouvy poskytovaný úvěr ve smyslu odstavce 1) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. (druh spotřebitelského úvěru) : - není úvěr ve formě možnosti přečerpání dle 3 písm. g) zákona č. 145/2010 Sb. (tzv. kontokorentní úvěr), - není úvěr ve formě překročení dle 16 zákona č. 145/2010 Sb., - není smlouvou o vázaném spotřebitelském úvěru dle 14 zákona č. 145/2010 Sb., - není spotřebitelským úvěrem ve formě odložené platby dle zákona č. 145/2010 Sb., - není dohodou, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích třetí osoby odkládá v důsledku prodlení dlužníka - spotřebitele platba nebo mění způsob splácení dle 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 145/2010 Sb., zákoníku, vůči dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, společně a nerozdílně k : a) povinni k plnění všech povinností, pro věřitele vymezených touto smlouvou a b) oprávněni k přijetí plnění všech povinností pro dlužníka, a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vymezených touto smlouvou. Započtení plnění ze strany dlužníka vůči věřiteli 1.5. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že při plnění jakéhokoliv peněžitého závazku dlužníkem, pro dlužníka plynoucího z této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany této smlouvy v konkrétním případě písemně jinak nebo není-li v této smlouvě pro konkrétní případ sjednáno jinak, se přímo z titulu této smlouvy započte dlužníkem nebo spoludlužníkem, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, věřiteli po uzavření této smlouvy jakékoliv poskytnuté plnění na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, v tomto pořadí : 1) na touto smlouvou sjednané smluvní úroky z úvěru, následně 2) na touto smlouvou sjednané smluvní pokuty, na něž vznikne věřiteli podle této smlouvy vůči dlužníkovi právní nárok, a to v pořadí od smluvní pokuty nejdříve splatné až po nejpozději splatnou smluvní pokutu, následně 3) na jistinu úvěru, následně 4) na úroky z prodlení, na něž vznikne věřiteli podle této smlouvy vůči dlužníkovi právní nárok, a to v pořadí od úroků z prodlení nejdříve splatných až po nejpozději splatné úroky z prodlení, následně 5) na jiné peněžité závazky, které na základě této smlouvy nebo v její souvislosti, dlužníkovi vůči věřiteli vzniknou, a to v pořadí od nejdříve splatného jiného závazku až po nejpozději splatný jiný závazek. - není leasing, - není tzv. americká hypotéka a - není úvěr čerpaný prostřednictvím kreditní karty. Dlužnická a věřitelská solidarita 1.2. Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že dlužník a spoludlužník jsou dle ustanovení 1868 a 1872 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku vůči věřiteli zavázáni společně a nerozdílně k: a) vrácení finančních prostředků, věřitelem dlužníkovi poskytnutých na základě této smlouvy věřitelem, b) zaplacení touto smlouvou sjednaných smluvních úroků a c) plnění všech povinností, pro dlužníka vymezených touto smlouvou Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že práva a povinnosti, pro dlužníka vymezené touto smlouvou, se v plném rozsahu vztahují i na spoludlužníka, který je povinen plnit povinnosti, pro dlužníka plynoucí z této smlouvy, společně a nerozdílně s dlužníkem Věřitel a dlužník a spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, se dohodli, že společnost Real estate financial hospital s.r.o. a Pavel Nědoba/Aleš Novák, je-li smluvní stranou této smlouvy jako věřitel, jsou dle ustanovení 1877 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského 3 z 17

4 neuhrazenou jistinu úvěru a neuhrazené úroky z úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce nehradí celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru), v celkové výši Kč; tedy dne je dlužník povinen věřiteli uhradit celkem Kč. čl. II Úvěr Věřitelem poskytovaná výše úvěru jistina úvěru 2.1. Věřitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout dlužníkovi na jeho žádost úvěr - částku ve výši: Kč (slovy : korun českých). Smluvní strany sjednávají, že úvěr není sjednáván jako účelový Dlužník svým podpisem na této smlouvě potvrzuje a činí nesporným, že věřitele při uzavření této smlouvy požádal o poskytnutí úvěru - částky ve výši uvedené v bodě 2.1. této smlouvy takto : - dlužník požádal věřitele o poskytnutí úvěru - částky ve výši _ Kč, z důvodu právní jistoty dlužníka a na výslovnou žádost dlužníka, v hotovosti do rukou dlužníka při podpisu této smlouvy s tím, že dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje a činí nesporným, že v okamžiku uzavření této smlouvy od věřitele převzal v hotovosti úvěr ve výši _ Kč; - dlužník požádal věřitele o poskytnutí úvěru - částky ve výši _ Kč, bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na bankovní účet č.ú. s užitím variabilního symbolu ; - -. Poplatek za poskytnutí úvěru 2.3. Smluvní strany se dohodly, že dlužník je povinen po poskytnutí úvěru, nejpozději však v den uzavření této smlouvy, uhradit věřiteli poplatek za poskytnutí úvěru ve výši Kč. Náklady na služby notáře 2.4. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady na notáře, vynakládané v souvislosti s uzavřením této smlouvy, hradí věřitel. Pevný smluvní úrok výpujční úroková sazba a splátky úvěru 2.5. Smluvní strany se dohodly, že dlužník je povinen a zavazuje se úvěr vrátit věřiteli za podmínek sjednaných touto smlouvou, a zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši % měsíčně, tedy % ročně, jinde také jen smluvní úrok, a to vše takto: a) dlužník je povinen uhradit část úvěru včetně smluvních úroků ve výši Kč v pravidelných měsíčních splátkách, kdy výše každé měsíční splátky bude činit Kč, jinde také jen pravidelná měsíční splátka, b) a současně je dlužník dne povinen uhradit věřiteli společně s. pravidelnou měsíční splátkou neuhrazenou část úvěru, (neuhrazenou část jistiny úvěru, v případě že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí celý, na daný měsíc připadající smluvní úrok z úvěru a část jistiny úvěru umořuje jistinu úvěru nebo neuhrazenou jistinu úvěru v případě, že dlužník v pravidelné měsíční splátce hradí pouze celý, na daný měsíc připadající, smluvní úrok z úvěru nebo Smluvní strany se dohodly, že výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb., jinde také jen výpůjční úroková sazba sjednávají ve výši % ročně, tj. jako dvanáctinásobek smluvního úroku ve výši % měsíčně dle tohoto bodu. Smluvní strany se dohodly, že výpůjční úrokovou sazbu ve smyslu 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. ve výši % ročně podle tohoto bodu sjednávají jako pevnou procentní sazbu uplatňovanou ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru, tedy se jedná o pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle 3 písm. l) a m) zákona č. 145/2010 Sb. Smluvní strany se dohodly, že pevná výpůjční úroková sazba podle tohoto bodu ve výši % ročně bude uplatněna a bude použita na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru. Smluvní strany se dohodly, že pevnou výpůjční úrokovou sazbu dle tohoto bodu lze změnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě za podmínek sjednaných v této smlouvě o úvěru. Smluvní strany však z důvodu právní jistoty smluvních stran sjednávají, že věřitel je povinen po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy informovat dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o každé případné změně výpůjční úrokové sazby, pokud by k takovéto změně za podmínek sjednaných touto smlouvou např. ve formě dodatku této smlouvy došlo, a to v přiměřeném předstihu před nabytím její účinnosti. RPSN - roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr 2.6. Vztahuje-li se na právní vztahy, založené touto smlouvou zák. č. 145/2010 Sb., dohodly se smluvní strany, že roční procentní sazba nákladů na úvěr dle 10 zák. č. 145/2010 Sb. a přílohy č. 5 k zák. č. 145/2010 Sb., činí %, a jako taková je stanovena dohodou smluvních stran s tím, že může být upravena v souladu s bodem 4.4. této smlouvy pouze na základě dohody smluvních stran ve formě dodatku k této smlouvě. Úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb platná v okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu 2.7. Smluvní strany sjednávají, že : - úroková sazba použitelná na úročení čerpané výše spotřebitelského úvěru v případě opožděných plateb dlužníka je v okamžiku uzavření této smlouvy stejná, jako výpůjční úroková sazba, a - úrokovou sazbu použitelnou na úročení čerpané výše spotřebitelského úvěru v případě opožděných plateb dlužníka je možné po okamžiku uzavření této smlouvy měnit pouze dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě za podmínek sjednaných v této smlouvě o úvěru. Doba trvání spotřebitelského úvěru 2.8. Smluvní strany se dohodly, že doba trvání spotřebitelského úvěru je do, jako dne splatnosti poslední pravidelné splátky. Datum první pravidelné měsíční splátky 2.9. Dlužník je povinen započít se splácením úvěru způsobem a za podmínek sjednaných v bodě 2.5. této smlouvy a v bodě 2.8. této smlouvy a v bodě této smlouvy k. 4 z 17

5 Splatnost pravidelných měsíčních splátek úvěru a bankovní účet věřitele Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě pro konkrétní případ sjednáno jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně pro konkrétní případ jinak, dlužník je povinen hradit : - jednotlivé pravidelné měsíční splátky úvěru, vymezené v bodě 2.5. této smlouvy, věřiteli řádně a včas nejpozději do. dne měsíce, za nějž má být pravidelná měsíční splátka úvěru uhrazena, - jakož i všechny peněžité závazky, pro dlužníka plynoucích z této smlouvy a vzniklé v souvislosti s ní, a to bezhotovostním převodem nebo hotovostním vkladem na bankovní účet věřitele : - č /5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., a to - pod variabilním symbolem, s tím, že úhrady jakýchkoliv finančních prostředků na uvedený bankovní účet se považují za uhrazené okamžikem jejich připsání na uvedený bankovní účet věřitele Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dlužník nebo spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, po uzavření této smlouvy poskytne věřiteli jakékoliv peněžité plnění poukázáním nebo vkladem finanční částky na bankovní účet uvedený v bodě této smlouvy: - a neprovede identifikaci takovéto platby užitím variabilního symbolu, sjednaného touto smlouvou pro úhradu pravidelných měsíčních splátek podle bodu této smlouvy, jakož i všech ostatních závazků, plynoucích z této smlouvy, - ani neprovede identifikaci takovéto platby užitím variabilního symbolu, sjednaného jakoukoliv jinou smlouvou, uzavřenou v souvislosti s touto smlouvou o úvěru, zejména smlouvou o podnájmu bytu, - a ani dlužník takovouto platbu nejpozději do 10-ti dnů ode dne jejího provedení dodatečně neidentifikuje písemným sdělením, v němž dlužník uvede účel platby, započte se přímo z titulu této smlouvy takovéto dlužníkem nebo spoludlužníkem, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, věřiteli po uzavření této smlouvy poskytnuté plnění na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy. Splátkový kalendář - soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení smluvních úroků a jistiny úvěru a veškeré související, opakující se či jednorázové poplatky (Příloha č. 1) Smluvní strany se dohodly, že soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení smluvních úroků a jistiny úvěru a veškerých souvisejících, opakujících se či jednorázových poplatků, mají-li být poplatky a smluvní úroky splaceny bez umoření jistiny, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a její nedílnou součást. Splatnost jistiny úvěru a neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru z důvodu nehrazení pravidelných měsíčních splátek úvěru V případě, že dlužník : neuhradí 2 (slovy : dvě) bezprostředně po sobě jdoucí pravidelné měsíční splátky úvěru podle této smlouvy řádně nebo včas, nebo neuhradí 4 (slovy : čtyři) jakékoliv pravidelné měsíční splátky úvěru podle této smlouvy řádně nebo včas, pak v případě, že se smluvní strany, a to i následně, nedohodnou v konkrétním případě písemně jinak, se dohodly smluvní strany na tom, že dne následujícího : - po dni, v němž byla splatná 2. pravidelná měsíční splátka úvěru ze 2 pravidelných měsíčních splátek úvěru bezprostředně po sobě jdoucích (VIZ podbod ), kterou dlužník neuhradil řádně nebo včas podle této smlouvy, nebo - po dni, v němž byla splatná 4. jakákoliv pravidelná měsíční splátka úvěru ze 4 jakýchkoliv pravidelných měsíčních splátek úvěru (VIZ podbod ), kterou dlužník neuhradil řádně nebo včas podle této smlouvy, se stávají z důvodu porušení povinnosti dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, hradit pravidelné měsíční splátky úvěru řádně a včas splatnými a dlužník je povinen je uhradit věřiteli : - celá dosud neuhrazená jistinu úvěru, a současně - souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců, s tím, že jakékoliv úhrady, provedené dlužníkem ve prospěch věřitele po dni nastání splatnosti jistiny úvěru a neuhrazených smluvních úroků z úvěru podle tohoto bodu, se přímo z titulu této smlouvy započítávají na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a to v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy, s tím, že takovéto úhrady jsou ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech splatných závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní. Tabulka umoření tzv. specifikace splácení úvěru Smluvní strany se dohodly, že věřitel je povinen dlužníkovi a spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, kdykoliv na požádání dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, bezplatně poskytnout elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na , uvedený v řádku 15. tabulky ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, sjednané na straně 2 této smlouvy, výpis o hrazení úvěru - tzv. specifikace splácení úvěru, tj. poskytnout tabulku obsahující uhrazené platby, dlužné platby před i po jejich splatnosti, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé pravidelné měsíční splátky ukazující případné umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady. Informace o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru Věřitel dlužníkovi sděluje a smluvní strany se současně dohodly, že : - případné platby dlužníka - spotřebitele, poskytnuté dlužníkem věřiteli bez dostatečné identifikace platby, zejména neužitím variabilního symbolu, určeného touto smlouvou pro úhradu pravidelných měsíčních splátek podle bodu 2.5. této smlouvy, jakož i všech 5 z 17

6 ostatních závazků, plynoucích z této smlouvy, a - případné platby dlužníka - spotřebitele, poskytnuté dlužníkem věřiteli namísto splácení spotřebitelského úvěru, sjednaného touto smlouvou, jsou ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru (v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní) s tím, že takovéto platby dlužníka, vymezené ve výše uvedených dvou odrážkách tohoto bodu, se se přímo z titulu této smlouvy započítávají na pohledávky věřitele, plynoucí z této smlouvy, a to v pořadí sjednaném v bodě 1.5. této smlouvy Věřitel dlužníkovi dále sděluje, že kapitál, vytvořený zpeněžením majetkových hodnot v souladu s touto smlouvou (např. zpeněžení zastavené nemovitosti nebo zastaveného družstevního podílu nebo zpeněžení družstevního podílu z titulu zajišťovacího převodu práva), je ve smyslu odstavce 1) písm. t) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. kapitálem, který povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru v případě, že takovýto kapitál dosáhne v souhrnu výše všech závazků dlužníka, plynoucích dlužníku vůči věřiteli z titulu této smlouvy o úvěru nebo vzniklých v souvislosti s ní Smluvní stravy se dohodly, že dlužník není oprávněn provést úhradu závazků, plynoucích z této smlouvy nebo které z titulu této smlouvy a v její souvislosti dlužníkovi nebo spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vzniknou, jednostranným zápočtem. Smluvní strany se dohodly, že takováto forma úhrady závazků dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, plynoucích z této smlouvy nebo které z titulu této smlouvy a v její souvislosti dlužníkovi nebo spoludlužníkovi, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, vzniknou, bude právně neúčinná a nebude zakládat právní účinky zániku závazku. Předčasné splacení úvěru nebo jeho části Úhrada celkových nákladů spotřebitelského úvěru (úroků z úvěru) dle 15 odst. 1) zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 1. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES Smluvní strany se dále dohodly, že dlužník je oprávněn kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru podle této smlouvy o úvěru splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo jeho části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru. Smluvní strany se dohodly, že sjednané smluvní úroky z úvěru je dlužník, v případě předčasného splacení úvěru a smluvních úroků, povinen uhradit za dobu od poskytnutí úvěru do jeho úplného splacení s tím, že na smluvních úrocích z úvěru je však dlužník vždy povinen uhradit celkově nejméně částku odpovídající smluvním úrokům z úvěru za měsíců. Žádost o předčasné splacení úvěru Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že dlužník bude mít v úmyslu splatit úvěr zcela nebo zčásti, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, jednorázovou úhradou dosud nesplacené části úvěru jistiny úvěru nebo její části, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, musí tuto skutečnost písemně sdělit věřiteli a současně v písemné žádosti : - požádat věřitele o vyčíslení dosud nesplacené části úvěru, včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru a - uvést datum, k němuž má dlužník v úmyslu nesplacenou část úvěru (nebo mimořádnou splátku), včetně smluvních úroků a případného příslušenství úvěru, splatit s tím, že věřitel podpisem této smlouvy dlužníkovi doporučuje, aby z důvodu formální přehlednosti níže uvedeného vyčíslení uváděl datum odpovídající dni v měsíci, k němuž je dlužník na základě této smlouvy povinen hradit pravidelné měsíční splátky. Po obdržení žádosti dlužníka podle tohoto bodu je věřitel povinen dlužníku písemně sdělit elektronicky ve formátu *pdf zprávou odeslanou na uvedený v řádku 14. tabulky ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU, sjednané na straně 2 této smlouvy, nepožádá-li dlužník ve své žádosti podle tohoto bodu výslovně o zaslání listinného písemného vyčíslení : - celkovou výši dosud nesplacené části úvěru, včetně neuhrazených smluvních úroků ve smyslu bodu 2.5. této smlouvy, - celkovou výši případného příslušenství úvěru a - celkovou výši případných dalších závazků dlužníka vůči věřiteli, vzniklých na základě této smlouvy nebo v její souvislosti, kterou bude mít dlužník vůči věřiteli v souhrnu k datu, uvedenému v žádosti dlužníka, ke kterému má dlužník v úmyslu celou neuhrazenou část úvěru, včetně neuhrazených smluvních úroků ve smyslu bodu 2.5. této smlouvy, (nebo mimořádnou splátku) splatit; jinde také jen vyčíslení. Úhrada nákladů, vzniklých v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru dle 15 odst. 2) a násl. zák. č. 145/2010 Sb. a ve smyslu čl. 16 odst. 2., 3. a 5. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je dlužník povinen současně s úhradou předčasně splacené celkové částky splácené spotřebitelem (nebo mimořádné splátky) uhradit věřiteli náklady, věřiteli vzniklé v přímé souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru - celkové částky splácené spotřebitele, a to: - ve výši 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru jistiny úvěru podle této smlouvy, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru, tj. dnem, jeden rok - nebo ve výši 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru jistiny úvěru podle této smlouvy, je-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru, tj. dnem, nejvýše jeden rok. Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru dohodou Smluvní strany se dohodly, že právní účinky této smlouvy mohou být ukončeny dohodou smluvní stran o obsahových náležitostech dodatku dle bodu 4.4. této smlouvy. Ukončení právních účinků smlouvy o úvěru odstoupením Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou o úvěru Dle 2005 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se odstoupení od smlouvy nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění Věřitel svým podpisem této smlouvy v souladu s 11 zák. č. 145/2010 Sb. tímto písemně upozorňuje dlužníka a spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, že dlužník i spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, může od této smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 6 z 17

7 dnů ode dne uzavření této smlouvy o úvěru s tím, že od této smlouvy o úvěru lze odstoupit postupem podle tohoto bodu pouze písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o úvěru o právu na odstoupení, kdy lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto bodu je dlužník, případně spoludlužník, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, povinen adresovat k rukám věřitele, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že došlo-li podle tohoto bodu k odstoupení od této smlouvy o úvěru ze strany dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, je dlužník povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení podle tohoto bodu, zaplatit jistinu úvěru podle této smlouvy o úvěru, tj. částku ve výši Kč s tím, že v tomto případě je dlužník povinen zaplatit věřiteli smluvní úrok z úvěru ve výši, na kterou by věřiteli vznikl podle této smlouvy nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr podle této smlouvy dlužníkem čerpán, do dne, kdy bude jistina spotřebitelského úvěru podle této smlouvy, tj. částka ve výši Kč uhrazena věřiteli. stává se dnem zahájení takového exekučního řízení nebo dnem zahájení takového řízení o výkon rozhodnutí - splatná celá dosud neuhrazená jistina úvěru, a současně - splatný souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že částka smluvního úroku splatná za den dle odstavce 1) písmeno n) přílohy č. 3 zákona č. 145/2010 Sb. činí částku ve výši Kč. Smluvní strany se dohodly, že došlo-li podle tohoto bodu k odstoupení od této smlouvy o úvěru ze strany dlužníka nebo spoludlužníka, je-li spoludlužník smluvní stranou této smlouvy, a dlužník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne odeslání odstoupení podle tohoto bodu, nezaplatí věřiteli jistinu úvěru podle této smlouvy o úvěru, tj. částku ve výši Kč, a smluvní úrok z úvěru ve výši, na kterou by věřiteli vznikl podle této smlouvy nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu nedošlo, je dlužník povinen plnit veškeré závazky pro něj plynoucí z této smlouvy, jako by k odstoupení od této smlouvy ze strany dlužníka podle tohoto bodu nedošlo. Následky vedení insolvenčního řízení a exekučního řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí ve věci dlužníka nebo spoludlužníka Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že : a) ve věci dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, bude zahájeno insolvenční řízení nebo stává se dnem zahájení takového insolvenčního řízení v případě, že následně bude příslušným soudem zjištěn úpadek dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, - splatná celá dosud neuhrazená jistina úvěru, a současně - splatný souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru, a v případě, že ke dni, kdy se stane splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru do konce sjednané splatnosti úvěru podle tohoto bodu, bude do konce sjednané splatnosti úvěru, tj. do dne splatnosti poslední pravidelné splátky (VIZ bod 2.8. této smlouvy) zbývat více než 60 měsíců, stává se splatným souhrn dosud dlužníkem neuhrazených smluvních úroků z úvěru za dobu 60 měsíců; b) ve věci dlužníka nebo spoludlužníka nebo osoby, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem majetku, tvořícího předmět zajištění podle bodu 3.1. nebo 3.3. této smlouvy, a to i kteréhokoliv z nich samostatně, bude zahájeno exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí 7 z 17

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb.

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. FORM 06.02.2011 XX FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle PŘÍLOHY č. 6 zákona č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o poskytovateli spotřebitelského úvěru (úvěrujícím), jinde také jen POSKYTOVATEL

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto:

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE. takto: SMLOUVA O ZÁPŮJČCE uzavřená v souladu s ustanovením 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, (dále jako ZoSÚ ) mezi těmito

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

(dále jen kupující ) Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

(dále jen kupující ) Varianta - územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 1717/BPV/2016-BPVM Č.j.: UZSVM/BPV/1703/2016-BPVM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za kterou právně jedná Ing. Oskar

Více

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry

Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry Produktové podmínky pro kontokorentní úvěry (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka je oprávněna poskytnout na základě Smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru (dále jen Smlouva o úvěru ) kontokorentní

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany

Smlouva o zápůjčce č. 14. I. Smluvní strany Smlouva o zápůjčce č. 14 I. Smluvní strany obchodní společnost MMH group s. r. o., IČO: 02619865, se sídlem v Brně město, Dvořákova 588/13, PSČ: 602 00, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10.

Specifikace úvěrových podmínek Akcenta, spořitelní. a úvěrní družstvo. Strana - 1 - (celkem 5) Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 30.10. Specifikace úvěrových podmík Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze d: 30.10.2010 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Testovací Rodné číslo: 765430/0000 Narozen: 30.4.1976

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.)

(Úvěrující a Úvěrovaný dále společně jen jako Strany, samostatně též jako Strana.) Číslo smlouvy (variabilní symbol pro platby): [ ] TATO SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI (dále jen Smlouva ) byla uzavřena podle ustanovení 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen prodávající a..., r.č.., trvale bytem.,.., dále jen kupující uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

Více

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu

Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Produktové podmínky pro úvěry ve formě přečerpání na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Smlouvou, ve které Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ) sjednala s Klientem

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014

ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. bude doplněno /01/2014 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 206882, jejímž jménem jedná Roman Bohuslav, jednatel společnosti jako úvěrující

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: vyplň,

Více

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA

SMLOUVU O ZÁPŮJČCE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. ZÁPŮJČKA VATAONLINE s.r.o. IČ: 241 72 057 se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Poříčí 1040/10, PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185344 (dále jen Zapůjčitel

Více

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o úvěru č. uzavřená v souladu s ust. 497 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Věřitel obchodní jméno : FAST HYPO, a.s. sídlo : Praha

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer

Smlouva Evidenční číslo:.../2012/oer Usnesení č. 2/66 - Příloha č. 2 Strana 1 o sdružení finančních prostředků za účelem zajištění Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji Smluvní strany Moravskoslezský kraj Prokešovo

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti ProAš z.s. se sídlem Palackého 2424/2, Aš 352 01 identifikační číslo: 22708294 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í :. resp. manželé :... a.. datum narození/r.č.:... bytem:.. (dále jen převodce, resp. převodci ) na straně jedné a Pan/í :.... resp. manželé :... a. datum narození/r.č.:.....

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2009 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Smluvní strany: 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více