PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a finance Katedra obchodního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚVĚROVÁ SMLOUVA ONDŘEJ SÝKORA 2010/2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Úvěrová smlouva zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji prof. JUDr. Karlu Markovi, CSc. za vedení bakalářské práce. 3

4 OBSAH SEZNAM ZKRATEK ÚVOD DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ ÚVĚR SMLOUVA O ÚVĚRU VS. ÚVĚROVÁ SMLOUVA SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU PŮJČKA VÝPŮJČKA LEASING ROZDÍL MEZI PŮJČKOU, VÝPŮJČKOU A ÚVĚREM ÚROK LICHVA ÚPLATA ZA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU RPSN SPOTŘEBITEL SUBJEKTY SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVATEL ÚVĚRU POVINNOSTI POSKYTOVATELE ÚVĚRU PŘÍJEMCE ÚVĚRU NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O ÚVĚRU FORMA OBLIGATORNÍ NÁLEŢITOSTI SMLOUVY O ÚVĚRU FAKULTATIVNÍ NÁLEŢITOSTI ZÁNIK SMLOUVY O ÚVĚRU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VÝPOVĚĎ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPLNĚNÍ ZÁNIK SUBJEKTU ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY LITERATURA PRÁVNÍ PŘEDPISY JUDIKATURA ON-LINE ZDROJE

5 SEZNAM ZKRATEK ObčZ ObchZ ZoB ŢivZ SpotÚv RPSN Občanský zákoník, v platném znění Obchodní zákoník, v platném znění Zákon o bankách, v platném znění Ţivnostenský zákon, v platném znění Zákon o spotřebitelském úvěru, v platném znění roční procentní sazba nákladů 5

6 1 ÚVOD V této bakalářské práci se budu rámcově zabývat smlouvou o úvěru jako celkem a průřezově pak jedním z typů smlouvy o úvěru, smlouvou o spotřebitelském úvěru. Srovnám všeobecnou úpravu smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku 1 s úpravou spotřebitelského úvěru v zákoně o spotřebitelském úvěru 2, který je lex specialis k obchodnímu zákoníku. Vymezím a rozvinu, které subjekty mohou přijímat a poskytovat spotřebitelské úvěry. Budu také uvaţovat situace, kdy by chtěly neadekvátní subjekty uzavřít smlouvu o úvěru a také situace, kdy by chtěly subjekty de lege uzavřít úvěr mimo působnost SpotÚv. Tomuto výkladu bude předcházet přesné vymezení pojmu úvěr, včetně jeho oddělení od podobných pojmů, jako např. půjčka či výpůjčka. Tato práce bude průřezově zaměřena na spotřebitelský úvěr. Za cíl si rovněţ kladu provedení komparace úvěru podle SpotÚv s ObchZ. Chci se svým zkoumáním ujistit, ţe SpotÚv skutečně spotřebitele chrání a zda-li není zajištěna dostatečná ochrana podle 262 odst. 4 ObchZ. Spotřebitelský úvěr se od jiných úvěrů dle 497 a násl. ObchZ vymezuje zejména proto, aby byla více chráněna slabší strana, tedy spotřebitel. Spotřebitel má v rámci spotřebitelského úvěru zvýhodněné postavení oproti jiným běţným věřitelům z jiných typů úvěrových smluv. Také věřitel (poskytovatel spotřebitelského úvěru) je vázán přísnějšími povinnostmi, zejména informačními, oproti poskytovateli jiných úvěrů podle ObchZ. Zákon o spotřebitelském úvěru je zákon speciální k obchodnímu zákoníku. Na smlouvu o spotřebitelském úvěru se vztahují všeobecná ustanovení o smlouvě o úvěru podle ObchZ, pokud předmětná problematika není upravena ve SpotÚv. Své argumenty se snaţím co nejvíce opírat nejen o můj výklad platné právní úpravy, ale i o judikaturu a odbornou literaturu. Problematika uvedená v této bakalářské práci se vztahuje k datu sepsání práce, k období únor-červen Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ObchZ. 2 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, dále jen SpotÚv. 6

7 2 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Ze všeho nejdůleţitější je si na úvod této bakalářské práce vyloţit nejdůleţitější pojmy, se kterými se bude dále pracovat. V praxi často dochází k záměnám klíčových pojmů, nejčastěji úvěru s půjčkou. Z ekonomického hlediska můţe pojem půjčka v sobě zahrnovat i úvěr, i kdyţ z právního hlediska je nutné tyto pojmy striktně rozlišovat a úvěr de lege v ţádném případě není podmnoţinou pojmu půjčka. Z laického hlediska jsou tyto pojmy rovněţ zaměnitelné. Kdybychom se běţného spotřebitele, který si právě sjednal v bance neúčelový spotřebitelský úvěr, zeptali, zda-li má za to, ţe právě uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru, jistě by odpověděl ţe nikoli a bil by se do krve za to, ţe si odnáší půjčku na cokoli. Dalo by se dokonce říci, ţe úvěr nemá s půjčkou nic společného, neboť půjčka je institutem občanského zákoníku 3 a úvěr obchodního zákoníku 4. Definici základních pojmů by sice šlo zahrnout přímo do výkladu, nicméně si myslím, ţe pro názornost a lepší orientaci je na to lepší vyčlenit samostatnou kapitolu. Pro zjednodušení budeme předpokládat, ţe předmětem půjčky, příp. výpůjčky, jsou věci movité; nemovitosti jsou z rozsahu této práce vyňaty Úvěr Úvěr je výsostný institut obchodního práva, který upravuje vztahy mezi podnikateli, případně osobami, které si zvolí postup podle ObchZ 5, popř. mezi osobami, o nichţ to zákon výslovně stanoví. Jde tedy o absolutní obchod bez ohledu na povahu stran. Předmětem úvěru mohou být pouze peníze a nic jiného. Pojmem peníze se rozumí druhově zastupitelný monetární prostředek směny, ať jiţ ve hmatatelné podobě, či elektronické 6. Aby se jednalo o úvěr, je nutné, aby byl sjednán úrok. Smlouva o úvěru bez sjednaného úroku 7 je neplatná. Jedná se o neplatnost absolutní, tedy ex tunc. Takováto smlouva by byla zastřeným právním úkonem, kdy by šlo o špatně pojmenovanou smlouvu o půjčce (smlouva o půjčce podle ObčZ můţe být bezúročná). Za úvěr v nadepsaném smyslu nepovažujeme časový rozdíl mezi plněním závazku (například převzetí zboží kupujícím), eventuálně přijetím vyúčtování - faktury a zaplacením. Pro tento časový rozdíl se používá pojmu obchodní úvěr. Přestože v současné době obchodní ObčZ, čímţ se řídí vztahy a priori mezi nepodnikajícími fyzickými osobami odst. 3 písm. d) ObchZ, čímţ se řídí primárně z podstaty věci vztahy mezi podnikateli a osobami, které se dohodnou, ţe budou postupovat podle ObchZ. 5 Mám na mysli situaci, kdy spotřebitel nebude chtít uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru podle SpotÚv, ale smlouvu o úvěru podle 497 ObchZ. Dle mého názoru to moţné je, k tomu blíţe dále v textu. 6 Elektronické peníze jsou definovány blíţe v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 7 Nebo bez způsobu výpočtu úroku či odkazu na úvěrové podmínky apod. z čehoţ by byla výše úroku patrná. 7

8 úvěr - s delší dobou jeho poskytnutí - zásadně u nás nebývá sjednán, fakticky k němu v řadě případů dochází Smlouva o úvěru vs. úvěrová smlouva Smlouva o úvěru je legální pojem, který upravuje 497 ObchZ. Smlouva o úvěru je navíc typový (absolutní) obchod, protoţe je zahrnuta do 261 odst. 3 ObchZ, který říká, ţe obchodním zákoníkem se smlouva o úvěru řídí bez ohledu na povahu účastníků. Dle mého názoru je pojem smlouva o úvěru plně zaměnitelný s pojmem úvěrová smlouva. Pojem smlouva o úvěru v sobě zahrnuje také speciální případy smlouvy o úvěru, jako např. smlouva, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr. Smlouvu, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr, upravuje SpotÚv. V této práci se průřezově zabývám právě touto speciální úvěrovou smlouvou. Podle judikatury 9 je smlouva o úvěru podle ObchZ konsenzuální kontrakt, závazek dluţníka z ní vzniká, jakmile je uzavřena a nikoli aţ předáním předmětu smlouvy, jako je tomu u smlouvy o půjčce Smlouva o spotřebitelském úvěru Pro účely této práce budu pro lepší názornost a zjednodušení označovat jako smlouvu o spotřebitelském úvěru smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, tak, jak ji označuje SpotÚv. Jedná se o speciální formu úvěrové smlouvy, na kterou se vztahuje působnost SpotÚv, ale i ObchZ v oblastech, které SpotÚv neupravuje nebo upravuje neúplně. Smlouvu o spotřebitelském úvěru je moţné sjednat pouze mezi spotřebitelem, tak jak jej vymezuje SpotÚv 10, a věřitelem, popř. zprostředkovatelem, tak jak je vymezuje SpotÚv 11. Podle zásady dispozitivnosti a smluvní svobody stran podle mého názoru zároveň není vyloučeno, aby si nepodnikající fyzická osoba (spotřebitel), dispozitivně výslovně dohodla s poskytovatelem 12, ţe se jejich závazkový smluvní vztah (smlouva o úvěru) bude řídit pouze ObchZ a ne SpotÚv. Musíme mít však stále na paměti ustanovení 262 odst. 4 ObchZ, které chrání smluvní stranu, která není podnikatelem. Podle citovaného ustanovení je ustanovení směřující k ochraně spotřebitele však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. 8 MAREK, K. Pojem úvěru a zásady úvěrování. Právní rádce [online]. [citováno 28. června 2011]. Dostupné z: < 9 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 33 Cdo 4610/ písm. a) SpotÚv 11 3 písm. b) a c) SpotÚv 12 poskytovatelem se pro účely této práce pro zjednodušení rozumí osoby uvedené v 3 písm. b) a c) SpotÚv 8

9 Za zajímavé povaţuji, ţe spotřebitelský úvěr není právní pojem de lege lata, čili není nikde definován. Není zvláštním smluvním typem soukromého práva. V předchozí právní úpravě 13 byl definován v 2 odst. 1. SpotÚv se nevztahuje podle 2 odst. 1 na odloţenou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční sluţbu dále specifikovanou v tomtéţ zákoně pod písmeny a-k. Soudy se často potýkají s tím, co nepodřadit pod spotřebitelský úvěr. Předešlá právní úprava z roku 2001 o spotřebitelském úvěru jiţ počítala se vstupem ČR do EU v roce Aktuální právní úprava zohledňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady z roku jejímţ cílem bylo, aby občané EU mohli požádat o spotřebitelský úvěr v jakékoli členské zemi EU a zároveň zajistit, aby spotřebitelé byli chráněni proti nekalým praktikám poskytovatelů úvěru Půjčka Půjčka je institut občanského práva. Předmětem půjčky jsou věci druhově určené, tedy volně zastupitelné. 16 Nejčastěji jsou předmětem půjčky peníze, můţe to být ale i libovolná jiná věc určená podle druhu. Smlouva o půjčce na rozdíl od smlouvy o úvěru vzniká aţ samotným předáním předmětu půjčky. Pro platné uzavření smlouvy o půjčce není třeba stanovit úrok. Můţeme se tedy setkat s bezúročnou půjčkou. Je vhodné si zde odpovědět na následující otázku: Mohou mezi sebou podnikatelé uzavřít půjčku dle ObčZ a sjednat si v ní úrok? Podle mého názoru to v jistých případech moţné. Oporu pro toto tvrzení nalezneme v 261 odst. 1 ObchZ 17. Půjdeme tedy postupně; o závazkový vztah se jedná, o podnikatele jde rovněţ. Dále je nutné, aby se tento závazkový vztah týkal jejich podnikatelské činnosti. Ne všechny závazkové vztahy mezi podnikateli se nutně musí týkat jejich podnikatelské činnosti. Není podle mého názoru vyloučeno, aby jeden podnikatel poskytl jednorázovou úročenou půjčku (nejednalo by se zde o jeho podnikatelskou činnost) jinému podnikateli, který by předmětnou sumu vyuţil na něco jiného, neţ je jeho podnikatelská činnost, například na nákup umění, jakoţto prostředku uchování hodnoty. O úvěr by se nejednalo, protoţe poskytování úvěrů není předmětem činnosti prvního 13 Zákon č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. 15 PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P., MAREK, K. Bankovní obchody. Praha : ASPI, a. s., s ObčZ odst. 1 ObchZ: Tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. 9

10 podnikatele a druhý podnikatel peníze nevyuţije ke své podnikatelské činnosti. Výše uvedené ovšem platí jen za situace, kdy budeme uvaţovat, ţe ne vţdy kaţdé jednání podnikatele je jednáním v rámci jeho podnikatelské činnosti. Pokud by strany chtěly mezi sebou sjednat smlouvu o úvěru, tak ta by se bez ohledu na povahu účastníků řídila ObchZ. Po mém bliţším zkoumání nabídek úvěrových produktů pro spotřebitele dle SpotÚv největších tuzemských bank musím konstatovat, ţe ani samotné banky nepouţívají korektní terminologii. Jistě se za tím skýtá promyšlený marketingový tah, kdy se bankovní produkty nabízejí spotřebiteli v jazyce, kterému rozumí, nicméně podle JUDr. Selucké 18 i ustálené judikatury spotřebitel disponuje jistou mírou rozumu a inteligence a mám za to, ţe označení neúčelového spotřebitelského úvěru jako půjčkou na cokoliv, tak, jak to prezentuje na svých internetových stránkách např. ČSOB 19, je přinejmenším neetické, ba dokonce i klamavé. Na základě takto formulované nabídky spotřebitel s alespoň minimálními znalostmi se můţe domnívat, ţe banka mu nabízí sjednání půjčky podle ObčZ, na coţ se nevztahuje bankovní licence 20. Navíc se můţe zpočátku domnívat, ţe půjde o bezúročnou smlouvu. Pochybuji, ţe banka kdy uzavřela s klientem půjčku podle ObčZ. Výše uvedená disharmonie by se ovšem dala vysvětlit tím, ţe banky tíhnou k tomu pouţívat terminologii ekonomickou, spíše neţ právní. Pokud ekonom řekne půjčka, právník musí pochopit, ţe ekonom pouţívá ekonomickou terminologii, nikoli právní, a pod půjčku zahrnuje jak půjčku podle ObčZ, tak i úvěr podle ObchZ, případně spotřebitelský úvěr Výpůjčka Výpůjčku zde zmíním jen okrajově a to jen pro úplnost, neboť jistá souvislost s půjčkou či úvěrem se můţe nabízet. Jedná se opět o institut občanského práva. Předmětem výpůjčky můţe být pouze věc, která je individuálně určená, je bez dalšího nezaměnitelná. Typicky se bude například jednat o motorové vozidlo. Pokud jedna osoba poskytne druhé osobě dočasně motorové vozidlo, má se za to, ţe se jedná o výpůjčku. Povinností dluţníka je vrátit přesně to konkrétní motorové vozidlo, které si vypůjčil. 18 Poznatek ze semináře vedeného JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D. 19 ČSOB Půjčka na cokoliv [online]. [citováno 4. května 2011]. Dostupné z: <http://www.csob.cz/cz/lide/pujcky-a-uvery/stranky/csob-pujcka-na-cokoliv.aspx>. 20 podle 1 odst. 1 a 3 ZoB, můţe banka vykonávat jen takovou činnost kterou má povolenu v udělené licenci. V taxativním výčtu třetího odstavce není uvedeno poskytování půjček, z toho plyne, ţe banky nejsou oprávněny k poskytování půjček a neměly by tedy ani spotřebitele klamat tím, ţe mu nabízejí půjčku, ze které se vyklube úvěr. 10

11 Smlouva o výpůjčce je vždy bezplatná. Tato skutečnost patři k dalším znakům, které smlouvu o výpůjčce odlišují od smlouvy o půjčce. Bezúplatný charakter výpůjčky ji odlišuje od smlouvy nájemní Leasing Městský soud v Praze konstatoval, ţe: současně dle 1 odst. 2 písm. b) zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1968 Sb. se nevztahuje na nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu. Podle správního orgánu prvého stupně z uvedeného vyplývá, že nájemní smlouva, která převod vlastnického práva zaručuje, podléhá režimu citovaného zákona. 22 Podle současné právní úpravy se 2 odst. 1 b) SpotÚv nevztahuje na odloţenou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční sluţbu sjednanou v podobě nájmu věci nebo leasingu, u nichţ není sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby. Do zákona byl tedy oproti předchozí právní úpravě nově vloţen pojem leasingu jako nepojmenované smlouvy. To zřejmě z důvodu jiţ ustálené judikatury. Pokud tedy u leasingu půjde o převod vlastnického práva, bude tato leasingová smlouva podléhat reţimu citovaného SpotÚv. Leasing rozlišujeme finanční a operativní. Rozdílem je především délka pronájmu. Jestliţe jde u finančního leasingu o pronájem dlouhodobý, u operativního leasingu jde o pronájem krátkodobý s tím, ţe pronajímatel nejen, ţe vlastní daný předmět, ale současně ho i udrţuje. V současné době se leasingová smlouva jako smlouva inominátní sjednává podle 269 odst. ObchZ, případně téţ podle ObchZ jako smlouvy o koupi najaté věci. Je však moţné ji dle uvedeného judikátu rovněţ sjednat dle SpotÚv. Jedna skupina tedy tvrdí, ţe leasingová smlouva je smlouvou inominátní, druhá skupina, ţe ji lze podřadit pod spotřebitelský úvěr. A to s ohledem na spotřebitele a jejich ochranu, jak to najdeme i v jiných právních řádech Evropy Rozdíl mezi půjčkou, výpůjčkou a úvěrem. Konečně se dostáváme k samotnému rozlišení těchto pojmů, které je pro tuto práci zásadní. Z definice úvěru plyne, ţe jeho předmětem jsou pouze peníze. Od tohoto se nelze odchýlit. 21 ŠVARC, Z. et al. Základy obchodního práva 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne , čj. 10 Ca 5/

12 Pytel mouky jednoduše nemůţe být předmětem úvěru. Tím pádem nám ze srovnání jednoduše vypadává výpůjčka, jejímţ předmětem je věc individuálně určená. 23 Faktem, ţe předmětem úvěru mohou být pouze peníze, si pro smysluplné srovnání institutu půjčky a úvěru musíme půjčku úzce vymezit pouze na situaci, kdy předmětem půjčky jsou peníze. Zákon zároveň nezakazuje si ve smlouvě o půjčce sjednat úrok. První klíčová diferenciace je tedy v tom, ţe u smlouvy o úvěru jde z hlediska předmětu smlouvy (peníze) a sjednaného úroku o podstatné náleţitosti smlouvy o úvěru, bez nichţ by byla smlouva absolutně neplatná, popř. by se jednalo o jinou smlouvu. Na druhou stranu předmětem smlouvy o půjčce mohou být mimo jiné i peníze a moţnost sjednání úroku je pouze fakultativní, tedy je plně na vůli stran, zda si úrok sjednají či nikoli. Absence úroku u smlouvy o půjčce nezakládá její neplatnost. Druhá klíčová diferenciace se týká samotného okamţiku vzniku smlouvy. Smlouva o úvěru vzniká v okamţiku uzavření smlouvy o úvěru a poskytovatel úvěru je do doby poskytnutí předmětných peněz dluţníkem příjemce úvěru. Jakmile však peníze poskytne, stává se z něj věřitel a z příjemce peněz dluţník. Smlouva o půjčce je tzv. smlouva reálná a vzniká aţ samotným plněním, tedy dostáním se předmětu půjčky do sféry příjemce půjčky. Do doby, neţ poskytovatel půjčky skutečně poskytne příjemci půjčky předmětné peníze půjčky, není příjemcův dluţník, tak jak by to bylo v případě smlouvy o úvěru Úrok Úrok je nedílnou součástí úvěru a podstatnou náleţitostí smlouvy o úvěru. Pokud by úrok ve smlouvě o úvěru nebyl sjednán, smlouva by byla neplatná. Smlouva o úvěru, ani smlouva o spotřebitelském úvěru, nemůţe být bezúročná, na rozdíl od smlouvy o půjčce, která bezúročná být můţe. Velmi zjednodušeně je úrok cena (odměna) za to, ţe věřitel (poskytovatel) poskytne dluţníkovi (příjemci úvěru) peníze. Povinnost stanovit výši úroku ve smlouvě není podstatnou náleţitostí smlouvy o úvěru, v samotné smlouvě tedy být sjednán nemusí, musí tam však být sjednán závazek příjemce (dluţníka) úrok splatit. K určení úroku se přistupuje podle 502 ObchZ. Pokud se tedy strany dohodnou, ţe nesjednají výši úroku, ale závazek splatit úrok tam je, je výše úroku výše obvyklá. 23 Předmětem výpůjčky samozřejmě také mohou být peníze, ovšem pouze takové peníze, které jsou určeny individuálně. Jedná se typicky o zběratelské kousky, klidně i platné, u kterých je z numismatického hlediska nutné, aby došlo k vrácení té konkrétní monety. Z toho plyne, ţe předmětem výpůjčky nemohou být peníze virtuální. 12

13 Co kdyţ si ale v extrémním případě strany dohodnou výši úroku, která ovšem nebude vyjádřena v penězích, ale např. v podobě jistého hmotného, nebo klidně i nehmotného statku. Pro ilustraci se strany například dohodnou, ţe dluţník bude místo úroku věřiteli pravidelně odvádět část úrody, řekněme kaţdý měsíc 10kg brambor. Jedná se o smlouvu o úvěru, nebo o jakýsi inominát? Dle mého názoru se o smlouvu o úvěru podle ObchZ jednat nemůţe, neboť úrok ze své podstaty musí být vyjádřen procentuálně nebo zlomkem a odvozuje se od výše úvěrované částky. V tomto případě by se jednalo pravděpodobně o bezúročnou smlouvu o půjčce, v rámci níţ si strany dispozitivně dohodnou další závazek, a to, ţe dluţník bude pravidelně po dobu čerpání půjčky věřiteli odvádět např. sjednanou část úrody Lichva Lichva je trestný čin upravený v 218 Trestního zákoníku 24 (v 253 předešlého trestního zákona 25 ). Lichvou se rozumí zneuţití něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení. Nebo kdo dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehoţ hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. Aktuální Trestní zákoník přidal skutkovou podstatu v odstavci 3 téhoţ ustanovení při spáchání lichvy za stavu ohroţení státu nebo za válečného stavu. Při poskytování úvěrů a půjček existuje z hlediska požadovaných úroků určitá hranice, která odděluje standardní podnikatelskou činnost provozovanou v souladu s právním řádem a lichvu. Uvedenou hranicí je podle trestního zákona to, co lze pokládat již za hrubý nepoměr mezi vzájemnými plněními pachatele a poškozeného ve smyslu 253 odst. 1 tr. zák. Poskytnutí půjčky peněz s úrokem dosahujícím 70 % a více za rok pak takový hrubý nepoměr zakládá. 26 Odkaz na výše uvedený judikát uvádím proto, ţe determinace lichvy v platných právních předpisech chybí, a proto se nutně musíme opřít o judikatorní výklad Úplata za poskytnutí úvěru Je třeba rozlišovat úplatu za poskytnutí úvěru od úroku a od RPSN 27. Všechny tyto instituty mají jinou funkci. Jak jiţ bylo výše definováno, úrok je cena za poskytnuté peníze. Úplata 24 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 25 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 26 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 5 Tdo 1282/ Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr podle 10 SpotÚv 13

14 za poskytnutí úvěru je cena za to, ţe věřitel peníze pro dluţníka obstará a ţe je pro něj má k dispozici, tedy za sjednání závazku. 28 Úplata je jedním z mála kogentních ustanovení ObchZ 29, a proto se od ní strany nesmí smluvně odchýlit. Znamená to tedy, ţe úplatu za sjednání úvěru můţe sjednat 30 a přijmout pouze poskytovatel (de lege věřitel), jehoţ předmětem podnikání je poskytování úvěrů. Výši zmiňuje prof. Marek: tato úplata bývá jednorázová nebo činí zpravidla 0,5 1 % ročně RPSN RPSN je zkratka, která doslova znamená Roční Procentní Sazba Nákladů na spotřebitelský úvěr. Je upravena v 10 SpotÚv. Její sjednání je u spotřebitelských úvěrů povinné a ustanovení o její výši je podstatnou náleţitostí smlouvy o spotřebitelském úvěru. 32 Ve smlouvě o spotřebitelském úvěru musí být uvedeny veškeré předpoklady pouţité pro výpočet RPSN a celkovou částku splatnou spotřebitelem. RPSN není podstatnou náleţitostí obecné smlouvy o úvěru podle ObchZ. Výše RPSN se povinně vypočítává podle přílohy 5 SpotÚv. Tím je vyloučena moţnost, ţe by se strany mohly dohodnout na příliš vysokém RPSN. Zde je spotřebitel bezesporu chráněn. Dle mého názoru jiţ ale není chráněn v tom, ţe RPSN nemůţe být sjednáno na druhou stranu příliš nízké, řekněme kolem 1 %. Kdyţ vezmeme v úvahu, ţe běţné RPSN se pohybuje podle ekonomů od 8,5 % do 18 % a ve spotřebitelském úvěru sjednáno být musí, tak být spotřebitelem v tomto ohledu pro spotřebitele příliš výhodné není, zvlášť, kdyţ u jiných úvěrů podle ObchZ RPSN sjednáno být nemusí. Navíc jak u úvěru podle ObchZ, tak i SpotÚv můţe být sjednána úplata za sjednání závazku Spotřebitel Spotřebitelem se pro účely SpotÚv rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 34 Splnění těchto ObchZ ObchZ 30 respektive si úplatu za sjednání úvěru smluvně můţe sjednat kdokoli, nicméně smlouva bude v této části neplatná. 31 MAREK, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, s Příloha č. 3 SpotÚv, písm. f) 33 podle 499 ObchZ pouze pokud je poskytování úvěrů předmětem podnikání poskytovatele. Podle SpotÚv pak můţe být úplata za sjednání úvěru sjednána vţdy, neboť poskytovatelem spotřebitelského úvěru musí být vţdy podnikatel, jehoţ předmětem podnikání je poskytování úvěrů písm. a) SpotÚv. 14

15 předpokladů je nutnou podmínkou k tomu, aby byla uzavřena platná smlouva o úvěru podle SpotÚv, která se sjednává výhradně mezi spotřebitelem a poskytovatelem (věřitelem), nebo zprostředkovatelem. Spotřebitel, jehoţ závazkové vztahy se řídí ObchZ, navíc poţívá zvláštní ochrany podle 262 odst. 4 ObchZ. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku MAREK, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, s

16 3 SUBJEKTY SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Subjektem běţné smlouvy o úvěru podle 497 ObchZ můţe být za jistých okolností prakticky kdokoli. Samotné poskytování úvěrů z vlastních zdrojů navíc nevyţaduje licenci 36. To znamená, ţe úvěr mohou poskytnout i nebankovní subjekty. Subjektem smlouvy o spotřebitelském úvěru můţe být pouze spotřebitel na straně jedné a podnikatel, jehoţ předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů, na straně druhé. Smlouvu o spotřebitelském úvěru tedy spolu nemohou uzavřít například dva podnikatelé, či dvě nepodnikající fyzické osoby, i kdyby tak předmětnou smlouvu nazvaly. Jednalo by se nejspíš o zastřený právní úkon a pravděpodobně by spolu sjednali smlouvu o úvěru podle 497 ObchZ či smlouvu o půjčce podle 657 ObčZ, či výjimečně i inominát. Záleţelo by ovšem na konkrétních atributech předmětné smlouvy. Samotné jednoznačné označení subjektů spotřebitelského úvěru je velmi komplikované a vyţaduje bliţší upřesnění. Uvaţujme tedy tento závazkový vztah jako dvoustranný. Na straně jedné je ten, kdo má intenci úvěr poskytnout a na straně druhé ten, kdo má intenci úvěr přijmout (čerpat). První stranu, tedy poskytovatele, můţeme nazývat různě. SpotÚv, ale i ObchZ jej označuje jako věřitele, případně zprostředkovatele. Dle mého názoru nejvhodnější a nejširší pojem, který vede k jednoznačnému určení, o jakou stranu se jedná, je samotný pojem poskytovatel, který pro účely této práce pouţívám. Běţně se ovšem v literatuře i legislativě uvádí pojem věřitel. 37 Pro případ úvěrových smluv uţití pojmu věřitel není příliš šťastné, neboť v jisté fázi procesu spotřebitelského (ale i všech ostatních) úvěru nemusí být vţdy jasné, jestli se označením věřitel rozumí poskytovatel či příjemce úvěru. V době uzavření platné (a účinné) libovolné smlouvy o úvěru je do doby realizace samotného poskytnutí peněz příjemci úvěru poskytovatel úvěru příjemcův dluţník a zároveň je v tomto případě příjemce úvěru, běţně označovaný jako dluţník, poskytovatelův věřitel. Ad absurdum je tedy při těchto konstrukcích věřitelův dluţník zároveň věřitelův věřitel a naopak dluţníkův věřitel je zároveň dluţníkův dluţník. Odborně se o tomto stavu říká, ţe smlouva je synallagmatická 38 Druhou stranu představuje příjemce úvěru, podle ObchZ dluţník, podle SpotÚv spotřebitel. Jedná se tedy o osobu, která smlouvu o úvěru uzavírá na straně příjemce úvěru. Dle ObchZ můţe být příjemcem úvěru prakticky kdokoli, tedy fyzická osoba i právnická osoba, podnikatel i nepodnikatel, popř. i stát, v závislosti na tom, jestli stát povaţujeme za 36 BARÁK, J. Zákon o bankách. Komentář a předpisy související. Praha : Linde Praha, a. s., 2003, s např. 3 písm. b) SpotÚv pojem věřitel přímo stanovuje jako legální pojem pro účely SpotÚv. 38 MAREK, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, s

17 veřejnoprávní korporaci či právnickou osobu. Pro fyzické osoby jsou pak samozřejmě limitující všeobecná ustanovení ObčZ o způsobilosti fyzických osob. SpotÚv označuje příjemce úvěru pro účel SpotÚv jako spotřebitele, čímţ zakládá právní pojem blíţe vymezený jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 39 Na základě výše uvedeného si myslím, ţe by bylo vhodnější de lege ferenda pouţívat pro účely smlouvy o úvěru pojmy typu poskytovatel a příjemce, čímţ by se zamezilo legitimním pochybnostem, jestli se např. označením dluţník myslí poskytovatel či příjemce úvěru, v závislosti na fázi plnění dle smlouvy o úvěru. Podle SpotÚv nemohou být upraveny vztahy mezi podnikateli a ani mezi nepodnikateli. Dva podnikatelé nebo dvě nepodnikající fyzické osoby se tedy nemohou dohodnout na tom, ţe se jejich úvěrový závazkový vztah bude řídit SpotÚv. Nemohou se tak dohodnout ani v rámci zásady dispozitivnosti, neboť SpotÚv upravuje pouze vztahy mezi podnikatelem oprávněným poskytovat úvěry na straně jedné a spotřebitelem, tedy nepodnikající fyzickou osobou, na straně druhé. Za jistých okolností by to ovšem teoreticky moţné bylo, a to v případě, kdy by se dva nesubjekty SpotÚv dispozitivně dohodli na tom, ţe se jejich vztah bude řídit SpotÚv s tím, ţe by nebyli přímo subjekty SpotÚv, nicméně některá ustanovení, která by se na ně mohla vztahovat, by je takto zakomponovali do svého smluvního vztahu formou odkazu na SpotÚv. SpotÚv by tak mohl plnit obdobnou funkci jako např. doloţky INCOTERMS. Typicky se tak mohou strany dohodnout, ţe se předčasné splacení bude řídit 15 SpotÚv. Všeobecně je smlouva o úvěru právní vztah adresný. Nedovedu si představit situaci, kdy by byl poskytnut neadresný úvěr. Mohou k tomu jistě tíhnout situace, kdy orgán veřejné správy vyčlení peněţní zdroje např. pro oběti ţivelné katastrofy a nabídne jim do značné míry výhodný úvěr. I tak se ale jedná o adresný právní vztah, neboť subjektem je mnoţina poškozených ţivelnou katastrofou Poskytovatel úvěru Všeobecně můţe být poskytovatelem úvěru dle ObchZ jak podnikatel, tak nepodnikající fyzická osoba. Nejběţněji je poskytovatelem banka, tak, jak ji definuje ZoB a dále podnikatel, právnická osoba, která poskytuje úvěry na základě ţivnostenského oprávnění. Jedná se o vázanou ţivnost dle 23 a 24 ŢivZ dle přílohy č. 2 ŢivZ. Poskytovatelem úvěru můţe být 39 3 písm. a) SpotÚv 17

18 ale i podnikatel, právnická osoba, kde předmětem její podnikatelské činnosti není poskytování úvěrů. Na tento případ se ale vztahují jistá omezení, např. ţe tato osoba není oprávněna vyţadovat úplatu za poskytnutí úvěru. 40 V této úrovni můţe podnikatel úvěr poskytnout zpravidla jednorázově, tak, aby se nejednalo o porušení ŢivZ. Nesmí se tedy jednat o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem 41. Poskytovatelem spotřebitelského úvěru můţe být pouze věřitel nebo zprostředkovatel. 42 Věřitelem se dále pro účely SpotÚv rozumí osoba (tedy právnická i fyzická) nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 43 Mohou to tedy být banky, tak jak jsou vymezeny v 1 ZoB. Dále to mohou být podnikatelé (fyzické i právnické osoby), které tuto činnost vykonávají na základě vázané ţivnosti s názvem Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 44. Z toho plyne, ţe na rozdíl od běţného úvěru podle ObchZ nemůţe spotřebitelský úvěr poskytnout nepodnikající fyzická osoba a ani podnikatel (fyzická či právnická osoba), jehoţ předmětem podnikání není poskytování spotřebitelských úvěrů Povinnosti poskytovatele úvěru Poskytovatel spotřebitelského úvěru má ze zákona povinnost, navíc oproti ustanovení ObchZ, před uzavřením smlouvy s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. 45 K tomu poskytovatelům, ovšem pouze bankám, významně pomáhá existence společnosti jménem CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., která provozuje Bankovní registr klientských informací. Nebankovní poskytovatelé úvěrů, tedy podnikatelé jiní neţ banky, kteří poskytují úvěry na základě ţivnostenského oprávnění, nemají právo do tohoto registru nahlíţet. Tyto nebankovní subjekty často ve svých reklamních nabídkách zdůrazňují, ţe do registru nenahlíţejí, nicméně tímto právem ale ani nedisponují. Je na zváţení, jestli zde nedochází k porušování nekalosoutěţních ustanovení 44 a násl. ObchZ, zejména ustanovení o klamavé reklamě, neboť tito nebankovní poskytovatelé tuto moţnost ani nemají. Tyto úvahy jsou však nad rámec této práce a nebudu se jimi dále zabývat. Další povinnosti poskytovatele by se daly rozdělit na povinnosti před samotným uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru a po uzavření. Před uzavřením musí poskytovatel ObchZ 41 2 ŢivZ 42 1 SpotÚv 43 3 písm. b) SpotÚv 44 Příloha č. 2 ŢivZ 45 9 SpotÚv 18

19 spotřebiteli poskytnout veškeré informace podle přílohy č. 2 SpotÚv. V této souvislosti bych se zaměřil na písm. g) přílohy č. 2 SpotÚv, která sice stanoví povinnost informovat o celkové částce splatné spotřebitelem, nicméně v ní nejsou zahrnuty ostatní poplatky, např. za vedení úvěrového účtu, pojištění úvěru apod., ale hlavně tam není zahrnuto uvádět celkovou výši RPSN. De lege lata tedy nemá poskytovatel povinnost sdělit spotřebiteli tu nejzákladnější informaci, a to kolik reálně celkem za úvěr zaplatí. Spotřebiteli je to podáno po částech a často tak, ţe je to příleš sloţité na orientaci. Uvedu názorný příklad: spotřebiteli je nabídnuto např ,- Kč s délkou trvání deseti let a s 10% úrokem p.a. Většina spotřebitelů na toto naletí a myslí si, ţe si půjčí ,- Kč a vrátí ,- Kč, tedy ţe je to bude stát jen ,- Kč. Pokud se do celkové sumy, kterou spotřebitel vydá, zahrnou i další náklady, typicky RPSN, zpravidla vţdy sjednané dispozitivní pojištění úvěru, poplatek za správu úvěru, další poplatky atd. a spotřebiteli se před uzavřením sdělí skutečné celkové náklady, které spotřebitel vynaloţí, spotřebitel by byl jistě při sjednání úvěru obezřetnější. V tom spatřuji tu nejryzejší ochranu spotřebitele, která bohuţel chybí. V našem konkrétním případě, kdy další atributy pro jednoduchost uvádět nebudu, se stane, ţe spotřebitel za oněch ,- Kč po deseti letech reálně vydá přibliţně ,- Kč. Neexistuje ţádná zákonná povinnost pro poskytovatele, aby spotřebiteli ještě před uzavřením spotřebitelského úvěru jasně a srozumitelně sdělil, ţe těch našich příkladných ,- Kč bude spotřebitele stát po deseti letech celkem ,- Kč, tedy ţe musí půjčených ,- Kč vrátit a k tomu ještě připlatit ,- Kč. Tento stav osobně povaţuji za naprosté selhání zákonodárce a vede k předluţení spotřebitelů a prosperitě poskytovatelů. Tento stav navíc posvětila i EU tím, ţe tuto povinnost nedeklarovala v příslušné směrnici 46. Správní dozor nad dodrţováním podmínek podle SpotÚv vykonává Česká obchodní inspekce. Pravomoci a povinnosti České obchodní inspekce jsou dány zákonem č. 64/1986 Sb. Česká obchodní inspekce můţe kontrolovat např. údaje, které poskytovatelé úvěrů uvádějí v reklamě. V případě pochybností můţe sama zasáhnout, popř. můţe jednat na základě podnětu. Tuto kontrolu provádí podle 2 odst. 2 písm. f zákona 47, pokud ji neprovádí Česká národní banka. 46 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. 47 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 19

20 3. 3. Příjemce úvěru Jak jiţ bylo naznačeno výše, příjemcem spotřebitelského úvěru můţe být pouze spotřebitel, tedy nepodnikající fyzická osoba. Jen pro pořádek: to ovšem neznamená, ţe podnikající fyzická osoba nesmí uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru jakoţto příjemce, nesmí však jednat v rámci své podnikatelské činnosti. Na druhou stranu všeobecně příjemcem úvěru podle ObchZ můţe být jak právnická, tak fyzická osoba (samozřejmě za předpokladu dodrţení ustanovení ObčZ o způsobilosti k právním úkonům). Tímto se tedy smlouva o spotřebitelském úvěru podstatně liší od smlouvy o úvěru podle ObchZ, neboť příjemcem spotřebitelského úvěru můţe být pouze spotřebitel, tedy nepodnikající fyzická osoba. Otázkou je, zda-li je moţné, aby spolu uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru dva podnikatelé. Dle mého názoru to moţné není a oporu mám přímo v 1 SpotÚv, který jasně říká, ţe příjemcem můţe být pouze spotřebitel. To ale nevylučuje dva podnikatele z toho, aby mezi sebou uzavřeli smlouvu o úvěru podle ObchZ a dispozitivně si určili, ţe převezmou jisté prvky ze SpotÚv. Na základě výše uvedeného lze tedy dovodit, ţe příjemcem spotřebitelského úvěru můţe být pouze spotřebitel, čili nepodnikající fyzická osoba a nemůţe jím být jiţ nikdo jiný. Pokud by se stalo, ţe je spotřebitelský úvěr uzavřen podnikatelem, jehoţ podnikatelskou činností je poskytování úvěrů (poskytovatel) a nespotřebitelem (příjemcem), např. podnikající fyzickou osobou, která by jednala v rámci své podnikatelské činnosti, pak by k uzavření platné spotřebitelské úvěrové smlouvy nedošlo a smlouva by byla neplatná ex tunc, pro nedostatek na straně subjektu. Pravděpodobně by se pak jednalo o běţnou smlouvu o úvěru podle ObchZ. Na základě smlouvy o úvěru má navíc příjemce úvěru právo, nikoliv povinnost, poţadovat od poskytovatele poskytnutí sjednaných peněţních prostředků PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha : ASPI, a. s., s

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

Lhůty dle daňového řádu

Lhůty dle daňového řádu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ondřej Popelka Lhůty dle daňového řádu Bakalářská práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Lhůty dle daňového řádu vypracoval samostatně

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN

Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN Spotřebitelské úvěry, leasing a RPSN Consumer`s loan, leasing and RPSN Karban Martin Čestné prohlášení: Čestně prohlašuji, že jsem tento semestrální projekt vypracoval samostatně s použitím zdrojů vypsaných

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným

Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Diplomová práce Změny v pojetí podílu u společnosti s ručením omezeným Hana Švecová 2013/2014 0 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra Kůrky a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

7.1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 7.1 Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích podle právního stavu k 1.

Více

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen.

40/1964 Sb. Občanský zákoník. ze dne 26. února 1964. Preambule zrušena. Zrušeno. Čl.I Zrušen. Čl.II Zrušen. Čl.III Zrušen. Čl.IV Zrušen. Čl.V Zrušen. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 Změna: 155/2010 Sb. Preambule zrušena Zrušeno Čl.I Čl.II Čl.III Čl.IV Čl.V Čl.VI Čl.VII Čl.VIII Federální shromáţdění České a Slovenské Federativní Republiky

Více

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu

Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Souhrnný pohled na tzv. souhrnnou novelu občanského soudního řádu Petr Lavický 2009 1 Obsah 1 Poznámka úvodem... 4 2 Věcná a místní příslušnost... 5 2.1 Věcná příslušnost... 5 2.2 Místní příslušnost...

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ Právnická fakulta Masarykovy univerzity K a t e d r a o b č a n s k é h o p r á v a DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVO NA STEJNOU ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ PODLE ZÁKONA O RODINĚ JAN HEROUT 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení

Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Aneta Hralová Nové skutečnosti a důkazy jako důvod odvolání v civilním soudním řízení Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce Pozemek jako věc, součásti a příslušenství pozemku Lucie Polnerová 2007/2008 Prohlašuji, že

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více