PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a finance Katedra obchodního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚVĚROVÁ SMLOUVA ONDŘEJ SÝKORA 2010/2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Úvěrová smlouva zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. 2

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji prof. JUDr. Karlu Markovi, CSc. za vedení bakalářské práce. 3

4 OBSAH SEZNAM ZKRATEK ÚVOD DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ ÚVĚR SMLOUVA O ÚVĚRU VS. ÚVĚROVÁ SMLOUVA SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU PŮJČKA VÝPŮJČKA LEASING ROZDÍL MEZI PŮJČKOU, VÝPŮJČKOU A ÚVĚREM ÚROK LICHVA ÚPLATA ZA POSKYTNUTÍ ÚVĚRU RPSN SPOTŘEBITEL SUBJEKTY SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVATEL ÚVĚRU POVINNOSTI POSKYTOVATELE ÚVĚRU PŘÍJEMCE ÚVĚRU NÁLEŽITOSTI SMLOUVY O ÚVĚRU FORMA OBLIGATORNÍ NÁLEŢITOSTI SMLOUVY O ÚVĚRU FAKULTATIVNÍ NÁLEŢITOSTI ZÁNIK SMLOUVY O ÚVĚRU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VÝPOVĚĎ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SPLNĚNÍ ZÁNIK SUBJEKTU ZÁVĚR RESUMÉ POUŽITÁ LITERATURA A PRAMENY LITERATURA PRÁVNÍ PŘEDPISY JUDIKATURA ON-LINE ZDROJE

5 SEZNAM ZKRATEK ObčZ ObchZ ZoB ŢivZ SpotÚv RPSN Občanský zákoník, v platném znění Obchodní zákoník, v platném znění Zákon o bankách, v platném znění Ţivnostenský zákon, v platném znění Zákon o spotřebitelském úvěru, v platném znění roční procentní sazba nákladů 5

6 1 ÚVOD V této bakalářské práci se budu rámcově zabývat smlouvou o úvěru jako celkem a průřezově pak jedním z typů smlouvy o úvěru, smlouvou o spotřebitelském úvěru. Srovnám všeobecnou úpravu smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku 1 s úpravou spotřebitelského úvěru v zákoně o spotřebitelském úvěru 2, který je lex specialis k obchodnímu zákoníku. Vymezím a rozvinu, které subjekty mohou přijímat a poskytovat spotřebitelské úvěry. Budu také uvaţovat situace, kdy by chtěly neadekvátní subjekty uzavřít smlouvu o úvěru a také situace, kdy by chtěly subjekty de lege uzavřít úvěr mimo působnost SpotÚv. Tomuto výkladu bude předcházet přesné vymezení pojmu úvěr, včetně jeho oddělení od podobných pojmů, jako např. půjčka či výpůjčka. Tato práce bude průřezově zaměřena na spotřebitelský úvěr. Za cíl si rovněţ kladu provedení komparace úvěru podle SpotÚv s ObchZ. Chci se svým zkoumáním ujistit, ţe SpotÚv skutečně spotřebitele chrání a zda-li není zajištěna dostatečná ochrana podle 262 odst. 4 ObchZ. Spotřebitelský úvěr se od jiných úvěrů dle 497 a násl. ObchZ vymezuje zejména proto, aby byla více chráněna slabší strana, tedy spotřebitel. Spotřebitel má v rámci spotřebitelského úvěru zvýhodněné postavení oproti jiným běţným věřitelům z jiných typů úvěrových smluv. Také věřitel (poskytovatel spotřebitelského úvěru) je vázán přísnějšími povinnostmi, zejména informačními, oproti poskytovateli jiných úvěrů podle ObchZ. Zákon o spotřebitelském úvěru je zákon speciální k obchodnímu zákoníku. Na smlouvu o spotřebitelském úvěru se vztahují všeobecná ustanovení o smlouvě o úvěru podle ObchZ, pokud předmětná problematika není upravena ve SpotÚv. Své argumenty se snaţím co nejvíce opírat nejen o můj výklad platné právní úpravy, ale i o judikaturu a odbornou literaturu. Problematika uvedená v této bakalářské práci se vztahuje k datu sepsání práce, k období únor-červen Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ObchZ. 2 Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, dále jen SpotÚv. 6

7 2 DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ Ze všeho nejdůleţitější je si na úvod této bakalářské práce vyloţit nejdůleţitější pojmy, se kterými se bude dále pracovat. V praxi často dochází k záměnám klíčových pojmů, nejčastěji úvěru s půjčkou. Z ekonomického hlediska můţe pojem půjčka v sobě zahrnovat i úvěr, i kdyţ z právního hlediska je nutné tyto pojmy striktně rozlišovat a úvěr de lege v ţádném případě není podmnoţinou pojmu půjčka. Z laického hlediska jsou tyto pojmy rovněţ zaměnitelné. Kdybychom se běţného spotřebitele, který si právě sjednal v bance neúčelový spotřebitelský úvěr, zeptali, zda-li má za to, ţe právě uzavřel smlouvu o spotřebitelském úvěru, jistě by odpověděl ţe nikoli a bil by se do krve za to, ţe si odnáší půjčku na cokoli. Dalo by se dokonce říci, ţe úvěr nemá s půjčkou nic společného, neboť půjčka je institutem občanského zákoníku 3 a úvěr obchodního zákoníku 4. Definici základních pojmů by sice šlo zahrnout přímo do výkladu, nicméně si myslím, ţe pro názornost a lepší orientaci je na to lepší vyčlenit samostatnou kapitolu. Pro zjednodušení budeme předpokládat, ţe předmětem půjčky, příp. výpůjčky, jsou věci movité; nemovitosti jsou z rozsahu této práce vyňaty Úvěr Úvěr je výsostný institut obchodního práva, který upravuje vztahy mezi podnikateli, případně osobami, které si zvolí postup podle ObchZ 5, popř. mezi osobami, o nichţ to zákon výslovně stanoví. Jde tedy o absolutní obchod bez ohledu na povahu stran. Předmětem úvěru mohou být pouze peníze a nic jiného. Pojmem peníze se rozumí druhově zastupitelný monetární prostředek směny, ať jiţ ve hmatatelné podobě, či elektronické 6. Aby se jednalo o úvěr, je nutné, aby byl sjednán úrok. Smlouva o úvěru bez sjednaného úroku 7 je neplatná. Jedná se o neplatnost absolutní, tedy ex tunc. Takováto smlouva by byla zastřeným právním úkonem, kdy by šlo o špatně pojmenovanou smlouvu o půjčce (smlouva o půjčce podle ObčZ můţe být bezúročná). Za úvěr v nadepsaném smyslu nepovažujeme časový rozdíl mezi plněním závazku (například převzetí zboží kupujícím), eventuálně přijetím vyúčtování - faktury a zaplacením. Pro tento časový rozdíl se používá pojmu obchodní úvěr. Přestože v současné době obchodní ObčZ, čímţ se řídí vztahy a priori mezi nepodnikajícími fyzickými osobami odst. 3 písm. d) ObchZ, čímţ se řídí primárně z podstaty věci vztahy mezi podnikateli a osobami, které se dohodnou, ţe budou postupovat podle ObchZ. 5 Mám na mysli situaci, kdy spotřebitel nebude chtít uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru podle SpotÚv, ale smlouvu o úvěru podle 497 ObchZ. Dle mého názoru to moţné je, k tomu blíţe dále v textu. 6 Elektronické peníze jsou definovány blíţe v zákoně č. 284/2009 Sb., o platebním styku. 7 Nebo bez způsobu výpočtu úroku či odkazu na úvěrové podmínky apod. z čehoţ by byla výše úroku patrná. 7

8 úvěr - s delší dobou jeho poskytnutí - zásadně u nás nebývá sjednán, fakticky k němu v řadě případů dochází Smlouva o úvěru vs. úvěrová smlouva Smlouva o úvěru je legální pojem, který upravuje 497 ObchZ. Smlouva o úvěru je navíc typový (absolutní) obchod, protoţe je zahrnuta do 261 odst. 3 ObchZ, který říká, ţe obchodním zákoníkem se smlouva o úvěru řídí bez ohledu na povahu účastníků. Dle mého názoru je pojem smlouva o úvěru plně zaměnitelný s pojmem úvěrová smlouva. Pojem smlouva o úvěru v sobě zahrnuje také speciální případy smlouvy o úvěru, jako např. smlouva, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr. Smlouvu, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr, upravuje SpotÚv. V této práci se průřezově zabývám právě touto speciální úvěrovou smlouvou. Podle judikatury 9 je smlouva o úvěru podle ObchZ konsenzuální kontrakt, závazek dluţníka z ní vzniká, jakmile je uzavřena a nikoli aţ předáním předmětu smlouvy, jako je tomu u smlouvy o půjčce Smlouva o spotřebitelském úvěru Pro účely této práce budu pro lepší názornost a zjednodušení označovat jako smlouvu o spotřebitelském úvěru smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, tak, jak ji označuje SpotÚv. Jedná se o speciální formu úvěrové smlouvy, na kterou se vztahuje působnost SpotÚv, ale i ObchZ v oblastech, které SpotÚv neupravuje nebo upravuje neúplně. Smlouvu o spotřebitelském úvěru je moţné sjednat pouze mezi spotřebitelem, tak jak jej vymezuje SpotÚv 10, a věřitelem, popř. zprostředkovatelem, tak jak je vymezuje SpotÚv 11. Podle zásady dispozitivnosti a smluvní svobody stran podle mého názoru zároveň není vyloučeno, aby si nepodnikající fyzická osoba (spotřebitel), dispozitivně výslovně dohodla s poskytovatelem 12, ţe se jejich závazkový smluvní vztah (smlouva o úvěru) bude řídit pouze ObchZ a ne SpotÚv. Musíme mít však stále na paměti ustanovení 262 odst. 4 ObchZ, které chrání smluvní stranu, která není podnikatelem. Podle citovaného ustanovení je ustanovení směřující k ochraně spotřebitele však třeba použít vždy, je-li to ve prospěch smluvní strany, která není podnikatelem. 8 MAREK, K. Pojem úvěru a zásady úvěrování. Právní rádce [online]. [citováno 28. června 2011]. Dostupné z: < 9 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 33 Cdo 4610/ písm. a) SpotÚv 11 3 písm. b) a c) SpotÚv 12 poskytovatelem se pro účely této práce pro zjednodušení rozumí osoby uvedené v 3 písm. b) a c) SpotÚv 8

9 Za zajímavé povaţuji, ţe spotřebitelský úvěr není právní pojem de lege lata, čili není nikde definován. Není zvláštním smluvním typem soukromého práva. V předchozí právní úpravě 13 byl definován v 2 odst. 1. SpotÚv se nevztahuje podle 2 odst. 1 na odloţenou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční sluţbu dále specifikovanou v tomtéţ zákoně pod písmeny a-k. Soudy se často potýkají s tím, co nepodřadit pod spotřebitelský úvěr. Předešlá právní úprava z roku 2001 o spotřebitelském úvěru jiţ počítala se vstupem ČR do EU v roce Aktuální právní úprava zohledňuje směrnici Evropského parlamentu a Rady z roku jejímţ cílem bylo, aby občané EU mohli požádat o spotřebitelský úvěr v jakékoli členské zemi EU a zároveň zajistit, aby spotřebitelé byli chráněni proti nekalým praktikám poskytovatelů úvěru Půjčka Půjčka je institut občanského práva. Předmětem půjčky jsou věci druhově určené, tedy volně zastupitelné. 16 Nejčastěji jsou předmětem půjčky peníze, můţe to být ale i libovolná jiná věc určená podle druhu. Smlouva o půjčce na rozdíl od smlouvy o úvěru vzniká aţ samotným předáním předmětu půjčky. Pro platné uzavření smlouvy o půjčce není třeba stanovit úrok. Můţeme se tedy setkat s bezúročnou půjčkou. Je vhodné si zde odpovědět na následující otázku: Mohou mezi sebou podnikatelé uzavřít půjčku dle ObčZ a sjednat si v ní úrok? Podle mého názoru to v jistých případech moţné. Oporu pro toto tvrzení nalezneme v 261 odst. 1 ObchZ 17. Půjdeme tedy postupně; o závazkový vztah se jedná, o podnikatele jde rovněţ. Dále je nutné, aby se tento závazkový vztah týkal jejich podnikatelské činnosti. Ne všechny závazkové vztahy mezi podnikateli se nutně musí týkat jejich podnikatelské činnosti. Není podle mého názoru vyloučeno, aby jeden podnikatel poskytl jednorázovou úročenou půjčku (nejednalo by se zde o jeho podnikatelskou činnost) jinému podnikateli, který by předmětnou sumu vyuţil na něco jiného, neţ je jeho podnikatelská činnost, například na nákup umění, jakoţto prostředku uchování hodnoty. O úvěr by se nejednalo, protoţe poskytování úvěrů není předmětem činnosti prvního 13 Zákon č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. 15 PLÍVA, S., ELEK, Š., LIŠKA, P., MAREK, K. Bankovní obchody. Praha : ASPI, a. s., s ObčZ odst. 1 ObchZ: Tato část zákona upravuje závazkové vztahy mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. 9

10 podnikatele a druhý podnikatel peníze nevyuţije ke své podnikatelské činnosti. Výše uvedené ovšem platí jen za situace, kdy budeme uvaţovat, ţe ne vţdy kaţdé jednání podnikatele je jednáním v rámci jeho podnikatelské činnosti. Pokud by strany chtěly mezi sebou sjednat smlouvu o úvěru, tak ta by se bez ohledu na povahu účastníků řídila ObchZ. Po mém bliţším zkoumání nabídek úvěrových produktů pro spotřebitele dle SpotÚv největších tuzemských bank musím konstatovat, ţe ani samotné banky nepouţívají korektní terminologii. Jistě se za tím skýtá promyšlený marketingový tah, kdy se bankovní produkty nabízejí spotřebiteli v jazyce, kterému rozumí, nicméně podle JUDr. Selucké 18 i ustálené judikatury spotřebitel disponuje jistou mírou rozumu a inteligence a mám za to, ţe označení neúčelového spotřebitelského úvěru jako půjčkou na cokoliv, tak, jak to prezentuje na svých internetových stránkách např. ČSOB 19, je přinejmenším neetické, ba dokonce i klamavé. Na základě takto formulované nabídky spotřebitel s alespoň minimálními znalostmi se můţe domnívat, ţe banka mu nabízí sjednání půjčky podle ObčZ, na coţ se nevztahuje bankovní licence 20. Navíc se můţe zpočátku domnívat, ţe půjde o bezúročnou smlouvu. Pochybuji, ţe banka kdy uzavřela s klientem půjčku podle ObčZ. Výše uvedená disharmonie by se ovšem dala vysvětlit tím, ţe banky tíhnou k tomu pouţívat terminologii ekonomickou, spíše neţ právní. Pokud ekonom řekne půjčka, právník musí pochopit, ţe ekonom pouţívá ekonomickou terminologii, nikoli právní, a pod půjčku zahrnuje jak půjčku podle ObčZ, tak i úvěr podle ObchZ, případně spotřebitelský úvěr Výpůjčka Výpůjčku zde zmíním jen okrajově a to jen pro úplnost, neboť jistá souvislost s půjčkou či úvěrem se můţe nabízet. Jedná se opět o institut občanského práva. Předmětem výpůjčky můţe být pouze věc, která je individuálně určená, je bez dalšího nezaměnitelná. Typicky se bude například jednat o motorové vozidlo. Pokud jedna osoba poskytne druhé osobě dočasně motorové vozidlo, má se za to, ţe se jedná o výpůjčku. Povinností dluţníka je vrátit přesně to konkrétní motorové vozidlo, které si vypůjčil. 18 Poznatek ze semináře vedeného JUDr. Markétou Seluckou, Ph.D. 19 ČSOB Půjčka na cokoliv [online]. [citováno 4. května 2011]. Dostupné z: <http://www.csob.cz/cz/lide/pujcky-a-uvery/stranky/csob-pujcka-na-cokoliv.aspx>. 20 podle 1 odst. 1 a 3 ZoB, můţe banka vykonávat jen takovou činnost kterou má povolenu v udělené licenci. V taxativním výčtu třetího odstavce není uvedeno poskytování půjček, z toho plyne, ţe banky nejsou oprávněny k poskytování půjček a neměly by tedy ani spotřebitele klamat tím, ţe mu nabízejí půjčku, ze které se vyklube úvěr. 10

11 Smlouva o výpůjčce je vždy bezplatná. Tato skutečnost patři k dalším znakům, které smlouvu o výpůjčce odlišují od smlouvy o půjčce. Bezúplatný charakter výpůjčky ji odlišuje od smlouvy nájemní Leasing Městský soud v Praze konstatoval, ţe: současně dle 1 odst. 2 písm. b) zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1968 Sb. se nevztahuje na nájemní smlouvu, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva nebo práva obsahově obdobného vlastnickému právu. Podle správního orgánu prvého stupně z uvedeného vyplývá, že nájemní smlouva, která převod vlastnického práva zaručuje, podléhá režimu citovaného zákona. 22 Podle současné právní úpravy se 2 odst. 1 b) SpotÚv nevztahuje na odloţenou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční sluţbu sjednanou v podobě nájmu věci nebo leasingu, u nichţ není sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy po uplynutí určité doby. Do zákona byl tedy oproti předchozí právní úpravě nově vloţen pojem leasingu jako nepojmenované smlouvy. To zřejmě z důvodu jiţ ustálené judikatury. Pokud tedy u leasingu půjde o převod vlastnického práva, bude tato leasingová smlouva podléhat reţimu citovaného SpotÚv. Leasing rozlišujeme finanční a operativní. Rozdílem je především délka pronájmu. Jestliţe jde u finančního leasingu o pronájem dlouhodobý, u operativního leasingu jde o pronájem krátkodobý s tím, ţe pronajímatel nejen, ţe vlastní daný předmět, ale současně ho i udrţuje. V současné době se leasingová smlouva jako smlouva inominátní sjednává podle 269 odst. ObchZ, případně téţ podle ObchZ jako smlouvy o koupi najaté věci. Je však moţné ji dle uvedeného judikátu rovněţ sjednat dle SpotÚv. Jedna skupina tedy tvrdí, ţe leasingová smlouva je smlouvou inominátní, druhá skupina, ţe ji lze podřadit pod spotřebitelský úvěr. A to s ohledem na spotřebitele a jejich ochranu, jak to najdeme i v jiných právních řádech Evropy Rozdíl mezi půjčkou, výpůjčkou a úvěrem. Konečně se dostáváme k samotnému rozlišení těchto pojmů, které je pro tuto práci zásadní. Z definice úvěru plyne, ţe jeho předmětem jsou pouze peníze. Od tohoto se nelze odchýlit. 21 ŠVARC, Z. et al. Základy obchodního práva 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne , čj. 10 Ca 5/

12 Pytel mouky jednoduše nemůţe být předmětem úvěru. Tím pádem nám ze srovnání jednoduše vypadává výpůjčka, jejímţ předmětem je věc individuálně určená. 23 Faktem, ţe předmětem úvěru mohou být pouze peníze, si pro smysluplné srovnání institutu půjčky a úvěru musíme půjčku úzce vymezit pouze na situaci, kdy předmětem půjčky jsou peníze. Zákon zároveň nezakazuje si ve smlouvě o půjčce sjednat úrok. První klíčová diferenciace je tedy v tom, ţe u smlouvy o úvěru jde z hlediska předmětu smlouvy (peníze) a sjednaného úroku o podstatné náleţitosti smlouvy o úvěru, bez nichţ by byla smlouva absolutně neplatná, popř. by se jednalo o jinou smlouvu. Na druhou stranu předmětem smlouvy o půjčce mohou být mimo jiné i peníze a moţnost sjednání úroku je pouze fakultativní, tedy je plně na vůli stran, zda si úrok sjednají či nikoli. Absence úroku u smlouvy o půjčce nezakládá její neplatnost. Druhá klíčová diferenciace se týká samotného okamţiku vzniku smlouvy. Smlouva o úvěru vzniká v okamţiku uzavření smlouvy o úvěru a poskytovatel úvěru je do doby poskytnutí předmětných peněz dluţníkem příjemce úvěru. Jakmile však peníze poskytne, stává se z něj věřitel a z příjemce peněz dluţník. Smlouva o půjčce je tzv. smlouva reálná a vzniká aţ samotným plněním, tedy dostáním se předmětu půjčky do sféry příjemce půjčky. Do doby, neţ poskytovatel půjčky skutečně poskytne příjemci půjčky předmětné peníze půjčky, není příjemcův dluţník, tak jak by to bylo v případě smlouvy o úvěru Úrok Úrok je nedílnou součástí úvěru a podstatnou náleţitostí smlouvy o úvěru. Pokud by úrok ve smlouvě o úvěru nebyl sjednán, smlouva by byla neplatná. Smlouva o úvěru, ani smlouva o spotřebitelském úvěru, nemůţe být bezúročná, na rozdíl od smlouvy o půjčce, která bezúročná být můţe. Velmi zjednodušeně je úrok cena (odměna) za to, ţe věřitel (poskytovatel) poskytne dluţníkovi (příjemci úvěru) peníze. Povinnost stanovit výši úroku ve smlouvě není podstatnou náleţitostí smlouvy o úvěru, v samotné smlouvě tedy být sjednán nemusí, musí tam však být sjednán závazek příjemce (dluţníka) úrok splatit. K určení úroku se přistupuje podle 502 ObchZ. Pokud se tedy strany dohodnou, ţe nesjednají výši úroku, ale závazek splatit úrok tam je, je výše úroku výše obvyklá. 23 Předmětem výpůjčky samozřejmě také mohou být peníze, ovšem pouze takové peníze, které jsou určeny individuálně. Jedná se typicky o zběratelské kousky, klidně i platné, u kterých je z numismatického hlediska nutné, aby došlo k vrácení té konkrétní monety. Z toho plyne, ţe předmětem výpůjčky nemohou být peníze virtuální. 12

13 Co kdyţ si ale v extrémním případě strany dohodnou výši úroku, která ovšem nebude vyjádřena v penězích, ale např. v podobě jistého hmotného, nebo klidně i nehmotného statku. Pro ilustraci se strany například dohodnou, ţe dluţník bude místo úroku věřiteli pravidelně odvádět část úrody, řekněme kaţdý měsíc 10kg brambor. Jedná se o smlouvu o úvěru, nebo o jakýsi inominát? Dle mého názoru se o smlouvu o úvěru podle ObchZ jednat nemůţe, neboť úrok ze své podstaty musí být vyjádřen procentuálně nebo zlomkem a odvozuje se od výše úvěrované částky. V tomto případě by se jednalo pravděpodobně o bezúročnou smlouvu o půjčce, v rámci níţ si strany dispozitivně dohodnou další závazek, a to, ţe dluţník bude pravidelně po dobu čerpání půjčky věřiteli odvádět např. sjednanou část úrody Lichva Lichva je trestný čin upravený v 218 Trestního zákoníku 24 (v 253 předešlého trestního zákona 25 ). Lichvou se rozumí zneuţití něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení. Nebo kdo dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehoţ hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. Aktuální Trestní zákoník přidal skutkovou podstatu v odstavci 3 téhoţ ustanovení při spáchání lichvy za stavu ohroţení státu nebo za válečného stavu. Při poskytování úvěrů a půjček existuje z hlediska požadovaných úroků určitá hranice, která odděluje standardní podnikatelskou činnost provozovanou v souladu s právním řádem a lichvu. Uvedenou hranicí je podle trestního zákona to, co lze pokládat již za hrubý nepoměr mezi vzájemnými plněními pachatele a poškozeného ve smyslu 253 odst. 1 tr. zák. Poskytnutí půjčky peněz s úrokem dosahujícím 70 % a více za rok pak takový hrubý nepoměr zakládá. 26 Odkaz na výše uvedený judikát uvádím proto, ţe determinace lichvy v platných právních předpisech chybí, a proto se nutně musíme opřít o judikatorní výklad Úplata za poskytnutí úvěru Je třeba rozlišovat úplatu za poskytnutí úvěru od úroku a od RPSN 27. Všechny tyto instituty mají jinou funkci. Jak jiţ bylo výše definováno, úrok je cena za poskytnuté peníze. Úplata 24 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 25 Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 26 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 5 Tdo 1282/ Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr podle 10 SpotÚv 13

14 za poskytnutí úvěru je cena za to, ţe věřitel peníze pro dluţníka obstará a ţe je pro něj má k dispozici, tedy za sjednání závazku. 28 Úplata je jedním z mála kogentních ustanovení ObchZ 29, a proto se od ní strany nesmí smluvně odchýlit. Znamená to tedy, ţe úplatu za sjednání úvěru můţe sjednat 30 a přijmout pouze poskytovatel (de lege věřitel), jehoţ předmětem podnikání je poskytování úvěrů. Výši zmiňuje prof. Marek: tato úplata bývá jednorázová nebo činí zpravidla 0,5 1 % ročně RPSN RPSN je zkratka, která doslova znamená Roční Procentní Sazba Nákladů na spotřebitelský úvěr. Je upravena v 10 SpotÚv. Její sjednání je u spotřebitelských úvěrů povinné a ustanovení o její výši je podstatnou náleţitostí smlouvy o spotřebitelském úvěru. 32 Ve smlouvě o spotřebitelském úvěru musí být uvedeny veškeré předpoklady pouţité pro výpočet RPSN a celkovou částku splatnou spotřebitelem. RPSN není podstatnou náleţitostí obecné smlouvy o úvěru podle ObchZ. Výše RPSN se povinně vypočítává podle přílohy 5 SpotÚv. Tím je vyloučena moţnost, ţe by se strany mohly dohodnout na příliš vysokém RPSN. Zde je spotřebitel bezesporu chráněn. Dle mého názoru jiţ ale není chráněn v tom, ţe RPSN nemůţe být sjednáno na druhou stranu příliš nízké, řekněme kolem 1 %. Kdyţ vezmeme v úvahu, ţe běţné RPSN se pohybuje podle ekonomů od 8,5 % do 18 % a ve spotřebitelském úvěru sjednáno být musí, tak být spotřebitelem v tomto ohledu pro spotřebitele příliš výhodné není, zvlášť, kdyţ u jiných úvěrů podle ObchZ RPSN sjednáno být nemusí. Navíc jak u úvěru podle ObchZ, tak i SpotÚv můţe být sjednána úplata za sjednání závazku Spotřebitel Spotřebitelem se pro účely SpotÚv rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 34 Splnění těchto ObchZ ObchZ 30 respektive si úplatu za sjednání úvěru smluvně můţe sjednat kdokoli, nicméně smlouva bude v této části neplatná. 31 MAREK, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, s Příloha č. 3 SpotÚv, písm. f) 33 podle 499 ObchZ pouze pokud je poskytování úvěrů předmětem podnikání poskytovatele. Podle SpotÚv pak můţe být úplata za sjednání úvěru sjednána vţdy, neboť poskytovatelem spotřebitelského úvěru musí být vţdy podnikatel, jehoţ předmětem podnikání je poskytování úvěrů písm. a) SpotÚv. 14

15 předpokladů je nutnou podmínkou k tomu, aby byla uzavřena platná smlouva o úvěru podle SpotÚv, která se sjednává výhradně mezi spotřebitelem a poskytovatelem (věřitelem), nebo zprostředkovatelem. Spotřebitel, jehoţ závazkové vztahy se řídí ObchZ, navíc poţívá zvláštní ochrany podle 262 odst. 4 ObchZ. Smluvní strana, která není podnikatelem, nese odpovědnost za porušení povinností z těchto vztahů podle občanského zákoníku a na její společné závazky se použijí ustanovení občanského zákoníku MAREK, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, s

16 3 SUBJEKTY SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Subjektem běţné smlouvy o úvěru podle 497 ObchZ můţe být za jistých okolností prakticky kdokoli. Samotné poskytování úvěrů z vlastních zdrojů navíc nevyţaduje licenci 36. To znamená, ţe úvěr mohou poskytnout i nebankovní subjekty. Subjektem smlouvy o spotřebitelském úvěru můţe být pouze spotřebitel na straně jedné a podnikatel, jehoţ předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkovávání spotřebitelských úvěrů, na straně druhé. Smlouvu o spotřebitelském úvěru tedy spolu nemohou uzavřít například dva podnikatelé, či dvě nepodnikající fyzické osoby, i kdyby tak předmětnou smlouvu nazvaly. Jednalo by se nejspíš o zastřený právní úkon a pravděpodobně by spolu sjednali smlouvu o úvěru podle 497 ObchZ či smlouvu o půjčce podle 657 ObčZ, či výjimečně i inominát. Záleţelo by ovšem na konkrétních atributech předmětné smlouvy. Samotné jednoznačné označení subjektů spotřebitelského úvěru je velmi komplikované a vyţaduje bliţší upřesnění. Uvaţujme tedy tento závazkový vztah jako dvoustranný. Na straně jedné je ten, kdo má intenci úvěr poskytnout a na straně druhé ten, kdo má intenci úvěr přijmout (čerpat). První stranu, tedy poskytovatele, můţeme nazývat různě. SpotÚv, ale i ObchZ jej označuje jako věřitele, případně zprostředkovatele. Dle mého názoru nejvhodnější a nejširší pojem, který vede k jednoznačnému určení, o jakou stranu se jedná, je samotný pojem poskytovatel, který pro účely této práce pouţívám. Běţně se ovšem v literatuře i legislativě uvádí pojem věřitel. 37 Pro případ úvěrových smluv uţití pojmu věřitel není příliš šťastné, neboť v jisté fázi procesu spotřebitelského (ale i všech ostatních) úvěru nemusí být vţdy jasné, jestli se označením věřitel rozumí poskytovatel či příjemce úvěru. V době uzavření platné (a účinné) libovolné smlouvy o úvěru je do doby realizace samotného poskytnutí peněz příjemci úvěru poskytovatel úvěru příjemcův dluţník a zároveň je v tomto případě příjemce úvěru, běţně označovaný jako dluţník, poskytovatelův věřitel. Ad absurdum je tedy při těchto konstrukcích věřitelův dluţník zároveň věřitelův věřitel a naopak dluţníkův věřitel je zároveň dluţníkův dluţník. Odborně se o tomto stavu říká, ţe smlouva je synallagmatická 38 Druhou stranu představuje příjemce úvěru, podle ObchZ dluţník, podle SpotÚv spotřebitel. Jedná se tedy o osobu, která smlouvu o úvěru uzavírá na straně příjemce úvěru. Dle ObchZ můţe být příjemcem úvěru prakticky kdokoli, tedy fyzická osoba i právnická osoba, podnikatel i nepodnikatel, popř. i stát, v závislosti na tom, jestli stát povaţujeme za 36 BARÁK, J. Zákon o bankách. Komentář a předpisy související. Praha : Linde Praha, a. s., 2003, s např. 3 písm. b) SpotÚv pojem věřitel přímo stanovuje jako legální pojem pro účely SpotÚv. 38 MAREK, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. 4. aktualizované a rozšířené vydání. Brno : Masarykova univerzita, s

17 veřejnoprávní korporaci či právnickou osobu. Pro fyzické osoby jsou pak samozřejmě limitující všeobecná ustanovení ObčZ o způsobilosti fyzických osob. SpotÚv označuje příjemce úvěru pro účel SpotÚv jako spotřebitele, čímţ zakládá právní pojem blíţe vymezený jako fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 39 Na základě výše uvedeného si myslím, ţe by bylo vhodnější de lege ferenda pouţívat pro účely smlouvy o úvěru pojmy typu poskytovatel a příjemce, čímţ by se zamezilo legitimním pochybnostem, jestli se např. označením dluţník myslí poskytovatel či příjemce úvěru, v závislosti na fázi plnění dle smlouvy o úvěru. Podle SpotÚv nemohou být upraveny vztahy mezi podnikateli a ani mezi nepodnikateli. Dva podnikatelé nebo dvě nepodnikající fyzické osoby se tedy nemohou dohodnout na tom, ţe se jejich úvěrový závazkový vztah bude řídit SpotÚv. Nemohou se tak dohodnout ani v rámci zásady dispozitivnosti, neboť SpotÚv upravuje pouze vztahy mezi podnikatelem oprávněným poskytovat úvěry na straně jedné a spotřebitelem, tedy nepodnikající fyzickou osobou, na straně druhé. Za jistých okolností by to ovšem teoreticky moţné bylo, a to v případě, kdy by se dva nesubjekty SpotÚv dispozitivně dohodli na tom, ţe se jejich vztah bude řídit SpotÚv s tím, ţe by nebyli přímo subjekty SpotÚv, nicméně některá ustanovení, která by se na ně mohla vztahovat, by je takto zakomponovali do svého smluvního vztahu formou odkazu na SpotÚv. SpotÚv by tak mohl plnit obdobnou funkci jako např. doloţky INCOTERMS. Typicky se tak mohou strany dohodnout, ţe se předčasné splacení bude řídit 15 SpotÚv. Všeobecně je smlouva o úvěru právní vztah adresný. Nedovedu si představit situaci, kdy by byl poskytnut neadresný úvěr. Mohou k tomu jistě tíhnout situace, kdy orgán veřejné správy vyčlení peněţní zdroje např. pro oběti ţivelné katastrofy a nabídne jim do značné míry výhodný úvěr. I tak se ale jedná o adresný právní vztah, neboť subjektem je mnoţina poškozených ţivelnou katastrofou Poskytovatel úvěru Všeobecně můţe být poskytovatelem úvěru dle ObchZ jak podnikatel, tak nepodnikající fyzická osoba. Nejběţněji je poskytovatelem banka, tak, jak ji definuje ZoB a dále podnikatel, právnická osoba, která poskytuje úvěry na základě ţivnostenského oprávnění. Jedná se o vázanou ţivnost dle 23 a 24 ŢivZ dle přílohy č. 2 ŢivZ. Poskytovatelem úvěru můţe být 39 3 písm. a) SpotÚv 17

18 ale i podnikatel, právnická osoba, kde předmětem její podnikatelské činnosti není poskytování úvěrů. Na tento případ se ale vztahují jistá omezení, např. ţe tato osoba není oprávněna vyţadovat úplatu za poskytnutí úvěru. 40 V této úrovni můţe podnikatel úvěr poskytnout zpravidla jednorázově, tak, aby se nejednalo o porušení ŢivZ. Nesmí se tedy jednat o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem 41. Poskytovatelem spotřebitelského úvěru můţe být pouze věřitel nebo zprostředkovatel. 42 Věřitelem se dále pro účely SpotÚv rozumí osoba (tedy právnická i fyzická) nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. 43 Mohou to tedy být banky, tak jak jsou vymezeny v 1 ZoB. Dále to mohou být podnikatelé (fyzické i právnické osoby), které tuto činnost vykonávají na základě vázané ţivnosti s názvem Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 44. Z toho plyne, ţe na rozdíl od běţného úvěru podle ObchZ nemůţe spotřebitelský úvěr poskytnout nepodnikající fyzická osoba a ani podnikatel (fyzická či právnická osoba), jehoţ předmětem podnikání není poskytování spotřebitelských úvěrů Povinnosti poskytovatele úvěru Poskytovatel spotřebitelského úvěru má ze zákona povinnost, navíc oproti ustanovení ObchZ, před uzavřením smlouvy s odbornou péčí posoudit schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. 45 K tomu poskytovatelům, ovšem pouze bankám, významně pomáhá existence společnosti jménem CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., která provozuje Bankovní registr klientských informací. Nebankovní poskytovatelé úvěrů, tedy podnikatelé jiní neţ banky, kteří poskytují úvěry na základě ţivnostenského oprávnění, nemají právo do tohoto registru nahlíţet. Tyto nebankovní subjekty často ve svých reklamních nabídkách zdůrazňují, ţe do registru nenahlíţejí, nicméně tímto právem ale ani nedisponují. Je na zváţení, jestli zde nedochází k porušování nekalosoutěţních ustanovení 44 a násl. ObchZ, zejména ustanovení o klamavé reklamě, neboť tito nebankovní poskytovatelé tuto moţnost ani nemají. Tyto úvahy jsou však nad rámec této práce a nebudu se jimi dále zabývat. Další povinnosti poskytovatele by se daly rozdělit na povinnosti před samotným uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru a po uzavření. Před uzavřením musí poskytovatel ObchZ 41 2 ŢivZ 42 1 SpotÚv 43 3 písm. b) SpotÚv 44 Příloha č. 2 ŢivZ 45 9 SpotÚv 18

19 spotřebiteli poskytnout veškeré informace podle přílohy č. 2 SpotÚv. V této souvislosti bych se zaměřil na písm. g) přílohy č. 2 SpotÚv, která sice stanoví povinnost informovat o celkové částce splatné spotřebitelem, nicméně v ní nejsou zahrnuty ostatní poplatky, např. za vedení úvěrového účtu, pojištění úvěru apod., ale hlavně tam není zahrnuto uvádět celkovou výši RPSN. De lege lata tedy nemá poskytovatel povinnost sdělit spotřebiteli tu nejzákladnější informaci, a to kolik reálně celkem za úvěr zaplatí. Spotřebiteli je to podáno po částech a často tak, ţe je to příleš sloţité na orientaci. Uvedu názorný příklad: spotřebiteli je nabídnuto např ,- Kč s délkou trvání deseti let a s 10% úrokem p.a. Většina spotřebitelů na toto naletí a myslí si, ţe si půjčí ,- Kč a vrátí ,- Kč, tedy ţe je to bude stát jen ,- Kč. Pokud se do celkové sumy, kterou spotřebitel vydá, zahrnou i další náklady, typicky RPSN, zpravidla vţdy sjednané dispozitivní pojištění úvěru, poplatek za správu úvěru, další poplatky atd. a spotřebiteli se před uzavřením sdělí skutečné celkové náklady, které spotřebitel vynaloţí, spotřebitel by byl jistě při sjednání úvěru obezřetnější. V tom spatřuji tu nejryzejší ochranu spotřebitele, která bohuţel chybí. V našem konkrétním případě, kdy další atributy pro jednoduchost uvádět nebudu, se stane, ţe spotřebitel za oněch ,- Kč po deseti letech reálně vydá přibliţně ,- Kč. Neexistuje ţádná zákonná povinnost pro poskytovatele, aby spotřebiteli ještě před uzavřením spotřebitelského úvěru jasně a srozumitelně sdělil, ţe těch našich příkladných ,- Kč bude spotřebitele stát po deseti letech celkem ,- Kč, tedy ţe musí půjčených ,- Kč vrátit a k tomu ještě připlatit ,- Kč. Tento stav osobně povaţuji za naprosté selhání zákonodárce a vede k předluţení spotřebitelů a prosperitě poskytovatelů. Tento stav navíc posvětila i EU tím, ţe tuto povinnost nedeklarovala v příslušné směrnici 46. Správní dozor nad dodrţováním podmínek podle SpotÚv vykonává Česká obchodní inspekce. Pravomoci a povinnosti České obchodní inspekce jsou dány zákonem č. 64/1986 Sb. Česká obchodní inspekce můţe kontrolovat např. údaje, které poskytovatelé úvěrů uvádějí v reklamě. V případě pochybností můţe sama zasáhnout, popř. můţe jednat na základě podnětu. Tuto kontrolu provádí podle 2 odst. 2 písm. f zákona 47, pokud ji neprovádí Česká národní banka. 46 Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS. 47 Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 19

20 3. 3. Příjemce úvěru Jak jiţ bylo naznačeno výše, příjemcem spotřebitelského úvěru můţe být pouze spotřebitel, tedy nepodnikající fyzická osoba. Jen pro pořádek: to ovšem neznamená, ţe podnikající fyzická osoba nesmí uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru jakoţto příjemce, nesmí však jednat v rámci své podnikatelské činnosti. Na druhou stranu všeobecně příjemcem úvěru podle ObchZ můţe být jak právnická, tak fyzická osoba (samozřejmě za předpokladu dodrţení ustanovení ObčZ o způsobilosti k právním úkonům). Tímto se tedy smlouva o spotřebitelském úvěru podstatně liší od smlouvy o úvěru podle ObchZ, neboť příjemcem spotřebitelského úvěru můţe být pouze spotřebitel, tedy nepodnikající fyzická osoba. Otázkou je, zda-li je moţné, aby spolu uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru dva podnikatelé. Dle mého názoru to moţné není a oporu mám přímo v 1 SpotÚv, který jasně říká, ţe příjemcem můţe být pouze spotřebitel. To ale nevylučuje dva podnikatele z toho, aby mezi sebou uzavřeli smlouvu o úvěru podle ObchZ a dispozitivně si určili, ţe převezmou jisté prvky ze SpotÚv. Na základě výše uvedeného lze tedy dovodit, ţe příjemcem spotřebitelského úvěru můţe být pouze spotřebitel, čili nepodnikající fyzická osoba a nemůţe jím být jiţ nikdo jiný. Pokud by se stalo, ţe je spotřebitelský úvěr uzavřen podnikatelem, jehoţ podnikatelskou činností je poskytování úvěrů (poskytovatel) a nespotřebitelem (příjemcem), např. podnikající fyzickou osobou, která by jednala v rámci své podnikatelské činnosti, pak by k uzavření platné spotřebitelské úvěrové smlouvy nedošlo a smlouva by byla neplatná ex tunc, pro nedostatek na straně subjektu. Pravděpodobně by se pak jednalo o běţnou smlouvu o úvěru podle ObchZ. Na základě smlouvy o úvěru má navíc příjemce úvěru právo, nikoliv povinnost, poţadovat od poskytovatele poskytnutí sjednaných peněţních prostředků PLÍVA, S. Obchodní závazkové vztahy. Praha : ASPI, a. s., s

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Právo a finance Katedra obchodního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ÚVĚROVÁ SMLOUVA ONDŘEJ SÝKORA 2010/2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Úvěrová smlouva zpracoval

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. Výuka: přednášky, e-learning Rozsah: 2/0 Ukončení: kolokvium Rozvrh: každé pondělí od 9:35 do 11:05, místnost 030 Kolokvium: aktivní účast ve výuce,

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Informace k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jako nová živnost Povinnosti věřitelů a zprostředkovatelů vůči spotřebitelům

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Smlouva o vkladovém účtu. Bakalářská práce

Smlouva o vkladovém účtu. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Smlouva o vkladovém účtu Bakalářská práce Autor: Jana Pajerková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Mgr.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE

OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE KAREL ŠEMÍK Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Abstract in original language Příspěvek se zabývá aktuálními limitacemi

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost???

Smlouva otichém společenství. Smlouva o tichém společenství. Tichá společnost??? Smlouva otichém společenství 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Smlouva o tichém společenství Absolutní obchodní závazkový vztah (srv. 261/4), právní úprava obsažena jen

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA

ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA Zpracovala: T. Pondikasová Výprosa, výpůjčka, zápůjčka a úvěr V běžném životě často dochází k situacím, kdy člověk potřebuje užívat věc, která není jeho, například potřebuje

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

aneb Jak na smlouvy?

aneb Jak na smlouvy? Zvláštní část závazkového práva aneb Jak na Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 30. března 2015 Přehled přednášky Smlouvy pojmenované a nepojmenované Zákonná ustanovení

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Podniková ekonomika NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Kupní smlouva, zejména z pohledu převodu nemovitosti TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen / 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období 317 USNESENÍ hospodářského výboru z 57. schůze konané dne 13. června 2001 k vládnímu návrhu zákona o některých podmínkách sjednávání

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo

SMLOUVA O ÚVĚRU číslo SMLOUVA O ÚVĚRU číslo Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci smlouvy 1. Friendly Finance s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ: 241 61 306, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:...

Licenční smlouva. Varianta A (fyzická osoba) Jméno a příjmení, RČ:... Bydliště:... Licenční smlouva kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 14a zák. č. 106/1999 Sb. ( zákon o svobodném přístupu k informacím ) a ust. 2358 a násl. a 2371 a násl zák. č. 89/2012 Sb. ( občanský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Smlouva o obchodním zastoupení.

Smlouva o obchodním zastoupení. FINANCIAL ADVISOR Č.j.: ZU/53/2012/Ja/5 Sp. Značka: ZU/53/2012/Ja Jablunkovská 410, Třinec Lyžbice, 739 61 IČO: 64959473 (dále jen zadavatel ) a Pán/firma Jméno/název: Adresa/sídlo: RČ/IČ: Číslo účtu:

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

FA/SU/319/2016 N á l e z Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í :

FA/SU/319/2016 N á l e z Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í : Finanční arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, ID datové schránky: qr9ab9x, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/12576/2016 Spisová značka (uvádějte

Více

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) směrnice

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK Smluvní strany 1. JUDr. David Termer, IČ 40582779, se sídlem Praha 1, Opatovická 24/156, PSČ 110 00, insolvenční správce dlužníka EkoSolar s.r.o., IČ 28303172, se sídlem

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Půjčky a úvěry půjčky, úvěry úroková míra, úroková sazba, úrok, RPSN klasifikace úvěrů spotřebitelský úvěr G.Oškrdalová: Osobní finance 2 Půjčka vs. úvěr Vymezení

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list

Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Předmět Obchodní závazkové právo Metodický list Přednášející: prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Komunikace s přednášejícím: a) osobní konzultační hodiny dle aktuálního rozvrhu (Estonská, Praha 10) b) elektronická

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ

uzavřeli dnešního dne Smlouvu o úvěru č. ČÁST A ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smlouva o úvěru číslo smlouvy typ smlouvy ACEMA Credit Czech, a.s. se sídlem Kobližná 71/2, 602 00, Brno IČ: 26158761, DIČ: CZ26158761 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému 22.10.2014 Jana Zelinková OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle části páté

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR PŘEDMSLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITESLKÉMU ÚVĚRU STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace O BEC MORAVANY Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 1/ Obec Moravany sídlo:, 66448 Moravany IČO: 00282120 DIČ: CZ 00282120 Zastoupena: RNDr. Marií Barešovou, starostkou obce Kontaktní osoba: Bc. Helena

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více