EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ"

Transkript

1 EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein HA Amsterdam Telefonní číslo: ová adresa: Internetová adresa: 2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI PŮJČKY NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 2.1 DRUH PŮJČKY Půjčka (úvěr) na cenné papíry je průběžná půjčka proti zástavě cenných papírů v investičním portfoliu. Půjčka na cenné papíry je vám přidělena, pouze pokud uzavřete smlouvu Debit money. 2.2 CELKOVÁ ČÁSTKA PŮJČKY Celková částka půjčky závisí na objemu a složení investičního portfolia a pohybuje se v závislosti na změnách ceny. Všeobecně platí, že proti zástavě akcií, investičních fondů a dluhopisů se poskytuje 70 % půjčka. DEGIRO se však může rozhodnout poskytnout proti zástavě fondů menší nebo větší půjčku. Bližší informace najdete v Bližších informacích o investičních službách. 2.3 PODMÍNKY POSKYTNUTÍ PŮJČKY Půjčku na cenné papíry využíváte od okamžiku, kdy nakoupíte cenné papíry a v důsledku toho vám vznikne negativní saldo na Zůstatku nebo se kvůli tomuto pokynu zvýší vaše debetní saldo. 2.4 TRVÁNÍ SMLOUVY O PŮJČCE Smlouva o půjčce na cenné papíry je na dobu neurčitou. Kdykoliv se můžete rozhodnout půjčku na cenné papíry ukončit. Podmínkou je, abyste na svém Zůstatku neměli debetní saldo. 2.5 PODMÍNKY SPLÁCENÍ DEBETNÍCH ÚROKŮ Debetní úroky jsou účtovány z vašeho Zůstatku na denní bázi. Počítejte s tím, že kvůli tomu roste debetní saldo Zůstatku. Pokud překročíte limit Debit money jste povinni omezit výši půjčky. 2.6 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ Půjčka na cenné papíry je poskytována proti zástavě cenných papírů. Například akcie společnosti Philips umožňují vzít si maximální 70% půjčku na hodnotu pozice u Philips N.V. Zástava cenných papírů slouží k zajištění splnění povinností vyplývajících z poskytnuté půjčky. Tyto povinnosti jsou placení debetního úroku ale také péče o to, aby investiční prostor nebyl (příliš dlouho) negativní.

2 2.7 PODMÍNKY VYROVNÁNÍ DLUHU Pokud je zajištění nedostatečné, pak je třeba, abyste tento schodek v Debit money okamžitě vyrovnali. Postupy uplatňované v případě překročení limitu Debit money najdete v oddílu Bližší informace o investičních službách. 2.8 DŮSLEDKY POZDNÍHO VYROVNÁNÍ DLUHU Pokud byste přesažení debetního limitu nevyrovnali včas, je společnost DEGIRO oprávněna uzavřít pozice ve vašem portfoliu a využít těchto pozic ke krytí tohoto překročení. Uzavření části nebo celého portfolia jde na váš vrub a na vaše riziko. Společnost DEGIRO vás bude při překročení limitu informovat prostřednictvím elektronické zprávy. Za předání správných údajů pro zaslání těchto zpráv jste sám zodpovědný. Pokud si vlivem okolností nebudete moci zprávu od společnosti DEGIRO přečíst, dodrží společnost DEGIRO beze změny stanovené termíny platné pro vyrovnání schodku Debit money. 3 POPLATKY ZA PŮJČKU 3.1 DEBETNÍ ÚROKOVÁ MÍRA ZA PŮJČKU Debetní úroková míra použitá na smlouvu o půjčce sestává z denní, pevně stanovené referenční sazby pro každou měnu plus fixní příplatek. Fixní příplatek je obvykle 1,25 %. Přehled používaných poplatků a příplatků najdete na webových stránkách společnosti DEGIRO. Referenční úroková sazba je denní peněžní úrok, který je stanoven každý obchodní den a určuje debetní úrokovou sazbu do následujícího obchodního dne. Vzorový výpočet celkových nákladů půjčky na cenné papíry v EUR Celkový objem Efektivní Úrokové Úrokové Celková částka půjčky úroková poplatky za poplatky za rok půjčky po 1 sazba 1 na měsíc (B) (C) roce (D) roční bázi (A) ,6 % ,6 % ,6 % ,6 % Z výše uvedených výpočtů nelze vyvozovat žádná práva a tyto výpočty jsou uvedeny jenom jako příklad nákladů na produkt. 1 Euro referenční úrok Eonia je stanoven na 0,1 % A. Efektivní úroková míra na roční bázi Efektivní úroková míra na roční bázi je cenovým ukazatelem půjčky na cenné papíry. Vyjadřuje všechny náklady na půjčku na cenné papíry. Použitá efektivní úroková míra podle výše uvedeného výpočtu je 1,6 % na roční bázi. Výše efektivní úrokové míry se blíží debetnímu úroku, tak jak platil v září Aktuální úrokové míry najdete na webové stránce DEGIRO. B. Úrokové poplatky za měsíc Měsíční úrokové poplatky z půjčky na cenné papíry se v této tabulce zakládají na měsíčním úroku 0,13 % z celkového objemu půjčky na cenné papíry. Ve skutečnosti se debetní úrok odepisuje denně, se započtením 365 kalendářních dnů v roce a aktuálních úrokových dnů. = 2

3 C. Úrokové poplatky za rok Roční úrokové poplatky jsou bez ohledu na výši půjčky podle výše uvedeného příkladu 1,6 % na roční bázi (= efektivní úrok). D. Celková výše úvěru po jednom roce Celková cena po jednom roce je stanovena na základě obdržené půjčky včetně zaplacených úroků. Dokud budete mít půjčku ve vašem portfoliu cenných papírů, budou kumulované úroky součástí celkové výše úvěru. 3.2 NEMÁTE POVINNOST ODEBÍRAT JINÉ SLUŽBY Nemáte povinnost sjednávat pojištění půjčky nebo jiné související služby k získání půjčky. DEGIRO poskytuje půjčku na cenné papíry proti zástavě pozic ve vašem portfoliu cenných papírů. Povinností je otevřít si Investiční účet. Uzavření pojištění nebo odběr dalších souvisejících služeb není potřeba. Za obchodování v cenných papírech a za správu cenných papírů si DEGIRO účtuje náklady. Úplný přehled nákladů, které si DEGIRO účtuje, najdete na webových stránkách. 3.3 ZALOŽENÍ ALESPOŇ JEDNOHO ÚČTU DEGIRO pro vás otevře Investiční účet, který slouží k provádění a přijímání plateb, a také pro spravování půjčky a vypořádání cenných papírů. Převedení peněz z vašeho investičního účtu probíhá vždy na uvedený Bankovní účet, který je pro vás veden u externí banky. 3.4 NÁKLADY V PŘÍPADĚ ZPOŽDĚNÍ PLACENÍ Limit byl překročen, pokud je debetní saldo na vašem Zůstatku vyšší než požadované zajištění. Překročení Zůstatku může vzniknout mimo jiné v důsledku poklesu ceny aktiv, změn používaných procentuálních marží nebo odúčtováním debetního úroku za vaši půjčku na cenné papíry, kterou máte u společnosti DEGIRO. 3.5 NEDODRŽENÍ ZÁVAZKŮ MŮŽE MÍT VÁŽNÉ NÁSLEDKY Pokud nemůžete dostát svým povinnostem vyplývajících z půjčky na cenné papíry, může to mít pro vás vážné následky. Mohlo by například dojít k nucenému prodeji vašich pozic z důvodu překročení Zůstatku. Důsledkem čeho může být ztížení získání půjčky v budoucnosti. To znamená, že získat půjčku by pro vás mohlo být komplikovanější nebo zcela nemožné. Společnost DEGIRO je oprávněna účtovat vám od okamžiku překročení minimálního Zůstatku nebo od okamžiku vzniku zbytkového dluhu vyšší úrok, než je běžný úrok. Eventuální náklady, které vzniknou v okamžiku, kdy je přítomen zbytkový dluh, jdou na váš vrub. 3.6 EVIDENCE V CREDIT REGISTRATION BUREAU (BKR) DEGIRO je napojena na Credit Registration Bureau Foundation (BKR) v Tielu Společnost DEGIRO má povinnost evidovat v BKR zpoždění plnění platebních povinností fyzických osob (ne právnických osob) vyplývajících z této smlouvy, pokud je toto zpoždění delší než 4 měsíce, což může mít důsledky na každou další eventuální žádost o půjčku, hypotéku (žádost o financování) nebo jiný druh půjčky. BKR zpracovává údaje o dlužnících v centrálním informačním systému, důvodem je předcházení riziku půjčovatele, omezení a předcházení předluženosti dlužníků a evidence problematických situací. Tyto údaje jsou v rámci výše uvedených cílů BKR dány k dispozici napojeným institucím, a to v jejich faktické podobě a v podobě statisticky zpracovaných dat. = 3

4 4 DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY 4.1 UKONČENÍ SMLOUVY O PŮJČCE Smlouvu o půjčce na cenné papíry můžete ukončit písemně bez předchozí výpovědní lhůty za podmínky, že je půjčka zcela splacena včetně úroku. Kromě úroku neplatíte žádné smluvní poplatky nebo jiné náklady na půjčku na cenné papíry nebo její zrušení. Splacení půjčky na cenné papíry lze požadovat bez předchozí výpovědi nebo jiných formalit. Mimo jiné v následujících případech: pokud zemřete, bude vydáno prohlášení o vašem úpadku, požadujete-li odložení platby nebo je-li vyhlášeno zákonné oddlužení vaší osoby. 4.2 PRÁVO ODVOLÁNÍ Po podepsání nemáte možnost smlouvu o půjčce odvolat. 4.3 PŘEDČASNÉ SPLACENÍ Půjčku na cenné papíry můžete kdykoliv celou nebo částečně bez dodatečných poplatků splatit. 4.4 INFORMACE Z DATABANKY Před tím než bude schválena vaše půjčka na cenné papíry, prověříme si vaši solventnost u BKR. Žádost o půjčku nevede k registraci této půjčky u BKR. Společnost DEGIRO vám okamžitě a bez dalších poplatků sdělí výsledek prověření databáze, pokud bude žádost o půjčku na základě tohoto prověření zamítnuta. Výše uvedené neplatí, pokud je poskytování takovéto informace na základě zákonodárství zakázáno nebo je v rozporu s cíli veřejného pořádku a bezpečnosti. 5 DALŠÍ ÚDAJE O PRODEJI FINANČNÍCH SLUŽEB NA DÁLKU Týkající se věřitele Registrace DEGIRO je obchodní název společnosti DEGIRO B. V. registrované podle stanov společnosti na adrese Rembrandt Tower - 9th floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, číslo v obchodním rejstříku Dohlížející orgány Úřadem dohlížejícím na DEGIRO (DEGIRO B. V.) je Úřad pro finanční trhy (AFM). 5.1 V SOUVISLOSTI SE SMLOUVOU O PŮJČCE Zákonná ustanovení, která jsou závazná pro věřitele Zákonná ustanovení, která jsou věřitelem použita za základ vzniku předsmluvních vztahů s vámi, jsou nizozemský Občanský zákoník a Zákon o finančním dohledu (WFT). Platné právo a kompetentní soud Pro uzavření a plnění této smlouvy platí nizozemské právo. V případě sporů můžete postupovat podle postupu při stížnostech nebo můžete předložit věc příslušnému soudu v Amsterdamu. Jazykové uspořádání Informace a smluvní podmínky jsou dostupné v nizozemštině a češtině. = 4

5 5.2 POSTUPY PŘI STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ Mimosoudní stížnosti a odvolací postupy Společnost DEGIRO postupuje při stížnostech podle interního postupu a kromě toho je připojena k Institutu pro stížnosti v oblasti poskytování finančních služeb (viz Před tím, než se začne stížnost řešit, je třeba, abyste stížnost předložili písemně společnosti DEGIRO na adresu nebo zaslali poštou. Rádi společně s vámi stížnost vyřešíme. Pokud byste vy a společnost DEGIRO nedospěli k uspokojivé dohodě, můžete stížnost, společně s písemným odmítnutím vaší stížnosti nebo požadavku, předložit KiFiD. Máte také možnost předložit věc příslušnému soudu v Amsterdamu. = 5

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Všeobecné smluvní podmínky pro úvěr v různých měnách Fio banka, a. s., IČO 6185837, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank

Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět podmínek Tyto Podmínky pro poskytování hotovostních úvěrů mbank (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 01. 01. 2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Click Credit s.r.o. Identifikační číslo (IČO): 29378401 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vl. č. 76593 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více