MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN"

Transkript

1 MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva, omluveni: Grohmann Marián, Peclinovská Jana, Vítek Stanislav) příloha č. 1 k zápisu Zapisovatel: Marie Svobodová Ověřovatelé zápisu: Hergesellová Iva, Rozkošná Jana 1. Zahájení, volba návrhové komise Starosta městyse Ing. Jiří Jelínek (dále jen starosta městyse ) zahájil jednání zastupitelstva městyse v hodin a přivítal přítomné zastupitele a občany. Přítomno 11 členů. Zastupitelé městyse (ZM) jsou schopni se usnášet, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Starosta městyse určil zapisovatelem paní Marii Svobodovou. Dále navrhl ověřovatele zápisu Ivu Hergesellovou a Janu Rozkošnou. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo městyse Načeradec volí ověřovatele zápisu paní Ivu Hergesellovou a Janu Rozkošnou. Výsledek hlasování: Hergesellová Iva: Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Rozkošná Jana: Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 296/2013 bylo schváleno. Starosta městyse dále navrhl způsob hlasování hlasování veřejné. Jiný návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 297/2013 bylo schváleno. Starosta městyse navrhl do návrhové komise Josefa Křemena a Ing. Karla Svobodu. Další návrh nikdo nevznesl. Zastupitelstvo městyse Načeradec volí návrhovou komisi ve složení Josef Křemen a Ing. Karel Svoboda. Výsledek hlasování: Křemen Josef : Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Ing. Svoboda Karel: Pro: 10 Proti: 0 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 298/2013 bylo schváleno. Starosta městyse oznámil, že dnešní jednání zastupitelstva městyse se bude zvukově zaznamenávat jen pro účely doplnění zápisu z jednání ZM, příp. opravu zápisu z jednání ZM, ne za účelem zveřejňování. Starosta městyse seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který byl zastupitelům zaslán na pozvánkách a dále byl uveřejněn na úřední desce i na internetu: PROGRAM: 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva městyse 3. Zpráva finančního výboru 4. Rozpočet městyse Načeradec na rok 2014

2 5. Cena vodného a stočného 6. Rozpočtové opatření č Pozemky nákup, prodej 8. Diskuse 9. Závěr Na jednání ZM se dostavil RNDr. Smrž Antonín. Přítomno 12 členů zastupitelstva. Před hlasováním dal starosta městyse možnost vyjádřit se ZM a přítomným občanům. Žádný návrh na doplnění programu nebyl. Dotaz Ing. Krejčové Mikroregion Svazek obcí Blaník, rozpočet na rok 2014, vyvěšení rozpočtu, schvalování rozpočtu zastupitelstvem městyse Načeradec. Starosta městyse odpověděl, že rozpočet mikroregionu Svazku obcí Blaník schvalovat Zastupitelstvo městyse Načeradec nemusí. Ing. Svoboda Karel (ZM) žádá o stažení bodu č. 5 z programu jednání ZM nebo částečně jednat o tomto bodu. Místostarosta městyse Ing. Postřihač sdělil, že tento bod bude projednán částečně. Diskuse k zasílání příloh k jednání ZM (Ing. Svoboda a Ing. Krejčová). Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje program jednání zastupitelstva městyse Načeradec (příloha č. 2): 1. Zahájení, volba návrhové komise 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva městyse 3. Zpráva finančního výboru 4. Rozpočet městyse Načeradec na rok Cena vodného a stočného 6. Rozpočtové opatření č Pozemky nákup, prodej 8. Diskuse 9. Závěr Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 299/2013 bylo schváleno. Starosta městyse konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu žádné námitky. 2. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva městyse Starosta městyse vyzval předsedu kontrolního výboru p. RNDr. Smrže Antonína k přednesení zprávy kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení zastupitelstva městyse. Předseda přednesl zprávu o kontrole, která proběhla dne Diskuse k úpravám a opravám v mateřské školce v Načeradci. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 3. Zpráva finančního výboru Starosta městyse vyzval předsedkyni finančního výboru p. Bartoníčkovou Petru k přednesení zprávy finančního výboru o kontrole. Kontrola finančního výboru proběhla dne Proběhla kontrola pokladní hotovosti, kontrola péče svěřené osoby, kontrola průběhu výsledků výběrového řízení na stavbu novostavba Tribuny v Načeradci a kontrola nákladů na rekonstrukci bytu v Načeradci čp. 33. Diskuse k výběrovému řízení. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky a žádné nesrovnalosti. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu finančního výboru. 4. Rozpočet městyse Načeradec na rok 2014 Starosta městyse předal slovo Ing. Petrovi Postřihačovi, místostarostovi městyse. Přílohu návrh rozpočtu městyse Načeradec na rok 2014 obdrželi zastupitelé včas. Místostarosta vyzval ZM k připomínkám a k návrhům. Probíhala diskuse zastupitelů městyse a občanů. Připomínky: Ing. Krejčová (ZM) zvýšit položku příspěvek ZŠ o ,-- Kč - zapsat do rozpočtu investice do ŠJ (myčka, kotel)

3 Pani Rozkošná (ZM) investice do MŠ ,-- Kč není velká, návrh zdvojnásobit částku v rozpočtu na rok položka pitná voda 700 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2014 zda je počítáno s opravou vodovodního řadu v ulicích U Školky, Dlouhá a v přilehlých ulicích. Ing. Postřihač Petr odpověděl, že je s tím počítáno. Ing. Beránková (ředitelka ZŠ) příspěvek pro ZŠ Kč je málo, chybí příspěvek do školní jídelny, na vybavení tříd, na zvýšené pojištění žáků, na dovybavení MŠ. Zástupci rady městyse byly slíbeny finanční prostředky na vybavení tříd, školní jídelny, atd. na základě konkrétní domluvy s ředitelkou školy. Místostarosta městyse Ing. Postřihač vysvětlil, že s dalšími finančními prostředky pro ZŠ a MŠ v návrhu rozpočtu je počítáno v položce komunální služby. RNDr. Smrž (ZM) upřesnit body co je zapotřebí koupit do ŠJ Koubíková Jaroslava (zástupkyně ředitelky ZŠ) hrací prvky na zahradě - revize něco zakázala, zastřešení (přístřešek) hraček na zahradě u MŠ (pod schodištěm k DPS) Ing. Svoboda Karel (ZM) navrhoval snížit položku komunální služby o ,-- Kč, zvýšit příspěvek pro ZŠ o ,-- Kč a v třídě 6 doplnit položku Investice do kuchyně ,-- Kč Na připomínky reagoval místostarosta ing. Postřihač Petr. Diskuse ZM. Místostarosta městyse Ing. Postřihač vyzval návrhovou komisi k návrhu usnesení. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje rozpočet městyse Načeradec na rok 2014 se změnami: Položku Komunální služby snížit z částky tis. Kč na tis. Kč Položku Příspěvek pro ZŠ a MŠ zvýšit z tis. Kč na tis. Kč Třída 6 přidat položku Investice do kuchyně částku 250 tis. Kč jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let (příloha č. 3 zápisu). Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 6 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 300/2013 nebylo schváleno. Místostarosta městyse Ing. Postřihač vyzval ZM k hlasování o původním návrhu rozpočtu městyse na rok 2014 předloženého radou městyse. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje rozpočet městyse Načeradec na rok 2014 jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let (příloha č. 3 zápisu). Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 6 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 301/2013 nebylo schváleno. Místostarosta městyse Načeradec Ing. Petr Postřihač konstatoval, že Městys Načeradec bude v roce 2014 hospodařit v rozpočtovém provizoriu. 5. Cena vodného a stočného Místostarosta městyse Ing. Petr Postřihač podal informaci k cenám vodného a stočného. Výstavba ČOV na dotace. Cena stočného se zvyšuje dle výpočtu SFŽP, 10 % je možné snížit. Cena vodného zůstává, ale měsíčně se bude platit příspěvek na vodoměr 8,20 Kč od Starosta městyse Ing. Jiří Jelínek vysvětlil stanovení ceny vodného a stočného. A dále pevnou částku na vodoměr 8,20 Kč. Diskuse občanů a ZM k cenám vodného a stočného. Diskuse k OZV dvousložková cena. Rada městyse navrhuje schválit níže uvedené usnesení. Jiný návrh nikdo nepřednesl. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Městyse Načeradec č. 2/2013, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě s účinností od Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 1 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 302/2013 bylo schváleno. Zastupitelstvo městyse schvaluje pevnou složku pro obce Městyse Načeradec, ve kterých je vlastníkem vodovodu Městys Načeradec částku 8,20 Kč (bez DPH) pro každý vodoměr od Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 1 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 303/2013 bylo schváleno. Zasedání zastupitelstva městyse Načeradec opustila zastupitelka p. Rozkošná Jana. Přítomno 11 členů.

4 Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje cenu stočného snížit z 32,33 Kč (bez DPH) dle finanční analýzy z roku 2008 o 10 %, což povoluje smlouva se Státním fondem ŽP, na částku 29,10 Kč (bez DPH). Cena vodného zůstává 20,03 Kč (bez DPH) v obci Horní Lhota a Načeradec. Tyto ceny jsou platné od Usnesení č. 304/2013 bylo schváleno. 6. Rozpočtové opatření č. 7 Místostarosta městyse Ing. Petr Postřihač seznámil ZM a přítomné občany s Rozpočtovým opatřením č. 7/2013 (příloha č. 4 zápisu). Před hlasováním dal místostarosta městyse možnost vyjádřit se přítomným členům ZM a občanům. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 (příloha č.4 zápisu). Usnesení č. 305/2013 bylo schváleno. Místostarosta dále dává Zastupitelstvu městyse Načeradec na vědomí informaci: Zastupitelstvo městyse uložilo starostovi dle dílčího přezkoumání z napravit k tyto nedostatky, které byly zjištěny: - Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebyla upravena dotace na položce 4116 (dotace od Úřadu práce). - Podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve výkazu Příloha v části G nebyly rozděleny oprávky. Zodpovídá účetní městyse. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí, že chyby a nedostatky výše uvedená byla napravena. Zodpovídá účetní městyse. 7. Pozemky 7.1. Dolní Lhota Novotinky (Hanzlíkovi) Starosta městyse podal informaci o vyvěšeném záměru prodat pozemek p.č v k.ú. Horní Lhota. Tento pozemek je částí dvora p. Hanzlíka (majitele sousedního pozemku). Rada městyse navrhuje níže uvedené usnesení. Před hlasováním dal starosta městyse možnost vyjádřit se přítomným občanům a ZM. Diskuse k cenám pozemků. ZM Ing. Svoboda žádá o vysvětlení ceny za pozemky. Informaci podal p. Křemen Josef, místostarosta městyse. Rada cenu navrhne a předloží zastupitelstvu městyse. Diskuse k cenám pozemků dle finančních úřadů, dle návrhu rady. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje prodat pozemek p.č v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV za těchto podmínek: Kupující jsou manželé Ing. Hanzlík Ladislav, trvale bytem Exnárova 855/1, Háje, Praha 11 a Hanzlíková Jana, trvale bytem Hrusická 2522/26, Záběhlice, Praha 4 (SJM) Cena pozemku 60 Kč/m². Návrh na vklad hradí kupující. Usnesení č. 306/2013 bylo schváleno Dolní Lhota (Kottovi) Starosta městyse seznámil přítomné ZM a občany s vyvěšeným záměrem, kde městys prodá pozemek p.č v k.ú. Horní Lhota o velikosti cca 50 m². Manželé Kottovi bytem Dolní Lhota mají o pozemek zájem a nechají si vyhotovit geometrický plán. Rada navrhuje prodej pozemku za stejných podmínek jako manž. Hanlíkovým. Před hlasováním dal starosta městyse možnost vyjádřit se přítomným občanům a ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje prodat část pozemku p.č v k.ú. Horní Lhota ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV za těchto podmínek: Kupující jsou manželé Monika a Michal Kottovi, trvale bytem Dolní Lhota 28 (SJM) Cena pozemku 60 Kč/m². Geometrický plán zajistí kupující. Návrh na vklad hradí kupující.

5 Usnesení č. 307/2013 bylo schváleno Nemovitost Vračkovice (nemovitost čp. 18) Starosta městyse seznámil přítomné ZM a občany o zájmu p. Švejdové bytem Praha na koupi nemovitosti Vračkovice čp. 18 (žádost zaslána em). Dle vyvěšeného záměru městyse Načeradec prodat nemovitost za 395 tis. Kč. Rada navrhuje prodat tuto nemovitost p. Švejdové bytem Praha za částku 375 tis. Kč, kterou navrhuje p. Švejdová. Před hlasováním dal starosta městyse možnost vyjádřit se přítomným občanům a ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje prodat nemovitost na pozemku p.č. KN st. 8 v k.ú. Vračkovice, Vračkovice čp. 18 za částku 375 tis. Kč ve vlastnictví Městyse Načeradec zapsané na LV paní Jiřině Švejdové trvale bytem Zakouřilova 672/45, Praha 4. Návrh na vklad hradí kupující. Usnesení č. 308/2013 bylo schváleno Řísnice Starosta městyse informoval přítomné ZM a občany o žádosti p. Pavla Jelínka zaslané na Úřad městyse Načeradec. Pan Jelínek bytem Praha majitel nemovitosti v Řísnici žádá o narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v okolí této nemovitosti. Rada městyse proto navrhuje vyvěsit záměr městyse na prodej částí pozemků, viz návrh usnesení. Před hlasováním dal starosta městyse možnost vyjádřit se přítomným občanům a ZM. Diskuse ohledně nevyvěšeného záměru. Záměr nebyl vyvěšen z důvodu zjišťování vlastnictví pozemku (PK a KN nezapsána v katastru nemovitostí). Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje vyvěsit záměr: Prodat část pozemku p.č. KN 708/9 o výměře cca 94 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Prodat část pozemku p.č. KN 717 o výměře cca 16 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Prodat část pozemku p.č. PK 721/2 o výměře cca 37 m² v k.ú. Řísnice ve vlastnictví městyse Načeradec. Usnesení č. 309/2013 bylo schváleno Načeradec Starosta městyse podal informaci k žádosti rodiny Svobodových z Načeradce. Mají zaplocenou část pozemku ve vlastnictví městyse. Rada městyse navrhuje vyvěsit záměr. Před hlasováním dal starosta městyse možnost vyjádřit se přítomným občanům a ZM. Diskuse k ceně pozemku, výměře pozemku. ZM žádají vysvětlit, o jaký pozemek se jedná. Starosta městyse reagoval. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje vyvěsit záměr prodat část pozemku p.č. 1400/9 o výměře cca 450 m² v k.ú. Načeradec ve vlastnictví městyse Načeradec zapsané na LV Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Usnesení č. 310/2013 bylo schváleno. 8. Diskuse 8.1. Smlouva o půjčce peněz Starosta městyse vysvětlil ZM, z jakých důvodů se rada rozhodla změnit splátkový kalendář ke smlouvě o půjčce peněz (schválena na ZM na jaře 2013) sepsané mezi Městysem Načeradec a Načeradskými službami s.r.o. Načeradské služby žádají o prodloužení splátkového kalendáře (původně splátky do ) z důvodu založení společnosti Načeradské služby, která začínala podnikatelský záměr v roce Dále se platí vysoké zálohy na elektrickou energie. Společnost též platí zálohy na poplatky za vodu. Rada navrhuje schválit dodatek ke smlouvě, viz. usnesení. Diskuse ZM Ing. Krejčová dodala, že je možné požádat o mimořádný odečet u záloh elektrické energie.

6 Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje dodatek ke smlouvě o půjčce peněz sepsaný mezi věřitelem Městysem Načeradec, IČ a dlužníkem společností Načeradské služby s.r.o., IČ sepsaný dne V dodatku č. 1 bude uvedeno následující: Dlužník se zavazuje splatit předmět plnění, tj. k dnešnímu dni částku Kč, do Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 1 Zdrželi se: 0 Usnesení č. 311/2013 bylo schváleno Návrh rozpočtu městyse na rok 2014 Na návrh Ing. Karla Svobody (ZM) se opět hlasovala o návrhu rozpočtu na rok Zastupitelé městyse se po dohodě vrátili k hlasování o původním návrhu rozpočtu městyse Načeradec na rok 2014, který byl zaslán přílohou k jednání ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje rozpočet městyse Načeradec na rok 2014 jako schodkový s tím, že schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let (příloha č. 3 zápisu). Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 1 Zdrželi se: 1 Usnesení č. 312/2013 bylo schváleno Diskuse Iva Hergesellová (ZM) měla dotaz na pani Petru Bartoníčkovou (ZM) - žádá finanční výbor o zjištění výdajů na vodné v jednotlivých obcích - také v Načeradci a Horní Lhotě Ing. Krejčová Blanka (ZM) osazení značky k bytovkám (značka zákaz vjezdu nad 3,5 t) - informace k elektrické energii Ing. Svoboda Karel (ZM) nedostatečné označení křižovatky na náměstí v Načeradci - starosta městyse odpověděl, že záleží na odboru MěÚ Vlašim Pani Stupková (občan Načeradce) oprava vodovodního řadu v ulici U Školky, Dlouhá a jaká bude vozovka po opravě vodovodního řadu Pan Havelka jestli je obec schopná zajistit setkání ing. Postřihač Petr a Agrodružstvo Načeradec pan Sedlák - ohledně oprav lesních cest. Reagoval na opravu lesních cest i ZM Ing. Svoboda Karel. Slečna Krejčová Mich. (občan Načeradce) prodej stavebních parcel, žádá snížit cenu. Starosta městyse informoval o ceně a pak o kolaudaci novostaveb (v kupní smlouvě uvedeno, že stavebník obdrží do 3 let, tedy pokud zkolauduje, částku 99 Kč za m2 zpět). Informace ZM ohledně změny a návrhu ceny stavebníků. Diskuse ohledně informovanosti ZM ke snížení ceny stavebních pozemků. Informace z rady městyse o snížení ceny. Nyní je 5 žádostí. ZM je ochotno jednat. ZM navrhuje radě dát do programu ZM na další jednání. 9. Závěr Starosta městyse poděkoval všem za účast. Jednání Zastupitelstva městyse Načeradec bylo zakončeno 20,30 hodin. Zapisovatelka Marie Svobodová Starosta Ing. Jiří Jelínek Místostarosta Ing. Petr Postřihač Místostarosta Josef Křemen Ověřovatel zápisu Iva Hergesellová Ověřovatel zápisu Jana Rozkošná

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více