UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMY A KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2012/2013

2 OBECNÉ INFORMACE Programy celoživotního vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální činností respektují zásady řízení lidských zdrojů - personálního managementu. Centrum celoživotního vzdělávání, vědomo si významu této skutečnosti pro kontinuální rozvoj subjektů, sestavilo, za podpory většiny pracovišť PdF UP a spřátelených spolupracujících subjektů, zorganizovalo a široké pedagogické i nepedagogické veřejnosti předkládá nabídku, která může přispět k naplnění výše uvedeného principu. Sestavování a realizace projektů probíhá při respektování a uplatňování těchto zásad: 1. Vyhovět pokud možno vždy všem přáním potenciálních zákazníků nebo partnerů. 2. Sepětí s realitou života a s pedagogickou praxí. 3. Odbornost lektorů je zcela samozřejmá a vysoká - lektory jsou vysokoškolští učitelé nebo řídící pracovníci s dlouholetou praxí. 4. Maximální efektivnost vyučovacího procesu. 5. Maximální ekonomická efektivita pro účastníky vzdělávacích programů. 6. Realizace vzdělávacích programů v místě bydliště nebo působiště většího počtu zájemců (nad 20 zájemců). Celkové náklady jednotlivého účastníka daného vzdělávacího programu jsou v tomto případě nižší než při realizaci téhož programu v sídle PdF UP. 7. Konstrunkce vzdělávacích programů a projektů dle zadání a požadavků zadavatele sloučením příslušných modulů a krátkodobých akcí do jednotlivých projektů. 8. Tvorba nebo podíl na tvorbě vzdělávacích projektů dle požadavků jednotlivých škol, vzdělávacích institucí nebo partnerů. 9. Poskytování konzultačních služeb v oblasti tvorby vzdělávacích programů zdarma (na základě předloženého zadání) včetně konstrukce ekonomických rozvah. Na Pedagogické fakultě UP se realizuje celoživotní vzdělávání občanů jako studium za finanční úhradu podle zákona č. 111/1998 Sb., 60. Celoživotní vzdělávání je realizováno prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s vyhláškou MŠMT ČR č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. NABÍDKA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ OBSAHUJE TYTO DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: 1. studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium v oblasti pedagogických věd, studium k rozšíření odborné kvalifikace, 2. studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 3. studium k prohlubování odborné kvalifikace ad. 1) Jedná se o studium, kterým absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které dosud nejsou součástí jeho odborné kvalifikace. Dále se jedná také o studium k rozšíření odborné kvalifikace. Tímto studiem absolventi získají způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další předměty. Studium je v rozsahu 1 3 roky. ad. 2) Nabídka obsahuje studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, studium pro výchovné poradce a další studia k výkonu specializovaných činností. Studium je zpravidla dvouleté. ad. 3) Představuje průběžné vzdělávání, které je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahuje studijní programy v rozsahu od několika hodin až po 3 semestrální studium. Po absolvování všech programů v rámci celoživotního vzdělávání obdrží absolventi osvědčení dle 29 zákona č. 563/2004 Sb. Na základě všech předchozích studijních programů lze sestavit zcela dle požadavků skupiny uchazečů individuální nabídku vzdělávacího programu i v místě působiště zákazníka. Výuka probíhá v základní formě jako prezenční konzultace v pátek nebo sobotu na PdF UP v Olomouci v kombinaci se samostatným studiem. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek, přijímací zkoušky jsou pouze u programů anglického jazyka. Uchazeči jsou přijímáni na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu.

3 Programy celoživotního vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Řazení programů CŽV je provedeno v souladu s ustanovením 2 až 10 vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2 Studium v oblasti pedagogických věd 6a Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6b Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6c Studium k rozšíření odborné kvalifikace Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 7 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 8 Studium pro výchovné poradce 9 Studium k výkonu specializovaných činností Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 Průběžné vzdělávání PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání zpravidla nekonají. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka v oddílu Programy celoživotního vzdělávání podle vyhlášky č. 317/2005 Sb. Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání. V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, podklady k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace. TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: Přihlášky přijímá na tomto odkaze https://prihlaska.upol.cz/wps/portal. První uzávěrka příjmu přihlášek je 31. března. I po tomto termínu jsou přihlášky přijímány (a to do zahájení akademického roku v závislosti na vyučovací kapacitě). Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání nekonají (pouze u programů anglického jazyka). Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání. Přílohy: 1. strukturovaný životopis, 2. ověřená kopie nejvyššího dosaženého vzdělání, 3. potvrzení o úhradě administrativního poplatku za úkony spojenými s přijímacím řízení ve výši 300,- Kč. Administrativní poplatek: 300,- Kč Banka: Komerční banka, a.s. Olomouc, č. ú.: , kód banky: 0100, konstantní symbol: 0379 Variabilní symbol: viz elektronická přihláška - bez uvedeného čísla nebude platba akceptována Specifický symbol: viz elektronická přihláška - bez uvedeného čísla nebude platba akceptována Adresa majitele účtu: UP v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc V případě nenastoupení ke studiu se poplatek nevrací. Adresa pro zasílání příloh k přihláškám: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Centrum celoživotního vzdělávání, Žižkovo náměstí 5, P.O. box 212, Olomouc Studenti prezenčního studia PdF UP se ke studiu k rozšíření odborné kvalifikace mohou přihlásit v akademickém roce, aby toto studium ukončili nejdříve současně s absolvováním magisterského studia (dále viz informace v oddíle Dokumenty účastník - Souběh studia v programu celoživotního vzdělávání se studiem v akreditovaném studijním oboru). V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, složenku k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace.

4 KONTAKTNÍ ÚDAJE PaedDr. Pavel Janoušek - vedoucí katedry do tel.: Mgr. Martin Ivanovský - zástupce vedoucího katedry + projektový manažer tel.: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů / Studium v oblasti pedagogických věd 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace/ / průběžné vzdělávání Paralelní studium STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ Bc. Veronika Machowská - projektová manažerka tel.: STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ PaedDr. Irena Smetanová - studijní referentka tel.: Mgr. Jana Vítková - sekretariát + studijní referentka tel.: PhDr. Hana Marešová, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání tel.: , Pedagogická fakulta UP v Olomouci - Centrum celoživotního vzdělávání Žižkovo nám. 5, Olomouc

5 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ 2 6c / Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace/ / průběžné vzdělávání STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2 a 6c Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd ( 2) v rocích 1. rok 2. rok 1. Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ a. Pedagogické studium učitelů odborného předmětu Pedagogika - program je identický s předcházejícím, účastníci žádají o uznání absolvovaných předmětů x 2. Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku / 6c Paralelní studium 3. Pedagogické studium učitelů praktického vyučování Pedagogické studium vychovatelů STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ 5. Pedagog volného času Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (VV) v ZUŠ a SOŠ Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (HV) v ZUŠ a SOŠ Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotních studijních oborů Studium k rozšíření odborné kvalifikace Získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení ( 6c) v rocích 1. rok 2. rok 3. rok 1. Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol x 2. Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ x 4. Speciální pedagogika pro vychovatele x

6 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10) v rocích 1. Zkouška z českého jazyka včetně přípravy 20 hod Český jazyk - odborný didaktický seminář Český jazyk pro cizí státní příslušníky - podnikatele Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty Kurz ICT pro pokročilé 20 hod Rizikové chování na internetu - pro Policii ČR, policii městskou a pracovníky vězeňské služby 4 hod Rizikové chování na internetu - pro učitele všech stupňů a typů škol 4 hod Rizikové chování na internetu - pro žáky SŠ a 2. st. ZŠ 2 hod Rizikové chování na internetu - pro rodiče všech stupňů a typů škol, pro širokou veřejnost 2 hod Rizikové chování na internetu - pro pracovníky odborů a oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže, pracovníků odborů školství mládeže a tělovýchovy, pracovníků odborů prevence kriminality a všech 4 hod. 634 orgánů státní správy a regionálních samospráv 11. Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky Etická výchova 20 hod CYKLUS KURZŮ: TVURČÍ KOMUNIKACE S UMĚLECKÝM DÍLEM - pro učitele 2. st ZŠ,SŠ a ZUŠ 18 hod kurz - Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika vnímání žáků 6 hod kurz - Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro ped. činnost 6 hod kurz - Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány 6 hod CYKLUS KURZŮ: TVŮRČÍ KOMUNIKACE S UMĚLECKÝM DÍLEM - pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatele 18 hod kurz - Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika vnímání dětí předškolního a mladšího školního věku 6 hod kurz - Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro ped. činnost 6 hod kurz - Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány 6 hod. 590 více informací o programech poskytne Mgr. Jana Vítková tel.: , Kurzy k prohlubování odborné kvalifikace Kurzy k prohlubování odborné kvalifikace ( 10) 1. CYKLUS KURZŮ: e-learning online studium 36 hod Základní principy vyhledávání informací na webu: Internet 1. kurz - Internetové prohlížeče 3 x 4 hod kurz - Internetové vyhledávače 3 x 4 hod kurz - Vyhledávání v praxi 3 x 4 hod CYKLUS KURZŮ: TANEC TROCHU JINAK hod kurz - Tělo - Prostor - Komunikace 3 x 5 hod kurz - Tanec: jeho úloha a využití v primitivních spol. 2 x 5 hod kurz - Tanec jako rituál 4 x 5 hod. + 2 x 7 hod CYKLUS KURZŮ: UMĚNÍ RELAXACE A ZVLÁDNUTÍ STRESU 20 hod kurz - Individuální mapování stresorů a salutorů 5 hod kurz - Seznamovací techniky, styly řešení a zvládnutí konfliktů 5 hod kurz - Vybrané metody psychohygieny 5 hod kurz - Vybrané aplikované techniky 5 hod Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity 4 hod Agrese a šikana hod CYKLUS KURZŮ: RÉTORIKA 30 hod kurz - Přehled dějin světové rétoriky. Od antiky k dnešku 4 x 180 min kurz - Rétorika v Čechách 2 x 180 min kurz - Příprava veřejného vystoupení 4 x 180 min CYKLUS KURZŮ: PÍSEMNÝ PROJEV 36 hod kurz - Základy českého pravopisu 4 x 180 min kurz - Projevy mluvené a psané 3 x 180 min kurz - Základní slohové postupy a útvary (postup informační...) 2 x 180 min kurz - Základní slohové postupy a útvary (postup popisný...) 3 x 180 min CYKLUS KURZŮ: KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 27 hod kurz - Česká slovní zásoba, vrstvy ve slovní zásobě se zaměřením... 2 x 180 min kurz - Komunikace. Osobnost mluvčího a posluchače... 4 x 180 min kurz - Kultura mluveného projevu a rozvoj řečových dovedností... 3 x 180 min CYKLUS KURZŮ: ASERTIVNÍ KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI 16 hod kurz - Základní pojmy asertivní komunikace 8 hod kurz - Asertivní komunikační techniky 8 hod Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární škole 6 hod Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví hod Grafomotorický kurz 5-6 hod Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě 4-5 hod Metodický seminář k problematice výživy hod Kompetence žáků a učitelů 5-6 hod Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a školních začátečníků 14 hod Využití práce s mandalami v pedagogické a speciálněpedagogické praxi 6 hod CYKLUS KURZŮ: PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC NEJEN PRO PEDAGOGY 18 hod kurz - Postup při poskytování první pomoci - krvácení, bezvědomí... 6 hod. 850 více informací o programech poskytne Mgr. Jana Vítková tel.: , 10

7 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ Paralelní studium kurz - Neodkladná resuscitace. Zlomeniny kostí, poškození teplem... 6 hod kurz - Rány - dělení a druhy ran 6 hod CYKLUS KURZŮ: PRÁCE SE SKUPINOU 15 hod kurz - Seznamovací techniky, praktický úvod do práce se skupinou 5 hod kurz - Průřez technikami využívanými při skupinové práci s klienty 5 hod kurz - Vybrané aplikované techniky 5 hod CYKLUS KURZŮ: FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO UČITELE ZŠ 24 hod kurz - Hospodaření domácnosti 4 hod kurz - Ceny 4 hod kurz - Peníze, placení 4 hod kurz - Finanční trh 4 hod kurz - Finanční produkty 4 hod kurz - Finanční plánování 4 hod CYKLUS KURZŮ: MODERNÍ ČESKO-SLOV. A ČESKÉ DĚJINY hod kurz - Vznik Československa 8 hod kurz - Období nacistické okupace 6 hod kurz - Pražské jaro 6 hod CYKLUS KURZŮ: DĚJINY STÁTNÍ SPRAVY A SAMOSPRÁVY od r hod kurz - Státní správa 6 hod kurz - Státní správa a samospráva I. ČSR. 6 hod. 710 více informací o programech poskytne Mgr. Jana Vítková tel.: , KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁNÍ ESF - ZDARMA Kurzy k prohlubování odborné kvalifikace Kurzy k prohlubování odborné kvalifikace ( 10) 1. termín 1. CLIL pro učitele angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ 4 hod Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 4 hod Nebojme se testování vytváření didaktických testů ve výuce anglického jazyka 4 hod Anglo-americké svátky a jejich pozadí ve výuce angličtiny 4 hod Jak se lidé učí (cizí) jazyky 4 hod Metodika práce s interaktivní tabulí ve výuce angličtiny na ZŠ 4 hod Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny 8. Gramatika pro učitele angličtiny 4 hod Písně a hudba ve výuce angličtiny 4 hod Poslech pro učitele angličtiny 4 hod Angličtina s interkulturní dimenzí 4 hod Internet jako zdroj jazykové výuky 4 hod Cyklus kurzů pro uvádějící učitele zdarma: 1. Interaktivní tabule 2. Bits and Pieces aneb od každého trochu. Ochutnávka z angloamerické historie a kultury 3. Testujme komunikativně! 4. Rozvíjení komunikativních, sociálních a personálních kompetencí žáků formou dramatických aktivit 5. CLIL pro ZŠ a SŠ 20 od do Podmínky paralelního studia Paralelní studium: 1. Je nabízeno uchazečům o bakalářské a magisterské akreditované studijní obory na PdF UP v Olomouci v případě velkého zájmu o některé studijní obory v závislosti na rozhodnutí vedení fakulty. 2. Uskutečňuje se jako placené prezenční nebo kombinované studium (studium realizované kombinací prezenční a distanční formy) v souladu s ustanovením 60 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 3. Při rozložení úhrady základního poplatku za rok studia na 2 splátky se celkový poplatek na rok studia zvyšuje o 15 %. 4. Úspěšnému absolventovi paralelního studia může být uznáno při přestupu z paralelního studia do příslušného standardního studia v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním oboru získání nejvýše 60 % kreditů akreditovaného studijního oboru (viz ustanovení 60 zákona) v případě, že splní všechny podmínky pro přijetí do studia v příslušném standardním akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním oboru. Studium dokončí jako student PdF UP v Olomouci dle zákona ziskem odpovídajícího vysokoškolského titulu. 5. V souladu s touto skutečností jsou upraveny i studijní plány. 6. Účastník paralelního studia programu CŽV není v souladu s ustanovením 60 zákona studentem vysoké školy, ale účastníkem programu CŽV se všemi důsledky, které z toho plynou např. je povinen respektovat všechny prováděcí normy UP v Olomouci a PdF UP v Olomouci, jimiž se řídí realizace programů CŽV na PdF UP v Olomouci. Odborná kvalifikace získaná s využitím paralelního studia je identická s odbornou kvalifikací získanou studiem výhradně v akreditovaném studijním oboru (bez využití paralelního studia). Poplatek za studium se hradí: 1. v bakalářských studijních oborech za první 2 roky studia 3. rok studia není zpoplatněn, v navazujících dvouletých magisterských studijních oborech za 1. rok studia 2. rok studia není zpoplatněn; 2. v pětiletých (tzv. dlouhých ) magisterských studijních oborech za první 3 roky studia 4. a 5. rok studia není zpoplatněn. Paralelní studium je součástí akreditovaných bakalářských i magisterských studijních oborů (studia vedoucího k získání vysokoškolské odborné kvalifikace diplomu). Je určeno a nabízeno osobám, které splní podmínky přijímací zkoušky, ale nejsou přijati ke studiu, protože byla dána přednost jiným uchazečům. Podmínkou přijetí k paralelnímu studiu je doručení dokladu o úhradě poplatku za studium. Konečné rozhodnutí o realizaci paralelního studia v jednotlivých dále uvedených studijních oborech bude učiněno koncem června Následně po zaplacení poplatku za studium bude zájemcům zasláno rozhodnutí děkanky PdF UP v Olomouci o přijetí k paralelnímu studiu. Je stanoveno, že doklad o úhradě poplatku za studium musí být odeslán tak, aby jej Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci obdrželo nejpozději poloviny srpna PARALELNÍ STUDIUM Kompletní nabídka krátkodobých kurzů je na v oddíle Kurzy celoživotního vzdělávání

8 Zájemci jsou k paralelnímu studiu přijímáni v pořadí dle výsledku, kterého dosáhli u přijímací zkoušky ke studiu v příslušném akreditovaném studijním oboru! PARALELNÍ STUDIUM Nabídka paralelních studií bude upřesněna koncem června 2012 nebo počátkem července 2012 na základě výsledků přijímacího řízení Ukázka nabídky z akademického roku 2011/2012 Seznam zkratek: Typ studia: B bakalářské M magisterské N navazující magisterské Forma studia FS: P prezenční K kombinace prezenční a distanční formy Kód stud. prog. Kód stud. oboru Název studijního oboru Doba placeného studia, typ a forma studia Poplatek jednorázová úhrada za 1 rok studia Poplatek úhrada za 1 r. studia ve 2 splátkách: + 15 % STUPROG KKOV B M, N FS B R313 Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii 2 - P B R012 Speciální pedagogika předškolního věku 2 - P,K R036 Speciálně pedagogická andragogika 2 - P,K R044 Speciální pedagogika raného věku 2 - P B R001 Učitelství pro mateřské školy 2 - K N T024 Pedagogika sociální práce - 1 P,K T028 Pedagogika veřejná správa - 1 P,K N T174 Učitelství odborných předmětů pro zdrav. školy - 1 P,K N T002 Speciální pedagogika - 1 P,K M T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol - 3 K M T026 Učitelství pro 1. st. základ. škol a speciální - 3 P,K pedagogika 7506T001 Logopedie - 3 P Studijní plány všech paralelních studií odpovídají studijním plánům příslušných akreditovaných studijních oborů realizovaných na PdF UP v Olomouci. Vypuštěny jsou pouze studijní předměty, jejichž kredity nelze v následujícím studiu v akreditovaném studijním oboru uznat. Další informace o studiu zjistíte u Mgr. Vítkové (tel.: , která Vám odpoví na Vaše dotazy. STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ 2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 6a Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6b Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6c Studium k rozšíření odborné kvalifikace 7 až 9 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace / průběžné vzdělávání STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ

9 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ Studium ke splnění odborné kvalifikace 2 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ 2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 6a Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6b Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6c Studium k rozšíření odborné kvalifikace 7 až 9 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace / průběžné vzdělávání Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium v oblasti pedagogických věd ( 2) v rocích 1. rok 2. rok 1. Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů SŠ a. Pedagogické studium učitelů odborného předmětu Pedagogika - program je identický s předcházejícím, účastníci žádají o uznání absolvovaných předmětů x 2. Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku Pedagogické studium učitelů praktického vyučování Pedagogické studium vychovatelů Pedagog volného času Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (VV) v ZUŠ a SOŠ Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů (HV) v ZUŠ a SOŠ Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotních studijních oborů více informací o programech poskytne Mgr. Martin Ivanovský tel.:

10 Uplatnění - oprávnění absolventů STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6a 2 Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy Učitel(ka) všeobecně vzdělávacího nebo odborného předmětu SŠ, který odpovídá charakteru předcházejícího studia. Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku střední školy Učitel(ka) praktického vyučování a odborného výcviku SŠ. Pedagogické studium učitelů praktického vyučování střední školy Učitel(ka) praktického vyučování střední školy. Pedagog volného času Ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání: středisko volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmové činnosti); školní klub, školní družina. Pedagogické studium vychovatelů vychovatel(ka) ve školní družině, školním klubu, dětském domově, domově mládeže apod. Studium k rozšíření odborné kvalifikace Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy ( 6a) v rocích 1. rok 2. rok 3. rok 1. Anglický jazyk - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z AJ - učitelství pro 2. st. ZŠ) x x 2. Biologie - učitelství pro SŠn(rozšíření kvalifikace z Př - učitelství pro 2. st. ZŠ) x 3. Český jazyk - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ) x x 4. Hudební výchova - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z HV - učitelství pro 2. st. ZŠ) x 5. Matematika - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z M - učitelství pro 2. st. ZŠ) x x 6. Německý jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ (rozšíření kvalifikace z NJ - učitelství pro 1. st. ZŠ) x x 7. Německý jazyk - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z NJ - učitelství pro 2. st. ZŠ) x x 8. Společensko - vědní základ - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z OV - učitelství pro 2. st. ZŠ) x x 9. Technická a informační výchova - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z TEIV - učitelství pro 2. st. ZŠ) x x 10. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. st. ZŠ) Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (rozšíření odborné kvalifikace pro absolventy akreditovaného magisterského studijního oboru Předškolní pedagogika) - program je v přípravě 3 více informací o programech poskytne PaedDr. Irena Smetanová tel.: a Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů VV v základní umělecké a střední odborné škole Učitel(ka) uměleckých odborných předmětů v ZUŠ a střední odborné škole. Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů HV v základní umělecké škole, střední odborné škole a konzervatoři Učitel(ka) uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, střední odborné škole a konzervatoři. PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁNÍ ESF - ZDARMA Studium k rozšíření odborné kvalifikace Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy ( 6a) ESF 1. Biologie - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z Př - učitelství pro 2. st. ZŠ) 2 2. Český jazyk - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z ČJ - učitelství pro 2. st. ZŠ) 1 3. Německý jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ (rozšíření kvalifikace z NJ - učitelství pro 1. st. ZŠ) 1 v rocích Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických studijních oborů střední školy Učitel(ka) praktického vyučování zdravotnických studijních oborů střední školy. 4. Německý jazyk - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z NJ - učitelství pro 2. st. ZŠ) 1 5. Společensko - vědní základ - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z OV - učitelství pro 2. st. ZŠ) 1 6. Technická a informační výchova - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z TEIV - učitelství pro 2. st. ZŠ) 1 6. Matematika - učitelství pro SŠ (rozšíření kvalifikace z M - učitelství pro 2. st. ZŠ) 1 UPOZORNĚNÍ: JEDNOTLIVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY JSOU POČETNĚ OMEZENY (15-20 ÚČASTNÍKŮ) Kompletní přehled podmínek pro získání dotace je v přehledu podmínek pro získání dotace na studium v programech CŽV

11 6a Uplatnění - oprávnění absolventů Anglický jazyk učitelství pro střední školy Učitel(ka) předmětu Anglický jazyk na střední škole. Biologie učitelství pro střední školy Učitel(ka) biologie na SŠ. Český jazyk učitelství pro střední školy Učitel(ka) českého jazyka na střední škole. Hudební výchova učitelství pro střední školy Učitel(ka) hudební výchovy na střední škole. Matematika - u učitelství pro střední školy Učitel(ka) matematiky na SŠ. Německý jazyk učitelství pro 2. stupeň základních škol Učitel(ka) německého jazyka na 2. stupni ZŠ. STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6b Studium k rozšíření odborné kvalifikace Získání způsobilosti vyučovat další předměty ( 6b) v rocích 1. rok 2. rok 3. rok 1. Anglický jazyk - učitelství pro základní školy Anglický jazyk - učitelství pro 1. st. ZŠ (ukázka formy přijímací zkoušky) x 3. Český jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ x 4. Informatika - učitelství pro ZŠ x 5. Matematika - učitelství pro 2. st. ZŠ a školy speciální x 6. Německý jazyk - učitelství pro 2. st. ZŠ x 7. Společenské vědy a výchova k občanství učitelství pro 2. st. ZŠ, SŠ x 8. Přírodopis - učitelství pro 2. st. ZŠ x 9. Sbormistrovství x 10. Muzejní a galerijní pedagogika x více informací o programech poskytne PaedDr. Irena Smetanová tel.: Německý jazyk učitelství pro střední školy Učitel(ka) německého jazyka střední školy. 6b Občanský a společenskovědní základ učitelství pro střední školy Učitel(ka) předmětu základy společenských věd na SŠ. Technická a informační výchova učitelství pro střední školy Učitel(ka) obecně technických předmětů a informační výchovy na školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání (ISCED 3, technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy), dále lektoři či organizační pracovníci ve školicích institucích. Učitelství pro 1. stupeň základních škol Učitel(ka) 1. stupně základní školy.

12 Uplatnění - oprávnění absolventů Anglický jazyk učitelství pro 1. stupeň základní školy Učitel(ka) anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Anglický jazyk učitelství pro základní školy Učitel(ka) anglického jazyka na základní škole. Český jazyk učitelství pro 2. stupeň ZŠ Učitel(ka) českého jazyka a literatury na základní škole. Informační výchova učitelství pro ZŠ Učitel informační výchovy na základní škole. Matematika učitelství pro 2. stupeň základních škol Učitel(ka) matematiky na 2. stupni základních škol. STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ Studium k rozšíření odborné kvalifikace 6c Studium k rozšíření odborné kvalifikace Získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení ( 6c) v rocích 1. rok 2. rok 3. rok 1. Speciální pedagogika Speciální pedagogika - surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol x 4. Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo x odborného výcviku SŠ 5. Speciální pedagogika pro vychovatele x více informací o programech poskytne PaedDr. Irena Smetanová, tel.: Německý jazyk učitelství pro 2. stupeň základních škol Učitel(ka) německého jazyka na 2. stupni základních škol. 6b Občanská výchova a základy společenských věd Učitel(ka) občanské výchovy základní školy nebo základů společenských věd případně občanského a společenskovědního základu střední školy. Přírodopis učitelství pro 2. stupeň základních škol Učitel(ka) přírodopisu na 2. stupni základních škol. 6c Sbormistrovství Kvalifikovaný sbormistr - vedoucí pěveckého sboru. Muzejní a galerijní pedagogika Muzejní a galerijní pedagog, animátor výtvarného umění, lektor animací (se zaměřením na zprostředkování výtvarného umění a kultury).

13 Uplatnění - oprávnění absolventů Speciální pedagogika Pracovník ve třídě, škole nebo v zařízení pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s předcházející odbornou kvalifikací. Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na znakový jazyk Získání odborné kvalifikace pro práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami. Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy Učitel(ka) praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ s právem vzdělávat ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciální pedagogika pro učitelky a učitele mateřských škol Získání odborné kvalifikace pro práci ve speciálních mateřských školách, v MŠ s integrovanou výchovou dětí se zdravotním postižením, ve stacionářích a různých alternativních zařízeních pro děti předškolního věku se specifickými potřebami. STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7 až 9 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 7 až 9 rocích 1. rok 2. rok 3. rok 1. Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením x 2. Koordinátor ICT Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky x 4. Studium pro výchovné poradce x 5. Studium pro výchovné poradce - doplnění odborné kvalifikace o problematiku speciálněpedagogickou více informací o programech poskytne Mgr. Martin Ivanovský tel.: x x Speciální pedagogika pro vychovatele Vychovatel(ka) ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. 7 a ž 9 6c

14 Uplatnění - oprávnění absolventů Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením. Koordinátor ICT Učitel koordinátor v oblasti informačních a ko munikačních technologií ZŠ nebo SŠ. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Působit jako kvalifikovaný vedoucí pedagogický pracovník ředitel školy nebo školského zařízení v souladu s ustanovením 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Studium pro výchovné poradce Výchovný poradce na základní nebo střední škole. Studium pro výchovné poradce doplňující modul doplnění kvalifikace o speciálněpedagogickou problematiku Získání odborné kvalifikace pro výkon funkce Výchovný poradce. STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10) v rocích 1. Zkouška z českého jazyka včetně přípravy 20 hod Český jazyk - odborný didaktický seminář Český jazyk pro cizí státní příslušníky - podnikatele Český jazyk pro cizí státní příslušníky - azylanty Kurz ICT pro pokročilé 20 hod Rizikové chování na internetu - pro Policii ČR, policii městskou a pracovníky vězeňské služby 4 hod Rizikové chování na internetu - pro učitele všech stupňů a typů škol 4 hod Rizikové chování na internetu - pro žáky SŠ a 2. st. ZŠ 2 hod Rizikové chování na internetu - pro rodiče všech stupňů a typů škol, pro širokou veřejnost 2 hod Rizikové chování na internetu - pro pracovníky odborů a oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže, pracovníků odborů školství mládeže a tělovýchovy, pracovníků odborů prevence kriminality a všech 4 hod. 634 orgánů státní správy a regionálních samospráv 11. Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky Etická výchova CYKLUS KURZŮ: TVURČÍ KOMUNIKACE S UMĚLECKÝM DÍLEM - pro učitele 2. st ZŠ,SŠ a ZUŠ 18 hod kurz - Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika vnímání žáků 6 hod kurz - Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro ped. činnost 6 hod kurz - Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány 6 hod CYKLUS KURZŮ: TVŮRČÍ KOMUNIKACE S UMĚLECKÝM DÍLEM - pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ a vychovatele 18 hod kurz - Přehled metod tvůrčí interpretace a specifika vnímání dětí předškolního a mladšího školního věku 6 hod kurz - Interpretační aktivity umělců jako inspirace pro ped. činnost 6 hod kurz - Prezentace výtvarných řad a projektů, které byly realizovány 6 hod. 590 více informací o programech poskytne Mgr. Jana Vítková tel.: , a ž 9

15 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ Studium k prohlubování odborné kvalifikace 10 STUDIJNÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ Studium k prohlubování odborné kvalifikace Kurzy k prohlubování odborné kvalifikace Kurzy k prohlubování odborné kvalifikace ( 10) 1. CYKLUS KURZŮ: e-learning online studium 36 hod Základní principy vyhledávání informací na webu: Internet 1. kurz - Internetové prohlížeče 3 x 4 hod kurz - Internetové vyhledávače 3 x 4 hod kurz - Vyhledávání v praxi 3 x 4 hod CYKLUS KURZŮ: TANEC TROCHU JINAK hod kurz - Tělo - Prostor - Komunikace 3 x 5 hod kurz - Tanec: jeho úloha a využití v primitivních spol. 2 x 5 hod kurz - Tanec jako rituál 4 x 5 hod. + 2 x 7 hod CYKLUS KURZŮ: UMĚNÍ RELAXACE A ZVLÁDNUTÍ STRESU 20 hod kurz - Individuální mapování stresorů a salutorů 5 hod kurz - Seznamovací techniky, styly řešení a zvládnutí konfliktů 5 hod kurz - Vybrané metody psychohygieny 5 hod kurz - Vybrané aplikované techniky 5 hod Tvořivé myšlení, rozvoj kreativity 4 hod Agrese a šikana hod CYKLUS KURZŮ: RÉTORIKA 30 hod kurz - Přehled dějin světové rétoriky. Od antiky k dnešku 4 x 180 min kurz - Rétorika v Čechách 2 x 180 min kurz - Příprava veřejného vystoupení 4 x 180 min CYKLUS KURZŮ: PÍSEMNÝ PROJEV 36 hod kurz - Základy českého pravopisu 4 x 180 min kurz - Projevy mluvené a psané 3 x 180 min kurz - Základní slohové postupy a útvary (postup informační...) 2 x 180 min kurz - Základní slohové postupy a útvary (postup popisný...) 3 x 180 min CYKLUS KURZŮ: KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA 27 hod kurz - Česká slovní zásoba, vrstvy ve slovní zásobě se zaměřením... 2 x 180 min kurz - Komunikace. Osobnost mluvčího a posluchače... 4 x 180 min kurz - Kultura mluveného projevu a rozvoj řečových dovedností... 3 x 180 min CYKLUS KURZŮ: ASERTIVNÍ KOMUNIKACE NA PRACOVIŠTI 16 hod kurz - Základní pojmy asertivní komunikace 8 hod kurz - Asertivní komunikační techniky 8 hod Kurz k sexuální výchově v mateřské a primární škole 6 hod Metodický seminář k reprodukčnímu zdraví hod Grafomotorický kurz 5-6 hod Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě 4-5 hod Metodický seminář k problematice výživy hod Kompetence žáků a učitelů 5-6 hod Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a školních začátečníků 14 hod Využití práce s mandalami v pedagogické a speciálněpedagogické praxi 6 hod CYKLUS KURZŮ: PŘEDLÉKAŘSKÁ PRVNÍ POMOC NEJEN PRO PEDAGOGY 18 hod kurz - Postup při poskytování první pomoci - krvácení, bezvědomí... 6 hod. 850 více informací o programech poskytne Mgr. Jana Vítková tel.: , 2. kurz - Neodkladná resuscitace. Zlomeniny kostí, poškození teplem... 6 hod kurz - Rány - dělení a druhy ran 6 hod CYKLUS KURZŮ: PRÁCE SE SKUPINOU 15 hod kurz - Seznamovací techniky, praktický úvod do práce se skupinou 5 hod kurz - Průřez technikami využívanými při skupinové práci s klienty 5 hod kurz - Vybrané aplikované techniky 5 hod CYKLUS KURZŮ: FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO UČITELE ZŠ 24 hod kurz - Hospodaření domácnosti 4 hod kurz - Ceny 4 hod kurz - Peníze, placení 4 hod kurz - Finanční trh 4 hod kurz - Finanční produkty 4 hod kurz - Finanční plánování 4 hod CYKLUS KURZŮ: MODERNÍ ČESKO-SLOV. A ČESKÉ DĚJINY hod kurz - Vznik Československa 8 hod kurz - Období nacistické okupace 6 hod kurz - Pražské jaro 6 hod CYKLUS KURZŮ: DĚJINY STÁTNÍ SPRAVY A SAMOSPRÁVY od r hod kurz - Státní správa 6 hod kurz - Státní správa a samospráva I. ČSR. 6 hod. 710 více informací o programech poskytne Mgr. Jana Vítková tel.: , KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁNÍ ESF - ZDARMA Kurzy k prohlubování odborné kvalifikace Kurzy k prohlubování odborné kvalifikace ( 10) 1. termín 1. CLIL pro učitele angličtiny na 1. a 2. stupni ZŠ 4 hod Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami 4 hod Nebojme se testování vytváření didaktických testů ve výuce anglického jazyka 4 hod Anglo-americké svátky a jejich pozadí ve výuce angličtiny 4 hod Jak se lidé učí (cizí) jazyky 4 hod Metodika práce s interaktivní tabulí ve výuce angličtiny na ZŠ 4 hod Využívání dramatických aktivit ve výuce angličtiny 8. Gramatika pro učitele angličtiny 4 hod Písně a hudba ve výuce angličtiny 4 hod Poslech pro učitele angličtiny 4 hod Angličtina s interkulturní dimenzí 4 hod Internet jako zdroj jazykové výuky 4 hod Cyklus kurzů pro uvádějící učitele zdarma: 1. Interaktivní tabule 2. Bits and Pieces aneb od každého trochu. Ochutnávka z angloamerické historie a kultury 3. Testujme komunikativně! 4. Rozvíjení komunikativních, sociálních a personálních kompetencí žáků formou dramatických aktivit 5. CLIL pro ZŠ a SŠ 20 od do Kompletní nabídka krátkodobých kurzů je na v oddíle Kurzy celoživotního vzdělávání 10

16 Na veškeré uvedené kurzy se lze přihlásit na: Přihláška k programům CŽV https://prihlaska.upol.cz/wps/portal Přihláška ke krátkodobým kurzům PŘIPRAVUJEME připravované rekvalifikační PROGRAMY kurzy akreditovány MŠMT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ -2012/2013 Cílová skupina: Armáda ČR, veřejná správa, pedagogičtí pracovníci, Policie ČR a veřejnost. Specialista pro zajištění obrany obyvatel a krizové řízení Základy podnikání Řízení malého středního podniku management a marketing Manažer logistiky Organizátor volnočasových aktivit Realitní makléř Projekt ESF OP VPK: reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ KURZY ICT VE VÝUCE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Odbor ICT vzdělávání CCV nabízí kurzy zaměřené na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Více na Aktuální nabídka dlouhodobých kurzů: výuka probíhá 1 měsíc kombinovanou formou prezenčních setkání a online studiem v Learning Management Systemu. Závěrečný certifikát obdrží úspěšní absolventi kurzu na posledním prezenčním setkání. Základní kurz ICT Kurz ICT pro pokročilé ICT ve výuce anglického jazyka ICT ve výuce českého jazyka a literatury ICT ve výuce německého jazyka ICT ve výuce matematiky E-learning pro pedagogy E-bezpečí - nebezpečné jevy spojené s ICT Aktuální nabídka krátkodobých jednodenních kurzů: výuka probíhá 4-8 hodin prezenční formou. Závěrečný certifikát obdrží úspěšní absolventi kurzu na prezenčním setkání. Interaktivní tabule ve výuce Nebezpečné jevy spojené s ICT! AKCE: KURZY ZDARMA! Do června 2012 nabízíme kurzy zdarma v rámci projektu ESF: Kurzy ICT ve výuce pedagogických pracovníků, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/ Kurzy i veškeré studijní materiály jsou pro účastníky zdarma. Jeden pedagogický pracovník se může přihlásit pouze na jeden kurz. Do kurzů se mohou hlásit pouze pedagogičtí pracovníci Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Každý kurz je realizován kombinovanou formou prezenční výuky (20 vyučovacích hodin ve formě 4-5 odpoledních setkání, od cca hodin) a online výuky (20 hodin domácího online studia v Learning Management Systemu UNIFOR). 1. ICT ve výuce anglického jazyka na 1. stupni 2. ICT ve výuce anglického jazyka základní kurz 3. ICT ve výuce anglického jazyka pokročilý kurz 4. ICT ve výuce českého jazyka na 1. stupni 5. ICT pro výuku mediální výchovy Nabídka kurzů: 6. ICT zdroje pro současnou českou literaturu 7. ICT zdroje pro světovou literaturu pro děti a mládež 8. Moderní prezentace prostřednictvím interaktivní tabule 9. Nebezpečné komunikační techniky spojené s ICT

17 Každý 100. účastník krátkodobých kurzů získá poukaz v hodnotě 1.000,- na jiné krátkodobé kurzy nabízené Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci. O této skutečnosti bude informován a poukaz mu bude oficiálně předán pracovníky CCV PdF UP. PROGRAMY A KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2012/2013

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na ESF MU do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2013/2014 A. Přijímací zkouška do bakalářského studia Podmínkou přijetí ke studiu

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 2004/563 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 563/2004 ve znění 82/2015 (účinnost května 2015) Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Aktuálně platné znění 1. září 2012 563/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých

Více

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV)

Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Výnos děkana č. 1/2009 (Upravené znění ze dne 10. 1. 2011) Mimořádné studium (MS) v rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Studium je poskytováno jako program celoživotního

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA

317/2005 Sb. VYHLÁŠKA 317/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze d 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Změna: 412/2006 Sb. Změna: 329/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU NA CMTF UP V OLOMOUCI PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBORY REALIZOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE 1. Seznam otevíraných studijních oborů, předměty přijímací zkoušky, předpokládaný počet přijatých

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016

Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Přijímací řízení na bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy na FTK pro akademický rok 2015/2016 Termíny a poplatky Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 (bakalářské a magisterské studijní

Více

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy

1 Studijní program: 9999 Certifikátové programy 0 Obsah Obsah 1 9999 Certifikátové programy 1 1.1 Prohloubené studium anglického jazyka................................ 1 1.2 Prohloubené studium dramatické výchovy............................... 2 1.3

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2014/2015 bakalářské a navazující magisterské studium 1. Základní informace, termíny Den otevřených dveří: 11. ledna 2014 Informace: prijimacky@ff.cuni.cz

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje

Zaměstnanost 2014 Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Partnerství ZČU a Karlovarského kraje Jaroslav Dokoupil Cheb, 02.10.2014 Na ZČU bylo v roce 2013 celkem 128 akreditovaných studijních programů, z toho je 55 bakalářských, 5 magisterských, 37 navazujících

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

Oznámení děkana EF TUL

Oznámení děkana EF TUL EKONOMICKÁ FAKULTA Oznámení děkana EF TUL Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Děkan fakulty v souladu s článkem II, odst. 9, směrnice č. 6/2014 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu

Více

Název studijního oboru

Název studijního oboru SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTĚ SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PLATNÝ K 19. 10. 2015 S KOMENTÁŘEM - doplněno čj. rozhodnutí MŠMT (popř. datum doporučení AK)

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE)

MASARYKŮV)ÚSTAV)VYŠŠÍCH)STUDIÍ)ČVUT)V)PRAZE) MASARYKŮVÚSTAVVYŠŠÍCHSTUDIÍČVUTVPRAZE Ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT vpraze vyhlašuje mimořádné kolopřijímacíhořízeníprobakalářskýstudijníprogramspecializacevpedagogice, studijní obor

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více