U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í. ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 13.12.1999 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Havlík, Hruška, Jurička, Kruliš, Kunt, ing. Louda, Bc. Marešová, ing. Mencl,, Motyčka, Navrátil, ing. Neuman, Nevrlý, Bc. Omastová, Mgr. Orel, Stejskal, Šprinc, Mgr. Verfl, PaedDr. Štoček, Výprachtický, Žibrún Městské zastupitelstvo po projednání: 80/4/99 - Zpráva o činnosti rady vzalo na vědomí zprávu o činnosti městské rady přednesenou p. Šprincem 81/4/99 - Žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Nový Bydžov o odprodej pozemků stp.č o výměře 155 m2, stp.č. 1800/1 o výměře 114 m2, stp.č. 1800/2 o výměře 16 m2, stp. č o výměře 102 m2, parc.č. 2263/1 o výměře 3712 m2, parc.č. 2263/4 o výměře 2112 m2, parc.č. 2263/6 o výměře 311 m2, parc.č. 2263/7 o výměře 334 m2 a parc.č. 2263/8 o výměře 470 m2, všechny v k.ú. Nový Bydžov sádky schválilo - odprodej výše uvedených pozemků za dohodnutou kupní cenu ,-Kč 82/4/99 - Obec Nový Bydžov má k pozemkům parc.č. 485/35 o výměře 20 m2, parc.č. 485/36 o výměře 40 m2 a parc.č. 485/37 o výměře 22 m2, všechny v k.ú. Nový Bydžov, které jsou v podílovém spoluvlastnictví Jiřího Barvíře, Marie Garaiové, manželů Jaroslava a Zdeňky Kracíkových, všichni bytem Fučíkova 894, Nový Bydžov a manželů ing. Jaromíra a Mgr. Bohumily Klazarových bytem Třešňová 533, Hradec Králové ve svůj prospěch zřízeno předkupní právo. Uvedení vlastníci požádali Obec Nový Bydžov o vzdání se předkupního práva ke zmíněným pozemkům schválilo - tuto žádost 83/4/99 - Žádost p. Jindřicha Fišery, bytem Rubešova 454, Chrudim 4 o odprodej pozemku parc.č. 162 o výměře 31 m2 a parc.č. 185/2 o výměře 155 m2 oba v k.ú. Nová Skřeněř schválilo - odprodej pozemků p. Fišerovi za dohodnutou kupní cenu 7.730,-Kč 84/4/99 - Schválení záměru odprodeje části pozemku parc.č. 485/13 a části pozemku

2 schválilo - parc.č. 474/24 oba v k.ú. Nový Bydžov, za účelem výstavby supermarketu záměr odprodat výše uvedené pozemky za účelem výstavby supermarketu a tím i vyvěšení odprodeje pozemků na úřední desce MěÚ 85/4/99 - Výkup pozemku parc.č. 64/2 o výměře 9 m2 od manželů od manželů Petra a Marie Vackových, bytem Zábědov 12 do majetku Obce Nový Bydžov schválilo - výkup pozemku za dohodnutou kupní cenu 540,-Kč 86/4/99 - Výkup pozemku parc.č. 63/3 o výměře 19 m2 od manželů Jiřího a Aleny Řezníčkových, bytem Havlíčkova 123, Nový Bydžov do majetku Obce N.B schválilo - výkup pozemku za dohodnutou kupní cenu 1140,-Kč 87/4/99 - Výkup pozemku parc.č. 62/2 o výměře 72 m2 od manželů Josefa a Hany Pozlerových, bytem Zábědov 10, do majetku Obce Nový Bydžov schválilo - výkup pozemku za dohodnutou kupní cenu 4320,-Kč 88/4/99 - Výkup pozemku parc.č. 60/2 o výměře 1 m2 od manželů Josefa a Marty Chlíbkových, bytem Zábědov 9, do majetku Obce Nový Bydžov schválilo - výkup pozemku za dohodnutou kupní cenu 60,-Kč 89/4/99 - Žádost manželů Milana a Ivany Výprachtických, bytem U plovárny 1416, Nový Bydžov o prodloužení lhůty odstoupení od kupní smlouvy ze dne na pozemek stp.č. 203 o výměře 264 m2 v k.ú. Nový Bydžov schválilo - schválilo prodloužení lhůty odstoupení od kupní smlouvy o dva roky 90/4/99 - Kupní smlouva s výhradou vlastnictví č. 30/P/99 (na STL plynovody a domovní přípojky obcí Nová Skřeněř a Stará Skřeněř) schválilo - výše uvedenou kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi Městem Nový Bydžov a Východočeskou plynárenskou a.s. Hradec Králové 91/4/99 - Návrh na úpravu rozpočtu města Nový Bydžov na rok schválilo - navržené úpravy rozpočtu města Nový Bydžov na rok 1999 v částce v příjmech a výdajích ,-Kč 92/4/99 - Předmět podnikání společnosti TEHOM a.s.

3 schválilo předmět podnikání společnosti TEHOM a.s. v celém rozsahu - dle návrhu ve stanovách společnosti 93/4/99 - Založení akciové společnosti TEHOM a.s rozhodlo - o založení společnosti dle 154 a následujících obchodního zákoníku, s názvem TEHOM a.s. s tím, že společnost bude založena peněžitým vkladem splaceným na samostatný bankovní účet zakládané společnosti a to do deseti dnů od sepsání notářského zápisu, sídlem společnosti bude Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, výše základního jmění bude jeden milion korun a bude tvořeno deseti listinnými akciemi na jméno v nominální hodnotě 100 tis. Kč, prokura nebude ustanovena, rezervní fond při založení nebude plněn, jeho tvorba bude dána stanovami společnosti, emisní ážio akcií nebude stanoveno 94/4/99 - Ustanovení správce vkladu schválilo - ustanovení správcem vkladu do zapsání společnosti u Obchodního rejstříku ing. Pavla Loudu 95/4/99 - Zakladatelská listina společnosti TEHOM a.s schválilo - návrh Zakladatelské listiny (viz samostatná příloha tohoto usnesení) 96/4/99 - Stanovy společnosti TEHOM a.s schválilo - návrh Stanov společnosti TEHOM a.s. (viz samostatná příloha tohoto usnesení) 97/4/99 - Zmocnění zástupce starosty p. Josefa Žibrúně vzalo na vědomí - zmocnění z důvodu předpokládané nepřítomnosti starosty města ing. Pavla Loudy, zástupce starosty p. Josefa Žibrúně, k předložení potřebných listin notáři a k učinění prohlášení za město Nový Bydžov osvědčující rozhodnutí města o založení společnosti s názvem TEHOM a.s., sídlem Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov a zákl. jměním 1 milion korun 98/4/99 - Představenstvo společnosti TEHOM a.s zvolilo - na základě návrhu městské rady představenstvo společnosti takto: 1) Stanislav Miška, J. Nerudy 1807, Nový Bydžov 2) Josef Žibrún, J. Fučíka 768, Nový Bydžov 3) Mgr. Bohumil Orel, M. Alše 246, Nový Bydžov 4) PaedDr. Milan Štoček, J. Nerudy 1692, Nový Bydžov 5) ing. Marcela Česáková, Dukelská 1403, Nový Bydžov 99/4/99 - Dozorčí rada společnosti TEHOM a.s.

4 zvolilo - dozorčí radu společnosti TEHOM a.s. takto: 1) ing. Vladimír Neuman, J. Fučíka 903, Nový Bydžov 2) Mgr. Josef Verfl, M. Bydžovského 1150, Nový Bydžov 3) ing. Jiří Prokop, B. Smetany 1250, Nový Bydžov 100/4/99 - Podání návrhu u obchodního soudu pověření pověřilo - starostu ing. Pavla Loudu podáním návrhu u Obchodního soudu 101/4/99 - Informace ke společnosti TEHOM a.s vzalo na vědomí - a) připomínky Finanční komise b) všichni zvolení členové představenstva podepsali prohlášení o souhlasu se svojí účastí v orgánech společnosti a bezúhonnost doložili výpisem z TR c) notářský zápis prohlášení o založení společnosti se předpokládá v termínu d) ohlášení živnosti proběhne na základě zákona na příslušných živnostenských úřadech e) založení účtu pro složení upisovaného základního jmění bude u Komerční banky Nový Bydžov f) že předpokládaná výše nákladů na založení společnosti je odhadnuta na částku 80. tis. Kč s tím, že se jedná o náklad nově vzniklé společnosti g) seznam adres provozoven společnosti je uveden v přehledu městských kotelen 102/4/99 - Žádost oddílu ledního hokeje HC Stadion Nový Bydžov o příspěvek na zajištění autobusové dopravy ve výši 15 tis. Kč schválilo - poskytnutí příspěvku ve výši 15 tis. Kč 103/4/99 - Členství města Nový Bydžov v mikroregionu Novobydžovsko schválilo - členství města Nový Bydžov v mikroregionu Novobydžovsko schválilo - aby město Nový Bydžov zastupovali v mikroregionu Novobydžovsko: Miroslav Rašín, Martin Komárek, ing. Jan Rejthárek, Josef Žibrún, ing. Pavel Louda, ing. Marcela Česáková, Jiří Hruška, Stanislav Jurička 104/4/99 - Účast města Nový Bydžov ve Sdružení obcí okresu Hradec Králové k zajištění dopravní obslužnosti schválilo - účast města Nový Bydžov ve výše uvedeném sdružení zmocnilo - člena městského zastupitelstva p. Josefa Žibrúně zastupováním města Nový Bydžov v tomto sdružení

5 105/4/99 - Zrušení usnesení městského zastupitelstva ze dne č. 42/2/99 (ohledně změny územního plánu v ul. Dr. Vojtěcha a v Chudonicích) zrušilo - usnesení č. 42/2/99 106/4/99 - Zadání změn územního plánu sídelního útvaru Nový Bydžov schválilo - zadání změn územního plánu sídelního útvaru Nový Bydžov pro lokality: a) ul. Dr. Vojtěcha pro výstavbu rodinných domů b) v blízkosti areálu firmy Prokeš pro plánované rozšíření výroby Vzhledem k jednoduchosti zadávané změny bude zpracován přímo návrh bez konceptu řešení 107/4/99 - Smlouva o přátelství a spolupráci mezi městem Nový Bydžov a městem Brezno (Slovenská republika) schválilo - výše uvedenou smlouvu 108/4/99 - Informace o prodeji akcií VČE vzalo na vědomí informaci o odprodeji akcií VČE 109/4/99 - Investování volných finančních prostředků schválilo - investování dočasně volných finančních prostředků výnos z prodeje akcií VČE a záloha na prodej akcií VČP, v objemu: ,- Kč za akcie VČE ,- Kč vklad TEHOM a.s ,-Kč za akcie VČP celkem ,-Kč 1) do nákupu cenných papírů prostřednictvím SI Asset Management a.s. 2) nákup směnky 110/4/99 - Žádost Mgr. Josefa Kunta o uvolnění z funkce předsedy Kontrolní komise vzalo na vědomí - tuto žádost s tím, že její vyřízení je v kompetenci městské rady Josef Žibrún zástupce starosty Ing. Pavel Louda starosta

6

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více