JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady"

Transkript

1 JAK ZÍSKAT PŮJČKU? JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku Doložit požadované doklady A můžete vyrazit na nákupy...

2 CHYBÍ VÁM HOTOVOST? TŘEBA NA NÁKUPY? JE TO TAK SNADNÉ... Nabízíme Vám hotovostní půjčku do 20000,- Kč o kterou můžete požádat bezplatně přímo u naší společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o., ul. Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou (opravená budova napravo vedle Hypernovy ve 2. patře nad textilem) v pracovních dnech od 9.00 hod do hod. vyplněním dotazníku, který je součástí této nabídky. Pokud Vám bude půjčka schválena (telefonické oznámení do 24 hod.) vyplatíme Vám požadovanou částku ihned při podpisu smlouvy. Vyplněný dotazník s přiloženou kopií poslední výplatní pásky můžete zaslat i poštou, my Vám obratem po schválení zašleme vyplněnou smlouvu o úvěru kterou vrátíte na naši adresu s ověřeným podpisem z matriky nebo obecního úřadu (poplatek 30 Kč za ověření). Po zaslání smlouvy s ověřeným podpisem Vám bude do 3 pracovních dnů poukázána na Váš účet požadovaná částka. Pro případně dotazy jsme Vám k dispozici na tl ( ) v pracovních dnech od 9.00 do hod. Co k žádosti potřebujete? občanský průkaz ručitele poslední výplatní pásku PŘÍKLADY VÝŠE MĚSÍČNÍ SPLÁTKY V ZÁVISLOSTI NA VÝŠI ÚVĚRU A DOBĚ SPLÁCENÍ KTERÉ VYPLŇTE DO SMLOUVY O PŮJČCE Výše půjčky 10000,- Kč 15000,- Kč 20000,- Kč Délka splácení Splátka v Kč Splátka v Kč Splátka v Kč 24 měsíců VĚŘITEL: O.K.V. Leasing, s.r.o., Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou. Tel , Fax , Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka Orgán odpovědný za výkon státního dohledu: Česká obchodní inspekce Při platbě složenkou účtujeme poplatek 100,- Kč, o který bude ponížena částka zaslaná na Váš účet. Při uzavření smlouvy přes zprostředkovatele útujeme poplatek 10% z ceny úvěru. 36 měsíců ZPROSTŘEDKOVATEL: (jméno, adresa, telefon) A můžete vyrazit na nákupy... O.K.V. Leasing s.r.o. Strojírenská Žďár nad Sázavou Tel.: , Fax: Touto nabídkou nevzniká právní nárok na na uzavření úvěrové smlouvy.

3 Dotazník žadatel o půjčku O.K.V. Leasing, s.r.o. Žďár nad Sázavou Strojírenská 396 PSČ IČO: tel.: Jméno Příjmení Ulice Telefon Město PSČ Číslo účtu Číslo OP Počet vyživovaných dětí Majitel nemovitosti - zaškrtněte Ne Ano Adresa nemovitosti pokud není shodná s bydlištěm Zaměstnavatel (pokud OSVČ uvést obor podnikání) Telefon do zaměstnání Výše čistého příjmu Srážky Důvod srážek Manžel(ka) Jméno, příjmení Děti Výše půjčky Výše splátky dle tabulky Forma úhrady (při platbě složenkou poplatek 100,-Kč) Složenkou Trvalý příkaz Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé Účel půjčky podpis

4 Dotazník ručitel půjčky O.K.V. Leasing, s.r.o. Žďár nad Sázavou Strojírenská 396 PSČ IČO: tel.: Jméno Příjmení Ulice Telefon Město PSČ Číslo OP Počet vyživovaných dětí Majitel nemovitosti - zaškrtněte Ne Ano Adresa nemovitosti pokud není shodná s bydlištěm Zaměstnavatel (pokud OSVČ uvést obor podnikání) Telefon do zaměstnání Výše čistého příjmu Srážky Důvod srážek Manžel(ka) Jméno, příjmení Děti Distribuční místo

5 Informace pro klienta poskytované před uzavřením smlouvy o standardním spotřebitelském úvěru Úvěrové podmínky společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1 Obsah úvěrových obchodních podmínek vymezuje vztahy mezi společností O.K.V. Leasing, s.r.o., jako poskytovatelem úvěru, a právnickou nebo fyzickou osobou jako dlužníkem (dále jen zákazník ),který požádá společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. o poskytnutí peněžních prostředků na nákup zboží nebo zařízení včetně jeho montáže nebo hotovostního úvěru (dále jen úvěr ). 1.2 Smlouvu o úvěru uzavírá jménem společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. jeho zprostředkovatel (dále jen zástupce ), u kterého zákazník kupuje zboží, či žádá o montáž zařízení na jehož zaplacení mají být použity prostředky z úvěru. Zástupce je při uzavírání smluv o úvěru zmocněn vystupovat v plném rozsahu jménem společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. 2. Způsob uzavření smlouvy 2.1 Smlouva o úvěru nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 2.2 Zákazník je povinen písemně hlásit společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. změny v údajích uvedených ve smlouvě týkajících se jeho osoby, zejména pak změnu příjmení, trvalého bydliště,uvedeného telefonního čísla,kontaktní adresy a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku, kdy k takovéto změně dojde. Zákazník je dále povinen hlásit společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. okolnosti, které mohou negativně ovlivnit jeho schopnost plnit své fi nanční závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru. 3. Informce dle zákona č. 145/ Úroková sazba pro případ opožděných plateb se stanovuje v roční výši 73%. 3.2 Kapitál vytvoření platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelskoho úvěru, nepoovede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru. 4. Zajištění 4.1 Zákazník uzavřením smlouvy o úvěru prohlašuje v souladu s ustanovením 401 obchodního zákoníku, že prodlužuje promlčecí dobu veškerých práv vzniklých společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. vůči němu ze smlouvy o úvěru na 10 let od okamžiku, kdy započne tato doba běžet. Takové prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od smlouvy o úvěru. 5. Splátkový režim 5.1 Výše celkového závazku uvedená ve smlouvě o úvěru je dána výší úvěru včetně úroků. Zákazník je povinen splácet tuto částku v pravidelných měsíčních splátkách ve stanovených termínech a dohodnuté výši tak, jak je ve smlouvě uvedeno. 5.2 Veškeré splátky jsou splatné vždy do 20. dne daného měsíce a to bankovním převodem na základě trvalého příkazu, poštovní poukázkou nebo vkladem na bankovní účet poskytovatele úvěru. 5.3 Zákazník není v žádném případě oprávněn bez dohody se společností O.K.V. Leasing, s.r.o. k započtení, zadržení nebo snížení splátek. Zákazník není oprávněn odmítnout splácení svých peněžních závazků ze smlouvy o úvěru z důvodu vad zboží či zařízení pořizovaného za prostředky z úvěru. 5.4 Platby od zákazníka se započítávají na pohledávku společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o., bez ohledu na to na jaké závazky byla platba zákazníkem poukázána, a to v následujícím pořadí: 1. na splátku jistiny, 2. úhradu úroků, 3. upomínací náklady, 4. úhradu smluvní pokuty s čímž zákazník podpisem úvěrové smlouvy vyslovuje svůj souhlas. 5.5 Má-li zákazník se společností O.K.V. Leasing, s.r.o. uzavřeno několik smluv jakéhokoliv typu a nezaplatí-li splátky či jiné peněžité závazky některé z nich řádně a včas, je společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. oprávněna započíst jakékoliv platby poukázané zákazníkem způsobem uvedeným v předchozím odstavci na kterékoliv pohledávky z těchto smluv nezávisle na tom, jaké pohledávky zákazník zamýšlí uhradit. 5.6 Jestliže zákazník poskytl peněžité plnění ve výši přesahující veškeré jeho závazky ze smlouvy o úvěru, a ty v důsledku takového plnění zanikly, je společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. oprávněna započíst takový přeplatek na jiné splatné pohledávky vůči tomuto zákazníkovi. 5.7 Společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. uvádí typ smlouvy jako desetimístný číselný kód následovně: první až čtvrtá pozice včetně znaku % - záloha složená zákazníkem, pátá a šestá pozice - délka smlouvy v měsících, sedmá až desátá pozice včetně znaku % - roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr dle zákona číslo 321/2001 Sb. 6. Důsledky porušení povinností stran smlouvy o úvěru 6.1 V případě, že se zákazník dostane do prodlení s placením dohodnutých splátek úvěru, či do prodlení se zaplacením některé z dohodnutých splátek úvěru, zavazuje se, že poskytovateli úvěru zaplatí smluvní úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 6.2 V případě, že se zakaznik dostane do prodleni se zaplacenim některe z dohodnutych splatek uvěru nejméně o jeden měsic, zavazuje se, že poskytovateli uvěru zaplati smluvni pokutu ve vyši 0,5% z dlužne častky za každý započaty den prodleni. 6.3 V případě, že bude proti zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení, zavazuje se se poskytovateli úvěru zaplatit smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč. 6.4 V případě,že zákazník je v prodlení více jak 2 měsíce, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč 6.5 V případě, že se zákazník dostane do prodlení se zaplacením některé z dohodnutých splátek úvěru o více jak jeden měsíc, zavazuje se, že poskytovateli úvěru zaplatí smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 6.6 Podpis zákazníka musí být ověřen na poště, OÚ či notáře (zákazník hradí poplatek za podpis 30,- Kč) 6.7 Porušení povinností zákazníka vyplývajících ze smlouvy o úvěru zakládá právo společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. na smluvní pokutu a tam, kde je to stanoveno,též na smluvní úrok z prodlení nezávisle na tom,zda jde o porušení povinností zaviněné či nikoliv. 7. Předčasné splacení a ukončení smlouvy 7.1 Pro případ, že nastane kterákoliv z níže uvedených skutečností, stává se splatný dosud neuhrazený zůstatek úvěru, včetně úroků, uvedený na čelní straně této smlouvy. a) zákazník porušuje smlouvu o úvěru, zejména je-li v prodlení s placením nejméně dvou splátek. b) zákazník uvedl ve smlouvě vědomě nepravdivé údaje. c) zákazník porušil některou z dalších povinností vyplývajících z úvěrové smlouvy nebo ze smluv zajišťujících pohledávku z úvěru. d) pokud bylo zahájeno konkursní, insolvenční nebo exekuční řízení týkající se majetku zákazníka Ve výše uvedených případech je zákazník povinen uhradit společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. také úroky za celou dobu splácení úvěru stanovenou ve smlouvě. 7.2 Zákaznik má právo na předčasné splcacení spotřebitelského úvěru, v takovém případě jepovinen uhradit věřiteli poplatek ve výši 1% z předčasně uhrazené jistiny pokud se jedná o doplacení více jak 1 rok, jinak poplatek 0,5% 7.3 Zákazník má právo na písemné odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V takovém případě je dle 11 odst. 3 povinen uhradit věřiteli do 30 dnů jistinu a úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. 8. Závěrečná ustanovení 8.1 Společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. je oprávněna postoupit svá práva a převést povinnosti ze smlouvy o úvěru na třetí osobu. Zákazník tímto výslovně souhlasí s postoupením práv a převzetím závazků takovouto třetí osobou. 8.2 Zákazník souhlasí s tím, aby společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. zpracovávala veškeré informace poskytnuté zákazníkem ve vlastním informačním systému, případně informačních systémech třetích osob. V případě, že společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. bude zpracovávat tyto údaje v informačních systémech třetích osob, odpovídá za tyto údaje, jakoby je zpracovávala sama. 8.3 Zákazník má právo obdržet bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření 8.4 Zákazník výslovně prohlašuje, že veškeré údaje ve jím uvedené v této smlouvě jsou pravdivé. Zákazník prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, včetně eventuálních důsledků trestně právních. 8.5 Jestliže zákazník poskytl přeplatek jakéhokoliv plnění podle smlouvy o úvěru, je povinen uhradit společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. poplatek ve výši Kč za každý takový přeplatek k pokrytí nákladů s vrácením přeplatku. Tento poplatek je společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. oprávněna započíst proti přeplatku s čímž zákazník podpisem úvěrové smlouvy vyslovuje svůj souhlas. 8.6 Společnost O.K.V. Leasing, s.r.o. účtuje poplatek za zaslání poštovních poukázek ve výši 100,- Kč za jednu korespondenční zásilku. Výše uvedená částka je zahrnuta v ceně úvěru, nebo započtena proti poskytnutému úvěru. 8.7 Zákazník se zavazuje, že společnosti O.K.V. Leasing, s.r.o. zaplatí smluvní pokutu za zaslání veškeré korespondence (upomínka, daňový doklad apod.) ve výši 100,- Kč za jednu korespondenční zásilku. 8.8 Jestliže spotřebitel odstoupil od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena spotřebitel-

6 ským úvěrem, zaniká též smlouva o vázaném úvěru. Pokud spotřebiteli soudem přiznané nebo prodávajícím či poskytovatelem služby uznané právo na peněžité plnění nebylo ze strany prodávajícího nebo poskytovatele služby dobrovolně uspokojeno, ručí za uspokojení tohoto práva věřitel. 8.9 Zákazník bere na vědomí, že spory mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz muhou být řešeny mimosoudně cestou Finančního arbita ČR. Bližší podrobnosti činnosti Finančního arbitra ČR jsou uvedeny na internetových stránkách narbitr.cz. 9. Rozhodčí doložka 9.1 Společnost O.K.V. Leasing, s.r.o., zákazník a ručitel se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodli, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení jediným rozhodcem. Za tohoto jediného rozhodce si smluvní strany určily Mgr. Marcela Labounka, advokáta, se sídlem Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ , IČ: zapsaného v seznamu advokátů vedeném ČAK pod číslem (dále i jen jediný rozhodce či jen rozhodce ). 9.2 Ujednáním dle odstavce 9.1. shora není dotčeno právo žalobce obrátit se se žalobou na soud. Pro tento případ se společnost O.K.V. Leasing, s.r.o., zákazník a ručitel podle 89 a) o.s.ř. výslovně dohodli, že místně příslušným soudem prvního stupně k projednávání veškerých sporů, které případně z této smlouvy o úvěru vyplynou je Okresní soud v Příbrami 9.3 Smluvní strany se dále dohodly, že rozhodčí řízení je neveřejné a jednacím místem je sídlo jediného rozhodce, přičemž v rámci rozhodčího řízení jediný rozhodce rozhoduje o sporných otázkách dle této smlouvy bez ústního jednání a to na základě jemu předložených listin (písemností). 9.4 Smluvní strany se dohodly, že jediný rozhodce není při rozhodování sporu v rámci rozhodčího řízení vázán právními předpisy a může spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti, přičemž rozhodčí nález nemusí, v souladu s ust. 25 odst. 2) zákona č. 216/1994., o rozhodčím řízeni a výkonu rozhodčích nálezů, obsahovat odůvodnění. Smluvní strany se dále dohodly, že důkaz výslechem svědka čí účastníka je v rámci rozhodčího řízení nepřípustný s tím, že tento důkaz lze nahradit důkazem listinným a to písemnou výpovědí svědka či účastníka, jehož podpis na takové listině musí být úředně ověřen. 9.5 Rozhodčí řízení je zahájeno doručením žaloby jedinému rozhodci, kdy podmínkou jejího projednání je zaplacení poplatku za rozhodčí řízení. Jediný rozhodce uvědomí o podání žaloby žalovaného, jemuž zašle kopii žaloby. Žalovaný je povinen se k žalobě vyjádřit do sedmi dnů a předložit důkazy, jichž se dovolává, jinak jsou skutečnosti uvedené v žalobě považovány za nesporné. Rozhodčí nález nabývá účinků pravomocného rozhodnutí okamžikem jeho doručení a je vykonatelný do tří dnů od právní moci rozhodčího nálezu. 9.6 Smluvní strany se dohodly, že poplatek za rozhodčí řízení, činí ve všech sporných věcech dle této smlouvy částku ve výši 900,-Kč. Je-li jediný rozhodce plátcem příslušného DPH, je částka uvedená v předchozí větě bez příslušného DPH, kdy v tomto případě se poplatek za rozhodčí řízení o příslušné DPH zvyšuje. Náklady právního zastoupení příslušné smluvní strany v rozhodčím řízení v případě zastupování advokátem budou určeny jako odměna dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000Sb, a dále náhradou hotových výdajů dle 13 vyhl. Č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). 9.7 Smluvní strany se v souladu s ust. 19 zákona č. 216/1994., o rozhodčím řízeni a výkonu rozhodčích nálezů dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu založeného smlouvou a v případném rozhodčím řízeni se bude provádět na adresu bydliště/sídla stran uvedených v záhlaví smlouvy a to prostřednictvím subjektu provádějícího přepravu nebo osobně. Nesdělí-li žalovaná strana písmeně adresu bydliště/sídla, která je odlišná od adresy bydliště/sídla žalované strany uvedené v záhlaví této smlouvy, doručují se veškeré písemnosti na adresu bydliště/sídla žalované strany uvedené v záhlaví této smlouvy, a to s účinky jako by se na této adrese žalovaná strana zdržovala. V případě změny adresy jsou účastnici smlouvy povinni tuto prokazatelným způsobem písemně oznámit druhé smluvní straně. V případě, že adresát písemnosti nebude zastižen, písemnost se uloží u subjektu provádějícího přepravu a adresát se subjektem převádějícím přepravu obvyklým způsobem vyzve, aby písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li adresát písemnost do sedmi dnů od uloženi, považuje se poslední den teto lhůty za den doručeni, i když se adresát o uloženi nedozvěděl. Pokud se písemnost u subjektu provádějícího přepravu neukládá, považuje se za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla zásilka vracena zpět odesilateli (smluvní straně, nebo rozhodci), a to i když se adresát o tomto doručeni nedozvěděl Orgán odpovědný za výkon státního dohledu: Česká obchodní inspekce Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru Druh spotřebitelského úvěru : Standardní Čerpání úvěru: V případě hotovostního úvěru jsou prostředky poskytnuty zákazníkovi v těchto variantách: - v hotovosti - převodem na účet zpravidla do 3 pracovních dnů od obdržení bezchybné smlouvy o úvěru a ostatních požadovaných dokladů (poslední výplatní páska, potvrzení o zadání trvalého příkazu k úhradě pravidelných měsíčních splátek, kopie OP, potvrzení o převzetí informací pro klienta, v případě uzavření přes zprostřekovatele, smlouva mezi zprostředkovatelem a zákazníkem) V případě čerpání úvěru na nákup zboží v prodejnách spotřebního zboží je úvěr poskytnut zákazníkovi jako rozdíl mezi prodejní cenou výrobku a akontací složenou zákazníkem, uhrazením zbytku kupní ceny zboží na účet zprostředkovatele. Druhy a příklady poskytovaných spotřebitelských úvěrů: Úvěr 36 měsíců úvěr poskytovaný ve výši 20000,- Kč, počet měsíčních splátek 36, výše měsíční splátky 985,- Kč, celkem zaplatíte 35460,- Kč, roční úroková sazba 46,8%, RPSN 50,9%, úvěr bez pojistění schopnosti splácet, v případě požadavku splácení z poskytnutého úvěru, provize zprostředkovateli 2000,- Kč úvěr poskytovaný ve výši 15000,- Kč, počet měsíčních splátek 36, výše měsíční splátky 742,- Kč, celkem zaplatíte 26712,- Kč, roční úroková sazba 47,3%, RPSN 51,4%, úvěr bez pojistění schopnosti splácet, v případě požadavku splácení z poskytnutého úvěru, provize zprostředkovateli 1500,- Kč úvěr poskytovaný ve výši 10000,- Kč, počet měsíčních splátek 36, výše měsíční splátky 499,- Kč, celkem zaplatíte 17964,- Kč, roční úroková sazba 48,3%, RPSN 52,5%, úvěr bez pojistění schopnosti splácet, v případě požadavku splácení z poskytnutého úvěru, provize zprostředkovateli 1000,- Kč Úvěr 24 měsíců úvěr poskytovaný ve výši 20000,- Kč, počet měsíčních splátek 24, výše měsíční splátky 1269,- Kč, celkem zaplatíte 30456,- Kč, roční úroková sazba 47,5%, RPSN 54,1%, úvěr bez pojistění schopnosti splácet, v případě požadavku splácení z poskytnutého úvěru, provize zprostředkovateli 2000,- Kč úvěr poskytovaný ve výši 15000,- Kč, počet měsíčních splátek 24, výše měsíční splátky 957,- Kč, celkem zaplatíte 22968,- Kč, roční úroková sazba 48,3%, RPSN 55%, úvěr bez pojistění schopnosti splácet, v případě požadavku splácení z poskytnutého úvěru, provize zprostředkovateli 1500,- Kč úvěr poskytovaný ve výši 10000,- Kč, počet měsíčních splátek 24, výše měsíční splátky 644,- Kč, celkem zaplatíte 15456,- Kč, roční úroková sazba 49,6,%, RPSN 56,7%, úvěr bez pojistění schopnosti splácet, v případě požadavku splácení z poskytnutého úvěru, provize zprostředkovateli 1000,- Kč Pravidelné splátky hrazené zákazníkem budou částečně započteny na úhradu jistiny. Pro komunikaci věřitele a zákazníka se užívá českého jazyka

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ

DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ DOHODA O MIMOSOUDNÍM NAROVNÁNÍ Smluvní strany: 1. IČ: se sídlem: samostatně jednající: telefon: email: jako zadavatel veřejné zakázky na straně jedné (dále jen Zadavatel

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01

ÚVĚROVÁ SMLOUVA. č. /1/01 ÚVĚROVÁ SMLOUVA č. /1/01 Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 2051, kterou zastupují: (dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012.

STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. MILAKAMI s.r.o. info@pujcka-2012.cz. www.pujcka-2012. STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) IČ (*) E-mailová adresa

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená

MANDÁTNÍ SMLOUVA. Obchodní firma/název/ jméno a příjmení Identifikační číslo sídlem/místem podnikání/ bytem zastoupená MANDÁTNÍ SMLOUVA Collect Partner s.r.o. Na Florenci 1686/9 110 00 Praha 1 IČO: 290 52 149 zastoupená: Liborem Prokopem pobočka a korespondenční adresa Hradec Králové ČSA 287 502 16 Hradec Králové bankovní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Rozhodčí smlouva (doložka)

Rozhodčí smlouva (doložka) Rozhodčí smlouva (doložka) I. Smluvní strany 1. Berpůjčku s.r.o. se sídlem: Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 014 61 915 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - ONLINE PŮJČKY - č. 28052013 SPOLEČNOSTI KVB Finance s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky č. 28052013 (dále jen podmínky ) upravují vzájemná

Více

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění

K U P N Í S M L O U V U čís... Článek I Vymezení předmětu plnění Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 IČ: 69797111 za kterou jedná: Ing. Jan Kasnar, CSc. náměstek GŘ pro Hospodaření s majetkem,

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany

SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany SMLOUVA č.:... o poskytování a úhradě zdravotní péče (doprava zemřelých pojištěnců k pitvě a z pitvy) Článek I. Smluvní strany Pohřební služba:...., jejímž jménem jedná:, funkce:..., se sídlem: obec, ulice

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Výzva insolvenční správkyně dlužníka BRUTRA s.r.o. k podání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek Soubor pohledávek dlužníka BRUTRA s.r.o. v nominální

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

Smlouva o složení kauce

Smlouva o složení kauce Smlouva o složení kauce uzavřená mezi Společnost: se sídlem IČ: DIČ: Zapsána v Obchodním rejstříku u. soudu v., oddíl C, vložka.. Peněžní ústav: Číslo účtu: Zastoupená: (dále jen PDS ) Firma/Název: Sídlo/Adresa:

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry

Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Úvěrové podmínky pro spotřebitelské úvěry (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVU O VÝHRADNÍM OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Vzor č. 46: Smlouva o výhradním obchodním zastoupení (1/5) Josef Novák, IČ: 9876543 se sídlem Praha 1, Myslbekova 56 podnikající podle živnostenského listu vydaného Úřadem městské části Praha 1-živnostenský

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky:

REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: REZERVAČNÍ SMLOUVA č. / uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito účastníky: budoucí prodávající: DOMOPLAN Bytový dům Domino s.r.o. IČ: 293 80 685, DIČ: CZ699003608 se sídlem: Údolní 326/11,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Stavební bytové družstvo Chomutov, IČ: 00041955; DIČ CZ00041955 se sídlem v Chomutově, ul. Husova 2079, PSČ 430 03, zapsané dne 4.6.1963 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více