Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459"

Transkript

1 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: Autor: Ing. Ivana Dorňáková Datum vytvoření: Ročník: I. Tematická oblast: Účetnictví Předmět: Účetnictví a daně Výstižný (stručný) popis způsobu použití výukového materiálu ve vyučování: prezentace pomocí IT techniky, výklad učitele, testy POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY VIII. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY KE SPOLEČNÍKŮM Pohledávky a závazky ke společníkům v rámci obchodních společností a členům družstev se evidují v účtových skupinách 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení a 36 - Závazky ke společníkům a sdružení. Jedná se o krátkodobé pohledávky a závazky. Pohledávky ke společníkům Pohledávky společníků vůči společnosti mohou vzniknout zejména z těchto důvodů: a) společníci upsali a dosud nesplatili akcie nebo vklady evidují se na účtě 353 Pohledávky za upsaný vlastní kapitál. b) společníci si půjčili peníze ze společnosti (na základě smlouvy o půjčce) a tyto peníze budou muset po uplynutí sjednaného období společnosti vrátit (do té doby má společnost vůči nim pohledávku eviduje se na účtě 355 Ostatní pohledávky). Smlouva o půjčce mezi společníkem musí být uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním styku, týká se to zejména sjednávání výše úroku. Ze zákona o daních z příjmů vyplývá, že obvyklou výši úroku se rozumí hodnota diskontní sazby, tj. sazby vyhlášené ČNB ke dni uzavření půjčky.

2 Schéma účtování 1. poskytnutí půjčky (výpis z běžného účtu) 335/ Splátka půjčky od společníka (výpis z běžného účtu) 221/ Přijatý úrok z půjčky 221/662 V případě, že by půjčka trvala po dobu dvou nebo více zdaňovacích období, musel by se úrok časově rozlišit. Závazky ke společníkům Společnosti vznikají závazky ke společníkům zejména z těchto důvodů: a) společnost rozděluje mezi společníky zisk, popř. jeho část tento závazek se eviduje na účtě 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku. Závazek na účtě 364 se účtuje se souvztažně s účtem 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Zdanění těchto příjmů je výhradně povinností společnosti. Společníci tedy obdrží čistý příjem, který již dále nedaní. Příjem je zdaněn srážkovou daní ve výši 15 %. Společníci si tedy nemohou vybrat peněžní prostředky ze společnosti (například ve formě podílu na zisku), aniž by společnost odvedla daň ve výši 15 %!!! Tento způsob účtování se z obchodních společností týká rozdělení zisku v akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti (zde pouze část zisku připadající na komanditisty). Společníci si nemohou vyplácet zálohové podíly na zisku. To znamená, že u nově vzniklé společnosti (nebo u společnosti již existující, která vykazovala v minulých letech vždy ztrátu) si nelze vyplácet podíly na zisku! Schéma účtování 1. Přiznání podílu na zisku 431/ Srážka daně 364/ Výplata podílu na zisku 364/221, Odvod daně finančnímu úřadu 342/221

3 b) společníci půjčili peníze do společnosti (účet 365 Ostatní závazky ke společníkům) Na tomto účtě se účtuje o krátkodobých půjčkách poskytnutých společníkem společnosti a o úrocích z těchto poskytnutých půjček (v případě dlouhodobých půjček poskytnutých společníkem účtuje na účtě 479 Ostatní dlouhodobé závazky). Jedná se o jev v praxi zcela běžný, například z důvodu, že společnost s r. o. je dočasně v platební tísni, a tak ji vypomohou společníci. Výše úroků u půjčky může být nižší než diskontní úroková sazba (příp. lze sjednat i bezúročnou půjčku). Podstatné je také to, že při výplatě podléhají úroky dani z příjmu fyzických osob u společníků. Pro uznání úroků z půjček do daňově uznatelných nákladů platí tato pravidla: Pokud dlužníkem je poplatník, který účtuje v soustavě účetnictví a věřitel je naopak poplatník, který není účetní jednotkou (např. vede daňovou evidenci nebo se jedná o soukromou osobu, která nepodniká), tak jsou úroky zaúčtované do nákladů společnosti (ve věcné a časové souvislosti) daňově uznatelné až v okamžiku jejich zaplacení. Schéma účtování 1. Půjčka od společníka 221/ Předpis úroků společníkovi 562/ Splátka půjčky společníkovi 365.1/ Výplata úroků společníkovi 365.2/221 c) společníci jsou ve společnosti zaměstnáni (účet 366 Závazky ke společníkům ze závislé činnosti) Tyto příjmy připadají v úvahu tehdy, uzavře-li společník se společností s r. o. pracovní smlouvu, příp. některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti). Zdaňování těchto příjmů je stejné jako u zaměstnanců společnosti: Při účtování se postupuje obdobně jako u mezd zaměstnanců, pouze jsou tyto dva rozdíly: místo účtu 521 Mzdové náklady se používá účet 522 Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti místo účtu 331 Zaměstnanci se používá účet 366 Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti.

4 Schéma účtování 1. Hrubý měsíční příjem společníka 522/ Sražené zdravotní a sociální pojištění 366/ Sražená záloha na daň z příjmů 366/ Pojistné společnosti za společníka 524/336 Zaúčtujte Pánové Koutný a Ležal jsou společníky K+L, s. r. o. Ve společnosti jsou oba dva také zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. 1. Pan Koutný půjčil společnosti peníze do pokladny Kč 2. Příjmy společníků ze závislé činnosti a) hrubá mzda Kč b) zdravotní pojištění (4,5 %) Kč c) sociální pojištění (6,5 %) Kč d) daň ze mzdy Kč 3. Předpis pojištění a) zdravotní pojištění (9 %) Kč b) sociální pojištění (25 %) Kč 4. Předpis úroku z půjčky za období Valná hromada schválila rozdělení zisku společnosti: Přiznány podíly na zisku společníkům - oba Kč 6. Sražená daň z přiznaných podílů (15 %) 7. Výpis z BÚ a) převod mzdy společníkům na jejich účty b) výplata podílů na zisku společníkům c) odvedena srážková daň z podílu na zisku d) odvedena daň ze mzdy e) odvod zdravotního pojištění (společníka i firmy) f) odvod sociálního pojištění (společníka i firmy) Smlouva o půjčce: půjčená částka Kč, datum půjčení peněžních prostředků

5 , doba splatnosti půjčky peníze budou společnosti vráceny p. Koutnému nejpozději do , roční úroková sazba činí 6 %. Seznam použité literatury: ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví. Znojmo: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., 2009, ISBN MUNZAR, Vladimír; BURDA, Zdeněk; MUZIKÁŘOVÁ, Ludmila. Účetnictví. Praha: Fortuna, 2005, ISBN ŠTOHL, Pavel. Sbírka příkladů k učebnici účetnictví. Znojmo: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s., 2007, ISBN

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více