Financování obcí zprávy 3/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování obcí zprávy 3/2005"

Transkript

1 Financování obcí zprávy 3/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Pozemky v účetnictví ÚSC Vymezení pojmu pozemky v právních úpravách Nakládání s pozemky Ocenění pozemků při pořízení Pořízení pozemku společně s další nemovitostí Okamžik zařazení pozemků do majetku Zdanění u pozemků Poskytování údajů z katastru nemovitostí obcím Směna nemovitostí Technické a biologické rekultivace Zpřesňování evidence pozemkového vlastnictví Inventarizace pozemků 9 4. Krizové mobilní telefony účetní aspekty Časový nesoulad u čerpání dotací prostřednictvím limitů Financování akcí SROP apod. pro města s ZBÚ, PÚ+VÚ 13 Brno, Krajský úřad JMK, 6. říjen 2005

2 Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2005 Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a č. 544/2004 Sb., DSO, města i obce čtvrtletně předkládají za sebe i za své příspěvkové organizace jako zřizovatelé prostřednictvím Krajského úřadu výkazy - Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, a Přílohu. 1.1 Výkazy za obce, města a DSO tj. rozvaha, příloha a v případě hospodářské činnosti i výkaz zisku a ztráty, sestavené za období od do , se elektronickou cestou nebudou předávat (z důvodu předávání účetních dat obcí a měst na JMK měsíčně přes program Automat do účetnictví, požadované výkazy si JMK vygeneruje z programu účetnictví). JMK bude požadovat od měst, obcí a DSO pouze výkazy v písemné podobě a to v korunách a haléřích. 1.2 Výkazy za neškolské příspěvkové organizace zřízené ÚSC předkládají pouze obce a města, která jsou zřizovateli těchto PO, tj. rozvahu, přílohu a výkaz zisku a ztráty, sestavené za období od do Způsob předložení výkazů je dle vyhlášky stanoven tak, že PO odevzdávají obcím výkazy sestavené na tisíce Kč a na dvě desetinná místa v elektronické podobě a opis v písemné podobě schválený ředitelem příspěvkové organizace. Obce je následně předávají na Jihomoravský kraj elektronickou poštou a písemný opis poštou. Nevylučuje se ani takový způsob, při kterém obec zkontroluje jako garant za správnost výkazy PO a výkazy elektronicky i poštou odešle příspěvková organizace přímo na JMK. V tomto případě by obec měla poslat zprávu se seznamy PO, které odesílá za ně a se seznamem PO, které si výkazy budou odesílat samy. Pokud budou výkazy chybné, budou z JMK vráceny zpět na obce k zajištění správnosti výkazů. 1.3 Předávání výkazů příspěvkových organizací se dělí takto: - výkazy školských PO se předávají stejným způsobem jako doposud, informace odbor školství JMK, Ing. Jaroslav Chalupník, tel.č výkazy neškolských PO se budou předávat přes odbor ekonomický JMK dle okresů přes pracovníky oddělení financování obcí OE JMK, informace Ing. Antonín Špaček, tel.č Způsob předávání výkazů neškolských příspěvkových organizací v elektronické podobě bude následující: a) elektronickou poštou na ovou adresu: b) výjimečně na disketě opatřené štítkem s názvem PO a jménem souboru Jihomoravský kraj používá ekonomický software Gordic a pro sumarizaci dat výkazů jeho funkci AUTOMAT. Po nahrání výkazů na Automat budou odesílány zpětné protokoly, v případě chyb bude zaslána zpráva o chybách. Rozhraní pro elektronický přenos dat, které je nutno dodržet, je uvedeno v příloze č.1 V příloze č.2 jsou uvedeny příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub V případě, že PO používá jiný účetní software než je Gordic, je nutné kontaktovat příslušného dodavatele software a předat mu požadované rozhraní. Všechny tři druhy výkazů jedné příspěvkové organizace posílejte v jednom u. Termíny předložení výkazů v elektronické podobě: v písemné podobě: za III. čtvrtletí roku 2005 od do do

3 - 2 - Příloha č. 1 Rozhraní pro komunikaci s funkcí AUTOMAT prostřednictvím elektronické pošty nebo přenosného media Pro jednoznačnou identifikaci příchozích dat používá program AUTOMAT přesně specifikovanou hlavičku (identifikátor obsahu dat). Tuto hlavičku je nutno zadávat: při předávání dat elektronickou poštou jako: předmět (subject) zprávy Jeden může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. vlastní data jsou nekomprimované (kromě GORDIC komprimace) soubory uložené v příloze zprávy při předávání dat přenosným mediem jako: jednoduchý textový soubor s libovolným názvem (v konvenci MS DOS) a příponou SUB Jedna disketa může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. název souboru doporučujeme například AUTOMAT.SUB Struktura textu je následující (max. délka je 255 znaků): WinXXXtt_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.. XXX tt mm rrrr datum čas je zkratka aplikace zpracovávající načítání a sumarizaci UCRpro datový výstup (tt=21,24) VYK pro vstupy výkazem (tt=25) typ dat: 20 data jiného typu 21 dávka 5,6,x 22 dávka GZx 23 dávka GZx XML 24 binární data UCR (archiv) 25 výkaz 45,46,47 26 výkaz 45,46,49 27 výkaz GVx 28 výkaz GVx XML 29 binární data VYK (archiv) aktuální období (měsíc) aktuální období (rok) den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy dd den mm měsíc yyyy rok okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss hh hodina mm minuta ss sekunda IIIIIIIIII IČO organizace na 10 míst zleva, doplněné mezerami vpravo nnnnn. název organizace v libovolném kódování české diakritiky (nepovinný údaj, délka údaje omezená celkovou délkou věty 255 znaků) znak _ znamená mezeru Příloha č. 2 Příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub pro čtvrtletní (1-9 měsíc) výkazy zasílané pomocí věty 45,46,47 : WinVYK25 09/ :15: Domov důchodců Sokolnice pro upřesnění: datum musí být u měsíců i dnů na 2 místa tzn pro 5. říjen 2005

4 - 3 - čas musí být u hodin, minut i sekund na plný počet míst tzn. 08:15:10 pro osm hodin, patnáct minut a deset sekund IČO je potřeba uvádět na 10 míst tzn. pokud uvádíte do deseti míst je potřeba dát ještě 2 mezery, pokud uvádíte je potřeba dát 4 mezery, pak následuje mezera a za ní teprve název příspěvkové organizace jedním em můžete posílat všechny výkazy jedné organizace (v jednom souboru či ve třech souborech) nebo co to jeden výkaz předmět zprávy musí obsahovat pouze deklarovanou hlavičku text zprávy ( u) Automat nezpracovává, nebere se na něj ohled, je ignorován Upozornění: Pokud se posílají y s výkazy těsně za sebou, tak je možné, že se při cestě ke zpracovateli předběhnou. Automat při vstupu provádí přesnou kontrolu na datum a čas a pokud přijde odesílaný jako první ke zpracovateli později než odesílaný jako druhý, nebude první odesílaný zpracován. Doporučujeme odesílat výkazy jedné organizace v jednom u. 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů Ačkoli byly obce a města jako zřizovatelé příspěvkových organizací upozorněny na změnu vyhl. č. 505/2002 Sb., která upravila obsah účetních výkazů, zejména pak tedy výkazu Příloha, některé předložené výkazy /elektronické i v písemné formě/ tyto změny neobsahovaly. Některé výkazy měly formu upravenou již zrušeným opatřením MF, které bylo nahrazeno právě vyhláškou č. 505/2002 Sb. V těchto neaktualizovaných výkazech jsou příspěvky na provoz od zřizovatele uváděny na ř. 13, zatímco podle nových výkazů se tyto příspěvky vykazují na ř. 19. Nové výkazy také obsahují ř. 51,52,53,54, které dřívější výkazy neobsahovaly vůbec. Aktualizace výkazů je nutná zejména z důvodu mezivýkazové vazby ř. 184 Rozvaha ř. 54 Příloha. Pro úplnost uvádíme základní vnitro- a mezivýkazové vazby v účetních výkazech pro příspěvkové organizace: - rovnost aktiv a pasiv v obou sloupcích rozvahy, - rovnost ř. 152 Rozvaha s ř. 62 Výkaz zisku a ztráty, tj. rovnost výsledku hospodaření v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty, - rovnost ř. 57 Výkaz zisku a ztráty (sl ) s ř (sl. 2), tj. rovnost provozní dotace ve Výkazu zisku a ztráty a v Příloze, - ř. 184 v Rozvaze na ř. 54 v Příloze v obou sloupcích těchto účetních výkazů. Městům, obcím a příspěvkovým organizacím je možno na vyžádání zaslat excelovskou aplikaci Pořizovač výkazů. Tato aplikace, určená pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, byla vytvořena pro usnadnění práce při pořizování dat účetních výkazů definovaných ve vyhlášce MF č. 505/2002 Sb., následný převod dat do formátu Automatizovaného rozpočtového informačního systému - ARIS dle vyhlášky MF č.535/2002 Sb. Aplikace POŘIZOVAČ je určena pro organizace, které nemají možnost jinak pořídit data ve formátu ARIS. Pokud tedy vykazující organizace používá zákl. ekonomický a účetní program, který je k převodu dat (z uvedených výkazů) do formátu ARIS uzpůsoben, nemusí již tuto aplikaci používat. Bližší informace a na vyžádání tento pořizovač elektronicky pošle Ing. Antonín Špaček, telefon

5 - 4 - Z dosavadní praxe používání této pomůcky vyplynula ta chyba, že po napořizování dat se tyto výkazy pouze uložily a ve formátu.xls byly odeslány na sumarizaci příspěvkových organizací či referentovi účetnictví. To však není správné: po napořizování dat je nutno v menu po provedení kontroly mezivýkazových provést uložení ve formátu ARIS /tj. ve formátu věty 45,46,47/ a teprve tento soubor odeslat jako přílohu na výše uvedenou adresu. Aktuální verzí tohoto pořizovače je verze 1.92 /od I. čtvrtletí nedošlo k aktualizaci/. 3. Pozemky v účetnictví ÚSC Dotazy z obcí stále častěji směřují do majetkové oblasti, zejména pak pozemků, účetních aspektů jejich pořízení, evidence a inventarizace. Proto jsme se rozhodli zpracovat materiál, který by pokud možno zachytil co nejvíce těchto aspektů. 3.1 Vymezení pojmu pozemky v právních úpravách Nejobecnější definici pozemků nalezneme v občanském zákoníku /zákon č. 40/1964 Sb. a jeho novely/, kde v 119, odst. 1 se rozlišují věci movité a nemovité. Jako věc v právním smyslu bývají definovány hmotné předměty a přírodní síly, které jsou ovladatelné a mohou sloužit lidské potřebě. Základním znakem věci je tedy její ovladatelnost a využitelnost. Z odst. 2 pak vyplývá, že pozemky jsou nemovitostmi. Uvedený odstavec totiž stanoví, že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pozemky jsou tedy věcí nemovitou vždy, zatímco stavby pouze při splnění podmínky spojení s pevným základem. Paragraf 120, odst. 1, dále definuje, co je součástí věci. Rozumí se tím všechno, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Za součásti pozemku se obvykle považují: kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva, trvalé porosty na pozemku včetně svých součástí; tyto porosty sdílejí právní osud pozemku, a to i přesto, že pro potřeby oceňování se posuzují samostatně, některé venkovní úpravy, ložiska nevyhrazených nerostů. Lesní porosty jako jedna z kategorií trvalých porostů jsou součástí pozemku. Mluvíme-li o lesních pozemcích, pak jsou chápány v právním smyslu vždy včetně porostů na nich rostoucích. Které pozemky jsou součástí lesního půdního fondu, určuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. V daňové úpravě zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, taxativně vypočítává, které věci jsou pro účely tohoto zákona považovány za hmotný majetek. Nepatří mezi ně pozemky a tudíž i lesní pozemky. Zároveň tento zákon pro své účely stanoví, co považuje za trvalé porosty, když definuje kategorii pěstitelských celků trvalých porostů s plodností delší než tři roky. Tyto pěstitelské celky pak zahrnuje do hmotného majetku. Lesní porosty nejsou v pojetí tohoto zákona pěstitelskými celky trvalých porostů a tudíž nejsou hmotným majetkem. Tuto kapitolu lze tedy uzavřít tím, že zákon o dani z příjmů nepovažuje pozemky, popř. lesní porosty na nich rostoucí, za hmotný majetek; nelze je tedy odpisovat, což např. lze u chmelnic, vinic a u ovocných sadů a ovocných plantáží o určité výměře a hustotě sadby. V účetní úpravě pak vyhláška č. 505/2002 Sb., která provádí zákon pro účetnictví mimo jiné pro účetní jednotky typu územních samosprávných celků, a následně pak České účetní standardy pro tyto účetní jednotky, zahrnují pozemky do dlouhodobého hmotného majetku, když stanoví, že do této kategorie patří pozemky, budovy a stavby

6 - 5 - bez ohledu na jejich pořizovací cenu a určují, že pozemky jsou zachycovány na účtu 031 Pozemky. 3.2 Nakládání s pozemky Pozemky lze nabývat, tj. získávat k nim vlastnické právo. Nabývání věcí a tedy i pozemků ze smlouvy, ať již jde o smlouvu kupní, darovací, směnnou, smíšenou, či společenskou /jde o nabytí na základě vůle obou stran/, se označuje jako převod vlastnického práva. Nabývání děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem se označuje jako přechod vlastnického práva. Základní způsoby nabývání pozemků jsou tedy koupí, darem, směnnou za jinou věc, děděním, nájem jako nabytí uživatelských práv /změna uživatele, nikoli vlastníka/. Pozemky nelze nabývat výstavbou /pořízením ve vlastní režii/. Základní způsoby pozbytí pozemků jsou prodej, darování, vklad /účast na podnikání třetí osoby vložením pozemku jako nepeněžitého vkladu/, pronájem pozemku postoupením uživatelských práv. Likvidace pozemků narozdíl od jiných nemovitostí není možná. 3.3 Ocenění pozemků při pořízení Nakupovaný dlouhodobý hmotný majetek, tedy i pozemky, se v účetnictví oceňuje pořizovací cenou. Při nákupu pozemku /včetně lesního porostu/ zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu uvedenou ve smlouvě. Tato kupní cena není v okamžiku nákupu pro kupujícího nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely. Pořizovací cenou se rozumí cena pořízení zvýšená o vedlejší náklady spojené s pořízením. Těmi jsou např. úroky /pokud se tak účetní jednotka rozhodne, max. do doby uvedení do používání/ z úvěrů, dále výdaje spojené s průzkumnými, geologickými, geodetickými a projektovými pracemi, poplatky za dočasné a trvalé odnětí z půdního či lesního fondu, pokud předcházely termínu uvedení pořizované investice do používání. Výčet těchto vedlejších nákladů uvádí 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb., jejich výčet ovšem samozřejmě nemůže být taxativní. U pozemků tedy těmito souvisejícími náklady mohou být např. náklady na zaměření, zápis do katastru nemovitostí, různé poplatky na úřadech, jiné služby, kolky apod. Tyto náklady jsou součástmi vedlejších nákladů pořízení investice a nemohou být účtovány přímo do nákladů, ale na účet 042 a po zařazení pozemku na účet 031 Pozemky a zvýší tak pořizovací cenu pozemku. Daň z nemovitostí, a to i v případě, že je zaplacena za původního poplatníka kupujícím či daň z převodu nemovitostí, je-li zaplacena kupujícím jako ručitelem za původního vlastníka, je běžným nákladem obce. Pro ocenění pozemků v účetnictví je možno ve smyslu 25 zákona o účetnictví použít pořizovací cenu nebo reprodukční pořizovací cenu. Ocenění na úrovni vlastních nákladů nelze použít, protože pozemek nelze nově vytvořit ve vlastní režii. Je ovšem otázkou, jak naložit s případem, kdy byl koupen lesní pozemek, který je holinou, či nelesní pozemek a v obou případech bylo provedeno zalesnění. Náklady spojené se vznikem porostu, byť porost je součástí pozemku, nejsou podle současné právní úpravy ani položkou zvyšující pořizovací cenu, ani technickým zhodnocením, ale provozním výdajem. Zvláštní úpravu má i nákup pozemku včetně lesního porostu. Ve vyhlášce č. 505/2002 Sb., v 26, odst. 6, je stanoveno, že ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů. Pokud tedy koupíme lesní pozemek včetně lesního porostu, kterým bude např. zajištěná kultura, jejíž ocenění je poměrně nízké, pak v tomto ocenění bude pozemek zachycen v účetnictví po celou dobu bez ohledu na to, že postupem doby s růstem hodnoty

7 - 6 - lesního porostu, během doby obmýtí, se mění i cena pozemku. V tomto ocenění zůstane v účetnictví lesní pozemek zachycen i jako holina po provedené mýtní těžbě. Současná právní úprava účetnictví na tuto skutečnost nereaguje, možnost korekce hodnot tohoto aktiva pomocí přecenění či opravných položek není možná. Na snížení hodnoty lesního pozemku po provedené mýtní těžbě, kdy zůstává holina k zalesnění, nelze v účetnictví obcí též reagovat. Dochází zde k evidentnímu zpochybnění zásady věrného obrazu v účetnictví, v určitém okamžiku vznikají i tzv. tiché rezervy, v jiném je majetek zachycený v účetnictví nadhodnocen. 3.4 Pořízení pozemku společně s další nemovitostí Poněkud odlišně je třeba řešit případy, kdy je pozemek kupován společně s další nemovitostí a na kupní smlouvě je uvedena pouze souhrnná částka. Protože je z hlediska daňového i účetního nutné odlišit dlouhodobý majetek odpisovaný a neodpisovaný /pozemek/, rozdělí se kupní cena na obě tyto skupiny v poměru, v jakém jsou oceněny ve znaleckém posudku a v tomto poměru se zavedou do majetkové evidence. Stejný postup musí uplatnit i prodávající pro stanovení prodejní ceny pozemku /vzhledem k tomu, že vstupní cenu pozemku lze uplatnit jako daňový výdaj jen do výše příjmů z prodeje/. Je-li pořizována stavba a pozemek, nic nebrání tomu, aby byl pozemek zařazen do majetku /po splnění podmínek/ dříve než budova, která musí projít např. kolaudačním řízením. Každý tento majetek má samostatné inventární číslo a zařazuje se zvlášť. Nejde o soubor vzájemně podmíněných předmětů. Stavba se zařazuje po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v souladu s 82 stavebního zákona. Podle výkladu MF ji lze zařadit již po rozhodnutí stavebního úřadu o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu. 3.5 Okamžik zařazení pozemků do majetku Pro daňové a účetní účely je důležitý okamžik nabytí vlastnictví pozemku. Převádí-li se pozemek na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních právních předpisů. Dnem uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, je den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. Takto zní definice v Českém účetním standardu č. 501, bod. 5. Na majetkový účet 031 Pozemky tedy pořízené pozemky zaevidujeme v den doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu, také vyřazení při prodeji probíhá tímto dnem. Pokud např. kupní smlouva vstoupila v platnost dříve, než byl doručen návrh na vklad do katastru na katastrální úřad, není důvod účtovat podle data smlouvy. 3.6 Zdanění u pozemků U prodávajícího daň z příjmů nepostihuje samotné vlastnění nebo držbu pozemku, ale pouze příjmy plynoucí z prodeje tohoto majetku. Daňově uznatelným výdajem je pořizovací cena pozemku, ale na rozdíl od prodeje ostatních odepisovaných nemovitostí pouze do výše příjmů z jeho prodeje. Případná ztráta z prodeje je tedy daňově neuznatelná. Úplatný převod nebo přechod vlastnictví pozemku je předmětem daně z převodu nemovitostí, a to i v případě, že dojde následně k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od počátku ruší. Zrušením smlouvy nevzniká nárok na vrácení daně. Základem daně je cena

8 - 7 - zjištěná podle zvláštního předpisu /tím je zákon o oceňování majetku/ platná v den nabytí nemovitosti. Je-li však sjednaná kupní cena vyšší, je základem daně cena sjednaná. Sazba daně je univerzální ve výši 3 % ze základu daně. Poplatníkem daně je v zásadě převodce /prodávající/. Nabyvatel je v tomto případě ručitelem. Nabytím do vlastnictví vzniká majiteli povinnost platit daň z nemovitostí, speciálně daň z pozemků. Řada titulů je osvobozena od daně, např. pozemky ve vlastnictví obcí; daň z nemovitostí je výlučnou daní, tj. její výnos plyne do rozpočtu obce; obec ovšem musí uhradit daň z nemovitostí z těch nemovitostí, které vlastní mimo svoje katastrální území, aby obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází měla 100 % výnos této výlučné daně. 3.7 Poskytování údajů z katastru nemovitostí obcím Zpoplatněné údaje z katastru poskytují katastrální pracoviště ve dvou režimech: jako informativní údaje za úplatu podle vyhlášky Českého statistického úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR, v platném znění, jako veřejné listiny za správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. U žádostí obcí, které žádají o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin za správní poplatek se ovšem nelze řídit ustanovením zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je stanoveno, že obce využívají bezplatně katastr nemovitostí. Existuje totiž speciální zákon o správních poplatcích /v 8 - Osvobození od správních poplatků/, který se týká územních samosprávných celků a výslovně upravuje: Od poplatků jsou osvobozeny územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny a dále jsou od poplatků osvobozeny úkony související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného.../. Žádné z ustanovení se však netýká hospodaření obcí s jejich majetkem a s tím souvisejícími inventurami obecního majetku, pro které jsou výpisy z katastru nemovitostí obcemi bezúplatně požadovány. Proto za vydání výpisu z katastru nemovitostí pro tento účel se vyžaduje uhrazení správního poplatku podle zákon o správních poplatcích. Pokud obce v písemné žádostí uvedou, že správní úkon požadují pro některý z výkonů uvedených v příslušných ustanovení zákona o správních poplatcích, správní úkon se pak nezpoplatňuje. 3.8 Směna nemovitostí Směnnou smlouvu upravuje 611 občanského zákoníku. Základním východiskem při směně věci je přiměřené využití ustanovení kupní smlouvy; každá strana je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující. Je-li ve směnné smlouvě obsaženo cenové ujednání, je tato cena platná. Není-li cena sjednána, stanovuje se podle zákona o oceňování majetku. Vyhláška č. 505/2002 Sb., 26, odst. 5, definuje problematiku následovně: Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční poř izovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány. Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Pokud tedy směnná smlouva, kterou se směňují nemovitostí, neobsahuje žádná cenová ujednání, lze doporučit ocenit nabývanou nemovitost znaleckým posudkem nebo podl e ocenění podle zákona o oceňování /znalecký posudek z něho

9 - 8 - tak jako tak vychází/. Případné dorovnávání rozdílných cen zaúčtujeme podle povahy na pol nebo Toto cenové dorovnání také nesmíme případně promítnou do daňového přiznání a výpočtu daně z příjmů za obec. Výhodou směny nemovitostí je to, že nabytí majetku směnou se považuje z pohledu daně z převodu nemovitostí za jeden převod, ačkoliv ve skutečnosti proběhnou převody dva. Daň se proto vybírá jen jednou, a to z té nemovitosti, jejíž ocenění je vyšší. Poplatníci jsou sice oba účastníky směny /pojímané jako koupě a prodej/ a platí daň společně a nerozdílně, avšak celková daňová povinnost je nižší, než kdyby byly provedeny dva samostatné úkony prodejů nemovitostí. 3.9 Technické a biologické rekultivace Občas se vyskytují názory, že prostřednictvím technického zhodnocení lze pomezek zhodnotit např. vybudovanou stavbou /položením zámkové dlažby do písku na pozemek, rekultivací pozemku apod./. Takové názory jsou zavádějící. Technické rekultivace a jiné úpravy ploch jsou samostatným majetkem nebo stavbami. Pozemek nelze zhodnotit ani biologickými rekultivacemi, které jsou provozním výdajem. U pozemku s ložiskem nevyhrazeného nerostu se účtuje zvlášt pozemek a zvlášť ložisko. Ložisko se odepisuje samostatně. Do pořizovací hodnoty pozemku se zahrnuje hodnota koupeného lesa nebo stromů a okrasných dřevin, pěstitelské celky trvalých porostů se účtují a odpisují zvlášť. Často se na pozemcích provádí úpravy, které je zkrášlují. Vysazují se a udržují se okrasné dřeviny, pozemky se terénně upravují /srovnávají/, zatravňují apod. V zemědělství se pro zušlechťování půdy používá pojem biologické rekultivace. Všechny takto vynaložené náklady nemají charakter technického zhodnocení, ale běžných provozních výdajů. Technické rekultivace jsou samostatným dlouhodobým majetkem, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak /např. horní zákon č. 44/1998 Sb./. Vyhláška č. 505/2002 Sb. je v 8 definuje jakou součást vymezení staveb. Nezáleží tedy na výši ocenění a době použitelnosti. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby /např. komunikace nebo odvodnění pozemků/, které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace nemůže zvýšit cenu pozemku stejně jako jakékoliv technické zhodnocení provádění na pozemku. Jestliže technickou rekultivaci nezvyšující cenu pozemku provádí jiná osoba než vlastník /nebo osoba mající právo hospodaření/, může odpisovat pouze poplatník, který je k provedení rekultivace zavázán. Otvírky nových lomů, pískoven a hnilišť nezvyšují vstupní či zůstatkovou cenu pozemků, jsou samostatným majetkem Zpřesňování evidence pozemkového vlastnictví V současné době velmi často probíhá zpřesňování evidence pozemkového vlastnictví. V nových výpisech listů vlastníků jsou rozdíly proti stavu v účetnictví, tj. na účtu 031 Pozemky. Rozdíly jsou několikerého druhu a v závislosti na tom se postupuje. 1. Zpřesněním údajů o pozemkovém vlastnictví účetní jednotky, jako např. změna výměry nebo zatřídění pozemků v katastru nemovitostí, SE OCENĚNÍ POZEMKŮ V ÚČETNICTVÍ NEMĚNÍ. Zpřesněné údaje se zachytí pouze na inventární kartě a v inventuře. 2. Pokud se na základě výpisu z katastru nemovitostí zjistí, že účetní jednotka je vlastníkem pozemku, který nemá ve svém účetnictví, pak se tento pozemek zahrne do účetnictví obce účetním zápisem MD 031 Pozemky se souvztažným zápisem ve prospěch účtu D 901 Fond dlouhodobého majetku. POZEMEK SE OCENÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, tj. zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a vyhlášky č. 540/2002 Sb., která tento zákon provádí.

10 Jestliže se na základě výpisu z katastru nemovitostí zjistí, že účetní jednotka má ve svém účetnictví pozemek, ke kterému nemá vlastnické právo, postupuje v účetnictví účetním zápisem MD 901 Fond dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 031 Pozemky. Lze tedy učinit závěry: při provádění dokladové inventury pozemků, kdy jsou odsouhlasovány jednotlivé parcely, včetně výměr a druhu pozemku vedené v účetní analytické evidenci na výpisy dle listů vlastnictví /některé územní samosprávné celky mají pozemky ve více katastrálních území/ vedených příslušnými katastrálními úřady po provedené digitalizaci, je zapotřebí nejprve analyzovat charakter zjištěného rozdílu, zejména zda-li se skutečně jedná o manko nebo přebytek, v praxi například nastávají poměrně velmi často dva případy, kdy dochází ke změně značení parcel v katastru: parcely se slučují parcely se dělí V těchto případech je nutné dohledat při zjištění nesrovnalosti, zda-li se nejedná o případ výše uvedený a pak tedy provést na analytických účtech příslušné změny a opravy. VÝŠE OCENĚNÍ POZEMKŮ VEDENÝCH NA ÚČTU 031 POZEMKY SE V TĚCHTO PŘÍPADECH NEMĚNÍ. pokud jsou zjištěny dílčí rozdíly ve výměře u stávajících parcel po provedené digitalizaci, nejedná se podle našeho názoru o inventarizační rozdíl ve smyslu 30, odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. V těchto případech tedy doporučujeme pouze upravit výměru v účetní analytické evidenci. HODNOTA POZEMKŮ VEDENÝCH NA ÚČTU 031 POZEMKY SE TÍM OPĚT NEMĚNÍ. za inventarizační rozdíl ve smyslu zákona o účetnictví lze označit pouze skutečně nově zjištěné pozemky. Tyto je pak třeba ocenit reprodukční pořizovací cenou v souladu s ustanovením 25, odst. 1, písm. k) zákona o účetnictví, tj. cenou, za kterou by byl pozemek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zákon o účetnictví přímo nestanovuje povinnost ocenění znalcem, ale je třeba použitý způsob ocenění /např. použití tzv. cenových map/ průkazně doložit, také změna charakteru pozemku /např. z ostatních ploch na stavební plochy/ a upřesnění výměry při zpřesňování evidence pozemků se zachytí pouze v podrobné evidenci účetní jednotky, kde vedou záznamy o charakteru pozemků a výměře. Cena pozemků v účetnictví se v souvislosti se zmíněnými případy nemění. Obecně toto vyplývá ze zásady opatrnosti. České finanční účetnictví a oceňování dlouhodobého majetku je založeno na principu historických cen, majetek se nepřeceňuje na vyšší hodnoty, neuplatňují se prvky inflačního účetnictví Inventarizace pozemků Skutečný stav se zjišťuje fyzickou inventurou. Dále zjistíme, jsou-li záznamy účetní jednotky v její evidenci pozemků v souladu s evidencí katastru nemovitostí vedenou na listu vlastnictví u příslušného katastrálního úřadu. Jedná se o správnost údajů týkajících se názvu či jména vlastníka pozemku, jeho sídla či adresy, označení katastrálního území, čísla parcely, druhy pozemku, výměry v ha nebo m 2, příslušnosti k zastavěnému území obce, bonitní třídy podle pozemkového katastru, čísla evidenčního listu, čísla vlastnického listu, čísla listiny omezující vlastnické právo. Rozdíly mezi evidencí pozemků, vedenou v účetní jednotce, a evidencí nemovitostí, vedenou místně příslušným pozemkovým úřadem, je nutné podrobně prošetřit a uvést v inventarizčním soupisu /sumáři/ návrh na odstranění zjištěných chyb a rozdílů, např. označení správných údajů na opravu chybných zápisů v evidenci, návrh na vypracování

11 - 10- dokumentů pro změnu v evidenci nemovitostí, na prošetření některých okolností při fyzické inventuře apod. Při fyzické inventuře pozemků se zjišťuje jejich skutečný stav v terénu se záznamy v evidenci /např. na inventárních kartách pozemků/. Rozsah fyzické inventury pozemků je závislý na konkrétních podmínkách. Je proto vhodné stanovit tento rozsah písemně již v inventurních pokynech účetní jednotky, týkajících se přípravy a provedení inventarizace. Zahrnuje například: zjištění, zda jsou pozemky v terénu řádně vyznačeny v souladu s geometrickými plány, popř. na základě provedení nového měření pozemků, zjištění stavu pozemků, způsob jejich využívání, popř. zjištění závad, jako je využívání pozemků jinými subjekty, zamokření, zalesnění, devastace, zajištění ochrany pozemků a stavu jejich udržování /oplocení, stav odtokových struh, účinnost meliorací a podobně/, zjištění zastavění pozemku, jejich přeměna na cesty, využívání k jiným účelům, než je uvedeno v evidenci, zjištění rozsahu škod na pozemcích v důsledku živelních údalostí /při mimořádných inventarizacích/. Nezávazný vzor Inventurního soupisu pozemků INVENTURNÍ SOUPIS Název a sídlo účetní jednotky Pozemky Druh provedení inventarizace: Inventarizace provedena ke dni: Syntetický účet: Analytický účet: fyzická Útvar Čislo řádku Označení kat. území Číslo parcely Celkem Zjištění vyplývající z inventarizace: Druh pozemku Výměra pozemku Pořizovací cena /Kč/ Číslo stránky: Číslo evid. listu Číslo vlast. listu Poznámka Doba provedení inventury Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru začátek dne: (inventar. skupina komise)... ukončení dne: Datum:

12 - 11- Nezávazný vzor Inventurního sumáře pozemků Název a sídlo účetní jednotky INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA POZEMKY Inventarizace provedena ke dni: Druh provedení inventarizace: fyzická Syntetický účet: Počet stránek, ev. příloh: Útvar: Rekapitulace inventurních soupisů: Číslo Název inventarizovaného řádku majetku ev.číselné označ Celkem v Kč Zjištěný stav inventarizací v Kč Účetní stav v Kč Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům: Přebytek v Kč Manko v Kč Poznámka Termín provedení inventarizace: začátek dne: ukončení dne: Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci: předseda /vedoucí/: člen: člen: Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D 1. Přebytky /řádek číslo.../ 2. Manko /řádek číslo.../ Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis): Manko předepsáno k úhradě dne: Pracovníkovi: Zaúčtováno dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/: Ve výši Kč: Zaúčtoval (podpis): Inventurní sumář schválil dne: Schválil:... podpis, funkční zařazení

13 Krizové mobilní telefony účetní aspekty Krizovými mobilními telefony jsou vybaveny složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení ústředních správních orgánů a státních institucí, krajských a obecních úřadů a starostové obcí České republiky. Slouží pro koordinaci záchranných složek, orgánů státní správy, fyzických a právnických osob při katastrofách, přírodních pohromách a jiných výjimečných situacích. Krizové telefony jsou velmi kvalitní telefony, mají výhodné tarify a při vyhlášení krizové situace volání zdarma. Byly poskytnuty v roce 2002 s tím, že služba je poskytována v následujících šesti letech, po třech letech má dojít k výměně telefonů za novější typ. Krizové mobilní telefony byly poskytnuty společností EUROTEL za symbolickou cenu Kč 1,-; jejich hodnota je ovšem vysoká v řádech tisíců korun. Právě z tohoto vyplývají časté dotazy na správné zaúčtování a evidenci v majetku obcí. Ze zákona o účetnictví vyplývá: hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, se ocení cenou pořizovací. Majetek v případech bezúplatného nabytí nebo v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, se ocení reprodukční pořizovací cenou. V případech ocenění těchto krizových mobilních telefonů známe pořizovací cenu a ta je Kč 1,-. Nelze přistoupit na ocenění v majetku ve skutečné hodnotě těchto telefonů. V praxi se pak mohou objevit následující případy: pokud má účetní jednotka ve vnitřní směrnici o majetku stanovenu hranici pro drobný dlouhodobý hmotný majetek od Kč 0,-; pak se jedná o pořízení drobného dlouhodobého majetku, který musí být v hodnotě Kč 1,- zaúčtován do nákladů MD 410, úhradou z výdajového účtu položkou 5137, zařazení do majetku v Kč 1,- MD 028 / D 901 pokud má účetní jednotka ve vnitřní směrnici o majetku stanovenu vyšší hranici, např. od Kč 3.000,-; pak se jedná o nákup pod hranicí pro zařazení do drobného dlouhodobého hmotného majetku, který se zaúčtuje do nákladů MD 410, úhradou z výdajového účtu 5139, bez zařazení na konkrétní majetkový účet. podle našeho názoru nic nebrání tomu, aby si účetní jednotka pro případy úplatného nabývání majetku v těch případech za symbolickou cenu, která se pohybuje pod hranicí ve směrnici, upravila směrnici tak, že i majetek za tyto symbolické hodnoty bude účtován jako drobný dlouhodobý majetek i v tomto případě ho však zařadí v symbolické pořizovací hodnotě, nikoli ve skutečné. popř. využít evidence na podrozvahových účtech s tím, že se zde sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejich ekonomických zdrojů, které lze využít. Samostatně se pak posuzuje svěření těchto krizovým telefonů osobám, které je používají. Zde pak lze doporučit vedení těchto přístrojů na osobních kartách v jejich skutečné hodnotě pro případ ztráty apod. 5. Časový nesoulad u čerpání dotací prostřednictvím limitů Při čerpání dotací prostřednictvím limitních účtů zřízených u České spořitelny, a.s., dochází v některých případech k měsíčnímu časovému nesouladu mezi čerpáním dotace a úhradou dodavatelské faktury. Při předložení faktur ke konci měsíce se pak stane, že dotace je např. s datem 31-dne v měsíce stažena na limitní účet, avšak úhrada je provedena až v následujících měsíci.

14 - 13- Důsledkem je pak zůstatek na účtu 223 Bankovní účty k limitům organizačních složek, který za předpokladu běžného čerpání dotací zůstatek nemá. Vzhledem ke konstrukci výkazu Fin 2-12M, jehož rozsah a způsob sestavení určuje vyhláška č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, dochází k porušení sledovaných kontrolních vazeb tohoto finančního výkazu. Je tak porušena kontrolní vazby mezi saldem příjmů a výdajů po konsolidaci a financováním z toho důvodu, že zůstatek účtu 223 Bankovní účty k limitům se nepromítá do financujících položek třídy 8, tj. není zobrazen na položce Správným postupem dle sdělení MF ČR je i přes toto porušení kontrolních vazeb příjem /čerpání/ dotace zaúčtovat do daného měsíce a výdaje v měsíci následujícím; vzniklý rozdíl u kontrolních vazeb bude ze strany obce či města a následně krajského úřadu komentován. 6. Financování akcí SROP apod. pro města s ZBÚ, PÚ+VÚ Financování některých projektů, na které je navázána podpora např. ze Společného regionálního operačního programu /SROP/, programů Národních fondů apod., ale také některých podpor ze zdrojů veřejných rozpočtů, vyžaduje založení samostatného bankovního účtu. Hlavním důvodem je zejména průkaznost a průhlednost finančních toků. U malých obcí a dobrovolných svazků obcí není vzhledem k jejich způsobu účtování na jednom bankovním účtu účetně členěném na analytiky 1X Základní běžný účet, 2X Příjmový účet, 3X Výdajový účet není nutná zvláštní metodika účtování. Tyto si jen vytvoří další analytické členění pro nový bankovní účet, např , ostatní účtování je stejné jako u běžného účtování. U měst, která mají tři bankovním účty, tj. 231 Základní běžný účet, 232 Vkladový výdajový účet a 235 Příjmový účet, je nutné účtovat na speciální analytice účtu 231 Základní běžný účet, a to 231.8X. Tato je určena jen pro územní samosprávné celky, které používají základní běžný účet, příjmový a výdajový účet. Na této analytice jsou umístěny příjmové položky třídy 2, 4 a 8 a výdajové položky tříd 5 a 6 pro zachycení účtování na základním běžném účtu o dotačních titulech. Toto účtování na speciální analytice je nutné proto, že nelze na základním běžném účtu účtovat zejména běžné výdajové položky. Naopak na této analytice je možné zachytit jak příjem dotace či půjčky, ale také převod vlastních zdrojů a následné financování výdajů konkrétního projektu. Tím se dosaženo maximální průhlednosti a prokazatelnosti, která by se jinak musela zajišťovat používáním znaků ORG či ORJ. Používání účelových znaků u dotací, resp. půjček, a označování příslušné části výdajů těmito účelovými znaky jako čerpání výdajů je běžnou praxí. Pozornost při založení účtu je třeba také věnovat tomu, jak na tomto účtu nastavit platbu poplatků a příjem aktivních úroků. Některé projekty /opatření operačních programů, grantových schemat/ obsahují v uznatelných nákladech také náklady spojené s vedením bankovního účtu, některé ovšem ne. Pak je vhodné s obchodní bankou, u které je příslušný účet veden /je obvyklou praxí zřídit účet u stejné banky, u které jsou vedeny jiné účty/, nastavit účet tak, aby např. poplatky za vedení účtu byly odepisovány z běžného výdajového účtu obce, úroky pak připisovány na běžný příjmový účet obce. Nástin účtování: Pokud bude nutné pro založení účtu vložit určitou částku, potom bychom tuto považovali za převod vlastních zdrojů. Daná metodika účtování má také odlišné účtování výdajových regulací /účet 218.XX/, které se u běžných výdajů obce jinak účtuje jako zkrácení dotace vkladovému výdajovému účtu /MD 218.XX / D 212.XX/.

15 - 14- Účetní Popis SÚ AÚ Položka UZ MD D případ 1. Převod vlastních zdrojů na zvláštní účet x x příjem na zvláštním účtu 231 8X 4134 x x 2. Dodavatelský vztah - investice předpis faktury 042 xx x 321 xx x úhrada faktury 321 xx x 231 8X xxxx xxxx x regulace výdajů x x tvorba fondu dlouhodobého majetku x 901 x převedení do užívání 021 xx x 042 xx x 3. Dodavatelský vztah běžné výdaje předpis faktury 4xx xx x 321 xx x úhrada faktury 321 xx x 231 8x xxxx xxxx x regulace výdajů x x 4. Dotace, půjčka příjem dotace 231 8x 4xxx xxxxx x x příjem půjčky 231 8x 8123 xxxxx x 272 xx x

Financování obcí zprávy 1/2005

Financování obcí zprávy 1/2005 Financování obcí zprávy 1/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2005 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Mezivýkazová vazba ř. 184 Rozvaha x ř. 54 Příloha 3 4. Daňový bonus

Více

Financování obcí zprávy 2/2006

Financování obcí zprávy 2/2006 Financování obcí zprávy 2/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Změny v právních předpisech v účetní oblasti 4 4. Rozdíly ve výkladu rozpočtové

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) krajské školy

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) krajské školy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor školství, mládeže a sportu Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Věžní 28, Jihlava Školy a školská zařízení zřizované Krajem Vysočina ředitel(ka) organizace

Více

Financování obcí zprávy 2/2005

Financování obcí zprávy 2/2005 Financování obcí zprávy 2/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2005 1 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků 4 4. Informace pro příjemce

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Financování obcí zprávy 2/2007

Financování obcí zprávy 2/2007 Financování obcí zprávy 2/2007 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. pololetí 2007 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Daň z příjmů právnických osob za obec v účetnictví obce 4 4. Kontrola rozpočtové

Více

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh

Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem. Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Porada příspěvkových organizací, zřizovaných Olomouckým krajem Účetnictví a výkaznictví Jednotný účtový rozvrh Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí

Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti. Téma: Reforma veřejných financí Porada ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací v sociální oblasti Téma: Reforma veřejných financí Vývoj Usnesení vlády č. 561 ze dne 23. 5. 2007 schváleno vytvoření účetnictví státu od 1. ledna 2010

Více

Financování obcí zprávy 2/2012

Financování obcí zprávy 2/2012 Financování obcí zprávy 2/2012 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka neškolských příspěvkových organizací zřizovaných obcemi za 2. čtvrtletí 2012 1 1.1 Způsob předkládání účetních výkazů Rozvaha, Výkaz zisku

Více

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích

Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Studijní materiál k prezenčnímu semináři OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKU pořádanému dne 24. 05. 2013 v Pardubicích Název projektu: Elektronická knihovna jako součást vzdělávání účetních a ekonomů územních

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Financování obcí zprávy 4/2006

Financování obcí zprávy 4/2006 Financování obcí zprávy 4/2006 Obsah: 1. Metodický pokyn k roční účetní závěrce za rok 2006 pro obce, města a DSO a jimi zřízené příspěvkové organizace neškolského charakteru 1 1.1 Roční účetní závěrka

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Financování obcí zprávy 1/2006

Financování obcí zprávy 1/2006 Financování obcí zprávy 1/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka I. čtvrtletí 2006 1 2. Vypořádání výsledku hospodaření účet 931 3 3. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 4. Technické zhodnocení, opravy

Více

Financování obcí zprávy 3/2006

Financování obcí zprávy 3/2006 Financování obcí zprávy 3/2006 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2006 1 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 3 3. Národní program Phare 2003 část II 4 3.1 Smlouva o poskytnutí grantu

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Financování obcí zprávy 3/2008

Financování obcí zprávy 3/2008 - 1 - Financování obcí zprávy 3/2008 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka III. čtvrtletí 2008 2 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 3. Nástroje a Zdroje pro získávání údajů pro nové části XI. a XII.

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví

Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje. Účetnictví a výkaznictví Porada ÚSC a DSO Olomouckého kraje Účetnictví a výkaznictví Legislativa Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (připravuje se novela s účinností od 1. 1. 2016) Vyhláška č. 410/2009

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 23269/2013 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 23269/2013 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00576247 Obec Loučka Loučka čp. 76, 783 22 Loučka sestavený k 31.12.2012 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním obdoví ve své činnosti,

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec

Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. ČÚS č. 710. Právní rámec Český účetní standard č. 710 dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Bc. Jitka Pohnerová Odborné semináře pro obce ČÚS č. 710 V rámci elektronického systému vzdělávání se budeme zabývat

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k (v Kč) A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Není informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona 1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 /

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady 12 / PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00248843 Název: Město Počátky Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00268861 Město Chlumec nad Cidlinou Sestavený k rozvahovému dni

Více

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni

Otázky a odpovědi ke sběru dat od krajských PO Aktualizováno ke dni 1/2016 Opravné položky k pohledávkám. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny v souladu s ustanovením 65 odst. 6) vyhlášky č. 410/2009 S., ve znění pozdějších předpisů. V případě pohledávek se považuje

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 78076/2010 OE Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 7, 87 33 Jihlava, Česká republika Vážený Všem příspěvkovým pan organizacím zřizovaných Josef Tvrdý krajem Vysočina provozní a technický náměstek Nemocnice

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Financování obcí zprávy 2/2008

Financování obcí zprávy 2/2008 - 1 - Financování obcí zprávy 2/2008 Obsah: 1. Mezitímní účetní závěrka I. pololetí 2008 2 2. Pořizovač výkazů, mezivýkazové vazby 4 3. Hlášení změn v činnosti/aktivitě organizací 5 4. Nástroje a Zdroje

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) krajské školy

Účetní závěrka k a předání účetních záznamů (výkazů) krajské školy KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor školství, mládeže a sportu Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Věžní 28, Jihlava Školy a školská zařízení zřizované Krajem Vysočina ředitel(ka) organizace

Více

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 6/2012. Změny: FZ č. 1/2014, 5/2014 a 7/2015. Standard upravuje: obecná pravidla

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní metoda se nemění, organizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2011 IČO: 00636223 Název: Obec Dolní Újezd Sídlo: Dolní Újezd čp. 155, 751 23 Dolní Újezd Finanční okruhy Účetnictví 3.48.2 (Obec Dolní Újezd), verze: 2011.02 1 z 15 A.1. Informace podle

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady Licence: DYHQ XCRGUPXA / PXA (23052013 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: A.1. 12 / 2013 00257567

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

PŘÍLOHA. Město Bechyně. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název:

PŘÍLOHA. Město Bechyně. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: Název: A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00252069 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Město Bechyně S

Více

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací

10. Způsob oceňování inventarizovaného majetku a závazků Druhy cen v oceňování Pořizovací cena Reprodukční pořizovací Obsah Úvod 8 1. Základní pojmy a principy v účetnictví 10 1.1 Význam a funkce účetnictví 10 1.2 Klasifikace majetku a závazků z hlediska aktiv a pasiv... 18 1.2.1 Klasifikace aktiv 19 1.2.2 Klasifikace

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00287172 Město Holešov Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013

Více

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška

Zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška , prováděcí vyhláška Zákon č. 239/2012 Sb., o účetnictví: Umožnění dalším uživatelům s účinností od 1.1.2013 získávat informace z CSUIS: NKÚ Kontrolní orgán dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Český účetní standard č Transfery

Český účetní standard č Transfery Český účetní standard č. 703 - Transfery I. Vymezeni pojmů: Pro účely tohoto standardu se rozumí a) transferem poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Informace podle 7 odst. 5 zákona

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Došlo k dooprávkování dlohodobého majetku

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00287032 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Bělov Účetní

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 303801 Název: Obec Hovězí

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví

Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Směrnice č. 3/2007 o účetnictví Městys: Sněžné Adresa: 592 03 Sněžné 55 IČ: 00295451 Směrnici zpracoval: Anna Havlíková Směrnici schválil: Rada Městyse Sněžné Projednáno a schváleno v Zastupitelstvu Městyse

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku

Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku Vnitřní směrnice Obce Ctiboř č. 7 o evidenci majetku A. Členění majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a zároveň s pořizovací cenou vyšší než 60 000 Kč. 012

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů

Odpisování dlouhodobého majetku. 1. Vymezení pojmů Odpisování dlouhodobého majetku 1. Vymezení pojmů Pro účely tohoto standardu se rozumí a) kategorizací dlouhodobého majetku přiřazení odpovídajícího číselného kódu podle přílohy č. 1 - Kategorizace dlouhodobého

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00635545 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Vresina Nejsou

Více

Vzorová směrnice o účtování majetku

Vzorová směrnice o účtování majetku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 32 197/2005-44 Vzorová směrnice o účtování majetku V Praze dne 7. prosince 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00568520 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dešná Účetní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 00283983 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hřivínův Újezd

Více

Český účetní standard č. 703 Transfery

Český účetní standard č. 703 Transfery Český účetní standard č. 703 Transfery Obsah: I. Vymezení pojmů. 1 II. Obecné postupy účtování o transferech. 3 III. Některé postupy účtování...5 Zprostředkovatel.5 Poskytovatel 6 Příjemce.10 Transfery

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00572314 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Čečovice Účetní

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Ke dni 1.6. 2011 se stala účetní jednotka plátcem DPH. A 2 Informace podle

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více