Financování obcí zprávy 3/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Financování obcí zprávy 3/2005"

Transkript

1 Financování obcí zprávy 3/2005 Obsah: 1. Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů 3 3. Pozemky v účetnictví ÚSC Vymezení pojmu pozemky v právních úpravách Nakládání s pozemky Ocenění pozemků při pořízení Pořízení pozemku společně s další nemovitostí Okamžik zařazení pozemků do majetku Zdanění u pozemků Poskytování údajů z katastru nemovitostí obcím Směna nemovitostí Technické a biologické rekultivace Zpřesňování evidence pozemkového vlastnictví Inventarizace pozemků 9 4. Krizové mobilní telefony účetní aspekty Časový nesoulad u čerpání dotací prostřednictvím limitů Financování akcí SROP apod. pro města s ZBÚ, PÚ+VÚ 13 Brno, Krajský úřad JMK, 6. říjen 2005

2 Mezitimní účetní závěrka III. čtvrtletí 2005 Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb. a č. 544/2004 Sb., DSO, města i obce čtvrtletně předkládají za sebe i za své příspěvkové organizace jako zřizovatelé prostřednictvím Krajského úřadu výkazy - Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, a Přílohu. 1.1 Výkazy za obce, města a DSO tj. rozvaha, příloha a v případě hospodářské činnosti i výkaz zisku a ztráty, sestavené za období od do , se elektronickou cestou nebudou předávat (z důvodu předávání účetních dat obcí a měst na JMK měsíčně přes program Automat do účetnictví, požadované výkazy si JMK vygeneruje z programu účetnictví). JMK bude požadovat od měst, obcí a DSO pouze výkazy v písemné podobě a to v korunách a haléřích. 1.2 Výkazy za neškolské příspěvkové organizace zřízené ÚSC předkládají pouze obce a města, která jsou zřizovateli těchto PO, tj. rozvahu, přílohu a výkaz zisku a ztráty, sestavené za období od do Způsob předložení výkazů je dle vyhlášky stanoven tak, že PO odevzdávají obcím výkazy sestavené na tisíce Kč a na dvě desetinná místa v elektronické podobě a opis v písemné podobě schválený ředitelem příspěvkové organizace. Obce je následně předávají na Jihomoravský kraj elektronickou poštou a písemný opis poštou. Nevylučuje se ani takový způsob, při kterém obec zkontroluje jako garant za správnost výkazy PO a výkazy elektronicky i poštou odešle příspěvková organizace přímo na JMK. V tomto případě by obec měla poslat zprávu se seznamy PO, které odesílá za ně a se seznamem PO, které si výkazy budou odesílat samy. Pokud budou výkazy chybné, budou z JMK vráceny zpět na obce k zajištění správnosti výkazů. 1.3 Předávání výkazů příspěvkových organizací se dělí takto: - výkazy školských PO se předávají stejným způsobem jako doposud, informace odbor školství JMK, Ing. Jaroslav Chalupník, tel.č výkazy neškolských PO se budou předávat přes odbor ekonomický JMK dle okresů přes pracovníky oddělení financování obcí OE JMK, informace Ing. Antonín Špaček, tel.č Způsob předávání výkazů neškolských příspěvkových organizací v elektronické podobě bude následující: a) elektronickou poštou na ovou adresu: b) výjimečně na disketě opatřené štítkem s názvem PO a jménem souboru Jihomoravský kraj používá ekonomický software Gordic a pro sumarizaci dat výkazů jeho funkci AUTOMAT. Po nahrání výkazů na Automat budou odesílány zpětné protokoly, v případě chyb bude zaslána zpráva o chybách. Rozhraní pro elektronický přenos dat, které je nutno dodržet, je uvedeno v příloze č.1 V příloze č.2 jsou uvedeny příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub V případě, že PO používá jiný účetní software než je Gordic, je nutné kontaktovat příslušného dodavatele software a předat mu požadované rozhraní. Všechny tři druhy výkazů jedné příspěvkové organizace posílejte v jednom u. Termíny předložení výkazů v elektronické podobě: v písemné podobě: za III. čtvrtletí roku 2005 od do do

3 - 2 - Příloha č. 1 Rozhraní pro komunikaci s funkcí AUTOMAT prostřednictvím elektronické pošty nebo přenosného media Pro jednoznačnou identifikaci příchozích dat používá program AUTOMAT přesně specifikovanou hlavičku (identifikátor obsahu dat). Tuto hlavičku je nutno zadávat: při předávání dat elektronickou poštou jako: předmět (subject) zprávy Jeden může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. vlastní data jsou nekomprimované (kromě GORDIC komprimace) soubory uložené v příloze zprávy při předávání dat přenosným mediem jako: jednoduchý textový soubor s libovolným názvem (v konvenci MS DOS) a příponou SUB Jedna disketa může obsahovat data právě jedné účetní jednotky. název souboru doporučujeme například AUTOMAT.SUB Struktura textu je následující (max. délka je 255 znaků): WinXXXtt_mm/rrrr_datum_čas_IIIIIIIIII_nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.. XXX tt mm rrrr datum čas je zkratka aplikace zpracovávající načítání a sumarizaci UCRpro datový výstup (tt=21,24) VYK pro vstupy výkazem (tt=25) typ dat: 20 data jiného typu 21 dávka 5,6,x 22 dávka GZx 23 dávka GZx XML 24 binární data UCR (archiv) 25 výkaz 45,46,47 26 výkaz 45,46,49 27 výkaz GVx 28 výkaz GVx XML 29 binární data VYK (archiv) aktuální období (měsíc) aktuální období (rok) den vytvoření dávky dat ve tvaru dd.mm.yyyy dd den mm měsíc yyyy rok okamžik vytvoření dávky dat ve tvaru hh:mm:ss hh hodina mm minuta ss sekunda IIIIIIIIII IČO organizace na 10 míst zleva, doplněné mezerami vpravo nnnnn. název organizace v libovolném kódování české diakritiky (nepovinný údaj, délka údaje omezená celkovou délkou věty 255 znaků) znak _ znamená mezeru Příloha č. 2 Příklady pro předmět zprávy či textový soubor automat.sub pro čtvrtletní (1-9 měsíc) výkazy zasílané pomocí věty 45,46,47 : WinVYK25 09/ :15: Domov důchodců Sokolnice pro upřesnění: datum musí být u měsíců i dnů na 2 místa tzn pro 5. říjen 2005

4 - 3 - čas musí být u hodin, minut i sekund na plný počet míst tzn. 08:15:10 pro osm hodin, patnáct minut a deset sekund IČO je potřeba uvádět na 10 míst tzn. pokud uvádíte do deseti míst je potřeba dát ještě 2 mezery, pokud uvádíte je potřeba dát 4 mezery, pak následuje mezera a za ní teprve název příspěvkové organizace jedním em můžete posílat všechny výkazy jedné organizace (v jednom souboru či ve třech souborech) nebo co to jeden výkaz předmět zprávy musí obsahovat pouze deklarovanou hlavičku text zprávy ( u) Automat nezpracovává, nebere se na něj ohled, je ignorován Upozornění: Pokud se posílají y s výkazy těsně za sebou, tak je možné, že se při cestě ke zpracovateli předběhnou. Automat při vstupu provádí přesnou kontrolu na datum a čas a pokud přijde odesílaný jako první ke zpracovateli později než odesílaný jako druhý, nebude první odesílaný zpracován. Doporučujeme odesílat výkazy jedné organizace v jednom u. 2. Mezivýkazové vazby - kontrola, pořizovač výkazů Ačkoli byly obce a města jako zřizovatelé příspěvkových organizací upozorněny na změnu vyhl. č. 505/2002 Sb., která upravila obsah účetních výkazů, zejména pak tedy výkazu Příloha, některé předložené výkazy /elektronické i v písemné formě/ tyto změny neobsahovaly. Některé výkazy měly formu upravenou již zrušeným opatřením MF, které bylo nahrazeno právě vyhláškou č. 505/2002 Sb. V těchto neaktualizovaných výkazech jsou příspěvky na provoz od zřizovatele uváděny na ř. 13, zatímco podle nových výkazů se tyto příspěvky vykazují na ř. 19. Nové výkazy také obsahují ř. 51,52,53,54, které dřívější výkazy neobsahovaly vůbec. Aktualizace výkazů je nutná zejména z důvodu mezivýkazové vazby ř. 184 Rozvaha ř. 54 Příloha. Pro úplnost uvádíme základní vnitro- a mezivýkazové vazby v účetních výkazech pro příspěvkové organizace: - rovnost aktiv a pasiv v obou sloupcích rozvahy, - rovnost ř. 152 Rozvaha s ř. 62 Výkaz zisku a ztráty, tj. rovnost výsledku hospodaření v Rozvaze a ve Výkazu zisku a ztráty, - rovnost ř. 57 Výkaz zisku a ztráty (sl ) s ř (sl. 2), tj. rovnost provozní dotace ve Výkazu zisku a ztráty a v Příloze, - ř. 184 v Rozvaze na ř. 54 v Příloze v obou sloupcích těchto účetních výkazů. Městům, obcím a příspěvkovým organizacím je možno na vyžádání zaslat excelovskou aplikaci Pořizovač výkazů. Tato aplikace, určená pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, byla vytvořena pro usnadnění práce při pořizování dat účetních výkazů definovaných ve vyhlášce MF č. 505/2002 Sb., následný převod dat do formátu Automatizovaného rozpočtového informačního systému - ARIS dle vyhlášky MF č.535/2002 Sb. Aplikace POŘIZOVAČ je určena pro organizace, které nemají možnost jinak pořídit data ve formátu ARIS. Pokud tedy vykazující organizace používá zákl. ekonomický a účetní program, který je k převodu dat (z uvedených výkazů) do formátu ARIS uzpůsoben, nemusí již tuto aplikaci používat. Bližší informace a na vyžádání tento pořizovač elektronicky pošle Ing. Antonín Špaček, telefon

5 - 4 - Z dosavadní praxe používání této pomůcky vyplynula ta chyba, že po napořizování dat se tyto výkazy pouze uložily a ve formátu.xls byly odeslány na sumarizaci příspěvkových organizací či referentovi účetnictví. To však není správné: po napořizování dat je nutno v menu po provedení kontroly mezivýkazových provést uložení ve formátu ARIS /tj. ve formátu věty 45,46,47/ a teprve tento soubor odeslat jako přílohu na výše uvedenou adresu. Aktuální verzí tohoto pořizovače je verze 1.92 /od I. čtvrtletí nedošlo k aktualizaci/. 3. Pozemky v účetnictví ÚSC Dotazy z obcí stále častěji směřují do majetkové oblasti, zejména pak pozemků, účetních aspektů jejich pořízení, evidence a inventarizace. Proto jsme se rozhodli zpracovat materiál, který by pokud možno zachytil co nejvíce těchto aspektů. 3.1 Vymezení pojmu pozemky v právních úpravách Nejobecnější definici pozemků nalezneme v občanském zákoníku /zákon č. 40/1964 Sb. a jeho novely/, kde v 119, odst. 1 se rozlišují věci movité a nemovité. Jako věc v právním smyslu bývají definovány hmotné předměty a přírodní síly, které jsou ovladatelné a mohou sloužit lidské potřebě. Základním znakem věci je tedy její ovladatelnost a využitelnost. Z odst. 2 pak vyplývá, že pozemky jsou nemovitostmi. Uvedený odstavec totiž stanoví, že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Pozemky jsou tedy věcí nemovitou vždy, zatímco stavby pouze při splnění podmínky spojení s pevným základem. Paragraf 120, odst. 1, dále definuje, co je součástí věci. Rozumí se tím všechno, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Za součásti pozemku se obvykle považují: kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva, trvalé porosty na pozemku včetně svých součástí; tyto porosty sdílejí právní osud pozemku, a to i přesto, že pro potřeby oceňování se posuzují samostatně, některé venkovní úpravy, ložiska nevyhrazených nerostů. Lesní porosty jako jedna z kategorií trvalých porostů jsou součástí pozemku. Mluvíme-li o lesních pozemcích, pak jsou chápány v právním smyslu vždy včetně porostů na nich rostoucích. Které pozemky jsou součástí lesního půdního fondu, určuje zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. V daňové úpravě zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, taxativně vypočítává, které věci jsou pro účely tohoto zákona považovány za hmotný majetek. Nepatří mezi ně pozemky a tudíž i lesní pozemky. Zároveň tento zákon pro své účely stanoví, co považuje za trvalé porosty, když definuje kategorii pěstitelských celků trvalých porostů s plodností delší než tři roky. Tyto pěstitelské celky pak zahrnuje do hmotného majetku. Lesní porosty nejsou v pojetí tohoto zákona pěstitelskými celky trvalých porostů a tudíž nejsou hmotným majetkem. Tuto kapitolu lze tedy uzavřít tím, že zákon o dani z příjmů nepovažuje pozemky, popř. lesní porosty na nich rostoucí, za hmotný majetek; nelze je tedy odpisovat, což např. lze u chmelnic, vinic a u ovocných sadů a ovocných plantáží o určité výměře a hustotě sadby. V účetní úpravě pak vyhláška č. 505/2002 Sb., která provádí zákon pro účetnictví mimo jiné pro účetní jednotky typu územních samosprávných celků, a následně pak České účetní standardy pro tyto účetní jednotky, zahrnují pozemky do dlouhodobého hmotného majetku, když stanoví, že do této kategorie patří pozemky, budovy a stavby

6 - 5 - bez ohledu na jejich pořizovací cenu a určují, že pozemky jsou zachycovány na účtu 031 Pozemky. 3.2 Nakládání s pozemky Pozemky lze nabývat, tj. získávat k nim vlastnické právo. Nabývání věcí a tedy i pozemků ze smlouvy, ať již jde o smlouvu kupní, darovací, směnnou, smíšenou, či společenskou /jde o nabytí na základě vůle obou stran/, se označuje jako převod vlastnického práva. Nabývání děděním, rozhodnutím státního orgánu nebo na základě jiných skutečností stanovených zákonem se označuje jako přechod vlastnického práva. Základní způsoby nabývání pozemků jsou tedy koupí, darem, směnnou za jinou věc, děděním, nájem jako nabytí uživatelských práv /změna uživatele, nikoli vlastníka/. Pozemky nelze nabývat výstavbou /pořízením ve vlastní režii/. Základní způsoby pozbytí pozemků jsou prodej, darování, vklad /účast na podnikání třetí osoby vložením pozemku jako nepeněžitého vkladu/, pronájem pozemku postoupením uživatelských práv. Likvidace pozemků narozdíl od jiných nemovitostí není možná. 3.3 Ocenění pozemků při pořízení Nakupovaný dlouhodobý hmotný majetek, tedy i pozemky, se v účetnictví oceňuje pořizovací cenou. Při nákupu pozemku /včetně lesního porostu/ zaplatí kupující prodávajícímu kupní cenu uvedenou ve smlouvě. Tato kupní cena není v okamžiku nákupu pro kupujícího nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely. Pořizovací cenou se rozumí cena pořízení zvýšená o vedlejší náklady spojené s pořízením. Těmi jsou např. úroky /pokud se tak účetní jednotka rozhodne, max. do doby uvedení do používání/ z úvěrů, dále výdaje spojené s průzkumnými, geologickými, geodetickými a projektovými pracemi, poplatky za dočasné a trvalé odnětí z půdního či lesního fondu, pokud předcházely termínu uvedení pořizované investice do používání. Výčet těchto vedlejších nákladů uvádí 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb., jejich výčet ovšem samozřejmě nemůže být taxativní. U pozemků tedy těmito souvisejícími náklady mohou být např. náklady na zaměření, zápis do katastru nemovitostí, různé poplatky na úřadech, jiné služby, kolky apod. Tyto náklady jsou součástmi vedlejších nákladů pořízení investice a nemohou být účtovány přímo do nákladů, ale na účet 042 a po zařazení pozemku na účet 031 Pozemky a zvýší tak pořizovací cenu pozemku. Daň z nemovitostí, a to i v případě, že je zaplacena za původního poplatníka kupujícím či daň z převodu nemovitostí, je-li zaplacena kupujícím jako ručitelem za původního vlastníka, je běžným nákladem obce. Pro ocenění pozemků v účetnictví je možno ve smyslu 25 zákona o účetnictví použít pořizovací cenu nebo reprodukční pořizovací cenu. Ocenění na úrovni vlastních nákladů nelze použít, protože pozemek nelze nově vytvořit ve vlastní režii. Je ovšem otázkou, jak naložit s případem, kdy byl koupen lesní pozemek, který je holinou, či nelesní pozemek a v obou případech bylo provedeno zalesnění. Náklady spojené se vznikem porostu, byť porost je součástí pozemku, nejsou podle současné právní úpravy ani položkou zvyšující pořizovací cenu, ani technickým zhodnocením, ale provozním výdajem. Zvláštní úpravu má i nákup pozemku včetně lesního porostu. Ve vyhlášce č. 505/2002 Sb., v 26, odst. 6, je stanoveno, že ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů. Pokud tedy koupíme lesní pozemek včetně lesního porostu, kterým bude např. zajištěná kultura, jejíž ocenění je poměrně nízké, pak v tomto ocenění bude pozemek zachycen v účetnictví po celou dobu bez ohledu na to, že postupem doby s růstem hodnoty

7 - 6 - lesního porostu, během doby obmýtí, se mění i cena pozemku. V tomto ocenění zůstane v účetnictví lesní pozemek zachycen i jako holina po provedené mýtní těžbě. Současná právní úprava účetnictví na tuto skutečnost nereaguje, možnost korekce hodnot tohoto aktiva pomocí přecenění či opravných položek není možná. Na snížení hodnoty lesního pozemku po provedené mýtní těžbě, kdy zůstává holina k zalesnění, nelze v účetnictví obcí též reagovat. Dochází zde k evidentnímu zpochybnění zásady věrného obrazu v účetnictví, v určitém okamžiku vznikají i tzv. tiché rezervy, v jiném je majetek zachycený v účetnictví nadhodnocen. 3.4 Pořízení pozemku společně s další nemovitostí Poněkud odlišně je třeba řešit případy, kdy je pozemek kupován společně s další nemovitostí a na kupní smlouvě je uvedena pouze souhrnná částka. Protože je z hlediska daňového i účetního nutné odlišit dlouhodobý majetek odpisovaný a neodpisovaný /pozemek/, rozdělí se kupní cena na obě tyto skupiny v poměru, v jakém jsou oceněny ve znaleckém posudku a v tomto poměru se zavedou do majetkové evidence. Stejný postup musí uplatnit i prodávající pro stanovení prodejní ceny pozemku /vzhledem k tomu, že vstupní cenu pozemku lze uplatnit jako daňový výdaj jen do výše příjmů z prodeje/. Je-li pořizována stavba a pozemek, nic nebrání tomu, aby byl pozemek zařazen do majetku /po splnění podmínek/ dříve než budova, která musí projít např. kolaudačním řízením. Každý tento majetek má samostatné inventární číslo a zařazuje se zvlášť. Nejde o soubor vzájemně podmíněných předmětů. Stavba se zařazuje po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v souladu s 82 stavebního zákona. Podle výkladu MF ji lze zařadit již po rozhodnutí stavebního úřadu o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu. 3.5 Okamžik zařazení pozemků do majetku Pro daňové a účetní účely je důležitý okamžik nabytí vlastnictví pozemku. Převádí-li se pozemek na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí podle zvláštních právních předpisů. Dnem uskutečnění účetního případu při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, je den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění okamžiku účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. Takto zní definice v Českém účetním standardu č. 501, bod. 5. Na majetkový účet 031 Pozemky tedy pořízené pozemky zaevidujeme v den doručení návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu, také vyřazení při prodeji probíhá tímto dnem. Pokud např. kupní smlouva vstoupila v platnost dříve, než byl doručen návrh na vklad do katastru na katastrální úřad, není důvod účtovat podle data smlouvy. 3.6 Zdanění u pozemků U prodávajícího daň z příjmů nepostihuje samotné vlastnění nebo držbu pozemku, ale pouze příjmy plynoucí z prodeje tohoto majetku. Daňově uznatelným výdajem je pořizovací cena pozemku, ale na rozdíl od prodeje ostatních odepisovaných nemovitostí pouze do výše příjmů z jeho prodeje. Případná ztráta z prodeje je tedy daňově neuznatelná. Úplatný převod nebo přechod vlastnictví pozemku je předmětem daně z převodu nemovitostí, a to i v případě, že dojde následně k odstoupení od smlouvy a smlouva se tímto od počátku ruší. Zrušením smlouvy nevzniká nárok na vrácení daně. Základem daně je cena

8 - 7 - zjištěná podle zvláštního předpisu /tím je zákon o oceňování majetku/ platná v den nabytí nemovitosti. Je-li však sjednaná kupní cena vyšší, je základem daně cena sjednaná. Sazba daně je univerzální ve výši 3 % ze základu daně. Poplatníkem daně je v zásadě převodce /prodávající/. Nabyvatel je v tomto případě ručitelem. Nabytím do vlastnictví vzniká majiteli povinnost platit daň z nemovitostí, speciálně daň z pozemků. Řada titulů je osvobozena od daně, např. pozemky ve vlastnictví obcí; daň z nemovitostí je výlučnou daní, tj. její výnos plyne do rozpočtu obce; obec ovšem musí uhradit daň z nemovitostí z těch nemovitostí, které vlastní mimo svoje katastrální území, aby obec, v jejímž katastru se nemovitost nachází měla 100 % výnos této výlučné daně. 3.7 Poskytování údajů z katastru nemovitostí obcím Zpoplatněné údaje z katastru poskytují katastrální pracoviště ve dvou režimech: jako informativní údaje za úplatu podle vyhlášky Českého statistického úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí ČR, v platném znění, jako veřejné listiny za správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. U žádostí obcí, které žádají o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin za správní poplatek se ovšem nelze řídit ustanovením zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, kde je stanoveno, že obce využívají bezplatně katastr nemovitostí. Existuje totiž speciální zákon o správních poplatcích /v 8 - Osvobození od správních poplatků/, který se týká územních samosprávných celků a výslovně upravuje: Od poplatků jsou osvobozeny územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny a dále jsou od poplatků osvobozeny úkony související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného.../. Žádné z ustanovení se však netýká hospodaření obcí s jejich majetkem a s tím souvisejícími inventurami obecního majetku, pro které jsou výpisy z katastru nemovitostí obcemi bezúplatně požadovány. Proto za vydání výpisu z katastru nemovitostí pro tento účel se vyžaduje uhrazení správního poplatku podle zákon o správních poplatcích. Pokud obce v písemné žádostí uvedou, že správní úkon požadují pro některý z výkonů uvedených v příslušných ustanovení zákona o správních poplatcích, správní úkon se pak nezpoplatňuje. 3.8 Směna nemovitostí Směnnou smlouvu upravuje 611 občanského zákoníku. Základním východiskem při směně věci je přiměřené využití ustanovení kupní smlouvy; každá strana je považována ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající a ohledně věci, kterou směnou přijímá, za stranu kupující. Je-li ve směnné smlouvě obsaženo cenové ujednání, je tato cena platná. Není-li cena sjednána, stanovuje se podle zákona o oceňování majetku. Vyhláška č. 505/2002 Sb., 26, odst. 5, definuje problematiku následovně: Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční poř izovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány. Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Pokud tedy směnná smlouva, kterou se směňují nemovitostí, neobsahuje žádná cenová ujednání, lze doporučit ocenit nabývanou nemovitost znaleckým posudkem nebo podl e ocenění podle zákona o oceňování /znalecký posudek z něho

9 - 8 - tak jako tak vychází/. Případné dorovnávání rozdílných cen zaúčtujeme podle povahy na pol nebo Toto cenové dorovnání také nesmíme případně promítnou do daňového přiznání a výpočtu daně z příjmů za obec. Výhodou směny nemovitostí je to, že nabytí majetku směnou se považuje z pohledu daně z převodu nemovitostí za jeden převod, ačkoliv ve skutečnosti proběhnou převody dva. Daň se proto vybírá jen jednou, a to z té nemovitosti, jejíž ocenění je vyšší. Poplatníci jsou sice oba účastníky směny /pojímané jako koupě a prodej/ a platí daň společně a nerozdílně, avšak celková daňová povinnost je nižší, než kdyby byly provedeny dva samostatné úkony prodejů nemovitostí. 3.9 Technické a biologické rekultivace Občas se vyskytují názory, že prostřednictvím technického zhodnocení lze pomezek zhodnotit např. vybudovanou stavbou /položením zámkové dlažby do písku na pozemek, rekultivací pozemku apod./. Takové názory jsou zavádějící. Technické rekultivace a jiné úpravy ploch jsou samostatným majetkem nebo stavbami. Pozemek nelze zhodnotit ani biologickými rekultivacemi, které jsou provozním výdajem. U pozemku s ložiskem nevyhrazeného nerostu se účtuje zvlášt pozemek a zvlášť ložisko. Ložisko se odepisuje samostatně. Do pořizovací hodnoty pozemku se zahrnuje hodnota koupeného lesa nebo stromů a okrasných dřevin, pěstitelské celky trvalých porostů se účtují a odpisují zvlášť. Často se na pozemcích provádí úpravy, které je zkrášlují. Vysazují se a udržují se okrasné dřeviny, pozemky se terénně upravují /srovnávají/, zatravňují apod. V zemědělství se pro zušlechťování půdy používá pojem biologické rekultivace. Všechny takto vynaložené náklady nemají charakter technického zhodnocení, ale běžných provozních výdajů. Technické rekultivace jsou samostatným dlouhodobým majetkem, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak /např. horní zákon č. 44/1998 Sb./. Vyhláška č. 505/2002 Sb. je v 8 definuje jakou součást vymezení staveb. Nezáleží tedy na výši ocenění a době použitelnosti. Součástí technické rekultivace mohou být jen stavby /např. komunikace nebo odvodnění pozemků/, které svým provedením, účelem a rozsahem slouží k provedení rekultivace. Technická rekultivace nemůže zvýšit cenu pozemku stejně jako jakékoliv technické zhodnocení provádění na pozemku. Jestliže technickou rekultivaci nezvyšující cenu pozemku provádí jiná osoba než vlastník /nebo osoba mající právo hospodaření/, může odpisovat pouze poplatník, který je k provedení rekultivace zavázán. Otvírky nových lomů, pískoven a hnilišť nezvyšují vstupní či zůstatkovou cenu pozemků, jsou samostatným majetkem Zpřesňování evidence pozemkového vlastnictví V současné době velmi často probíhá zpřesňování evidence pozemkového vlastnictví. V nových výpisech listů vlastníků jsou rozdíly proti stavu v účetnictví, tj. na účtu 031 Pozemky. Rozdíly jsou několikerého druhu a v závislosti na tom se postupuje. 1. Zpřesněním údajů o pozemkovém vlastnictví účetní jednotky, jako např. změna výměry nebo zatřídění pozemků v katastru nemovitostí, SE OCENĚNÍ POZEMKŮ V ÚČETNICTVÍ NEMĚNÍ. Zpřesněné údaje se zachytí pouze na inventární kartě a v inventuře. 2. Pokud se na základě výpisu z katastru nemovitostí zjistí, že účetní jednotka je vlastníkem pozemku, který nemá ve svém účetnictví, pak se tento pozemek zahrne do účetnictví obce účetním zápisem MD 031 Pozemky se souvztažným zápisem ve prospěch účtu D 901 Fond dlouhodobého majetku. POZEMEK SE OCENÍ PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, tj. zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a vyhlášky č. 540/2002 Sb., která tento zákon provádí.

10 Jestliže se na základě výpisu z katastru nemovitostí zjistí, že účetní jednotka má ve svém účetnictví pozemek, ke kterému nemá vlastnické právo, postupuje v účetnictví účetním zápisem MD 901 Fond dlouhodobého majetku se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 031 Pozemky. Lze tedy učinit závěry: při provádění dokladové inventury pozemků, kdy jsou odsouhlasovány jednotlivé parcely, včetně výměr a druhu pozemku vedené v účetní analytické evidenci na výpisy dle listů vlastnictví /některé územní samosprávné celky mají pozemky ve více katastrálních území/ vedených příslušnými katastrálními úřady po provedené digitalizaci, je zapotřebí nejprve analyzovat charakter zjištěného rozdílu, zejména zda-li se skutečně jedná o manko nebo přebytek, v praxi například nastávají poměrně velmi často dva případy, kdy dochází ke změně značení parcel v katastru: parcely se slučují parcely se dělí V těchto případech je nutné dohledat při zjištění nesrovnalosti, zda-li se nejedná o případ výše uvedený a pak tedy provést na analytických účtech příslušné změny a opravy. VÝŠE OCENĚNÍ POZEMKŮ VEDENÝCH NA ÚČTU 031 POZEMKY SE V TĚCHTO PŘÍPADECH NEMĚNÍ. pokud jsou zjištěny dílčí rozdíly ve výměře u stávajících parcel po provedené digitalizaci, nejedná se podle našeho názoru o inventarizační rozdíl ve smyslu 30, odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. V těchto případech tedy doporučujeme pouze upravit výměru v účetní analytické evidenci. HODNOTA POZEMKŮ VEDENÝCH NA ÚČTU 031 POZEMKY SE TÍM OPĚT NEMĚNÍ. za inventarizační rozdíl ve smyslu zákona o účetnictví lze označit pouze skutečně nově zjištěné pozemky. Tyto je pak třeba ocenit reprodukční pořizovací cenou v souladu s ustanovením 25, odst. 1, písm. k) zákona o účetnictví, tj. cenou, za kterou by byl pozemek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Zákon o účetnictví přímo nestanovuje povinnost ocenění znalcem, ale je třeba použitý způsob ocenění /např. použití tzv. cenových map/ průkazně doložit, také změna charakteru pozemku /např. z ostatních ploch na stavební plochy/ a upřesnění výměry při zpřesňování evidence pozemků se zachytí pouze v podrobné evidenci účetní jednotky, kde vedou záznamy o charakteru pozemků a výměře. Cena pozemků v účetnictví se v souvislosti se zmíněnými případy nemění. Obecně toto vyplývá ze zásady opatrnosti. České finanční účetnictví a oceňování dlouhodobého majetku je založeno na principu historických cen, majetek se nepřeceňuje na vyšší hodnoty, neuplatňují se prvky inflačního účetnictví Inventarizace pozemků Skutečný stav se zjišťuje fyzickou inventurou. Dále zjistíme, jsou-li záznamy účetní jednotky v její evidenci pozemků v souladu s evidencí katastru nemovitostí vedenou na listu vlastnictví u příslušného katastrálního úřadu. Jedná se o správnost údajů týkajících se názvu či jména vlastníka pozemku, jeho sídla či adresy, označení katastrálního území, čísla parcely, druhy pozemku, výměry v ha nebo m 2, příslušnosti k zastavěnému území obce, bonitní třídy podle pozemkového katastru, čísla evidenčního listu, čísla vlastnického listu, čísla listiny omezující vlastnické právo. Rozdíly mezi evidencí pozemků, vedenou v účetní jednotce, a evidencí nemovitostí, vedenou místně příslušným pozemkovým úřadem, je nutné podrobně prošetřit a uvést v inventarizčním soupisu /sumáři/ návrh na odstranění zjištěných chyb a rozdílů, např. označení správných údajů na opravu chybných zápisů v evidenci, návrh na vypracování

11 - 10- dokumentů pro změnu v evidenci nemovitostí, na prošetření některých okolností při fyzické inventuře apod. Při fyzické inventuře pozemků se zjišťuje jejich skutečný stav v terénu se záznamy v evidenci /např. na inventárních kartách pozemků/. Rozsah fyzické inventury pozemků je závislý na konkrétních podmínkách. Je proto vhodné stanovit tento rozsah písemně již v inventurních pokynech účetní jednotky, týkajících se přípravy a provedení inventarizace. Zahrnuje například: zjištění, zda jsou pozemky v terénu řádně vyznačeny v souladu s geometrickými plány, popř. na základě provedení nového měření pozemků, zjištění stavu pozemků, způsob jejich využívání, popř. zjištění závad, jako je využívání pozemků jinými subjekty, zamokření, zalesnění, devastace, zajištění ochrany pozemků a stavu jejich udržování /oplocení, stav odtokových struh, účinnost meliorací a podobně/, zjištění zastavění pozemku, jejich přeměna na cesty, využívání k jiným účelům, než je uvedeno v evidenci, zjištění rozsahu škod na pozemcích v důsledku živelních údalostí /při mimořádných inventarizacích/. Nezávazný vzor Inventurního soupisu pozemků INVENTURNÍ SOUPIS Název a sídlo účetní jednotky Pozemky Druh provedení inventarizace: Inventarizace provedena ke dni: Syntetický účet: Analytický účet: fyzická Útvar Čislo řádku Označení kat. území Číslo parcely Celkem Zjištění vyplývající z inventarizace: Druh pozemku Výměra pozemku Pořizovací cena /Kč/ Číslo stránky: Číslo evid. listu Číslo vlast. listu Poznámka Doba provedení inventury Jména a podpisy pracovníků provádějících inventuru začátek dne: (inventar. skupina komise)... ukončení dne: Datum:

12 - 11- Nezávazný vzor Inventurního sumáře pozemků Název a sídlo účetní jednotky INVENTURNÍ SUMÁŘ ZA POZEMKY Inventarizace provedena ke dni: Druh provedení inventarizace: fyzická Syntetický účet: Počet stránek, ev. příloh: Útvar: Rekapitulace inventurních soupisů: Číslo Název inventarizovaného řádku majetku ev.číselné označ Celkem v Kč Zjištěný stav inventarizací v Kč Účetní stav v Kč Vyjádření odpovědného pracovníka ke vzniklým inventarizačním rozdílům: Přebytek v Kč Manko v Kč Poznámka Termín provedení inventarizace: začátek dne: ukončení dne: Jména a podpisy pracovníků provádějících inventarizaci: předseda /vedoucí/: člen: člen: Zúčtovací předpis vzniklých inventarizačních rozdílů Kč MD D 1. Přebytky /řádek číslo.../ 2. Manko /řádek číslo.../ Zaúčtováno dne: Zaúčtoval (podpis): Manko předepsáno k úhradě dne: Pracovníkovi: Zaúčtováno dne: Číslo protokolu /rozhodnutí/: Ve výši Kč: Zaúčtoval (podpis): Inventurní sumář schválil dne: Schválil:... podpis, funkční zařazení

13 Krizové mobilní telefony účetní aspekty Krizovými mobilními telefony jsou vybaveny složky integrovaného záchranného systému, orgány krizového řízení ústředních správních orgánů a státních institucí, krajských a obecních úřadů a starostové obcí České republiky. Slouží pro koordinaci záchranných složek, orgánů státní správy, fyzických a právnických osob při katastrofách, přírodních pohromách a jiných výjimečných situacích. Krizové telefony jsou velmi kvalitní telefony, mají výhodné tarify a při vyhlášení krizové situace volání zdarma. Byly poskytnuty v roce 2002 s tím, že služba je poskytována v následujících šesti letech, po třech letech má dojít k výměně telefonů za novější typ. Krizové mobilní telefony byly poskytnuty společností EUROTEL za symbolickou cenu Kč 1,-; jejich hodnota je ovšem vysoká v řádech tisíců korun. Právě z tohoto vyplývají časté dotazy na správné zaúčtování a evidenci v majetku obcí. Ze zákona o účetnictví vyplývá: hmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, se ocení cenou pořizovací. Majetek v případech bezúplatného nabytí nebo v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, se ocení reprodukční pořizovací cenou. V případech ocenění těchto krizových mobilních telefonů známe pořizovací cenu a ta je Kč 1,-. Nelze přistoupit na ocenění v majetku ve skutečné hodnotě těchto telefonů. V praxi se pak mohou objevit následující případy: pokud má účetní jednotka ve vnitřní směrnici o majetku stanovenu hranici pro drobný dlouhodobý hmotný majetek od Kč 0,-; pak se jedná o pořízení drobného dlouhodobého majetku, který musí být v hodnotě Kč 1,- zaúčtován do nákladů MD 410, úhradou z výdajového účtu položkou 5137, zařazení do majetku v Kč 1,- MD 028 / D 901 pokud má účetní jednotka ve vnitřní směrnici o majetku stanovenu vyšší hranici, např. od Kč 3.000,-; pak se jedná o nákup pod hranicí pro zařazení do drobného dlouhodobého hmotného majetku, který se zaúčtuje do nákladů MD 410, úhradou z výdajového účtu 5139, bez zařazení na konkrétní majetkový účet. podle našeho názoru nic nebrání tomu, aby si účetní jednotka pro případy úplatného nabývání majetku v těch případech za symbolickou cenu, která se pohybuje pod hranicí ve směrnici, upravila směrnici tak, že i majetek za tyto symbolické hodnoty bude účtován jako drobný dlouhodobý majetek i v tomto případě ho však zařadí v symbolické pořizovací hodnotě, nikoli ve skutečné. popř. využít evidence na podrozvahových účtech s tím, že se zde sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejich ekonomických zdrojů, které lze využít. Samostatně se pak posuzuje svěření těchto krizovým telefonů osobám, které je používají. Zde pak lze doporučit vedení těchto přístrojů na osobních kartách v jejich skutečné hodnotě pro případ ztráty apod. 5. Časový nesoulad u čerpání dotací prostřednictvím limitů Při čerpání dotací prostřednictvím limitních účtů zřízených u České spořitelny, a.s., dochází v některých případech k měsíčnímu časovému nesouladu mezi čerpáním dotace a úhradou dodavatelské faktury. Při předložení faktur ke konci měsíce se pak stane, že dotace je např. s datem 31-dne v měsíce stažena na limitní účet, avšak úhrada je provedena až v následujících měsíci.

14 - 13- Důsledkem je pak zůstatek na účtu 223 Bankovní účty k limitům organizačních složek, který za předpokladu běžného čerpání dotací zůstatek nemá. Vzhledem ke konstrukci výkazu Fin 2-12M, jehož rozsah a způsob sestavení určuje vyhláška č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, dochází k porušení sledovaných kontrolních vazeb tohoto finančního výkazu. Je tak porušena kontrolní vazby mezi saldem příjmů a výdajů po konsolidaci a financováním z toho důvodu, že zůstatek účtu 223 Bankovní účty k limitům se nepromítá do financujících položek třídy 8, tj. není zobrazen na položce Správným postupem dle sdělení MF ČR je i přes toto porušení kontrolních vazeb příjem /čerpání/ dotace zaúčtovat do daného měsíce a výdaje v měsíci následujícím; vzniklý rozdíl u kontrolních vazeb bude ze strany obce či města a následně krajského úřadu komentován. 6. Financování akcí SROP apod. pro města s ZBÚ, PÚ+VÚ Financování některých projektů, na které je navázána podpora např. ze Společného regionálního operačního programu /SROP/, programů Národních fondů apod., ale také některých podpor ze zdrojů veřejných rozpočtů, vyžaduje založení samostatného bankovního účtu. Hlavním důvodem je zejména průkaznost a průhlednost finančních toků. U malých obcí a dobrovolných svazků obcí není vzhledem k jejich způsobu účtování na jednom bankovním účtu účetně členěném na analytiky 1X Základní běžný účet, 2X Příjmový účet, 3X Výdajový účet není nutná zvláštní metodika účtování. Tyto si jen vytvoří další analytické členění pro nový bankovní účet, např , ostatní účtování je stejné jako u běžného účtování. U měst, která mají tři bankovním účty, tj. 231 Základní běžný účet, 232 Vkladový výdajový účet a 235 Příjmový účet, je nutné účtovat na speciální analytice účtu 231 Základní běžný účet, a to 231.8X. Tato je určena jen pro územní samosprávné celky, které používají základní běžný účet, příjmový a výdajový účet. Na této analytice jsou umístěny příjmové položky třídy 2, 4 a 8 a výdajové položky tříd 5 a 6 pro zachycení účtování na základním běžném účtu o dotačních titulech. Toto účtování na speciální analytice je nutné proto, že nelze na základním běžném účtu účtovat zejména běžné výdajové položky. Naopak na této analytice je možné zachytit jak příjem dotace či půjčky, ale také převod vlastních zdrojů a následné financování výdajů konkrétního projektu. Tím se dosaženo maximální průhlednosti a prokazatelnosti, která by se jinak musela zajišťovat používáním znaků ORG či ORJ. Používání účelových znaků u dotací, resp. půjček, a označování příslušné části výdajů těmito účelovými znaky jako čerpání výdajů je běžnou praxí. Pozornost při založení účtu je třeba také věnovat tomu, jak na tomto účtu nastavit platbu poplatků a příjem aktivních úroků. Některé projekty /opatření operačních programů, grantových schemat/ obsahují v uznatelných nákladech také náklady spojené s vedením bankovního účtu, některé ovšem ne. Pak je vhodné s obchodní bankou, u které je příslušný účet veden /je obvyklou praxí zřídit účet u stejné banky, u které jsou vedeny jiné účty/, nastavit účet tak, aby např. poplatky za vedení účtu byly odepisovány z běžného výdajového účtu obce, úroky pak připisovány na běžný příjmový účet obce. Nástin účtování: Pokud bude nutné pro založení účtu vložit určitou částku, potom bychom tuto považovali za převod vlastních zdrojů. Daná metodika účtování má také odlišné účtování výdajových regulací /účet 218.XX/, které se u běžných výdajů obce jinak účtuje jako zkrácení dotace vkladovému výdajovému účtu /MD 218.XX / D 212.XX/.

15 - 14- Účetní Popis SÚ AÚ Položka UZ MD D případ 1. Převod vlastních zdrojů na zvláštní účet x x příjem na zvláštním účtu 231 8X 4134 x x 2. Dodavatelský vztah - investice předpis faktury 042 xx x 321 xx x úhrada faktury 321 xx x 231 8X xxxx xxxx x regulace výdajů x x tvorba fondu dlouhodobého majetku x 901 x převedení do užívání 021 xx x 042 xx x 3. Dodavatelský vztah běžné výdaje předpis faktury 4xx xx x 321 xx x úhrada faktury 321 xx x 231 8x xxxx xxxx x regulace výdajů x x 4. Dotace, půjčka příjem dotace 231 8x 4xxx xxxxx x x příjem půjčky 231 8x 8123 xxxxx x 272 xx x

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více