OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC KNĚŽMOST. Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost. Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 19. 2. 2014"

Transkript

1 OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, Kněžmost Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne Č.j.: OuKn 434/14 Přítomni : Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdenka Brdlíková, Jan Hofmann, Zdeněk Helikar, Ing. Martin Hybner, Miroslava Kočová, Pavel Kverek, Ing. Jiří Nikodem, Zbyšek Orzech (dostavil se v průběhu jednání v čase 18:05 hod.), Mgr. Marie Adela Pokorná, Zbyněk Pokorný, Ing. Adam Pospíšil, Tomáš Zima Čas zasedání: 18:00 19:30 hod. Usnesení č. 1/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje hlasování veřejné a diskuzi ke každému bodu programu zvlášť. Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 2/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 95 odst. 1) zákona o obcích za ověřovatele zápisu pana Jiřího Bergmana a pana Ing. Martina Hybnera, zapisovatelkou byla stanovena Ing. Radka Maděrová. Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 3/2014: Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání: 1. Zahájení 2. Schválení ověřovatelů zápisu a usnesení, zapisovatele 3. Schválení programu 4. Stanovení podmínek prodeje pozemků obce v prostoru náměstí v Kněžmostě 5. Úprava ceny vodného a stočného v roce Převody nemovitostí a) Prodej pozemku č. 24/6 a č. 703/8 v k.ú. Kněžmost (transformátory) b) Prodej pozemku č. 847/74 v k.ú. Kněžmost (transformátor) 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, požární řád, včetně řádu ohlašovny požáru 8. Dodatek č. 1 ke směrnici obce č. 3/2013, sociální fond 9. Smlouva o dílo se zhotovitelem na akci Místní komunikace v obci Kněžmost, Zahradní ulice 10. Smlouva o půjčce poskytnuté DP Kněžmost s.r.o. 11. Zařazení správního území obce Kněžmost do územní působnosti MAS Český ráj Střední Pojizeří na období Oprava usnesení ZO č. 83/2013 poplatek odpady 13. Diskuze zastupitelů 14. Diskuze občanů 15. Závěr Usnesení č. 4/2014: Zastupitelstvo obce ustanovuje pracovní skupinu ve složení Jitka Bartošová, Jan Hofmann, Miroslava Kočová, Marie Koudelková, Ing. Jiří Maňák, Ing. Jiří Maťák, - 1 -

2 a Libor Nový, která zpracuje návrh podmínek prodeje obecních pozemků v prostoru náměstí v Kněžmostě a předloží jej na příštím zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost. Usnesení č. 5/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vody pitné od ve výši 41,92 Kč za 1 m 3 a cenu vody odkanalizované ve výši 38,51 Kč za 1 m 3, ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH. Počtem hlasů: pro 8 proti 7 zdržel se 0 Usnesení č. 6/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 24/6, orná půda, o výměře 45 m 2, a pozemku č. 703/8, zahrada, o výměře 37 m 2, vše v k.ú. Kněžmost, do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za kupní cenu ve výši 50,- Kč za 1 m 2 pozemku. Usnesení č. 7/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku č. 847/74, orná půda, o výměře 55 m 2 v k.ú. Kněžmost, do majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za kupní cenu ve výši 50,- Kč za 1 m 2 pozemku. Usnesení č. 8/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, požární řád, včetně řádu ohlašovny požáru obce Kněžmost tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto zápisu. Počtem hlasů: pro 14 proti 0 zdržel se 1 Usnesení č. 9/2014: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2013, o stanovení zásad pro hospodaření s prostředky sociálního fondu obce Kněžmost tak, jak je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu. Usnesení č. 10/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na akci Místní komunikace v obci Kněžmost, Zahradní ulice se společností COLAS CZ, a.s., IČ , se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, v celkové ceně za dílo ve výši ,- Kč vč. 21% DPH, a ukládá starostovi tuto smlouvu, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu, uzavřít. Usnesení č. 11/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o půjčce peněz bez sjednaného úroku mezi obcí Kněžmost (věřitel) a Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o. (dlužník), IČ , se sídlem Kněžmost, Na Rynku 51, tak, jak je uvedena v příloze č. 4 tohoto zápisu. Poskytnutá částka činí ,- Kč

3 Usnesení č. 12/2013: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje, že správní území obce je součástí regionu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj a územní působnosti Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří na období let Usnesení č. 13/2014: Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje opravu znění svého usnesení č. 83/2013, která spočívá ve vypuštění slova místního z první věty citovaného usnesení. Ověřovatelé zápisu:..... Ing. Adam Pospíšil starosta obce Jiří Bergman Ing. Martin Hybner Zápis vyhotoven dne : Zapisovatelka : Ing. Radka Maděrová Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu v Kněžmostě : vyvěšeno dne sejmuto dne Současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na Přílohy č. 1-4 k tomuto zápisu jsou zveřejněny spolu s usnesením způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo jsou k nahlédnutí na OÚ Kněžmost. Zveřejnil : Ing. Radka Maděrová - 3 -

4 OBEC KNĚŽMOST IČ , se sídlem v Kněžmostě, Na Rynku 51, PSČ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se vydává požární řád obce Kněžmost Schválena: Zastupitelstvem obce Kněžmost Dne: (ZO č. 1/2014, usnesení č. 8/2014) Účinnost dne:.

5 Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje a vydává dne na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ust. 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb. a v souladu s 10 písm. a), 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Kněžmost upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Čl. 2 Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci Ochrana životů, zdraví a majetku před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce zajišťuje jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO ) podle požárního poplachového plánu a dále jednotkami Hasičského záchranného sboru Mnichovo Hradiště a Mladá Boleslav. Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (1) Občan je zejména povinen: a) dodržovat, aby při používání tepelných zdrojů, elektrických, plynových či jiných spotřebičů se v jejich blízkosti nenacházely snadno hořlavé látky, včetně paliva, a aby roztopená kamna či zapnuté spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru (pokud to návod k obsluze přímo nepovoluje), ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem k obsluze od stavebních konstrukcí, hmot či zařizovacích předmětů (pokud nejsou tyto vzdálenosti určeny považuje se za dostatečné u tepelných spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u tepelných spotřebičů na plynná či kapalná paliva nebo elektřinu 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech, b) při manipulaci s hořlavými kapalinami používat jen obaly k tomu určené, odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny uniklé při manipulaci, nepoužívat je k rozdělávání ohňů, c) při používání propan-butanu umisťovat provozní kovové tlakové lahve na místě lehce přístupném, dostatečně větraném a tam, kde se nevyskytuje zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové láhve neukládat v prostorách pod úrovní terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, kotelnách, šatnách bytového příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorech, d) dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení (hnědé uhlí, brikety, seno, ap.), skladovat odděleně tuhé palivo od jiných druhů paliv, dbát i zvýšené opatrnosti při skladování látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat, e) zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv včetně plynových ve lhůtách stanovených předpisem a odstraňovat zjištěné závady a dodržovat pokyny dané odborným kominickým podnikem, f) nepoužívat ta zařízení, u kterých byla zjištěna závada bránící užívání až do doby odstranění závady, g) udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty včetně přístupových komunikací, h) udržovat v použitelném stavu hasicí přístroje a jiná hasicí zařízení v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně, občan nesmí poškozovat nebo zneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany,

6 i) dodržovat zákazy a plnit příkazy týkající se požární ochrany na místech označených příslušnými bezpečnostními tabulkami nebo směrnicemi, j) dbát o řádný dozor nad dětmi, dbát o to, aby jim byl znemožněn volný přístup k zápalovadlům a hořlavým látkám a obdobně dohlížet na osoby, které nemohou posoudit následky svého jednání, k) vytvářet v objektech ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce, umožnit kontrolním skupinám obce provést preventivní požární kontrolu k ověření dodržování předpisů a odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě určené těmito orgány obce, l) neprovádět žádné práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud pracovník nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy, m) při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti, je zakázáno plošně vypalovat travní porosty a křoviny, ohniště lze zřizovat pouze při vhodných klimatických podmínkách, pod dozorem dospělé osoby a po ukončení pálení bezpečně uhasit oheň, n) ohniště se zřizuje v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, oheň se nesmí rozdělávat v lese a v blízkosti dozrávajícího obilí či v blízkosti uložení sena či slámy, oheň se smí rozdělávat pouze se souhlasem vlastníka či uživatele pozemku a ohniště musí být ohraničeno kameny nebo valem zeminy získané výkopem dolíku pro ohniště, o) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory, p) občan nesmí např. nesprávným parkováním apod. bránit využití vodních zdrojů, nástupních ploch nebo jiných zařízení požární ochrany, volný prostor kolem požárního hydrantu musí být min. 5 metrů (2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje zejména období sucha, kdy je třeba respektovat zákazy vstupu do lesů, zákaz vjezdu motorových vozidel na lesní a polní cesty mimo vozidel zabezpečujících opatření, rozdělávání otevřených ohňů apod.. Toto vyhlašuje starosta obce. Vyhlášení zveřejní obecní úřad obvyklým způsobem (rozhlasem, na úředních deskách). Zákazy kontrolují pověřené osoby obce nebo jiné orgány k tomu oprávněné. (3) Pořadatelé společenských akcí se podrobně seznámí se zajišťováním požární bezpečnosti zúčastněných a na tyto akce zajistí z řad nejlépe pořadatelů alespoň dvoučlennou hlídku dbající zejména o dodržování a zajištění požární bezpečnosti. Porušení uvedených povinností, bude-li naplněná podstata přestupku,, se postihuje pokutou. Dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. 78 odst.1 písm. a) až d) do výše ,- Kč, odst. 1 písm. e) až l) do výše ,- Kč a odst. 1 písm. m) až z) do výše ,- Kč. Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany V obci je zřízena nepřetržitá ohlašovna požáru. 1) Ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno na telefonní lince tísňového volání č. 150, ) Na tel. č p. Hruška 3) Na tel. č p. Zima velitel JSDHO V pracovní době na obecním úřadě na tel. č , , a obecním mobilu pí. Prokorátová Po, St : 7 17 hod. Út, Čt : 7 15 hod. Pá : 7 13 hod. Vyhlášení požárního poplachu pro jednotku JSDHO se provádí:

7 a) automaticky po nahlášení na výše uvedených tel. číslech nebo ručně tlačítkem u vchodu do budovy obecního úřadu. Siréna se rozezní přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty b) interně jsou jednotka HZS Mladá Boleslav s jednotkou JSDHO spojeny aktivací mobilních telefonů systému Kango c) informací z veřejného rozhlasu v pracovní i mimopracovní dobu pouze ručně Sirény se zkouší vždy 1x za měsíc, a to každou první středu v příslušném měsíci ve hodin. Čl. 5 Seznam osadových starostů Násedlnice - p. Zdeněk Helikar Úhelnice - p. Libor Nový Koprník - p. Mgr. Bc. Ladislav Kilián Srbsko - pí. Ing. Eva Vacková Soleček+Solec+Malobratřice - pí. Jitka Bartošová Drhleny+Čížovka+Suhrovice - p. Ing. Jaroslav Hašlar Býčina - p. Jaroslav Abraham Lítkovice+Chlumín - p. PhDr. Jaroslav Palaczuk Žantov - pí. PhDr. Petra Černá Rynešová Čl. 6 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení 1) Obec zřizuje JSDHO, v kategorii JPO - III. s počtem členů 15. 2) Této jednotce slouží zejména dva cisternové vozy CAS 32 T 815, CAS K 25 L 101 a DA FORD tranzit. Čl. 7 Seznam jednotek požární ochrany 1. Stupeň poplachu: stanice Mnichovo Hradiště Kněžmost stanice Mladá Boleslav 2. Stupeň poplachu: ŠKODA AUTO a.s Bakov nad Jizerou Mnichovo Hradiště Klášter Hradiště nad Jizerou Dolní Bousov Sobotka HZS Královehradecký 3. Stupeň poplachu: stanice Bělá pod Bezdězem Kosmonosy Březno Loukovec Chocnějovice 4. Stupeň poplachu: stanice Turnov stanice Benátky nad Jizerou stanice Jičín stanice Stará Boleslav stanice Liberec stanice Jablonec nad Nisou

8 Čl. 8 Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů Zdroje vody Obec Poloha, příjezd Použitelnost Umělé zdroje: Požární nádrž: Násedlnice Lítkovice Solec dlážděná cesta, stížený Úhelnice Hydrantová síť: Kněžmost Srbsko Koprník Úhelnice Násedlnice Lítkovice JSDHO disponuje plány rozmístění podzemních a nadzemních hydrantů Další zdroje pož. vody: Veřejné koupaliště Přírodní zdroje: Rybníky: Patřin Drhlenský Komárovský Nový Býčinský Brodek Kněžmost Kněžmost, Suhrovice Drhleny, Čížova Srbsko Koprník Býčina Lítkovice mimo zimní období Tekoucí voda: Kněžmostka Kněžmost Žantov Na Podolci, dobrý ul. Sobotecká, dobrý Čl. 9 Závěrečná ustanovení Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší předešlý požární řád obce Kněžmost č. 1/2007. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení na úřední desce.. Ing. Adam Pospíšil starosta obce. Jitka Bartošová místostarostka obce

9 OBEC KNĚŽMOST IČ , se sídlem v Kněžmostě, Na Rynku 51, PSČ ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU obce Kněžmost Schváleno: Zastupitelstvem obce Kněžmost Dne: (ZO č. 1/2014, usnesení č. /2014) Účinnost dne:.

10 I. Úvodní ustanovení Tento řád ohlašovny požáru stanoví povinnosti obsluhy v místní ohlašovně požáru. Účelem je rychlé a bezchybné převzetí hlášení o vzniklém požáru, nehodě, popř. jiné události, při které jsou ohroženy životy a zdraví lidí, zvířectva, nebo při které dochází ke škodám na majetku a včasné vyhlášení požárního poplachu. Ohlašovna musí být viditelně označena cedulí Ohlašovna požáru. II. Způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci Ohlašovna požáru má za povinnost převzít hlášení (jak ústní tak i telefonickou formou) o vzniklé události v co nejkratší době. Při hlášení požáru musí být do knihy hlášení požárů v ohlašovně zaznamenáno: a) datum a čas hlášení, b) kdo volá, c) místo události a její rozsah, d) číslo telefonu, odkud je hlášení podáváno, e) učinit zpětný dotaz a tím si ověřit pravdivost informace o nahlášené události. 1) Ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno na telefonní lince tísňového volání č. 150, ) Na tel. č p. Hruška 3) Na tel. č p. Zima velitel JSDHO V pracovní době na obecním úřadě na tel. č , , a obecním mobilu pí. Hana Prokorátová PO, ST: 7 17 hod. ÚT, ČT: 7 15 hod. PÁ: 7 13 hod. III. Vyhlášení požárního poplachu Po přijetí zprávy o události, ohlašovna požáru neprodleně zajistí včasné vyhlášení požárního poplachu: 1. Na linku tísňového volání 150 nebo 112 (univerzální číslo tísňového volání) nahlásit srozumitelně, kde hoří, co hoří, telefonní číslo odkud je voláno, jméno oznamovatele požáru poté počkat na zpětný dotaz oblastní ohlašovny požárů. 2. Vyhlásit místní jednotce JSDHO požární poplach a předat veškeré informace o požáru. 3. Vyrozumět starostu obce o vzniku požáru a výjezdu jednotky JSDHO. Vyhlášení požárního poplachu pro jednotku JSDHO se provádí: d) automaticky po nahlášení na výše uvedených tel. číslech nebo ručně tlačítkem u vchodu do budovy obecního úřadu. Siréna se rozezní přerušovaným tónem po dobu trvání 1 minuty e) interně jsou jednotka HZS Mladá Boleslav s jednotkou JSDHO spojeny aktivací mobilních telefonů systému Kango f) informací z veřejného rozhlasu v pracovní i mimopracovní dobu pouze ručně Při selhání nebo poruše spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení se vyhlašuje požární poplach v obci voláním HOŘÍ a osobním kontaktem všech členů jednotky JSDHO v obci. IV. Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu okresu 1. Stupeň poplachu: stanice Mnichovo Hradiště Kněžmost

11 stanice Mladá Boleslav 2. Stupeň poplachu: ŠKODA AUTO a.s Bakov nad Jizerou Mnichovo Hradiště Klášter Hradiště nad Jizerou Dolní Bousov Sobotka HZS Královehradecký 3. Stupeň poplachu: stanice Bělá pod Bezdězem Kosmonosy Březno Loukovec Chocnějovice 4. Stupeň poplachu: stanice Turnov stanice Benátky nad Jizerou stanice Jičín stanice Stará Boleslav stanice Liberec stanice Jablonec nad Nisou V. Seznam důležitých telefonních čísel Územně příslušná operační střediska HZS: tel. 150, Mladá Boleslav tel: Zdravotní záchranná služba: tel 155, Mladá Boleslav tel: Policie ČR: tel 158, Mladá Boleslav tel: stálá služba Plyn pohotovost: 1239 Elektro pohotovost: Voda pohotovost: Mladá Boleslav tel: , Zima Tomáš, velitel JSDHO: Ing. Adam Pospíšil, starosta obce: VI. Závěrečná ustanovení Řád ohlašovny požáru se pravidelně aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem. Tento řád ohlašovny nabývá účinnosti dnem:. Ing. Adam Pospíšil starosta obce Jitka Bartošová místostarostka obce

12 Příloha č. 2 - dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2013, o stanovení zásad pro hospodaření s prostředky sociálního fondu, OBEC KNĚŽMOST Na Rynku Kněžmost Dodatek č. 1 vnitřní směrnice č. 3/2013, o stanovení zásad pro hospodaření s prostředky sociálního fondu obce Kněžmost Schválena: Zastupitelstvem obce Kněžmost Dne: (ZO č. 1/2014, usnesení č. 9/2014) Účinnost dne: tel: IČ: fax: DIČ: CZ

13 Příloha č. 2 - dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2013, o stanovení zásad pro hospodaření s prostředky sociálního fondu, Zpracovatel: Rozsah působnosti: Nabývá účinnosti: Ing. Radka Maděrová Zaměstnanci obce Kněžmost Počet stran: Počet příloh: 2 0 Tímto předpisem se ruší předpis: změna znění bodu 4. článku III. směrnice č. 3/2013 Originál předpisu je uložen: tajemnice OÚ Elektronická podoba předpisu je uložena: v PC tajemnice na adrese Předpisy obce Směrnice rok tel: IČ: fax: DIČ: CZ

14 Příloha č. 2 - dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2013, o stanovení zásad pro hospodaření s prostředky sociálního fondu, Zastupitelstvo obce Kněžmost na svém zasedání dne , usnesení č. 9/2014, schválilo změnu znění článku III., bodu 4. směrnice č. 3/2013 obce Kněžmost. Znění bodu 4. se nahrazuje takto: 4. Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění Zaměstnavatel bude přispívat na penzijní nebo životní pojištění zaměstnancům, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním nebo životním pojištění a jsou ve stálém pracovním poměru, kromě zaměstnanců na mateřské dovolené, rodičovské dovolené a zaměstnanců ve zkušební lhůtě. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci příspěvek ve výši 300 Kč měsíčně s tím, že spoluúčast zaměstnance na daném pojištění je minimálně 300,00 Kč měsíčně. V případě, že spoluúčast zaměstnance je nižší než 300 Kč, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci příspěvek maximálně do výše 50% částky hrazené na pojištění zaměstnancem. Zaměstnanec předloží doklady o hrazení penzijního nebo životního pojištění, včetně smlouvy, určené pracovnici obecního úřadu. Zpětné doplacení příspěvku není možné. Ostatní ustanovení směrnice zůstávají beze změny. Tento dodatek směrnice nabývá účinnosti dnem... V Kněžmostě dne Ing. Adam Pospíšil starosta Jitka Bartošová místostarostka tel: IČ: fax: DIČ: CZ

15

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-001 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1.listopadu 2013 Tento interní předpis v plném rozsahu

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová

Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová České dráhy, a.s. Depo kolejových vozidel Česká Třebová Opatření vrchního přednosty DKV č. 14/2011 Organizace zabezpečení požární ochrany v DKV Česká Třebová zpracováno dle 30 Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb.

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS

budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS PROVOZNÍ ŘÁD budova Náměstí č. 3 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí ZPRACOVAL SCHVÁLIL ÚTVAR KS FUNKCE Tajemnice JMÉNO Ing. Anna Ležáková DATUM 23.9.2009 PODPIS Provozní řád Městský úřad Frýdlant nad

Více

Obec Záryby, okres Praha - východ

Obec Záryby, okres Praha - východ Obec Záryby, okres Praha - východ Obecně závazná vyhláška obce Záryby č. 1/2007 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Zastupitelstvo obce

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Směrnice Ministerstva vnitra

Směrnice Ministerstva vnitra 4. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.:po 365/IZS 2004 ze dne 8.října 2004 kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje a obce,jeho uvedení do pohotovosti,vedení dokumentace

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y

D O P O R U Č E N É P O S T U P Y Policejní prezidium České republiky Ředitelství služby pořádkové policie P r a h a Č.j. PPR-22/RPP-2004 Generální ředitelství hasičského ZS odbor IZS a výkonu služby P r a h a Č.j. PO-602/IZS-2004 Praha

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více