Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno 2015

2

3 Chtěla bych tímto poděkovat zejména vedoucí diplomové práce JUDr. Haně Kelblové, Ph.D. za věnovaný čas, odborné vedení, poskytnuté rady a věcné připomínky, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. Dále bych chtěla poděkovat panu Bc. Tomáši Malachovi za výbornou spolupráci, vzájemnou ochotu a poskytnutí souhlasu s uveřejněním veškerých potřebných informací.

4

5 Prohlašuji, že jsem práci Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědoma, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně, dne podpis

6

7 Abstract Ruzickova, E. Formation and Incorporation Ltd. in light of the recodification of private law. The thesis. Brno: Mendel University in Brno, This thesis deals with problems related to the establishment and creation of a limited company and is a simple guide for aspiring entrepreneurs. It explains in detail the various steps in the establishment of the company after the recodification law, which takes effect untill 1st of January The work is divided into two main section - theoretical and practical. The theoretical part defines basic information about limited liability companies and focuses on the process of establishing a foundation of the company. In practical part are detaily described different activities that are necessary for the successful establishment of a limited liability company, the findings of the establishment costs Ltd., both time and financial costst. Furthermore, practical section gives the possibility of establishing the company "turnkey", that nowadays market offers, and to compare these options with a personal foundation. In a practical part are also listed changes that has occured during recodification and has influence on Ltd. in greater extend than is only foundation of company. Keywords Limited liability companies, formation, incorporation, recodification Abstrakt Růžičková, E. Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Tato diplomová práce se zaobírá problematikou týkající se založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a tvoří jednoduchý manuál pro začínající podnikatele. Podrobně vysvětluje jednotlivé kroky při zakládání společnosti po rekodifikaci soukromého práva, která nabyla účinnosti Práce je rozdělena na dvě hlavní části Literární rešerši a Vlastní práci. Literární rešerše vymezuje základní údaje o společnosti s ručením omezeným a zaměřuje se na proces založení a vzniku společnosti. Ve Vlastní práci jsou detailně popsány jednotlivé činnosti, které jsou nezbytné k úspěšnému založení společnosti s ručením omezeným, zjištění nákladů na založení s.r.o., a to jak časových, tak nákladů finančních. Dále jsou v praktické části uvedeny možnosti založení společnosti na klíč, které dnes trh nabízí, a porovnání těchto variant s osobním založením. V rámci praktické části jsou také uvedeny další změny, které nastaly v rámci rekodifikace a které mají vliv na fungování s.r.o. ve větším rozsahu, než je pouze založení a vznik společnosti. Klíčová slova Společnost s ručením omezeným, založení, vznik, rekodifikace

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Metodika 17 3 Literární rešerše Vymezení základních pojmů Soukromé právo Rekodifikace Nová právní úprava a její základní instituty Obchodní společnosti Základní charakteristika obchodních společností Právní úprava Základní specifika společnosti s ručením omezeným Obchodní firma - název společnosti Sídlo firmy Provozovna Společníci Základní kapitál a vklady společníků Obchodní podíl Ručení za závazky Rezervní fond Postup založení a vzniku s.r.o Sepsání nutných dokumentů Společenská smlouva Zakladatelská listina Stanovy Získání podnikatelského oprávnění Splacení příslušné části základního kapitálu...29

10 10 Obsah Výpis z rejstříků trestů Zápis společnosti do obchodního rejstříku Uvolnění účtu v bance Registrace u FÚ Orgány společnosti s ručením omezeným Vlastní práce Základní informace o zakládané společnosti Postup založení a vzniku s.r.o. v praxi Splacení příslušné části základního kapitálu Získání živnostenského oprávnění Sepsání zakladatelské listiny Sepsání nutných dokumentů Návrh na zápis do obchodního rejstříku Konání soudu Návštěva banky s výpisem z obchodního rejstříku Registrace u FÚ Srovnání staré a nové právní úpravy Již fungující společnost Společenská smlouva Základní kapitál a vklad Obchodní podíly Jednatel Valná hromada Ostatní změny v rámci nové právní úpravy Doba potřebná pro založení s.r.o Náklady na založení s.r.o Odměna notáře Odměna advokáta Poplatky Souhlas s umístěním sídla firmy Založení živnostenského listu...60

11 Obsah Založení speciálního účtu v bance Základní kapitál Prvozápis do obchodního rejstříku Založení společnosti s ručením omezeným jinými způsoby Ready-made společnost Založení společnosti na míru Porovnání variant Diskuze 83 6 Závěr 85 7 Literatura 87

12 12 Obsah

13 Seznam tabulek 13 Seznam tabulek Tab. 1 Tab. 2 Společenská smlouva v rámci staré a nové právní úpravy 44 Základní kapitál a vklad v rámci staré a nové právní úpravy 45 Tab. 3 Obchodní podíly v rámci staré a nové právní úpravy 47 Tab. 4 Jednatel v rámci staré a nové právní úpravy 48 Tab. 5 Valná hromada v rámci staré a nové právní úpravy 50 Tab. 6 Ostatní změny v rámci nové právní úpravy 52 Tab. 7 Doba potřebná na jednotlivé kroky založení s.r.o. 56 Tab. 8 Tab. 9 Časový harmonogram založení společnosti VIP-karta s.r.o. 57 Kalkulace nákladů na založení společnosti VIP-karta s.r.o. 61 Tab. 10 Celková cena ready- made společnosti A 65 Tab. 11 Celková cena ready- made společnosti B 66 Tab. 12 Celková cena ready- made společnosti C 67 Tab. 13 Celková cena kompletního založení společnosti A 69 Tab. 14 Celková cena kompletního založení společnosti B 70 Tab. 15 Celková cena asistence společnosti A 72 Tab. 16 Celková cena asistence společnosti B 73 Tab. 17 Celková cena asistence společnosti C 74 Tab. 18 Finanční a časové náklady na vlastní založení a koupi ready-made společnosti 76

14 14 Seznam tabulek Tab. 19 Tab. 20 Tab. 21 Tab. 22 Tab. 23 Tab. 24 Tab. 25 Vlastní založení společnosti oproti koupi ready-made společnosti 77 Finanční a časové náklady na vlastní založení a asistenci při založení společnosti 78 Vlastní založení společnosti oproti asistenci při založení společnosti 78 Finanční a časové náklady na vlastní založení a kompletní založení společnosti 80 Vlastní založení společnosti oproti kompletnímu založení společnosti 80 Finanční a časové náklady na asistenci a kompletní založení společnosti 81 Asistence při založení společnosti oproti kompletnímu založení společnosti 81

15 Úvod a cíl práce 15 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod Společnost s ručením omezeným je dnes jednou z nejvyhledávanějších právních forem podnikání. Oblíbenou se stala především díky četným výhodám, které v rámci zákona pro podnikatele nabízí. I přes mírně vyšší administrativní náročnost podnikání, které s.r.o. obnáší, podnikatelé často volí formu s.r.o. především z důvodu vyšší důvěryhodnosti právnické osoby a omezeného ručení za závazky. Je využívána především malými a středními podniky. Oblíbenost tohoto typu stále roste nejenom v naší republice, ale i v Evropě. Některé náležitosti společnosti s ručením omezeným se však v rámci jednotlivých zemí mohou lišit. Historický vývoj společnosti s ručením omezeným ovšem nesahá příliš hluboko do minulosti. Formou obchodní společnosti byla společnost uzákoněna v roce 1892 v Německu. Vznikla jako kompromis mezi osobní a akciovou společností, tedy jako forma se zjednodušenými podmínkami na její založení, omezeným ručením a ne tolik náročnou organizační strukturou. V České republice je dnes registrováno více než 300 tisíc obchodních společností, z toho více než 90 % tvoří společnosti s ručením omezeným. Jejich počet roste každým rokem o pět a více procent, zatímco počet živnostníků spíše stagnuje. Společnost s ručením omezeným se bezesporu stává čím dál více oblíbenou formou podnikání, i když patří historicky k nejmladším obchodním společnostem (E-sro, 2012). V souvislosti s rekodifikací soukromého práva nabývá společnost s ručením omezeným značných změn. Tato rekodifikace je podmíněna především rychlým rozvojem v tomto právním odvětví na evropské i světové úrovni. Tato práce se proto zabývá změnou konceptů společnosti s ručením omezeným v rámci založení a vzniku společnosti. 1.2 Cíl práce Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený přehled postupů založení a vzniku společnosti s ručením omezeným pro začínající podnikatele a podrobně vysvětlit jednotlivé kroky, které je nutné dodržet, aby zakládaná společnost začala provozovat podnikatelskou činnost. Dílčím cílem této práce je názorné srovnání staré právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 a identifikace jejích případných nedostatků. Práce neposkytuje pouze přehledný administrativní postup, ale dílčím cílem je také analýza časové náročnosti jednotlivých kroků vedoucích k založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a kalkulace nákladů nezbytně nutných na založení a vznik nové společnosti.

16 16 Úvod a cíl práce Posledním dílčím cílem je analýza jednotlivých možností založení s.r.o., které dnes trh nabízí, a komparace těchto možností s osobním založením.

17 Metodika 17 2 Metodika Metodika této diplomové práce vychází ze zadaného tématu a plánovaného cíle práce. Tématem diplomové práce je založení a vznik s.r.o ve světle rekodifikace soukromého práva. Oblast fungování obchodních společností, od jejich založení, vzniku, života, až po likvidaci je však velmi rozsáhlá, v této době navíc ještě komplikována mnohými změnami souvisejícími s novou právní úpravou. Proto se tato práce detailně zaměřuje pouze na založení a vznik společnosti s ručením omezeným. Celá práce je členěna do několika částí, které na sebe navazují. Pro zpracování Literární rešerše je využita převážně deskriptivní metoda. Hlavním východiskem pro zpracování této diplomové práce bylo prostudování příslušné odborné literatury a legislativních norem souvisejících s daným tématem. Hlavními prameny byl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Na základě zdrojů, které jsou konkrétně uvedeny v kapitole Literatura, jsou zpracována teoretická východiska diplomové práce. Pozornost je soustředěna především na získání základních znalostí o charakteristických rysech společnosti, výši základního kapitálu, ručení a orgánech společnosti. Následně je Literární rešerše věnována samotnému procesu zakládání společnosti, od sepsání zakladatelského dokumentu, vložení vkladu, získání živnostenského oprávnění, podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, až po její zápis do obchodního rejstříku. Hlavní částí diplomové práce je praktické založení a vznik společnosti s ručením omezeným, kterému je věnováno několik kapitol. V první části Vlastní práce je využita metoda deskripce, kde je detailně popsáno založení a vznik společnosti VIP-karta s.r.o. která byla mnou a Bc. Tomášem Malachem v rámci práce skutečně zakládána. Díky souhlasu s použitím osobních údajů práce mapuje skutečný postup při zakládání společnosti s ručením omezeným v praxi. V sekci Přílohy jsou vloženy kopie skutečných dokumentů, které slouží jako praktický příklad. Vlastní práce je rozdělena na několik dílčích kapitol. První z nich detailně popisuje postup založení a vzniku společnosti VIP-karta s.r.o. z praktického hlediska, který je účinný od 1. ledna V rámci této části je také uvedeno přehledné srovnání staré a nové právní úpravy, týkající se nejvýznamnějších bodů problematiky společnosti s ručením omezeným. V další části Vlastní práce je provedena časová analýza, mapující průběh veškerých dílčích kroků z časového hlediska. Tato kapitola blíže nastiňuje časovou náročnost jednotlivých kroků při zakládání společnosti VIP-karta s.r.o. Analýza nákladů na založení společnosti s ručením omezeným, se kterými musí každý podnikatel počítat při založení a vzniku jeho obchodní společnosti, je uvedena v další části Vlastní práce. Tato kapitola taktéž kalkuluje nutné náklady pro založení společnosti VIP-karta s.r.o.

18 18 Metodika V následující kapitole Vlastní práce je popsáno založení společnosti s ručením omezeným jinými způsoby, které trh nabízí. Jsou zde uvedeny praktické příklady tří společností BUSINESS CENTRUM s.r.o., AccArt, s.r.o. a EASY SUPPORT, s.r.o včetně jejich nabídky služeb a cen za tyto služby. Následně je provedena metoda komparace jednotlivých variant z finančního a časového hlediska. V poslední kapitole jsou pomocí deduktivní metody uvedeny nejdůležitější výsledky a doporučení plynoucí z této diplomové práce. Na základě vlastních zkušeností jsou vyvozeny poznámky a doporučení, včetně důvodů, díky kterým může potenciální zakladatel obchodní společnosti lépe nahlédnout do celého procesu a porozumět praktickým, časovým i finančním krokům. Celá práce je zakončena Závěrem, který přináší krátké shrnutí diplomové práce.

19 Literární rešerše 19 3 Literární rešerše 3.1 Vymezení základních pojmů Soukromé právo Jde o souhrn všech ustanovení právního řádu, která upravují vzájemná práva a povinnosti osob. Definici soukromého práva upravuje 1 odst. 1 NOZ. Uplatňování soukromého práva je pak nezávislé na uplatňování práva veřejného. V soukromoprávní sféře platí rovnost účastníků. V řízení jsou obě strany v rovnoprávném postavení, žádná z nich není oprávněna něco druhé straně autoritativně nařizovat. Konflikty mezi subjekty řeší zpravidla třetí nestranný (orgán veřejné moci - soud, rozhodce, arbitr). Soukromoprávní předpisy obsahují z větší části dispozitivní právní normy, které dávají stranám smluvní volnost. Dohodnou-li se smluvní strany jinak, než stanoví zákon, má tato dohoda před zákonem přednost (ÚZ č.900, 2012) Rekodifikace Pojmem rekodifikace můžeme rozumět zrušení starého a přijetí nového předpisu či normy, změnu kodexu, právní úpravy či zákona. Rekodifikace soukromého práva v České republice je provedena několika právními předpisy: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, Všechny tyto předpisy byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne a nabyly účinnosti dne Současně se v legislativním procesu nachází řada doprovodných zákonů, které jsou nezbytnou součástí rekodifikace (Bbh, 2014). Návrh zákona, který upravuje fungování obchodních společností a družstev, reaguje na novou úpravu občanského zákoníku a stanoví určité odlišnosti typické pro podnikatelský svět. Mezi hlavní přínosy návrhu patří jednodušší podnikání, svobodné rozhodování o vlastnictví a motivace k dobré správě společností. Návrh zákona o obchodních korporacích vychází z myšlenky, že základním kodexem soukromého práva je občanský zákoník, který postihuje obecné životní situace, do kterých se běžný člověk dostane. Zákon o obchodních společnostech a družstvech pak upravuje pouze skutečnosti vztahující se ke vzniku, zániku a správě obchodních společností a družstev (Nový občanský zákoník, 2014).

20 20 Literární rešerše 3.2 Nová právní úprava a její základní instituty Nová právní úprava přináší doposud nevyužívané pojmy, jejichž obsah a podstatu je třeba správně vnímat. Nově je definován pojem závod, pobočka, odštěpný či rodinný závod. Obchodní závod Jedná se o obchodní závod, který je organizovaným souborem jmění, vytvořeného podnikatelem a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Ve staré právní úpravě byl obdobně definován pojem podnik. Obchodní závod není právním subjektem, tak jako podnik také nebyl právním subjektem, i když praxe využívala toto označení v různých, mnohdy nevhodných a nepřesných souvislostech. Nově tedy budeme rozumět pojmem závod to, co bylo dříve obsahem pojmu podnik. Závod je věcí hromadnou, může být tedy předmětem prodeje stejně tak, jako mohl být předmětem prodeje celý podnik. Pobočka a odštěpný závod Pokud jde o další členění nově upraveného pojmu závod, pak podle rozhodnutí podnikatele může být vytvořena pobočka, což je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost, tedy určitá autonomní jednotka. Odštěpný závod je pak taková pobočka, kterou podnikatel nechal zapsat do obchodního rejstříku. Rodinný závod Další novinkou je tzv. rodinný závod, který je chápán jako závod, v němž společně pracují manželé nebo alespoň jeden z manželů a jejich příbuzní až do třetího stupně, popřípadě další příbuzenstvo. Právní úprava se tak snaží odstranit smluvní povinnosti u lidí, kteří podnikají a pracují v rámci rodiny (Salachová, Vítek, 2013). 3.3 Obchodní společnosti Základní charakteristika obchodních společností Obchodní společností se rozumí právnická osoba, založená za účelem podnikání. Zde platí výjimka pro společnost s ručením omezeným a akciovou společnost, které mohou být založeny i k jinému, zákonem dovolenému, účelu (např. charitativní, vědecké a výzkumné činnosti, apod.). Založit obchodní společnost a účastnit se jejího podnikání mohou jak fyzické, tak právnické osoby. Všechny uvedené formy se musejí zapsat do obchodního rejstříku a pak jsou povinny konat právní úkony pod svou firmou neboli pod svým názvem. Dále se také zavazují respektovat právní úpravu organizace vyplývající ze zákona.

21 Literární rešerše Právní úprava Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, rekodifikace soukromého práva v České republice se pojí se třemi základními právními předpisy, kterými jsou: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále v textu NOZ) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále v textu ZOK) Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, (dále v textu ZMPS) Co se týče právní úpravy obchodních společností, tyto náležitosti obsahuje právě zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Společnost s ručením omezeným pak lze najít v části Hlava IV, Základní specifika společnosti s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným je nejvyhledávanější a nejčastěji zakládanou obchodní společností. Tuto právní formu podnikání využívají především malé a střední podniky. Jedná se o kapitálovou obchodní společnost, která může být založena i jednou fyzickou nebo právnickou osobou a lze ji založit i k jiným než podnikatelským účelům. Společnost je založena sepsáním společenské smlouvy u notáře, ale vznikne až zápisem do obchodního rejstříku. Mezi založením a vznikem nemá právní subjektivitu. Společnost odpovídá a ručí za své závazky celým svým majetkem. Společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů, ale splacením všech vkladů toto ručení zaniká. Z toho je odvozen přívlastek s ručením omezeným. Do konce roku 2013 platilo, že počet společníků nesmí být více než 50 osob, minimální hodnota základního kapitálu činila Kč a vklad společníka alespoň Kč. Od se však tyto náležitosti mění. Jednotlivé změny jsou podrobněji rozepsány v následujících kapitolách Obchodní firma - název společnosti Obchodní firma je právní termín užívaný pro název společnosti, pod nímž podnikatel zapíše svoji firmu do obchodního rejstříku. Firma musí obsahovat dovětek, kterými jsou zkratky s.r.o., spol. s r.o. nebo může být dovětek užit celými slovy jako společnost s ručením omezeným. Při tvorbě názvu je nutné respektovat, že název společnosti nesmí být lehce zaměnitelný s jiným názvem jiného podnikatele zapsaným v obchodním rejstří-

22 22 Literární rešerše ku, musí být dostatečně rozlišitelný, nesmí znít ani foneticky stejně či podobně a nesmí být klamavý. Při posuzování není rozhodující úplné slovní znění, ale jak zaměnitelně působí název na běžného (potencionálního) zákazníka. Zaměnitelnost jména společnosti Za zaměnitelný je třeba pokládat název tehdy, pokud se shoduje (či jen nepatrně odlišuje) v určité výrazné, dominantní části s obchodním jménem jiného podnikatele. K nezaměnitelnosti jména společnosti nepostačují následující rozlišení: rozdílný dodatek označující právní formu (např. Saffa, s.r.o., Saffa, spol. s r.o.) odlišení pomocí malých a velkých písmen (např. Saffa, SAFFA) rozdíl jediného písmena (např. Saffa, Safa) uvedení jiného sídla (např. Saffa, Saffa Praha) Správný zápis názvu společnosti Výše zmíněné používané zkratky jsou z hlediska češtiny členem přístavkové skupiny, a proto se oddělují čárkou. Pokud se vyskytnou uprostřed věty, oddělují se čárkou z obou stran. Jiný zápis není přípustný. Z hlediska typografie za tečkou vždy následuje mezera. Správně by se tedy mělo psát Saffa, s. r. o. a nikoliv Saffa, s.r.o. Nicméně dle typografických pravidel se dílčí prvky složených zkratek oddělují úzkou mezerou o velikosti ¼ čtverčíku, což je v praxi málokdy dodržováno, a takový zápis následně vypadá dost neesteticky. Z tohoto důvodu se toto typografické pravidlo běžně nedodržuje. Ať už je jméno společnosti zapsáno v obchodním rejstříku s jakoukoliv chybou, musí se vždy používat doslovný tvar názvu společnosti, který zapsaný v obchodním rejstříku (E-sro, 2012). Ověření jména společnosti Název společnosti je možné ověřit online na stránkách Je vhodné zkontrolovat existenci společností s podobným názvem (Easysupport, 2012).

23 Literární rešerše Sídlo firmy Podle 136 NOZ společnost musí mít sídlo, které bude zapsáno v OR. Sídlem se rozumí místo podnikání a musí být náležitě označeno (názvem společnosti a identifikačním číslem). Sídlo společnosti musí odpovídat povaze podnikání (Easysupport, 2012). Sídlo firmy patří mezi základní identifikační znaky zakládané společnosti a musí splňovat následující kritéria: Sídlo společnosti musí být určeno adresou. Každá právnická osoba může mít jen jedno sídlo a jen v jednom určitém místě. Společnost je povinna prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má své sídlo. Sídlo společnosti může být umístěno také v rodinném domě nebo bytě, je-li to v souladu s předmětem podnikání společnosti (tj. nejedná se např. o průmyslovou výrobu). Sídlo společnosti pouze jako název obce Do společenské smlouvy je možno uvést sídlo pouze názvem obce, např. Praha nebo Brno a úplnou adresu sídla společnosti stanovit až v samostatném rozhodnutí o úplné adrese sídla společnosti. Při budoucí změně sídla v rámci obce pak díky tomu není nutné měnit společenskou smlouvu, respektive zakladatelskou listinu. Tak lze odstranit potíže při přestěhování sídla společnosti v budoucnosti (E-sro, 2012) Provozovna Živnostenský zákon mimo sídla společnosti definuje také pojem provozovna. Podnikání pak může být provozováno ve více provozovnách, ale podnikatel musí mít užívací nebo vlastnické právo ke všem těmto prostorům. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou a identifikačním číslem provozovny. Podnikatel je také povinen zajistit, aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za její činnost (E-sro, 2012) Společníci Společnost s ručením omezeným musí mít alespoň jednoho společníka, nejvíce však 50 společníků, jimiž mohou být fyzické či právnické osoby. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným.

24 24 Literární rešerše Základní kapitál a vklady společníků Základní kapitál společnosti je tvořen všemi vklady společníků. Vklady mohou být peněžité či nepeněžité a jejich výše může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným ve staré právní úpravě musela činit alespoň Kč a výše vkladu společníka alespoň Kč, přičemž musela být dělitelná na celé tisíce. V případě nepeněžitého vkladu bylo nutné, aby znalce pro ohodnocení daného vkladu vybral soud. V této oblasti byla oproti staré úpravě provedena zásadní změna, neboť od je minimální výše vkladu stanovena na 1 Kč. Maximum není omezeno a vyšší vklady samozřejmě může upravovat společenská smlouva. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem, který ovšem může být určen dohodou stran. Peněžité vklady musí být před zápisem do obchodního rejstříku vloženy na speciální účet zřízený v bance, a to i v případě, že je základní kapitál pouze ve výši 1 Kč. Do zápisu společnosti není možné s těmito peněžními prostředky nakládat. Banka účet odblokuje až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku (Měšec, 2014). V případě jediného společníka musí být základní kapitál splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Je-li společníků více, může se před zápisem do obchodního rejstříku splatit pouze 30% základního kapitálu. Zbytek musí být splacen do 5-ti let. Způsob splacení musí být uveden v zakladatelském dokumentu (Easysupport, 2012). Základní kapitál zůstal sice věcně zachován, nicméně nemá svůj význam při ochraně věřitelů. V nové právní úpravě je tato jistota poskytována odlišným institutem ochranou přes insolvenční zákon. Jedná se o tzv. test insolvence (Havel, B. a kol, 2012) Obchodní podíl Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, nicméně se jedná o dispozitivní úpravu, takže ve společenské smlouvě může být stanoveno jiné rozdělení obchodních podílů. Obchodní podíl je důležitý při rozdělování zisku mezi společníky, který se zpravidla dělí právě v poměru obchodních podílů. Ve starší úpravě mohl společník vlastnit vždy jen jeden obchodní podíl. Pokud si společník zakoupil od jiného další, neměl podíly dva, ale stále jen jeden, zvýšený o nově zakoupený. Nová právní úprava však koncipuje stav, kdy společník má v takovém případě podíly dva. Nově zakoupený mu nepřirůstá, ale zůstává samostatný. (Salachová, Vítek, 2013). Obchodní podíly mohou být i různého druhu, například z hlediska hlasovacích či majetkových práv, přednostního práva na výplatu zisku, apod. Nově se také připouští, že obchodní podíl je představován cenným papírem - tzv. kmenovým listem, který reprezentuje podíly společníka, jeho práva a povinnosti s tím spojená. Tímto cenným papírem společník svůj podíl nejen pro-

25 Literární rešerše 25 kazuje, ale také ho může snadněji převádět. K převodu kmenového listu dochází rubopisem a předáním, jako u akcie. Na rozdíl od akcií však kmenové listy nemohou být veřejně obchodovány (Nový občanský zákoník, 2014) Ručení za závazky Společníci za dluhy společnosti ručí společně a nerozdílně, avšak jen do výše v jaké nesplnili své vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. V tomto případě se stává rozhodujícím údajem ten, který platil v době, kdy se věřitelé obrátili na společníky s žádostí o úhradu svých pohledávek. Oproti staré právní úpravě, kdy bylo dáno ručení do výše vkladu daném v obchodním rejstříku, se tak společníci nemohou zbavit odpovědnosti urychleným splacením v případě, že jim hrozily problémy. Podle nové právní úpravy se posuzuje podle stavu v obchodním rejstříku v době výzvy, tudíž pozdější snahy tento stav účelově změnit nejsou relevantní (Salachová, Vítek, 2013) Rezervní fond Do konce roku 2013 byla každá společnost s ručením omezeným ze zákona povinna vytvořit rezervní fond, který se tvořil z čistého zisku společnosti. V nové první úpravě tato povinnost odpadla a společnosti již nemusí rezervní fond vytvářet.

26 26 Literární rešerše 3.5 Postup založení a vzniku s.r.o. Proces zakládání společnosti s ručením omezeným lze rozdělit na dvě základní etapy. Jedná se o fázi zakládání a fázi vzniku společnosti. Česká právní úprava mezi oběma fázemi důsledně diferencuje. Celkový proces je ukončen až úspěšným ukončením druhé fáze. Výsledkem tohoto procesu je existence nového subjektu práv a povinností, nové právnické osoby (Dvořák, 2005) Sepsání nutných dokumentů Společenská smlouva Nejdůležitějším dokumentem společnosti s ručením omezeným je společenská smlouva. Jedná se o základní pramen, ve kterém se nachází pravidla upravující vnitřní poměry společnosti i způsob, jakým vystupuje vůči třetím osobám. Společenská smlouva se uzavírá písemně, a to ve formě notářského zápisu. Následně ji podepisují zakladatelé osobně, nebo tak učiní jejich zmocněnci na základě písemné úředně ověřené plné moci. Společenská smlouva se povinně ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku, čímž se stává veřejně přístupným dokumentem. Dle 146, odst.1) Zákonu č. 90/2012 Sb., společenská smlouva musí obsahovat firmu společnosti, předmět podnikání nebo činnosti společnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, výši základního kapitálu, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Dle 146, odst.2) Zákonu č. 90/2012 Sb., společenská smlouva při založení musí také obsahovat vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou, určení správce vkladů, u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou

Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou Ohlášení živnosti fyzickou a právnickou osobou 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení živnosti volné, řemeslných a vázaných dle 9 odst.a) živnostenského zákona, tzv. živností ohlašovacích 4. Základní

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným

STEJNOP/S. zápis. Notářský. zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným Nz 72/2014 N 74/2014 STEJNOP/S Notářský zápis sepsaný v notářské kanceláři ve Vsetíně, ul. Smetanova čp. 1137, PSČ 755 01, dne pátého února roku dvou tisícího čtrnáctého (5.2.2014), JUDr. Danou Menclerovou,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o:

Doklady prokazující odbornou způsobilost (uvedené výše) mohou být nahrazeny doklady o: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS

Strana první. NZ 338/2016 N OTÁŘSKÝ ZÁPIS Strana první. NZ 338/2016 S TEJNOPIS N OTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný dne 8.3.2016 (slovy: osmého března roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie.

doklady dle 21 odst. 2 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost?

Kdo může ohlásit řemeslnou živnost? Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Jak ohlásit živnost? Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

elektronickým podpisem). Dále je možné ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu). Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací.

získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti LIPONOVA, a.s. Představenstvo společnosti LIPONOVA, a.s., se sídlem Lipoltice čp. 104, okres Pardubice, PSČ 53364, IČO: 252 82 778, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi? Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat? Žádost o koncesi pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Proces konstituování korporace

Proces konstituování korporace Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského

Více

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti?

Na kterém živnostenském úřadu se ohlášení podá? Jaké doklady předkládá ohlašovatel živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti? Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Společnost s ručením omezeným I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu představenstvo obchodní společnosti CREAM SICAV, a.s. IČ: 285 45 320 se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více