Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno 2015

2

3 Chtěla bych tímto poděkovat zejména vedoucí diplomové práce JUDr. Haně Kelblové, Ph.D. za věnovaný čas, odborné vedení, poskytnuté rady a věcné připomínky, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. Dále bych chtěla poděkovat panu Bc. Tomáši Malachovi za výbornou spolupráci, vzájemnou ochotu a poskytnutí souhlasu s uveřejněním veškerých potřebných informací.

4

5 Prohlašuji, že jsem práci Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva vypracovala samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědoma, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně, dne podpis

6

7 Abstract Ruzickova, E. Formation and Incorporation Ltd. in light of the recodification of private law. The thesis. Brno: Mendel University in Brno, This thesis deals with problems related to the establishment and creation of a limited company and is a simple guide for aspiring entrepreneurs. It explains in detail the various steps in the establishment of the company after the recodification law, which takes effect untill 1st of January The work is divided into two main section - theoretical and practical. The theoretical part defines basic information about limited liability companies and focuses on the process of establishing a foundation of the company. In practical part are detaily described different activities that are necessary for the successful establishment of a limited liability company, the findings of the establishment costs Ltd., both time and financial costst. Furthermore, practical section gives the possibility of establishing the company "turnkey", that nowadays market offers, and to compare these options with a personal foundation. In a practical part are also listed changes that has occured during recodification and has influence on Ltd. in greater extend than is only foundation of company. Keywords Limited liability companies, formation, incorporation, recodification Abstrakt Růžičková, E. Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Tato diplomová práce se zaobírá problematikou týkající se založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a tvoří jednoduchý manuál pro začínající podnikatele. Podrobně vysvětluje jednotlivé kroky při zakládání společnosti po rekodifikaci soukromého práva, která nabyla účinnosti Práce je rozdělena na dvě hlavní části Literární rešerši a Vlastní práci. Literární rešerše vymezuje základní údaje o společnosti s ručením omezeným a zaměřuje se na proces založení a vzniku společnosti. Ve Vlastní práci jsou detailně popsány jednotlivé činnosti, které jsou nezbytné k úspěšnému založení společnosti s ručením omezeným, zjištění nákladů na založení s.r.o., a to jak časových, tak nákladů finančních. Dále jsou v praktické části uvedeny možnosti založení společnosti na klíč, které dnes trh nabízí, a porovnání těchto variant s osobním založením. V rámci praktické části jsou také uvedeny další změny, které nastaly v rámci rekodifikace a které mají vliv na fungování s.r.o. ve větším rozsahu, než je pouze založení a vznik společnosti. Klíčová slova Společnost s ručením omezeným, založení, vznik, rekodifikace

8

9 Obsah 9 Obsah 1 Úvod a cíl práce Úvod Cíl práce Metodika 17 3 Literární rešerše Vymezení základních pojmů Soukromé právo Rekodifikace Nová právní úprava a její základní instituty Obchodní společnosti Základní charakteristika obchodních společností Právní úprava Základní specifika společnosti s ručením omezeným Obchodní firma - název společnosti Sídlo firmy Provozovna Společníci Základní kapitál a vklady společníků Obchodní podíl Ručení za závazky Rezervní fond Postup založení a vzniku s.r.o Sepsání nutných dokumentů Společenská smlouva Zakladatelská listina Stanovy Získání podnikatelského oprávnění Splacení příslušné části základního kapitálu...29

10 10 Obsah Výpis z rejstříků trestů Zápis společnosti do obchodního rejstříku Uvolnění účtu v bance Registrace u FÚ Orgány společnosti s ručením omezeným Vlastní práce Základní informace o zakládané společnosti Postup založení a vzniku s.r.o. v praxi Splacení příslušné části základního kapitálu Získání živnostenského oprávnění Sepsání zakladatelské listiny Sepsání nutných dokumentů Návrh na zápis do obchodního rejstříku Konání soudu Návštěva banky s výpisem z obchodního rejstříku Registrace u FÚ Srovnání staré a nové právní úpravy Již fungující společnost Společenská smlouva Základní kapitál a vklad Obchodní podíly Jednatel Valná hromada Ostatní změny v rámci nové právní úpravy Doba potřebná pro založení s.r.o Náklady na založení s.r.o Odměna notáře Odměna advokáta Poplatky Souhlas s umístěním sídla firmy Založení živnostenského listu...60

11 Obsah Založení speciálního účtu v bance Základní kapitál Prvozápis do obchodního rejstříku Založení společnosti s ručením omezeným jinými způsoby Ready-made společnost Založení společnosti na míru Porovnání variant Diskuze 83 6 Závěr 85 7 Literatura 87

12 12 Obsah

13 Seznam tabulek 13 Seznam tabulek Tab. 1 Tab. 2 Společenská smlouva v rámci staré a nové právní úpravy 44 Základní kapitál a vklad v rámci staré a nové právní úpravy 45 Tab. 3 Obchodní podíly v rámci staré a nové právní úpravy 47 Tab. 4 Jednatel v rámci staré a nové právní úpravy 48 Tab. 5 Valná hromada v rámci staré a nové právní úpravy 50 Tab. 6 Ostatní změny v rámci nové právní úpravy 52 Tab. 7 Doba potřebná na jednotlivé kroky založení s.r.o. 56 Tab. 8 Tab. 9 Časový harmonogram založení společnosti VIP-karta s.r.o. 57 Kalkulace nákladů na založení společnosti VIP-karta s.r.o. 61 Tab. 10 Celková cena ready- made společnosti A 65 Tab. 11 Celková cena ready- made společnosti B 66 Tab. 12 Celková cena ready- made společnosti C 67 Tab. 13 Celková cena kompletního založení společnosti A 69 Tab. 14 Celková cena kompletního založení společnosti B 70 Tab. 15 Celková cena asistence společnosti A 72 Tab. 16 Celková cena asistence společnosti B 73 Tab. 17 Celková cena asistence společnosti C 74 Tab. 18 Finanční a časové náklady na vlastní založení a koupi ready-made společnosti 76

14 14 Seznam tabulek Tab. 19 Tab. 20 Tab. 21 Tab. 22 Tab. 23 Tab. 24 Tab. 25 Vlastní založení společnosti oproti koupi ready-made společnosti 77 Finanční a časové náklady na vlastní založení a asistenci při založení společnosti 78 Vlastní založení společnosti oproti asistenci při založení společnosti 78 Finanční a časové náklady na vlastní založení a kompletní založení společnosti 80 Vlastní založení společnosti oproti kompletnímu založení společnosti 80 Finanční a časové náklady na asistenci a kompletní založení společnosti 81 Asistence při založení společnosti oproti kompletnímu založení společnosti 81

15 Úvod a cíl práce 15 1 Úvod a cíl práce 1.1 Úvod Společnost s ručením omezeným je dnes jednou z nejvyhledávanějších právních forem podnikání. Oblíbenou se stala především díky četným výhodám, které v rámci zákona pro podnikatele nabízí. I přes mírně vyšší administrativní náročnost podnikání, které s.r.o. obnáší, podnikatelé často volí formu s.r.o. především z důvodu vyšší důvěryhodnosti právnické osoby a omezeného ručení za závazky. Je využívána především malými a středními podniky. Oblíbenost tohoto typu stále roste nejenom v naší republice, ale i v Evropě. Některé náležitosti společnosti s ručením omezeným se však v rámci jednotlivých zemí mohou lišit. Historický vývoj společnosti s ručením omezeným ovšem nesahá příliš hluboko do minulosti. Formou obchodní společnosti byla společnost uzákoněna v roce 1892 v Německu. Vznikla jako kompromis mezi osobní a akciovou společností, tedy jako forma se zjednodušenými podmínkami na její založení, omezeným ručením a ne tolik náročnou organizační strukturou. V České republice je dnes registrováno více než 300 tisíc obchodních společností, z toho více než 90 % tvoří společnosti s ručením omezeným. Jejich počet roste každým rokem o pět a více procent, zatímco počet živnostníků spíše stagnuje. Společnost s ručením omezeným se bezesporu stává čím dál více oblíbenou formou podnikání, i když patří historicky k nejmladším obchodním společnostem (E-sro, 2012). V souvislosti s rekodifikací soukromého práva nabývá společnost s ručením omezeným značných změn. Tato rekodifikace je podmíněna především rychlým rozvojem v tomto právním odvětví na evropské i světové úrovni. Tato práce se proto zabývá změnou konceptů společnosti s ručením omezeným v rámci založení a vzniku společnosti. 1.2 Cíl práce Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit ucelený přehled postupů založení a vzniku společnosti s ručením omezeným pro začínající podnikatele a podrobně vysvětlit jednotlivé kroky, které je nutné dodržet, aby zakládaná společnost začala provozovat podnikatelskou činnost. Dílčím cílem této práce je názorné srovnání staré právní úpravy účinné do 31. prosince 2013 s novou právní úpravou účinnou od 1. ledna 2014 a identifikace jejích případných nedostatků. Práce neposkytuje pouze přehledný administrativní postup, ale dílčím cílem je také analýza časové náročnosti jednotlivých kroků vedoucích k založení a vzniku společnosti s ručením omezeným a kalkulace nákladů nezbytně nutných na založení a vznik nové společnosti.

16 16 Úvod a cíl práce Posledním dílčím cílem je analýza jednotlivých možností založení s.r.o., které dnes trh nabízí, a komparace těchto možností s osobním založením.

17 Metodika 17 2 Metodika Metodika této diplomové práce vychází ze zadaného tématu a plánovaného cíle práce. Tématem diplomové práce je založení a vznik s.r.o ve světle rekodifikace soukromého práva. Oblast fungování obchodních společností, od jejich založení, vzniku, života, až po likvidaci je však velmi rozsáhlá, v této době navíc ještě komplikována mnohými změnami souvisejícími s novou právní úpravou. Proto se tato práce detailně zaměřuje pouze na založení a vznik společnosti s ručením omezeným. Celá práce je členěna do několika částí, které na sebe navazují. Pro zpracování Literární rešerše je využita převážně deskriptivní metoda. Hlavním východiskem pro zpracování této diplomové práce bylo prostudování příslušné odborné literatury a legislativních norem souvisejících s daným tématem. Hlavními prameny byl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Na základě zdrojů, které jsou konkrétně uvedeny v kapitole Literatura, jsou zpracována teoretická východiska diplomové práce. Pozornost je soustředěna především na získání základních znalostí o charakteristických rysech společnosti, výši základního kapitálu, ručení a orgánech společnosti. Následně je Literární rešerše věnována samotnému procesu zakládání společnosti, od sepsání zakladatelského dokumentu, vložení vkladu, získání živnostenského oprávnění, podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku, až po její zápis do obchodního rejstříku. Hlavní částí diplomové práce je praktické založení a vznik společnosti s ručením omezeným, kterému je věnováno několik kapitol. V první části Vlastní práce je využita metoda deskripce, kde je detailně popsáno založení a vznik společnosti VIP-karta s.r.o. která byla mnou a Bc. Tomášem Malachem v rámci práce skutečně zakládána. Díky souhlasu s použitím osobních údajů práce mapuje skutečný postup při zakládání společnosti s ručením omezeným v praxi. V sekci Přílohy jsou vloženy kopie skutečných dokumentů, které slouží jako praktický příklad. Vlastní práce je rozdělena na několik dílčích kapitol. První z nich detailně popisuje postup založení a vzniku společnosti VIP-karta s.r.o. z praktického hlediska, který je účinný od 1. ledna V rámci této části je také uvedeno přehledné srovnání staré a nové právní úpravy, týkající se nejvýznamnějších bodů problematiky společnosti s ručením omezeným. V další části Vlastní práce je provedena časová analýza, mapující průběh veškerých dílčích kroků z časového hlediska. Tato kapitola blíže nastiňuje časovou náročnost jednotlivých kroků při zakládání společnosti VIP-karta s.r.o. Analýza nákladů na založení společnosti s ručením omezeným, se kterými musí každý podnikatel počítat při založení a vzniku jeho obchodní společnosti, je uvedena v další části Vlastní práce. Tato kapitola taktéž kalkuluje nutné náklady pro založení společnosti VIP-karta s.r.o.

18 18 Metodika V následující kapitole Vlastní práce je popsáno založení společnosti s ručením omezeným jinými způsoby, které trh nabízí. Jsou zde uvedeny praktické příklady tří společností BUSINESS CENTRUM s.r.o., AccArt, s.r.o. a EASY SUPPORT, s.r.o včetně jejich nabídky služeb a cen za tyto služby. Následně je provedena metoda komparace jednotlivých variant z finančního a časového hlediska. V poslední kapitole jsou pomocí deduktivní metody uvedeny nejdůležitější výsledky a doporučení plynoucí z této diplomové práce. Na základě vlastních zkušeností jsou vyvozeny poznámky a doporučení, včetně důvodů, díky kterým může potenciální zakladatel obchodní společnosti lépe nahlédnout do celého procesu a porozumět praktickým, časovým i finančním krokům. Celá práce je zakončena Závěrem, který přináší krátké shrnutí diplomové práce.

19 Literární rešerše 19 3 Literární rešerše 3.1 Vymezení základních pojmů Soukromé právo Jde o souhrn všech ustanovení právního řádu, která upravují vzájemná práva a povinnosti osob. Definici soukromého práva upravuje 1 odst. 1 NOZ. Uplatňování soukromého práva je pak nezávislé na uplatňování práva veřejného. V soukromoprávní sféře platí rovnost účastníků. V řízení jsou obě strany v rovnoprávném postavení, žádná z nich není oprávněna něco druhé straně autoritativně nařizovat. Konflikty mezi subjekty řeší zpravidla třetí nestranný (orgán veřejné moci - soud, rozhodce, arbitr). Soukromoprávní předpisy obsahují z větší části dispozitivní právní normy, které dávají stranám smluvní volnost. Dohodnou-li se smluvní strany jinak, než stanoví zákon, má tato dohoda před zákonem přednost (ÚZ č.900, 2012) Rekodifikace Pojmem rekodifikace můžeme rozumět zrušení starého a přijetí nového předpisu či normy, změnu kodexu, právní úpravy či zákona. Rekodifikace soukromého práva v České republice je provedena několika právními předpisy: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, Všechny tyto předpisy byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne a nabyly účinnosti dne Současně se v legislativním procesu nachází řada doprovodných zákonů, které jsou nezbytnou součástí rekodifikace (Bbh, 2014). Návrh zákona, který upravuje fungování obchodních společností a družstev, reaguje na novou úpravu občanského zákoníku a stanoví určité odlišnosti typické pro podnikatelský svět. Mezi hlavní přínosy návrhu patří jednodušší podnikání, svobodné rozhodování o vlastnictví a motivace k dobré správě společností. Návrh zákona o obchodních korporacích vychází z myšlenky, že základním kodexem soukromého práva je občanský zákoník, který postihuje obecné životní situace, do kterých se běžný člověk dostane. Zákon o obchodních společnostech a družstvech pak upravuje pouze skutečnosti vztahující se ke vzniku, zániku a správě obchodních společností a družstev (Nový občanský zákoník, 2014).

20 20 Literární rešerše 3.2 Nová právní úprava a její základní instituty Nová právní úprava přináší doposud nevyužívané pojmy, jejichž obsah a podstatu je třeba správně vnímat. Nově je definován pojem závod, pobočka, odštěpný či rodinný závod. Obchodní závod Jedná se o obchodní závod, který je organizovaným souborem jmění, vytvořeného podnikatelem a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Ve staré právní úpravě byl obdobně definován pojem podnik. Obchodní závod není právním subjektem, tak jako podnik také nebyl právním subjektem, i když praxe využívala toto označení v různých, mnohdy nevhodných a nepřesných souvislostech. Nově tedy budeme rozumět pojmem závod to, co bylo dříve obsahem pojmu podnik. Závod je věcí hromadnou, může být tedy předmětem prodeje stejně tak, jako mohl být předmětem prodeje celý podnik. Pobočka a odštěpný závod Pokud jde o další členění nově upraveného pojmu závod, pak podle rozhodnutí podnikatele může být vytvořena pobočka, což je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost, tedy určitá autonomní jednotka. Odštěpný závod je pak taková pobočka, kterou podnikatel nechal zapsat do obchodního rejstříku. Rodinný závod Další novinkou je tzv. rodinný závod, který je chápán jako závod, v němž společně pracují manželé nebo alespoň jeden z manželů a jejich příbuzní až do třetího stupně, popřípadě další příbuzenstvo. Právní úprava se tak snaží odstranit smluvní povinnosti u lidí, kteří podnikají a pracují v rámci rodiny (Salachová, Vítek, 2013). 3.3 Obchodní společnosti Základní charakteristika obchodních společností Obchodní společností se rozumí právnická osoba, založená za účelem podnikání. Zde platí výjimka pro společnost s ručením omezeným a akciovou společnost, které mohou být založeny i k jinému, zákonem dovolenému, účelu (např. charitativní, vědecké a výzkumné činnosti, apod.). Založit obchodní společnost a účastnit se jejího podnikání mohou jak fyzické, tak právnické osoby. Všechny uvedené formy se musejí zapsat do obchodního rejstříku a pak jsou povinny konat právní úkony pod svou firmou neboli pod svým názvem. Dále se také zavazují respektovat právní úpravu organizace vyplývající ze zákona.

21 Literární rešerše Právní úprava Jak již bylo uvedeno v předešlé kapitole, rekodifikace soukromého práva v České republice se pojí se třemi základními právními předpisy, kterými jsou: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále v textu NOZ) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále v textu ZOK) Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, (dále v textu ZMPS) Co se týče právní úpravy obchodních společností, tyto náležitosti obsahuje právě zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Společnost s ručením omezeným pak lze najít v části Hlava IV, Základní specifika společnosti s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným je nejvyhledávanější a nejčastěji zakládanou obchodní společností. Tuto právní formu podnikání využívají především malé a střední podniky. Jedná se o kapitálovou obchodní společnost, která může být založena i jednou fyzickou nebo právnickou osobou a lze ji založit i k jiným než podnikatelským účelům. Společnost je založena sepsáním společenské smlouvy u notáře, ale vznikne až zápisem do obchodního rejstříku. Mezi založením a vznikem nemá právní subjektivitu. Společnost odpovídá a ručí za své závazky celým svým majetkem. Společníci ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů, ale splacením všech vkladů toto ručení zaniká. Z toho je odvozen přívlastek s ručením omezeným. Do konce roku 2013 platilo, že počet společníků nesmí být více než 50 osob, minimální hodnota základního kapitálu činila Kč a vklad společníka alespoň Kč. Od se však tyto náležitosti mění. Jednotlivé změny jsou podrobněji rozepsány v následujících kapitolách Obchodní firma - název společnosti Obchodní firma je právní termín užívaný pro název společnosti, pod nímž podnikatel zapíše svoji firmu do obchodního rejstříku. Firma musí obsahovat dovětek, kterými jsou zkratky s.r.o., spol. s r.o. nebo může být dovětek užit celými slovy jako společnost s ručením omezeným. Při tvorbě názvu je nutné respektovat, že název společnosti nesmí být lehce zaměnitelný s jiným názvem jiného podnikatele zapsaným v obchodním rejstří-

22 22 Literární rešerše ku, musí být dostatečně rozlišitelný, nesmí znít ani foneticky stejně či podobně a nesmí být klamavý. Při posuzování není rozhodující úplné slovní znění, ale jak zaměnitelně působí název na běžného (potencionálního) zákazníka. Zaměnitelnost jména společnosti Za zaměnitelný je třeba pokládat název tehdy, pokud se shoduje (či jen nepatrně odlišuje) v určité výrazné, dominantní části s obchodním jménem jiného podnikatele. K nezaměnitelnosti jména společnosti nepostačují následující rozlišení: rozdílný dodatek označující právní formu (např. Saffa, s.r.o., Saffa, spol. s r.o.) odlišení pomocí malých a velkých písmen (např. Saffa, SAFFA) rozdíl jediného písmena (např. Saffa, Safa) uvedení jiného sídla (např. Saffa, Saffa Praha) Správný zápis názvu společnosti Výše zmíněné používané zkratky jsou z hlediska češtiny členem přístavkové skupiny, a proto se oddělují čárkou. Pokud se vyskytnou uprostřed věty, oddělují se čárkou z obou stran. Jiný zápis není přípustný. Z hlediska typografie za tečkou vždy následuje mezera. Správně by se tedy mělo psát Saffa, s. r. o. a nikoliv Saffa, s.r.o. Nicméně dle typografických pravidel se dílčí prvky složených zkratek oddělují úzkou mezerou o velikosti ¼ čtverčíku, což je v praxi málokdy dodržováno, a takový zápis následně vypadá dost neesteticky. Z tohoto důvodu se toto typografické pravidlo běžně nedodržuje. Ať už je jméno společnosti zapsáno v obchodním rejstříku s jakoukoliv chybou, musí se vždy používat doslovný tvar názvu společnosti, který zapsaný v obchodním rejstříku (E-sro, 2012). Ověření jména společnosti Název společnosti je možné ověřit online na stránkách Je vhodné zkontrolovat existenci společností s podobným názvem (Easysupport, 2012).

23 Literární rešerše Sídlo firmy Podle 136 NOZ společnost musí mít sídlo, které bude zapsáno v OR. Sídlem se rozumí místo podnikání a musí být náležitě označeno (názvem společnosti a identifikačním číslem). Sídlo společnosti musí odpovídat povaze podnikání (Easysupport, 2012). Sídlo firmy patří mezi základní identifikační znaky zakládané společnosti a musí splňovat následující kritéria: Sídlo společnosti musí být určeno adresou. Každá právnická osoba může mít jen jedno sídlo a jen v jednom určitém místě. Společnost je povinna prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má své sídlo. Sídlo společnosti může být umístěno také v rodinném domě nebo bytě, je-li to v souladu s předmětem podnikání společnosti (tj. nejedná se např. o průmyslovou výrobu). Sídlo společnosti pouze jako název obce Do společenské smlouvy je možno uvést sídlo pouze názvem obce, např. Praha nebo Brno a úplnou adresu sídla společnosti stanovit až v samostatném rozhodnutí o úplné adrese sídla společnosti. Při budoucí změně sídla v rámci obce pak díky tomu není nutné měnit společenskou smlouvu, respektive zakladatelskou listinu. Tak lze odstranit potíže při přestěhování sídla společnosti v budoucnosti (E-sro, 2012) Provozovna Živnostenský zákon mimo sídla společnosti definuje také pojem provozovna. Podnikání pak může být provozováno ve více provozovnách, ale podnikatel musí mít užívací nebo vlastnické právo ke všem těmto prostorům. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou a identifikačním číslem provozovny. Podnikatel je také povinen zajistit, aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za její činnost (E-sro, 2012) Společníci Společnost s ručením omezeným musí mít alespoň jednoho společníka, nejvíce však 50 společníků, jimiž mohou být fyzické či právnické osoby. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným.

24 24 Literární rešerše Základní kapitál a vklady společníků Základní kapitál společnosti je tvořen všemi vklady společníků. Vklady mohou být peněžité či nepeněžité a jejich výše může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně. Výše základního kapitálu společnosti s ručením omezeným ve staré právní úpravě musela činit alespoň Kč a výše vkladu společníka alespoň Kč, přičemž musela být dělitelná na celé tisíce. V případě nepeněžitého vkladu bylo nutné, aby znalce pro ohodnocení daného vkladu vybral soud. V této oblasti byla oproti staré úpravě provedena zásadní změna, neboť od je minimální výše vkladu stanovena na 1 Kč. Maximum není omezeno a vyšší vklady samozřejmě může upravovat společenská smlouva. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem, který ovšem může být určen dohodou stran. Peněžité vklady musí být před zápisem do obchodního rejstříku vloženy na speciální účet zřízený v bance, a to i v případě, že je základní kapitál pouze ve výši 1 Kč. Do zápisu společnosti není možné s těmito peněžními prostředky nakládat. Banka účet odblokuje až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku (Měšec, 2014). V případě jediného společníka musí být základní kapitál splacen v plné výši před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Je-li společníků více, může se před zápisem do obchodního rejstříku splatit pouze 30% základního kapitálu. Zbytek musí být splacen do 5-ti let. Způsob splacení musí být uveden v zakladatelském dokumentu (Easysupport, 2012). Základní kapitál zůstal sice věcně zachován, nicméně nemá svůj význam při ochraně věřitelů. V nové právní úpravě je tato jistota poskytována odlišným institutem ochranou přes insolvenční zákon. Jedná se o tzv. test insolvence (Havel, B. a kol, 2012) Obchodní podíl Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, nicméně se jedná o dispozitivní úpravu, takže ve společenské smlouvě může být stanoveno jiné rozdělení obchodních podílů. Obchodní podíl je důležitý při rozdělování zisku mezi společníky, který se zpravidla dělí právě v poměru obchodních podílů. Ve starší úpravě mohl společník vlastnit vždy jen jeden obchodní podíl. Pokud si společník zakoupil od jiného další, neměl podíly dva, ale stále jen jeden, zvýšený o nově zakoupený. Nová právní úprava však koncipuje stav, kdy společník má v takovém případě podíly dva. Nově zakoupený mu nepřirůstá, ale zůstává samostatný. (Salachová, Vítek, 2013). Obchodní podíly mohou být i různého druhu, například z hlediska hlasovacích či majetkových práv, přednostního práva na výplatu zisku, apod. Nově se také připouští, že obchodní podíl je představován cenným papírem - tzv. kmenovým listem, který reprezentuje podíly společníka, jeho práva a povinnosti s tím spojená. Tímto cenným papírem společník svůj podíl nejen pro-

25 Literární rešerše 25 kazuje, ale také ho může snadněji převádět. K převodu kmenového listu dochází rubopisem a předáním, jako u akcie. Na rozdíl od akcií však kmenové listy nemohou být veřejně obchodovány (Nový občanský zákoník, 2014) Ručení za závazky Společníci za dluhy společnosti ručí společně a nerozdílně, avšak jen do výše v jaké nesplnili své vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. V tomto případě se stává rozhodujícím údajem ten, který platil v době, kdy se věřitelé obrátili na společníky s žádostí o úhradu svých pohledávek. Oproti staré právní úpravě, kdy bylo dáno ručení do výše vkladu daném v obchodním rejstříku, se tak společníci nemohou zbavit odpovědnosti urychleným splacením v případě, že jim hrozily problémy. Podle nové právní úpravy se posuzuje podle stavu v obchodním rejstříku v době výzvy, tudíž pozdější snahy tento stav účelově změnit nejsou relevantní (Salachová, Vítek, 2013) Rezervní fond Do konce roku 2013 byla každá společnost s ručením omezeným ze zákona povinna vytvořit rezervní fond, který se tvořil z čistého zisku společnosti. V nové první úpravě tato povinnost odpadla a společnosti již nemusí rezervní fond vytvářet.

26 26 Literární rešerše 3.5 Postup založení a vzniku s.r.o. Proces zakládání společnosti s ručením omezeným lze rozdělit na dvě základní etapy. Jedná se o fázi zakládání a fázi vzniku společnosti. Česká právní úprava mezi oběma fázemi důsledně diferencuje. Celkový proces je ukončen až úspěšným ukončením druhé fáze. Výsledkem tohoto procesu je existence nového subjektu práv a povinností, nové právnické osoby (Dvořák, 2005) Sepsání nutných dokumentů Společenská smlouva Nejdůležitějším dokumentem společnosti s ručením omezeným je společenská smlouva. Jedná se o základní pramen, ve kterém se nachází pravidla upravující vnitřní poměry společnosti i způsob, jakým vystupuje vůči třetím osobám. Společenská smlouva se uzavírá písemně, a to ve formě notářského zápisu. Následně ji podepisují zakladatelé osobně, nebo tak učiní jejich zmocněnci na základě písemné úředně ověřené plné moci. Společenská smlouva se povinně ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku, čímž se stává veřejně přístupným dokumentem. Dle 146, odst.1) Zákonu č. 90/2012 Sb., společenská smlouva musí obsahovat firmu společnosti, předmět podnikání nebo činnosti společnosti, určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, výši základního kapitálu, počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Dle 146, odst.2) Zákonu č. 90/2012 Sb., společenská smlouva při založení musí také obsahovat vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou, určení správce vkladů, u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více