Charita Olomouc, 2014 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7"

Transkript

1

2 Charita Olomouc, 2014 ISBN

3 ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU ZADLUŽENÍ SBORNÍK Z KONFERENCE POŘÁDANÉ CHARITOU OLOMOUC 28. listopadu 2013 pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a Mgr. Evy Machové, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce 3

4 Úvod ke sborníku Petr Prinz, vedoucí Střediska Samaritán Vážení čtenáři, existují v naší společnosti témata, která se nějakou dobu berou vážně. To většinou sice přejde, ovšem nic to nemění na tom, že je to často doba, kdy lze něco dělat, něco v okruhu těchto témat společensky ovlivnit. Současnost je prosáklá tématem dluhů. Nenajdete politika, který by si dovolil dopady tohoto fenoménu zlehčovat, nenajdete odborníka, který by považoval toto téma za okrajové. Nebuďme jen pesimisté, i když naše téma k tomu značně svádí. Je třeba uznat snahu i některé pozitivní kroky ve vývoji. Pořádného ovoce, věřme, se teprve dočkáme. Možná to bude za 10 let, ale snad přece. Jsem vděčný za tuto konferenci, za její kvalitní lektory i dobrou atmosféru. Sborník osobní účast zajisté nenahradí, ovšem nabídne alespoň pár poznámek pro inspiraci či praxi. 4

5 Uvedení do aktuálních trendů a vývoje v oblasti dluhové problematiky Bc. Andrea Běhálková, o.s. Spes Uvedení do aktuálních trendů a vývoje v oblasti dluhové problematiky Pro svůj příspěvek jsem si vybrala 5 oblastí, které považuji pro rok 2014 za zásadní. Jedná se o následující témata: zadlužovaní mladistvých, ochrana spotřebitele, zákon o spotřebitelském úvěru, nový občanský zákoník, vymáhání pohledávek a exekuce. 1. okruh: Zadlužovaní mladistvých v praxi se setkáváme se stále mladšími osobami, které se potýkají s problémem zadlužení. Souvisí s možností uzavírat závazky rozhodnutí vrchního soudu o 9 letém klukovi, kterému uznal uzavření platného splátkového prodeje. Jedná se o velmi nebezpečnou judikaturu. Změny nás čekají i v novém Občanském zákoníku (dále NOZ), 31. Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Zdůvodnění, že i 17 letý pokud prokáže svou rozumovou vyspělost, může uzavírat smlouvy (elektřina, nájem apod.). Posilování uzavírání smluv před 18 rokem pracovní smlouva (od 15 let, po ukončení povinné školní docházky s tím související dluhy, případně neschopnost zaměstnavatele hradit mzdy). Z NOZ souvisí i změna živnostenského zákona, tedy možnost podnikání od 16 let. Dá se očekávat nárůst dluhů především 5

6 v souvislosti se sociálním a zdravotním pojištěním, případně dalšími souvisejícími závazky. 2. okruh: Ochrana spotřebitele Roste ochrana spotřebitele, i v NOZ, zákon na ochranu spotřebitelů, zákon o spotřebitelském úvěru větší motivace pro obcházení zákona. První oblastí obcházení zákona je nastavení nerovnosti stran. Jestliže je spotřebitel jako soukromá osoba více chráněn, podnikatel již není spotřebitel a není zákonem chráněn jako spotřebitel. Tedy v případě zřízení živnostenského listu, nemusí smlouvy odpovídat zákonům na ochranu spotřebitele NOZ chrání slabší stranu a to i podnikatele, pokud ovšem vystupuje mimo vlastní podnikání. Firmy pracující na principu nekalých praktik nutí klienty k zakládání živnostenských listů. Využití v několika oblastech - Smlouvy: nechrání zákon, včetně kontokorentu, karet, úvěru, nelze využít výhod (obsah smlouvy, odstoupení od smlouvy, předčasné splacení atd.) - Reklamace nejde reklamovat zboží, to souvisí např. se zájezdy, navíc NOZ ruší záruční lhůtu - Předražené telefonní linky 3. okruh: Zákon o spotřebitelském úvěru Spotřebitelské spory může řešit i finanční arbitr, který se nevylučuje s rozhodčí doložkou, řeší spory zdarma. Vztahuje se i na finanční službu poskytovanou nebo přislíbenou věřitelem nebo zprostředkovatelem, vše co se týká věřitelů, týká se i zprostředkovatelů. Body ochrany spotřebitele: Pokud je uzavřen spotřebitelský úvěr, máte právo kdykoli chtít vidět tabulku umoření. 6

7 Pokud nemá smlouva o spotřebitelském úvěru písemnou formu, neobsahuje všechny náležitosti, nebyla poskytnuta je úročena diskontní sazbou ČNB 0,05% (příloha č.3). NOZ umožňuje měnit písemnou formu i ústně, NOZ praktikuje zásadu bezformálnosti stačí akceptace úkonu. Posouzení úvěruschopnosti Věřitel poskytne spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet, jinak je smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, neplatná. Zajištění: Nelze používat biankosměnky jako zajišťovací instrument. Zajištění SÚ nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajištěné pohledávky. 4. okruh: Nový občanský zákoník (NOZ) Výrazná změna v terminologii, např. půjčka = zápůjčka, dlužník = úvěrovaný apod. Nájemní smlouva i bez souhlasu lze zřídit v nájmu podnikání. Klienti si tedy musí z větší důslednosti a prověřováním vybírat byt, a to z důvodu obchodního sídla společnosti, návštěvy zákazníků, vymáhání pohledávek apod. Například předžalobní výzva se zasílá na trvalé bydliště nebo poslední známou adresu. Ručitel ujednání o vrácení peněz je jinde (ručitelství 2018 a nasl., vrácení 1937) Dědictví Smluvní zřeknutí je smlouva mezi dědicem a pozůstalým, která se sepisuje před smrtí, a lze se zříci veškerého majetku. Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout; smluvní dědic však jen, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. 7

8 Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu. Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu. K odmítnutí dědictví se nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout. Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu. Vzdání se dědictví ve prospěch třetí osoby, lze pouze po smrti, a to v plné výši. Dluhy zůstavitele přecházejí na dědice, ledaže zákon nestanoví jinak. Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně. Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou. Promlčení pohledávek NOZ 3 roky, lze až 15 let uznáním dluhu se prodlužuje na 10 let, uznáním se rozumí i částečná úhrada úroku nebo jistiny, má účinky i vůči ručiteli. Při uzavírání smluv má nárok na náklady spojené s neuskutečněním smlouvy, pokud bezdůvodně smlouvu neuzavře (uzavření bylo vysoce pravděpodobné). 8

9 Poskytování poradenství za úplatu nese zodpovědnost za informace. Nese zodpovědnost při úmyslné špatné radě i soukromá osoba. 5. okruh: Vymáhání pohledávek a exekuce Rozhodnutí ústavního soudu smluvní pokuta a další sankce musí být součástí smlouvy, nelze odkázat na další dokumenty. I NOZ obsahuje, že ujednání uvedena ve všeobecných obchodních podmínkách ani přílohách, které nelze očekávat nás nezavazují pokud s nimi vysloveně nesouhlasíme. Exekuce konta Dlužník má možnost vybrat si dvojnásobek životního minima finanční arbitr říká, že je nutné realizovat i platby, není nutné vybrat jednorázově. 9

10 Ztráta bydlení a zadlužení, reflexe působení obcí v této oblasti Mgr. Tereza Ševčíková, o.s. Pod křídly Dámy a pánové, přeji Vám pěkné dopoledne. K tématu dnešní konference bych ráda přispěla svou úvahou či zamyšlením nad rolí obcí ve vztahu k lidem bez domova, lidem potencionálně ohrožených bezdomovectvím či ztrátou bydlení. Téměř 15 let se věnuji problematice a práci s mladými dospělými po odchodu z dětských domovů a výchovných ústavů. Bohužel musím říct, že laická veřejnost vůbec a bohužel i část odborné veřejnosti netuší, s jakými problémy se musí tito mladí dospělí potýkat. Podle výzkumu Dr. Vágnerové, která v letošním roce publikovala výsledky svého výzkumu v publikaci Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí, tvoří mladí dospělí do 26 let značnou část bezdomovecké komunity, některé zdroje uvádějí, že je to až 50%. Potřeba bydlení je jedna ze základních lidských potřeb, bezprostředně souvisí s uspokojováním primárních lidských potřeb a s potřebami bezpečí a jistoty. Tyto potřeby mohou být adekvátně naplňovány, pokud máme kde bydlet, máme s tímto spojenou určitou právní jistotu a máme možnost pro svůj soukromý život. Existuje velmi úzká souvislost mezi bydlením, kde máme prostor pro své soukromí a vztahy s našimi blízkými osobami. Pokud takové místo nemáme, nejsem schopni vytvářet ani stabilní vztahy a vazby k blízkým osobám. Schopnost navazovat vztahy a vazby je u mladých dospělých narušena již pobytem v ústavním zařízení. Rozhodující pro náš život a dobré zakotvení v životě jsou vztahy, které navážeme do dvou let našeho věku. Jakou roli tedy mají obce ve vztahu k bydlení a zadluženosti lidí bez domova? Mám za to, že je to role zcela zásadní. 10

11 Po vzniku samostatného Československa převzal náš stát řadu legislativních norem Rakouska-Uherska, mimo jiné u nás platil chudinský zákon a tzv. domovské právo. Chudinská péče i v této době patřila až k poslední alternativě, která byla ve prospěch chudých využívána, vždy se hledaly zdroje nejprve v rodině, blízkém okolí, v systémech veřejného zabezpečení, zabezpečení ze strany spolků, fondů a jiných soukromoprávních subjektů. Jestliže nebylo možno člověka zabezpečit z těchto zdrojů, následovala povinnost správních orgánů obce okresu a země poskytnout potřebnému chudinskou péči. Odpovědnost zainteresovaných subjektů tedy byla dána posloupně s jasnou prioritou rodiny. Lidé, kteří byli tzv. přespolní, a neměli v obci domovské právo, měli u nás za první republiky nárok na časově omezenou chudinskou péči. Ta byla poskytována pouze v případě, kdy poskytnutí péče nesneslo odkladu např. v případě nemoci. V takovém případě pak mohla obec, která péči poskytla uplatnit vůči domovské obci regresní právo tedy žádat úhradu nákladů za poskytnutou péči. Právo na chudinskou péči se tedy odvozovalo od domovského práva: Domovské právo či též domovská příslušnost byl právní institut příslušnosti k obci. Představoval právo na nerušený pobyt v obci a na chudinské zaopatření z její strany. Institut domovské obce vznikl v českých zemích v souvislosti se zavedením obecní samosprávy v roce 1849, zůstal v platnosti i za první republiky a zrušen byl až roku Domovské právo se nabývalo: děti narozením (po otci), manželka sňatkem (po manželovi), udělením obecním úřadem (např. po delším trvalém pobytu v místě), získáním úředního postu v obci (např. četník). 11

12 Chudinský zákon odlišoval chudinské podporování pravidelné, přechodné a plnění naturáliemi. Výše i způsob chudinského zaopatření se určovaly v rámci správního uvážení obce. Konkrétní nárok co do výše i formy tedy vznikal až rozhodnutím obce. Kromě finanční podpory předpokládal chudinský zákon i možnost poskytování sociálních služeb a to především ústavních. Obec měla právo požadovat úhradu za poskytování chudinské péče, měl li potřebný jmění nebo se předpokládalo, že ho nabude. V této souvislosti mě velmi oslovila slova dr. Zenkla, pozdějšího pražského primátora, který nabádal při poskytování chudinské péče k těmto zásadám: Pomáhati nutno rychle a včas. Často stačí nepatrný zákrok, i jen dobré slovo přátelské rady, aby bylo zabráněno velkým důsledkům mravním i hmotným. Všude v provádění úkolů sociální péče zachovati čistý, lidský poměr člověka k člověku, bratra k bratru, všemožně dbáti taktu a šetrnosti, nedopustiti se ničeho, co by druhého ponížilo nebo urazilo. Míti otevřené oči, sluch i srdce, nestrpěti bídy a utrpení, křivdy a bezpráví, ale všude, ze všech sil hned pomáhati, Býti člověkem!!! Nechci se dnes věnovat politickému exkurzu, nicméně člověk v socialistické společnosti neměl problémy, měl zaměstnání a stát se postaral o vše ostatní. Iluze, která u nás bohužel trvala dlouhých 40 let. Stávající legislativa je upravena zákonem 128/2000Sb., o obcích (obecním zřízením). Dle 35 tohoto zákona obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeb informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. 12

13 Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem. Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci řádně a včas plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. Obce by tedy měly dbát o uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeb bydlení. Sami mi jistě dáte za pravdu, že obce si jen ve velmi omezeném počtu ponechávají ve vlastnictví nájemní byty, léta se vedou diskuze o vymezení pojmu sociální bydlení. Fenomén osobního vlastnictví bytů je fenomén České republiky. V zemích západní Evropy je běžné bydlet v nájemních bytech či domech. V ČR téměř neznáme pojem neziskové nájemní bydlení kdy správci nájemních bytů jsou nestátní neziskové organizace, které poskytují bydlení lidem s nízkými příjmy, v návaznosti na poskytované sociální služby. Pokud již obce nájemní byty mají, většinou jsou situovány tak, že dávají předpoklad pro vznik lokality ohrožené sociálním vyloučením či ghetta. Režim nájemního bydlení je upraven občanským zákoníkem. V současné době je nájemné již deregulováno a od nového roku bude existovat pouze smluvní nájemné, na kterém se bude muset pronajímatel a nájemce dohodnout, pakliže se nedohodnou, bude se muset vlastník bytu domáhat určení ceny nájemného žalobou na určení výše nájemného. Cena nájemného by měla být v místě a čase obvyklá, k tomuto účelu jsou vypracovány ceny nájemného dostupné na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Obce jako pronajímatele mají právo požadovat před uzavřením nájemní smlouvy složení kauce a to až do výše 3 měsíčních nájmů. Nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou či neurčitou. Nájemní smlouva může být vypovězena i bez svolení soudu pokud nájemce neuhradí nájemné za 3 měsíce, nemusí to být 3 po sobě jdoucí měsíce. Povinností nájemce je nahlásit pronajímateli jména a rodná čísla osob, které s nájemcem byt obývají, dále je povinen pronajímateli oznámit uzavření sňatku 13

14 (registraci partnerství) pokud toto nájemce neučiní do 2 měsíců, je to považována za hrubé porušení dobrých mravů a opět je to důvodem pro výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu. Pokud nájemce nehradí řádně a včas nájemné, může pronajímatel požadovat poplatek z prodlení a to ve výši 2,5 promile denně. Toto je vůbec nejdražší dluh. Z částky Kč dělá úrok z prodlení za rok 77,5 Kč, poplatek z prodlení ze stejné částky činí 912,5 Kč. Obce by měly dbát na to, aby s náležitou péči řešily vymáhání závazků. Mám tedy za to, že by měly včasně intervenovat. Obce mohou včas zachytit prodlení s hrazení nájemného, mohou využívat sociálních služeb k práci s dlužníky. Dle slov Dr. Zenkla pomáhati je nutno a včas!!! Nyní hovořím ze své zkušenosti s různými obcemi především ve Zlínském kraji, obce nemají transparentní a jasná pravidla pro přidělování obecních bytů, obce neuplatňují systémy včasné intervence. Obce jsou povinny zajistit úhradu svých pohledávek, současně však mohou stanovit jasná pravidla proto jak budou postupovat, mohou prominout část poplatku z prodlení, mohou ovlivnit kdo a jak bude pro obec vymáhat pohledávky, proč obec využívá externí právní zastoupení, když zaměstnává vlastní právníky, proč obce předávají vymáhání pohledávek exekutorským úřadům z druhého konce republiky, když je exekutorský úřad přímo v obci, jednoduše proto, že to zákon nezakazuje a náklady jdou k tíži dlužníka. Obce nejsou transparentní při pravidlech pro přidělování nájemních bytů, členové bytových komisí jsou zpravidla členové politických stran zastoupených v zastupitelstvu, osvícené obce mají v bytových komisích již zástupce poskytovatelů soc. služeb a mají zájem slyšet jejich názor a hlas. Obce využívají instituty zajištění pohledávek rozhodčí doložky, notářské zápisy. Rozhodce ani notář není soudce, nemůže tedy zhodnotit, co vedlo k tomu, že nájemce přestal být schopen hradit nájemné. 14

15 Mladí manželé, manželka těhotná v posledním ročníku vysoké školy, jejím příjmem byly pouze dětské přídavky, manžel zaměstnán jako technik, firma se dostala do druhotné platební neschopnosti, zaměstnavatel přestal být schopen vyplácet mzdu každý měsíc v plné výši a v pravidelném výplatním termínu. Měsíční nájemné služby činí téměř Kč. Měsíční příjem manželů spadl na Kč a co dál. My jsme měli s manželem rodiče, kteří nám pomohli ten náročný půl rok zvládnout Co mají naši klienti. štědrý nebankovní sektor, který nabízí ihned a okamžitě finanční prostředky bez potvrzení příjmů, bez záruk za to s řádnými úroky a dalším zajištěním závazků. A dluhová spirála se roztáčí, věřitelé chtějí splátky, navyšují úroky, znásobují sankce, vyhrožují vymahači, hrozí fyzickou likvidací a tak je jednodušší nezaplatit nájemné, první, druhé, třetí, vydaný rozhodčí nález na vyklizení bytu, exekuční vyklizení bytu. ubytovna, dětský domov.ulice. Nebo sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poradna., možnost splátkového kalendáře, prominutí části sankce a druhá šance zachování bydlení, prostoru pro soukromí a upevňování vazeb s blízkými lidmi, smysluplné trávení volného času, pocit bezpečí, jistoty Zkusme tedy ovlivnit to, co můžeme. 15

16 Dlužníci a věřitelé jako pachatelé a oběti trestných činů Kpt. Bc. Jiří Kubák, Krajské ředitelství policie ČR Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc Trestní odpovědnost fyzických osob v souvislosti se zadlužením je v podmínkách právního řádu České republiky vyvozována výlučně podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Podle doby spáchání skutku může být v současnosti za splnění dalších podmínek vyvozena trestní odpovědnost ještě podle zákona č. 140/1961, trestní zákon, který pozbyl platnosti uplynutím dne Ten byl pro postih pachatelů majetkových trestných činů v oblasti trestněprávního postihu v několika ohledech výhodnější a proto má postih dle tohoto zákona přednost před novou právní úpravou. Postih právnických osob při vyvození trestní odpovědnosti je pak možný podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Upozorňuji, že tento příspěvek je určen pro laickou veřejnost (mimo aplikační praxi trestního práva) a tudíž je problematika výkladu trestního práva maximálně zjednodušena. Subjekty Okruh osob, na které se v případě vyvození trestní odpovědnosti v souvislosti s půjčkami či úvěry, trestní právo uplatňuje: 1) Osoby poskytující finanční plnění (věřitelé), které můžeme dále členit na: a) fyzické osoby b) právnické osoby (např. tzv. úvěrové společnosti) 2) Osoby vykonávající pro právnické osoby činnost (obchodní zástupci) 16

17 3) Osoby čerpající (žádající) finanční plnění (dlužníci). V některých případech se na tento řetězec nabaluje další trestná činnost, která je páchána ve stadiu vymáhání závazku fyzickými či právnickými osobami. Tato trestná činnost má rozsah od majetkové trestné činnosti (podvody, lichva) po násilnou trestnou činnost (vydírání). Formy dlužního závazku Obecně lze závazek o finančním dluhu podle současné právní úpravy uzavřít dvěma formami a to: 1) smlouvou o půjčce podle ust. 657 a 658 zákona č. 40/1964, občanský zákoník. Od v souvislosti s platností nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., bude smlouva o půjčce upravena podle ust až 2394 a půjčka podle současného názvosloví bude nově označována jako zápůjčka. 2) smlouvou o úvěru podle 497 až 507 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. V podstatě jde povahou o smlouvu o budoucí smlouvě o půjče (vzniká povinnost věřitele rezervovat určité finanční prostředky). Nově bude od v souvislosti s platností nového občanského zákoníku smlouva o úvěru upravena podle ust až 2400, přičemž názvosloví se nemění a tato forma plnění bude i nadále označována jako úvěr. Novinkou je tedy zejména skutečnost, že z obchodního zákoníku, který se novým občanským zákoníkem ruší, se zcela logicky úvěr přesouvá do občanského zákoníku mezi relativní majetková práva. Uvedené formy závazku mají pro trestněprávní posouzení zásadní význam zejména pro trestně právní kvalifikaci speciálních podvodů úvěrových podvodů. Ty lze obecně spáchat jen v souvislosti s uzavřením úvěrové smlouvy. 17

18 Trestné činy Trestné činnosti se v rámci tzv. dluhové problematiky mohou protiprávním jednáním dopustit všechny subjekty, tedy jak věřitelé nebo osoby jednající ve prospěch věřitele, tak i dlužníci. Mezi věřitele pro trestněprávní posouzení se zahrnují i osoby poskytující půjčky bez příslušného živnostenského oprávnění nad rámec tzv. občanské výpomoci (tzv. lidoví lichváři ). Pro lepší přehlednost nejdříve uvedu skutkové podstaty trestných činů páchaných nejčastěji v souvislosti s dluhovou problematikou. K nim několik poznámek pro jejich vysvětlení a současně nejčastější způsoby páchání těchto trestných činů tak, jak je možné je spáchat jednotlivými subjekty. 209 Podvod (1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let Podvod podle ust. 209 trestního zákoníku je tzv. podvodem obecným. V oblasti dluhové problematiky jej při aktu vzniku dluhu lze prakticky spáchat jen v souvislosti s půjčkou (zápůjčkou). Tento druh podvodu pro vyvození trestní odpovědnosti vyžaduje způsobení škody nad 5.000,- Kč (škoda nikoli nepatrná), jinak se jedná o přestupkové jednání. 18

19 Podvod může spáchat kterákoliv z fyzických osob (shora vymezených subjektů) a teoreticky i právnická osoba, která by byla postižitelná podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Dlužník je nejčastějším pachatelem podvodu. Podvod spáchá především tím, že věřiteli sděluje nebo předstírá nepravdivé skutečnosti, bez nichž by věřitel plnění neposkytl, a dluh nemá v úmyslu splatit nebo si je alespoň vědom, že jej nebude schopen splatit. Podvod lze spáchat i formou tzv. vědomého předlužení, kdy dlužník ví, že jeho předchozí závazky vylučují možnost plnit závazek nový a před věřitelem tyto závazky zatají (tedy využije omylu věřitele o solventnosti dlužníka). Obchodní zástupce je v praxi poměrně často pachatelem podvodů a to jak na dlužnících, tak i na svém zaměstnavateli. Jde především o obchodní zástupce úvěrových společností, kteří buď: a) přesvědčí své klienty (solventní), aby si vzali půjčku nebo úvěr a tuto jim zapůjčili s tím, že ji za ně budou splácet, přičemž toto nemají v úmyslu nebo nemohou takovému závazku dostát. Obětí je pak solventní klient. V tomto případě však může být klient sám o sobě pachatelem trestného činu, pokud naplňuje podmínky trestnosti dlužníka a uzavírá smlouvu o půjčce (zápůjčce). Obchodní zástupce je pak v postavení návodce k trestnému činu podvod (tzv. trestná součinnost). b) vykazuje svému zaměstnavateli fiktivní smlouvy, které vyhotoví na neexistující osoby nebo na jména osob, které smlouvu ve skutečnosti neuzavřely. Na tyto smlouvy pak přebírá finanční prostředky od společnosti a využívá je pro vlastní potřebu. Fiktivními smlouvami obchodní zástupci často i kryjí schodky ve finanční hotovosti, v tomto případě však jde o zakrývání zpronevěřených finančních prostředků (tedy krytí dříve spáchaného trestného činu zpronevěra dle ust. 206 trestního zákoníku). 19

20 Oba způsoby mají v drtivé většině případů společného jmenovatele, kterým je dluhový kolotoč roztočený obchodním zástupcem. Ten nejdříve finančními prostředky získanými trestnou činností kryje své potřeby a od určitého okamžiku jimi už jen zakrývá svojí trestnou činnost. Půjčkami jen platí dluhy předchozí (lidově řečeno vytlouká klín klínem), až do okamžiku, kdy mu vše tzv. přeroste přes hlavu a podvody vyjdou najevo. Typické pro tyto případy jsou velké škody, záleží na šikovnosti obchodního zástupce. Věřitel pokud věřitelé páchají v rámci dluhové problematiky majetkovou trestnou činnost podvodného charakteru, jde vždy o obecný podvod podle této právní kvalifikace. Obecně tedy jednají proti dlužníkům v úmyslu se z jejich majetku obohatit, předpokladem je tedy solventní dlužník disponující především nemovitým majetkem. Věřitelé uvádějí dlužníky v omyl podpisem smlouvy, která je v rozporu s ústním ujišťováním (dlužník si smlouvu nepřečte), vytvářejí úmyslně podmínky pro uplatnění nesplnitelných sankcí plynoucích ze smlouvy, apod. Způsobů oklamání dlužníka je celá řada, při opatrnosti však lze těmto podvodům předcházet. Z toho plyne, že oběti těchto podvodných věřitelů se rekrutují především z finančně negramotných lidí nebo lidí s nízkým vzděláním, přestárlých osob (nastupující dětinskost ) a to převážně mimo městské aglomerace, kde je lépe dostupná možnost se poradit nebo získat půjčku z oficiálních zdrojů. Typické pro tyto případy je drtivý dopad na dlužníky, zejména ztráta bydlení (přijdou o nemovitost) a praktická nemožnost začlenit se zpět do společnosti (ztráta perspektivy a společenského uplatnění). Dalším typickým znakem je značně obtížné až nemožné dokazování takového podvodného jednání, protože smlouvy jsou připravované právníkem (advokátem) jako smlouvy téměř nenapadnutelné, uzavřené ze svobodné vůle dlužníka. 20

21 V občanském právu pak platí především dohoda smluvních stran a obecně je soudy přijímána zásada Littera scripta manet (co je psáno, to je dáno). Smlouvy lze tedy napadnout jen zdlouhavým soudním procesem například pro jejich rozpor s dobrými mravy, je nutné kvalitní právní zastoupení, přičemž výsledek je vždy nejistý. Tato jediná obrana je však pro typické oběti mimo jejich možnosti a často i rozumové schopnosti. 211 Úvěrový podvod (1) Kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Stejně bude potrestán, kdo bez souhlasu věřitele, v nikoli malém rozsahu, použije prostředky získané účelovým úvěrem na jiný než určený účel. (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta Tento trestný čin je jedním z tzv. speciálních podvodů a je možné jej spáchat jen v souvislosti s uzavřením smlouvy o úvěru. Jde o tzv. trestný čin předčasně se dokonávající, je tedy dokonán již v okamžiku uvedení nepravdivých údajů při sjednávání smluvního závazku. V základní skutkové podstatě pak není obsažen znak způsobené škody a hrozící škoda tedy může být i nižší než 5.000,- Kč, což je základní kvalifikační předpoklad u naprosté většiny majetkových trestných činů. Do právního řádu České republiky byl zaveden novelou provedenou zákonem č. 253/1997 Sb. s účinností od Původním záměrem zákonodárce byla ochrana bankovních institucí jako reakce na extrémní hospodářské škody u podvodného čerpání úvěrů a subvencí v první polovině devadesátých let s cílem podstatného zjednodušení dokazování těchto trestných činů (faktická trestně právní ochrana finanční páteře ekonomiky). Bohužel nebyla nastavena překážka ostatním nebankovním podnikatelským subjektům a tak v poskytování 21

22 úvěrových smluv nastal nebývalý boom i mimo bankovní sektor. To je však pochopitelné, neboť pro nebankovní poskytovatele úvěrů se podstatně zjednodušilo vymáhání pohledávek a to i v souvislosti se zavedením tzv. odklonů v trestním řízení ve formě podmíněného zastavení trestního stíhání (které je mimo jiné podmíněno tím, že pachatel se dozná, uhradí škodu, atd.). K nápravě tohoto stavu a vrácení úvěrování jen bankovním institucím (se státní licencí) již ze strany zákonodárce nedošlo a orgány činné v trestním řízení se tak paradoxně stali jakousi vymáhací službou pro poskytovatele úvěrů. Tohoto trestného činu se může dopustit jen dlužník, tedy ten, kdo o úvěr žádá. Klasickým případem spáchání tohoto trestného činu při uzavírání úvěrové smlouvy je uvádění nadhodnocených příjmů, smyšleného zaměstnavatele nebo zatajení jiných závazků tak, aby úvěr byl věřitelem poskytnut. Dlužník může být i solventní, trestný čin však spáchá již jen prostým uvedením nepravdivých údajů nebo zamlčením důležitých údajů. Účastníkem na tomto trestném činu může být i další osoba ve formě organizátorství, návodu nebo pomoci k tomuto trestnému činu, přičemž poměrně často některou z forem této trestné součinnosti spáchá obchodní zástupce společnosti poskytující úvěry. Způsob spáchání činu obchodním zástupcem je obdobný jako u trestného činu podvod, specialitou je jen smluvní vztah úvěrová smlouva. 218 Lichva (1) Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let 22

23 Lichva je zcela specifický trestný čin, kterého se může dopustit jen věřitel. Pojem lichva podle trestního zákoníku nevystihuje pojem užívaný běžným jazykem, ale je zcela specifickým výrazem, který musí splňovat podmínky uvedené ve skutkové podstatě tohoto trestného činu. Zákon nespecifikuje ani co je lichvářský úrok i když soudy v aplikační praxi podle závazné judikatury se snaží tento úrok stanovit např. tímto judikátem: R 52/2005 Při poskytování úvěrů a půjček existuje z hlediska požadovaných úroků určitá hranice, která odděluje standardní podnikatelskou činnost provozovanou v souladu s právním řádem a lichvu. Uvedenou hranicí je podle trestního zákona to, co lze pokládat již za hrubý nepoměr mezi vzájemnými plněními pachatele a poškozeného ve smyslu 218 odst. 1 TrZ. Poskytnutí půjčky peněz s úrokem dosahujícím 70 % a více za rok pak takový hrubý nepoměr zakládá. Slib nebo poskytnutí lichvářského (hrubě nepoměrného) plnění samy o sobě nejsou trestněprávně relevantním jednáním, neboť k naplnění skutkové podstaty trestného činu lichvy se dále vyžaduje, aby pachatel současně zneužil něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení. Takové jednání nenaplňuje zákonné znaky ani žádného jiného trestného činu. Jak pak vyplývá z druhého odstavce tohoto judikátu, existence samotného lichvářského úroku ještě nezakládá trestní odpovědnost, ale musí být splněny i další podmínky. Lze konstatovat, že v praxi je postih podle této skutkové podstaty poměrně výjimečný. Ke společenským diskuzím na téma proč lichváře dle pojmu běžného jazyka nelze postihovat trestním právem, je nutné zdůraznit, že trestní právo jako právo krajního prostředku neslouží k regulaci občanských vztahů. Je jen na zákonodárci (zástupcích občanské společnosti), aby rozhodl, zda zákonem stanoví maximální možnou výši ročního úroku, zda stanoví nějaká omezující opatření pro poskytování půjček (např. horní hranicí plnění), zavede licenční podmínky pro obchodní společnosti, apod. v rámci občanskoprávních předpisů. Takováto právní prevence by byla mnohem účelnější, než přenášení odpovědnosti 23

24 na orgány činné v trestním řízení, jejichž úloha nespočívá v řešení společenských problémů. Situace je bohužel již několik let neměnná, i když je o dluzích, počtu zadlužených osob či počtu osobních bankrotů vedena neustále odborná i laická diskuze. Zde je nutné zdůraznit, že přísnější regulace úvěrového či půjčkového podnikání by preventivně působila nejen u lichvy, ale i u podvodů na dlužnících. Z pohledu policejního praktika bych takovou regulaci jen přivítal, protože lidských tragédií a tím i společenských škod bez možnosti jakékoliv účinné obrany vídávám až přespříliš. Neodpustím si ani poznámku, že regulace nepůsobí proti trhu, ale spíše naopak. Proč jinak by takovou regulaci v právním řádu měly mnohem vyspělejší a ekonomicky úspěšnější demokratické státy, než je Česká republika? Není náhodou úlohou státu chránit své občany i jinak než jen pouhým trestáním pachatelů trestných činů? 222 Poškození věřitele (1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou, nebo odstraní, byť i jen část svého majetku, b) postoupí svou pohledávku, anebo převezme dluh jiného, c) zatíží věc, která je předmětem závazku, nebo ji pronajme, d) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, e) předstírá nebo uzná právo nebo závazek ve větším rozsahu, než odpovídá skutečnosti, předstírá splnění závazku, nebo předstírá úpadek nebo svůj majetek jinak zdánlivě zmenšuje nebo předstírá jeho zánik, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní, byť i jen část majetku dlužníka, nebo b) k majetku dlužníka uplatní neexistující právo nebo pohledávku nebo existující právo nebo pohledávku ve vyšší hodnotě či lepším pořadí, než jaké má, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou. 24

25 (3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let... Tento trestný čin je ustanovením vyloženě chránícím oprávněné zájmy věřitele. Postihuje výlučně dlužníka, který se úmyslným jednáním snaží zmařit uspokojení svého věřitele způsoby popsanými ve skutkové podstatě. V rámci dluhové problematiky se v praxi týká dlužníků fyzických osob jen výjimečně, tito dlužníci většinou nemají majetek, kterým by bylo možné plnit. Mnohem častěji je toto ustanovení využíváno u tzv. trestných činů hospodářských, kde dlužníkem je společnost. 223 Zvýhodnění věřitele (1) Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta Tento trestný čin je tzv. úpadkovým deliktem, který chrání oprávněné zájmy okruhu věřitelů jednoho dlužníka. Postihuje výlučně dlužníka, který je v úpadku a který přes tuto skutečnost zvýhodní některého z věřitelů nad rámec poměrného uspokojení všech svých věřitelů. V rámci dluhové problematiky se v praxi týká dlužníků fyzických osob opět jen výjimečně, spíše v teoretické rovině. Mnohem častěji je opět toto ustanovení využíváno u tzv. trestných činů hospodářských, kde dlužníkem je společnost. 227 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti 25

26 vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. Skutková podstata tohoto trestného činu je opět deliktem dlužníka a týká se prohlášení o stavu majetku, kterým je možné uspokojit pohledávky věřitelů. V praxi půjde například zejména o prohlášení v rámci řízení o oddlužení fyzické osoby. 251 Neoprávněné podnikání (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let.. V rámci dluhové problematiky jde o celkem opomíjenou skutkovou podstatu trestného činu, dle mého názoru však do problematiky rovněž patří a to z důvodu použitelnosti při vyvození trestní odpovědnosti věřitele, tzv. lidového lichváře. Jde o případ pachatele, který nemá žádné živnostenské oprávnění nebo má živnost v jiném oboru a zisk získává z úroků či různých poplatků z peněz, které půjčuje. Nezřídka taková osoba získává i nemovitý majetek na dlužnících, a to zcela shodně, jak jsem popsal u trestného činu podvod. V praxi se jedná o půjčky sociálně slabým občanům v rámci nějaké komunity nebo společenství. Toto ustanovení chrání především zájmy státu na řádném vyměření a odvedení daně, což lidoví lichváři činí velice neradi. Podmínkou trestnosti je dle skutkové podstaty větší rozsah takové činnosti, který je vykládán jako činnost pachatele po delší dobu (několika měsíců) nebo získání vyššího zisku, tedy čistého zisku nad ,- Kč. Samozřejmě v případě výše zisku nelze vycházet jen ze zisku z jediné půjčky, jedna osamocená půjčka neodůvodní znak podnikání. 26

27 Závěrem bych chtěl ze svého pohledu a určitě i z pohledu kolegů policistů zdůraznit, že dluhová problematika je i orgány činnými v trestním řízení vnímána jako výrazný společenský problém, který je nutné řešit především v rovině občanskoprávní úpravy a regulace. Je zcela zřejmé, že existuje řada společností či podnikatelů, kteří dosahují extrémních zisků vědomým vháněním dlužníků do dluhových pastí, ze kterých je většinou normální návrat do společnosti téměř nemožný. Takové dlužníky jsme často bohužel nuceni i trestně stíhat, protože se skutečně formálně dopouštějí trestného činu. V řadě případů tak státní moc působí nepřímo i jako vymahač dluhů, jak jsem již v textu naznačil, což na řadu policistů působí dosti negativně. Vzhledem tomu, že i z pohledu trestněprávní praxe je vnímáno, že nedostatečná regulace dluhového byznysu způsobuje značné společenské škody a to jak v rovině čerpání financí z veřejných prostředků (náklady trestního řízení, náklady sociálního zabezpečení, apod.), tak i v oblasti psychosociální, se jednoznačně přikláním na stranu těch, kteří požadují intervenci státu a úpravu občanskoprávních předpisů. Není totiž ani nutné vymýšlet nic nového, stačí jen nahlédnout do právního pořádku států za našimi západními hranicemi a čerpat z jejich zkušeností. 27

28 Obchod s chudobou Mgr. Daniel Hůle, o.p.s. Člověk v tísni 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů pplk. MVDr. Ilona ROCHOVÁ Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Úvěrový podvod v trestním

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení

Když nemám na splátky. - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Když nemám na splátky - praktické problémy spojené se zadlužeností a možná řešení Konference Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Jak služby poskytujeme bezplatně

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014

ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2014 Olga Kryštofová 29.1.2014 Zákoník práce (Zákon č. 262/2006 Sb.) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H

OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H OTÁZKY ZE SVĚTA PRÁCE PRO OBORY VZDĚLÁNÍ KATEGORIE H Školní rok: 2016-2017 Úřad práce Kde je ve Vašem okolí úřad práce? Kdy se tam obrátíte o pomoc? Jaké služby úřady práce nabízejí? Kde se ve Vašem okolí

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství

Praha 26.5. 2011. Občanské poradny a dluhové poradenství Praha 26.5. 2011 Občanské poradny a dluhové poradenství Hlavní důvody zadlužení Představení organizace Asociace občanských poraden Prvotní předlužení Projekt Dluhové poradenství Následné Příčiny zadlužování

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová

Řešení předluženosti nejchudších obyvatel. Mgr. Michala Baslová Řešení předluženosti nejchudších obyvatel Mgr. Michala Baslová Zadlužení v současné době u nás Zadlužení populace v současné době: - bydlení: 950 mld. Kč - spotřeba: 260 mld. Kč Zadlužení v současné době

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Nájemní smlouva musí být písemná postačí

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Blok č. 1 - předluženost

Blok č. 1 - předluženost Blok č. 1 - předluženost Odborné sociální poradenství v Charitě ČR 69 registrovaných poraden (zahrnuje i migrační poradny) Kontaktů v roce více jak 80 tisíc Více jak 27 tisíc fyzických osob Fotografie

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup

Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Dluhové poradenství handicapovaným holistický versus specializovaný přístup Evropské dny handicapu v Ostravě Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním kulatý stůl pátek, 24. srpna 2012 Jaké služby

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů

Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů Městská část Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy Zásady vymáhání práv z občanskoprávních titulů Tyto zásady byly schváleny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000015/2017

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr Žádost o spotřebitelský úvěr 1. Základní informace o žadateli o úvěr Jméno a příjmení, titl.: Identifikační číslo: Adresa trvalého pobytu, PSČ: Rodné číslo: Druh a číslo průkazu totožnosti: Státní příslušnost:

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Co je to vlastně nájem?

Co je to vlastně nájem? 1. kapitola > Bytová potřeba 11 nájemního bydlení a nájemních smluv. Pro smlouvy obecně platí, že pokud byly uzavřeny do konce roku 2013, budou se řídit i nadále původní právní úpravou. Nájemní smlouvy

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2

Metodický list č. 3. Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od Obsah. Obsah Základní pojmy... 2 Metodický list č. 3 Změny v obecně závazných vyhláškách obcí od 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Novela zákona o místních poplatcích - změny... 2 3. Nová úprava ohlašovací povinnosti...

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení

P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov. I. obecná ustanovení P R A V I D L A pro poskytování nájmu v domech s pečovatelskou službou v majetku města Horní Slavkov I. obecná ustanovení 1) Dle ustanovení 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Následky dluhů, prevence zadluţování a insolvenční zákon pohledem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Praha, Fakulta Vysoká škola ekonomická podnikohospodářská, Katedra podnikové ekonomiky Nová teorie ekonomiky

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Účinnost od 1.1.2012 Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Tato speciální organizační

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

aneb Jak na smlouvy?

aneb Jak na smlouvy? Zvláštní část závazkového práva aneb Jak na Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 30. března 2015 Přehled přednášky Smlouvy pojmenované a nepojmenované Zákonná ustanovení

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93773/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 968/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3588/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1 Návrh pro PV Č.j.: MSMT-33636/2015-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-33636/2015-1 III. Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Zadluženost X předluženost

Zadluženost X předluženost DLUHY Zadluženost X předluženost zadlužení samo o sobě není nutně negativní, pokud dluhy zvládáme splácet nezdravé zadlužení, objektivní neschopnost splácet = předlužení rozdíl mezi okamžikem vzniku dluhu

Více

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE

INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE INSOLVENCE Z POHLEDU OBČANSKÉHO PORADCE POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ V SOUVISLOSTI S DLUHOVOU PASTÍ 19.6.2009 Magistrát města České Budějovice EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Dědické právo - úvod právo na pozůstalost nebo poměrný díl z ní

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ

VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ VZOR PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU NA BYDLENÍ EVROPSKÝ STANDARDIZOVANÝ INFORMAČNÍ PŘEHLED ČÁST A Tento dokument byl vypracován dne.. a je určen pro., (jméno klienta). Byl vytvořen na

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více