SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra KREJČÍ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo,

2 2

3 3

4 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Specifické případy účtování v obchodní společnosti s.r.o. je analýza postupů účtování v obchodní společnosti v závislosti na její právní formě, a to zejména její založení, změny kapitálu, rozdělení výsledku hospodaření, ukončení účasti společníků ve společnosti. Praktická část se zabývá postupy účtování ve společnosti HORTISCENTRUM s.r.o. Uvádím zde základní informace o vybrané společnosti a porovnávám účetní případy s účetními a daňovými předpisy. Pozornost věnuji také možnostem získání peněžních prostředků do společnosti a porovnávám možnosti a výhody jednotlivých forem získání peněžních prostředků společníka ze společnosti. Klíčová slova společnost s ručením omezeným, společník, peněžní prostředky, výsledek hospodaření Abstract The subject of my thesis Specific cases of accounting in a public limited company contains the analysis of corporation accounting procedures in regard to legal standing at the time of establishment, changes in company capital, distribution of economic outcomes and termination of partner involvement in the company. The practical part is dealing with the accounting procedures in HORTISCENTRUM Ltd. I am stating basic information about the company and comparing accounting methods with financial laws. I am also considering methods of increasing revenue and comparing the advantages and disadvantages of individual methods of gaining finance from the company partners. Key words Public limited company, partner, finances, economic outcome 4

5 5

6 Poděkování: Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlu Štohlovi za odborné vedení a cenné připomínky při zpracování bakalářské práce. Dále děkuji Ing. Petru Chocholáčovi, jednateli společnosti HORTISCENTRUM s.r.o., za poskytnutí dat k zpracování praktické části bakalářské práce. 6

7 OBSAH 1. Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Charakteristika společnosti s ručením omezeným Vznik a založení společnosti Vklad základního kapitálu, zahajovací rozvaha Účetní případy před vznikem společnosti, zřizovací výdaje Výsledek hospodaření Rezervní fond Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví Audit účetní závěrky Propojené osoby Způsoby získání prostředků do společnosti s ručením omezeným Půjčky společníků Příplatek mimo základní kapitál Změna výše základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Peněžité vklady Nepeněžité vklady Možnosti získání peněžních prostředků společníka ze společnosti s ručením omezeným Společník jako osoba samostatně výdělečně činná Společník pronajímá majetek společnosti Prodej majetku nebo dar společníka do společnosti Výplata podílů na zisku Odměňování společníků a jednatelů Ukončení účasti společníků ve společnosti Praktická část Základní informace o vybrané společnosti Vznik a založení společnosti Vklad základního kapitálu, zahajovací rozvaha Účetní případy před vznikem společnosti, zřizovací výdaje Výsledek hospodaření v letech Ztráta Zisk Zisk Ztráta 2005 a Zisk 2007 a Audit účetní závěrky Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně Základ daně v letech Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví Způsoby získání peněžních prostředků do společnosti s ručením omezeným Půjčky od společníka Půjčka v roce

8 Půjčka v roce Příplatek mimo základní kapitál Zvýšení základního kapitálu Nepeněžitý vklad Možnosti získání peněžních prostředků společníka ze společnosti s ručením omezeným Společník jako osoba samostatně výdělečně činná Společník pronajímá majetek společnosti Odměňování společníků a jednatelů Uzavírání smluv mezi společností s ručením omezeným a jejím jediným společníkem Porovnání mzdových nákladů jednatele s podíly na zisku Závěr Použité zdroje

9 1. ÚVOD Podnikatelé ve státech s tržní ekonomikou mají možnost vybrat si z několika právních forem podniku. Ty se rozdělují podle právních forem vlastnictví na podniky jednotlivců, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva a veřejné podniky. Podnik jednotlivce je nejstarší a nejjednodušší právní formou. Podniky jednotlivce mají obvykle podobu živnosti a jde o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Jednou z možností podnikání je podnikání pomocí obchodních společností, které jsou právnickými osobami. Dříve, než dojde k rozhodnutí podnikat pomocí obchodní společnosti, je nutné zvážit, jak se jednotlivé formy obchodních společností navzájem liší, a která je pro danou situaci a daný účel nejvhodnější. Vlastní podnikání probíhá v rámci zvolené organizačně právní formy. Obchodní společnosti jsou povinny vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, a to ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku až do dne jejího výmazu z obchodního rejstříku. Postupy účtování se odvíjejí od zvolené právní formy obchodní společnosti. Obchodní společnosti účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Účetnictví obchodních společností je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele č. 001 až 023. Osobní společnosti jsou vlastněny dvěma nebo více osobami, společníci se osobně zúčastňují podnikání, dosažené zisky si rozdělují mezi sebe, a každý společník ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem. Naše právní normy umožňují existenci veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Podstatou kapitálové společnosti je majetková účast osob formou vlastnictví obchodních podílů nebo akcií. Omezené ručení vkladu patří mezi největší výhody kapitálových společností. Mezi kapitálové společnosti patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Právní úprava společnosti s ručením omezeným 9

10 vychází především z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v 56 a následujících. Konkrétní úprava společnosti s ručením omezeným je vymezena v 105 a následujících. V navazujícím textu se již budu zabývat pouze kapitálovou společností s ručením omezeným, i když se částečně dotknu i podniku jednotlivce. Mezi specifické případy účtování v obchodní společnosti s.r.o. patří založení a vznik společnosti, peněžité a nepeněžité vklady, vztahy mezi společníky a společností, rozdělení výsledku hospodaření, výplata podílů na zisku, změny vlastního kapitálu a ukončení činnosti společníka. 10

11 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce Specifika účtování v obchodní společnosti s.r.o. je ukázat specifické případy účtování ve společnosti s ručením omezeným na území České republiky podle české právní legislativy. V teoretické části bakalářské práce popisuji společnost s ručením omezeným jako nejčastější formou podnikání právnických osob v České republice, jejíž největší výhodou je úplné oddělení majetku společníka od majetku použitého k podnikání. Zabývám se problematikou společnosti s ručením omezeným z účetního, právního i daňového pohledu. V praktické části bakalářské práce analyzuji specifické případy účtování ve vybrané společnosti s ručením omezeným. Tou je středně velká společnost, založená v roce 2002, se zaměřením na poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, přípravné práce pro stavby a specializovaný maloobchod. Obchodní společnost je tvořená jediným společníkem a zakladatelem a navázala po svém vzniku na aktivity společníka podnikajícího jako osoba samostatně výdělečně činná. Nejprve se zmiňuji o založení, vzniku společnosti a zřizovacích výdajích. Analyzuji plnění povinností jednatele ve vztahu k účetnictví a zabývám se problematikou propojených osob. Dále popisuji zvýšení kapitálu společnosti nejprve formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál a následně převodem podniku fyzické osoby do společnosti, kdy důležitou otázkou je ocenění společnosti v okamžiku prodeje. Zabývám se problematikou výsledku hospodaření v letech z účetního i daňového hlediska a tvorbou rezervního fondu. Zaměřuji se na účtování půjček a daňových dopadů z nich plynoucí. V závěru praktické části bakalářské práce porovnávám výhody a nevýhody jednotlivých možností příjmů společníka ze společnosti. 11

12 Výsledkem práce by mělo být celkové objasnění specifických případů účtování ve společnosti s ručením omezením a aplikace teoretických poznatků v praxi. Při psaní bakalářské práce jsem jako metodu zvolila analýzu a srovnání, pracovala jsem s odbornou literaturou na dané téma a využívala znění příslušných zákonů. V průběhu práce jsem vyhodnocovala výsledky a snažila se navrhnout i jiná řešení dané problematiky. 12

13 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Charakteristika společnosti s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní společnosti, které se zakládají za účelem podnikání. Její postavení je v České republice je upraveno v obchodním zákoníku. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou nebo více společníky. Má povinnost minimální výše základního kapitálu a tvorby rezervního fondu. Obchodní podíl společníka je převoditelný. Výše obchodního podílu jednotlivých společníků na společnosti se stanoví jako poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl. Práva a povinnosti společníka jsou spjata s obchodním podílem. Mezi práva společníka patří právo podílet se na zisku společnosti, právo na majetkové vypořádání při ukončení účasti společníka ve společnosti, při likvidaci společnosti, právo ovlivňovat řízení společnosti. Mezi povinnosti společníka patří splatit vklad, vlastní činností realizovat účel založení společnosti. Výhodou společnosti s ručením omezeným je, že společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti jen do výše úhrnu všech nesplacených vkladů a tím je oddělena osoba podnikatele od podnikání. V této právní formě může společně podnikat více osob, a to s dohodnutým rozdílným vlivem na činnost společnosti což zajišťuje flexibilitu při přijímání rozhodnutí. Podmínky pro udělení živnostenského oprávnění nemusí splňovat všichni společníci. Další výhodou právní formy společnosti s ručením omezeným je široká možnost zúčastněných fyzických osob využívat způsoby čerpání peněz získaných podnikáním společnosti. Mezi nevýhody společnosti s ručením omezeným patří komplikované řízení při sporech 13

14 mezi společníky, zvláště pokud společnost tvoří společníci se stejným podílem na kapitálu společnosti. Společník také nemůže ze společnosti jednoduše vystoupit. Za nevýhodu lze někdy považovat i minimální výši základního kapitálu. Pokud je společníkem jediným společníkem společnosti, je nevýhodou častá potřeba notáře spojená s vysokými administrativními výdaji, protože podle ustanovení 132 odst. 3 obchodního zákoníku musí být smlouvy uzavřené mezi společností s ručením omezeným a jediným společníkem této společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti, sepsány formou notářského zápisu, popř. musí mít písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací. Společnost jedná jako právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Jednatelem společnosti s ručením omezeným může být pouze fyzická osoba. Vrcholným orgánem je valná hromada, kterou tvoří všichni společníci. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává společník. V případech, kdy se podle obchodního zákoníku o rozhodnutí valné hromady pořizuje zápis, musí mít rozhodnutí společníka formu notářského zápisu. Výkonným orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů, jejichž úkolem je jednat za společnost, protože jsou jejím statutárním orgánem. Jednatele jmenuje valná hromada za splnění podmínek, které na osobu jednatele klade obchodní zákoník. Dozorčí rada patří mezi fakultativní orgány společnosti a zřizuje se pouze v případě, jeli tak určeno ve společenské smlouvě. Většina společností s ručením omezeným dozorčí radu nezřizuje. Stanovy jsou nepovinným dokumentem, jehož vydání musí být deklarováno ve společenské smlouvě. Pokud tato o stanovách mlčí, je jejich vydání nepřípustné. 14

15 3.2 Vznik a založení společnosti Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, může být založena jedním subjektem nebo více společníky. Nejdůležitějším dokumentem je společenská smlouva, která upravuje podstatné otázky života společnosti od jejího založení až do zániku. Společenská smlouva musí být uzavřena písemně, formou notářského zápisu. To platí i pro případné změny a dodatky této smlouvy. Obligatorní náležitosti společenské smlouvy jsou stanoveny v obchodním zákoníku. Pokud je společnost založena jen jedním zakladatelem, neuzavírá se společenská smlouva, ale vyhotovuje se zakladatelská listina, pro kterou platí stejná pravidla jako pro společenskou smlouvu. Podepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je společnost založena, ale společnost vzniká až dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Společnost tedy tvoří společníci, přičemž minimální počet společníků je jeden, maximální 50. Společnost s jedním společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným musí mít své sídlo, které musí být vymezeno adresou, kde společnost skutečně sídlí. Sídlo společnosti musí být zapsáno v obchodním rejstříku. K datu svého vzniku se společnost s ručením omezeným stává účetní jednotkou podle 1 odst. 2 zákona o účetnictví s povinností vést podvojné účetnictví. Společnost s ručením omezeným vede účetnictví za účetní období, kterým je podle ustanovení 3 odst. 2 zákona o účetnictví nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, přičemž zpravidla jde o kalendářní rok. Společnost si může jako účetní období zvolit i tzv. hospodářský rok, což je období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanácti měsíců, začínající prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Pokud došlo ke vzniku společnosti v období 15

16 tří měsíců před koncem kalendářního roku, může být první účetní období o příslušnou dobu delší. Obdobně to platí pro poslední účetní období při zániku společnosti v období tří měsíců po skončení kalendářního nebo hospodářského roku Vklad základního kapitálu, zahajovací rozvaha Podmínkou vzniku společnosti je vytvoření základního kapitálu. Základní kapitál je peněžní vyjádření peněžitých i nepeněžitých vkladů společníků do společnosti. Celková výše základního kapitálu je tvořena všemi vklady společníků. Platí, že každý společník se smí účastnit jen jedním vkladem, který sice může být stanoven pro společníky rozdílně (vždy je však nutná minimální výše), ale částka vkladu má být dělitelná na celé tisíce. Minimální výše základního kapitálu je Kč, výše horní hranice není upravena. Minimální výše vkladu společníka musí činit alespoň Kč. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Emisní ážio může vzniknout z peněžitých i nepeněžitých vkladů. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí podle 111 odst. 1 obchodního zákoníku činit alespoň ,- Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být podle 111 odst. 2 obchodního zákoníku zapsána do obchodního rejstříku, jen když je základní kapitál splacen v plné výši. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti jen do výše souhrnu nesplacené části vkladu podle stavu v obchodním rejstříku. Lhůta pro úplné splacení je do 5 let od vzniku společnosti. Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavit zahajovací rozvahu, otevřít účetní knihy a začít vést účetnictví dnem zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Zahajovací rozvaha musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku. Na straně aktiv se v zahajovací rozvaze vykazuje soupis majetku, který společnost nabyla před svým 1 VYCHLOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Praha: ASPI, s.22. ISBN

17 vznikem a který představuje splacené peněžité i nepeněžité vklady. Nesplacené upsané vklady představují pohledávku za upsaný vlastní kapitál. Na straně pasiv se v zahajovací rozvaze vykazuje položka základního kapitálu ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Dále se na straně pasiv v zahajovací rozvaze objeví rezervní fond a příplatky ke vkladům, pokud byly ke dni vzniku společnosti stanoveny ve společenské smlouvě a došlo k jejich úhradě. Zahajovací rozvaha může na straně pasiv vykazovat položku emisní ážio, které může vzniknout při vkladu v cizí měně jako kladný kursový rozdíl a nebo jako rozdíl ocenění při nepeněžitém vkladu. V zahajovací rozvaze se zpravidla nezachycují zřizovací výdaje, bankovní poplatky a úroky z bankovního účtu za období od založení do vzniku společnosti. Údaje ze zahajovací rozvahy se potom rozepisují na účty pomocí účtu 701. Tabulka 1 - Otevření účetních knih při vzniku společnosti Číslo Popis operace MD D 1. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Splacení nejméně 30 % peněžitých vkladů před zapsáním do obchodního rejstříku 3. Předání nepeněžitých vkladů před zapsáním do 01, 02, 701 obchodního rejstříku Nesplacená část vkladu pohledávka za společníky Emisní ážio Příplatky na tvorbu rezervního fondu dle společenské smlouvy Účetní případy před vznikem společnosti, zřizovací výdaje Peněžité vklady uložené před vznikem společnosti na bankovní účet jsou obvykle úročeny. Postup účetního zachycení tohoto úroku by měl proběhnout v účetnictví společnosti až po otevření účetních knih. Úroky by neměly být zachyceny v zahajovací 17

18 rozvaze. Tuto skutečnost upravuje Český účetní standard č Stejný postup platí i pro bankovní poplatky bankou zúčtované v období od vzniku do založení společnosti a zřizovací výdaje. Tyto případy představují první účetní případy po zahájení účtování. Zřizovací výdaje jsou výdaje, které jednoznačně a prokazatelně souvisejí se vznikem společnosti s ručením omezeným a byly vynaloženy v období před datem vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, poradenské služby a nájem. Zaúčtují se v účetnictví společnosti po jejím vzniku, kdy se společnost stává účetní jednotkou podle zákona o účetnictví. Do zřizovacích výdajů nelze zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob a výdaje na reprezentaci. Účetní jednotka si ve své vnitřní účetní směrnici stanoví limit ocenění zřizovacích výdajů, od kterého jsou zřizovací výdaje považovány za dlouhodobý nehmotný majetek. Limit nemusí vycházet z ustanovení 32a zákona o daních z příjmů, podle kterého se daňově odpisují zřizovací výdaje, pokud jejich vstupní cena převyšuje Kč. Zřizovací výdaje musí být dle 65a obchodního zákoníku odepsány do 60 měsíců. Je to jediný odpis, který obchodní zákoník řeší. Z hlediska DPH je podstatné, od kterého dne je nově založená společnost registrována jako plátce daně podle osvědčení o registraci. Společnost může za první zdanitelné období po datu registrace uplatnit také nárok na odpočet daně pole 74 zákona o dani z přidané hodnoty odpočet daně při změně režimu. Plátce má nárok na odpočet daně u zboží a služeb pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace pokud jsou jeho majetkem nebo součástí majetku. Do nemohl plátce při změně režimu uplatnit odpočet daně u žádných služeb poskytnutých mu před datem registrace. 18

19 3.3 Výsledek hospodaření Po zaúčtování všech operací, včetně zaúčtování daně z příjmů, které patří do účetního období, dochází k uzavření výsledkových účtů převodem jejich zůstatků na účet 710 Účet zisků a ztrát a následně k převodu rozvahových účtů včetně rozdílu mezi náklady a výnosy účtu 710 na účet 702 Konečný účet rozvažný. Zisk nebo ztráta společnosti je tvořen rozdílem třídy 5 Náklady a třídy 6 Výnosy. Výsledek hospodaření se na začátku následujícího účetního období převádí na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Uzavřením účetních knih k poslednímu dni účetního období je tento rozdíl přenesen na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, kde je ponechán do schválení účetní závěrky valnou hromadou. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Konkrétní způsob rozdělení hospodářského výsledku je v pravomoci valné hromady. Pokud dojde k tomu, že se valná hromada nesejde nebo účetní závěrku neschválí, je nutné vykázaný zisk nebo vykázanou ztrátu převést na účty 482 Nerozdělený zisk minulých let nebo 429 Neuhrazená ztráta minulých let, aby účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení byl nulový, a to nejpozději k rozvahovému dni. Tabulka 2 - Účetní případy při rozdělování zisku společnosti s ručením omezeným Číslo Popis operace MD D 1. Tvorba zákonného rezervního fondu ze zisku Nárok společníků na podíl na zisku Úhrada ztráty z minulých účetních období Zvýšení základního kaptílu z nerozděleného zisku Příděl do fondů-statutárních Příděl do fondů-ostatních Převod nerozděleného zisku Každý společník společnosti s ručením omezeným má právo podílet se na zisku společnosti. Toto právo je podmíněno splněním několika podmínek, stanovených 19

20 obchodním zákoníkem. Podle ustanovení 123 odst. 2 obchodního zákoníku nelze k výplatě zisku použít základní kapitál, rezervní fond ani ostatní kapitálové fondy. Při použití hospodářského výsledku je nejprve potřeba doplnit rezervní fond. Další pořadí rozdělování zisku či vypořádání ztráty podléhá schvalovacímu řízení valné hromady společníků. Je nutné vzít v úvahu příděl do fondů tvořených ze zisku, výši neuhrazených ztrát z minulých let. Pokud společnost dosáhne ztráty, musí valná hromada rozhodnout, zda ztráta bude uhrazena, třeba i částečně, z rezervního fondu nebo z nerozděleného zisku minulých let, zda společníci na úhradu ztráty poskytnou příplatek mimo základní kapitál a nebo zda ztráta zůstane neuhrazena. Tabulka 3 - Účetní případy při úhradě ztráty společnosti s ručením omezeným Číslo Popis operace MD D 1. Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let Úhrada ztráty z rezervního fondu Úhrada ztráty z fondů tvořených ze zisku 423, Úhrada ztráty z kapitálových fondů Úhrada ztráty z emisního ážia Předpis ztráty společníkům k úhradě, pokud je tato možnost stanovena ve společenské smlouvě 7. Převod neuhrazené ztráty Rezervní fond Účetní jednotka je povinna, pokud není stanoveno jinak, tvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v účetní závěrce za rok, v němž se poprvé čistý zisk tvoří. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku minimálně do zákonné výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. 20

21 Rezervní fond může být také tvořen ze souhrnu příplatků poskytnutých společníky nad rámec vkladů buďto při vzniku společnosti, nebo až za její existence. Pokud se vytváří při vzniku, musí tato skutečnost být ve společenské smlouvě výslovně uvedena a musí být společníkům uložena příplatková povinnost Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně Má-li hospodářský výsledek zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazit hospodaření účetní jednotky, musí se tento výsledek zjistit ze všech nákladů a výnosů, které v účetní jednotce vznikly, bez ohledu na to, zda to daňové předpisy umožňují či nikoliv. Z toho vyplývá, že daňový základ nelze zjistit z účetních údajů přímo. Pro potřeby výpočtu daňového základu je potřeba hrubý účetní zisk upravit o částky, které nelze podle zákona o daních z příjmů uznat za náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (jedná se zejména o položky uvedené v 25 zákona o daních z příjmů) a dále o částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši, o veškeré částky neoprávněně zkracující výnosy a o příjmy zdaněné srážkou u zdroje. Zákon o daních z příjmů stanoví dále položky, které lze od základu daně odečíst. Nejprve se odečtou položky podle 34 zákona o daních z příjmů. Především se jedná o ztrátu, která vznikla účetní jednotce v předchozích obdobích. Je možné ji odečíst v rámci pěti let následujících po období, za které byla ztráta vyměřena. Základ daně snížený o odečitatelné položky podle 34 zákona o daních z příjmů může být ještě snížen o dary, které splňují podmínky zákona podle 20 odst. 8. Vypočtená daň se zaúčtuje na vrub nákladového účtu 591 Daň z příjmů z běžné činnosti se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341 Daň z příjmů. 2 2 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a pro veřejnost 2. díl. 9. uprav. vyd. Znojmo, s.178. ISBN

22 3.3.3 Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví Účetnictví společnosti s ručením omezeným upravují tyto základní předpisy: zákon o účetnictví, obchodní zákoník, vyhláška 500/2002 Sb. a české účetní standardy pro podnikatele. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. Jednatel nemusí vést účetnictví osobně, může zabezpečit vedení účetnictví třetí osobou, ať již jde o vlastní zaměstnance nebo o externí osobu. Tím se ale jednatel nezbavuje odpovědnosti povinnosti zajištění řádného vedení účetnictví. Jelikož se nepředpokládají odborné znalosti jednatele v oboru účetnictví, je v zájmu jednatele ověřit si, zda je účetnictví vedeno řádně. To lze zajistit např. nepovinným auditem Audit účetní závěrky K osobní odpovědnosti jednatele patří také podpis účetní závěrky (dokud není účetní závěrka podepsána statutárním orgánem, považuje se za nesestavenou), zabezpečení ověření účetní závěrky auditorem, pokud společnost s ručením omezeným tuto povinnost má. Všechny akciové společnosti a účetní jednotky, které mají povinnost auditu, povinně sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Společnost s ručením omezeným je povinna mít ověřenou účetní závěrku pokud v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a v účetním období bezprostředně předcházejícím, dosáhla nebo překročila minimálně dvě z následujících kritérií: aktiva celkem překročila Kč (hodnota aktiv se v tomto případě uvádí nesnížená o případné oprávky a opravné položky) roční čistý obrat byl vyšší než Kč (pro firmu, jejíž účetní období trvalo kratší dobu než 12 měsíců, se obrat musí přepočítat: čistý obrat/počet započatých měsíců účetního období *12) průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší než 50 22

23 Mezi další povinnosti jednatele patří zajištění zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy a to uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. 3 V případě, že společnost na konci účetního období vykáže ztrátu, zajištění účetní ztráty společnosti. Se zabezpečením vedení účetnictví souvisí i vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kterou by měl přímo vypracovat jednatel Propojené osoby Povinností jednatele je vypracovat do 3 měsíců od skončení uplynulého účetního období zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pokud společnost podléhá povinnému auditu, musí být ověřena auditorem. Zpráva se ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku společně s účetní závěrkou v digitalizované podobě. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami musí vypracovat statutární orgán společnosti s ručením omezeným vždy, protože společnost je vždy ovládána alespoň jednou osobou. Zpráva má sloužit k odhalení vztahů, které jsou pro ovládanou společnost nevýhodné. Pokud by k znevýhodnění společnosti mělo dojít, je nutno na toto znevýhodnění ve zprávě upozornit. Povinnost sestavit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami nezaniká ani v případě, že společnost s osobami, kterými je ovládána, nebyla v daném účetním období v žádném nevýhodném vztahu. 3 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a pro veřejnost 2. díl. 9. uprav. vyd. Znojmo, s.188. ISBN

24 3.4 Způsoby získání prostředků do společnosti s ručením omezeným Vklad společníka jsou prostředky, které se společník zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti na společnosti. Vklad společníka mohou být peněžité prostředky nebo nepeněžité prostředky, které lze ocenit penězi. Vklad společníka může být formou základního kapitálu, navýšení základního kapitálu nebo formou příplatku mimo základní kapitál Půjčky společníků Ve společnosti s ručením omezeným se velmi často objevují půjčky společníků, které financují společnost zejména při nedostatku finančních prostředků. Smlouva o půjčce mezi společníkem a společností s ručením omezeným se řídí občanským zákoníkem. Smlouva může být uzavřena bezúročná nebo s úrokem. Dlužníkovi, kterému je poskytnuta bezúročná půjčka, může vznikat jiný majetkový prospěch. Aby však tento prospěch podléhal dani darovací, muselo by se jednat o jiný majetkový prospěch nabytý bezúplatně. Poskytnutí bezúroční půjčky společníkem společnosti s ručením omezeným se nepostihuje daní darovací, z čehož plyne finanční výhoda této půjčky. Společnost se sice v okamžiku přijetí bezúročné půjčky stává hodnotnější, avšak při případném ukončení účasti společníka ve společnosti by např. musela zaplatit vyšší vypořádací podíl. Z pohledu společníka se zase hodnota jeho obchodního podílu zvýšila, společník v tomto okamžiku vlastně o nic nepřichází. Od se ruší stanovení ceny obvyklé u půjček mezi spojenými osobami ve výši 140 % diskontu ČNB ke dni uzavření smlouvy. Zákon o daních z příjmů již obvyklou výši úroku u půjček nestanoví. Zúčastněné strany si obvyklou cenu musí zjišťovat samy stejným způsobem jako obvyklou cenu u jiných plnění. Půjčka společníka společnosti se účtuje podle lhůty splatnosti buď na účet 365 Ostatní závazky ke společníkům (se splatností do jednoho roku) nebo na účet 479 Ostatní 24

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více