SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra KREJČÍ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel ŠTOHL Znojmo,

2 2

3 3

4 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Specifické případy účtování v obchodní společnosti s.r.o. je analýza postupů účtování v obchodní společnosti v závislosti na její právní formě, a to zejména její založení, změny kapitálu, rozdělení výsledku hospodaření, ukončení účasti společníků ve společnosti. Praktická část se zabývá postupy účtování ve společnosti HORTISCENTRUM s.r.o. Uvádím zde základní informace o vybrané společnosti a porovnávám účetní případy s účetními a daňovými předpisy. Pozornost věnuji také možnostem získání peněžních prostředků do společnosti a porovnávám možnosti a výhody jednotlivých forem získání peněžních prostředků společníka ze společnosti. Klíčová slova společnost s ručením omezeným, společník, peněžní prostředky, výsledek hospodaření Abstract The subject of my thesis Specific cases of accounting in a public limited company contains the analysis of corporation accounting procedures in regard to legal standing at the time of establishment, changes in company capital, distribution of economic outcomes and termination of partner involvement in the company. The practical part is dealing with the accounting procedures in HORTISCENTRUM Ltd. I am stating basic information about the company and comparing accounting methods with financial laws. I am also considering methods of increasing revenue and comparing the advantages and disadvantages of individual methods of gaining finance from the company partners. Key words Public limited company, partner, finances, economic outcome 4

5 5

6 Poděkování: Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Pavlu Štohlovi za odborné vedení a cenné připomínky při zpracování bakalářské práce. Dále děkuji Ing. Petru Chocholáčovi, jednateli společnosti HORTISCENTRUM s.r.o., za poskytnutí dat k zpracování praktické části bakalářské práce. 6

7 OBSAH 1. Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Charakteristika společnosti s ručením omezeným Vznik a založení společnosti Vklad základního kapitálu, zahajovací rozvaha Účetní případy před vznikem společnosti, zřizovací výdaje Výsledek hospodaření Rezervní fond Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví Audit účetní závěrky Propojené osoby Způsoby získání prostředků do společnosti s ručením omezeným Půjčky společníků Příplatek mimo základní kapitál Změna výše základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu Snížení základního kapitálu Peněžité vklady Nepeněžité vklady Možnosti získání peněžních prostředků společníka ze společnosti s ručením omezeným Společník jako osoba samostatně výdělečně činná Společník pronajímá majetek společnosti Prodej majetku nebo dar společníka do společnosti Výplata podílů na zisku Odměňování společníků a jednatelů Ukončení účasti společníků ve společnosti Praktická část Základní informace o vybrané společnosti Vznik a založení společnosti Vklad základního kapitálu, zahajovací rozvaha Účetní případy před vznikem společnosti, zřizovací výdaje Výsledek hospodaření v letech Ztráta Zisk Zisk Ztráta 2005 a Zisk 2007 a Audit účetní závěrky Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně Základ daně v letech Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví Způsoby získání peněžních prostředků do společnosti s ručením omezeným Půjčky od společníka Půjčka v roce

8 Půjčka v roce Příplatek mimo základní kapitál Zvýšení základního kapitálu Nepeněžitý vklad Možnosti získání peněžních prostředků společníka ze společnosti s ručením omezeným Společník jako osoba samostatně výdělečně činná Společník pronajímá majetek společnosti Odměňování společníků a jednatelů Uzavírání smluv mezi společností s ručením omezeným a jejím jediným společníkem Porovnání mzdových nákladů jednatele s podíly na zisku Závěr Použité zdroje

9 1. ÚVOD Podnikatelé ve státech s tržní ekonomikou mají možnost vybrat si z několika právních forem podniku. Ty se rozdělují podle právních forem vlastnictví na podniky jednotlivců, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva a veřejné podniky. Podnik jednotlivce je nejstarší a nejjednodušší právní formou. Podniky jednotlivce mají obvykle podobu živnosti a jde o soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Jednou z možností podnikání je podnikání pomocí obchodních společností, které jsou právnickými osobami. Dříve, než dojde k rozhodnutí podnikat pomocí obchodní společnosti, je nutné zvážit, jak se jednotlivé formy obchodních společností navzájem liší, a která je pro danou situaci a daný účel nejvhodnější. Vlastní podnikání probíhá v rámci zvolené organizačně právní formy. Obchodní společnosti jsou povinny vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví, a to ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku až do dne jejího výmazu z obchodního rejstříku. Postupy účtování se odvíjejí od zvolené právní formy obchodní společnosti. Obchodní společnosti účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Účetnictví obchodních společností je upraveno zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Českými účetními standardy pro podnikatele č. 001 až 023. Osobní společnosti jsou vlastněny dvěma nebo více osobami, společníci se osobně zúčastňují podnikání, dosažené zisky si rozdělují mezi sebe, a každý společník ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem. Naše právní normy umožňují existenci veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Podstatou kapitálové společnosti je majetková účast osob formou vlastnictví obchodních podílů nebo akcií. Omezené ručení vkladu patří mezi největší výhody kapitálových společností. Mezi kapitálové společnosti patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Právní úprava společnosti s ručením omezeným 9

10 vychází především z obchodního zákoníku. Obchodní zákoník definuje společný základ pro všechny obchodní společnosti v 56 a následujících. Konkrétní úprava společnosti s ručením omezeným je vymezena v 105 a následujících. V navazujícím textu se již budu zabývat pouze kapitálovou společností s ručením omezeným, i když se částečně dotknu i podniku jednotlivce. Mezi specifické případy účtování v obchodní společnosti s.r.o. patří založení a vznik společnosti, peněžité a nepeněžité vklady, vztahy mezi společníky a společností, rozdělení výsledku hospodaření, výplata podílů na zisku, změny vlastního kapitálu a ukončení činnosti společníka. 10

11 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce Specifika účtování v obchodní společnosti s.r.o. je ukázat specifické případy účtování ve společnosti s ručením omezeným na území České republiky podle české právní legislativy. V teoretické části bakalářské práce popisuji společnost s ručením omezeným jako nejčastější formou podnikání právnických osob v České republice, jejíž největší výhodou je úplné oddělení majetku společníka od majetku použitého k podnikání. Zabývám se problematikou společnosti s ručením omezeným z účetního, právního i daňového pohledu. V praktické části bakalářské práce analyzuji specifické případy účtování ve vybrané společnosti s ručením omezeným. Tou je středně velká společnost, založená v roce 2002, se zaměřením na poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, přípravné práce pro stavby a specializovaný maloobchod. Obchodní společnost je tvořená jediným společníkem a zakladatelem a navázala po svém vzniku na aktivity společníka podnikajícího jako osoba samostatně výdělečně činná. Nejprve se zmiňuji o založení, vzniku společnosti a zřizovacích výdajích. Analyzuji plnění povinností jednatele ve vztahu k účetnictví a zabývám se problematikou propojených osob. Dále popisuji zvýšení kapitálu společnosti nejprve formou dobrovolného příplatku mimo základní kapitál a následně převodem podniku fyzické osoby do společnosti, kdy důležitou otázkou je ocenění společnosti v okamžiku prodeje. Zabývám se problematikou výsledku hospodaření v letech z účetního i daňového hlediska a tvorbou rezervního fondu. Zaměřuji se na účtování půjček a daňových dopadů z nich plynoucí. V závěru praktické části bakalářské práce porovnávám výhody a nevýhody jednotlivých možností příjmů společníka ze společnosti. 11

12 Výsledkem práce by mělo být celkové objasnění specifických případů účtování ve společnosti s ručením omezením a aplikace teoretických poznatků v praxi. Při psaní bakalářské práce jsem jako metodu zvolila analýzu a srovnání, pracovala jsem s odbornou literaturou na dané téma a využívala znění příslušných zákonů. V průběhu práce jsem vyhodnocovala výsledky a snažila se navrhnout i jiná řešení dané problematiky. 12

13 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1 Charakteristika společnosti s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní společnosti, které se zakládají za účelem podnikání. Její postavení je v České republice je upraveno v obchodním zákoníku. Společnost s ručením omezeným může být založena jednou osobou nebo více společníky. Má povinnost minimální výše základního kapitálu a tvorby rezervního fondu. Obchodní podíl společníka je převoditelný. Výše obchodního podílu jednotlivých společníků na společnosti se stanoví jako poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Každý společník může mít pouze jeden obchodní podíl. Práva a povinnosti společníka jsou spjata s obchodním podílem. Mezi práva společníka patří právo podílet se na zisku společnosti, právo na majetkové vypořádání při ukončení účasti společníka ve společnosti, při likvidaci společnosti, právo ovlivňovat řízení společnosti. Mezi povinnosti společníka patří splatit vklad, vlastní činností realizovat účel založení společnosti. Výhodou společnosti s ručením omezeným je, že společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti jen do výše úhrnu všech nesplacených vkladů a tím je oddělena osoba podnikatele od podnikání. V této právní formě může společně podnikat více osob, a to s dohodnutým rozdílným vlivem na činnost společnosti což zajišťuje flexibilitu při přijímání rozhodnutí. Podmínky pro udělení živnostenského oprávnění nemusí splňovat všichni společníci. Další výhodou právní formy společnosti s ručením omezeným je široká možnost zúčastněných fyzických osob využívat způsoby čerpání peněz získaných podnikáním společnosti. Mezi nevýhody společnosti s ručením omezeným patří komplikované řízení při sporech 13

14 mezi společníky, zvláště pokud společnost tvoří společníci se stejným podílem na kapitálu společnosti. Společník také nemůže ze společnosti jednoduše vystoupit. Za nevýhodu lze někdy považovat i minimální výši základního kapitálu. Pokud je společníkem jediným společníkem společnosti, je nevýhodou častá potřeba notáře spojená s vysokými administrativními výdaji, protože podle ustanovení 132 odst. 3 obchodního zákoníku musí být smlouvy uzavřené mezi společností s ručením omezeným a jediným společníkem této společnosti, pokud tento společník jedná rovněž jménem společnosti, sepsány formou notářského zápisu, popř. musí mít písemnou formu a listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací. Společnost jedná jako právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Jednatelem společnosti s ručením omezeným může být pouze fyzická osoba. Vrcholným orgánem je valná hromada, kterou tvoří všichni společníci. Má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává společník. V případech, kdy se podle obchodního zákoníku o rozhodnutí valné hromady pořizuje zápis, musí mít rozhodnutí společníka formu notářského zápisu. Výkonným orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů, jejichž úkolem je jednat za společnost, protože jsou jejím statutárním orgánem. Jednatele jmenuje valná hromada za splnění podmínek, které na osobu jednatele klade obchodní zákoník. Dozorčí rada patří mezi fakultativní orgány společnosti a zřizuje se pouze v případě, jeli tak určeno ve společenské smlouvě. Většina společností s ručením omezeným dozorčí radu nezřizuje. Stanovy jsou nepovinným dokumentem, jehož vydání musí být deklarováno ve společenské smlouvě. Pokud tato o stanovách mlčí, je jejich vydání nepřípustné. 14

15 3.2 Vznik a založení společnosti Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, může být založena jedním subjektem nebo více společníky. Nejdůležitějším dokumentem je společenská smlouva, která upravuje podstatné otázky života společnosti od jejího založení až do zániku. Společenská smlouva musí být uzavřena písemně, formou notářského zápisu. To platí i pro případné změny a dodatky této smlouvy. Obligatorní náležitosti společenské smlouvy jsou stanoveny v obchodním zákoníku. Pokud je společnost založena jen jedním zakladatelem, neuzavírá se společenská smlouva, ale vyhotovuje se zakladatelská listina, pro kterou platí stejná pravidla jako pro společenskou smlouvu. Podepsáním společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je společnost založena, ale společnost vzniká až dnem, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. Společnost tedy tvoří společníci, přičemž minimální počet společníků je jeden, maximální 50. Společnost s jedním společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným musí mít své sídlo, které musí být vymezeno adresou, kde společnost skutečně sídlí. Sídlo společnosti musí být zapsáno v obchodním rejstříku. K datu svého vzniku se společnost s ručením omezeným stává účetní jednotkou podle 1 odst. 2 zákona o účetnictví s povinností vést podvojné účetnictví. Společnost s ručením omezeným vede účetnictví za účetní období, kterým je podle ustanovení 3 odst. 2 zákona o účetnictví nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, přičemž zpravidla jde o kalendářní rok. Společnost si může jako účetní období zvolit i tzv. hospodářský rok, což je období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanácti měsíců, začínající prvním dnem jiného měsíce, než je leden. Pokud došlo ke vzniku společnosti v období 15

16 tří měsíců před koncem kalendářního roku, může být první účetní období o příslušnou dobu delší. Obdobně to platí pro poslední účetní období při zániku společnosti v období tří měsíců po skončení kalendářního nebo hospodářského roku Vklad základního kapitálu, zahajovací rozvaha Podmínkou vzniku společnosti je vytvoření základního kapitálu. Základní kapitál je peněžní vyjádření peněžitých i nepeněžitých vkladů společníků do společnosti. Celková výše základního kapitálu je tvořena všemi vklady společníků. Platí, že každý společník se smí účastnit jen jedním vkladem, který sice může být stanoven pro společníky rozdílně (vždy je však nutná minimální výše), ale částka vkladu má být dělitelná na celé tisíce. Minimální výše základního kapitálu je Kč, výše horní hranice není upravena. Minimální výše vkladu společníka musí činit alespoň Kč. Před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 %. Emisní ážio může vzniknout z peněžitých i nepeněžitých vkladů. Celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí podle 111 odst. 1 obchodního zákoníku činit alespoň ,- Kč. Je-li společnost založena jedním zakladatelem, může být podle 111 odst. 2 obchodního zákoníku zapsána do obchodního rejstříku, jen když je základní kapitál splacen v plné výši. Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti jen do výše souhrnu nesplacené části vkladu podle stavu v obchodním rejstříku. Lhůta pro úplné splacení je do 5 let od vzniku společnosti. Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavit zahajovací rozvahu, otevřít účetní knihy a začít vést účetnictví dnem zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Zahajovací rozvaha musí odpovídat zápisu v obchodním rejstříku. Na straně aktiv se v zahajovací rozvaze vykazuje soupis majetku, který společnost nabyla před svým 1 VYCHLOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. Praha: ASPI, s.22. ISBN

17 vznikem a který představuje splacené peněžité i nepeněžité vklady. Nesplacené upsané vklady představují pohledávku za upsaný vlastní kapitál. Na straně pasiv se v zahajovací rozvaze vykazuje položka základního kapitálu ve výši zapsané v obchodním rejstříku. Dále se na straně pasiv v zahajovací rozvaze objeví rezervní fond a příplatky ke vkladům, pokud byly ke dni vzniku společnosti stanoveny ve společenské smlouvě a došlo k jejich úhradě. Zahajovací rozvaha může na straně pasiv vykazovat položku emisní ážio, které může vzniknout při vkladu v cizí měně jako kladný kursový rozdíl a nebo jako rozdíl ocenění při nepeněžitém vkladu. V zahajovací rozvaze se zpravidla nezachycují zřizovací výdaje, bankovní poplatky a úroky z bankovního účtu za období od založení do vzniku společnosti. Údaje ze zahajovací rozvahy se potom rozepisují na účty pomocí účtu 701. Tabulka 1 - Otevření účetních knih při vzniku společnosti Číslo Popis operace MD D 1. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Splacení nejméně 30 % peněžitých vkladů před zapsáním do obchodního rejstříku 3. Předání nepeněžitých vkladů před zapsáním do 01, 02, 701 obchodního rejstříku Nesplacená část vkladu pohledávka za společníky Emisní ážio Příplatky na tvorbu rezervního fondu dle společenské smlouvy Účetní případy před vznikem společnosti, zřizovací výdaje Peněžité vklady uložené před vznikem společnosti na bankovní účet jsou obvykle úročeny. Postup účetního zachycení tohoto úroku by měl proběhnout v účetnictví společnosti až po otevření účetních knih. Úroky by neměly být zachyceny v zahajovací 17

18 rozvaze. Tuto skutečnost upravuje Český účetní standard č Stejný postup platí i pro bankovní poplatky bankou zúčtované v období od vzniku do založení společnosti a zřizovací výdaje. Tyto případy představují první účetní případy po zahájení účtování. Zřizovací výdaje jsou výdaje, které jednoznačně a prokazatelně souvisejí se vznikem společnosti s ručením omezeným a byly vynaloženy v období před datem vzniku, zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování, poradenské služby a nájem. Zaúčtují se v účetnictví společnosti po jejím vzniku, kdy se společnost stává účetní jednotkou podle zákona o účetnictví. Do zřizovacích výdajů nelze zahrnout výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob a výdaje na reprezentaci. Účetní jednotka si ve své vnitřní účetní směrnici stanoví limit ocenění zřizovacích výdajů, od kterého jsou zřizovací výdaje považovány za dlouhodobý nehmotný majetek. Limit nemusí vycházet z ustanovení 32a zákona o daních z příjmů, podle kterého se daňově odpisují zřizovací výdaje, pokud jejich vstupní cena převyšuje Kč. Zřizovací výdaje musí být dle 65a obchodního zákoníku odepsány do 60 měsíců. Je to jediný odpis, který obchodní zákoník řeší. Z hlediska DPH je podstatné, od kterého dne je nově založená společnost registrována jako plátce daně podle osvědčení o registraci. Společnost může za první zdanitelné období po datu registrace uplatnit také nárok na odpočet daně pole 74 zákona o dani z přidané hodnoty odpočet daně při změně režimu. Plátce má nárok na odpočet daně u zboží a služeb pořízených za posledních 12 měsíců před datem registrace pokud jsou jeho majetkem nebo součástí majetku. Do nemohl plátce při změně režimu uplatnit odpočet daně u žádných služeb poskytnutých mu před datem registrace. 18

19 3.3 Výsledek hospodaření Po zaúčtování všech operací, včetně zaúčtování daně z příjmů, které patří do účetního období, dochází k uzavření výsledkových účtů převodem jejich zůstatků na účet 710 Účet zisků a ztrát a následně k převodu rozvahových účtů včetně rozdílu mezi náklady a výnosy účtu 710 na účet 702 Konečný účet rozvažný. Zisk nebo ztráta společnosti je tvořen rozdílem třídy 5 Náklady a třídy 6 Výnosy. Výsledek hospodaření se na začátku následujícího účetního období převádí na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Uzavřením účetních knih k poslednímu dni účetního období je tento rozdíl přenesen na účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, kde je ponechán do schválení účetní závěrky valnou hromadou. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Konkrétní způsob rozdělení hospodářského výsledku je v pravomoci valné hromady. Pokud dojde k tomu, že se valná hromada nesejde nebo účetní závěrku neschválí, je nutné vykázaný zisk nebo vykázanou ztrátu převést na účty 482 Nerozdělený zisk minulých let nebo 429 Neuhrazená ztráta minulých let, aby účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení byl nulový, a to nejpozději k rozvahovému dni. Tabulka 2 - Účetní případy při rozdělování zisku společnosti s ručením omezeným Číslo Popis operace MD D 1. Tvorba zákonného rezervního fondu ze zisku Nárok společníků na podíl na zisku Úhrada ztráty z minulých účetních období Zvýšení základního kaptílu z nerozděleného zisku Příděl do fondů-statutárních Příděl do fondů-ostatních Převod nerozděleného zisku Každý společník společnosti s ručením omezeným má právo podílet se na zisku společnosti. Toto právo je podmíněno splněním několika podmínek, stanovených 19

20 obchodním zákoníkem. Podle ustanovení 123 odst. 2 obchodního zákoníku nelze k výplatě zisku použít základní kapitál, rezervní fond ani ostatní kapitálové fondy. Při použití hospodářského výsledku je nejprve potřeba doplnit rezervní fond. Další pořadí rozdělování zisku či vypořádání ztráty podléhá schvalovacímu řízení valné hromady společníků. Je nutné vzít v úvahu příděl do fondů tvořených ze zisku, výši neuhrazených ztrát z minulých let. Pokud společnost dosáhne ztráty, musí valná hromada rozhodnout, zda ztráta bude uhrazena, třeba i částečně, z rezervního fondu nebo z nerozděleného zisku minulých let, zda společníci na úhradu ztráty poskytnou příplatek mimo základní kapitál a nebo zda ztráta zůstane neuhrazena. Tabulka 3 - Účetní případy při úhradě ztráty společnosti s ručením omezeným Číslo Popis operace MD D 1. Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let Úhrada ztráty z rezervního fondu Úhrada ztráty z fondů tvořených ze zisku 423, Úhrada ztráty z kapitálových fondů Úhrada ztráty z emisního ážia Předpis ztráty společníkům k úhradě, pokud je tato možnost stanovena ve společenské smlouvě 7. Převod neuhrazené ztráty Rezervní fond Účetní jednotka je povinna, pokud není stanoveno jinak, tvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v účetní závěrce za rok, v němž se poprvé čistý zisk tvoří. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou ve společenské smlouvě nebo ve stanovách, nejméně však 5 % z čistého zisku minimálně do zákonné výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 10 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. 20

21 Rezervní fond může být také tvořen ze souhrnu příplatků poskytnutých společníky nad rámec vkladů buďto při vzniku společnosti, nebo až za její existence. Pokud se vytváří při vzniku, musí tato skutečnost být ve společenské smlouvě výslovně uvedena a musí být společníkům uložena příplatková povinnost Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně Má-li hospodářský výsledek zjištěný v účetnictví pravdivě zobrazit hospodaření účetní jednotky, musí se tento výsledek zjistit ze všech nákladů a výnosů, které v účetní jednotce vznikly, bez ohledu na to, zda to daňové předpisy umožňují či nikoliv. Z toho vyplývá, že daňový základ nelze zjistit z účetních údajů přímo. Pro potřeby výpočtu daňového základu je potřeba hrubý účetní zisk upravit o částky, které nelze podle zákona o daních z příjmů uznat za náklad vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů (jedná se zejména o položky uvedené v 25 zákona o daních z příjmů) a dále o částky, které jsou do nákladů zahrnuty v nesprávné výši, o veškeré částky neoprávněně zkracující výnosy a o příjmy zdaněné srážkou u zdroje. Zákon o daních z příjmů stanoví dále položky, které lze od základu daně odečíst. Nejprve se odečtou položky podle 34 zákona o daních z příjmů. Především se jedná o ztrátu, která vznikla účetní jednotce v předchozích obdobích. Je možné ji odečíst v rámci pěti let následujících po období, za které byla ztráta vyměřena. Základ daně snížený o odečitatelné položky podle 34 zákona o daních z příjmů může být ještě snížen o dary, které splňují podmínky zákona podle 20 odst. 8. Vypočtená daň se zaúčtuje na vrub nákladového účtu 591 Daň z příjmů z běžné činnosti se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 341 Daň z příjmů. 2 2 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a pro veřejnost 2. díl. 9. uprav. vyd. Znojmo, s.178. ISBN

22 3.3.3 Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví Účetnictví společnosti s ručením omezeným upravují tyto základní předpisy: zákon o účetnictví, obchodní zákoník, vyhláška 500/2002 Sb. a české účetní standardy pro podnikatele. Jednatel je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. Jednatel nemusí vést účetnictví osobně, může zabezpečit vedení účetnictví třetí osobou, ať již jde o vlastní zaměstnance nebo o externí osobu. Tím se ale jednatel nezbavuje odpovědnosti povinnosti zajištění řádného vedení účetnictví. Jelikož se nepředpokládají odborné znalosti jednatele v oboru účetnictví, je v zájmu jednatele ověřit si, zda je účetnictví vedeno řádně. To lze zajistit např. nepovinným auditem Audit účetní závěrky K osobní odpovědnosti jednatele patří také podpis účetní závěrky (dokud není účetní závěrka podepsána statutárním orgánem, považuje se za nesestavenou), zabezpečení ověření účetní závěrky auditorem, pokud společnost s ručením omezeným tuto povinnost má. Všechny akciové společnosti a účetní jednotky, které mají povinnost auditu, povinně sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Společnost s ručením omezeným je povinna mít ověřenou účetní závěrku pokud v účetním období, za něž se účetní závěrka ověřuje, a v účetním období bezprostředně předcházejícím, dosáhla nebo překročila minimálně dvě z následujících kritérií: aktiva celkem překročila Kč (hodnota aktiv se v tomto případě uvádí nesnížená o případné oprávky a opravné položky) roční čistý obrat byl vyšší než Kč (pro firmu, jejíž účetní období trvalo kratší dobu než 12 měsíců, se obrat musí přepočítat: čistý obrat/počet započatých měsíců účetního období *12) průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší než 50 22

23 Mezi další povinnosti jednatele patří zajištění zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy a to uložením do sbírky listin obchodního rejstříku. 3 V případě, že společnost na konci účetního období vykáže ztrátu, zajištění účetní ztráty společnosti. Se zabezpečením vedení účetnictví souvisí i vypracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, kterou by měl přímo vypracovat jednatel Propojené osoby Povinností jednatele je vypracovat do 3 měsíců od skončení uplynulého účetního období zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pokud společnost podléhá povinnému auditu, musí být ověřena auditorem. Zpráva se ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku společně s účetní závěrkou v digitalizované podobě. Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami musí vypracovat statutární orgán společnosti s ručením omezeným vždy, protože společnost je vždy ovládána alespoň jednou osobou. Zpráva má sloužit k odhalení vztahů, které jsou pro ovládanou společnost nevýhodné. Pokud by k znevýhodnění společnosti mělo dojít, je nutno na toto znevýhodnění ve zprávě upozornit. Povinnost sestavit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami nezaniká ani v případě, že společnost s osobami, kterými je ovládána, nebyla v daném účetním období v žádném nevýhodném vztahu. 3 ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví pro střední školy a pro veřejnost 2. díl. 9. uprav. vyd. Znojmo, s.188. ISBN

24 3.4 Způsoby získání prostředků do společnosti s ručením omezeným Vklad společníka jsou prostředky, které se společník zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti na společnosti. Vklad společníka mohou být peněžité prostředky nebo nepeněžité prostředky, které lze ocenit penězi. Vklad společníka může být formou základního kapitálu, navýšení základního kapitálu nebo formou příplatku mimo základní kapitál Půjčky společníků Ve společnosti s ručením omezeným se velmi často objevují půjčky společníků, které financují společnost zejména při nedostatku finančních prostředků. Smlouva o půjčce mezi společníkem a společností s ručením omezeným se řídí občanským zákoníkem. Smlouva může být uzavřena bezúročná nebo s úrokem. Dlužníkovi, kterému je poskytnuta bezúročná půjčka, může vznikat jiný majetkový prospěch. Aby však tento prospěch podléhal dani darovací, muselo by se jednat o jiný majetkový prospěch nabytý bezúplatně. Poskytnutí bezúroční půjčky společníkem společnosti s ručením omezeným se nepostihuje daní darovací, z čehož plyne finanční výhoda této půjčky. Společnost se sice v okamžiku přijetí bezúročné půjčky stává hodnotnější, avšak při případném ukončení účasti společníka ve společnosti by např. musela zaplatit vyšší vypořádací podíl. Z pohledu společníka se zase hodnota jeho obchodního podílu zvýšila, společník v tomto okamžiku vlastně o nic nepřichází. Od se ruší stanovení ceny obvyklé u půjček mezi spojenými osobami ve výši 140 % diskontu ČNB ke dni uzavření smlouvy. Zákon o daních z příjmů již obvyklou výši úroku u půjček nestanoví. Zúčastněné strany si obvyklou cenu musí zjišťovat samy stejným způsobem jako obvyklou cenu u jiných plnění. Půjčka společníka společnosti se účtuje podle lhůty splatnosti buď na účet 365 Ostatní závazky ke společníkům (se splatností do jednoho roku) nebo na účet 479 Ostatní 24

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL

20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL 20. V. O. S., K. S. A INDIVIDUÁLNÍ PODNIKATEL VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST CHARAKTERISTIKA - není požadován ZK ani vklady společníků a nevytváří se povinně ani ZRF - v. o. s. mohou založit minimálně 2 společníci,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ŠTOHL 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM FORMY PODNIKÁNÍ. Společnost s ručením omezeným Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

ŠTOHL 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM FORMY PODNIKÁNÍ. Společnost s ručením omezeným Založení a vznik společnosti s ručením omezeným 3 FORMY PODNIKÁNÍ Společnost s ručením omezeným 3. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Právní úprava: Zákon o obchodních korporacích v 132 až 242. Společnost s ručením omezeným je označována za obchodní společnost

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 6. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah kapitoly: vlastní a cizí zdroje krytí majetku základní kapitál, změny základního kapitálu kapitálové fondy výsledek hospodaření (rozdělení zisku, úhrada ztráty)

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování

Základy účetnictví. 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Základy účetnictví 10. tématický okruh: Dlouhodobé zdroje financování Financování podniku kapitál sloužící k pořízení aktiv může pocházet z různých zdrojů rozhodujícím kritériem pro členění zdrojů financování

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8.

VYHLÁŠKA. Čl. I. 2. V nadpisu části druhé se slova 18 odst. 4 nahrazují slovy 4 odst. 8. 477 VYHLÁŠKA kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE Otázka: Zvláštnosti v obchodních korporacích, účetnictví podnikatele Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. ZVLÁŠTNOSTI ÚČETNICTVÍ V OBCHODNÍCH KORPORACÍCH, ÚČETNICTVÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE SPOLEČNOST

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

4. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

4. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 4. 3 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM Právní úprava: Zákon o obchodních korporacích v 132 až 242. Společnost s ručením omezeným je označována za obchodní společnost kapitálového typu, resp. za kapitálovou

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více