OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi"

Transkript

1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník

2 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Charakteristika učiva: Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Strategie výuky: Kritéria hodnocení žáků Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: Rozpis učiva a výsledků vzdělávání DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ...9 TÉMA: PENĚŽNÍ GRAMOTNOST...9 ZALOŽENÍ A POUŽÍVÁNÍ BĚŽNÉHO ÚČTU...9 Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Základní informace o běžných účtech Příklad: Varianta A Řešení: Varianta A Varianta B Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postup a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ TÉMA: ROZPOČTOVÁ GRAMOTNOST (HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI) HOSPODAŘENÍ S OSOBNÍMI AKTIVY NĚKDY MÉNĚ ZNAMENÁ VÍCE Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka:... 20

3 3.2 PŘÍKLAD: ŘEŠENÍ: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace): Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ TÉMA: FG PENĚŽNÍ (FINANČNÍ PRODUKTY) PŘEBYTEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ KRÁTKODOBÉ ZHODNOCENÍ VOLNÝCH PENĚŽNÍCH ZDROJŮ (JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ) Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Příklad: Řešení: Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postupy a metody: DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ TÉMA: FG CENOVÁ (PRÁVA SPOTŘEBITELE) PRÁVA SPOTŘEBITELE REKLAMACE VADNÉHO ZBOŽÍ Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáky: Práva kupujícího v případě vadného výrobku (Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání): Jak reklamovat Práva kupujícího při reklamaci Vyřízení reklamace Příklad:... 35

4 5.4 Řešení: Interpretace výsledků Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Realizace postup a metody DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG CENOVÁ TÉMA: FG CENOVÁ (PRÁVA SPOTŘEBITELE) JAK NEUZAVÍRAT BEZHLAVÉ NÁKUPY Klíčová slova: Cíle a přínosy pro žáka: Základní informace pro studenty: Zadání: Řešení: Interpretace výsledků: Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: Realizace postupy a metody:... 41

5 1 UČEBNÍ OSNOVA EKONOMIKA Obor středního vzdělávání s výučním listem Opravář zemědělských strojů H/01 Počet hodin v UP celkem: 20 Platnost učební osnovy od: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem tématu finanční gramotnosti je vzdělat finančně gramotného občana, který se orientuje v současném finančním světě a dosáhne patřičných znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných k tomu, aby dokázal finančně zabezpečit sebe a své nejbližší, popřípadě mu umožní vlastní podnikání. Výsledky žáků: - Orientuje se v problematice používání nejběžnějších platebních nástrojů, směny peněz, dokáže stanovit cenu a rozpozná marketingové cenové triky a klamavé nabídky. - Je schopen spravovat pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje domácnosti a na základě získaných znalostí sestavit rozpočet domácnosti. - S ohledem na vlastní potřeby navrhne vhodné využití volných finančních prostředků, popřípadě dokáže vybrat vhodný úvěrový produkt. - V praxi aplikuje znalosti z oblasti práv spotřebitele Charakteristika učiva: Učivo se skládá ze čtyř tematických celků dle standard finanční gramotnosti pro střední vzdělávání, které slouží jako východisko při tvorbě vzdělávacího programu: - peníze - hospodaření domácnosti - finanční produkty - práva spotřebitele

6 Všechny části učiva jsou pro žáky stejně významné, neboť dohromady tvoří celek pro samostatné rozhodování v základních finančních otázkách. Témata jsou doplněna samostatnou domácí prací Výsledky vzdělávání v oblasti citu, postojů, hodnot a preferencí: Výuka se zaměřuje především na rozvíjení samostatného zodpovědného rozhodování ve finanční oblasti, žák by si měl uvědomit, že znalost finanční problematiky mu pomáhá při řešení běžných životních situací a zvyšuje kvalitu jeho života. Žák by měl být schopen zhodnotit důsledky svého vlastního rozhodování, zvláště z dlouhodobého hlediska Strategie výuky: Preferujeme tyto výukové metody: - praktická cvičení - modelové úkoly - přednášky a besedy s odborníky z praxe - brainstorming - diskuze Při výuce je vhodné využívat úkoly a metody, které svým řešením připravují žáky na situace běžného života Kritéria hodnocení žáků Hodnocení vychází z plánovaných výsledků vzdělávání a nejvíce se hodnotí: - vědomosti a dovednosti - komunikační schopnosti a dovednosti - aplikace teorie do praxe - schopnost řešit problémy samostatně - schopnost týmové práce - schopnost vytvářet a obhajovat vlastní názor Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat: V tématu jsou zahrnuta tato průřezová témata: a) osobnostní a sociální výchova mezilidské vztahy, poznání a sebepoznání, komunikace, vyjednávání, spolupráce, dovednosti rozhodování, to se rozvíjí ve všech tematických celcích, zejména pak v celku hospodaření domácnosti b) výchova k využití informačních a komunikačních technologií schopnost vyhledat a efektivně pracovat se získanými informacemi a s využitím IKT, toto je naplňováno průběžně během celé výuky c) výchova demokratického občana schopnost řešit problémy s vědomím svých práv a povinností je naplňována především v tématu finančních produktů a práv spotřebitele V tematickém celku finanční gramotnosti se budou rozvíjet především kompetence k řešení problému, komunikativní kompetence, matematické kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a

7 komunikačních technologií a pracovat s informacemi (hlavně při samostatné práci a domácích přípravách žáků). 1.2 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání VÝSLEDKY UČIVO PRO 2. ROČNÍK DOPORUČENÁ HODINOVÁ DOTACE Používá běžné platební nástroje Vyhotoví příkazy k úhradě a inkasu, vyplní různé druhy složenek Rozliší různé typy platebních karet Vyplní směnku, šek Stanoví cenu nákladovou metodou a rozpozná běžné cenové triky PENÍZE Peníze a jejich využití Bankovní operace Platební nástroje Směnky a šeky Tvorba ceny 5 (+2 hodiny domácí samostatné práce) Rozčlení pravidelné a nepravidelné příjmy a výdaje Navrhne rozpočet domácnosti Předloží a zdůvodní řešení přebytku či schodku rozpočtu HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI Příjmy Výdaje Rozpočet přebytkový, schodkový 5 (+2 hodina domácí samostatné práce) Vypočítá úroky při jednoduchém úrokování Vysvětlí rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN Porovná nabídky peněžních ústavů a vysvětlí, jak si zřídit vkladový účet Provede rozbor bankovních produktů a vybere nejvýhodnější produkt pro uložení prostředků na delší časové období Zhodnotí a vybere vhodný úvěrový produkt Zhodnotí a vybere vhodný pojistný produkt s ohledem na své potřeby Navrhne, jak uplatňovat práva spotřebitele FINANČNÍ PRODUKTY Jednoduché úrokování Vklady krátkodobé ukládání peněz Spoření střednědobé a dlouhodobé ukládání peněz Úvěry Pojištění PRÁVA SPOTŘEBITELE Předpisy na ochranu 8 (+5 hodiny domácí samostatné práce) 2 (+1 hodina domácí

8 v konkrétních případech Navrhne postup řešení reklamace spotřebitele Reklamační řízení samostatné práce)

9 2 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Peněžní gramotnost Založení a používání běžného účtu Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: H/01 Opravář zemědělských strojů 2. ročník Ekonomika Klíčová slova: běžný účet, bezhotovostní platební styk, přímé bankovnictví, telebanking, GSM banking, WAP banking, internet banking, home banking 2.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žáci si shrnou a doplní základní informace o běžném účtu, podmínkách založení a jeho praktické využití. Dozví se, jaké doplňkové služby mohou banky nabízet a jak si vybrat vhodnou banku pro založení účtu. Zároveň se žáci naučí vyplňovat a používat základní nástroje bezhotovostního platebního styku příkazy k úhradě, inkasu. Ví, jaké jsou mezi nimi rozdíly a čemu je nutné věnovat pozornost při jejich užívání. 2.2 Základní informace o běžných účtech BÚ je účet založený u banky, který umožňuje jeho majiteli a jím pověřeným osobám provádět bezhotovostní operace s penězi, ukládat a vybírat z něj peníze v hotovosti, nejčastější způsoby využití: výběr hotovosti z bankomatu nebo na přepážce platba kartou při nákupech bezhotovostní převody na jiný nebo z jiného účtu současně je to odrazový můstek pro další služby poskytované bankou většina bank dnes nabízí balíčky služeb (konto), podle jejich cen pak majitel získává různé nadstandardní služby, např. výhodnější úročení, výběry z bankomatu zadarmo, paušál na poplatky BÚ se odlišují podle toho, jestli jsou založeny pro fyzickou osobu nebo jako firemní (podnikatelé, firmy, neziskové organizace, družstva, společenství vlastníků ) vzhledem k nízkým úrokům není vhodný k uchovávání většího množství peněz Výběr vhodné banky v současnosti je bankovní trh v ČR stabilní a není potřeba se obávat ztráty peněz z důvodu krachu banky, vklady jsou navíc pojištěny

10 pokud chceme stabilní banku, je možné zkontrolovat výsledky hospodaření z jejích výroční zprávy a % tzv. neúspěšných úvěrů, tj. těch, které nejsou uhrazeny další důležité faktory: přístupnost bankovních poboček její otevírací doba počet bankomatů ve vašem okolí možnost využití přímého bankovnictví Založení běžného účtu základní podmínkou je vět nad 18 let, u tzv. studentských účtů je možné je založit se souhlasem zákonných zástupců i dříve (od 15 let) při založení je nutná osobní přítomnost na pobočce podepisuje se smlouva o založení běžného účtu, návrh této smlouvy, případně nastavení některých služeb, je možné u některých bank připravit pomocí internetu ukázka fyzické osoby předkládají občanský průkaz + další doklad (kartička pojištěnce, rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, u cizinců cestovní pas + další doklad, u studentů nad 19 let i potvrzení o studiu právnické osoby musí doložit výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, koncesní listinu nebo žádost o přidělení IČO + občanský průkaz osoby zmocněné k jednání za právnickou osobu součástí smlouvy je také formulář podpisového vzoru tím banka získá vzor podpisu, aby kontrolovala oprávněnost nakládání s účtem k účtu je možné zřídit přístup i dalším osobám je nutné je uvést ve smlouvě a ony musí podepsat podpisový vzor, lze jim zřídit i omezený přístup např. limit při týdenním nebo měsíčním výběru hotovosti Placení z BÚ 2 základní formy: úhradová jedná se o platby z příkazu plátce inkasní jedná se o platby z příkazu příjemce používané formuláře: Příkaz k úhradě - slouží k převodu peněz mezi dvěma účty

11 - vzor vyplnění příkazu k úhradě Hromadný příkaz k úhradě - vyplňujeme několik plateb najednou, úspora času při vyplňování Trvalý příkaz k úhradě - slouží k opakovaným platbám ve stejné výši, např. nájemného, záloh na energie Příkaz k inkasu - majitel účtu povolí, aby příjemce vyinkasoval z jeho účtu určitou částku - pro větší bezpečí je možné nastavit limit, který může být maximálně vyinkasován Trvalý příkaz k inkasu - vyinkasování plateb probíhá pravidelně Ve formulářích se vyplňují tyto údaje: - název banky a její pobočku (pokud nemáte formulář přímo od banky) - datum splatnosti tj. den, kdy je platba odepsaná z účtu, při placení musíte počítat s tím, že banky mají na připsání peněz na účet příjemce 3 dny - číslo účtu plátce a kód banky seznam kódů zde - číslo účtu příjemce a kód jeho banky - částka a měna - případné symboly variabilní, konstantní a specifický, variabilní a specifický slouží k identifikaci platby (IČO, rodné číslo, číslo faktury), konstantní symbol pak pro statistické účely

12 Přímé bankovnictví - jsou to služby, které umožňují komunikaci mezi bankou a jejím klientem pomocí moderních technologií, tedy bez toho, aby klient musel na pobočku - zahrnuje: telebanking (phonebanking) klient zavolá na linku telefonního bankovnictví, pak se prokáže přiděleným identifikačním číslem a PIN, pak může zadávat příkazy k úhradě, zjistit aktuální zůstatek, informace o produktech mluví buď s telefonním bankéřem (osobou) nebo zadává informace pomocí telefonu s tónovou volbou GSM banking 2 formy: a) SIM Toolkint na SIM kartu nahraje banka svou aplikaci, která se objeví v menu telefonu, aplikace je chráněna i v případě krádeže telefonu a navíc se při jejím využití musí zadat PIN b) SMS banking lze ho využít u všech mobilních telefonů, komunikace probíhá pomocí sms zpráv, pro lepší ochranu může banka vydávat autentizací kalkulátor, který vytváří speciální kódy, které se vkládají do sms, sms se musí posílat v přesně stanoveném formátu WAP banking spojení s účtem je zajištěno prostřednictvím mobilního telefonu vybaveného technologií WAP, pomocí autorizačního klíče se provádí všechny běžné operace internet banking stačí počítač s připojením k internetu, na internetových stránkách banky se uživatel přihlásí pomocí uživatelského jména a kódu a může pak obsluhovat svůj účet home banking k obsluze účtu je potřeba počítač s připojením k internetu a speciální software, který vám dodá banka a který musí být nainstalován do počítače 2.3 Příklad: Po ukončení studia jste nastoupili do zaměstnání u soukromého zemědělce, protože budete dostávat plat bezhotovostně a platit další platby, pokuste se podle následujících údajů vybrat nejvhodnější běžný účet, v případě, že budete každý měsíc hradit následující pravidelné platby. Do úvahy vezměte i případné náklady na zřízení trvalých příkazů k úhradě nebo inkasu. Pravidelné platby a požadavky na účet: 1x platební karta k účtu 3x měsíčně výběr hotovosti na přepážce nebo z vlastního bankomatu (podle toho, co je výhodnější) 2x příchozí platba 1x z vlastní banky, 1x z cizí banky 7x odchozí platba 4x cizí banka, z toho 2x trvalý příkaz k úhradě a 1x trvalý příkaz k inkasu 3x vlastní banka, z toho 1x trvalý příkaz k úhradě Varianta A Příkazy k úhradě, inkasu podáváte v písemné podobě (na přepážce), výpis z účtu vám zasílá banka 1x měsíčně poštou. Varianta B Máte zřízen internet banking, tzn., že příkazy k úhradě, inkasu zadáváte elektronicky, zasílání výpisu z účtu je zajištěno na vaši mailovou adresu.

13 Účet % p. a. zřízení účtu měsíční vedení Zrušení účtu Internet banking měsíční výpis poštou výběr na přepážce platební karta výběr z vlastního bankomatu Účet 1 0,30 zdarma zdarma zdarma zdarma 25 x zdarma zdarma Účet 2 0,00 zdarma 299 zdarma zdarma zdarma 18 zdarma zdarma Účet 3 0,05 zdarma 40 zdarma zdarma zdarma 6 Účet 4 0,10 zdarma 40 zdarma zdarma zdarma 60 zdarma 15 Účet 5 0,01 zdarma 22 zdarma zdarma zdarma 60 zdarma 5 Účet 6 0,05 zdarma zdarma zdarma 26 zdarma 5 Účet 7 0,10 zdarma 64 zdarma zdarma zdarma 55 zdarma zdarma Účet 8 0,10 zdarma 89 zdarma zdarma zdarma 55 zdarma zdarma Účet výběr z cizího bankomatu příchozí položka vlastní banka příchozí položka cizí banka odchozí položka vlastní banka odchozí položka cizí banka zřízení, změna, zrušení trvalého příkazu příkaz k úhradě, inkasu internet vlastní banka příkaz k úhradě, inkasu internet cizí banka Účet 1 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Účet 2 25 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma/40/40 zdarma zdarma Účet zdarma zdarma zdarma/40/ Účet 4 35 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 3 3

14 Účet zdarma zdarma 39/39/ zdarma 4 6 Účet 6 26 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 1 1 Účet 7 30 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 3 6 Účet 8 30 zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma 10x zdarma/3 10x zdarma/6 Účet příkaz k úhradě, inkasu zadaný na přepážce trvalý příkaz k úhradě, inkasu zadaný na přepážce Účet 1 zdarma zdarma Účet 2 zdarma zdarma Účet Účet Účet Účet 6 zdarma zdarma Účet Účet 8 7 6

15 2.4 Řešení: Náklady spojené s jednotlivými účty: Varianta A Účet 1 výpis 25, celkem 25, Účet 2 vedení účtu 299, celkem 299, Účet 3 vedení účtu 40, výpis poštou 10, výběr hotovosti 3*6 = 18, příchozí položka vlastní banka 6, příchozí položka cizí banka 6, příkaz k úhradě 3*6 = 18, trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24, celkem 122, Účet 4 vedení účtu 40, výběr hotovosti 3*15 = 45, příkaz k úhradě 3*5 = 15, trvalý příkaz k úhradě 4*5 = 20, celkem 130, Účet 5 vedení účtu 22,

16 výběr hotovosti 3*5 = 15, příchozí položka vlastní banka 5, příchozí položka cizí banka 5, zřízení trvalého příkazu k úhradě 4*39 = 156, příkaz k úhradě 3*5 = 15, trvalý příkaz k úhradě 4*4 = 28, celkem 246, Účet 6 vedení účtu 34, výběr hotovosti 3*5 = 15, celkem 49, Účet 7 vedení účtu 64, příkaz k úhradě 3*6 = 18, trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24, celkem 106, Účet 8 vedení účtu 89, příkaz k úhradě 3*7 = 21, trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24, celkem 134, Nejmenší náklady má účet 1. Varianta B Účet 1 celkem 0, Účet 2

17 vedení účtu 299, celkem 299, Účet 3 vedení účtu 40, výběr hotovosti 3 *6 = 18, příchozí položka vlastní banka 6, příchozí položka cizí banka 6, příkaz k úhradě 3*3 = 9, trvalý příkaz k úhradě 4*3 = 12, celkem 91, Účet 4 vedení účtu 40, výběr hotovosti 3*15 = 45, příkaz k úhradě 3*3 = 9, trvalý příkaz k úhradě 4*3 = 12, celkem 116, Účet 5 vedení účtu 22, výběr hotovosti 3*5 = 15, příchozí položka vlastní banka 5, příchozí položka cizí banka 5, zřízení trvalého příkazu k úhradě 4*39 = 156, příkaz k úhradě 3*4 = 12, trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24, celkem 239, Účet 6

18 vedení účtu 34, výběr hotovosti 3*5 = 15, příkaz k úhradě 3*1 = 3, trvalý příkaz k úhradě 4*1 = 4, celkem 56, Účet 7 vedení účtu 64, příkaz k úhradě 3*3 = 9, trvalý příkaz k úhradě 4*6 = 24, celkem 97, Účet 8 vedení účtu 89, celkem 89, Nejmenší náklady má účet Interpretace výsledků a správného řešení příkladu: Z provedených výpočtů jasně vyplývá, že v obou variantách je nejvýhodnější účet 1, který má nejnižší náklady. Při volbě běžného účtu je nutné vzít také v úvahu další faktory, zejména počet a dostupnost bankomatů v našem okolí a v případě, že klient nemá zřízeno přímé bankovnictví, i blízkost a otevírací dobu poboček banky. Z výpočtů také vyplývá, že u většiny účtů je výhodnější, pokud si klient zřídí internetové bankovnictví, nejen z důvodů nižších nákladů, ale také dostupnosti služeb. 2.6 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie: K tomuto příkladu nejsou potřeba zvláštní pomůcky, studenti by měli mít kalkulačky a namnožené tabulky s informacemi o jednotlivých účtech. Pro snadnější sdělování informací je možné využít dataprojektor. V případě, že bude vyučující vysvětlovat, jak správně vyplňovat příkazy k úhradě, inkasu apod. je možné využít i internet a vzory na něm připravené. 2.7 Realizace postup a metody: Příklad je určen pro 2 vyučovací hodiny, celkový čas závisí na informacích, které již studenti znají. V případě, že jsou seznámeni se základními funkcemi běžného účtu a pravidly jeho obsluhy, zásadami bezhotovostního

19 platebního styku a tím, jak správně užívat nástroje platebního styku, zkrátí se čas potřebný pro výpočet a vyhodnocení údajů na 1 vyučovací hodinu. Při výpočtech praktické části příkladu je možné studenty rozdělit do skupin a každé skupině přidělit jen některé účty. Po provedení výpočtů je nutné výsledky zkontrolovat a žáci by měli vyjádřit vlastní názor na to, který účet se jim zdá nejvýhodnější. Jako domácí úkol nebo samostatnou práci je možné zadat žákům vyplnění určitého platebního nástroje nebo vyhledání dalších informací o běžných účtech.

20 3 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG ROZPOČTOVÁ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: Rozpočtová gramotnost (Hospodaření domácnosti) Hospodaření s osobními aktivy Někdy méně znamená více Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: Klíčová slova: H/01 Opravář zemědělských strojů 2. ročník Ekonomika Domácí příjmy, domácí výdaje, rezerva domácího rozpočtu, čisté příjmy, hrubé příjmy, osobní aktiva, leasing 3.1 Cíle a přínosy pro žáka: Naučit žáky sestavit reálný rozpočet domácnosti. Rozpoznat jednotlivé osobní příjmy/ zda se jedná o příjmy pevné, kontrolovatelné či jednorázové, a jednotlivé osobní výdaje/ zda se jedná o výdaje pravidelné, nepravidelné nebo jednorázové. Seznámit je s možnostmi ovlivňování osobních příjmů a především osobních výdajů/ nekontrolovatelné výdaje nás mohou přivést do svízelné finanční situace. Naučit žáky využívat osobní aktiva/ majetek, který jsme si pořídili, nám může přinášet další příjmy. NAUČIT ŽÁKA CHOVAT SE PODLE TĚCHTO ZÁSAD: Při sestavování domácího rozpočtu musím vycházet z reálné finanční situace domácnosti. Nepodhodnocovat domácí výdaje. Do příjmů musím započítávat pouze čisté příjmy, to znamená, které skutečně obdržím. Musím mít na zřeteli, hradit nejdříve výdaje, které jsou pevné, jako je nájemné, splátky půjček, spoření apod. Snažím se vytvářet rezervu domácího rozpočtu výše rezervy bude značně individuální. Pokud budu mít dostatečnou rezervu, použiji ji na získání osobních aktiv, která mně budou přinášet další příjmy. Nebudu získanou rezervu okamžitě utrácet!

21 3.2 PŘÍKLAD: Pan a paní Křečkovi pracují v zaměstnaneckém poměru. To znamená, že mají každý měsíc pravidelný příjem. Jejich měsíční domácí rozpočet je následující. RODINA KŘEČKOVA Domácí rozpočet Osobní příjmy Pravidelné Osobní výdaje Pevné Čistá mzda p. Křečka Nájemné Čistá mzda p. Křečkové Splátka půjčky Penzijní připojištění Mezisoučet Mezisoučet Kontrolovatelné Provoz domácnosti Jídlo Oblečení Zábava Celkem Celkem Rezerva domácího rozpočtu: Kč 2 000, Informace pro žáky: Při sestavování rozpočtu je nutné rozlišit o jaké příjmy a výdaje se jedná. Jen u některých si můžeme dovolit je ovlivňovat a korigovat vzhledem k aktuální naší finanční situaci. Domácí příjmy jsou pravidelné, mezi něž patří odměny za práci, kterou členové domácnosti vykonávají nebo příjmy z podnikání, pokud někdo z členů rodiny podniká. Někteří nepracují, pak pobírají různé sociální dávky či příspěvky, v případě odchodu do důchodu pobírají starobní důchod. Další skupinou příjmů jsou nepravidelné, se kterými nemůžeme vždy počítat a jejich výše kolísá. Mohou jimi být úroky z vkladů, dividendy a podobně. Poslední skupinou jsou jednorázové, pokud se rozhodneme prodat svůj majetek. Z toho vyplývá, že nejdůležitější jsou pro nás příjmy pravidelné, kterých dosáhneme tím, že si najdeme práci a budeme pracovat. Na základě našich příjmů si můžeme dovolit mít určité domácí výdaje. Můžeme utrácet jen tolik peněz, kolik jsme si vydělali. Splácet půjčku další půjčkou je cesta do pekel! Výdaje pevné se obtížně snižují a stále se opakují. Na tyto výdaje bychom měli mít vždy peněžní prostředky. Výdaje kontrolovatelné si více či méně můžeme odepřít. Můžeme ušetřit na zábavě, oblečení, ale už méně

22 na jídle či provozu domácnosti. Na výdaje jednorázové většinou musíme našetřit, protože se jedná o vyšší částky (nákup auta, dovolená) a plánují se dopředu. I tyto výdaje můžeme ovlivňovat. Klikněte zde Domácí rozpočet by měl mít rezervu. Výše této rezervy je značně individuální. Ne vždy se to daří, pak se mluví o rozpočtu napjatém. Obecně se doporučuje trojnásobek až šestinásobek průměrných měsíčních výdajů. Mohou nastat nečekané situace, od rozbité pračky či lednice, až po ztrátu zaměstnání nebo dlouhodobou nemoc. Výhodné je rezervu použít na pořízení osobních aktiv. Za ně se považuje takový majetek, který nám bude přinášet další osobní příjmy. Mohou to být nemovitosti, které nám přinášejí příjmy, finanční aktiva, jako jsou např. akcie, dluhopisy, spořící účty, majetek, který bude získávat na hodnotě (pozemky, umělecká díla) apod. Všechny tyto základní informace vám pomohou vyřešit následující příklad. Vraťme se k rodině Křečkových. Jelikož jim prarodiče přenechali byt 1 + 1, mohli začít uvažovat o nákupu osobního automobilu, po kterém již delší dobu toužili. Manželé začali řešit otázku: Zda byt okamžitě prodat, tak získat potřebné finanční prostředky na nákup auta, či byt dlouhodobě pronajmout a pořídit si automobil na leasing. Cena automobilu je Kč , Byt by mohli okamžitě prodat za Kč , Leasingová splátka by byla Kč 8 000, měsíčně po dobu 5 let Byt by mohli pronajmout za Kč 8 000, měsíčně 1. Možnost Nákup auta okamžitě Požádali známého, který jim půjčí bezúročnou půjčku na dobu 5 měsíců. Jak vysokou částku si budou muset půjčit a z jakých prostředků ji splatí? Vycházejte z domácího rozpočtu rodiny. 2. Možnost Prodej bytu a leasingové splátky platit z tohoto příjmu. Na kolik let bude příjem za prodej bytu stačit na splácení leasingu? 3. Možnost Pronájem bytu za Kč 8 000, měsíčně Leasingové splátky platit z tohoto pronájmu. Rozhodněte, která z těchto možností je nejvýhodnější pro rodinu s ohledem na jejich budoucí finanční situaci. Manželé plánují narození dítěte. Sestavte rozpočet domácnosti po splacení leasingu v případě pronájmu bytu. Předpokládejme, že již splatili půjčku ve výši Kč 4 000, měsíčně, jelikož se jim již narodilo dítě, zvýšili se osobní výdaje na provoz domácnosti, jídlo a oblečení o Kč 1 000, za každou položku, dále vznikly výdaje na provoz auta ve výši Kč 1 000, měsíčně. Na druhé straně se zvýšili osobní příjmy pana Křečka o Kč 2 000,,

23 manželka je na mateřské dovolené a pobírá rodičovský příspěvek ve výši Kč 7 600,. Rozhodněte, která z položek na straně výdajů by se dala snížit o Kč 1 000,, aniž by to působilo rodině problémy. V případě vzniklé rezervy navrhněte jiné způsoby zhodnocení osobních aktiv. Pokud máte přístup na internet, prostudujte níže uvedené informační zdroje. finance/sporici ucty/ trhy/akcie a dluhopisy/ 3.3 ŘEŠENÍ: 1 Možnost = , Na zaplacení auta jim chybí Kč ,, Na splacení půjčky využijí dosavadní rezervu Kč 2 000, x 5 měsíců = Možnost x 12 měsíců = : = 4,4 což je zhruba 4 roky a 5 měsíců 3 Možnost Částka za pronájem bytu Kč 8 000, bude použita na leasingové splátky. Rozpočet domácnosti po skončení leasingu: Domácí rozpočet Osobní příjmy Pravidelné Osobní výdaje Pevné Čistá mzda p. Křečka Nájemné Rodičovský příspěvek Penzijní připojištění Pronájem Mezisoučet Mezisoučet Kontrolovatelné Provoz domácnosti Jídlo Oblečení Provoz auta Zábava Celkem Celkem Rezerva domácího rozpočtu: Kč 5 600, Rodina se rozhodla snížit výdaje v položce zábava o Kč 1 000,

24 3.4 Interpretace výsledků a správného řešení příkladu (úlohy či situace): Když posoudíme 3 možnosti, které si rodina zvolila na pořízení auta, nejvýhodnější je pro ni možnost třetí. Bude mít na leasingové splátky a po skončení leasingu stále příjem za pronájem bytu. Sice vzniknou výdaje na provoz auta, ale z kontrolovatelných výdajů můžeme něco ušetřit, a to tím, že sníží položku zábava, vzhledem k tomu, že se jim narodilo dítě a na zábavu již nebude čas. Vzniklá rezerva rozpočtu by se měla zhodnotit, a to využitím osobních aktiv, jako jsou např. spořící účty, nákup akcií, dluhopisů apod. Možnosti na internetových odkazech. Z toho vidíme, že hospodaření s osobními aktivy je výhodnější, než se majetku okamžitě zbavovat, protože ten už nám nepřinese žádné příjmy. 3.5 Požadavky na pomůcky, materiální zdroje, informační technologie Každý žák by měl mít kalkulačku Žáci by měli mít přístup k internetu, aby se lépe orientovali v pojmech. Klikněte zde Realizace postup a metody V úvodu hodiny zopakovat klíčová slova, zaměřit se na pojem rozpočet a osobní aktiva. Dále žáci budou samostatně studovat zadání příkladu a vyhledávat na internetu příslušné odkazy k dané tematice. Zhruba 15 minut. Výpočty provedou na tabuli, každý žák sestaví rozpočet na list papíru (sešitu) nebo ho vyhotoví na počítači jako tabulku v EXCELU a ihned se budou interpretovat výsledky. Ve zbývajícím čase se mohou žáci vrátit k internetovým zdrojům a hledat další řešení zadané situace. Možno dát za domácí úkol.

25 4 DOPORUČENÝ PŘÍKLAD FG PENĚŽNÍ FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma: FG peněžní (Finanční produkty) Přebytek peněžních prostředků Krátkodobé zhodnocení volných peněžních zdrojů (jednoduché úrokování) Obor vzdělávání: Ročník: Vyučovací předmět: H/01 Opravář zemědělských strojů 2. ročník Ekonomika Klíčová slova: úrok, jednoduché úrokování, roční úroková míra (p. a.), běžný účet, studentské konto, termínované vklady 4.1 Cíle a přínosy pro žáka: Žák se naučí vybírat mezi různými variantami krátkodobého ukládání peněz, umí vypočítat výnosy (úroky) jednotlivých možností uložení peněz, rozhodne se mezi využitím běžného účtu, studentského běžného účtu, termínovaných vkladů nebo nevyužitím žádné z těchto možností. Pozná úrokové míry, které jsou skutečně používány na peněžním trhu v ČR v současné době. Uvědomí si, jaké poplatky jsou spojeny s jednotlivými variantami uložení peněz a jak tyto poplatky ovlivňují, někdy velmi významně, výnosnost vkladu. Žák umí spočítat 15 % daň z úroků, o kterou se mu výnosy snižují. Je schopen zvolit nejvýhodnější produkt pro jeho potřeby. 4.2 Příklad: Na brigádě jste získal částku Kč 5000,. Hodláte ji použít na nákup nového mobilního telefonu, ale čekáte na tradiční povánoční výprodeje, které budou za 3 měsíce (90 dní). Pokuste se vybrat z následujících variant nejvhodnější způsob, jak vydělané peníze uložit. Úroky z vkladů fyzických osob jsou zdaňovány 15 % již před jejich výplatou klientovi. Varianta 1 Peníze necháte uložené doma.

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

Obchodní podmínky SEDCO

Obchodní podmínky SEDCO Obchodní podmínky SEDCO Kontaktní údaje prodávajícího Název: SEDCO s.r.o. Sídlo/bydliště: Průmyslová 5, 796 01 Prostějov IČO: 262 29 374 č.j.: MŽU/2237/00/Ko Telefon: 582 360 422; Fax: 582 360 404 Email:

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r.

Rozsah předmětu plnění. Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Příloha č.1 MMOPP00BV5BE Rozsah předmětu plnění Rozsah předmětu plnění je uveden v nabídce Uchazeče. Za Objednatele Za Poskytovatele Bc. Martin Víteček v.r. Miroslav Haluza v.r. Všeobecné podmínky Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem, (dále jen Banka ) vydává v souladu s ustanovením 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a v souladu se zákonem

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH KARET OBERBANK AG Znění účinné od 1.1.201410.2015 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Oberbank AG, prostřednictvím své organizační složky v České republice Oberbank AG

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více